28 Δεκ 2015

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας : "κάποια προδοσία τῆς πίστης ἑτοιμάζεται μυστικά καί ὑπόκωφα."

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολις, Παρασκευή 1 Ἰανουαρίου 2016
1. Νέον ἔτος ἔχουμε σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό ἔτος 2016. Ὅλοι ἀνταλλάσσουν εὐχές καί λέμε «χρόνια πολλά καί εὐτυχισμένα». Σᾶς εὔχομαι καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας νά εἶναι πολλά καί εὐτυχισμένα τά ἔτη τῆς ζωῆς σας. Ἀλλά σάν χριστιανοί ξέρουμε ὅτι ἡ ζωή εἶναι πραγματικά χαρούμενη καί εὐτυχισμένη μόνο μέ τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό, ὡς Ἀρχιερεύς τοῦ Θεοῦ ἐγώ, σᾶς εὔχομαι τό ἔτος αὐτό νά γνωρίσετε καί νά ἀγαπήσετε περισσότερο τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά τηρεῖτε τίς ἅγιές Του ἐντολές. Καί τότε θά εἶστε πραγματικά εὐτυχισμένοι.

2. Δηλαδή: (α) Ἄν τά προηγούμενα ἔτη δέν κάνατε τήν προσευχή σας καί σᾶς ἔφτανε ἕνας ἁπλός σταυρός, σᾶς εὔχομαι τό ἔτος αὐτό νά βάλετε μία ἱερή συνήθεια καί νά μιλᾶτε στόν Θεό μέ λόγια βγαλμένα ἀπό τήν καρδιά σας, ὥστε νά γλυκαθεῖτε ἀπό τήν προσευχή. (β) Ἄν τά προηγούμενα ἔτη δέν νηστεύατε Τετάρτη καί Παρασκευή, σᾶς εὔχομαι τό ἔτος αὐτό νά πάρετε ἀπόφαση καί νά τηρεῖτε τίς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι μέ τήν νηστεία θά δεῖτε μεγάλη εὐλογία καί ἡ ὑγεία σας θά πάει καλύτερα. (γ) Ἄν προηγούμενες χρονιές δέν ἐκκλησιαζόσασταν τίς Κυριακές πάρετε, χριστιανοί μου, τήν ἀπόφαση ἀπό τό ἔτος αὐτό νά ἐκκλησιάζεστε κάθε Κυριακή καί σεῖς καί τά παιδιά σας. Ἐπιμένω στό «καί τά παιδιά σας»! Γιατί βλέπω μέ πόνο σάν Ἐπίσκοπος ὅτι ἡ νεολαία δέν ἐκκλησιάζεται. Παλαιότερα τόν ἀλειτούργητο τόν ἔλεγαν «ἀχαΐρευτο», ὅτι δηλαδή δέν θά κάνει προκοπή, γιατί δέν ἔχει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, πού τήν παίρνουμε στήν Θεία Λειτουργία. Δυστυχία μας, λοιπόν, γιατί καί οἱ ἐπίσημοι καί μεγάλοι ἄρχοντές μας εἶναι ἀλειτούργητοι, ἀφοῦ τό δηλώνουν καθαρά ὅτι δέν πιστεύουν στόν Θεό. Τί προκοπή τότε νά δεῖ τό ἔθνος αὐτό; (δ) Καί ἄν στά προηγούμενα ἔτη, χριστιανέ μου, δέν ἐξομολογήθηκες τά κρίματά σου πού σέ βαραίνουν, σοῦ εὔχομαι τό ἔτος αὐτό νά σέ φωτίσει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγιά καί νά πάρεις τήν ἀπόφαση νά πᾶς σέ ἕνα πνευματικό πατέρα, σέ ἕνα ἄγνωστο παπᾶ, ὅπου θέλεις, καί νά ἐξομολογηθεῖς τά ἁμαρτήματά σου. Σοῦ ὑπόσχομαι ὅτι θά νοιώσεις πολύ ὡραία καί θά κοιμᾶσαι ἀνάλαφρα, γιατί θά φύγει ἀπό πάνω σου τό φορτίο τῶν ἀνομιῶν σου.
3. Αὐτά ἤθελα νά σᾶς εὐχηθῶ ἐγώ ὁ Ἀρχιερέας τοῦ Χριστοῦ μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου ἔτους. Καί νομίζω καί πιστεύω ὅτι αὐτά εἶναι τά πιό σημαντικά γιά μία ὄμορφη καί εὐτυχισμένη ζωή, ζωή μέ νόημα καί νοστιμάδα. Μή λέμε ὅλο γιά τήν οἰκονομική κρίση τῆς πατρίδας καί τά διάφορα ἄλλα ἐξωτερικά προβλήματα, γιατί αὐτά λίγο ἤ πολύ θά ὑπάρχουν πάντα. Ἄς κοιτάξουμε ἐπί τέλους τόν ἑαυτό μας, τήν ψυχή μας. Περνοῦν τά χρόνια καί δέν ἔχουμε ἀκόμη γνωρίσει καί δέν ἔχουμε γευθεῖ τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, πού ἦλθε ὁ Χριστός κάτω στήν γῆ γιά νά μᾶς δώσει. Εἴμαστε ἀξιολύπητοι καί ἄς μήν τό ἔχουμε καταλάβει. Ναί! Ἕνας πού δέν γνώρισε τά γλυκά χτυποκάρδια τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ εἶναι πραγματικά ἀξιολύπητος. Δέν γεύτηκε τήν πιό μεγάλη ἀγάπη καί τόν πιό γλυκό ἔρωτα, τόν ἔρωτα τοῦ Χριστοῦ, γιά τόν ὁποῖο ἔγινε ἡ νύφη ψυχή μας.
4. Καί ἕνα ἄλλο, χριστιανοί μου, πολύ σοβαρό. Τό ξέρουμε ὅτι τά πράγματα δέν πᾶνε καθόλου καλά. Ἀλλά δέν πηγαίνουν καλά καί στό θέμα τῆς πίστης μας. Δέν ξέρω ἄν βλέπω καλά, ἀλλά σάν νά μοῦ φαίνεται ὅτι κάποια προδοσία τῆς πίστης ἑτοιμάζεται μυστικά καί ὑπόκωφα. Τό λέγουν καί πολλοί ἄλλοι αὐτό ἅγιοι καί μορφωμένοι πατέρες. Ἡ πίστη μας εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη, αὐτή πού ἔβγαλε καί βγάζει θαυματουργούς ἁγίους καί μεγάλους θεολόγους Πατέρες. Οἱ παπικοί, πού παλαιά ἦταν ὀρθόδοξοι, ἔπεσαν σέ αἱρέσεις, πού δέν τίς ἀρνοῦνται μέ τίποτα καί γι᾽ αὐτό κόπηκαν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Δέν εἶναι τώρα αὐτοί οἱ παπικοί Ἐκκλησία, ἀφοῦ μ᾽ αὐτούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε τήν Θεία Λειτουργία. Καί ὅμως ὑπάρχουν μερικοί, καί ὁ Πατριάρχης μας ἀκόμη, πού τούς ὀνομάζει «ἀδελφή Ἐκκλησία». Ἔτσι δημιουργεῖται μπέρδεμα, ἐκκλησιολογικό μπέρδεμα στούς χριστιανούς μας. Γιατί οἱ αἱρετικοί δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσουν Ἐκκλησία. Γιά νά μή σᾶς λέγω πολλά, χριστιανοί μου, σᾶς συμβουλεύω σάν Ἐπίσκοπος κάθε μέρα νά κάνετε τήν προσευχή σας καί νά παρακαλᾶτε τόν Χριστό νά κρατήσετε τήν πίστη, τήν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Καί ἐγώ σάν Ἐπίσκοπός σας, μέ τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας τήν Εὐχή, σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι δέν θά σᾶς προδώσω, ἀλλοιώνοντας τήν πίστη τῶν Πατέρων μας, ὀνομάζοντας τούς παπικούς «ἀδελφή Ἐκκλησία». Αὐτά ἤθελα νά σᾶς πῶ μέ τήν νέα χρονιά, τά ὁποῖα προσωπικῶς θεωρῶ πολύ σημαντικά. Ἄν ζοῦμε μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τήν προσευχή, εἴμαστε πραγματικά εὐτυχισμένοι καί ἄς ζοῦμε σέ ἕνα κράτος μέ τά πολλά του χάλια.
Σᾶς εὔχομαι χρόνια πολλά καί εὐτυχισμένα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μέ ὅσα παραπάνω σᾶς εἶπα.

8 σχόλια:

Unknown είπε...

Σαν Έλληνας Κύπριος που ζω στην ημικατεχόμενη Κύπρο, δηλώνω απερίφραστα, πως έναν τέτοιον επίσκοπον θα ακούσω όταν έρθει η ώρα, που οι υπόλοιποι προδότες, υπόκωφα ή εκκοφαντικά, θα ξεπουλάνε την πίστη μας.
Έχουμε βαρεθεί τους επισκόπους που είναι ερωτευμένοι με τα μικρό-φωνα.
Η φωνή τους είναι μικρή-φωνή.
Φτάνει μέχρι τα αυτιά.
Έχουμε ανάγκη από επισκόπους σαν τον Μητροπολίτη Γόρτυνος.
Που έχει μεγά-φωνο λόγο που φτάνει στην καρδιά.
Θέλουμε επισκόπους ομολογητές.
Που τολμούν να ομολογούν και να ορθοτομούν την αλήθεια.
Που δεν φοβούνται την πατριαρχική δυσμένεια.
Που δεν ζυγίζουν τον κάθε λόγο τους ανάλογα με το τι κέρδος θα έχουν κάθε φορά.Εδώ στην Κύπρο έχουμε Ιεράρχη που αποκαλεί τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο Πανάγιο άνθρωπο.
Που συμπορεύεται μαζί του στις Θεολογικές του ακροβασίες.
Και δεν είναι ο μόνος.
Περιοδεύουν τις πόλεις και τα χωριά και κοκορεύονται για την πνευματική τους καταγωγή και μας έχουν τρελλάνει για το πόσους άγιους γέροντες γνώρισαν.
Εδώ ο κόσμος χάνεται και αυτοί ασχολούνται με το τι συμμαχίες επισκοπικές θα πρέπει να γίνουν για τις επόμενες εκλογές τις αρχιεπισκοπικές.
Γιατί δεν μας μιλούν για τη Πανορθόδοξη Σύνοδο που ετοιμάζεται?
Γιατί συμπορεύονται με τους αδελφούς παπικούς και τους αδελφούς μουσουλμάνους και εμάς τα παιδιά τους μας θεωρούν τρίτα ξαδέρφια τους?
Γιατί σιωπούν αυτές τις δύσκολες ώρες φλυαρώντας για 1002 άσχετα θέματα?
Ο Άγιος Μάξιμος ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ όταν με παρρησία υπεράσπιζε την πίστη του, έχασε το δεξί του χέρι και τη γλώσσα του.Η ομολογία του όμως στηριζόταν στην αληθινή ταπείνωση και στο φόβο του Θεού.
Επίσκοπε Ιερεμία ευχαριστούμε που μας δίνετε την ελπίδα ότι κάποιοι δεν θα μας προδώσουν.
Στο κάτω κάτω της γραφής, πνευματικός πατέρας του λαού, δεν είναι αυτός που γεωγραφικά είναι κοντά του.
Πνευματικός πατέρας είναι αυτός που σε ώρες δύσκολες για την πίστη, δεν είναι πνευματικά μακριά του.

Ανώνυμος είπε...

Ενας γνήσιος Αρχιερέας Του Χριστού! Εις πολλα έτη Δέσποτα!

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΓ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ, ΑΦΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ, ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ!

Ανώνυμος είπε...

λεων και οχι λαγωος ο αγιος ιερεμιας
ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΠΡΟΔΩΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ
αν και οσοι τον γνωριζουν πιστευουν οτι δεν τηρει τον λογον του ΟΨΟΜΕΘΑ

Ανώνυμος είπε...

Για πολλα πραγματα στη ζωη λυπαμαι και αλλα τοσα χαιρομαι.Αν σκεφθει κανεις πως και οι χαρες της ζωης ειναι περισσοτερες.Οι λυπες ειναι βαθιες .Καποιοι θανατοι αγαπημενων προσωπων,ανεργιες,ασθενειες,απιστιες συγγενων και φιλων κλπ.Βλεπετε χαρες και δεν τις λογιζετε !
Η Ακολουθιες στην εκκλησια,η ομορφια της ημερας,η μετοχη στα Μυστηρια της εκκλησιας μας, η διδασκαλια της Ορθοδοξου εκκλησιας μας, η πατερικη εμπειρια,τα θαυματα που καθημερινα γινονται.Καθε ημερα εορταζουμε κ ενα αγιο η αγιους Μαρτυρες.Καθε ημερα η Εκκλησια μας εορταζει,ετσι που το σκεπτομαι ειμαι πολυ χαρουμενη!Καθε μερα ακουμε και κατι καινουργιο,μαθαινουμε και μιαν αληθεια απο τους πατερες της εκκλησιας μας απο ιερεις που εμπιστευομαστε.Λιγο ειναι αυτο;Συνεχως ηχουν συμπερασματα περι του ζειν με αρετη εν πιστει και αγαπη εν αληθεια και πως θα γινουμε μετοχοι της Χαριτος,πως θα σταθουμε στο Κριτηριο του Δεσποτου Χριστου ,η ευθυνη,το ουε για το οποιο καποτε τονιζοταν στους αμβωνες,μας λεγαν οι παλαιοι.
Η ομολογια Πιστεως απο τα Συναξαρια τα οποια ειναι γεματα απο διαφορες κατηγοριες ,μαρτυρες,ιερομαρτυρες,οσιοπαρθενομαρτυρες κλπ μας δινουν την διακεκριμενη πολιτεια ,τα προτυπα ,οι φαροι οι φωτινοι.Και τη σημερινη εποχη που ζουμε την αποστασια με ολη της την αμαρτωλοτητα,η ευθυτης θεωρειται σκληροτης και ακροτητα,ενω στην πραγματικοτητα δεν υπηρχε κατι αναρχικο σε συτη τη σταση των χριστιανων εξ αιτιας της θερμης πιστεως τους.Εαν διαβασει κανεις Λειμωναριον θα δει ποσο ζηλο Χριστου ειχαν οι οσιοι αυτοι που ζουσαν με λιγο ψωμι στις οχθες του Ιορδανη η στις σπηλιες και θαυματα επιτελουσαν,ησαν αγιοι,ειναι τοσο ελπιδοφορο αυτο,οπως μεγαλη αληθεια μας διδασκαν και οι πιστοι χριστιανοι στις κατακομβες.Δεν ηταν απλα μια συναθροισμενη κοινωνια οι χριστιανοι,ενας συνεταιρισμος,μια λεσχη.Η πολιτεια τους ηταν παραδοξη για πολλους επειδη το πολιτευμα τους ηταν στους ουρανους και παρ'ολο που δεν διεφεραν απο τους αλλους ανθρωπους ηταν ξενοι προς προς καθε πατριδα,βλεπε την περιφημη προς Διογνητον επιστολη.

Διαβαζα με λεπτομερειες το Μαρτυριο των αγιων Τεσσαρακοντα ,πως απαντουσαν οι οι αγιοι,οταν τους προσφεραν τιμες και δοξες για να αλλαξουν την πιστη τους.
''Μισουμε τη δωρεα που προξενει ζημια...δεν δεχομαστε την τιμη που ειναι μ η τ ε ρ α της α τ ι μ ι α ς....,,,,μη μας προσφερετε χρηματα που παραμενουν εδω και δοξα που μαραινεται,,,,,.....τη μονη τιμωρια που φοβομαστε ειναι αυτη της αιωνιου Κολασεως,,,,,.....
Φυλαξε μας Κυριε -ελεγαν στην αληθινη Σου Πιστη και λυτρωσε μας απο τα σκανδαλα των ανομων εχθρων μας'''''η ''''ο κατοικων εν βοηθεια Του Υψιστου,,,,,,εν σκεπη Του Θεου του Ουρανου αυλισθησεται!''''

Απηντησαν στον ηγεμονα με ανδρεια:''Καλα σε λενε Αγρικολα,ω ηγεμονα,διατι πραγματι αγρικος εισαι,μη γενοιτο να παρεκκλινουμε ομως απο το σκοπο μας,γνωριζε λοιπον πως ...ΧΡΙΣΤΟΝ αγαπαμε,σε ομως μισουμε και αποστρεφομεθα .Ουτε παλι θα θελαμε να μας αγαπας.Διοτι ,...π ο ι α ν αγαπη θελουμε εμεις απο σενα,αφου συ δεν εισαι ανθρωπος αλλα αγιοτερος και απο θηριο και σκεπαζεις την αγριοτητα σου με κολακειες και υποκρισιες.
Ο ενας ,ο αγιος Κυριων τους εδιδε θαρρος''Αδελφοι μου στην Ομολογια Του Χριστου φροντισατε να διαφυλαξετε,να διαφυλαξουμε την ιδια ομονοια και συμφωνια''
Και ομως! Οταν παρουσιαστηκε ο Χριστος μεσα σε ενα υπερκοσμο φως ,μεσα στη φυλακη και τους ειπε:
''...μου αρεσει πολυ που ειστε π ρ ο θ υ μ ο ι .οποιος ομως υπομεινει μεχρι τελους,αυτος θα σωθει....''
Ανησυχητικα λογια προειδοποιητικα και ηταν για τον τεσσαρακοστο που αρνηθηκε να παραμεινει στην παγωμενη λιμνη.

Ανώνυμος είπε...

Ἰδού, ἡ μία τῶν κρισίμων ἀλλαγῶν ἐπὶ τῆς ἁγίας τῶν Ὀρθοδόξων πίστεως.

Γράφει ὁ Περγάμου Ἰωάννης:
«Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τῇ θέση ποῦ κατέχει ὃ ἐπίσκοπος κατὰ τὴν τελέσῃ τῆς Εὐχαριστίας, ὣς ἐκεῖνος ποῦ εἰκονίζει τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος προσφέρει τὴν Εὐχαριστία στὸν Πατέρα.» Μητρ. Περγάμου Ιωάννου Ἡ Εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολογία στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ΘΕΟΛΟΓΙΑ (4), 5-25, 2009
καὶ ἀπαντᾷ ἡ Ὀρθοδοξία ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ της,
"Τοῖς τὴν καθ' ἕκαστην προσαγομένην θυσίαν ὑπὸ τῶν παραλαβόντων ἀπὸ Χριστοῦ τὴν τῶν θείων μυστηρίων ἱερουργίαν, μὴ δεχομένοις τῇ ἁγίᾳ Τριάδι προσάγεσθαι, ὡς ἀντιφθεγγομένοις ἐντεῦθεν τοῖς ἱεροῖς καὶ θείοις πατράσι Βασιλείῳ τε καὶ Χρυσορρήμονι, οἷς συμφωνοῦσι καὶ οἱ λοιποὶ θεοφόροι πατέρες ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις τε καὶ συγγράμμασιν, ἀνάθεμα (γ΄)."
Ἡ Ἰουδαϊστὶ καὶ Ἰσλαμιστὶ μονοϋπόστατος προσαγωγὴ τῆς θείας Εὐχαριστίας εἰς μονοϋπόστατον Θεόν, συνιστᾲ ὁμολογία εἰδωλολατρείας.
Γράφει ὁ Περγάμου:
” If the one God is not a particular hypostasis, our prayer cannot be adressed to the one God but only to the Trinity or to the ‘Triunity’ .But monotheism belongs to the lex orandi. In praying to the Trinity,we must be praying at the sane time to the one God.If the one God is not a particular hypostasis, the one God is left out of our prayer, since we can only prayer to a particular hypostasis and not to a ‘Triunity’ of some kind."
Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church [John Zizioulas, Paul McPartlan, Rowan Williams] t&t Clark, 2007 σελ. 136
Δηλαδή, ἐπιχειρεῖ να μας ἀλλάξει τὴν πίστι τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας λέγων,
[Ἐὰν ὁ ἔνας Θεὸς δέν εἶναι μία συγκεκριμένη ὑποστάσις , ἡ προσευχὴ μας δεν μπορεῖ να ἀπευθύνεται στον ἕνα Θεὸ , ἀλλὰ μόνο στην Τριάδα ἢ δὲ καποία 'Τριαδική ἑνότητα'.
Ἀλλὰ ὁ μονοθεϊσμὸς ἀνήκει στο lex orandi . Προσευχόμενοι στην Τριάδα , θὰ πρέπει να προσευχόμεθα στο ἴδιο χρόνο στόν ἕναν Θεόν.
Ἐὰν ὁ ἔνας Θεὸς δεν εἶναι μία συγκεκριμένη ὑποστάσις , ὁ ἔνας Θεὸς μένει ἔξω ἀπὸ τὴν προσευχὴ μας , διότι μποροῦμε να προσευχηθοῦμε μόνο σὲ μία συγκεκριμένη ὑποστάσι καὶ ὄχι σὲ μία « Τριαδικὴ ἑνότητα " κάποιας μορφῆς .]
«Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι» καὶ τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου , «Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτὴν ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται.» κωφεύεται ἐν πονηρίᾳ;
Ἐμείς, ἐκ τοῦ σεπτοὺ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀκούωμεν τοῦτον,
"Ἔπειτα· πάρ΄ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν νέα· διότι ὁ ὑπερασπιστής τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτός ὁ Λαός, ὅς τίς ἐθέλει τό θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καί ὁμοειδές τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ, ὡς ἔργῳ ἐπειράθησαν καί πολλοί τῶν ἀπό τοῦ σχίσματος Παπῶν τε καί Πατριαρχῶν Λατινοφρόνων μηδέν ἀνύσαντες" “Ἐγκύκλιος τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους, ἐν Κων/πόλει, ἐκ τῆς πατριαρχικῆς τοῦ γένους τυπογραφίας, 1848». (α) σελ 78
Τίνος λοιπὸν ἀκούσωμεν;
Τοῦ διαδόχου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ἢ τοῦ διαδόχου τοῦ Βέκκου ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς Ὀρθοδοξίας;
ἢ τοῦ τίνος π. Παϊσίου ἐκ τοῦ οἰκουμενιστικοὺ προπυργίου ἐν Αὐστρία, τῇ ἐπευλογίᾳ τοῦ Μητρ. τῆς Χίου (κἀν εὐελπίστως ἐξ ἀνεπιγνώστου συναρπαγῆς), ὡς καὶ ἄλλων τινῶν Ἐπισκόπων, ἐν ὁμοίᾳ ἀλλοτρίᾳ πίστει;

Οὔτε βεβαίως δεχόμεθα ἐνώπιον τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου, ὡς Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἀβάπτιστον Ῥωμαῖον π ο ν τ ι κ ό ν, τον Pontifex Maximus του Βατικανοῦ, τὸν διάδοχον τῶν Ῥωμαίων Αὐτοκρατόρων καὶ μηδέποτε διάδοχον τοῦ ἁγίου Πέτρου, ὡς θεολογεί ὁ ἁγίου Νεκταρίος τῆς Πενταπόλεως,
καὶ ἀρνούμεθα να μετάσχωμεν εἰς τὴν ὁποίαν πονηρήν θείαν λειτουργίαν ,κατά τὴν ὁποίαν, ἡ θεία Εὐχαρηστία προσφέρεται Ἰουδαϊστί καὶ Ἰσλαμιστί μονοϋποστάτως καὶ μονοπροσώπως, στην ἐθελοτρέπτως ἐνθέως μεταπλασθείσα ἀνούσιον ὑπόστασιν, εἰς τὸ εἴδωλον τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ Πατρός.
Πέτρος Κυριακίδης.

Unknown είπε...

Ομολογητής είναι ο καθένας που στην δύσκολη ώρα θα ομολογήσει Τον Χριστόν χωρίς να υπολογίσει τίποτα.
Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
Μακάρι όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς,να μας δώσει τη δύναμη να μην τον αρνηθούμε.
Δεν περισσεύει κανένας μας από την πατρικήν αγκαλιά Του Θεού.
Σαν Έλληνας της Κύπρου ένιωσα την ανάγκη να ευχαριστήσω έναν επίσκοπο που δεν τον γνωρίζω, για τα λόγια του εν όψη του δύσκολου 2016.
Μακάρι αυτά τα λόγια να γίνουν πράξη από όλους μας.
Χρόνια πολλά σε όλους τους Ορθόδοξους αδελφούς μου και καλή και ευλογημένη χρονιά.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ορθές οι επισημάνσεις του κ. Χαραλάμπους.
Ο Σεβ. Γόρτυνος είναι ένας ομολογητής αρχιερέας κάρφος στον οφθαλμό των οικουμενιστών και των νεωτεριστών.
Πολύ μας ανέπαυσαν οι λόγοι του στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com