3 Απρ 2024

Δήλωση Ιερών Μονών και Ιερών Ησυχαστηρίων σχετικά με την ψήφιση στη Βουλή του νόμου περί γάμου ομοφυλοφίλων

Ιερά Σύνοδος για τραγωδία στα Τέμπη: Οι καμπάνες θα χτυπήσουν πένθιμα 57  φορές στις 28 Φεβρουαρίου 

ΔΗΛΩΣΗ

ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

   Μέ πολύ μεγάλη θλίψη, ἐμεῖς, Ἡγούμενοι καί Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς Πατρίδος μας, βιώσαμε τό οἰκτρό ὀλίσθημα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Βουλῆς  τῶν Ἑλλήνων.

Τά μεσάνυκτα τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2024, στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, συνετελέσθη μιά ἅλωση χειρότερη κι ἀπό τήν ἅλωση τῆς Πόλης: ὑπερψηφίστηκε ἀπό, κατά πλειονότητα, βαπτισμένους ὀρθοδόξους χριστιανούς, ὁ εἰδεχθής νόμος περί τῆς νομικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς παρά φύσιν ἑνώσεως μεταξύ ὁμοφυλοφίλων ὡς γάμου, ἔχοντος ἴσα δικαιώματα ἀπέναντι στόν νόμο μέ τόν παραδοσιακό ὀρθόδοξο χριστιανικό γάμο. Ἡ παράλογη αὐτή ἀναγνώριση ἐπαναφέρει στήν ἡρωική καί ἁγιοτόκο Πατρίδα μας τή θεομίσητη αἵρεση τοῦ Νικολαϊτισμοῦ. Ἔφθασαν, δυστυχῶς, οἱ κυβερνῶντες στό σημεῖο νά ἐπιδιώκουν μανιωδῶς νά «ἀπελευθερωθοῦν» ἀπό κάθε ἠθικό νόμο καί φραγμό, καταφρονῶντας τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, μέ ἀποκορύφωμα τή νομιμοποίηση ἁμαρτίας, ἡ ὁποία εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη μέ τό ἅγιο θέλημά Του.

Ξεχνοῦν τά λόγια τοῦ Θεοῦ πρός τόν Ἐπίσκοπο τῆς Περγάμου, ὅπως κατεγράφησαν στό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἐκεῖ  ἐκδηλώνεται ἐναργῶς ἡ ἀπέχθεια τοῦ Θεοῦ πρός τή φοβερή αἵρεση τοῦ Νικολαϊτισμοῦ, ἡ ὁποία θεωρεῖ τήν ἔκλυση τῶν ἠθῶν ὡς κάτι τό φυσιολογικό καί ἀποδεκτό ἀπό τόν Θεό, μέ ἀποκορύφωμα τήν ὁμοφυλοφιλία (Ἀποκ. 2, 14-16).

Εἶναι γνωστό τοῖς πᾶσι τό κατάντημα τῶν Σοδόμων, τό ὁποῖο δέν ἀφήνει περιθώρια ἀμφιβολίας ὅτι τά ἐπίχειρα τῆς τοιαύτης ἁμαρτίας εἶναι θάνατος, ὄλεθρος καί καταστροφή. Ἡ βουβή καί συνάμα φρικτή εἰκόνα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης ἐλέγχει ἀμείλικτα εἰς τούς αἰώνας τούς ὑβριστάς τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀψευδής μάρτυρας τῆς ἀπολύτου ἀποστροφῆς Του πρός αὐτήν τήν ἁμαρτία καί τῆς συνακόλουθης καταστροφῆς καί τιμωρίας τῶν ἐνόχων.

Παρ᾿ ὅλες, ὅμως, αὐτές τίς ἀδιαμφισβήτητες ἀλήθειες, οἱ ἐκλεγμένοι στή Βουλή ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ μας ἅπλωσαν βέβηλο χέρι στά αἰώνια καί ἀμετακίνητα ὅρια τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως, ἠθικῆς καί ἀνθρωπολογίας, παρά τήν ἐγνωσμένη ἀντίθεση τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πρός τό ἐπαίσχυντο νομοσχέδιο.

Ἄραγε, συναισθάνονται ὅτι κάποτε ἀναπόφευκτα θά παρουσιαστοῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Κριτοῦ; Πῶς θά σταθοῦν τότε ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Βήματος, ὅταν σήμερα μέ τόση ἀναίδεια ἀδιαφοροῦν καί λοιδωροῦν τόν Θεό καί τόν λαό; Ξεχνοῦν ὅτι «ὁ Θεός οὐ μυκτηρίζεται»;

Καὶ ἐμεῖς, ὡς βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, τί λόγο ἄραγε θά δώσουμε, τή στιγμή πού ἀνεχόμαστε νά θριαμβεύει καί νά νομιμοποιεῖται μιά τέτοια ἁμαρτία; Τί λόγο θά δώσουμε, ὅταν, ἐνῶ ὡς Ἔθνος ἔχουμε πολλάκις εὐεργετηθεῖ στό διάβα τῆς Ἱστορίας ἀπό τόν Θεό, δέν ὀρθώνουμε τό ἀνάστημά μας, γιά νά ὑπερασπιστοῦμε τά δικαιώματά Του ; Ἡ ἀνοχή μας ἤ ἡ σιωπή μας ἀπέναντι σέ τέτοια ἄνομα νομοθετήματα μᾶς καθιστᾶ αὐτόχρημα συνενόχους.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔκπληκτος διερωτᾶται: «Τῶν θείων νόμων ὑβριζομένων, ὁ σιγήσας καί παριδών, οὐκ ἔστιν κολάσεως ἄξιος;». Ἐπίσης, ὁ Μέγας Βασίλειος διακηρύττει: «Ὁ σιωπῶν δοκεῖ συναινεῖν!». Καί ὁ Ὅσιος Θεόδωρος Στουδίτης ὁ Ὁμολογητής ἀποφαίνεται: «Ἐντολή γάρ Κυρίου μή σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καί μή σιώπα… Διά τοῦτο κἀγώ ὁ τάλας δεδοικώς τό Κριτήριον, λαλῶ» (PG 99, 1321).

Οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν μέ ἀνδρεία διαχρονικῶς γιά τό τρίπτυχο: Πίστις - Πατρίς - Οἰκογένεια. Κατάφεραν μέ πολλές θυσίες νά καταστήσουν σεβαστή καί ἀξιοζήλευτη τή θεοφρούρητη Πατρίδα μας. Αὐτά πού σήμερα συμβαίνουν στόν τόπο μας, ἐκεῖνοι δέν ἤθελαν κἄν νά τά ἐκφράσουν μέ τόν λόγο, ἦταν τά «οὐ φωνητά».

Ἐπειδή, λοιπόν, φοβόμαστε πρωτίστως νά μήν λυπήσουμε καί, πολύ περισσότερο, νά μήν προσβάλουμε μέ τήν σιωπή μας τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, δηλώνουμε ὅτι:

Δέν προσκαλοῦμε πλέον σέ καμμία ἐκδήλωση τῶν Ἱερῶν Καθιδρυμάτων μας οὔτε τούς βουλευτές πού δέν καταψήφισαν τόν ἀνήθικο νόμο ἀλλά οὔτε καί τά μέλη τῆς παρούσης κυβερνήσεως. Καλόν εἶναι, ὅσο παραμένουν ἀμετανόητοι, νά μήν ἔρχονται στά Μοναστήρια μας. Ἐάν παρ᾿ ἐλπίδα προσέλθουν αὐτοβούλως, ἀσφαλῶς δέν θά τύχουν οἱασδήποτε τιμῆς, ἀφοῦ ἔχουν ἐκπέσει ἀπό τήν ὀφειλόμενη σ᾿ αὐτούς τιμή.

Ἡ στάση μας αὐτή θά ἐφαρμόζεται μέχρι νά ἐκδηλώσουν δημοσίως καί ἐμπράκτως τή μετάνοιά τους (γιά τήν ὁποία εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα), προβαίνοντας στίς κατάλληλες ἐνέργειες γιά τή νομοθετική ἀκύρωση τοῦ νόμου. «Ὁ τρώσας καί ἰάσεται».

Ἡ ἀπόφασή μας αὐτή εἶναι ἔκφραση φιλανθρωπίας, ἀγάπης καί σεβασμοῦ καί πρός τούς ἰδίους, ἀλλά καί πρός τόν λαό, ὁ ὁποῖος τούς ἐξέλεξε, γιά νά τόν ἐκπροσωποῦν. Ἐφ᾿ ὅσον δημοσίως κατεπάτησαν τόν Νόμο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τοῦ λαοῦ, δημοσίως ἐλέγχονται, κρίνονται καί ἀποδοκιμάζονται.

Τέλος, ἐλπίζοντες στό ἔλεος καί τήν μακροθυμία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, προσευχόμαστε ὑπέρ τῆς θεοσώστου καί φιλτάτης Πατρίδος μας. Καλοῦμε ὅλους τούς συνειδητούς χριστιανούς νά παραμένουν ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν Ἀποστολική καί Ἁγιοπατερική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου

Ἀρχιμανδρίτης Ἰωσήφ καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου

Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου

Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου

Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου

Ἀρχιμανδρίτης Χαραλάμπης καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου Θεσπρωτίας

Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Δρυοβούνου Κοζάνης

Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σοχοῦ Λαγκαδᾶ

Ἀρχιμανδρίτης Ἰωαννίκιος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου Θεοτόκου Καλλίπετρας Βεροίας

Ἀρχιμανδρίτης Παλαμᾶς καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Πυργετοῦ Λαρίσης

Ἀρχιμανδρίτης Εἰρηναῖος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου

Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου Ὀρμυλίας Χαλκιδικῆς

Ἀρχιμανδρίτης Συνέσιος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου Πευκοχωρίου Χαλκιδικῆς

Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου

Παντοκράτορος καί Ἁγίας Σκέπης Μελισσοχωρίου Ὡραιοκάστρου

Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Γατζέας Βόλου

Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Παιονίας Κιλκίς

Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μακαριωτίσσης Δόμβραινας Θήβας

Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Λαγκάδας Πάρου

Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου

Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Σιαμάδων Καλαμπάκας

Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου

Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βάχλιας Γορτυνίας

Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλτεσινίκου Γορτυνίας

Μοναχός Δανιήλ  καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Πόρου

Ἀρχιμανδρίτης Λουκᾶς καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

 

Ἱερά Μονή Ἁγίας Σκέπης Παραποτάμου Ροδοπόλεως

Γέροντας Δοσίθεος

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν Πάρου

Μακρίνα μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Προεστῶσα τς ερς Μονς Τιμίου Προδρόμου Πυργετοῦ Λαρίσης, Μετοχίου εράς Μονῆς γίου Νικοδήμου,

Χριστονύμφη μοναχή καί α σύν μοί ν Χριστ δελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης Σκήτης Βεροίας

Πορταΐτισσα μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων Ὄσσης Λαγκαδᾶ

Γαλήνη μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Λαυρεντίου Πηλίου

Μαριάμ μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν»

Μεσαίου Ὡραιοκάστρου

Εὐφημία μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου

Ἰωάννα μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Σταυροῦ Μαψοῦ Κορινθίας

Ἱλαρία μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

Πορφυρία μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίου Πρωτομάρτυρος

Στεφάνου Περαίας Θεσσαλονίκης

Ἀγάθη μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων

Χριστονύμφη μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Λιβαδίου Ἐλασσῶνος

Θεοφανώ μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως Πρώτης Σερρῶν

Ἀνυσία μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ Περιχώρας Δράμας

Ἀγαθαγγέλη μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης

Συγκλητική μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Ζάχολης Κορινθίας

Μαγδαληνή μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Τριάδος - Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης

Τιμοθέη μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Κλειβωκᾶς) Γορτυνίας

Σεραφειμία μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κερνίτσης Βυτίνας Αρκαδίας, 

Συγκλητική μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Σωτῆρος Χριστοῦ Κερκύρας

Εὐφημία μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου,

Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους,

Ἐφραιμία μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γοργοϋπηκόου Μάνδρας Ἀττικῆς

Φεβρωνία μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Πορταριᾶς Βόλου

Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους,

Θεοφανώ μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σγουράδων Κερκύρας

Φωτεινή μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Θεοδώρου Γαβρᾶ

καί Ὁσίου Παϊσίου Πέντε Βρύσεων Λαγκαδᾶ

Εὐφημία μοναχή καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 

Ὁ κατάλογος τῶν ὑπογραφῶν θά ἐνημερώνεται προϊόντος τοῦ χρόνου.

Τοποθέτηση Ἡγουμένων Γιά Βο... by aktines blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com