31 Ιαν 2015

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ για την αρχή του Τριωδίου

 Ἐν Κυθήροις τῇ 29ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἀριθ. Πρωτ.: 96
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 126/2015)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Κράζω σοι Χριστέ Σωτήρ,
τοῦ τελώνου τήν φωνήν˙
ἱλάσθητί μοι ὥσπερ ἐκείνῳ,
καί ἐλέησόν με ὁ Θεός»

(Κατανυκτικόν Τροπάριον)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Εὐλογημένο, εὔδρομο, εἰρηνικό καί εὔκαρπο τό Ἱερό Τριῴδιο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἕνα πέλαγος καί ἕνα σκάμμα πνευματικό ἀνοίγεται μπροστά μας ἀπό τήν σημερινή πρώτη ἡμέρα τοῦ κατανυκτικοῦ Τριῳδίου.
Περίοδος προσευχῆς, περισυλλογῆς, ταπεινώσεως, αὐτογνωσίας καί συντριβῆς τῆς καρδίας, περίοδος ἀνανήψεως καί μετανοίας εἶναι τό ἱερό Τριῴδιο διά τόν κάθε πιστό χριστιανό. Δέν εἶναι καιρός «ξεφαντώματος» καί ἠθικῆς ἀσυδοσίας, κραιπάλης καί μέθης, «ξέφρενης» καί ἀνεύθυνης συμπεριφορᾶς, ἀλλά περίοδος πνευματικῆς ἐσωστρεφείας, πνευματικῆς ἀνασυγκροτήσεως καί ἀνεφοδιασμοῦ. Εἶναι μιά σπουδαία πνευματική εὐκαιρία προσεγγίσεως, μέσῳ τῶν ἱερῶν κειμένων καί τῆς ἱερᾶς ὑμνολογίας, καί ἐπιγνώσεως τῆς ἄπειρης φιλανθρωπίας καί φιλεσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ.
«Δέν ὑπάρχει μέτρο τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, διακηρύσσει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, οὔτε εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνευθῇ μέ λόγο ἡ ἀγαθότητά του ... φέρε εἰς τόν νοῦν σου ἕναν σπινθῆρα, πού ἔπεσε μέσα στή θάλασσα˙ μήπως ἠμπορεῖ ἐκεῖ νά σταθῇ ἤ νά φανῇ; Ὅση σχέσι ἔχει μία σπίθα πρός τό πέλαγος, τόση μεγάλη σχέσι ἔχει ἡ ἁμαρτία σέ σύγκρισι μέ τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ... Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπεριόριστη» (Ε.Π.Μ. 49, 337).
           Βασική προϋπόθεσις διά τόν πνευματικό ἀγῶνα τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου εἶναι ἀφ' ἑνός μέν ἡ ἐπίγνωσις τοῦ ἀπείρου μεγέθους τῆς Θείας φιλανθρωπίας καί τῆς ἀπεραντοσύνης τοῦ Θείου ἐλέους καί ἀφ' ἑτέρου ἡ ἐνδεδειγμένη στάσις μας ἐνώπιον τοῦ Πολυευσπλάγχνου καί Πολυελέου Θεοῦ - στάσις ταπεινώσεως, συντριβῆς καρδίας καί μετανοίας -  καί ἡ σωτήρια πορεία μας πρός συνάντησι καί πνευματική ἕνωσι μαζί του.
Οἱ σωτήριες κραυγές ἱκεσίας καί μετανοίας «ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» καί «ἥμαρτον, πάτερ, εἰς τόν Οὐρανόν καί ἑνώπιόν σου», πού ἀνεφώνησαν μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς τους ὁ τελώνης καί ὁ ἄσωτος υἱός εἶναι τά κλειδιά τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τά κλειδιά τῆς σωτηρίας, τά κλειδιά τοῦ Παραδείσου. Διότι οἱ συγκλονιστικές αὐτές ἱκετήριες φωνές σηματοδοτοῦν ἕνα τέλος καί μία ἀρχή. Τέλος στή ζωή τῆς ἀδικίας, τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἄλλων, τῆς καταπιέσεως, τῆς βίας, τῆς ἀσωτείας καί τῆς ἠθικῆς παραλυσίας. Καί ἀρχή μιᾶς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἀναγεννημένης καί ἀνακαινισμένης μέ τήν Χάρι καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ζωή πνευματική, εἰρηνική, φιλάρετη, φιλόθεη, φιλάνθρωπη καί προοδευτική κατά Θεόν σέ ἔργα πίστεως καί ἀγάπης. Ζωή μετανοίας καί πνευματικῆς ἀνορθώσεως.
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Δῶρο Θεοῦ, μεγάλο καί ἀνεκτίμητο θεῖο δῶρο εἶναι τό Ἱερό Τριῴδιο μέ τίς τρεῖς ὑποπεριόδους του : 1) τήν προκαθάρσιμη, πού ἀρχίζει ἀπό σήμερα καί φθάνει εἰς τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς καί ἀποτελεῖ τήν προπαίδεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2) τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, περίοδο ἐντόνου ἀγῶνος καί αὐστηρῆς νηστείας, ἡ ὁποία τερματίζεται τήν Παρασκευή πρό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου καί 3) τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, πού εἶναι μέν ἡ συντομώτερη χρονικά, ἀλλά ἱερώτερη καί ἁγιώτερη, ἡ Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἄς ὑποδεχθοῦμε αὐτή τήν ἱερή περίοδο τοῦ Τριῳδίου, Ἀδελφοί μου, μέ πρόθυμη καί ἱλαρή καρδία. Καρδιά ἀνοικτή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καρδιά νήφουσα καί μετανοοῦσα, καρδιά διψῶσα γιά τό ἔλεος, τήν Χάρι καί τήν ἀγάπη τοῦ Πανοικτίρμονος Κυρίου μας.
Σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα καλόν ἀγῶνα, καλές προσπάθειες στήν ἀγωνιστική σας πορεία καί καλή καρποφορία.
Μέ πατρική ἀγάπη καί διάπυρες εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com