29 Απρ 2022

Η Θεομητορική Εορτή της Ζωοδόχου Πηγής

002222

Η Θεομητορική Εορτή της Ζωοδόχου Πηγής

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Την Θεομητορική Εορτή της Ζωοδόχου Πηγής η Εκκλησία μας την εορτάζει κατά τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα. Η καθιέρωση της Θεομητορικής αυτής Εορτής, έγινε από την Εκκλησία μας, μετά την ανεύρεση του αγιάσματος της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον βασιλιά Λέοντα τον Α΄, και στον τόπο αυτό έκτισε ναό αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή.  Έκτοτε πλήθος θαυμάτων καταμαρτυρούνται.

 Το Συναξάριον της Εορτής της Ζωοδόχου Πηγής στην Ακολουθία του Όρθρου αναφέρει τα εξής : ‘’Τη Παρασκευή της Διακαινησίμου, εορτάζομεν τα εγκαίνια του ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και θεομήτορος, της Ζωοδόχου Πηγής, έτι δε και μνείαν ποιούμεθα των εν τούτω τελεσθέντων υπερφυών θαυμάτων παρά της Θεομήτορος’’.  

Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στον Κανόνα ‘’Εις την Σύλληψιν της Αγίας και Θεοπρομήτορος Άννης’’, στην Ωδήν θ΄, αναφέρεται στην Υπεραγία Θεοτόκο ως Ζωοδόχο Πηγή ως εξής : ‘’Την ζωοδόχον πηγήν συλλαμβάνουσα, Άννα θεόφρον, χαράν νυν ανάλαβε, τον ναόν τον άγιον ένδον εν κοιλία σου εισδεχομένη, φωτί δικαιοσύνης αστραπτομένη τον Κτίστην μεγάλυνον’’. 

 Για πλήθος θαυμάτων της Ζωοδόχου Πηγής, αναφέρεται και  το Απολυτίκιον της Εορτής της Ζωοδόχου Πηγής.  ‘’Ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθη παράδεισος, ως ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα ώ προσερχόμενοι πιστώς, ως Ζωοδόχου εκ Πηγής, ρώσιν αντλούμεν, και ζωήν την αιώνιον, πρεσβεύεις γαρ συ τω εκ σου τεχθέντι, Σωτήρι Χριστώ, σωθήναι τας ψυχας ημών’’, αναφέρει το Απολυτίκιον της Εορτής της Ζωοδόχου Πηγής.   

 Εις τον Πανηγυρικόν λόγον την Παρασκευή της Διακαινησίμου ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος αναφέρει αρκετά θαύματα σημειώνοντας, ‘’ότι καθώς οι απερχόμενοι εις λουτρόν και λουόμενοι, επανακάμπτουν καθαροί  από ρύπους σωματικούς με τον αυτόν τρόπον και κάθε πιστός οπού προστρέξει εις τον άγιον οίκον της Κυρίας ημών, και μετά ευλαβείας και πίστεως πίη, και ραντισθή εκ του τιμίου αυτής αγιάσματος, λαμπρύνεται θαυμασίως και καθαρίζεται μίαν παράδοξον κάθαρσιν, ελευθερούμενος από τους ψυχικούς μολυσμούς και απαλλαττόμενος πάσης νόσου ψυχής τε και σώματος’’ (Λόγος Πανηγυρικός τη Παρασκευή της Διακαινησίμου – Και μερικών θαυμάτων διήγησις Της Υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της Ζωοδόχου Πηγής).

Εις τον Εσπερινόν την Παρασκευήν της Διακαινησίμου ψάλλεται το εξής στιχηρόν : ‘’Ρείθρα των ιάσεων, αναβλυστάνεις Παρθένε, τοις πιστώς προστρέχουσι, τη Πηγή σου πάντοτε, θεονύμφευτε· δωρεάν ρέεις γαρ, δαψιλή και χύδην τοις νοσούσι τα ιάματα, τυφλούς εμβλέποντας, φαίνεις εναργώς προσιόντας σοι, χωλούς πολλούς ανώρθωσας και τους παρειμένους συνέσφιγξας, τον δε νεκρωθέντα, εζώωσας προσχύσει τη τριττή, υδρωπικών και δυσπνόων τε, πάθη εθεράπευσας’’.

Δοξαστικό από την Ακολουθία της Εορτής της Ζωοδόχου Πηγής, καταγράφει το πέλαγος των θαυμάτων ως ακολούθως : ‘’Τις λαλήσει τας δυναστείας σου Πηγή;  Ήτις εξ ακενώτων θαυμάτων πλημμυρούσα, πολλά και υπέρ φύσιν ενεργείς δια ιάσεων.  Βαβαί των μεγαλείων, ων τοις πάσιν επιρρέεις· ου  μόνον γαρ νοσήματα χαλεπά απήλασας, των προσιόντων μετά πόθου, αλλά και τα των ψυχών πάθη εκπλύνεις καθαρίζουσα πανάσπιλε, συν πάσι βραβεύουσα και μέγα έλεος’’.  Όντως το αγίασμα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ζωοδόχου Πηγής, έχει γίνει η καταφυγή πλήθους πονεμένων ανθρώπων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com