25 Ιουν 2018

Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας και των Μακεδόνων και η προδοτική συμφωνία Τσίπρα (Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς Ιερόν Κελλίον του Φιλαδέλφου)

symfwnia 01
Επιστολή του πατρός Δαμασκηνού  από το Ιερόν Κελλίον του Φιλαδέλφου, Καρυών Αγίου Όρους  προς τον Πρωθυπουργόν.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς
Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου                              Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 19/6/2018
Τ.Θ. 73
63086 Καρυαὶ                                                                                             
Ἅγιον Ὄρος Ἄθω                                                                                                                             
                        Τῷ Ἐξοχωτάτῳ κυρίῳ
Ἀρ. πρωτ. 70                                                            Ἀλεξίῳ Τσίπρᾳ
                        Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος
                        Ἀθήνας
Κοιν. :Ὡς πῖναξ ἀποδεκτῶν
(ὅρα τελευταίαν σελίδα)             
            Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
                                                Διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν ἐπιχειρεῖτε νὰ ἐξαπατήσητε, δίκην ἀρχεκάκου ὄφεως, καὶ δίκην κοινῶν ἀπατεώνων, τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, ἀναφορικῶς μὲ τὸ Σκοπιανὸν ζήτημα, καθὼς ἐπράξατε καὶ διὰ τὰ περίφημα μνημόνια, παρουσιάζοντες, ὡς ἐπιτυχίαν τὴν συμφωνίαν.
            Μὲ μίαν πρώτην ἀνάγνωσιν τῆς συμφωνίας διαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης, ἀκόμη καὶ ὁ μὴ εἰδικὸς εἰς τὰ Νομικά, ὅτι δημιουργεῖτε τὰς προϋποθέσεις μιᾶς νέας καταργήσεως τῆς Ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, μία συνεχῆ ἐπέμβασιν τοῦ διεθνοῦς παράγοντος ἀναμίξεως εἰς τὰς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν. Ἐξισώνετε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸν σφετεριστὴν ἐθνικῶν ὀνομάτων καὶ πολιτισμοῦ μας, τὸν νοικοκύρη μὲ τὸν κλέπτην.
            Ἔχετε τὴν αἴσθησιν, ὅτι τὰ Σκόπια θὰ τηρήσουν τὴν συμφωνίαν, δίκην ἑνὸς δούλου πρὸς τὸν Κύριόν Του; Εἶσθε γελασμένοι.
            Αὐτὸ ἀκριβῶς θέλουν καὶ οἱ  Ἑβραιοκρατούμενοι Ἀμερικανοὶ μὲ τοὺς Γερμανούςž νὰ ἔχουν ἀφορμὰς ἀναμίξεως εἰς τὸ νὰ ἐπεκτείνουν τὸ κράτος αὐτό, εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.
            Ὅσον σέβεται ἡ Τουρκία τὰς διεθνεῖς συνθήκας, ἄλλο τόσον θὰ τὰς σεβασθοῦν καὶ τὰ Σκόπια, κατὰ τὰς ἐναλλάξεις τῶν Κυβερνήσεών των.
            Ἡ εἴσοδος τῶν Σκοπίων εἰς τὸ ΝΑΤΟ θὰ εἶναι ἐπιζήμιος διὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅσον εἶναι καὶ ἡ Τουρκία. Θὰ ἐξυπηρετήσῃ μόνον τὰ Ἀμερικανικὰ συμφέροντα.
            Ὡσαύτως ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν, θὰ διευκολύνῃ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς πληθυσμιακῆς ὁμοιογενείας τῆς Μακεδονίας μας, ἐξ αἰτίας τῆς ἐλευθέρας ἐγκαταστάσεως.
            Ἡ συμφωνία ἐξυπηρετεῖ μόνον τὰ Σκόπια, τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὴν Γερμανίαν.
            Ὡς ἐκ τούτου εἶναι προδοτική.
            Πάντα ταῦτα θὰ εἴχατε ἀποφύγει, ἐὰν αἱ διαπραγματεύσεις ἐγένοντο ὑπὸ τὴν αἰγίδα μιᾶς ἐθνικῆς ἀντιπροσωπείας ὅλου τοῦ πνευματικοῦ καὶ  πολιτικοῦ κόσμου τῆς Ἑλλάδος, ὥστε, ἕκαστος νὰ καταθέσῃ τὴν σοφίαν του καὶ τὰς παρατηρήσεις του. Θὰ εἴχατε ἐθνικὴν συναίνεσιν.
            Ἐνεργήσατε ὅμως ἐγωϊστικῶς καὶ μὲ Σατανικὴν πονηρίαν, ἀγνοήσαντες τὰς πολιτικὰς δυνάμεις, τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν λαόν, δίκην δοκησισόφων καὶ δικτατόρων.
            Γι΄ αὐτὸ εἶσθε ἀξιοδάκρυτοι.
            Γι΄ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ λογοδοτήσητε εἰς εἰδικὸν δικαστήριον, ὡς οἷόν τε τάχιον.
            Τὰ Σκόπια θὰ διεξάγουν δημοψήφισμα, σεβόμενα τὸν λαόν των καὶ Σεῖς, κ. Πρωθυπουργέ, τὸν ἀγνοεῖτε, ὡς οἱ στυγνοὶ δικτάτορες;
            Διχάζετε τὴν Ἑλλάδα.
            Εἰς τὸ ἑξῆς, κ. Πρωθυπουργέ, θὰ μονοπωλοῦν οἱ σφετερισταὶ Σκοπιανοὶ τὰ ὀνόματα τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ Μακεδόνα, ὡς κρατικὴ ὀντότης, καὶ ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες καὶ γνήσιοι Μακεδόνες δὲν θὰ ἔχωμεν τὸ δικαίωμα νὰ χρησιμοποιοῦμεν αὐτοὺς τοὺς ὅρους, ἂν καὶ εἶναι  Σλαῦοι καὶ Ἀλβανοί;
            Καὶ ἐὰν τὰς χρησιμοποιοῦμεν ἀμφότεροι Ἕλληνες καὶ Σκοπιανοί, σφετερισταὶ καὶ γνήσιοι Μακεδόνες, τότε ἀργότερον δὲν θὰ δημιουργήσῃ τοῦτο σύγχυσιν εἰς τὰς ἑπομένας γενεάς;
            Θὰ σταματήσωμεν νὰ διδάσκωμεν τὴν ἀρχαἰαν καὶ τὴν σύγχρονον ἱστορίαν μας, διότι ἔτσι ἀπεφάσισαν εἷς ἐπιπόλαιος Πρωθυπουργὸς καὶ ὀλίγοι κομματικοὶ παράγοντες, ὡς τοὺς ὑπέδειξαν οἱ διεθνεῖς ταραξίαι τὸ σχέδιον τῆς συμφωνίας;
            Ἡ χρῆσις τῶν ὅρων «Μακεδονία» καὶ «Μακεδόνες» δὲν θὰ δόσῃ τὴν ἐντύπωσιν εἰς τὴν διεθνῆ κοινότητα, ὅτι αὐτοὶ τάχα, ἀφοῦ τὸ κράτος των ὀνομάζεται «Μακεδονία», εἶναι οἱ γνήσιοι Μακεδόνες, ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων καὶ κληρονόμοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ;
            Κύριε Πρωθυπουργέ, εἶσθε ὁ ἀνοητότερος τῶν ἀνοήτων, καὶ προδότης τῆς ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων 3000 ἐτῶν;
            Ἡ βλακεία τῆς ἀποδοχῆς τῆς συμφωνίας ταύτης ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει προηγούμενον εἰς τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν.
            Ποῖος ξένος θὰ ἀνατρέχῃ νὰ διαβάζῃ τὰς διευκρινίσεις τῆς συμφωνίας;
            Ἀσφαλῶς ἀργότερον θὰ τὴν ἀγνοῦν καὶ τὰ παιδιὰ αὐτῶν ποὺ τὴν ὑπέγραψαν.
            Ὅλα τὰ ἔθνη ἔχουν ὑποστῇ πλύσιν ἐγκεφάλου ἀπὸ τὴν διεθνῶς γενομένην ἐπὶ ἑβδομήντα καὶ πλέον χρόνια Σκοπιανὴν προπαγάνδαν, ὅτι αὐτοὶ δῆθεν εἶναι οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μακεδόνος Μ. Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ κράτους του, καίτοι ἐνεφανίσθησαν εἰς τὴν περιοχὴν πολὺ βορειότερον, τὸν 7ον αἰῶνα μ.Χ.
            Ποῖος θὰ ἀναστρέψει αὐτὴν τὴν διεθνῆ πλέον πεπλανημένην ἀντίληψιν περὶ τῶν Σκοπιανῶν;
            Ἡ συμφωνία Σας δὲν προβλέπει τίποτα δι΄ αὐτὸ τὸ ψέμα.
            Ἐν προκειμένῳ, αὐτὸ εἶναι τὸ κρίσιμον σημεῖον.
            Διότι, ἐὰν ληφθῇ ὑπ΄ ὄψιν, ὅτι τὸ Ἑβραιοαμερικανικὸν καὶ Γερμανικὸν λόμπυ πλειστάκις ἔχουν ἐκδηλωθεῖ ὑπὲρ δημιουργίας Μακεδονικοῦ κράτους μὲ πρωτεύουσαν τὴν Θεσσαλονίκην, οἱ ἴδιοι οἱ ξένοι θὰ παρακινήσουν τοὺς Σκοπιανοὺς νὰ μὴ σεβασθοῦν τὴν συμφωνίαν.
             Ὁ διεθνὴς παράγων θὰ εἶναι μὲ τοὺς κατ΄ αὐτοὺς ἀπογόνους τῶν Μακεδόνων τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ δὲν θὰ ἀντιδράσῃ εἰς τὴν κολόβωσιν τῆς Ἑλλάδος.
            Διεπράξατε ἐθνικὴν προδοσίαν, κ. Πρωθυπουργέ, διότι ἐδόσατε τὰ Ἑλληνικὰ ὀνόματα εἰς τοὺς παραχαράκτας τῆς ἱστορίας. Διατὶ ἀποδεχθήκατε νὰ ὀνομασθῇ ἡ γλῶσσα των Μακεδονική, ἂν καὶ εἶναι σλαυϊκή;
            Ἡ συμφωνία Σας θὰ ἀποτελέσῃ τὸ πολιτικὸν ὑπόβαθρον μελλοντικῆς ταλαιπωρίας καὶ περιπετειῶν τῆς Ἐλλάδος εἰς τὴν περιοχήν.
            Ἡ συμφωνία ἔπρεπε μόνον νὰ ἐξουδετερώνῃ τοὺς σφετεριστὰς καὶ κλέπτας Σκοπιανούς, Ἑλληνικῶν ὀνομάτων καὶ Πολιτισμοῦ.
            Ἔχει δομηθεῖ εἰς τελείως ἐσφαλμένην βάσιν.
            Δίδει τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι κάθε μέρος, Ἑλλὰς καὶ Σκόπια, ἔχουν τὸ ἥμισυ τοῦ δικαίου.
            Ἡ Ἑλλάς, κ. Πρωθυπουργέ, ἔχει ὁλόκληρον τὸ δίκαιον. Τὰ Σκόπια εἶναι κλέπται ὀνομάτων καὶ Πολιτισμοῦ, τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ, τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.
            Ἡ συμφωνία Σας γρήγορα θὰ λησμονηθῇ καὶ θὰ ἐπιδιώξουν οἱ διεθνεῖς ταραξίαι νὰ κατασκευάσουν κατὰ τὰ συμφέροντα καὶ ἐπιδιώξεις των τὸ μεῖζον Μακεδονικὸν κράτος, ὡς ᾄδεται ἐπὶ ἔτη καὶ εἰς τὸ διαδίκτυον.
            Κύριοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εἶσθε ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας.
            Τὸ σφάλμα Σας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Ἑωσφορικῆς ὑπερηφανείας Σας.
            Ἡ λύσις τὴν ὁποίαν προετείνατε, δημιουργεῖ τὰς προϋποθέσεις εἰς τὸ μέλλον, δημιουργίας μείζονος Μακεδονικοῦ κράτους, ἀπὸ ἕναν λαόν, ὅστις ἔχει οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας Μακεδόνας, ὡς πρὸς τὸ ὄνομα, γλῶσσαν καὶ ταυτότητα. Ἐνθυμηθεῖτε τὰ ὀνόματα Β. Κορέα, Ν. Κορέα, Β. Βιετνάμ, Ν. Βιετνάμ, ἑνιαῖον Βιετνάμ. Αὗται εἶναι καὶ αἱ ἐκπεφρασμέναι ἀπόψεις καὶ ἐπιδιώξεις τῆς διεφθαρμένης πολιτικῆς τῶν Ἀμερικανῶν ἀπὸ πολλὰς δεκαετίας.
            Μία νέα Μικρασιατικὴ καταστροφὴ κυοφορεῖται, ἐὰν παρ΄ ἐλπίδα τελικῶς ἰσχύσῃ ἡ ἀντεθνικὴ συμφωνία.
            Ὑφαρπάσατε τὴν ἐξουσίαν, κ. Πρωθυπουργέ, ψευδόμενος ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ ἀντὶ νὰ διορθώσητε τὰ οἰκονομικὰ πράγματα, ἐπωλήσατε ἢ ἐδεσμεύσατε μακροχρονίως τὸν δημόσιον πλοῦτον τῆς Ἑλλάδος, ἀπεδομήσατε τὰς διαχρονικὰς ἀξίας τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, ὡς καὶ  τὴν διὰ δύο χιλιετίας σχέσιν της μὲ τὴν ὀρθόδοξον χριστιανικὴν πίστιν καὶ εὐτελίσατε διεθνῶς τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδος.
            Καὶ τοῦτο ἐπράξατε, διότι ἔτσι Σᾶς εἶπον τὰ διεθνῆ καθάρματα, ποὺ καταδυναστεύουν τοὺς λαοὺς τοῦ πλανήτου.
            Κατεπατήσατε ἀσυστόλως τὰ ἄρθρα 3, 16, καὶ 21 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καὶ ἐθεσμοθετήσατε τὴν διδασκαλίαν τῆς πανθρησκείας εἰς τὰ δημόσια σχολεῖα τῆς χώρας, ἐν ὀνόματι τῆς ψευδοῦς ἐλευθερίας, μὲ στόχον τὴν σύγχυσιν καὶ τὴν ἀλλαξοπιστίαν τῶν Ἑλλήνων.
            Ἐνομοθετήσατε τὸν ἄνομον βίον, χωρὶς σθεναρὰν ἢ ἀνύπαρκτον ἀντίστασιν τῆς Ἑλληνοφώνου Ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Ἐπισκόπων, ἐκτὸς ἐλαχίστων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων.
            Ἀγνοεῖτε κατ΄ ἐξακολούθησιν τὰς ἀντιδράσεις καὶ τὴν βούλησιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς Ἐθνικὰ καὶ Ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ὡς ἐξεφράσθησαν καὶ διὰ τῶν συλλαλητηρίων.
            Παρεχωρήσατε τὴν χρῆσιν στρατηγικῆς σημασίας στρατιωτικῶν βάσεων τῆς Ἑλλάδος εἰς τοὺς ὑποτιθεμένους συμμάχους μας Ἀμερικανούς, χωρὶς οὐδεμίαν συμπαράστασιν εἰς τὰ Ἐθνικά μας θέματα (Σκόπια καὶ Τουρκία).
            Ὁ ὑποκριτὴς καὶ κάπηλος τῆς Πατρίδος καὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἀξιῶν συνεταῖρός Σας , κ. Καμμένος, ὑποτιμᾷ τὴν νοημοσύνην τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐνίοτε συμφωνῶν καὶ ἐνίοτε δῆθεν διαφωνῶν μὲ οὐσιώδη λάθη τῆς πολιτικῆς Σας, χωρὶς νὰ ἀποσύρῃ τὴν ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν Κυβέρνησίν Σας. Τὸ ἀποτέλεσμα ἔχει σημασίαν, οὐχὶ τὰ σχιζοφρενῆ ῥήματα: διαφωνῶ  διὰ τὴν προδοτικὴν συμφωνίαν, ὅμως στηρίζω τὸν δράστην. Ἡ Κυβέρνησις Σας ἐπιχειρεῖ νὰ διαπράξῃ τὴν μεγαλυτέραν Ἐθνικὴν προδοσίαν τῶν αἰώνων καὶ τῶν χιλιετιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
            Ἆράγε ὁ κ. Καμμένος ἐλησμόνησε νὰ Σᾶς ὑπενθυμίσῃ τὸ Γουδί, τὸ ὁποῖον ὑπενθύμιζε, ὡς ἀντιπολίτευσις εἰς τὸν κ. Σαμαρᾶν;
            Ἡ ἱστορία θὰ Σᾶς καταγράψῃ ἀμφοτέρους, ὡς κλασσικοὺς εἰδήμονας νὰ ἐξαπατοῦν μὲ τὰ ψεύδη τοὺς λαούς, ὡς καὶ τοὺς μεγαλυτέρους προδότας τῶν δικαίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας.
            Δὲν Σᾶς ἀπασχολεῖ ἡ ἀπειλὴ τῆς μελλοντικῆς μουσουλμανοποιήσεως τῆς χώρας ἀπὸ τοὺς κατευθυνομένους μετανάστας; Πόσα χρήματα Σᾶς χορηγεῖ ὁ κ. Σόρος διὰ τοὺς λαθρομετανάστας;
            Ἀσκεῖτε τὴν ἐξουσίαν δίκην στυγνῶν δικτατόρων, χωρὶς ἀρχὰς καὶ ἠθικὰς ἀξίας. Σᾶς ἐνδιαφέρει μόνον ὁ θῶκος τῆς ἐξουσίας. Δὲν Σᾶς ἐνδιαφέρει οὔτε ἡ Ἑλλὰς οὔτε ὁ Ἑλληνισμός.
            Εἶσθε ἐντολοδόχοι τῶν διεθνῶν ἀνθελληνικῶν κέντρων τῶν σκοτεινῶν στοῶν νὰ παραδόσητε τὴν Ἑλλάδα, ὡς δεικνύουν τὰ πράγματα, εἰς τοὺς ξένους, χωρὶς Ἕλληνας.
            Δὲν Σᾶς ἐνοχλοῦν αἱ αὐτοκτονίαι τῶν πολιτῶν καὶ αἱ ἑκατοντάδες χιλιάδων μεταναστεύσεις τῶν νέων μας εἰς τὴν ἀλλοδαπήν;
            Οἱ παχυλοὶ μισθοί Σας καὶ τὰ δαπανηρὰ ταξίδια ἀναψυχῆς τῶν κρατικῶν ἀξιωματούχων, ἔχουν καμμίαν σχέσιν μὲ τὸν δεινοπαθοῦντα Ἑλληνικὸν λαόν;
            Μὴ ἐπαναπαύεσθε ὅμως, ὅτι ὅλα θὰ ἐξελιχθοῦν συμφώνως πρὸς τὰς λανθασμένας καὶ ἰδιοτελεῖς ἐπιδιώξεις Σας.
            Θὰ  τιμωρηθῆτε˙ τὸ στόμα τοῦ Προφήτου, διαγγέλλοντος τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ, βοᾷ διὰ τῶν αἰώνων: «Κραυγὴ Σοδόμων καὶ Γομόρρων βοᾷ πρός με», «Ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο».
            Νομίζετε ὅτι ἀπέθανε ὁ Θεός; Ὁ κῶδιξ ἀξιῶν τοῦ Θεοῦ «τί ἐστί καλὸν καὶ τί ἐστί κακόν» δὲν ἔχει ἀλλάξει εἰς τὴν θεϊκὴν βούλησιν.
            Θὰ τιμωρηθῆτε καὶ ἐν τῷ παρόντι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι. Θὰ Σᾶς τιμωρήσῃ καὶ ὁ λαὸς καὶ ὁ Θεός, τόσον διὰ τὰ ἐθνικὰ ἐγκλήματα, ἅτινα διαπράττετε, ὅσον καὶ διὰ τὰς ὕβρεις Σας πρὸς τὴν θείαν δικαιοσύνην.
            Μὴ γελᾶτε ἀναγινώσκοντες τὸ παρὸν σημείωμά μου.
            Ἐνθυμηθῆτε τὸ εἰδικὸν δικαστήριον τὸ ὁποῖον ἐστήθη μετὰ τὴν Μικρασιατικὴν τραγῳδίαν.
            Πρέπει νὰ εἶναι τις τυφλός, ὥστε νὰ μὴ βλέπῃ τοὺς κινδύνους τῆς Πολιτικῆς Σας καὶ εἰς τὸ Σκοπιανόν.  Ἐπαναλαμβάνω, δὲν γνωρίζετε τὰ σχέδια τῶν ξένων διὰ τὸ μεῖζον Μακεδονικὸν κράτος; Νὰ Σᾶς προσκομίσω χάρτας ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον μου, τοὺς ὁποίους ἠγόρασα ἀπὸ Καμπέραν τῆς μακρινῆς Αὐστραλίας ἀπὸ ναὸν Σκοπιανῶν; Τὰ σύνορα εἶναι μέχρι τὴν Λάρισαν.
            Τοὺς ἀνεγνωρίσατε τὴν ψευδομακεδονικὴν γλῶσσαν, τοὺς ἐδώσατε τὸ Ἑλληνικὸν ὄνομα   «Μακεδονία», τοὺς ἐδώσατε  ψευδῆ «ταυτότητα».
            Οἱ ψευδοαρχιερεῖς τῶν Σκοπίων, μόλις προσφάτως, ἐδήλωσαν: «εἰς ἡμᾶς τὸ πρῶτον ἐπάτησε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τοὺς Φιλίππους τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας».
            Ἐὰν δὲν γνωρίζετε γράμματα, κ. Πρωθυπουργέ, φροντίσατε νὰ μάθετε.
            Ἐὰν δὲν γνωρίζετε ἐπαρκῶς ἱστορίαν, φροντίσατε νὰ μετεκπαιδευθῆτε.
            Ἐὰν δὲν ἔχετε Ἑλληνικὴν συνείδησιν, φροντίσατε νὰ ἀποκτήσητε.
            Ἐὰν δὲν εἶσθε ὀρθόδοξος χριστιανός, φροντίσατε νὰ γίνετε.
            Ἄλλως, ἀφήσατε ἥσυχον τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀναχωρήσατε εἰς τὴν Ἀλλοδαπήν, ὅπου κρίνετε ὅτι ἐπικρατεῖ ἡ ἰδεολογία Σας.
            Τὰ κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων, τὰ ἱερά, τῶν θυσιῶν τῶν προγόνων μας, τὸ ἀπαιτοῦν.
            Ἀπορῶ πῶς Σᾶς ἐπιτρέπουν οἱ Ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέται, Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιεπίσκοποι, νὰ τοὺς ἐναγκαλίζεσθε ἢ νὰ συνεσθίετε. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπαγορεύει καὶ τὸ «συνεσθίειν».
            Δι΄ ἐμὲ εἶσθε περισσότερον ἐπικίνδυνος διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμόν, τῶν Σκοπιανῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκίας, κ. Ἐρντογάν. Τὰ λάθη Σας εἶναι τραγικὰ καὶ ἀνεπανόρθωτα. Ἔχω τὴν ἐντύπωσιν μήπως εἶναι καὶ σκόπιμα.
            Αὐτοὶ ἐργάζονται διὰ τὸν λαόν των. Ἡμεῖς τί πράττομεν διὰ τὸν λαόν μας;
            Προδίδομεν τὴν πατρίδα μας.
            Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ προσηκόντως πρὸς τὸ ἀξίωμά Σας καὶ εὔχομαι νὰ διορθώσητε τὸ ἔγκλημά Σας.
                                                            Ἱ. Δαμασκηνός ὁ τοῦ Φιλαδέλφου
Κοινοποίησις:
1. Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλον
2. Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Βούτσην
3. Ἀρχηγὸν τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
4. Ἀρχηγοὺς τῶν ἐν τῇ Βουλῇ Κομμάτων
5. Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης                 
6. Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην
7. Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας
8. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων
9. Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου
10. Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
11. Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης                            
12. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς
13. Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας
14. Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
15. Πρύτανιν Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
16. Πρύτανιν Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
17. Πρύτανιν τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια στον αγωνιστή και ομολογητή π. Δαμασκηνό! Πάντα μιλάει την γλώσσα της αλήθειας όσο κι αν ενοχλεί! Ο π. Δαμασκηνός για όσους δεν γνωρίζουν υπήρξε επί σειρά ετών Αρχιγραμματέας της Ιεράς Κοινότητος του Αγ. Όρους. Μακάρι αυτές τις θέσεις να υιοθετούσε σήμερα και η ίδια η Ιερά Κοινότης.

Ανώνυμος είπε...

Ναι, ελήφθη! Θα το λάβει υπ όψη οπωσδήποτε! Αυτός πήγε στο Λονδίνο και γελούσε όταν κάποιοι Έλληνες τον έλουσαν με όχι ευχάριστα λόγια. Το συμβολικό τέμενος του δυτικού πολιτισμού η Ελλάδα με τις επίπονες και δακρύβρεχτες προσπάθειες του εν Καστελλορίζω διαγγελματούχου ταγού έχει αιχμαλωτιστεί κι άντε να την ελευθερώσει απ΄τα κάτεργα των τοκογλύφων

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com