29 Δεκ 2013

Χρήστος Σαλταούρας, Ο Ζαχαρίας ο πατήρ του Ιωάννου του Βαπτιστού ήταν Αρχιερεύς;Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΗΤΑΝ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ;
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφάλαιο 1 : «5 ᾿Εγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. 7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ ᾿Ελισάβετ ἦν στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 8 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, 9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου· 10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτόν. 13 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην· 14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται. 15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ καὶ Πνεύματος ῾Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν· 

17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 18 καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον· κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ· ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾿ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 21 καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ. 22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενε κωφός. 23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ» .
            Διάφοροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί διατυπώνουν την εξής άποψη : Ο πατήρ του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο Ζαχαρίας δηλαδή, ήτο Αρχιερέας και όχι απλώς Ιερέας. Και ότι ο Λουκάς στο ευαγγέλιό του περιγράφει πως ο Ζαχαρίας ευρισκόμενος στα Άγια των Αγίων, κατά την διάρκεια της εορτής της Σκηνοπηγίας, έλαβε από τον Άγγελο το ευχάριστο νέο της επικείμενης συλλήψεως του Ιωάννη του Βαπτιστού. Και συνεπώς αφού γνωρίζουμε ότι η εορτή της Σκηνοπηγίας εορτάζετο τέλη Σεπτέμβριου, και ότι 6 μήνες μετά την σύλληψη του Ιωάννη έγινε η σύλληψη του Ιησού, άρα η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε 15 μήνες μετά την σύλληψη του Ιωάννη, δηλαδή τέλη Δεκέμβριου ! Με άλλα λόγια οι Χριστιανοί αυτοί που υποστηρίζουν αυτές της απόψεις, προσπαθούν να τεκμηριώσουν Γραφικά τον μήνα Δεκέμβριο ως μήνα γεννήσεως του Ιησού. Μάλιστα επικαλούνται την σχετική επιχειρηματολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παραβλέποντας το γεγονός ότι η αρχαία Εκκλησία ουδέποτε εδέχθη ως Γραφικώς τεκμηριωμένη την ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου. Αν υπήρχε τέτοια τεκμηρίωση η Εκκλησία θα εγνώριζε από την αρχή την ημέρα της Γεννήσεως και δεν θα καθόριζε αρχικώς να εορτάζεται η Γέννηση μαζί με την Βάπτιση στις 6 Ιανουαρίου ! Ούτε ο κατοπινός ορισμός της 25ης Δεκεμβρίου θα επικρατούσε σταδιακά..
            Επί της ανωτέρας λοιπόν απόψεως ορισμένων Χριστιανών, έχουμε να ειπούμε τα εξής συντόμως :
1) Στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ο πατήρ του Ιωάννη, Ζαχαρίας ονομάζεται " ἱερεύς τις" = κάποιος ιερέας !!! Αποκλείεται λοιπόν να ήταν Αρχιερεύς και να εισήλθε στο Άδυτο όπου εισήρχετο "ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς" Εβραίους 9:7 !
2)Ο λαός ήταν έξω από τον Ναό ιστάμενος και όχι έξω από τα Άγια των Αγίων - " καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ. ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς"
3)Ο Ιερεύς Ζαχαρίας " ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου" . ΕΛΑΧΕ = κληρώθηκε ! Ο Αρχιερέας δεν εθυμίαζε κατόπιν κληρώσεως ούτε εισέρχονταν στα Άγια των Αγίων κατόπιν κληρώσεως !!! Μόνο και μόνο η λέξη ΕΛΑΧΕ κρυμνίζει την όλη επιχειρηματολογία των λεγόντων ότι ο Ζαχαρίας ήτο Αρχιερέας ...Μάλιστα το εδάφιο αναφέρεται σε Ναό γενικώς και όχι στο Άδυτο.
4) Δεν πρέπει να συγχέεται το ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ το οποίο βρίσκονταν στα Άγια και το ΘΥΜΙΑΤΗΡΙΟ, που είναι διαφορετικό πράγμα και βρίσκονταν στα Άγια των Αγίων (Εβραίους 9:4). Σε διαφορετική δηλαδή τοποθεσία εντός του Ναού. Ο Ζαχαρίας βρίσκονταν πλησίον του ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ στα Άγια όταν είδε τον  Άγγελο και όχι στα Άγια των Αγίων.
"Και ποιήσεις θυσιαστήριον θυμιάματος ἐκ ξύλων ἀσήπτων... καὶ θήσεις αὐτὸ ἀπέναντι τοῦ καταπετάσματος τοῦ ὄντος ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τῶν μαρτυρίων" Έξοδος 30:1,6
« ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος» Λουκάς 1:11
5) Εβραίους 9 :1-3 "Είχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε ῞Αγιον κοσμικόν· σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ῞Αγια.  μετὰ δὲ τὸ ΔΕΥΤΕΡΟΝ καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ῞Αγια ῾Αγίων" - Στο Ναό υπήρχαν ΔΥΟ καταπετάσματα...τα Άγια των Αγίων βρίσκονταν πίσω από το ΔΕΥΤΕΡΟ καταπέτασμα....το ΠΡΩΤΟ καταπέτασμα έκρυβε τον χώρο των Αγίων από τα μάτια των εκτός του Ναού ευρισκομένων ...έτσι εξηγείται γιατί δεν έβλεπαν τον Ζαχαρία οι εκτός Ναού ευρισκόμενοι ! Και όχι διότι δήθεν αυτός είχε εισέλθει στα Άγια των Αγίων !!!
6) Ο Αρχιερέας εισέρχονταν μία φορά το έτος κατά την εορτή του Εξιλασμού και όχι της Σκηνοπηγίας !
7) Οι ίδιοι κύκλοι που προσπαθούν να στηρίξουν  Γραφικώς την ημερομηνία της 25 Δεκεμβρίου, ως ημέρας Γεννήσεως του Θεανθρώπου, λησμονούν  τα λόγια του ίδιου του Ιερού Χρυσοστόμου τον οποίο επικαλούνται, ότι η ημέρα αυτή "ἄδηλον μέν ἔτι οὖσαν τότε, πρό δέ ὀλίγων ἐτῶν γνωρισθεῖσαν παρά τινων ἀπό τῆς Δύσεως ἐλθόντων καί ἀναγγειλάντων". Δηλαδή σύμφωνα με τον Ιερό Πατέρα η ημέρα γεννήσεως ήτο ΑΔΗΛΟΣ= ΑΓΝΩΣΤΗ. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα : Αν υπάρχει Γραφική τεκμηρίωση για την ημέρα ή έστω τον μήνα της γεννήσεως του Θεανθρώπου , τότε πως αυτή ονομάζεται ΑΔΗΛΟΣ ;;;
Η μαρτυρία και η πρακτική της αρχαίας Εκκλησίας η οποία εόρταζε την Γέννηση στις 6 Ιανουαρίου δεν πρέπει να παραβλέπεται....δεν υστερεί σε κύρος του Χρυσοστόμου η αρχαία Εκκλησία που δεν εγνώριζε τις δήθεν Γραφικές αποδείξεις διαφόρων καλοπίστων πλην παραπληροφορημένων Ορθοδόξων. Το θέμα του χρόνου της Γεννήσεως του Θεανθρώπου δεν είναι δόγμα σωτηρίας. Οι Πατέρες πολλές φορές διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις σε επιμέρους ζητήματα. Σε θέματα πίστεως όμως συμφωνούν απολύτως.
Επί Ηρώδου του Μεγάλου διετέλεσαν Αρχιερείς 6 άτομα εκ των οποίων ουδείς δεν είχε το όνομα Ζαχαρίας !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com