31 Δεκ 2014

Πρωτοχρονιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ

 Ἐν Κυθήροις τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2014
Ἀριθ. Πρωτ.: 1032
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 124/2015)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος,
ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας»
(Β΄Κορ.6,2)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά∙
Ἄς εἶναι εὐλογημένο, εἰρηνικό , εὐφρόσυνο καί εὔκαρπο τό νέον ἔτος 2015. Ἡ Χάρις τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄς ἐπισκιάζη σέ ὅλη τήν διάρκειά του ὅλο τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί ὅλον τόν κόσμο.
Ὁ κόσμος καί ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, ὅταν εὑρίσκωνται μακρυά ἀπό τόν Πλάστη καί Δημιουργό μας Θεό, ζοῦν μέσα σέ ἕνα κλῖμα ταραχῆς, συγχύσεως, διαπληκτισμῶν, διχοστασίας, ἀγωνίας, ἀστάθειας καί ἀβεβαιότητας. Μίση, ἔχθρες, φιλονικεῖες, συγκρούσεις, μισαλλοδοξίες, ἀλληλοεπιβουλές, ἀντιπαλότητες, ὀξύτητες καί ἀντιπαραθέσεις κυριαρχοῦν στίς διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Σέ παγκόσμια κλίμακα παρατηροῦμε ἀναστατώσεις, πολεμικές ἐπιχειρήσεις, ἐξοντώσεις καί σφαγιασμούς ὁμάδων ἀνθρώπων, καί μάλιστα Χριστιανῶν, πράξεις βίας, βιασμῶν καί ἀπανθρωπιᾶς σέ ἄωρα κορίτσια καί σέ γυναῖκες, ληστεῖες, διαρρήξεις καί κλοπές καί κάθε εἴδους ἀνομία καί παρανομία.
Εἶναι σπάνιο εἶδος ἡ ἀγάπη, ἡ φιλαδελφία, ἡ ὁμόνοια, ἡ ὁμοψυχία, ἡ ἀδελφοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη καί ὁ ἀλληλοσεβασμός. Ἀκόμη καί μέσα στίς σύγχρονες οἰκογένειες δέν εὑρίσκεις εὔκολα αὐτό τό πολύτιμο καί πανεύοσμο ἄνθος τῆς ἀγάπης.
Καί ὅλα αὐτά γιατί νά συμβαίνουν; Ἁπλούστατα, διότι ἀπουσιάζει ὁ Χριστός, ἡ ἀτόφια χριστιανική ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, τό φῶς, ἡ ἀληθινή ζωή. Καί ἀπουσιάζει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν τόν ἀπορρίπτουμε ἀπό τήν ζωή μας καί τά ἐνδιαφέροντά μας, ὅταν κλείνουμε τά αὐτιά μας στά θεῖα Του μήνύματα καί ὅταν παραβαίνουμε τό πανάγιο θέλημά Του.
Ὅμως, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου δέν παύει μέσα στήν ταραγμένη αὐτή ἐποχή μας νά ἐκπέμπη μηνύματα πνευματικῆς ζωῆς καί σωτηρίας διά τόν κάθε κουρασμένο ψυχικά καί καταπονημένο ἄνθρωπο, μέ τά θεόπνευστα αὐτά λόγια : «Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας».
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς διδάσκει τά ἀκόλουθα γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας (τά ἀποδίδουμε σέ ἁπλῆ γλῶσσα) :
«Ἀφοῦ, οὔτε ὁ φυσικός νόμος ὠφέλησε, οὔτε ὁ γραπτός νόμος ὡδήγησε στή λύτρωσι, καί μάλιστα καί οἱ δύό ἔβλαψαν ὅσους δέν τούς χρησιμοποίησαν ὅπως ἔπρεπε, καί ἔτσι ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι ἄξιοι μεγαλύτερης τιμωρίας, εἶναι πλέον ἀναγκαία ἡ σωτηρία, πού εἶναι καρπός τῆς Θείας Χάριτος» (Ε.Π.Ε. 16β, 506).
«Ὁ Θεός ἠθέλησε νά εὕρωμε ἔτσι τήν σωτηρία. Ἐμεῖς τίποτε δέν κατωρθώσαμε, ἀλλ’ εὑρήκαμε τήν σωτηρία, διότι τό ἠθέλησε Ἐκεῖνος. Μᾶς ἐκάλεσε, ὄχι διότι εἴμεθα ἄξιοι, ἀλλ’ ἐπειδή ἔτσι ἔκρινε καλό Ἐκεῖνος» (Ε.Π.Ε. 18,20). «Μόνο ἕνα δῶρο προσφέρουμε εἰς τόν Θεό, τό νά πιστεύωμε εἰς αὐτόν, πού ὑποσχέθηκε τά μελλοντικά. Μέ αὐτόν τόν τρόπο τώρα εἴμεθα σωσμένοι. Ἄν, λοιπόν, χάσωμε τήν ἐλπίδα, ἐχάσαμε τό σύνολο τῆς ἰδικῆς μας εἰσφορᾶς στήν ὑπόθεσι τῆς σωτηρίας» (Ε.Π.Ε. 17, 214).
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ προσανατολισμός μας γιά τό ἀσφαλές καί βέβαιο λιμάνι τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας εὔχομαι ἀπό καρδίας νά ἀποτελῆ τήν σταθερή καί ποθητή γραμμή πλεύσεως γιά ὅλους μας καί γιά τόν κάθε χριστιανό.
Ἔτσι, μέσα στούς κλυδωνισμούς καί τούς κινδύνους τῆς θαλασσοδρόμου πορείας μας, ἡ ζωή μας θά εἶναι ἀσφαλής καί ἀκύμαντη, ἐφ’ ὅσον εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Ἀρχηγό τῆς πίστεως καί τῆς σωτηρίας μας Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί θά ἀκολουθοῦμε τήν σταυροαναστάσιμη διαδρομή Του.
Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ σαρκωθέντος Θείου Λυτρωτοῦ μας νά περισκέπη καί σώζη ὅλο τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα τούς εὐσεβεῖς καί Ὀρθοδόξους χριστιανούς, τούς ἐνταῦθα καί ἁπανταχοῦ τῆς γῆς διαβιοῦντας Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ἀδελφούς μας καί μάλιστα τούς προσφιλεῖς μας ναυτικούς, τό δέ νέον ἔτος νά εἶναι ἔτος σωτήριο καί ἔτος μετανοίας καί ἐπιγνώσεως τοῦ Θείου θελήματος.
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

1 σχόλιο:

ΑΓΚΥΡΑ (Κατασκήνωση) είπε...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ. ΓΕΧΑ ΠΑΤΡΩΝ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com