31 Ιαν 2015

Οι τομείς που εξασφαλίζει πρωτιά η νεοελληνική κοινωνία    Ἡ νεοελληνική κοινωνία πού κατηγορεῖται ὑπό «φίλων» καί συμμάχων, ὅτι εἶναι δῆθεν ἀντιπαραγωγική καί ὑστερεῖ, ἔρχεται πρώτη:
1. Εἰς θανάτους νέων ἀπό ναρκωτικά καί ἀπό τροχαῖα ἀτυχήματα.
2. Πρώτη εἰς τάς ἀμβλώσεις.
3. Πρώτη εἰς τήν εἰσβολήν λαθρομεταναστῶν.
4. Πρώτη εἰς ρυθμόν ἀναπτύξεως ἐγκληματικότητος.
5. Πρώτη εἰς δημόσιον χρέος.
6. Πρώτη εἰς τήν ἀστυφιλίαν.
7. Πρώτη εἰς ἀνεργίαν καί εἰς ἀποτυχῆ ἀποτελέσματα ἐξετάσεων ἀποφοίτων μέσης ἐκπαιδεύσεως.
8. Πρώτη εἰς ρυθμόν ἀναπτύξεως μειονοτήτων.
  Ὑπομονή, διότι πρέπει νά συνεχίσωμε εἰς τήν ἀπαρίθμησιν τῆς «ἀναπτύξεως» καί εἰς τήν «ὁλοκλήρωσιν τοῦ κύκλου».

Ἐπίσης,
9. Διά νά δείξωμε ὅτι δέν εἴμαστε γλωσσικῶς ρατσιστές, ἐπιτρέπομε καί εἰσάγεται τό Λατινικόν ἀλφάβητον. Τό χρησιμοποιοῦμε εἰς δημόσιες ὑπηρεσίες, καταστήματα, κλπ.
10. Διά νά μή μᾶς προσάψουν τήν κατηγορίαν ὅτι εἴμαστε ἀγκιστρωμένοι εἰς τό σκοτεινόν παρελθόν, οἱ φωτισμένες μας διοικήσεις, διά τῆς ἀδιαφορίας των καί τῆς μή παροχῆς χρηματικῶν κονδυλίων πρός διατήρησιν τῶν ἀρχαιολογικῶν μνημείων, ἐπιτρέπουν νά καταστρέφωνται (π.χ. κατάρρευσις Μηκυνῶν, Κνωσσοῦ, Τυρίνθου, κλπ.).
11. Ἀποτρέπεται ἡ ἐπικοινωνία τοῦ νεοελληνικοῦ λαοῦ μέ τήν πνευματικήν του κληρονομιάν. Δι᾽ αὐτό καί δέν ἐκδίδονται οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς. Τούς ἐκδίδουν ὅμως οἱ Ἀμερικανοί, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γερμανοί καί ἄκουσον-ἄκουσον «ξεπεσμό τῶν γειτόνων», τούς ἐκδίδουν οἱ φίλοι μας Τοῦρκοι εἰς τήν σειρά «γιουνάν κλασικερί»!
12. Διά νά ἀποδείξωμε ὅτι τίποτε καί κανέναν δέν φοβόμαστε καί ὅτι δέν μᾶς ἀγγίζει ἡ ἀλλοίωσις τῆς Ἐθνικῆς μας ταυτότητος, ἐπιτρέψαμε καί ὁλόκληρες συνοικίες εἰς τήν κυριολεξίαν νά ἀλλοδαποκρατοῦνται δημιουργῶντας ἰδιότυπα «γκέτο».
13. Γινόταν καί συνεχίζεται νά γίνεται διασπάθισις καί κατασπατάλησις τοῦ δημοσίου χρήματος.
14. Ὑφίστανται, ὅπως ἐπισήμως καταγγέλωνται, προβλήματα εἰς τόν χῶρον τῆς δικαιοσύνης.
15. Μᾶς προκαλοῦν σχεδόν ἐπί καθημερινῆς βάσεως οἱ Τοῦρκοι εἰς τό Αἰγαῖον κι ἐμεῖς ἀνεχόμεθα «πολιτισμικῶς» τά «χαστούκια», τόσον εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσον καί εἰς τήν Κύπρον.
16. Καίουν τήν Ἑλληνικήν μας Σημαίαν καί οἱ Βουλευτές (Βολευτές) τό θεωροῦν αὐτό δικαίωμα τοῦ καθενός ξένου καί «Ἕλληνος» ἐξομότου.
17. Πρίν λίγα μόλις ἔτη, τοὐλάχιστον δύο ἑκατομμύρια Ἕλληνες «ἐσφαγίασαν» τίς οἰκονομίες των εἰς τόν «Μολώχ τοῦ Κέρδους» καί εἰς τόν «ΚερδῶονἙρμῆν», ἤγουν εἰς τό Χρηματιστήριον καί
«τέλος»,
18. 6.500.000 Ἕλληνες σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στατιστικά στοιχεῖα, ζοῦνε εἰς τά ὅρια καί κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς φτώχειας, δηλαδή περισσότεροι ἀπό ἕξη εἰς τούς δέκα βασανίζονται ποικιλοτρόπως.
  Φυσικά θά μπορούσαμε νά «ἀτενίσωμε» καί πλεῖστες ἄλλες «κορυφές» πού μᾶς κάνουν πρωτοπόρους, ἀλλά τά προαναφερθέντα εἶναι ἱκανά νά ἀποδείξουν εἰς τούς «φίλους» μας ὅτι ἀδίκως μᾶς κατηγοροῦν διά «πονηρίαν» καί «ἀντιπαραγωγικότητα».
 Λοιπόν, κύριοι συκοφάντες, κύψατε τόν αὐχένα καί παραδεχθεῖτε ὅτι οἱ Νεοέλληνες εἴμαστε πάντοτε πρῶτοι. Καί ἐπειδή ἔχετε «κολλήσει» εἰς τά Μαθηματικά καί μᾶς κατηγορεῖτε ὅτι δέν τά πᾶμε καλά εἰς τά οἰκονομικά μεγέθη, σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ὄχι μόνον τά πᾶμε ἄριστα, ἀλλά καί τούτη τήν φορά βγαίνομε «λάδι» δυνάμει τῆς «θεωρίας τῆς Σχετικότητος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com