29 Απρ 2024

Πρότασις διὰ διανομὴν τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς τὰ ἑκάστοτε παιδιὰ τῆς Α΄ Γυμνασίου τῶν Σχολείων τῆς Ἑλλάδος

 

ΠΡΟΣ Τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Πρότασις διὰ διανομὴν τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς τὰ ἑκάστοτε

παιδιὰ τῆς Α΄ Γυμνασίου τῶν Σχολείων τῆς Ἑλλάδος

Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος καὶ Πρόεδρε τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κ.κ. Ἱερώνυμε,

Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες μας, Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου,

Σὲ ἀνθρώπους ὅπως ἐσεῖς, ποὺ ἔχετε ἀφιερώσει ὁλόκληρη τὴ ζωή σας, στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ στὴν διακονία τῆς Ἐκκλησίας Του, ἔχοντας ὡς πνευματικὴ πυξίδα τοῦ ἔργου σας τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἁγία Γραφή, φυσικὰ καὶ παρέλκει νὰ ἐπιχειρεῖ κάποιος νὰ μιλήσει γιὰ τὴ μοναδικότητα τῆς ἀξίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἰδιαίτερα τῆς Καινῆς Διαθήκης (Κ.Δ.). Ὅμως, ὅταν ὁ λόγος ποὺ ἐκφέρεται ἀφορᾶ στὸν τονισμὸ τῆς ἀνεκτίμητης ἀξίας τῆς Βίβλου τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴ ζωὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου, τότε ἴσως, δὲν εἶναι περιττὸς ὁ λόγος, ἐφόσον, μάλιστα, ἡ Ἱερὴ Βίβλος παιδαγωγεῖ καὶ μεταμορφώνει, διαχρονικά, ἄπειρο ἀριθμὸ ἀνθρώπων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Ὁ Λογοτέχνης καὶ Ἀκαδημαϊκὸς Σπύρος Μελᾶς ὑποστήριζε, χαρακτηριστικά: «Ἡ Βίβλος εἶναι ἀστείρευτη πηγὴ σοφίας. Ἔργο της εἶναι ὁ ἐξανθρωπισμὸς τοῦ κόσμου. Ἡ ἐπίδρασή της στὰ ἤθη, στὴ νομοθεσία, σὲ κάθε ἀληθινὴ κοινωνικὴ πρόοδο εἶναι βαθύτατα αἰσθητή». Ὁ Ρῶσος Λογοτέχνης Φιοντὸρ Ντοστογιέφσκι, ἐπίσης, συμβούλευε: «Σοῦ συν­ιστῶ νὰ διαβάζεις ὁλόκληρη τὴν Ἁγία Γραφή. Καὶ θὰ δεῖς, ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα οὔτε ἔχει οὔτε μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ἄλλο βιβλίο ἐξίσου πολύτιμο… Αὐτὴ ἡ ἐντύπωση δημιουργεῖται εἴτε εἶσαι πιστός, εἴτε εἶσαι ἄπιστος». Ἀκόμη, ὁ Γάλλος φιλόσοφος καὶ ποιητὴς Βίκτωρ Οὐγκώ, ἀκόμη, διαπίστωνε: «Ὑπάρχει ἕνα βιβλίο ποὺ περιλαμβάνει ὅλη τὴ σοφία τῶν ἀνθρώπων, τὸ ὁποῖο ἡ ἀνθρωπότητα ἀποκαλεῖ, μὲ σεβασμό, ‘Ἡ Βίβλος’. Νὰ γνωρίζετε ὅτι τὸ φιλοσοφικότερο, τὸ λαϊκότερο, τὸ μόνο αἰώνιο βιβλίο εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή. Μοιράστε σὲ κάθε καλύβα τῶν χωριῶν κι ἀπὸ μία Βίβλο».

Θεωροῦμε ὅτι, ἀντικειμενικά, εἶναι δύσκολο νὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ ἀκέραιο, αὐτὴ ἡ πρόταση τοῦ Β. Οὐγκώ, ὅμως, ἡ διανομὴ κάθε χρόνο, τοῦ Βιβλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης στοὺς/στὶς μαθητές/τριες τῆς Α΄ τάξης τοῦ Γυμνασίου τῶν Σχολείων τῆς χώρας μας, οἱ ὁποῖοι ἀνέρχονται σήμερα, στὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, περίπου στὶς 93.000, πιστεύουμε ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ ἀξίζει νὰ ἐργασθοῦμε γι’ αὐτό.

Σὲ ἐποχές, μάλιστα, ὅπου ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἐνισχύει ἀδιάκριτα τὰ δικαιώματα κάθε εἴδους κοινωνικῶν ὁμάδων, προβάλλει λογικὴ ἡ πρόταση νὰ ἀπευθύνει ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύν­οδος ἐπίσημο αἴτημά της, στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἀθλητισμοῦ, γιὰ τὴν ἔκδοση μίας Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης, ποὺ θὰ ἐγκρίνει τὴ χορήγηση τῆς Κ.Δ. στοὺς/στὶς ἑκάστοτε Μαθητὲς/τριες τῆς Α΄ Γυμνασίου, μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνάπτυξης τῆς χριστιανικῆς θρησκευτικῆς τους συνειδήσεως καὶ τὴν ἰσχυρὴ πνευματική τους θωράκιση, ἔναντι κάθε εἴδους παρακμιακῶν καὶ ἐκφυλιστικῶν ἐπιδράσεων καὶ ἐπιρροῶν.

Τί ὑπάρχει, ἆραγε, καλύτερο γιὰ τὴν πνευματικὴ θωράκιση τῶν νέων μας, ἀπὸ τὸ νὰ τοὺς ὠθήσουμε στὴ μελέτη καὶ ἔρευνα τῶν «ρημάτων ζωῆς» τῆς Καινῆς Διαθήκης, τοῦ αἰώνιου καὶ ἀκατάλυτου λόγου τοῦ Θεοῦ;

Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, ἄλλωστε, προτρέπει καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὅταν λέγει: «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναι εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·» (Ἰω. 5,39).

Βλέποντας καὶ ἀκούοντας ὅλα ὅσα συμβαίνουν τὸν τελευταῖο καιρό, σχετικὰ μὲ τὴ βία καὶ τὴν ἐπιθετικότητα τῶν νέων μας, εἶναι εὔλογο νὰ θεωρήσει κάποιος ὅτι ὁ θεῖος λόγος τῆς Κ.Δ. εἶναι τὸ πλέον συμβολικὸ δῶρο – μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προσ­φερθεῖ στὰ παιδιά μας.

Ἡ διανομὴ τοῦ Βιβλίου τῆς Κ.Δ., ποὺ θὰ περιλαμβάνει τὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ τὴ μετάφρασή του στὴ δημοτική, ὡς ἀπαραίτητο σχολικὸ – μαθητικὸ βοήθημα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει γιὰ πολλούς/ες μαθητὲς/τριες μία κλήση τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας μας στὴν ἐν Χριστῷ ζωή, καθὼς στὴν τάξη αὐτή, τὰ παιδιὰ εἰσέρχονται, ἡλικιακά, συναισθηματικὰ καὶ πνευματικά, σὲ μία περίοδο ἀνάπτυξης, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὸ εὔφορο πνευματικὸ καὶ μορφωτικό της ἐπίπεδο.

Ὑπὲρ τοῦ αἰτήματος αὐτοῦ συνηγορεῖ καὶ ἡ πληθώρα τῶν ὀγκωδέστατων – πολυσέλιδων μαθητικῶν βοηθημάτων, ποὺ διανέμονται στοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, κάθε χρόνο, μαζὶ μὲ τὰ διδακτικὰ βιβλία τῶν διαφόρων μαθημάτων. Ἡ διανομὴ ἑνὸς ἐπιπλέον μαθητικοῦ βοηθήματος καί, μάλιστα, τοῦ Βιβλίου, ποὺ θεωρεῖται κορυφαῖο γιὰ τὴν πνευματικὴ μόρφωση καὶ ἐνδυνάμωση τοῦ ἤθους τῶν μαθητῶν, τό, κατ’ ἐξοχὴν οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας, διδακτικὸ βιβλίο τῆς Κ.Δ., θεωροῦμε ὅτι οὔτε κἄν θὰ ἔπρεπε νὰ τεθεῖ θέμα συζητήσεως στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἂν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἢ ὄχι, ἀλλὰ νὰ καθιερωθεῖ, ἄμεσα, ἡ διανομή του στοὺς/στὶς μαθητές/ μαθήτριες.

Ὑπὲρ τοῦ αἰτήματος αὐτοῦ συνηγορεῖ καὶ ἡ πληθώρα τῶν ὀγκωδέστατων – πολυσέλιδων μαθητικῶν βοηθημάτων, ποὺ διανέμονται στοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, κάθε χρόνο, μαζὶ μὲ τὰ διδακτικὰ βιβλία τῶν διαφόρων μαθημάτων. Ἡ διανομὴ ἑνὸς ἐπιπλέον μαθητικοῦ βοηθήματος καί, μάλιστα, τοῦ Βιβλίου, ποὺ θεωρεῖται κορυφαῖο γιὰ τὴν πνευματικὴ μόρφωση καὶ ἐνδυνάμωση τοῦ ἤθους τῶν μαθητῶν, τό, κατ’ ἐξοχὴν οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας, διδακτικὸ βιβλίο τῆς Κ.Δ., θεωροῦμε ὅτι οὔτε κἄν θὰ ἔπρεπε νὰ τεθεῖ θέμα συζητήσεως στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἂν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἢ ὄχι, ἀλλὰ νὰ καθιερωθεῖ, ἄμεσα, ἡ διανομή του στοὺς/στὶς μαθητές/τριες.

Στὴν ἀπευκταία περίπτωση, ποὺ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν κάνει ἀποδεκτὴ τὴν παραπάνω πρόταση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, φρονοῦμε ὅτι ἡ Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ ἐξεύρει κι ἄλλους τρόπους, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ χορήγηση τῆς Κ.Δ. στοὺς μαθητὲς/τριες, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἡ κάλυψη, ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία, τῶν ἐξόδων γιὰ τὴν ἐκτύπωση καὶ διανομή της, μέσῳ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, εἴτε ἡ ἐκτύπωση καὶ διανομή της σὲ συνεργασία μὲ διάφορες Χριστιανικὲς Ἑνώσεις, Σωματεῖα καὶ Φορεῖς, εἴτε ἡ παράκληση πρὸς κάποιον ἀπὸ τοὺς πρόθυμους Εὐεργέτες τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν παραπάνω πρωτοβουλία, εἴτε ἡ ἐπιλογὴ κάποιου ἄλλου πρόσφορου τρόπου, ποὺ ἐσεῖς θὰ ἐπιλέξετε.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

Ὅταν, τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 1971, ρώτησαν στὴ Γαλλία διάφορους συγγραφεῖς: «Τί βιβλίο θὰ θέλατε νὰ σᾶς δώσουν σὰν πρωτοχρονιάτικο δῶρο;», ὁ ἄπιστος Ἰονέσκο ἀπάντησε: «Θὰ ἤθελα τὴν Ἁγία Γραφή, διότι αὐτὴ περιέχει ὅλα τὰ βιβλία»!

Ἐσεῖς τί ἄλλο καλύτερο δῶρο θὰ μπορούσατε νὰ κάνετε στοὺς μαθητὲς τῶν Σχολείων μας, στὰ νιάτα, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἐλπιδοφόρο μέλλον τῆς πατρίδας μας, ἀπὸ τὴ δωρεὰν διανομὴ τοῦ βιβλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης;

Πέρα ἀπὸ τὴν ὠφέλεια καὶ τὴ χαρὰ τῶν μαθητῶν μας, πιστεύουμε ὅτι καὶ οἱ οἰκογένειές τους θὰ ὑποδεχθοῦν, ὡς μεγάλη εὐλογία καὶ βοήθεια στὸν ἀγῶνα τους γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους, ἐντὸς δύσκολων συνθηκῶν καὶ πολλῶν ἀρνητικῶν προτύπων, τὸ πιὸ πολύτιμο δῶρο, ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔχουν δεχθεῖ, καί, μάλιστα, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τους.

Ἀπέραντη χαρά, εὐφροσύνη καὶ εὐγνωμοσύνη, τέλος, θὰ νιώθουμε στὴν καρδιά μας, ἐμεῖς οἱ Θεολόγοι, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας μερίμνησε νὰ χορηγεῖται κάθε χρόνο, στὰ περίπου 93. 000 πρωτάκια τοῦ Γυμνασίου, ὁ Σωτήριος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Κ.Δ., καθώς, εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ βοηθήσει καὶ τὸ δικό μας θεολογικὸ ἔργο, πού, παρὰ τὶς ποικίλες δυσκολίες, ποὺ ἀντιμετωπίζουμε καθημερινὰ στὰ σχολεῖα μας, προσπαθοῦμε, μὲ τὴ δύναμη καὶ τὸν Φωτισμὸ τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, νὰ διακονήσουμε.

Παρακαλοῦμε θερμὰ νὰ εὐλογήσετε καὶ νὰ υἱοθετήσετε τὴν πρότασή μας, μεριμνώντας γιὰ τὴν θετική της ἔκβαση.

Μετὰ σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης  Χριστοῦ ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιά σας

Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Ὁ Πρόεδρος                                          Ἡ Γεν. Γραμματέας

Ἡρακλής Ρεράκης                               Γιολάντα Σίσκου

Καθηγητὴς ΑΠΘ                               Ε.ΔΙ.Π. Θεολογίας ΑΠΘ

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

4 σχόλια:

The Cave Dweller είπε...

Αν είναι να διανεμηθεί η Καινή Διαθήκη με την καινούρια μετάφραση της Αποστολικής Διακονίας καλύτερα να μην διανεμηθεί ποτέ !

Eva είπε...

Μην δώσετε πάλι όμως τις άθλιες μεταφράσεις της βιβλικής εταιρείας!!

Brock Daniel είπε...

Πολύ σωστά

Α.Κ. είπε...

Για πείτε και σε εμάς που δεν ξέρουμε! Τί συμβαίνει με την μετάφραση;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com