30 Σεπ 2018

Έντυπο «Δήλωση Επιστροφής» των “Φακέλων” του μαθήματος των Θρησκευτικών

Υπόδειγμα «Δήλωση επιστροφής των Φακέλων», εμπεριέχουσα τα κύρια σημεία των αποφάσεων του ΣτΕ
Κοινοποιώ έντυπο «Δήλωση Επιστροφής» του 'Φακέλου' Θρησκευτικών, ελεγμένη και εγκεκριμένη υπό του εγκρίτου και πολυγραφότατου διδάκτορος συνταγματικού δικαίου κ. Γεωργίου Κρίππα.
   Στην εν λόγω επικαιροποιημένη «Δήλωση Επιστροφής» εμπεριέχονται συνοπτικώς τα κύρια σημεία  των πρόσφατων βαρυσήμαντων αποφάσεων του ΣτΕ, τα οποία σημεία 'διαφωτίζουν' και τον πλέον δύσπιστο περί του γιατί το ΝΠΣ είναι όχι απλά προβληματικό αλλά και ακατάλληλο. 
  Ευχές για μία καλή χρονιά και με υγεία για όλους.
  Χρήστος Μπονατάκης,  γονιός
………………………………………


ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ‘ΦΑΚΕΛΟΥ’ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
προς Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας .............................................................
που φοιτά στην ........ τάξη του ......... Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου ............................. (περιοχή)
Πρόσφατα, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με δύο διαδοχικές αποφάσεις (660/2018, 926/2018) αποφάνθηκε τελεσίδικα ότι τα Νέα Θρησκευτικά που εισήχθησαν στην Εκπαίδευση ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ως Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ), όντας μάλιστα με πολλαπλό τρόπο αντισυνταγματικά και παράνομα! Η δε απόφαση ακύρωσής τους «συνεπάγεται νόμιμη κατάργηση έναντι όλων» (Π.Δ.18/1989,αρθ.50,1•Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ) και στην οποία απόφαση οφείλουν συμμόρφωση όλες οι βαθμίδες της διοίκησης, ενώ «η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο». (Συντ. 95, 5• Ν3068/2002,αρθ.1• βλ. και Υπαλ.Κωδ. 25,3•106,3) Στο δε αιτιολογικό των προαναφερθεισών αποφάσεων γίνεται λόγος για το ότι:
 «φαλκιδεύεται ο επιβεβλημένος από τη συνταγματική αυτή διάταξη σκοπός (ενν. της Παιδείας, Συντ. 16, 2), η ανάπτυξη δηλαδή της ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως των μαθητών...» (όσων είναι ορθόδοξοι)
 «Οι μαθητές ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ προς ένα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ τρόπο σκέψης και ζωής(!) που είναι αποσυνδεδεμένο από την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι προς ένα ...ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ που νοθεύει τη διδασκαλία αυτή»!!
 Η διδασκαλία της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως στα ΝΠΣ: α) «είναι ελλιπής κατά περιεχόμενο», β) «δεν είναι αυτοτελής, αμιγής και διακριτή(!) σε σχέση με τη διδασκαλία στοιχείων αναφερομένων σε άλλα δόγματα ή θρησκείες με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους μαθητές ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας».
Προσβάλλεται ευθέως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών, με βάση την οποία: «Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ' αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις»! (ΕΣΔΑ,1ο πρόσθ.πρωτ. αρθ.2, Ν53/74)
 Ακόμα, όπως διατυπώνεται από το ΣτΕ: «...«επιχειρείται ο κλονισμός ή και η μεταβολή» της Ορθοδόξου Χριστιανικής συνειδήσεως, γεγονός που θα συνιστούσε ΜΟΡΦΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ιδιαιτέρως σοβαρή, ως ΕΠΕΜΒΑΣΗ στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών αυτών που δεν διαθέτουν την ωριμότητα και την κριτική αντίληψη των ενηλίκων...»!!
 Ενώ τέλος, δεν παραλείπεται φυσικά να τονισθεί η άνιση έναντι του νόμου μεταχείριση κατά των ορθοδόξων, η καταστρατήγηση δηλαδή της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της ισονομίας (Σύντ. άρθ.4&13) καθότι όπως αναφέρεται: «για ετεροδόξους ή αλλοθρήσκους μαθητάς ..........ο νομοθέτης έχει ρητώς προβλέψει δυνατότητα διδασκαλίας του οικείου δόγματος ή θρησκείας από πρόσωπα προτεινόμενα από την οικεία θρησκευτική κοινότητα...»! (Ν4386,αρθ.55, 5 το οποίο προσέθεσε την παρ.4 στον Ν1771/1988[Αˊ171], αρθ.16).
Δεδομένων λοιπόν των τελεσίδικων αποφάσεων του ΣτΕ, του απαραβίαστου της ελευθερίας θρησκευτικής συνειδήσεως (Συντ. αρθ.13,1) και των θεμελιωδών ανθρωπίνων και μορφωτικών δικαιωμάτων:
α) Εκφράζω την έντονη διαμαρτυρία μου για την άνιση-μεροληπτική έναντι του νόμου αντιμετώπιση που υφίσταται από την Πολιτεία το παιδί μου κι εγώ ως γονιός, με αποκλειστικό μάλιστα κριτήριο τη θρησκευτική μας παραδοχή!
β) Τα Νέα Θρησκευτικά, δηλαδή οι λεγόμενοι ‘Φάκελοι’ μαθητή, οι θεματικές ενότητες, οι προτεινόμενες δραστηριότητες και το υποστηρικτικό υλικό έχουν ακυρωθεί και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελέσουν μέσο αξιολόγησης. Η δε ακυρωθείσα πράξη (ΝΠΣ) θεωρείται ως μηδέποτε εκδοθείσα κάτι που σημαίνει ότι επαναφέρεται αυτοδικαίως σε ισχύ το προϋφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών (ΣτΕ4690/1985). Κατά συνέπεια δύνανται νομίμως να χρησιμοποιούνται τα ‘προηγούμενα’ βιβλία, τα οποία υπάρχουν αναρτημένα και στο διαδίκτυο.
γ) Το παιδί μου οφείλει να διδαχθεί τα Θρησκευτικά κατά τρόπο που θα αναπτύσσει τη θρησκευτική του συνείδηση σύμφωνα με τις αρχές της Ορθόδοξης διδασκαλίας.
δ) Ως εκ των παραπάνω και ασκώντας τη γονική μέριμνα του παιδιού μου που οφείλει «να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου» (Αστικός Κώδικας 1511&1518) δεν συναινώ να διδαχτεί από το ΝΠΣ και επιστρέφω τους λεγόμενους ‘Φακέλους’ του μαθητή.
ε) Επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματός μου για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το παιδί μου κι εγώ.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι οποιασδήποτε φύσεως προγράμματα σπουδών ή διδακτικά εγχειρίδια (πχ. οι ‘Φάκελοι’), εφόσον έχουν τελεσίδικα κριθεί ως: ► πολλαπλώς αντισυνταγματικά ► αντίθετα με θεμελιώδη ανθρώπινα και μορφωτικά δικαιώματα ► επιστημονικώς και παιδαγωγικώς ακατάλληλα ► αντορθόδοξα ► έως και αξιόποινα-προσηλυτιστικά, και ως εκ τούτων έχουν αμετάκλητα ακυρωθεί ...δεν έχουν εννοείται καμία θέση στις αίθουσες, τα θρανία ή τις τσάντες των παιδιών!
/ / 201
…….....................................................
…….....................................................
Οδηγίες προς τους γονείς:
  • Η Πρωτότυπη δήλωση μαζί με το Φάκελο του μαθητή,(όπως ονομάζει το Υπουργείο το βιβλίο των Θρησκευτικών που μοίρασε είτε Δημοτικού, είτε Γυμνασίου, είτε Λυκείου), αποστέλλονται συστημένα ή με courier στην ταχ. Δ/νση του Υπουργείου, που αναγράφεται στην επικεφαλίδα της Δηλώσεως. Οι γονείς κρατούν φωτοτυπίες της. Η αποστολή αυτή μπορεί να γίνει και ομαδικά από περισσότερους γονείς ή άλλους φορείς.
  • Αντίγραφο της δηλώσεως με τον αριθμό αποστολής του φακέλου προς το Υπουργείο παραδίδεται από τους γονείς:
1)  στον κ. Διευθυντή/τρια της Σχολικής Μονάδας που φοιτά το τέκνο, προς γνώση του Σχολείου και του εκπαιδευτικού (διδασκάλου ή θεολόγου) ώστε να προσαρμόσει αντίστοιχα το μάθημα που θα παρέχει και
2) στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Χαλκοκονδύλη 37, 3ος όροφος ΤΚ 10432 Αθήνα – Τηλ: 210 5224180) –εφόσον το επιθυμούν οι γονείς-  όπως ενημερωθεί και ο αρμόδιος φορέας που διεξάγει τον αγώνα για τη διατήρηση της ορθόδοξης φυσιογνωμίας του μαθήματος των Θρησκευτικών.
  • Εναλλακτικά, η πρωτότυπη δήλωση μαζί με το φάκελο του μαθητή μπορεί να παραδοθεί στο Διευθυντή/ντρια του Σχολείου του τέκνου τους  ο οποίος/η και είναι υποχρεωμένος/η να το παραλάβει σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την διάταξη του άρθ 4 του Ν. 2690/1999 -ΦΕΚ Α' 45 και να τα διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας.
  • Προσοχή! Δεν ζητά ο γονέας  την αποχή του παιδιού του από το μάθημα των Θρησκευτικών,αλλά να διδάσκεται το μάθημα στο παιδί του όπως ο νόμος και οι δικαστικές αποφάσεις επιβάλλουν και δικαιούνται οι μαθητές. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε γονέας μαζί με τα δικαιώματα του παιδιού του, υπερασπίζεται και τα δικαιώματα και των άλλων παιδιών, που μπορεί οι γονείς τους να θέλουν, αλλά να μην γνωρίζουν πώς να ενεργήσουν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com