28 Νοε 2018

Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Πλανάσθε, κ. Τσίπρα, Πρωθυπουργέ της Ελλάδος! Η Πολιτεία οφείλει στην Εκκλησία και όχι η Εκκλησία στην Πολιτεία! (β΄)

Σχετική εικόνα
ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2η
ΠΛΑΝΑΣΘΕ, Κ. ΤΣΙΠΡΑ,ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ!
ΘΕΜΑ: Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

*******
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2Η
28.11.1018
*****
ΜΕΡΟΣ 1ον   : Ἐπικοινωνία μέ τόν κ. Πρωθυπουργόν
1.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!

Ὅταν συνδέετε τήν μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τά περιουσιακά της στοιχεῖα, τά ὁποῖα κατά καιρούς ἔλαβεν τό Ἑλληνικό  Δημόσιο ἀπό τήν Ἐκκλησία! 
Ἡ μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν μας  ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο Ταμεῖο ἀποτελεῖ  ὑποχρέωση  τῆς Πολιτείας, ἐφ’ ὅσον οἱ Κληρικοί μας ὑπηρετοῦν τόν  Ἕλληνα πολίτη, τόν Ὀρθόδοξο Ἕλληνα πολίτη, τόν φορολογούμενο Ἕλληνα Ὀρθόδοξον χριστιανό.
Ὅπως, λοιπόν, μισθοδοτεῖτε τόν Ἕλληνα Ἐκπαιδευτικό, ἀπό τόν Κρατικό Κορβανᾶ, διότι ὑπηρετεῖ τόν χῶρο τῆς Παιδείας, κατά τόν ἴδιον ἀκριβῶς τρόπον ὀφείλετε νά μισθοδοτεῖτε καί τόν Ὀρθόδοξον Ἐφημέριον, τόν λειτουργόν τῆς Πίστεως καί διαμορφωτήν τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως στήν Ἑλληνική Κοινωνία!
2.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!

          Ὅταν ἀγνοεῖτε, ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Ἐφημέριος, ἐκτός ἀπό τό κύριον ἔργον του, πού εἶναι ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων στήν ἐκπλήρωση τῶν θρησκευτικῶν  τους ἀναγκῶν καί ὑποχρεώσεων, τυγχάνει συγχρόνως καί ἐργάτης τοῦ Πολιτισμοῦ στήν Ἑλληνική Κοινωνία, ἄρα συναριθμεῖται καί ὡς Κοινωνικός Λειτουργός, ἐργάτης Πολιτισμοῦ καί Ἐξανθρωπισμοῦ!  
Ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ τό ἔργο της ἀνελλειπῶς καί ἀπρο-σκόπτως!  Διδάσκει τούς Ἕλληνες πολίτες τήν ἀρετή, τήν ἀγάπη, τήν καλωσύνη, τό σεβασμό πρός τόν συνάνθρωπο, τήν ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας διά τῆς ἐλεημοσύνης κλπ. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἀποτρέπονται τά ἐγκλήματα καί οἱ καταστροφές! Καταστροφές, ὅπως π.χ. τά προχθεσινά γεγονότα στίς  ἐκδηλώσεις  διά τήν ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου, ὅπου ἐσημειώθησαν μεγάλες καταστροφές σέ Δημόσια κτίρια τόσο στήν Ἀθήνα, ὅσο καί στή Θεσσαλονίκη!  Ἡ Ἐκκλησία, Σᾶς ἐπαναλαμβάνω, διά τῶν Ἐφημερίων της μεταμορφώνει καί μετατρέπει τήν Κοινωνία σε  μιά κοινωνία ἐναρέτων ἀνθρώπων, ὁπότε ἡ Πολιτεία κερδίζει πολλαπλῶς, ἀκόμη καί ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως! Διότι, τελικά ποιός θά ἐπιβαρυνθῇ διά τήν ἀποκατάσταση τῶν προσφάτως γενομένων πολλῶν  καί μεγάλων καταστροφῶν; Ἀσφαλῶς τό  Ἑλληνικό Δημόσιο, ὁ Κρατικός Κορβανάς! 
Ἡ ἀνθρώπινη Κοινωνία, λοιπόν, χωρίς τόν Χριστό, χωρίς τήν ἠθική διδασκαλία, χωρίς τόν Ἐφημέριο, μετατρέπεται σέ μιά «ζούγκλα ἀγρίων θηρίων», ὅπου κυριαρχοῦν ἀκόμη καί οἱ «Ρουβίκωνες»,ὁπότε βιώνουμε καί πάλι τό δράμα μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, ὅταν στούς δρόμους μερικοί τραγουδοῦσαν τό ἀδελφοκτόνο τραγοῦδι «ἀδελφός  τόν  ἀδελφό νά σκοτώνει!»Ἦταν ἡ ἐποχή τοῦ .......Ἐμφυλίου πολέμου!
Ἄρα καί ἐκ τῆς ἀπόψεως ταύτης ἡ Πολιτεία ὀφείλει τά μέγιστα στόν Ἕλληνα παπᾶ! Καί μόνο ἡ προσφώνηση τῶν χριστια-ῶν πρός τόν Ἐφημέριό τους, τό γνωστό «Παπᾶ μου, σέ παρακαλῶ...», ἐπιβεβαιώνει τοῦ λόγου τό ἀσφαλές!
3.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!

Ὅταν -μαζί μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας- διατυπώνοντας τόν 3ον ὅρον τοῦ ἐπαίσχυντου «Συμφώνου ἤ  Προ-Συμφώνου» Σας, γράφετε ἐπί λέξει: « Τό Ἑλληνικό Δημόσιο καί ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουν, ὅτι οἱ κληρικοί δέν  θά νοοῦνται στό εξῆς ὡς Δημόσιοι  Ὑπάλληλοι καί  ὡς ἐκ τούτου διαγράφονται ἀπό τήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῶν»!
Ψεύδεσθε, κ. Πρωθυπουργέ! Οἱ εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ὅπως ἰσχυρίζεσθε! Εἶναι καί ὀνομάζονται «Θρησκευτικοί Λειτουργοί»!  Μισθοδοτοῦνται ὅμως ἀπό τό Δημόσιο Ταμεῖο, παρά τοῦ ὁποίου μισθοδοτοῦνται ἐπίσης καί οἱ Δημόσιοι ὑπάλληλοι!
4.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!

Ὅταν ἐκφράζεσθε μέ περιφρόνησιν πρός τόν ἡρωϊκό Ἐφημεριακό ἱερό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὅταν, μέ περισσειαν ὑποκρισίας, ἀποκρύπτετε τό μῖσος Σας πρός αὐτόν!  Διά τῶν μέτρων, τά ὁποῖα ἐξηγγείλατε, μέ ἀργά μέν πλήν ὅμως καί σταθερά βήματα, ἀπορρίπτετε τόν Ἐφημεριακό Κλῆρο στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας!  Ἀλλά παρά ταῦτα, μέ πολλήν ἀναίδειαν,  θά συνεχίζετε νά καταβάλλετε τήν μισθοδοσία των ὡς Ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν στούς Μουσουλμάνους Μουφτῆδες τῆς Θράκης σήμερα, τοῦ Βοτανικοῦ αὔριο καί ὅπου ἀλλοῦ μεθαύριο! Καθώς ἐπίσης ἀναιδέστατα καλι προκλητικώτατα χρηματοδοτεῖτε ἀπό τόν Κρατικό Κορβανά τήν ἀνέγερση Τεμένους στό Βοτανικό καί Τζαμιοῦ στήν περιοχή τῆς Θράκης, αξίας πολλῶν ἑκατομμυρίων €, ἐνῶ συγχρόνως προβαίνετε στην κατεδάφιση Ὀρθοδόξου ἱεροῦ μόνο καί μόνο γιά νά μήν παρεμποδίζει τήν θέα τοῦ Τεμένους τοῦ Ἰσλάμ ἐκεῖ κάτω στό Βοτανικό!
 Ντροπή Σας, κ. Τσίπρα!
 Διερωτῶμαι: μά, δέν ἔμεινε οὔτε ἴχνος «τσίπας» ἐπάνω Σας; Ὥστε ἡ Πολιτεία ἔχει ὑποχρέωση νά μισθοδοτῇ ἐκ τοῦ Δημοσίου Ταμείου της τόν Μουσουλμάνο θρησκευτικό λειτουργό, ἀλλά ΔΕΝ ΕΧΕΙ τήν αὐτή ὑποχρέωση καί διά τόν Ἕλληνα Ἐφημέριο τῶν Ὀρθοδόξων Μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας; 
Ὥστε, λοιπόν, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» ἀθετεῖτε καί παραβιάζετε τήν θεμελιώδη διάταξιν τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Συντάγματος  τῆς Χώρας μας, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν «ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Νόμου» καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες«ἔχουν ἴσα δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις»;
Ποιός ἄραγε θά Σᾶς δικάσῃ διά τό ἔγκλημα αὐτό;
Σημείωση διά τόν Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπο:

Μακαριώτατε, οἱ Συνεργάται Σας καί οἱ Σύμβουλοί Σας δέν Σᾶς ἐπέστησαν τήν προσοχή ἐπί τοῦ σημείου αὐτοῦ;  Εἶναι  δυνατόν νά δεχθοῦμε ἀδιαμαρτύρητα αὐτήν τήν ἀδικίαν; Εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦμε δύο μέτρα καί δύο σταθμά στή διακυβέρνηση τῆς Χώρας ἀπό τήν Κυβέρνηση τῶν ἀθέων καί τῶν Μάγων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ; Ἀπό τώρα κι’ὅλας θεωρούμεθα ὡς ξένοι στον Τόπο μας;
Μήπως πρέπει, λοιπόν,  νά ὠθήσουμε τούς πιστούς μας καί μάλιστα τούς Ἐφημερίους μας, ὥστε νά προσεγγίσουν καί νά  ἀσπασθοῦν τόν Ἰσλαμισμόν, ἐάν θέλουν νά ἐπιβιώσουν πλέον στό μέχρι χθές λίκνο τοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας; «Ἄπαγε τῆς βλασφημίας!», θά μοῦ ἀπαντήσετε!
Ἀλλά, ἄς μή διαφεύγῃ τῆς προσοχῆς μας, ὅτι τά νέα, τά σύγχρονα διδακτικά Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν αὐτό διδάσκουν σήμερα στά Ἑλληνόπουλα! ( [1] )

******
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἐπανέρχομαι πρός Ὑμᾶς. Ἀλλάζετε βέβαια τό ἦθος τῶν νέων Ἑλλήνων, ἀλλά πρός  τό χειρότερο!  Δι’αὐτό καί τά παιδιά μας, ὅταν πειθαρχοῦν στίς «συμβουλές Γαβρόγλου» ὁδηγοῦνται στήν αὐτοκαταστροφή! Μόλις χθές τρεῖς δεκαπεντάχρονοι νεαροί μαθητές, καθοδηγούμενοι ἀπό τίς συμβουλές τοῦ μάγκα, μουστακαλῆ καί ἄθεου Ὑπουργοῦ τῆς α-Παιδείας καί τῆς ἀμορφωσιᾶς κ. Κωνστ. Γαβρόγλου ([2] ), στήν προσπάθειά τους νά διασκεδάσουν, νά τό «ρίξουν λίγο ἔξω», εἶχαν ἕνα φρικτό συναπάντημα μέ τόν θάνατο! Ὁ ἕνας ἐπῆρε κρυφά τό αὐτοκίνητο τοῦ πατέρα του, προσκάλεσε νά τόν ἀκολουθήσουν δύο ἀκόμη φίλοι του, δεκαπεντάχρονοι ἐπίσης, καί ὅλοι μαζί ἀνεχώρησαν  διά μίαν ἄλλην γειτονικήν πρός τήν Κυπαρισσίαν πόλιν μέ σκοπό νά ......διασκεδάσουν! Δυστυχῶς ὅμως δέν τό κατώρθωσαν, διότι στό δρόμο τούς εἶχε στήσει καρτέρι ο θάνατος! Ὑπέστησαν θανατηφόρο τροχαῖο ἀτύχημα καί ὅλοι μαζί ἀνεχώρησαν διά τήν πέραν τοῦ τάφου μακαριότητα!  
5.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν , κ. Πρωθυπουργέ!

 Ὅταν ἀποφασίζετε νά ρίψετε ἐξ ἐπόψεως μισθοδοσίας στόν Καιάδα τῆς Κρατικῆς ἀνυποληψίας τόν ἱερό Ἐφημεριακό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας  τῆς Ἑλλάδος, ἀλλ’ ἐν ταὐτῷ ἀφήνετε ἐκτός τῆς μισθολογικῆς αὐτῆς καί δολοφονικῆς ρυθμίσεως τόν ἱερό  Ἐφημεριακό Κλῆρο τῆς Κρήτης καί  τῆς Δωδεκαννήσου!  Τυγχάνει αὐτονόητο, νομίζω, ὅτι, γράφοντες ταῦτα,  δέν ἐπιθυμοῦμε τήν ἔνταξη καί αὐτοῦ τοῦ τμήματος τοῦ ἱεροῦ Κλήρου στά δολοφονικά μέτρα Σας!  Ἀλλά μέ ποιά δικαιολογία θά καλύψετε τήν διπρόσωπη αὐτή  μεταχείριση; Θά Σᾶς ἐπαναλάβουμε, λοιπόν, τό ἐπιχείρημα, ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Νόμου!  Ἄρα τά ὑπό μελέτην μέτρα Σας θά ἀκυρωθοῦν ἀπό τά ἀκυρωτικά Δικαστήρια τῆς Χώρας μας!
Διαποροῦμεν: Ἐπί τέλους τί εἶσθε: ἀμαθής, ἀφελής, ἐπιπόλαιος, ἤ ἁπλῶς ἕνας ἀκαταπόνητος πολέμιος τῆς Ὀρθο-δοξίας, τῶν ἱερέων της  καί γενικώτερα τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πολιτῶν;
Μέχρι σήμερα ἦταν γνωστό, ὅτι ἡ φερομένη ὡς σύντροφος τῆς ζωῆς Σας, χωρίς Θρησκευτικό ἤ καί Πολιτικό Γάμο, ἡ ἀστεφάνωτη κα Μπέτυ Μπαζιάνα, μετά τῆς ὁποίας συγκατοικεῖτε, τυγχάνει «Φανατική Δωδεκαθεΐστρια» ( [3] ), καί ὅτι ἐπίσης τά δύο τέκνα Σας τυγχάνουν ἀβάπτιστα! Τώρα βλέπουμε καί Ὑμᾶς σάν ἕνα ἀχόρταγο πολέμιο τῆς Πίστεώς μας!
Καθώς φαίνεται, εἶσθε ἕνας Μεγάλος ὑποκριτής! Ἔχετε ξεγελάσει ἀκόμη καί τόν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας κ.Ἱερώνυμο, ὁ Ὁποῖος στό πρόσωπό Σας βλέπει ἕνα ........Σαούλ  σήμερα! Ἕνα διώκτη μέν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεώς σήμερα, ὁ ὁποῖος αὔριον ..........θά μεταστραφῇ σέ ἕνα νέο Ἀπόστολο Παῦλο  καί, τελικά, θά ......κηρύττῃ τό Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας!  Ὤ, τῆς ἀπάτης!
  6.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!
Ὅταν στήν  τελευταία καί μέ ἀριθμό 15 παράγραφο αὐτοῦ τοῦ κατάπτυστου «Συμφώνου ἤ Προ-Συμφώνου» Σας συμπεριλαμβάνονται καί τά ἑξῆς: «Οἱ παραπάνω δεσμεύσεις τῶν μερῶν θά ἰσχύσουν ὑπό τήν προϋπόθεσιν τήρησης τῆς Συμφωνίας στό σύνολό της». Ἀφοῦ, λοιπόν, τό ἕνα μέρος τῆς δαιμονικῆς αὐτῆς Συμφωνίας, δηλ. τό μισθολογικό, ἀπερρίφθη  ὁμοφώνως καί πανηγυρικῶς ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας μας, διατί Ὑμεῖς -ὑπεροπτικῶς φερόμενος- ἐσπεύσατε νά δηλώσετε, ὅτι θά προχωρήσετε στή ρύθμιση τοῦ μισθολογικοῦ, καθ’ ὅσον ἡ Πολιτεία ἀποφασίζει περί αὐτοῦ;  
Σᾶς ἐρωτῶ, λοιπόν, εὐθέως: Ποῖον ἐμπαίζετε;
·        τόν Ἀρχιεπίσκοπό μας;
·        τόν ἱερό Ἐφημεριακό Κλῆρο;
·        τόν εὐσεβῆ  Ἑλληνικό Λαό ἤ
·        τόν ἑαυτό Σας;
Διά μίαν εἰσέτι φοράν θά Σᾶς εἴπω μεγαλοφώνως:
Κύριε Πρωθυπουργέ τῆς  Ἑλλάδος πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν! Ἑπομένως, ἀναποφεύκτως ὁδηγούμεθα σέ ἱερό πόλεμο!  
Ἔπειτα ἀπό τά γραφειοκρατικά αὐτά στοιχεῖα, θά προχωρήσουμε τήν διερεύνηση τοῦ προβλήματος, ἀτενίζοντας τό ζήτημα ἀπό μία ἄλλη -τήν καί οὐσιωδέστερη- ὀπτική γωνία.
Πηγή: Ἐφημερίς «ΤΑ ΝΕΑ»τῆς 20ῆ Νοεμβρίου 2018, σελ. 4
+ Ο Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
Αἴγιον, 19 Νοεμβρίου 2018
…………………………………………………………….
[1]  Εἰς τό Κοράνιον «ἕνα ὁλόκληρο κεφάλαιο, τό 19ο , ὀνομάζεται Σούρα Μαριάμ καί εἶναι ἀφιερωμένο σε αὐτήν (δηλ. τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον). Οἱ Μουσουλμάνοι τήν σέβονται ὡς Μητέρα τοῦ Μεσσία, ἀλλά ὄχι ὡς Θεοτόκο, ὡς Μητέρα τοῦ Θεού δηλαδή. Θεωρούν, ὅτι ο Ἰησούς εἶναι ἕνας ἀπό τούς Προφῆτες καί ὄχι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί «Θεός ἀληθινός»... Ἔτσι και ή Παναγία γι’ αὐτούς δέν εἶναι Θεοτόκος» Βλ. Διδακτικό Βιβλίο Φάκελλος, Δ΄Δημοτικοῦ, σελ. 47.
[2] Εἶπε πρός τούς Μαθητές της Γ’Λυκείου: Θά καταργήσω τίς Εἰσαγωγικές  ἐξετάσεις, ἔτσι ὥστε νά ἔχετε διαθέσιμο  χρόνο  τό Σάββατο τό βράδυ νά βγαίνετε ἔξω γιά νά διασκεδάσετε καί νά .....ἐρωτευθείτε!!!!
[3]  Βλ. Ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» τῆς 19.11.2018, σελ. 16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com