27 Φεβ 2021

Κυριακή του Ασώτου – Η προσωπική μας ελευθερία


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- Α΄ Κορ. στ΄ 12-20
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ - Λουκ. ιε΄ 11-32
Κυριακή του Ασώτου σήμερα καϊ ή άγία μας 'Εκκλησία μας καλεί νά θυμηθοΰμε τήν περιπέ­τεια του νέου έκείνου ό όποιος θέλησε νά ζήσει έλεύθερος, μακριά άπό τό σπίτι τοϋ πατέρα του, καί τελικά κατέληξε νά γίνει ένας έλεεινός δοϋλος. Ωστόσο, τό δράμα τοΰ άσώτου υίοΰ έπαναλαμβάνεται στή ζωή κάθε άνθρώπου ό όποιος στό όνομα τής έλευθερίας περιφρονεί τις έντολές τοΰ Θεοϋ καί τελικά καταλήγει νά καταντήσει δοϋλος τών παθών καί τών κατώτερων έπιθυμιών του.
Αύτό άκριβώς τό σημείο ύπογραμμίζει ό άπόστολος Παύλος στό σημερινό άποστολικό άνάγνωσμα λέγοντας: «Πάντα μοι έξεστιν, άλλ' ού πάντα συμφέρει- πάντα μοι έξεστιν, άλλ' ούκ έγώ έξουσιασθήσομαι ύπό τίνος»· δηλαδή είμαι έλεύ­θερος νά τά κάνω όλα, δέν συμφέρουν όμως όλα. Όλα είναι στήν έξουσία μου, άλλά έγώ δέν θά έξουσιαστώ καί δέν θά γίνω δοϋλος σέ τίποτε.
Μακάρι αύτό τό σάλπισμα τής έλευθερίας νά τό άκουγαν όλοι οί άνθρωποι οί όποιοι, ένώ έπιθυμοϋν νά ζοϋν χωρίς φραγμούς, τελικά καταντούν αιχμάλωτοι σέ τρομερές έξαρτήσεις: στό άλκοόλ, τό κάπνισμα, τά ναρκωτικά ή σέ άλλες άμαρτωλές συνήθειες καί κοσμικές έπιδράσεις.

Ας μή μάς παρασύρουν λοιπόν τά συνθήματα τοϋ κόσμου πού μάς καλούν νά ζήσουμε έλεύθεροι άπό τά «μή» καί τά «πρέπει», νά άποδεσμευθοϋμε άπό τούς δήθεν περιορισμούς πού θέτει ό νόμος τοϋ Θεού. Ό νόμος τοϋ Θεοϋ όχι μόνο δεν μας στερεί την ελευθερία, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτός που περιφρουρεί την ελευθερία μας και μας ασφαλίζει.
Στή συνέχεια ό άπόστολος Παύλος, προκειμένου νά άποδείξει ότι ή ζωή τοΰ χριστιανού είναι έντελώς άσύμβατη μέ τήν πορνεία καϊ κάθε είδους άνηθικότητα, όμιλεΐγιά τό άνθρώπινο σώμα καϊ άποκαλύπτει τή μοναδική άξία καϊ ιερότητα του: «Ούκ οϊδατε ότι τό σώμα ύμών ναός τοϋ έν ύμϊν Αγίου Πνεύματος έστιν;» έρωτά- δέν ξέρετε ότι τό σώμα σας είναι ναός τοϋ Αγίου Πνεύματος, τό Όποιο κατοικεί μέσα σας καϊ Τό έχετε λάβει άπό τόν Θεό;
Απευθύνεται σέ χριστιανούς ό Άπό­στολος καϊ τούς ύπενθυμίζει ότι άπό τή στιγμή πού δέχθηκαν τό άγιο Βάπτισμα καϊ σφραγίστηκαν μέ τό άγιο Χρίσμα, τό σώμα τους έγινε κατοικητήριο τοϋ Αγίου Πνεύματος.
Καθώς μάλιστα κοινωνούν τό Σώμα καϊ τό Αίμα τοϋ Κυρίου, γίνονται σύσσω­μοι καϊ σύναιμοι Χριστού καϊ συνεπώς τά μέλη τοϋ σώματος τους είναι μέλη τοϋ Χριστού. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, νά χρησιμοποιήσουν αύτά τά μέλη γιά τή δι­άπραξη άμαρτίας;
Είναι συγκλονιστικός ό συλλογισμός τοϋ θεοπνεύστου Αποστόλου. Είναι ά- σύλληπτο τό ύψος στό όποιο άνεβάζει ό πανάγαθος Θεός τό πλάσμα Του, τόν άνθρωπο. Έρχεται καϊ κατοικεί έντός του καϊ καθιστά τό σώμα του άγιο θυσι­αστήριο, ναό έμψυχο, άσυγκρίτως ιερό­τερο άπό τούς άψυχους χειροποίητους ναούς. Ας τιμούμε λοιπόν καϊ άς σεβό­μαστε τό σώμα μας πού άγιάζεται μέ τά Μυστήρια τής 'Εκκλησίας μας καϊ άς τό χρησιμοποιούμε πάντοτε άνάλογα μέ τις ύψηλές προδιαγραφές τοΰ Πλάστη του καϊ τόν τελικό σκοπό του, πού είναι ή συμμετοχή του στή δόξα τοϋ Θεοϋ.
Ωστόσο κάποιοι, προκειμένου νά δι­καιολογήσουν τις παρεκτροπές τους, προβάλλουν τήν ένσταση: «Τό σώμα μου είναι δικό μου. 'Εχω λοιπόν τό δικαίωμα νά τό χρησιμοποιώ όπως θέλω καϊ αισθάνομαι καλύτερα». Είναι όμως έτσι;... Ό άπόστολος Παϋλος δίνει κα­τηγορηματική τήν άπάντηση: «Ούκ έστέ έαυτών- ήγοράσθητε γάρ τιμής»· δέν άνήκετε στόν έαυτό σας, διότι εξαγορα­σθήκατε μέ τίμημα βαρύ, μέ τό άτίμητο Αίμα τοϋ Χριστοϋ.
Ναί, οφείλουμε νά τό παραδεχθούμε: Δέν άνήκουμε στόν έαυτό μας, άλλά στόν Πλάστη καϊ Δημιουργό μας, στόν Σωτή­ρα καϊ Λυτρωτή μας. 'Εκείνος μάς έπλα­σε καϊ μάς χάρισε τή ζωή. Δικό Του δώρο είναι καϊ ή έλευθερία μας, τήν όποία όμως χάσαμε μέ δική μας ύπαιτιότητα, καθώς ύποδουλωθήκαμε στήν άμαρτία. Άλλά πόσο φιλάνθρωπος είναι ό Κύριος! Μάς έξαγόρασε άπό τή δουλεία τής άμαρτίας μέ τό πανάγιο Αίμα Του!
Αφού λοιπόν και ή φυσική και ή πνευ­ματική μας ζωή είναι δώρο τοΰ Θεοϋ, μέ ποιό δικαίωμα άπαιτοϋμε νά ορίζουμε μόνοι μας τή ζωή μας; Πώς τολμούμε νά άσχημονοϋμε στό μυστήριο τής ζωής ή νά έπεμβαίνουμε μέ φονικές μεθόδους, όπως π.χ. ή έκτρωση; "Οσοι είμαστε συν­ειδητοί χριστιανοί οφείλουμε νά άποφεύγουμε κάθε αισχρή πράξη πού γίνεται μέ τό σώμα καϊ νά άποδιώκουμε κάθε πο­νηρή σκέψη καϊ έπιθυμία άπό τήν ψυχή μας, διότι άναγνωρίζουμε ότι δέν oρίζουμε τόν έαυτό μας. Είμαστε «άπελεύθεροι Κυρίου» (Α' Κορ. ζ 22)! Τήν έλευθερία μας τή χρωστάμε σ' 'Εκείνον. Τοϋ οφεί­λουμε λοιπόν άπόλυτη ύπακοή καϊ αιώ­νια εύγνωμοσύνη και άγάπη!

Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ

……………………………………………………..

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

              Α΄προς Κορινθίους, κεφ. ΣΤ΄, εδάφια 12-20 

  12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παναγιώτη Τρεμπέλα

   12 Ας επανέλθω τώρα στο ηθικό ζήτημα. Όλα έχω εξουσία να τα κάνω, δεν συμφέρουν όμως όλα. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα γίνω δούλος σε τίποτε. 13 Τα φαγητά έχουν γίνει για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Ο Θεός όμως θα καταργήσει στην άλλη ζωή και αυτά και εκείνα. Μπορείτε λοιπόν να τρώτε ό,τι θέλετε, αρκεί μόνο να μην γίνεστε δούλοι του φαγητού και της κοιλιάς. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με τη γενετήσια επιθυμία· διότι το σώμα δεν έχει γίνει για την πορνεία αλλά για τον Κύριο, για να Του ανήκει ως μέλος Του. Και ο Κύριος είναι για το σώμα για να κατοικεί σε αυτό. 14 Και δεν έχει σημασία που το σώμα διαλύεται με τον θάνατο. Ο Θεός και τον Κύριο ανέστησε και όλους εμάς θα αναστήσει με την δύναμή Του. 15 Ναι. Το σώμα δεν έγινε για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού; Να αποσπάσω λοιπόν τα μέλη Του και να τα κάνω μέλη πόρνης; Ποτέ μην  συμβεί να το κάνω αυτό. 16 Ή δεν ξέρετε ότι εκείνος που συνδέεται στενά και προσκολλάται στην πόρνη είναι ένα σώμα με αυτήν; Διότι λέει η Γραφή: «Θα γίνουν οι δύο μια σάρκα». 17Εκείνος όμως που προσκολλάται στον Κύριο, γεμίζει ολόκληρος και διευθύνεται από το Πνεύμα του Κυρίου και γίνεται ένα πνεύμα με Αυτόν.

    18 Φεύγετε μακριά από την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που τυχόν θα κάνει ο άνθρωπος δεν βλάπτει τόσο άμεσα και κατευθείαν το σώμα. Εκείνος όμως που πορνεύει, αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα· διότι με την παράνομη μίξη μολύνει άμεσα και πληγώνει αυτήν την ρίζα του πολλαπλασιασμού των ανθρώπων και συντελεί στη διάλυση της οικογένειας. 19.Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, το Οποίο κατοικεί μέσα σας και το έχετε λάβει από τον Θεό, και συνεπώς δεν ανήκετε στον εαυτό σας; 20 Ναι. Δεν ορίζετε τον εαυτό σας· διότι εξαγοραστήκατε με βαρύ τίμημα, με το ατίμητο αίμα του Χριστού. Αποφεύγετε λοιπόν κάθε αισχρή πράξη που γίνεται με το σώμα· και αποδιώκετε κάθε πονηρή σκέψη και επιθυμία από το πνεύμα σας. Και έτσι να δοξάζετε τον Θεό με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, τα οποία ανήκουν στον Θεό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com