30 Οκτ 2020

Πάθος γιά τήν ἐλευθερία (Ἡ παρατεταμένη καί διαρκής μασκοφορία στραγγαλίζει τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία)

Πεταμένες μάσκες

Πάθος γιά τήν ἐλευθερία

(Ἡ παρατεταμένη καί διαρκής μασκοφορία

στραγγαλίζει τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία)

Ἀπό μικρός πού ἤμουν –καί, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, εἶμαι ἤδη 57 ἐτῶν- θυμᾶμαι ὅτι διακατεχόμουν ἀπό ἀσυγκράτητο πάθος γιά τήν ἐλευθερία. Δέν ἀνεχόμουν κανενός εἴδους ζυγό δουλείας. Χαρακτηριστικά νά πῶ ὅτι, κατά τήν περίοδο τῆς στρατιωτικῆς μου θητείας, λόγω τοῦ ὅτι κάποιες φορές ξυπνοῦσα καθυστερημένα ἤ ἄλλοτε παρουσιαζόμουν ἀξύριστος, τιμωρούμην μέ στέρηση ἐξόδου καί ἔφερα βαρέως αὐτή τήν τιμωρία. 

Καί μόνο τότε ἠρεμοῦσε τό ἐπαναστατημένο πνεῦμά μου, ὅταν συνειδητοποιοῦσα πώς ἡ ἀπόλυτη πειθαρχία τοῦ Στρατοῦ μας εἶναι ἀπαραίτητος ὅρος γιά τήν ἀπόκρουση τοῦ ἐχθροῦ, τοῦ Τούρκου πού δυνητικά θά ἀπειλοῦσε καί σήμερα πλέον ἐνεργητικά καί φανερά ἀπειλεῖ τήν γλυκειά μας πατρίδα. Καί τώρα, λόγω τῆς ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τά ἴδια κρίσιμα ἐρωτήματα ἐγείρονται καί πάλι μέσα μου: Εἶναι νόμιμο καί ἠθικό νά στερούμαστε θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα, χάριν τῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας;

Κατ’ ἀρχήν ὀφείλω νά δηλώσω ὅτι ἡ ἀγάπη γιά τήν ζωή καί ὁ συνακόλουθος φόβος τοῦ θανάτου, τόν ὁποῖο αὐτό ὑπαρξιακό φόβο ἀναζωπυρώνει ἡ ἐπικίνδυνη λοιμώδης νόσος τοῦ κορωνοϊοῦ, μᾶς ἔχει ἐμφυτευθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν Δημιουργό μας (ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησης) καί ἑπομένως εἶναι κοινός σέ ὅλους ἐμᾶς τούς θνητούς ἀνθρώπους. Ἀσφαλῶς ἐμεῖς οἱ χριστιανοί λυπούμαστε γιά τόν θάνατο, ὅπως ἀκριβῶς καί οἱ ὑπόλοιποι συνάνθρωποί μας, πλήν ὅμως δέν λυπούμαστε ὑπερβολικά, μέ τρόπο πού νά μᾶς συντρίβει καί νά μᾶς καταθλίβει, «καθώς λυποῦνται οἱ λοιποί (οἱ ἄθεοι ἀδελφοί μας) οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα (Ἀναστάσεως καί μετά θάνατον αἰώνιας ζωῆς)» (Α΄ Θεσσαλ. δ΄, 13-17). 

 Οἱ χριστιανοί δέν περιφρονοῦμε τήν ἐπίγεια ζωή, ὅπως τήν περιφρονοῦν οἱ Μανιχαῖοι καί οἱ Ἀπωανατολίτες (Ἰνδουϊστές, Βουδιστές), ἀλλά οὔτε προσκολλώμαστε μέ πάθος στά φευγαλέα καί μάταια ἀγαθά αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ὅπως κάνουν οἱ ὑλιστές καί οἱ ἄθεοι (Β΄ Κορ. ε΄, 1-10, Ρωμ. η΄, 23). Οἱ χριστιανοί ἀγαπᾶμε βέβαια αὐτή τήν πρόσκαιρη καί φθαρτή ζωή, πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὅμως βάζουμε τήν αἰώνια καί ἀληθινή ζωή, τήν εὐλογημένη καί ἀδιατάρακτη Βασιλεία τῆς Ἁγίας Τριάδας (Ματθ. 6, 33).

Ἐπανέρχομαι ὅμως στό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ καί στά μέτρα πού ἐλήφθησαν καί συνεχῶς λαμβάνονται ἀπό τήν Πολιτεία γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπό τήν λοιμική αὐτή νόσο. Πρῶτα γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπί δύο μῆνες κατά τήν περασμένη ἄνοιξη: Πλειάδα ἔγκριτων νομικῶν ἀρθρογράφησε στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο, δηλώνοντας ἐμφαντικά πώς τό νομοθέτημα αὐτό εἶναι ἀντισυνταγματικό καί παράνομο, διότι, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμά μας, ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι σεβαστή καί ἀπαραβίαστη (Γεώργιος Κασσιμάτης, Βασιλική Θάνου, Ρόη Παντελίδου, Κωνσταντίνος Βαθιώτης, Δῆμος Θανάσουλας, Χαράλαμπος Ἄνδραλης, Δημήτριος Δασκαλάκης, Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνα Κακογιάννη, Ἑλένη  Καρνιάτη). Γιά κανένα λόγο δέν ἐπιτρέπει τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας τό σφράγισμα τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί τήν ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας. Τό μόνο πού μπορεῖ νά γίνει ἀνεκτό σέ περιπτώσεις ἔκτακτης ἀνάγκης, εἶναι ὁ μερικός περιορισμός ἀλλά ὄχι ἡ πλήρης ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας. Εἶναι δηλαδή ἀποδεκτή ἡ λήψη προστατευτικῶν μέτρων ἐντός τῶν ἐκκλησιῶν γιά τήν ἀποτροπή τῆς μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅπως ἡ τήρηση ἀσφαλῶν ἀποστάσεων ἤ ἡ μασκοφορία, εἶναι ὅμως ἐντελῶς ἀπαράδεκτο τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν μας ἀπό τό Κράτος (Ρόη Παντελίδου). Ὅλοι οἱ χριστιανοί θά πρέπει νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας καί νά μήν ἐπιτρέψουμε μέ κανένα τρόπο πιθανό νέο κλείσιμο τῶν ἱερῶν μας ναῶν. 

Ὅσον ἀφορᾶ τά ὑποχρεωτικά ὑγειονομικά μέτρα πού ἴσχυαν (ὁ ἐγκλεισμός μας στό σπίτι ἐπί δίμηνο, τήν προηγούμενη ἄνοιξη) ἤ ἀκόμα ἰσχύουν (ἡ ὑποχρεωτική μασκοφορία), σχεδόν ὅλοι οἱ προαναφερθέντες νομικοί ἀποφάνθηκαν πώς αὐτά εἶναι μέν συνταγματικά καί νόμιμα, ἀλλά εἶναι ὁριακά  συνταγματικά καί ὁριακά νόμιμα! Ὅπως ὀρθῶς παρατηρήθηκε, τό νά ἐπιβάλλεις μέ ποινικά μέτρα (πρόστιμα ἤ τιμωρίες) τόν μακροχρόνιο ἐγκλεισμό τῶν πολιτῶν στό σπίτι τους ἤ τό νά ἐπιβάλλεις τήν  παρατεταμένη, πολύωρη, διαρκῆ μασκοφορία, ἰσοδυναμεῖ μέ τό νά μᾶς ἀπαγορεύει ἡ Πολιτεία τελείως τήν ὁδήγηση αὐτοκινήτου ἤ ἔστω νά μᾶς ἐπιβάλλει νά ὁδηγοῦμε μέ ἀνώτατο ὅριο ταχύτητας τά 10 χιλιόμετρα/ὥρα, ἔτσι ὥστε νά μήν προκαλοῦμε τροχαῖα ἀτυχήματα, πού ἐπιφέρουν τόν θάνατο ἤ τόν σοβαρό τραυματισμό συνανθρώπων μας (Κωνσταντίνος Βαθιώτης)!

Νομίζω πώς μιά λογική καί ἀποτελεσματική πρόταση γιά τήν παρεμπόδιση τῆς ἐξάπλωσης τῆς λοιμώδους αὐτῆς νόσου, ἡ ὁποία ἐκ παραλλήλου καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα θά διασφάλιζε, θά ἦταν ἡ προαιρετική –καί ὄχι ἡ ὑποχρεωτική- χρήση τῆς μάσκας (Δημήτριος Δασκαλάκης). Κρίνω ἐπίσης ὅτι  ἡ λελογισμένη, γιἀ σύντομο χρόνο καί ἐφόσον ὑπάρχει συνωστισμός μασκοφορία συνιστᾶ μέτρο ὑγειονομικής μας προστασίας. Ἡ παρατεταμένη ὅμως καί διαρκής μασκοφορία, καθώς καί ὁ  πιθανός ἐγκλεισμός, ἡ ἐνδεχόμενη  φυλάκισή μας στὀ σπίτι ἐπ’ ἀόριστον χρόνο εἶναι αὐθαίρετη καί ἀπάνθρωπη κρατική καταστολή. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες λέμε ΝΑΙ στά λαμβανόμενα ἀπό τήν Πολιτεία μέτρα ὑγειονομικῆς μας προστασίας, ἀλλά ἀντιτάσσουμε ἕνα σθεναρό ΟΧΙ στόν στραγγαλισμό τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καί ἀξιοπρέπειας. Ἀλήθεια, γιατί καί πῶς ἐπιβουλεύεται τήν ὑγεία τῶν συνανθρώπων του καί τούς διασπείρει τόν κορωνοϊό κάποιος πού περπατᾶ μόνος του σ’ ἕναν ἄδειο δρόμο ἤ ἔστω ἀπέχει ἱκανή ἀπόσταση ἀπ’ αὐτούς; Προσωπικά μοῦ εἶναι ἀδύνατο νά τό καταλάβω!   

Τέλος, θά ἤθελα νά ἐκφράσω δύο ἐρωτήματα πού εὔλογα μοῦ γεννιοῦνται μέ ἀφορμή τήν ἐπιδημία αὐτή. Τό πρῶτο: Μήπως κάποιοι κυβερνῶντες στήν πατρίδα μας ἀλλά καί παγκοσμίως χρησιμοποιοῦν τήν λοιμική αὐτή νόσο γιά νά ἐνσπεἰρουν τό φόβο στούς ἀνθρώπους, ὥστε μέσω τοῦ φόβου νά τούς χειραγωγοῦν καί νά τούς κατεξουσιάζουν; Καί δεύτερον: Μήπως  κάποιοι κυβερνῶντες στήν πατρίδα μας ἀλλά καί παγκοσμίως χρησιμοποιοῦν τήν λοιμική αὐτή νόσο γιά νά ἐνσπεἰρουν τό φόβο στούς ἀνθρώπους, ὥστε νά ἔρθουν μετά καί νά ἐμφυτέψουν στό δέρμα μας ἕνα μικροτσίπ πού θά περιλαμβάνει  βιομετρικά (ἰατρικά) δεδομένα σέ σχέση μέ τόν λοιμό τοῦ κορωνοϊοῦ ἤ μέ ἄλλες λοιμώδεις νόσους, προκειμένου νά μᾶς ἐλέγχουν ἀπολύτως καί νά μᾶς καταδυναστεύουν, δῆθεν γιά τό καλό μας, γιά τήν προφύλαξη δῆθεν τῆς σωματικῆς μας ὑγείας; Καί μήπως τό μελλοντικό αὐτό βιομετρικό ἐμφύτευμα (χάραγμα) στό δέρμα μας θά εἶναι πρόδρομος τοῦ χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου κατά τά Ἔσχατα, γιά τό ὁποῖο μᾶς πληροφορεῖ μέ ἐνάργεια τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκάλ. ιγ΄ 18);

Κλείνοντας, θά ἤθελα νά ἀναφέρω ἕνα ἀποκαλυπτικό γεγονός πού ἔλαβε χώρα πέρυσι τόν Δεκέμβριο κατά τήν πενθήμερη ἐκδρομή τοῦ σχολείου μου στή Θεσσαλονίκη, στήν ὁποία συμμετεῖχα ὡς συνοδός καθηγητής. Τήν Τρίτη λοιπόν 10 Δεκεμβρίου 2019 καί ὥρα 3.00 μμ εἶχε κανονιστεῖ συνάντηση τοῦ Δ.Σ. τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων, τοῦ ὁποίου ἔχω τήν τιμή νά εἶμαι μέλος, μέ τόν ἀξιότιμο κ. Θεόδωρο Καράογλου, Ὑπουργό Μακεδονίας –Θράκης. Εὑρισκόμενος λοιπόν στήν συμπρωτεύουσα γιά ἄλλο λόγο, συμμετεῖχα καί  στή συνάντηση αὐτή. Τό κλίμα ἦταν θερμό καί ἐγκάρδιο: ὁ σεμνός κ. Ὑπουργός προσφώνησε τόν Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ καί καθηγητή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη μέ τό βαπτιστικό του ὄνομα «Ἡρακλῆ» καί ὁ κ. Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ ἀνταπέδωσε τόν χαιρετισμό, ἀποκαλώντας κι αὐτός τόν Ὑπουργό μέ τό μικρό του ὄνομα «Θεόδωρε».

Στή συνέχεια ὁ κ. Ρεράκης ἐξέθεσε στόν κ. Ὑπουργό τό αἴτημα τῆς ΠΕΘ γιά ἐπαναφορά τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, σύμφωνα καί μέ τίς δυό πρόσφατες τελεσίδικες ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, πού καταδίκαζαν τό πολυθρησκειακό –συγκρητιστικό μάθημα πού ἐσχάτως εἶχε εἰσαχθεῖ στήν Ἐκπαίδευση. Πρός τιμήν του ὁ κ. Ὑπουργός ἀποδέχθηκε εὐχαρίστως τό δίκαιο αἴτημά μας, λέγοντας μάλιστα πώς τό κυβερνῶν κόμμα εἶναι τό κόμμα τοῦ «Πατρίς –Θρησκεία –Οἰκογένεια». Βέβαια, συνέχισε, γιά νά αὐξήσει τό ποσοστό του σέ 400/0  καί νά κερδίσει τίς ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου 2019, ἔπρεπε νά κάνει ἕνα ἄνοιγμα πρός τό πολιτικό Κέντρο, γινόμενο κόμμα Κεντροδεξιό, ἕνα ἄνοιγμα πού προωθεῖ, ὄπως χαρακτηριστικά μᾶς εἶπε, καί ὁ ἵδιος ὁ Πρόεδρός του καί Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἐμεῖς συμφωνήσαμε σ’ αὐτό, ἀντιτείναμε ὅμως πώς δέν πρέπει ἐπ’ οὐδενί αὐτό τό Κεντροδεξιό ἄνοιγμα νά γίνει  ἡ αἰτία γιά νά χάσει ἡ Νέα Δημοκρατία τήν ἰδεολογική της ταυτότητα καί καθαρότητα. Μάλιστα ἐγώ τοῦ εἶπα τό ἑξῆς: «Κύριε ὑπουργέ, ἀπόδειξη τοῦ ὅτι ἐνδέχεται τό ἄνοιγμα πρός τό πολιτικό Κέντρο νά ὁδηγήσει σέ ἀλλοίωση τοῦ ἰδεολογικοῦ χαρακτήρα τοῦ Κυβερνῶντος κόμματος, ἀποτελεὶ ἡ χθεσινή ὑπαναχώρηση τῆς Κυβέρνησης στό νομοσχέδιο περί κακόβουλης βλασφημίας τῶν Θείων, τό ὁποῖο κατέθεσε μέν στή Βουλή πρός ψήφιση, ἀλλά τό ἀπέσυρε ἀμέσως κατόπιν τῶν ἐντόνων διαμαρτυριῶν πού τῆς ἀσκήθηκαν ἀπό τούς γνωστούς ἐκσυγχρονιστικούς –διαφωτισμένους κύκλους». Μέ εἰλικρίνεια ὁ κ. Καράογλου μοῦ ἀπάντησε: «Ἔχετε δίκηο, ἀλλά ὑπῆρξαν ἰσχυρές πιέσεις». Μετά ἀπ’ αὐτό, ἀβίαστα, νομίζω, ἀνακύπτει τό ἐρώτημα: Ποιός ἐπιτέλους κυβερνᾶ αὐτό τόν τόπο;  

Πάτρα 12 Ὀκτωβρίου 2020

Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com