26 Ιαν 2023

Εἰκόνες τοῦ προετοιμαζομένου ζοφεροῦ μέλλοντος γιά τήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή ἤ, ἀλλιῶς, ἡ κατάντια τοῦ δευτέρου τῆ τάξει Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

 Εἰκόνες τοῦ προετοιμαζομένου ζοφεροῦ μέλλοντος γιά τήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή ἤ, ἀλλιῶς, ἡ κατάντια τοῦ δευτέρου τῆ τάξει Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

Τό κατανοήσαμε:

Ἡ "ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν",  ὡς διαφαίνεται, ἔχει (προ-)ἀποφασισθεῖ καί ἀπομένει τό, τυπικό γιά τούς ἰθύνοντας,  "κοινό Ποτήριο"!

τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος:

Ὅπως λέει ὁ θυμόσοφος λαός, θεωρία ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου καί καρδιά...

Κατ' αὐτάς (Ἰανουάριος 2023) ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στό Βατικανό προσκεκλημένος τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου. Ἡ ἐπίσκεψη εἶχε ὅλα τά χαρακτηριστικά ἐπισκέψεως ἑνός ὀρθοδόξου Προκαθημένου σέ ἕναν ἄλλον....ὁμόδοξον Προκαθήμενον!

Ὁ δεύτερος τῆ τάξει Ἀλεξανδρείας ἐπισκέπτεται ἐπισήμως τόν πρῶτον τῆ τάξει Προκαθήμενον τῆς.....ὑπ' οὐρανόν Ἐκκλησίας! Ἐναγκαλισμοί, γεύματα, συμπροσευχές, προσκυνήματα, μνημονεύσεις κεκοιμημένων Προκαθημένων καί προκατόχων διανθίζουν τό πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως. Καί, βεβαίως, δηλώσεις, συζητήσεις καί ἐπισημάνσεις ἀπό τά κειμένα τῶν ὁποίων προκύπτει τό, σύνηθες πλέον καί δεδομένον, πλαίσιο τοῦ ἀνομολόγητου καί ὁμολογημένου παναιρετικοῦ καί ἀντιχρίστου Οἰκουμενιστικοῦ καί πανθρησκειακοῦ πνεύματος.

Καί ἐάν κάποιος ἀναγνώστης τοῦ παρόντος σπεύσει νά ἐπικρίνει τίς ἐν τοῖς προλεγομένοις λεκτικές παρασπονδίες, ἐξ ὀρθοδόξου ἀπόψεως, ὅπως ὁ χαρακτηρισμός τοῦ αἱρετικοῦ Φραγκίσκου ὡς Προκαθημένου, ὡς πρώτου τῆ τάξει τῆς ὑπ' οὐρανόν κ.τ.ὅ., εἶναι προφανές ὅτι σκοπίμως τοῦτο γίνεται, οὐχί ὅμως αὐθαιρέτως.

Πρόκειται γιά ὅσα πλέον χαρακτηρίζουν τόν λόγο καί τίς πράξεις τῶν φερομένων ὡς ὀρθοδόξων Ποιμένων. Πρόκειται γιά τίς ὁμολογημένες πεποιθήσεις αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι συνειδητῶς ἐκφράζουν καί ὑποστηρίζουν τό φρόνημά των. Αὐτό τό φρόνημα, τό ὁποῖο διακρίνεται πλέον ὀφθαλμοφανῶς παντοῦ καί μάλιστα προβάλλεται καί προωθεῖται, σκοπίμως, ὡς προετοιμασία περί τῶν προετοιμαζομένων καί τάχιστα ἐπερχομένων γεγονότων.

Ὁ στενός συνεργάτης καί ὑποστηρικτής καί συνοδοιπόρος τοῦ ἄλλου "πρώτου" τῆς Ὀρθοδοξίας (ὡς ἀλλου Πάπα τῆς Ἀνατολῆς) κ. Βαρθολομαίου, ὁ Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος δέν παραλείπει νά τό διακηρύττει εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔχοντας πρό πολλοῦ ὑπερβεῖ κάθε ὅριο ἀποστασίας, ὅπως συνέβη μέ τήν πρό καιροῦ βλάσφημη καί γυμνῆ τῆ κεφαλῆ διακήρυξή του, ἐν ὠμοφορίῳ καί ἐπιτραχηλίῳ, ὅτι ὁ ἴδιος Θεός πιστεύεται καί λατρεύεται ὑπό τῶν Μωαμεθανῶν σέ ἕνα Τζαμί καί  ὑπό τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν σέ ἕναν Ναό!

Τά λόγια, λοιπόν, εἶναι περιττά, ὅπως καί οἱ ἀλυσιτελεῖς θεωρητικές ἐπισημάνσεις καί καταγγελίες τῶν ἐκτροπῶν ὅλων αὐτῶν τῶν φθορέων Ποιμένων. Εἶναι πλέον ἤ σαφές καί καταφανές ὅτι ὑπ' αὐτῶν ἡ μέν Ὀρθοδοξία ἔχει προδοθεῖ, τό δέ θράσος αὐτῶν ἔχει περισσεύσει, ἐνῶ δυστυχῶς τό ποίμνιο κινδυνεύει ἀπό πνευματικό Μιθριδατισμό!

Καιρός, λοιπόν, νά ἀναλάβωμε ὅλοι τίς εὐθύνες μας, ἔναντι τοῦ κοινοῦ θησαυροῦ τῆς ὑγιαινούσης Πίστεως τῶν Πατέρων μας! Ἤ θά ἀνεχόμεθα νά ἀκοῦμε ὑπό τῶν ἀρνητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως νά μᾶς ἐγκαλοῦν προκλητικῶς, ὑπερασπιζομένους τήν παραδοθεῖσα Πίστη, περί "ἐσωστρεφείας", "φοβικῆς πνευματικῆς ἀνασφαλείας" ἤ, ἀναισχύντως, καί περί "ἐγωκεντρικῶν ἐξάρσεων πνευματικῆς ἀνωτερότητος"!

Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας στό Βατικανό καί ἡ, δίκην ὑποτελοῦς, ἐνημέρωση ὑπ' αὐτοῦ τοῦ "τοποτηρητοῦ τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς" ἀμετανοήτου αἱρετικοῦ Πάπα τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, περί τοῦ παραγομένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου του καί τῶν "παραπόνων" του στόν "Ἅγιο Πατέρα" γιά τήν Ρωσική ἐπέμβαση στήν δικαιοδοσία του, ὑπό τόν χαρακτηρισμό τῶν "ἀναφυομένων προσκομμάτων", ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ προετοιμαζομένου ζοφεροῦ μέλλοντος γιά τήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή!

Ἡ κατά τά ἀνωτέρω κατάντια τοῦ ἐπικαθημένου στόν Θρόνο τῶν μεγάλων καί ἁγίων Ἀθανασίων καί Κυρίλλων κ. Θεοδώρου, ὡς συνεπής ἐπί ἔτη καί παγία πλέον πρακτική του, μᾶς ὑπενθυμίζει καί ἐπισημαίνει τή ζοφερή πραγματικότητα τήν ὁποία ὀφείλουμε νά ἀντιμετωπίσουμε, ἐάν δέν εἶναι ἤδη ἀργά, δηλαδή ὅτι, ὡς φαίνεται, ἡ λεγομένη "ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν" ἔχει προ-ἀποφασισθεῖ, ἐφαρμόζεται ἐν πολλοῖς καί ἀπομένει τό ὑπό τῶν ἀρχιτεκτόνων καί ἰθυνόντων της, ὡς τυπικό μέρος της, "κοινό Ποτήριο"!

Τά κάτωθι σχετικά δημοσιογραφικά ρεπορτάζ (σημ.: δικές μας οἱ ὑπογραμμίσεις καί τά ἔντονα στοιχεῖα στά ἐπίμαχα σημεῖα τῶν κειμένων) καθώς καί οἱ σχετικές φωτογραφίες, ὄντως μέ ἀξία χιλίων λέξεων, μαρτυροῦν τῶν λόγων τό ἀληθές.

ΤΑ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Επίσημη επίσκεψη στην έδρα της Ρ/Καθολικής Εκκλησίας, στο Βατικανό, πραγματοποίει η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β', κατόπιν προσκλήσεως της Α.Α. του Πάπα Ρώμης κ.κ.Φραγκίσκου.

Στα πλαίσια της επισκέψεως αυτής ο Μακαριώτατος συναντήθηκε το πρωί της 21ης Ιανουαρίου 2023 με την Α.Α. τον Πάπα κ.κ.Φραγκίσκο, στον οποίο παρουσίασε το πολυμερές ιεραποστολικό και ανθρωπιστικό έργο που αναπτύσσει το παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας σε ολόκληρη της Αφρικανική ήπειρο, τα αντικειμενικά προβλήματα, ως και τα αναφυόμενα σε αυτό προσκόμματα.

Οι δύο Προκαθήμενοι επεσήμαναν ότι στην παρούσα χρονική περίοδο, όπου ο πόλεμος, όπως συμβαίνει στην αυταρχικώς βαλλομένη μαρτυρική Ουκρανία, η φτώχεια και η εξαθλίωση, η κλιματική αλλαγή, το προσφυγικό πρόβλημα, η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η κοινωνική ανισότητα, η προστασία της παιδικής ηλικίας και της γυναίκας, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, η κρίση αρχών και αξιών κ.α., ο κοινός αγώνας όλων αποτελεί μονόδρομο, πρωτίστως των πνευματικών ταγών, για την προώθηση της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης των λαών, εν επιγνώσει ότι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας είναι η μεγάλη επανάσταση στον χώρο των ανθρωπίνων σχέσεων, της προστασίας, της ιερότητος και της ωραιότητος του προσώπου και της αναδείξεως του εν Χριστώ αιωνίου προορισμού του.

Στην συνάντηση παρέστησαν ο Εκλαμπρότατος Καρδινάλιος κ.Kurt Koch, Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας, ο Σεβ. Επίσκοπος κ. Brian Farell και ο Πανοσιολ.Monsignor Andrea Palmieri, Γραμματεύς και Υπογραμματεύς αντιστοίχως του ανωτέρω Συμβουλίου, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Μποτσουάνας κ.Γεννάδιος και Ναυκράτιδος κ.Παντελεήμων και η Εριτ.κα. Αικατερίνη Σοφιανού, Αρχόντισσα του Πατριαρχικού Θρόνου.

Το μεσημέρι η Α.Α. ο Πάπας Φραγκίσκος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β'.»

«Την 23η Ιανουαρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β' είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Εξοχ. κ.Mahmoud Ali Talaat, Πρέσβυ της Αιγύπτου στην Αγία Έδρα.

Κατά την συνάντηση o Εξοχώτατος εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψη του Μακαριωτάτου, με τον οποίο συνδέεται με προσωπική φιλία από τα έτη της διπλωματικής θητείας του στην Κένυα, ενώ τον διαβεβαίωσε για την αμέριστη στήριξη του αιγυπτιακού κράτους στο πολυσχιδές έργο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Στην συνάντηση παρέστη μεταξύ άλλων και ο Σεβ.Αρχιεπίσκοπος Paul Richard Gallagher, Γραμματέας της Αγίας Έδρας για τις σχέσεις με τα κράτη και τους διεθνείς Οργανισμούς.

Ακολούθησε επίσημη εκδήλωση της παγκοσμίου Κοινότητος του Αγίου Εγιδίου προς τιμήν του Μακαριωτάτου σε κεντρικό Ναό της Ρώμης.

Τον Μακαριώτατο προσεφώνησαν ο ιδρυτής της Κοινότητος, Καθηγητής κ.Andrea Ricardi, τέως Υπουργός και ο Πρόεδρος αυτής κ. Marco Impagliazzo, υπογραμμίζοντες την σπουδαιότητα της επισκέψεως του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην έδρα του Επισκόπου της Πρεσβυτέρας Ρώμης.

Ακόμη, ανάπτυξαν ιστορικώς την καθοριστική συμβολή της Αλεξανδρινής θεολογίας στην διαμόρφωση της δογματικής διδασκαλίας της υπ' ουρανόν Εκκλησίας, επαινώντας την σύγχρονη ιεραποστολική δράση του παλαιφάτου Πατριαρχείου ως την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της πίστεως στην Αφρικανική ήπειρο.

Κατά την ομιλία του ο Μακαριώτατος υπεγράμμισε την ανάγκη εντατικοποιήσεως του κοινού αγώνος υπέρ των εμπεριστάτων συνανθρώπων μας αδιακρίτως φυλετικών, εθνικών, γλωσσικών ή θρησκευτικών διαχωρισμών, «...την καταπολέμηση κάθε βίαιης και εμπόλεμης αυθαιρεσίας που οδηγεί το ανθρώπινο πρόσωπο στην εξαθλίωση, την επιτακτική ανάγκη "αντικατάστασης" της εσωστρέφειας με την κενωτική κίνηση αγάπης προς τον άλλο και μάλιστα τον εκ των ελαχίστων αδελφόν, την υπέρβαση της φοβικής πνευματικής ανασφάλειας περί "υποτιθεμένης νοθείας, απειλής ή απομειώσεως της πίστεώς μας" και την θαρραλέα διακήρυξη της ακλονήτου βεβαιότητος για την πίστη των Πατέρων μας, η οποία μας δίνει την χαρά και την δύναμη της εντίμου συνομιλίας με κάθε αδελφό γύρω μας χωρίς επιφυλάξεις, προσποιήσεις ή εγωκεντρικές "εξάρσεις πνευματικής ανωτερότητος" έναντι των άλλων. Tότε ο συνάνθρωπος ως ζώσα εικόνα του Θεού, άξια κάθε τιμής, διακονίας και σεβασμού, καθίσταται μία ακόμη αφορμή προσωπικού αγιασμού και όχι προσωπική κόλαση (Jean Paul Sartre)».

Ακολούθησε εόρτια σύναξη, μετά το πέρας της οποίας η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ.Θεόδωρος και η συνοδεία του ανεχώρησαν προς Αίγυπτον.»

(Ἀπό τό Πρακτορεῖο ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων "Romfea.gr")

ΜΕΡΙΚΕΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΚ  ΤΗΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΠΑΠΩΝ


Ἐπιμνημόσυνη εὐχή γιά τόν ἀποβιώσαντα

προσφάτως Πάπα ΒενέδικτοΠοιός εἶναι ὁ συνοδός Ἐπίσκοπος;

Προσκύνημα (;)

στόν ἁγιοποιηθέντα Πάπα Ἰωάννη-Παῦλο

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αν θέλουν να ενωθούν με τον παπά να πάνε μόνοι τους ο πιστός λαός δε θα ακολουθήσει και όσοι κληρικοί είναι πραγματικά ορθόδοξοι δε θα ακολουθήσουν η οικονομία τελειώνει με την ένωση θα μείνουν μόνοι στους ναούς με τα στασίδια και χωρίς την Θεία Χάρη.

Ανώνυμος είπε...

Ποσο αξιολυπητος ο Αλεξανδρειας!!!! Και να φανταστει κανεις οτι καθεται στο θρονο των αγωνιστων της Ορθοδοξιας Μ. Αθανασιου κ Κυριλλου... Ουδεμια συγκρισις..Σε αγωνιστικοτητα, σε ηθος χριστιανικο, σε πιστη... Το μονο στο οποιο υπερτερει ειναι η υποκρισια... Αυτοι υπηρετουσαν την Αληθεια, τη μονη Αληθεια.... Αυτος το ψευδος κ το δουλικο φρονημα. Κριμα κ παλι κριμα.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς εις οι Έλληνες έχουμε τον εθνοφυλετισμο ως πιστη.Σε όλα συμφωνούμε με τον πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης οπωςτο ίδιο έγινε σε όλες τις εποχές κ με την σύνοδο της Φλωρεντίας κ με κάθε κρίση που περάσαμε.πουλησαμε την πίστη μας στον παπά για να σώσουμε την Πόλη.πουλησαμε την ορθοδοξία αντί πινάκιο φακής για να έχουμε την προστασία της Αμερικής. Σχισαμε τον χιτώνα του Χριστού για να αρέσουμε στους Φραγκους.ολα τα κακά από τους Έλληνες προκαθημενους ήλθαν.στην Εκκλησία.για την καρέκλα κ την επίγειο δόξα.εφθασε ο Αλεξάνδρειας να κλαίγεται στους Αμερικανούς.στην Ελλάδα να γίνονται συνέδρια για ανυπαρξία του Ρωσικού κόσμου.Ταυτιστικαμε με ότι κακό υπάρχει για να πολεμήσουμε την Ρωσία.. Η Ρωσική Εκκλησία πέρασε την λαίλαπα του κομουνισμου κ στάθηκε όρθια έβγαλε μυριαδες Αγίων .εμείς τι βγάζουμε χολή για όλους.αφησαμε τους αγίους μας κ μιμουμεθα τους πολιτικους.οτι μας λένε οι Αμερικανοί αυτό λέμε.ποια ορθόδοξη εκκλησία έχει αυτό το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι προκαθημενοι των ελληνόφωνων εκκλησιών. Ποιος βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τους Ρώσους.οτι γλώσσα έχουν οι Έλληνες πολιτικοί έχουν κ οι Έλληνες
προκαθημενοι.ποτε μας έβρισαν οι Ρώσοι πότε χρησιμοποίησα γλώσσα πεζοδρομίου ητε πολιτικοί ητε το πατριαρχειο Ρωσίας.εχουμε εμείς πολιτισμό όταν ομιλούμε με το σκασίλα μου.η όταν κλαίμε σαν τα νήπια μπροστά στον Μπαιντεν..κ τον Παπα αςκοιτάξουμε στον καθρέπτη την καταντισ μας γιατί όλοι μας κοροϊδεύουν πως γίναμε έτσι υποτελεις σε αλλοπιστους.Ο Κιεβου ΟΝΟΦΡΙΟΣ προσεύχεται να μας καταλογισει ο Θεός την αμαρτίαν ταυτην.Ο Θεός να μας λυτρώσει από τους Έλληνες που υπέκυψα στους αμερικανους κ αρνήθηκαν την Ορθοδοξία.Δεν τους προβληματίζει η στάση του Αγίου Αλβανιας με πόση σύνεση κ λεπτότητα χειρίζεται το θέμα.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com