28 Νοε 2019

Τά πρεσβεῖα τοῦ 28ου Ἱεροῦ Κανόνος τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Χαλκηδόνι πού ἐπικαλεῖται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἄνευ ὅμως τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος! Καταπατεῖται καί ὁ 12ος Κανών τῆς ἰδίας Συνόδου;

Σχετική εικόνα
Τά πρεσβεῖα τοῦ 28ου Ἱεροῦ Κανόνος τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Χαλκηδόνι πού ἐπικαλεῖται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἄνευ ὅμως τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος!
Καταπατεῖται καί ὁ 12ος Κανών τῆς ἰδίας Συνόδου;
Παρακολουθῆστε πρῶτα στό παρακάτω βίντεο αὐτά πού εἶπε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος σχετικά μέ τίς ἀποφάσεις πού πῆρε καί ἐφήρμοσε ἕναν χρόνο μετά ὅσον ἀφορᾶ τό οὐκρανικό ζήτημα, σέ ὁμιλία του πρός τήν ὁμογένεια τῆς Πόλης, στίς 21 Ὀκτωβρίου 2018 καί κατόπιν θά γίνει ἀντιπαραβολή δύο Ἱερῶν Κανόνων, ἀλλά μέ τήν ἑρμηνεία τους, καί βγάλτε μόνοι σας τά συμπεράσματά σας γιά τήν κανονικότητα τῶν ἐνεργειῶν πού ἔλαβαν χώρα!
Κατ’ ἀρχήν, νά δηλώσω δημόσια πώς δέν ἔχω καλοπληρωθεῖ ἀπό Ρώσους προπαγανδιστές γιά νά ὑποσκελίζω Πρόσωπα καί Θεσμούς. Μπορεῖ νά ὑπάρχουν, κακῶς, καί τέτοιοι ἀνταγωνισμοί ἀνάμεσα σέ Ἐκκλησίες καί Κρατοῦντες εἰς βάρος τῆς κατά Θεόν ἑνότητος-διότι ἡ ἀνθρώπινη δόξα πολλούς ἐγέλασε-ἀλλά δέν ἀφοροῦν ἐμένα προσωπικά. Σέβομαι τήν Ἐκκλησία τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ χωρίς ἐμπάθεια σέ πρόσωπα καί σεβαστές εἰκόνες Θεοῦ καί γι’ αὐτό ἐπιμένω στό Εὐαγγέλιο, στούς Ἱερούς Κανόνες καί σέ αὐτά πού μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες.
Ὁ Κύριος νά δοξάζεται καί ἡ Ἁλήθειά Του νά λέγεται. Αὐτό πρέπει νά εἴναι τό μέλημα ὄλων μας.
Εἰσέρχομαι στό κυρίως θέμα γιατί αὐτό εἶναι τό οὐσιαστικό.
Ὁ Πατριάρχης στό βίντεο ἐπικαλέστηκε Ἱερό Κανόνα γιά τά προνόμιά του (τόν 28ο ) τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, προφανῶς αὐτόν:
Ἀμέσως παρακάτω σᾶς ἀντιγράφω ἀπό τό Ἱερόν Πηδάλιον τήν ἑρμηνεία αὐτοῦ τοῦ Κανόνος ὑπό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Θά ἤθελα νά προσέξετε δύο πράγματα.
Ὅτι τά πρεσβεῖα-προνόμια τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως εἶναι κατ’ οὐσίαν τίτλος τιμῆς καί ἑποπτείας ὥστε νά μήν ὑπάρχουν αὐθαιρεσίες ἀπό τίς Ἐκκλησίες πού ὑπάγονται στό Φανάρι, προκειμένου νά διαφυλάττεται ἡ ἐκκλησιαστική τάξη. Δέν ἔχουν νοηματοδότηση καί νομιμότητα ἀπολυταρχικῶν παρεμβάσεων καί ἀποφάσεων τύπου ἀλαθήτου Πάπα Ρώμης.
Δῶστε προσοχή στά ἔντονα κόκκινα γράμματα τοῦ Κανόνος πού σᾶς ἐπισημαίνω. Ἐκεῖ φαίνεται ἀκόμη πιό ξεκάθαρα ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέν μπορεῖ νά χειροτονεῖ «καθώς αὐτός βούλεται καί ψηφίζῃ», πόσο μᾶλλον νά ἀποφασίζει, νά διατάζει καί νά ἐφαρμόζει κατ’ ἰδίαν.
Ἑρμηνεία τοῦ ΚΗ’ Ἱεροῦ Κανόνος ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη:
«Ἐπειδή εἰς τήν δ΄ ταύτην Σύνοδον ἀνεγνώσθη ὁ γ΄ Κανών τῆς β΄ Συνόδου, ὅστις διορίζει νά ἔχη ὁ Κωνσταντινουπόλεως τά πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετά τόν Ρώμης, ὡσάν ὁποῦ αὐτή εἶναι νέα Ρώμη; διά τοῦτο καί οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου ταύτης, διά τοῦ παρόντος Κανόνος αὐτῶν ἀνανεοῦσι καί ἐπιβεβαιοῦσι τόν ρηθέντα Κανόνα, καί τά αὐτά ὁρίζουσι καί ψηφίζονται διά τά πρεσβεῖα τῆς αὐτῆς Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης,. Δι’ ὅτι, λέγουσι, καθώς εἰς τόν θρόνον τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, διά τό νά εὑρίσκετο βασιλεία εἰς τήν πόλιν ἐκείνην, μέ δίκαιον τρόπον ἔδωκαν οἱ Πατέρες προνόμια, τό νά λέγεται δηλαδή πρῶτος τῇ τάξει, τῶν λοιπῶν Πατριαρχῶν· τοιουτοτρόπως μέ τόν αὐτόν καί ἀπαράλλακτον κινούμενοι σκοπόν οἱ ρν’ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι τῆς β΄ Συνόδου, ἔδωκαν τά ἴσα, καί ἀπαράλλακτα προνόμια κρίναντες εὔλογον, ὅτι ἡ πόλις αὕτη, ἐπειδή καί ἐτιμήθη μέ Βασιλείαν καί Σύγκλητον, παρομοίως, ὡς καί ἡ Ρώμη, πρέπει νά ἀπολαμβάνῃ παρομοίως μέ τήν Ρώμη καί τά ἴσα προνόμια, καί νά μεγαλύνεται καί αὐτή ὥσπερ ἐκείνη, εἰς τά ἐκκλησιαστικά πράγματα· μέ τούτην μόνην τήν διαφορά, ὅτι ἡ μέν πρεσβυτέρα Ρώμη νά ἦναι πρώτῃ τῇ τάξει, ἡ δέ νέα Ρώμη, νά ἦναι δευτέρα τῇ τάξει. Πρός τούτοις ὁρίζομεν καί ψηφιζόμεθα, ὥστε νά χειροτονοῦνται ἀπό τόν προρρηθέντα ἁγιώτατον θρόνον τοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ἤ μόνοι οἱ Μητροπολίται (ἀλλ’ οὐχί δηλ. καί οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ ὑποκείμενοι τοῖς Μητροπολίταις, Ἕκαστος γάρ τούτων χειροτονεῖται ἀπό τόν εἰδικόν του Μητροπολίτην μετά τῶν Ἐπισκόπων τῆς ἐπαρχίας, καθώς οἱ θεῖοι Κανόνες διαγορεύουσι, καί μάλιστα ὁ ς’ τῆς α’), οὐ μόνον δέ νά χειροτονοῦνται οἱ τῶν εἰρημένων Διοικήσεων Μητροπολῖται, ἀλλά δή καί οἱ Ἐπίσκοποι οἱ εἰς τούς βαρβαρικούς τόπους εὑρισκόμενοι τούς γειτονεύοντας εἰς τάς ρηθείσας αὐτάς Διοικήσεις, καθώς οἱ μέν Ἀλανοί λεγόμενοι, παράκεινται καί συνορεύουσι μέ τήν τοῦ Πόντου Διοίκησιν, οἱ δε Ρῶσσοι, μέ τῆς Θράκης. Πλήν οἱ ρηθέντες Μητροπολῖται νά μή χειροτονοῦνται ἀπό τόν Κωνσταντινουπόλεως, καθώς αὐτός βούλεται καί ψηφίζει, ἀλλά τάς ψήφους μέν νά κάμνῃ ἡ ὑπ’ αὐτῶν Σύνοδος, καί νά τάς ἀναφέρῃ, κατά τό σύνηθες εἰς τόν Κωνσταντινουπόλεως, αὐτός δέ νά χειροτονῇ ἀπό ἐκείνους, εἰς τούς ὁποίους ἤθελαν συμφωνήσουν οἱ ψηφίσαντες, ἤ ὅλοι, ἤ οἱ περισσότεροι».
Μετά ἀπό τήν ἑρμηνεία τοῦ ΚΗ’ Ἱεροῦ Κανόνος τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καταλαβαίνει κανείς πώς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἑποπτεύει ὥστε νά τηρεῖται ἡ ἐκκλησιολογική τάξη στήν ἔγκυρη χειροτονία Μητροπολιτῶν καί Ἐπισκόπων, καί μάλιστα πάντοτε σεβόμενος τήν Σύνοδο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας στήν ὁποία ὑπάγονται.
Κάνετε τώρα τίς ἀναγωγές σας στούς καταδικασμένους «ἱερωμένους» τῆς Οὐκρανίας ὑπό τῆς Ρωσικῆς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀνέφερε στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη τίς κατά τῶν Κανόνων αὐθαιρεσίες τους, καί ἀντ’ αὐτοῦ, ὁ ἴδιος καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος καθ’ ὐπόδειξίν του καί κατ’ ἰδίαν τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου, χάρισαν ἀναγνώριση καί Αὐτοκεφαλία!
Πᾶμε τώρα νά δοῦμε καί ποιός ἄλλος Ἱερός Κανών ἐκ τῆς ἰδίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου καταπατήθηκε. Διότι ψάχνοντας τόν Ἱερό Κανόνα πού ἀφορᾶ τά προνόμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, δυστυχῶς βρῆκα κι ἄλλον Ἱερό Κανόνα νά καταπατεῖται, τόν 12ο (ΙΒ΄) τῆς ἰδίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Χαλκηδόνι!
Τόν παραθέτω:

Ἀμέσως παρακάτω σᾶς ἀντιγράφω ἀπό τό Ἱερόν Πηδάλιον τήν ἑρμηνεία καί αὐτοῦ τοῦ Κανόνος ὑπό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Δῶστε προσοχή στά ἔντονα κόκκινα γράμματα πού ἐπισημαίνω.
Ἑρμηνεία τοῦ ΙΒ’ Ἱεροῦ Κανόνος ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη:
«Ἐπειδή μερικοί φίλαρχοι Ἐπίσκοποι, προσερχόμενοι εἰς τούς Βασιλεῖς, διά προσταγμάτων βασιλικῶν (ταῦτα γάρ εἶναι τά πραγματικά ὁποῦ λέγει ἐδῶ ὁ Κανών), ἐζήτουν νά τιμῶνται μέ Μητροπόλεως ὄνομα αἱ Ἐπισκοπαί των, καί τήν μίαν ἐπαρχίαν καί Μητρόπολιν, εἰς δύο ἐμοίραζον, ὥστε ἐκ τούτου ἠκολούθει νά ἦναι εἰς μίαν καί τήν αὐτήν Μητρόπολιν δύο Μητροπολῖται (τό ὁποῖον εἶναι έξω ἀπό τούς Συνοδικούς Κανόνας, καί μάλιστα τόν η΄ τῆς α΄), καί νά διαφέρωνται ἐντεῦθεν ἀναμεταξύ τους οἱ ἑξῆς νά μή τολμήση νά κάμῃ τοῦτο κανένας Ἐπίσκοπος. Ὅποιος δέ, ἄν μόνον ἐπιχειρισθῆ τοιοῦτο τι, κἄν καί δέν τό κατορθώση, νά καθαίρεται. Ὅσαι δέ πόλεις καί Ἐπισκοπαῖ ἕως τώρα ἔφθασαν νά τιμηθοῦν διά βασιλικῶν γραμμάτων μέ ὄνομα Μητροπόλεως, ἄς ἔχωσι μόνον τήν ἐκ τοῦ ὀνόματος  τούτου τιμήν καί αὐταί, καί ὁ ταύτας ἔχων Ἐπίσκοπος. Τά δίκαια ὅμως, καί ἡ ἐξουσία τῶν τῆς Μητροπόλεως πραγμάτων νά σώζωνται εἰς τήν ἀληθῶς καί ἄνωθεν καί ἐξ ἀρχῆς λεγομένην, καί οὗσαν Μητρόπολιν, χωρίς νά δύναται ὁ νέος καί κατά τήν τιμήν μόνην λεγόμενος Μητροπολίτης, νά σφετερίζη τι ἀπ’ αὐτά. Δίκαιον δέ κυρίως τῆς ἀληθοῦς Μητροπόλεως, τό νά χειροτονῆ ὁ Μητροπολίτης αὐτῆς τόν τῆς τιμηθείσης Μητροπόλεως Ἐπίσκοπον, κατά τόν ς’ τῆς α΄ λέγοντα, ὅτι, δέν εἶναι Ἐπίσκοπος ὁ μή κατά γνώμην τοῦ Μητροπολίτου γεγονώς. Ἀνάγνωθι καί τόν λδ’ Ἀποστολικόν».
Μετά ἀπό τήν ἑρμηνεία καί τοῦ ΙΒ’ Ἱεροῦ Κανόνος τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καταλαβαίνει κανείς πώς δέν μπορεῖ μία Μητρόπολη νά διχασθεῖ σέ δύο. Ἡ δεύτερη, ἀκόμη κι ἄν φέρει βασιλικές περγμαμηνές δέν ἔχει καμία δικαιοδοσία. Μάλιστα δέ πρέπει νά καθαιρεῖται ὅποιος ἐπιχειρήσει κάτι τέτοιο, ἀκόμη κι ἄν δέν τό κατορθώσει. Δηλαλή μόνο πού τό εἰσηγεῖται!
Κάνετε τώρα τίς ἀναγωγές σας στήν δεύτερη «Αὐτοκέφαλη  Ἐκκλησία» τοῦ σχισματικοῦ Ἐπιφανίου καί τελοῦντα ὑπό συνοδική καταδίκη ὁμοίως καί οἱ σύν αὐτῷ, ἔναντι τοῦ νομίμου καί κανονικοῦ Ὀνουφρίου, τούς ὁποίους ἀνεγνώρισε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος ὡς «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία»!
Ἄν κάπου ὑπάρχει λάθος σέ αὐτά πού παρέθεσα ἤ κάποιος ἔχει νά συμπληρώσει περισσότερα, πιό σημαντικά καί διαφωτιστικά ἤ καί συνεπικουρικά, θά χαρῶ νά ἀρθρογραφήσει μέ παραπομπές κι ὄχι ἀνυπόστατα λόγια, γιατί κι ἐγώ ψάχνω τήν ἀλήθεια καί ἐπιθυμῶ νά τήν μαθαίνω.
«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8, 32).
Ὑπενθυμίζω Ἱερούς Κανόνες πού ἤδη ἔχουν καταπατηθεῖ ἀναφορικά μέ τό Οὐκρανικό ζήτημα:
Β´ Κανών τῆς Β´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει:
«Τοὺς ὑπὲρ διοίκησιν ἐπισκόπους ταῖς ὑπερορίοις ἐκκλησίαις μὴ ἐπιέναι, μηδὲ συγχέειν τὰς ἐκκλησίας».
Κανών ΞΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω".
Κανών ΙΑ΄τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις καθῃρημένῳ, κληρικός ὤν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός".
Κανών ΜΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω".
Κανών Βʹ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ:
«Ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔστω».
Ἱκετεύω γονυπετῶς τόν Οἰκουμενικό Πατράρχη κ. Βαρθολομαῖο καί ὅλους τούς Σεβασμιωτάτους (Ἀρχιεπίσκοπο καί Ἐπισκόπους), νά μᾶς δώσουν τίς πραγματικές ἀπαντήσεις πού νά συμφωνοῦν μέ τήν Ἱερά μας Παράδοση.
Καλή μετάνοια.

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Και τωρα εξηγηστε μας και ποιοι παραβιαζουν τους παρακατω κανονες.
Κανών ΡΑ' Πενθεκτης
Σώμα Χριστού, και ναόν, τον κατ' εικόνα Θεού κτισθέντα άνθρωπον, ο θείος Απόστολος μεγαλοφώνως αποκαλεί. Πάσης ουν αισθητής κτίσεως υπερκείμενος ο τω σωτηρίω πάθει του ουρανίου τυχών αξιώματος, εσθίων και πίνων Χριστόν, προς ζωήν δια παντός μεθαρμόζεται την αΐδιον, ψυχήν και σώμα τη μεθέξει της θείας αγιαζόμενος χάριτος· ώστε, ει τις του αχράντου σώματος μετασχείν εν τω της συνάξεως βουληθείη καιρώ, και εν προς αυτό τη μετουσία γενέσθαι, τας χείρας σχηματίζων εις τύπον σταυρού, ούτω προσίτω και δεχέσθω την κοινωνίαν της χάριτος. Τούς γαρ εκ χρυσού, ή άλλης ύλης, αντί χειρός, τινά δοχεία κατασκευάζοντας προς την του θείου δώρου υποδοχήν, και δι' αυτών της αχράντου κοινωνίας αξιουμένους, ουδαμώς προσιέμεθα, ως προτιμώντας της του Θεού εικόνος την άψυχον ύλην και υποχείριον. Ει δε τις αλώ της αχράντου κοινωνίας μεταδιδούς τοις τα τοιαύτα δοχεία προσφέρουσι, και αυτός αφοριζέσθω, και ο ταύτα επιφερόμενος.

Κανών Ζ' Γ' Οικουμενικης

Τούτων αναγνωσθέντων, ώρισεν η αγία σύνοδος, ετέραν πίστιν μηδενί εξείναι προφέρειν, ήγουν συγγράφειν, ή συντιθέναι, παρά την ορισθείσαν παρά των αγίων Πατέρων, των εν τη Νικαέων συναχθέντων πόλει, συν αγίω Πνεύματι. Τούς δε τολμώντας ή συντιθέναι πίστιν ετέραν, ή γούν προκομίζειν, ή προφέρειν τοις θέλουσιν επιστρέφειν εις επίγνωσιν της αληθείας, ή εξ ελληνισμού, ή εξ ιουδαϊσμού, ή γούν εξ αιρέσεως οιασδηποτούν• τούτους, ει μεν είεν επίσκοποι, ή κληρικοί, αλλοτρίους είναι τους επισκόπους της επισκοπής, και τους κληρικούς του κλήρου• ει δε λαϊκοί είεν αναθεματίζεσθαι. Κατά τον ίσον δε τρόπον, ει φωραθείεν τινες, είτενεπίσκοποι, είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί ή φρονούντες, ή διδάσκοντες τα εν την προκομισθείση εκθέσει παρά Χαρισίου του πρεσβυτέρου, περί της ενανθρωπήσεως του μονογενούς Υιού του Θεού, ήγουν τα μιαρά και διεστραμμένα του Νεστορίου δόγματα, α και υποτέτακται, υποκείσθωσαν τη αποφάσει της αγίας ταύτης και οικουμενικής συνόδου• ώστε δηλονότι, τον μεν επίσκοπον, απαλλοτριούσθαι της επισκοπής, και είναι καθηρημένον• τον δε κληρικόν, ομοίως εκπίπτειν του κλήρου ει δε λαϊκός τις είη, και ούτος αναθεματιζέσθω, καθά προείρηται.

Ποσους ορθοδοξους χριστιανους γνωριζετε να μεταλαμβανουν με τα χερια τους; Ποσους ορθοδοξους χριστιανους γνωριζετε να ομολογουν το Συμβολο της Νικαιας και οχι το Κωνσταντινουπολεως; Μηπως καποιοι αλλοι ειναι χειροτεροι απο τον Οικουμενικο Πατριαρχη στην τηρηση σοβαροτερων απο τους διοικητικους κανονων;
Καντε μας και μια αναλυση για την παραδοσιακοτητα και την κανονικοτητα οσων δεν το πραττουν, αξιζει τον κοπο.

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ/ή

λέτε:
"Μηπως καποιοι αλλοι ειναι χειροτεροι απο τον Οικουμενικο Πατριαρχη στην τηρηση σοβαροτερων απο τους διοικητικους κανονων;".

Πώς είναι μόνο διοικητικό το θέμα που αφορά το ουκρανικό;
Θα ήταν, αν οι ΟΕΟ δεν συμπροσεύχονταν με Ουνίτες και Παπικούς. Από την στιγμή που εισβάλλει η αίρεση στις ενέργειές τους, παύει το θέμα να είναι δικοικτηικό και να μη θεωρείται σοβαρή η τήρηση κανόνων!
Θα μου πείτε αυτά τα κάνει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ζόρικα τα πράγματα.

Για το ποιός είναι χειρότερος ή όχι, ο Πατριάρχης ή εμείς ή οποιοσδήποτε άλλος δεν πρέπει να μας αφορά, δηλαδή η προσωπική κρίση και κατάκριση προσώπων. Καλό θα ήταν να περιοριζόμαστε αυστηρά στα θέματα πίστεως. Εξάλλου όσο είμαστε ζωντανοί, κανείς δεν ξέρει την μετάνοια του άλλου μέχρι να παραδώσει ψυχή. Και μόνο αυτό φθάνει για να μην αποδίδουμε χαρακτηρισμούς και να κρίνουμε τα πρόσωπα.
Η κρίση αφορά τον Θεό.

Ανώνυμος είπε...

Ο κανόνας ΡΑ της Πενθέκτης αποτρέπει να λάβει κάποιος την Θ.Κοινωνία χρησιμοποιώντας κάποιο σκεύος, και φυσικά αυτό σήμερα τηρείται, γιατί ναι μεν δεν κοινωνούμε με τα χέρια, αλλά κοινωνούμε με το στόμα κατ ευθείαν από την λαβίδα του ιερέα (και όχι από δικιά μας).

Όσον αφορά τον κανόνα Ζ της Γ Οικουμενικής, το σύμβολο της Νικαίας στο οποίο αναφέρεται δεν αλλοιώθηκε στο νόημά του με τις αλλαγές που έγιναν και αποτέλεσε πλέον το Σύμβολο Νίκαιας-Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο κατά τον Μέγα Βασίλειο αποτέλεσε τη φυσική συμπλήρωση των ελλειπόντων ζητημάτων του προϋπάρχοντος (γι αυτό και το δεύτερο δεν ονομάζεται Κωνσταντινουπόλεως, αλλά Νίκαιας-Κωνσταντινουπόλεως). Εκτός και αν ο σχολιαστής γνωρίζει καλύτερα από τον Μέγα Βασίλειο.


Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ/ή

επίσης σε αυτό που λέτε:
"Μηπως καποιοι αλλοι ειναι χειροτεροι απο τον Οικουμενικο Πατριαρχη στην τηρηση σοβαροτερων απο τους διοικητικους κανονων;",

προσθέτω και το εξής:
πώς είναι μόνο διοικητικού περιεχομένου οι παραβιάσεις Ιερών Κανόνων στην προκειμένη περίπτωση, αφού αναγνωρίζονται οι Ουκρανοί του Επιφανίου και μάλιστα ως "Αυτοκέφαλη Εκκλησία", ενώ είναι καθηρημένοι, αχειροτόνητοι και Συνοδικώς καταδικασμένοι και κατεγνωσμένοι ως σχισματικοί;
Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και η Ιερά Σύνοδος Ελλάδος δεν αστόχησαν μόνο με διοικητικές παρεκκλίσεις στην απόδοση Αυτοκεφαλίας, αλλά ενήργησαν αντικανονικώς σε μη ορθοφρονούντες Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά σε Συνοδικώς κατακριμένους για σχίσμα και ψευδοϊερωσύνη!
Το να "ευλογήσεις" την σύσταση "εκκλησίας" κατακριμένων ψευδοϊρεωμένων, με ή χωρίς (όπως στην περίπτωσή μας) ορθές διοικητικές εκκλησιαστικές ενέργειες, εσένα σου περιορίζεται αυτό μόνο σε διοικητικού τύπου αντικανονικότητα;
Εμένα όχι.

Ανώνυμος είπε...

Ο ρα της Πενθεκτης δεν τηρειται, διοτι κανεις δεν λαμβανει το Σωμα στις σταυρωμενες παλαμες του, οπως οριζει ο κανονας, παρα πριν το λαβει στο στομα του Αυτο εχει τοποθετηθει στη λαβιδα και εξαγεται απο το Ποτηριο, δοχειο εξ υλης -κατι που ο κανονας απαγορευει, διοτι οταν διατυπωθηκε ο κανονας το Σωμα και το Αιμα μεταλαμβανονταν χωριστα. Πως λετε λοιπον οτι δεν καταπατειται ο κανονας; Επειδη απλως απο το λειτουργικο σκευος το Σωμα δεν μεταφερεται σε αλλο σκευος;
Ο ζ της Γ Ο.Σ. δεν μιλαει για το νοημα, αλλα για το γραμμα του Συμβολου της Νικαιας, το οποιο ειχε παρατεθει προηγουμενως στα πρακτικα της Συνοδου, ακριβως για να μην υπαρχει αμφιβολια περι του ποιο Συμβολο δεν πρεπει να τροποποιηθει. Δεν αναγνωριζε κανενα Συμβολο Νικαιας-Κων/λεως, διοτι η Β Ο.Σ. δεν διατυπωσε Συμβολο Πιστεως -ειδικα απο τη στιγμη που δεν επροκειτο να αναγνωριστει ως οικουμενικη πριν τη Δ Ο.Σ. Οποιος το βρει, ας μας το φερει να το δουμε -διοτι τα πρακτικα της Β εχουν χαθει και ηταν αγνωστο μεχρι την Δ Ο.Σ. Και φυσικα γνωριζω καλυτερα απο το Μεγα Βασιλειο -και ο λογος ειναι πολυ απλος: ο Μεγας Βασιλειος κοιμηθηκε την πρωτη Ιανουαριου του 379, ενω η Β Ο.Σ. ξεκινησε το Μαιο του 381 -και επρεπε να γινει αποδεκτη, καθως δεν αναγνωριζοταν ως οικουμενικη, και απο συνοδο της δυτικης Εκκλησιας το επομενο ετος. Αρα ουδεν Συμβολο Νικαιας-Κων/λεως γνωριζε, ισα ισα, ολοι οι Πατερες αγωνιζονταν εναντια στους αρειανοφρονες να μην αλλαξει το παραμικρο στο Συμβολο Νικαιας.
Πως λεγεται αυτος που καταπατει συστηματικα τον κανονα για το Συμβολο της Πιστεως -οπως πραττουν και οι παπικοι; Πως λεγεται αυτος που συστηματικα καταπατει τον κανονα για τη Μεταληψη -οπως πραττουν και οι παπικοι; Και διαβαστε καλυτερα την εκκλησιαστικη ιστορια. Διοτι ακομα και επισκοπους οπαδους του Αρειου, χειροτονημενους μονο απο αρειανοφρονες ειχε κανει δεκτους η Εκκλησια -οχι μονο δεν τους αναβαπτισε, αλλα ουτε καν τους αναχειροτονησε. Γνωριζετε οτι υπαρχει και κανονας που οριζει οτι οι μονοφυσιτες γινονται δεκτοι στην Ορθοδοξη Εκκλησια με μονη προυποθεση το να αποκηρυξουν εγγραφως το μονοφυσιτισμο -και τιποτα αλλο περισσοτερο;

π. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης είπε...

Δὲν εἶναι ζήτημα ἀρεσκείας, Παναγιώτατε, νὰ δεχτεῖ ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς τὴν δική Σας ἀνορθόδοξη καὶ ἀπαράδεκτη ἐξήγηση τοῦ 28ου Κανόνος τῆς Δ´ Οἰκ. Συνόδου, ἀλλὰ ζήτημα ἀληθείας καὶ σεβασμοῦ πρὸς τοὺς ἁγίους Πατέρες ποὺ ἐρμήνευσαν ὀρθῶς τὸν Κανόνα αὐτό.

Εὐχαριστεῖσθε, ὅπως βλέπομε εἰς τὸ video, καὶ μειδιᾶτε εὐτραπελιζόμενος μὲ τὸ brexit τῆς Ρωσίας. Ὄχι, δὲν θὰ γίνει μπούμεραγκ γιὰ τὴν Ρωσία, ἀλλὰ καρμανιόλα γιὰ Σᾶς, τὸν μεγαλεπήβολο ἡνίοχο τῆς ἀπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης Ὀρθοδοξίας.

Λυπούμεθα πολὺ γιὰ τὴν κατάντια Σας. Καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀποχωρισθοῦμε ἀπὸ τὴ Νέα Ρώμη, ὅπως καλῶς ἔπραξε ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀποχωρισθεῖ ἀπὸ τὴν Παλαιά.

Τέλος, μᾶς ἔχετε κουράσει, Παναγώτατε, μὲ τὶς ἀναφορές Σας στὸ Γένος καὶ στὸ Γένος. Νὰ τὸ χαίρεσθε – αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς μείνει ὅταν ἡ Ἐκκλησία Σᾶς ἀποβάλει ἀπὸ τὸ Σῶμα Της.

Ανώνυμος είπε...

Σχολιαστά με το θέμα της Μετάληψης κ.λ.π. σχολιάζεις σε λάθος άρθρο!

Αν έχεις όρεξη να ανοίξει αυτό το θέμα μπορείς να αρθρογραφήσεις και να δημοσιεύσεις τις ανησυχίες σου όπου σου δώσουν βήμα και να βγει μίαν άκρη.

Δε είναι λογικό και δέον να προσπαθήσεις να ανατρέψεις Ιερούς Κανόνες και επιχειρήματα που σου άρέσουν δεν σου άρεσουν, με το να αντιπαραβάλλεις άσχετους με το θέμα του άρθρου Κανόνες.
Δεν το καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι αναξιόπιστος έτσι, πέραν του ότι είσαι και εκτός θέματος;

Με το να επιμένεις σε άσχετη με την παρούσα θεματολογία, το μόνο που καταφέρνεις είναι να δημιουργίες υποψίες, για να μην πω βεβαιότητα, ότι εσκεμμένα προσπαθείς να αποπροσανατολίσεις. Αλλά κι αυτό να μην συμβαίνει, είσαι άσχετος με το θέμα που πραγματεύεται το παρόν άρθρο.

Δηλαδή κι αν ακόμη πάρουμε την περίπτωση ότι έχεις δίκιο σε αυτά που αναφέρεις για τους ἄσχετους με το παρόν θέμα Ιερούς Κανόνες που παραθέτεις, τι θα σήμαινε αυτό;
Ότι είναι λάθος η ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στους Κανόνες του άρθρου;
Ή ότι να καταπατούμε κι αυτούς τους Κανόνες επειδή κατά την γνώμη σου καταπατώνται και αυτοί που παραθέτεις.

Τι να πω; Το θέατρο του παραλόγου. Ο διάολος έχει πολλά ποδάρια.

Ανώνυμος είπε...

Στο νόημα του ρα της Πενθέκτης συμφωνεί η ερμηνεία που έδωσα, αφού εξ αρχής που γράφτηκε ο ιερός κανόνας χρησιμοποιούταν έτσι και αλλιώς Άγιον Ποτήριον, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να κοινωνήσουν το Τίμιο Αίμα. Άρα ο ιερός κανόνας δεν αναφέρεται σε αυτό, αλλά στην χρήση σκεύους από εκείνον που δέχεται την Θεία Κοινωνία, και επομένως τηρείται και σήμερα.

Όσον αφορά τον κανόνα Ζ της Γ Οικουμενικής, Ανώνυμε παραπληροφορείς με αυτά που λες:
"Και φυσικα γνωριζω καλυτερα απο το Μεγα Βασιλειο -και ο λογος ειναι πολυ απλος: ο Μεγας Βασιλειος κοιμηθηκε την πρωτη Ιανουαριου του 379, ενω η Β Ο.Σ. ξεκινησε το Μαιο του 381 -και επρεπε να γινει αποδεκτη, καθως δεν αναγνωριζοταν ως οικουμενικη, και απο συνοδο της δυτικης Εκκλησιας το επομενο ετος. Αρα ουδεν Συμβολο Νικαιας-Κων/λεως γνωριζε, ισα ισα, ολοι οι Πατερες αγωνιζονταν εναντια στους αρειανοφρονες να μην αλλαξει το παραμικρο στο Συμβολο Νικαιας.". Και αποδεικνύεις ότι αυτός που δεν ξέρει εκκλησιαστική ιστορία είσαι εσύ, ή ακόμα χειρότερα γνωρίζεις και την αλλοιώνεις σκόπιμα.

Οι νέες αλλαγές στο σύμβολο της Νικαίας ήταν αποδεκτές και δεδομένες τόσο από τον Άγιο Βασίλειο, όσο και από τον Άγιο Γρηγόριο, πριν την Β Οικουμενική Σύνοδο, και είναι τελείως άσχετο το ότι δεν ζούσε πια ο Μέγας Βασίλειος όταν συγκλήθηκε αυτή.

Τέλος πάντων αν πιστεύεις ότι γνωρίζεις καλύτερα από το Μέγα Βασίλειο, δεν μας λες το ονοματάκι σου να σε αγιοποιήσουμε;

Τόσο πολύ σε απασχολεί το να μην αναχειροτονούνται και να μην αναβαπτίζονται οι Αρειόφρονες και οι μονοφυσίτες; Μήπως για να μην αναχειροτονηθούν και να μην αναβαπτιστούν και οι Ουκρανοί με τον Επιφάνιο;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com