29 Μαΐ 2015

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης (ΙΖ΄) – (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)
          IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Δημητσάνα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2015
(Ἡ ἑρμηνεία παρά τήν συντομία της καί τήν ἁπλότητά της εἶναι ἐπιστημονική)
Ἡ ἐργασία αὐτή προσφέρεται στούς ἀναγνῶστες σέ συνέχειες ἑκάστη Δευτέρα καί Παρασκευή διά ἐξεύρεση λαθῶν ἐκ μέρους τους καί ἐνημέρωσή μας πρός διόρθωση, πρίν ἀπό τήν τελική δημοσίευση τοῦ ἔργου.
(Προλογικό σημείωμα τῆς περικοπῆς)

Κυριακή της Πεντηκοστής – «…ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον»ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Πράξ. β´1-11
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ἰωάν ζ´ 37-52, η´12
   Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρό­τη­τα ἑορτάζουμε ­σήμερα τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκο­στῆς, κατὰ τὴν ὁποία «τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ»· κατέβηκε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς «ὁ ἄλλος Παράκλητος» καὶ ἦλθε γιὰ νὰ μένει μαζί μας, νὰ μᾶς φωτίζει καὶ νὰ μᾶς ἁγιάζει. Πόσο σημαντικὴ εἶναι αὐτὴ ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ παρουσία Του στὴ ζωή μας, μᾶς τὸ ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. 
   Ἑπτὰ ἡμέρες διαρκοῦ­σε ἡ ἑορτὴ τῆς Σκηνοπηγίας, ἡ ὁποία ὑπενθύμιζε στοὺς Ἰσραηλίτες τὴ ­διαμονή τους σὲ σκηνὲς καθὼς πορεύονταν ἐπὶ σαράντα χρόνια στὴν ἔρημο. Τὴν τελευταία ἡμέρα ὁ Κύριος Ἰησοῦς, παίρνοντας ἀ­­­φορμὴ ἀπὸ τὴν τελετὴ μὲ τὸ νερὸ τὸ ὁ­­­­ποῖο ἔφερνε ὁ ἀρχιερέας καὶ ­ράντιζε τὸ θυσιαστήριο, στάθηκε ὄρθιος καὶ φώνα­ξε δυνατά: «ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω». Ἐὰν κανεὶς διψᾶ, ὄχι γιὰ ὑλικὰ καὶ φθαρτὰ ἀγαθά, ἀλλὰ γιὰ ἀλήθεια, ζωὴ καὶ δόξα, ἂς ἔρ­­χεται σὲ μένα μὲ πίστη καὶ ἂς πίνει ἐλεύ­θερα. ­Κο­ν­­τά μου θὰ ἱκανοποιηθοῦν ὅλοι οἱ εὐ­γενικοὶ πόθοι τῆς ψυχῆς του. 

Ερμηνευτικά σχόλια στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Πεντηκοστής (1ον) (Αρχιμ. Παύλου Δημητρακόπουλου)

Ερμηνευτικά σχόλια στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Πεντηκοστής
Εν Πειραιεί τη 29η Μαΐου 2015.
(1ον)
Η  ευαγγελική  περικοπή  της  Κυριακής  της Πεντηκοστής είναι  μια περικοπή από το 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην ευαγγελίου, στίχοι 37-52, 8,12.Στην περικοπή αυτή ο ευαγγελιστής Ιωάννης παραθέτει ένα απόσπασμα των λόγων του Κύριου προς τους Εβραίους στο ιερό του Ναού του Σολομώντος, την τελευταία ημέρα της μεγάλης εορτής της Σκηνοπηγίας και την απήχηση που είχαν οι λόγοι αυτοί μεταξύ αυτών. Στις γραμμές που ακολουθούν προχωρούμε σε σύντομη ερμηνευτική ανάλυση της περικοπής.  

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Εἰς τὸν ἀπόηχον τοῦ χειροκροτήματοςΕἰς τὸν ἀπόηχον τοῦ χειροκροτήματος
Η ΕΚΛΟΓΗ καί στή συνέχεια ἡ ἐνθρόνιση ἑνός µητροπολίτη συνήθως προκαλοῦν χειροκροτήµατα καί δηµιουργοῦν καλές ἐντυπώσεις στό λαό τοῦ Θεοῦ. Ὁ νεοεκλεγείς µητροπολίτης συγκινεῖται καί ἐνθουσιάζεται, χωρίς νά πολυσκέφτεται τά πολλά καί δύσκολα προβλήµατα, πού θά κληθεῖ νά ἀντιµετωπίσει. Ὅσο θά φτάνει ὁ ἀπόηχος τοῦ χειροκροτήµατος στά αὐτιά του, θά ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι ἀπέκτησε µιά σπουδαία καί ἰσόβια ἐξουσία καί θά µπορεῖ νά κάνει ὅ,τι ὁ ἴδιος θά κρίνει ὀρθό. ∆ηλαδή, θά νιώθει ἀπόλυτα ἐλεύθερος καί αὐτό εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο, γιατί ἕνας κληρικός καί πολύ περισσότερο ἕνας µητροπολίτης, ποτέ δέν εἶναι ἐλεύθερος, παρά µόνο ὅταν εἶναι ἐνάρετος καί ὑπηρετεῖ πιστά τό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις ὑπηρετεῖ τόν ἐγωισµό του καί τά πάθη του. Καί τό βλέπουµε αὐτό συχνά. 

Ρωμηοί απροσκύνητοι μιλάνε για την Άλωση

Ρωμηοί απροσκύνητοι μιλάνε για την Άλωση
Ο Ιωσήφ Βρυένιος, ονομαστός διδάσκαλος του Γένους μας,  σε λόγο του ενώπιον του αυτοκράτορα, τριανταπέντε χρόνια πριν από την Άλωση, όρισε την αιτία, της διαφαινόμενης πτώσης της Πόλης, με τα παρακάτω λόγια:

28 Μαΐ 2015

Μετά την άλωση, η Μονή Αγίου Γεωργίου Μαγγάνων στη Λευκωσία, δέχθηκε πολλούς μοναχούς από την ΒασιλεύουσαΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ, Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΕΧΘΗΚΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ
«Ήλθαν εις την Κύπρον πολλοί καλοί άνδρες από την Κωνσταντινούπολιν, και πολλοί καλογήροι» - Λεόντιος Μαχαιράς
Ο  Κύπριος χρονικογράφος του 15ου αι. Λεόντιος Μαχαιράς στο σύγγραμμά του «Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου», αναφερόμενος στη λύπη που δοκίμασε η βασίλισσα της Κύπρου Ελένη Παλαιολογίνα, όταν είχε μάθει για την  για την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους γράφει : «Και έχοντα και εις τους αυνγ΄ επήρεν ο άνομος Τούρκος την Πόλιν τη κη΄ Μαΐου, εποίκεν μεγάλην λύπην η άνωθεν ρήγαινα εις την Κύπρον· και ήλθαν εις την Κύπρον πολλοί καλοί άνδρες από την Κωνσταντινούπολιν, και πολλοί καλογήροι, και δια να τους αναπάψη, επήρεν τον Άγιον Γεώργιον τον επονομαζόμενον Μάγκανα και έκτισεν και εποίκεν τους μοναστήριν, και εχάρισεν χωργιά και πολλές ρέντες, δια να μνημονεύγεται».

Δημήτριος Νατσιός, Κι απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των αγίων τα ιερά...Κι απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των αγίων τα ιερά...
«...Και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν» Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Στο γόνατο αποκεφαλίζουν κόσμο, δεν υπάρχει κτηνωδία που δεν διαπράττουν, τρόμος επικρατεί στις δυτικές πόλεις, μήπως εμφανισθεί κάποια αγέλη-ή μοναχικός λύκος- και επιδοθεί σε σκοποβολή επί δικαίων και αδίκων, όμως σιγούν ιχθυοπρεπώς οι θιγμένοι, από την λαϊκή ευσέβεια, τζιτζιφιόγκοι του ψευτοπροοδευτισμού. Δειλά και τρομαγμένα ανθρωπάκια, όταν πρόκειται γιά το Ισλάμ, λεονταρισμοί και διαβολές όταν προβάλλεται η πίστη του Χριστού. Άθεοι και ασεβείς από τα γεννοφάσκια τους, παθαίνουν ψύχωση όταν βλέπουν ότι τούτος ο κατασυκοφαντημένος και εξαπατημένος λαός κρύβει, όπως η ανοιξιάτικη γη τον σάπιο σπόρο, το πατροπράδοτο σέβας, την εμπιστοσύνη στην αγία Ορθοδοξία.

Τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και οι ιεροί ΠατέρεςΤα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και οι ιεροί Πατέρες
Ο Κύριος εφοδίασε την Εκκλησία με το αλάθητο, παραμένοντας μαζί της πάντοτε "εις τον αιώνα" και οδηγώντας αυτήν δια του Αγίου Πνεύματος "εις πάσαν την αλήθειαν".
Η Εκκλησία είναι ο φύλακας και ο αυθεντικός ερμηνευτής της θείας Αποκάλυψης και διατυπώνει τις αλήθειες ή με το κήρυγμα και τη διδασκαλία των Αποστόλων και των Πατέρων ή με τις αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, όπου ομόφωνα οι Πατέρες διακηρύσσουν την αλήθεια, όσες φορές αυτή παραχαράσσεται από την αίρεση,η οποία δημιουργεί σύγχυση και ταραχή στις συνειδήσεις των πιστών. Ως παράδειγμα επισήμου διατυπώσεως του δόγματος, είναι το δόγμα του Ομοουσίου που θεσπίστηκε στη Νίκαια από 318 θεοφόρους Πατέρες καθώς και το δόγμα "των δύο φύσεων εν Χριστώ", που διατυπώθηκε στη Χαλκηδόνα.

27 Μαΐ 2015

Νέα δικαστική απόφαση κλείνει οριστικά το ζήτημα των απαλλαγών από τα ΘρησκευτικάΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Υποχρεωτικά τα Θρησκευτικά
Νέα δικαστική απόφαση δικαιώνει Χανιώτες Θεολόγους
Έστω και με καθυστέρηση το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, το οποίο με απόφαση που είχε λάβει το 2012 όριζε ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές, που είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν είναι άθεοι, αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι.
Να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα είχαν αναδείξει με ρεπορτάζ τους τα “Χ.Ν.” στις 5 Ιανουαρίου 2013, που παρουσίαζαν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών.

Οι κοσμογονικές εμμονές Παπών, με “ θεολογικά ” ερείσματα, καταρρίπτουν τη δογματική διαστροφή του «αλάθητου»ΟΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΕΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΠΑΠΩΝ, ΜΕ ‘’ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ’’ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ  «ΑΛΑΘΗΤΟΥ»
Το Παπικό «αλάθητο»  καταρρίπτεται και από τις λανθασμένες εμμονές Παπών σε θέματα που αφορούσαν κοσμογονικές θεωρίες.   Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι την Παπική στάση δεν καθόριζε  απλά η διαφορετική κοσμογονική άποψη, αλλά η λανθασμένη θεολογική υποστήριξή των,  ότι δηλαδή αντίκεινται στην Αγία Γραφή.
Να αναφέρομε ότι την κοσμογονική τούτη άποψη για τη σφαιρικότητα της γης είχαν αιώνες πριν,  ο Παρμενίδης, ο Πυθαγόρας, ο Αρχιμήδης και ο Αριστοτέλης.

Νεπάλ- Οργιάζει το δουλεμπόριο παιδιών μετά τον σεισμό

orgiazei-to-doulemporio-paidiwn-sto-nepal-meta-ton-seismo
Οργιάζει το δουλεμπόριο παιδιών στο Νεπάλ μετά τον σεισμό
Παιδιά θύματα των καταστροφικών σεισμών στο Νεπάλ εξαφανίζονται από δουλεμπόρους οι οποίοι τα πουλάνε σε κυκλώματα παιδικής πορνείας και σε εργοστάσια.
Μια πρωτοφανής επιχείρηση δουλεμπορίου με θύματα μικρά παιδιά από την ηλικία των 8 ετών έχει στηθεί στο Νεπάλ, στα ερείπια του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού των 7,8 Ρίχτερ.

Ο μύθος περί ’’Βυζαντινής αυτοκρατορίας’’ και ’’Βυζαντινών’’Ο μύθος περί ’’Βυζαντινής αυτοκρατορίας’’
και ’’Βυζαντινών’’
Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά, δυστυχώς, ακόμα και μέσα στην πατρίδα μας, οι περισσότεροι μιλάνε για ’’Βυζαντινή αυτοκρατορία’’ και για ’’Βυζαντινούς’’. Οι όροι Ρωμανία και Ρωμηός, σπάνια χρησιμοποιούνται.
Εμείς, όμως, οι Έλληνες, δεν δικαιολογούμαστε να αγνοούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι, ότι αυτοκρατορία με το όνομα ‘’Βυζαντινή’’ δεν υπήρξε στην πραγματικότητα ποτέ.
Οι Κωνσταντινουπολίτες, μέχρι και την Άλωση, αναφέρονται σε όλες τις ιστορικές πηγές ως Ρωμαίοι ή Ρωμηοί και η αυτοκρατορία ως Ρωμαϊκή. Ακόμα και η λαϊκή μούσα, θρηνολογώντας την πτώση της Βασιλεύουσας, αφοπλίζει κάθε δυτική ιστοριογραφική ασέλγεια, λέγοντας: ’’Η Ρωμανία πάρθεν’’.

Ὁ λειτουργικὸς ἀσπασμὸς Πάπα καὶ Πατριάρχου: Ἀπαράδεκτη ἐνέργεια (2ον)

Γράψαμε στὸ προηγούμενο ­ἄρ­­θρο πῶς γινόταν ­παλαιότερα καὶ πῶς γίνεται σήμερα πρὶν ἀπὸ τὴν ὁμολογία τῆς Πίστεως ὁ ­ἀ­­­σπα­σμὸς τῆς ἀγάπης. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, τονίζοντας ὅτι ἡ ἀγάπη εἶ­­ναι «μείζων τῶν ἀρετῶν» ὀνομάζει τὸν ἀσπασμὸ αὐτὸ «φρικωδέστατον». Δηλαδὴ ἀσπασμὸ ποὺ προξενεῖ κατ’ ἐξοχὴν ἱερὸ φόβο, τρόμο, βαθὺ ­θρησκευτικὸ σεβασμό. Δι­­­­­ότι, προσθέτει, ὁ ἀσπασμὸς αὐτὸς «συμπλέκει τὰς διανοίας ἡμῶν» καὶ κάνει ὥστε ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ ­γινόμαστε ἕνα σῶμα καὶ «μέλη Χριστοῦ, ἐπειδὴ καὶ ἑνὸς σώματος μετέχομεν ­ἅπαν­τες», ἑνώνοντας τὶς ψυχές μας μὲ τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης. 

Οι Πεντηκοστιανοί και το Παγκόσμιον Συμβούλιον ΕκκλησιώνΟι Πεντηκοστιανοί και το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών
Η ιστορία της Πεντηκοστιανικής αιρετικής κίνησης είναι συνυφασμένη με την επιφυλακτική και κριτική στάση που κράτησε όχι μόνο για τους παραδοσιακούς κλάδους του Προτεσταντικού κόσμου (π.χ. Λουθηρανοί, Μεταρρυθμισμένοι, Βαπτιστές κ.ά.), αλλά και για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ).

Η «Παναγία Γελούσα» (Gülen Meryem) προκάλεσε δέος στον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού

Η «ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΕΛΟΥΣΑ», (GÜLEN MERYEM), ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΔΕΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μια εντυπωσιακή και συνάμα συγκλονιστική τοιχογραφία που αναπαριστά την «Παναγία Γελούσα» με τον Ιησού Χριστό παιδί στο δεξιό της μέρος, προκάλεσε το δέος και τον μεγάλο θαυμασμό του ίδιου του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού, Ertuğlul Günay, ο οποίος ομολόγησε ότι σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει παρόμοια τοιχογραφία της Παναγίας Γελούσας και του Ιησού. (Dünyada bir benzeri yok. Gülen Meryem Ana ve İsa ya rastlanılmadı».

Λάμπρος Σκόντζος, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος: Ο θαυματουργός πολύπαθος άνθρωπος του Θεού
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ: Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού
      Η εμφάνιση αγίων στην Εκκλησία μας σε κάθε εποχή είναι το μόνιμο θαύμα. Ουδέποτε υπήρξε εποχή στη δισχιλιόχρονη πορεία της Εκκλησίας μας που να μην έχει εμφανιστεί άγιος. Όπως σε κάθε εποχή, έτσι και στους νεώτερους και σύγχρονους καιρούς αναδεικνύει ο Θεός αγίους για τη δόξα τη δική Του και τον αγιασμό και την αρωγή των πιστών. Ένας από τους νέους λαοφιλείς αγίους της Εκκλησίας μας είναι και ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος.

26 Μαΐ 2015

Ἐπιστολή τῆς Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν πρός τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, περί τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης

Η Σύναξη Κληρικών και Μοναχών προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, περί του Δημάρχου Θεσσαλονίκης
Μέ τό ἀκόλουθο κείμενό της ἡ ἄτυπη «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» παρακαλεῖ τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, ἡ ὁποία ἔχει «ἐγνωσμένην ἀνησυχίαν διά κραυγαλέα πνευματικά ὀλισθήματα εἰς τόν πνευματικόν δίαυλον τοῦ δόγματος καί τοῦ ἤθους», νά λάβει θέση γιά τήν πασίγνωστη καί ἀπροσχημάτιστη ὑποστήριξη τοῦ Δημάρχου τῆς Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη πρός τό θεομίσητο καί ἐπαίσχυντο ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί γιά τήν διοργάνωση ἀπό αὐτόν τοῦ ἐτησίου “Gay Pride” στήν ἁγιοτόκο Συμβασιλεύουσα. 

Άτοπες οι αναφορές του Πάπα Φραγκίσκου για τη χριστιανική ενότηταΑΤΟΠΕΣ  ΟΙ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Σε αιρετική σύναξη Παπικών και ‘’Πεντηκoστιανών’’ παστόρων).
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Πάπας Φραγκίσκος (Vatican insider (24/5/2015), για την «Ημέρα της χριστιανικής ενότητας», που διοργανώθηκε από την Παπική ‘’επισκοπή’’ Phoenix των ΗΠΑ, σε συνεργασία με μια ομάδα ‘’Πεντηκoστιανών’’ παστόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνετο και ο γνωστός  ‘’Πεντηκοστιανός’’ πάστορας John Taettino, διετύπωσε στρεβλές θέσεις τόσο για τη θεολογία όσο και για την Χριστιανική ενότητα.

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Αρχιερατικές εκλογές: Μια από τα ίδιαΑρχιερατικές εκλογές: Μια από τα ίδια
            Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την πλήρωση των Μητροπόλεων Κεφαλληνίας και Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς. Εξελέγησαν οι εκλεκτοί του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου, ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς στη Μητρόπολη Κεφαλληνίας και ο Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Μπαρδάκας στη Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς. Οι εκλογές  ήσαν «μια από τα ίδια», όπως όλα τα τελευταία χρόνια... Η λέξη εκλογές θα μπορούσε να είναι εντός εισαγωγικών. Μάλλον γίνονται τυπικά, για να είναι νόμιμη η όλη διαδικασία. Θεωρητικά θα μπορούσαν τα μέλη της Ιεραρχίας να δίδουν εξουσιοδότηση στον Αρχιεπίσκοπο, όπως του δίδουν τα μέλη της ΔΙΣ  για το μέγιστο μέρος του μηνός που δεν συνεδριάζουν, να επιλέγει εκείνος  τον  εκλεκτό του και εκ των υστέρων να  τον εγκρίνουν και να τον χειροτονούν....

Ο όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ο Ρώσος ο νέος ομολογητής (27 Μαΐου)῾Ο ὅσιος ᾽Ιωάννης γεννήθηκε σέ ἕνα χωριό τῆς λεγομένης Μικρᾶς Ρωσίας, ἀπό γονεῖς εὐλαβεῖς καί ὀρθοδόξους, ὅταν βασίλευε στήν Ρωσία ὁ Μέγας Πέτρος, κατά τό ἔτος 1690 μ.Χ. Ἦταν στρατιώτης κατά τόν πόλεμο πού ἔκανε ὁ τολμηρός αὐτός τσάρος ἐναντίον τῆς Τουρκίας (τό 1711), στόν ὁποῖο ὅμως ὁ μέγας ἡγεμόνας στάθηκε ἄτυχος καί κινδύνεψε μάλιστα νά θανατωθεῖ καί ὁ ἴδιος ἀπό τούς Τούρκους. ῾Ο ᾽Ιωάννης πιάστηκε αἰχμάλωτος ἀπό τούς Τάταρους, μαζί μέ χιλιάδες Ρώσους, καί οἱ Τάταροι τόν πούλησαν σέ ἕναν ᾽Οθωμανό ἀξιωματικό ῞Ιππαρχο, πού καταγόταν ἀπό τό Προκόπι τῆς Μικρᾶς ᾽Ασίας (κοντά στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας). ῾Ο ἀγᾶς τόν πῆρε μαζί του στό χωριό του, ἐνῶ ἡ Τουρκία γέμισε ἀπό ἀμέτρητο πλῆθος δούλων Ρώσων, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους μή ἀντέχοντας τά βάσανα ἀρνήθηκαν τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί ἔγιναν Μουσουλμάνοι.

Ὁ ζυγός τῶν … «ἔμφυλων στερεοτύπων»!     Στόχος σύγχρονων ἀναθεωρητικῶν κινημάτων εἶναι ἡ ἀναδόμηση τῆς ἰδέας τοῦ φύλου. Ἡ Δήμητρα Κογκίδου, καθηγήτρια παιδαγωγικῆς ΑΠΘ, στρατευμένη στό ἐγχείρημα, ἀποφαίνεται (ἱστότοπος dkogidou.gr): «Ἡ ἔμφυλη ταυτότητα δέν ἀποτελεῖ μιά δεδομένη ταυτότητα, πού ἀποδίδεται στό ὑποκείμενο. Εἶναι μιά κοινωνικο-πολιτισμική διαδικασία ταυτότητας, ἡ ὁποία δέν ἐπιδρᾶ μέ τόν ἴδιο τρόπο σέ ὅλα τά ὑποκείμενα. Ἄρα ὁ ἀνδρισμός καί ἡ θηλυκότητα εἶναι μεταβλητοί, ὁρίζονται μέ πολλαπλούς τρόπους καί ἐξαρτῶνται ἀπό τό πλαίσιο ἀναφορᾶς τους». Ἐξ ἄλλου, ἕνας διαδικτυακός τόπος, πού προωθεῖ τήν ἀθρόα κάθοδο γυναικῶν στόν ἐπαγγελματικό στίβο, τό isotitafilon.wikispaces.com, διασπᾶ αὐτή καθαυτή τήν ἔννοια τοῦ φύλου σέ δύο ὑποέννοιες: τό βιολογικό φύλο (sex, ἀρσενικό-θηλυκό) καί τό κοινωνικό φύλο (gender, ἄνδρας-γυναίκα). Τό πρῶτο εἶναι ἀντικειμενικά ὁρίσιμο, τό δεύτερο ὅμως εἶναι «ὑποκειμενικό», …ἐλεύθερα ἐπιλέξιμο! 

Τελευταίο Ξημέρωμα στα τείχη για τον Παλαιολόγο

Ο Κωνσταντίνος παρά την συγκινητική ομιλία προς τους πολεμιστές του, γνωρίζει ότι η πτώση της Πόλεως είναι αναπόφευκτη. Σηκώνεται χαράματα, ανεβαίνει στα τείχη για να επιθεωρήσει το στρατό του και να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά την Βασιλεύουσα που χάνεται.

Βίος και πολιτεία των προγόνων σου: Καμαρώνεις ή ντρέπεσαι;Βίος και πολιτεία των προγόνων σου:
                          Καμαρώνεις ή ντρέπεσαι;
« Κατά Θεόν πλούτος η κτήσις των αρετών».
Ο αληθινός πλούτος για το Θεό είναι η απόκτηση των αρετών.(Zιγαβηνός)
«Πάσα γαρ αρετή τω εκουσίω χαρακτηρίζεται».
   Κάθε αρετή έχει κύριο χαρακτηριστικό της το ότι είναι θεληματική. (Ζιγαβηνός)                     
    Πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε οδυνηρή ψυχική κατάσταση, ζουν καθημερινά μια κόλαση και επιθυμούν σφοδρά να την εγκαταλείψουν, αλλά δεν μπορούν. Είναι  δέσμιοι διαφόρων «εμποδίων» με ανθρωποκεντρικό, εγωκεντρικό καθαρά χαρακτήρα. Υποφέρουν, διότι τους έχει προκύψει μια φυλακή, που ούτε και οι ίδιοι  ξέρουν πώς να δραπετεύσουν προς την αληθινή ελευθερία, την οποία ποθούν σαν τα διψασμένα ελάφια. Κοιτάζουν και ελπίζουν να βρουν καταφυγή και λύτρωση παντού, αλλά όλοι οι τόποι τους φαίνονται αφιλόξενοι.

Ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσος (27 Μαΐου)Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος
Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε το 1690 στη Νότια Ρωσία (σημερινή Ουκρανία). Οι γονείς του, πιστοί χριστιανοί οι ίδιοι, βάπτισαν τον γιο τους χριστιανό και τον μεγάλωσαν με νουθεσία Κυρίου. Έτσι ο Ιωάννης από μικρός έγινε θερμός χριστιανός. Όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, ο Άγιος Ιωάννης κατετάγη στο ρωσικό στρατό. Την εποχή εκείνη, επί μοναρχίας του τσάρου Πέτρου, μαινόταν ο ρωσοτουρκικός πόλεμος (1711-8). Στις μάχες για την ανακατάληψη του Αζώφ, αιχμαλωτίστηκε και οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.
Απ' εκεί στο Προκόπιο, κοντά στην Καισάρεια της Καππαδοκίας της Μ. Ασίας, στην κατοχή ενός Αγά που διατηρούσε στρατόπεδο των Γενιτσάρων. Ο Τούρκος αξιωματούχος προσπάθησε, όπως συνηθιζόταν τότε, να τον πείσει να αλλαξοπιστήσει. Ο Άγιος αντιστάθηκε σθεναρά σε όλες τις προσπάθειες του Τούρκου.

25 Μαΐ 2015

Στη “χώρα της Φιλοκαλίας” η εκκοσμίκευση, η νεωτερικότητα και ο ζόφος του λεγόμενου “διαφωτισμού”, δεν έχουν θέσηΣΤΗ ‘’ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ’’ Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ, Η ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΖΟΦΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ‘’ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ’’, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ
(Απάντηση σε όσους Πανεπιστημιακούς καθηγητές των  Φιλοσοφικών  Σχολών, δεν το αντιμετωπίζουν Ορθοδόξως το θέμα τούτο)
Δυστυχώς εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά κυρίως αρκετοί Πανεπιστημιακοί καθηγητές στις Φιλοσοφικές Σχολές, το θέμα του λεγόμενου Ελληνικού ‘’διαφωτισμού’’, δεν το αντιμετωπίζουν με την πρέπουσα Ορθόδοξη σοβαρότητα.
Επιπρόσθετα βρίσκουν αφορμή και οι καθηγητές που εμφορούνται από αντιεκκλησιαστικό φρόνημα, να αφήσουν επικίνδυνες αιχμές κατά του Πατριαρχικού θεσμού,  κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και όχι μόνο. 
Φυσικά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και εκείνοι οι καθηγητές που δεν αντιλαμβάνονται το ολίσθημα της εκκοσμίκευσης του λεγομένου Ελληνικού ‘’διαφωτισμού’’.  Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται «το άγιο βάθος της Ορθοδοξίας», για να χρησιμοποιήσομε τη φράση του μ. Κ. Μοσκώφ, ο οποίος προς το τέλος της ζωής του, αντιλήφθηκε το μαρξιστικό αθεϊστικό σκότος και επέστρεψε στην Εκκλησία.

Η αιώνιος ζωή.Η ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ
Προσκολλημένος ο άνθρωπος στα αγαθά και στις τέρψεις του κόσμου τούτου, αποφεύγει συνήθως ν' ασχοληθεί με τα μέλλοντα. Ωστόσο έχει συνείδηση ότι είναι διφυής, ότι είναι υλικός και πνευματικός, θνητός και αθάνατος, προσωρινός και αιώνιος· ότι διαφέρει από όλα τα άλλα όντα επί της γης.
Γιατί φέρει χαρίσματα και ικανότητες μοναδικές και αξιοθαύμαστες. Είναι η λογική, η σκέψη, η ομιλία, η ηθική συνείδηση, με την οποία διακρίνει το καλό από το κακό και η ελεύθερη βούληση -το αυτεξούσιο-, η ικανότητα δηλαδή να επιλέγει το καλό ή το κακό. Η ικανότητα αυτή τον καθιστά υπεύθυνο και υπόλογο για τις πράξεις και τις επιλογές του, οι οποίες επισύρουν ανάλογα ποινές ή αμοιβές.

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης (ΙΣΤ΄) – (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)          IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Δημητσάνα, Δευτέρα 25 Μαΐου 2015
(Ἡ ἑρμηνεία παρά τήν συντομία της καί τήν ἁπλότητά της εἶναι ἐπιστημονική)
Ἡ ἐργασία αὐτή προσφέρεται στούς ἀναγνῶστες σέ συνέχειες ἑκάστη Δευτέρα καί Παρασκευή διά ἐξεύρεση λαθῶν ἐκ μέρους τους καί ἐνημέρωσή μας πρός διόρθωση, πρίν ἀπό τήν τελική δημοσίευση τοῦ ἔργου.
(Προλογικό σημείωμα τῆς περικοπῆς)

Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικὰ (τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσης πλαστικοῦ χρήματος)Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται τοῦτες οἱ γραμμές, ἡ Κυβέρνηση σύμφωνα μὲ δημοσιο­γραφικὲς ἀνταποκρίσεις βρίσκεται σὲ δύ­σ­κολη θέση. Οἱ δανειστές ­(εὐρωπαϊκοὶ καὶ διεθνεῖς θεσμοί) σφίγγουν τὴ θηλιὰ τῆς οἰ­κονομικῆς παροχῆς μέχρις ἀσφυξίας, προκειμένου νὰ τὴν ἀναγκάσουν νὰ δεχθεῖ τοὺς ὅρους ποὺ θέτουν.
   Ἀντιμετωπίζοντας αὐτὴ τὴν ἀσφυκτικὴ πί­εση ἡ Κυβέρνηση ἐπεξεργάζεται σχέδιο μέτρων, μὲ τὰ ὁποῖα ­ὑπολογίζει νὰ ­εἰσπράξει χρήματα σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτή­σεις τῶν δανειστῶν.

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και η προσφορά της Εκκλησίας κατά την τουρκοκρατία

Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και η προσφορά της Εκκλησίας κατά την τουρκοκρατία
            Μέρα μνήμης η 29η Μαΐου, η ημέρα (Τρίτη ήταν) που το  1453 συνέβη το τραγικό γεγονός της άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως. Μέρα αποφράδα (καταραμένη) αποκλήθηκε και συνδέθηκε με θρύλους και με το δημοτικό τραγούδι. Με αυτό ο λαός εξέφρασε τον καημό του, και έτσι θρήνησε τον χαμό της Βασιλεύουσας. Να τί γράφει ένας   θρήνος του Πόντου:

Ο π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης για τα ιερά λείψανα, την Κάρτα του Πολίτη κ.α

Εκκλησία και Κόσμος - 17/05/2015 -  bee channel

Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας : Κύριοι, ξυπνήστε ! Η Χώρα και η Βόρειος Ήπειρος κινδυνεύουν τα έσχατα.   
                ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ.: 33                                   Εν Δελβινακίω τη  25η Μαΐου 2015
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις
                « Πολλές φορές έχω τονίσει, ότι οι Αλβανοί φέρονται με ιταμότητα και θρασύτητα απέναντι στην Ελλάδα. Κι’ αυτό το αποδείκνυαν αλλεπάλληλα γεγονότα, που αφορούσαν στην Ελληνική Εθνική Κοινότητα της Βορείου Ηπείρου. Τώρα, όμως, όπως έγραψε με πηχυαίους πρωτοσέλιδους τίτλους ημερήσια γιαννιώτικη εφημερίδα, έγκυρη και με ευρύτατη κυκλοφορία (Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015), «κάθε όριο έχει ξεπεράσει το θράσος της αλβανικής πλευράς προς την Ελλάδα, αφού μετά το θέμα με την υφαλοκρηπίδα που ... επινόησε, αντιδρώντας ουσιαστικά στις έρευνες που θα κάνει η Χώρα μας για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, τα Τίρανα, μέσω διαβήματος, ζήτησαν και τους χάρτες χερσαίων ερευνών για υδρογονάνθρακες, που θα γίνουν στην Ήπειρο, εγείροντας επί της ουσίας θέμα συνόρων».

Προεκλογική κακοποίηση από τους ισλαμιστές των βυζαντινών υδραγωγείων της Κωνσταντινούπολης.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Προεκλογικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία από την πρωτοφανή κίνηση των ισλαμιστών στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας, να κρεμάσουν ένα πανό που κάρφωσαν πάνω στη ιστορική ζώνη των βυζαντινών υδραγωγείων της Κωνσταντινούπολης.

24 Μαΐ 2015

Ερμηνευτικά σχόλια στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των αγίων Πατέρων.(2ον) (Αρχιμ. Παύλου Δημητρακόπουλου)Δείτε και (1ον)
Ερμηνευτικά σχόλια στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των αγίων Πατέρων.
Εν Πειραιεί τη 24η Μαΐου 2015.
(2ον)
Συνεχίζοντες την ερμηνευτική ανάλυση της ευαγγελικής περικοπής της Κυριακής των αγίων Πατέρων και σαν συνέχεια των όσων εσημειώσαμε στην προηγούμενη δημοσίευση, προχωρούμε στην ερμηνεία των επομένων στίχων της περικοπής.
«Εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις, ους δέδωκάςμοι εκ του κόσμου. σοι ήσαν και εμοί αυτούς δέδωκας, και τον λόγον σου τετηρήκασι» (17, 6 ). Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου έρχονται σε άμεση εξάρτηση από τούς προηγουμένους λόγους του, (4ος στίχος), διότι εδώ επεξηγεί, πως εδόξασε τον Πατέρα του. Εφανέρωσε το όνομά του στούς ανθρώπους. Αλλά το όνομα του Θεού ήταν άγνωστο στούς Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης; Μήπως ο Θεός δεν απεκάλυψε το όνομά του στον Μωϋσή στον τόπο της φλεγομένης βάτου όταν του είπε «εγώ ειμι ο Ων...»; (Εξοδ. 3,4). 

Βλάσφημη και υποτιμητική η αναφορά για τα άγια λείψανα του βουλευτή του Σύριζα κ. Ν. ΦίληΒΛΑΣΦΗΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚH Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ  ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. ΦΙΛΗ
«Θα υποταχθούμε στη λογική, ότι θα θεραπεύσουν τα φημολογούμενα λείψανά τους καρκινοπαθείς; » - Νίκος Φιλής
Διαμαρτύρεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Φιλής που έγινε με τιμές αρχηγού κράτους η υποδοχή των λειψάνων της Αγίας Βαρβάρας, καθώς και υποδοχή του Αγίου Φωτός.

Βίντεο: Οι εργασίες της ημερίδας "Η διείσδυση του Αποκρυφισμού στον κόσμο των παιδιών"

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 16 Μαῒου 2015, τό ἀπόγευμα, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀμαρουσίου, ἡμερίδα μέ τό ἀνωτέρω θέμα. Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀνεγνώσθη ὁ Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου. Ἐν συνεχεία παρουσιάσθηκαν τέσσερις ἐπίκαιρες εἰσηγήσεις τῶν:
α) Πρωτ/ρου Νικολάου Γαβαλᾶ, ἐφημερίου Ι.Ν Ἁγ. Ἀποστόλων Ψαλιδίου Ἀμαρουσίου, μέ θέμα: «Τό σκηνικό στή σύγχρονη νεανική μουσική».
β) Ἑλένης Βασσάλου, θεολόγου μέ θέμα: « Νεανικά ἀτοπήματα στό χῶρο τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ».
γ) Προδρόμου Μαυρίδου, ἐκπαιδευτικοῦ μέ θέμα: «Λίγο ἀπό τό κρυμμένο νόημα τῶν πολεμικῶν τεχνῶν» καί
δ) Ἰωάννου Μηλιώνη, μέλους Π.Ε.Γ μέ θέμα:« Βιβλία, περιοδικά, ταινίες,TV,παιγνίδια».
Ἀμέσως μετά οἱ εἰσηγητές ἀπήντησαν στίς πολλές ἐρωτήσεις τοῦ ἀκροατηρίου. Τήν ἡμερίδα ἔκλεισε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος, Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς ἀντιαιρετκῆς δράσεως, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν εὐλογία τῆς διοργανώσεως, τούς παρευρεθέντας καθώς καί ὅσους μέ ὁποιονδήποτε τρόπο κοπίασαν γιά τήν πραγματοποίησή της καί εὐχήθηκε ὅλα ὅσα ἀκούσθηκαν νά μεταφερθοῦνἀπό τούς παρόντες καί σέ ἄλλα πρόσωπα γιά τήν καλύτερη δυνατή ἐνημέρωση καί προστασία τῶν παιδιῶν ἀπό τήν μάστιγα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.

Πληροφορίες

Η Φωτό Μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com