30 Οκτ 2017

Ιερά Μητρόπολη Σύμης: Εγκύκλιος περί του μαθήματος των Θρησκευτικών


Mhtrop. Symis

firma Mhtropolitou
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Πρός τούς Αἰδεσ. Ἐφημερίους καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου
ΘΕΜΑ: «Περί τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν».
   Εὐλαβέστατοι Πατέρες καί εὐλογημένοι Χριστιανοί μου,
ἡ τοπική μας Ἐκκλησία διά τῆς παρούσης  ἐγκυκλίου τοῦ ἐλέῳ Θεοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς - καίτοι βαρυτάτως ἀσθενοῦντος - ἀνταποκρίνεται εἰς τήν διάχυτη ἀγωνία τοῦ Ἱεροῦ της Κλήρου ἀλλά καί τῶν εὐσεβῶν γονέων τῶν μαθητῶν τῶν Νήσων μας, σχετικῶς μέ τό νέο πολυθρησκειακό Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, πού ἤδη ἐφαρμόζεται ἀπό τό ἀρξάμενο σχολικό ἔτος.
Πρόκειται ἀναμφίβολα ὄχι μόνο γιά ἀπαράδεκτα καί ἐπικίνδυνα βιβλία, ἀλλά καί γιά ἀντισυνταγματικά καί ὡς ἐκ τούτου παράνομα. Καί τοῦτο, διότι ἀποδομοῦν τήν Ὀρθοδοξία, εἰσάγοντας ἕνα συγκρητιστικό θρησκειολογικό μάθημα, «ἄχρωμο, ἄοσμο καὶ ἄγευστο», τό ὁποῖο εὐθέως ὁδηγεῖ στὸν θρησκευτικὸ μηδενισμό. Ἀπό τήν Γ΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ, ἐντελῶς πρόωρα, οἱ μικροί Ὀρθόδοξοι μαθητές, πρίν ἀκόμη συνειδητοποιήσουν τήν ἔννοια τῆς θρησκείας, διδάσκονται ταυτόχρονα τίς πεποιθήσεις τῶν Χριστιανῶν, τῶν Μουσουλμάνων καί τῶν Ἑβραίων.

Μιά τέτοια πρακτική εἶναι παντελῶς ἀσύμφωνη μέ τήν δημοκρατία καί τή συνταγματική νομιμότητα, ἀφοῦ τά παιδιά τῶν ὀρθοδόξων γονέων, στήν πιό τρυφερή τους ἡλικία, ὑφίστανται αὐτήν τήν ψυχική ταλαιπωρία ἑνός ἰδεοληπτικοῦ ἐξαναγκασμοῦ τῆς συνειδήσεώς τους καί διδάσκονται ὄχι τήν δική τους πίστη, ἀλλά ἕνα συνονθύλευμα θρησκειῶν. Τό γεγονός αὐτό ἐκτός τοῦ ὅτι ἀποτελεῖ μιά ὁλοκληρωτική ἐπέμβαση τῆς Πολιτείας σέ θέματα πίστεως καί διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, συνιστᾶ καί μιά μεγάλη ἀδικία καί ἀνισότητα πού ὑφίστανται τά μικρά ὀρθόδοξα μέλη της, ἔναντι τῶν παιδιῶν τῶν Ἑβραίων, τῶν Μουσουλμάνων καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἑλλήνων, τά ὁποῖα, πολύ σωστά, μέ ἀπόφαση τοῦ ἰδίου Ὑπουργείου ἀπολαμβάνουν τό δικαίωμα τῆς διδασκαλίας τῆς ἀμιγῶς δικῆς τους πίστεως. Αὐτό συνιστᾶ ἀπροκάλυπτα ρατσισμό εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί πρέπει νά καταργηθεῖ πάραυτα. Ἀπαιτοῦμε κι ἐμεῖς πού ἀνήκουμε στήν συντριπτική πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τά παιδιά μας νά διδάσκονται στό σχολεῖο τήν δική τους πίστη, ὅπως ἰσχύει καί γιά τίς προαναφερόμενες θρησκευτικές μειοψηφίες τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο ἄλλωστε, ἡ παιδεία δέν ἔχει σκοπό μόνον τήν παροχή ποικίλων γνώσεων, ἀλλά προπαντός «μετάληψις ἁγιότητός ἐστι». Καί ἁγιότητα χωρίς τό αὐθεντικό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τό διαζωγραφίζει τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, τό θεολογοῦν οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί μᾶς ἑρμηνεύουν οἱ Θεοφόροι ἅγιοι Πατέρες, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει. Ὅλα αὐτά ἀπουσιάζουν δυστυχῶς ἀπό τά νέα βιβλία, τά ὁποῖα δέν παρέχουν οὔτε τά στοιχειώδη πού χρειάζονται γιά νά γνωρίζει ἐπαρκῶς τήν πίστη του ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἐπί παραδείγματι, οὔτε τό «Πάτερ ἡμῶν» ὑπάρχει στήν πρωτότυπη γλωσσική του μορφή. Οἱ θεματικές ἑνότητες ἀντιθέτως ὑποστηρίζονται ἐν πολλοῖς μέ κοσμικά τραγούδια, ταινίες καί λογοτεχνικά κείμενα, ἄσχετα μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τά βιώματα τῶν Ἁγίων. Τά δέ πιστεύω καί οἱ ἀντιλήψεις τῶν ἄλλων θρησκειῶν προβάλλονται μονόπλευρα καί ὡραιοποιημένα, ἀποκρύπτοντας ἐπιμελῶς διδασκαλίες τους πού περιέχουν φανατισμό, ρατσισμό καί μίσος.
Ἀδελφοί μου,
Ὁ ἄνθρωπος χωρίς τόν Χριστό πού εἶναι κατά τόν σύγχρονό μας ὅσιο Πορφύριο, «τό πᾶν», μεταβάλλεται σέ ἀπρόσωπο ψυχρό τεχνοκράτη, ἄτομο ἀνώριμο μὲ κρίση ταυτότητος, πρόθυμο ὑπηρέτη τοῦ ὁποιουδήποτε συστήματος. Τὸ ζητούμενο καὶ ἐπιθυμητὸ εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως στά παιδιά μας, ἀνόθευτης καὶ ἀκαινοτόμητης, καθώς καὶ ἡ παροχὴ αὐθεντικῶν καί ἁγίων προτύπων ζωῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιθυμοῦμε νά τοὺς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ διαμορφώνουν ὀρθά κριτήρια μὲ σκοπὸ τὴν ἐξεύρεση τῆς ταυτότητάς τους ὡς προσώπων καὶ μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους. Ἐπίσης, θέλουμε νὰ ἀποκτοῦν τὶς προϋποθέσεις γιὰ νά ἀναδειχθοῦν ἐλεύθερες καὶ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες, ἀνεξάρτητες ἀπὸ τὶς διάφορες δουλεῖες τῶν ποικίλων ἰδεολογικῶν προκαταλήψεων καὶ στρατεύσεων.
Εἶναι αὐταπόδεικτη ἀλήθεια ὅτι: «ἡ ὀρθοδοξία εἶναι ταυτόσημη μέ τήν Ἑλλάδα, δέν εἶναι ἰδεολογία, εἶναι ἱστορία, εἶναι πίστη, εἶναι παράδοση, εἶναι οἱ κοινές ρίζες αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, εἶναι ἀξίες, οἱ ὁποῖες χρειάζεται νά ὑπάρξουν, νά διατηρηθοῦν, γιά νά μπορεῖ νά διατηρηθεῖ καί ἡ πατρίδα μας». Ἄς μήν ἐπιτρέψουμε μιά νέα ἅλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας τέτοιων τεραστίων διαστάσεων καί συνεπειῶν πού ἐπιχειρεῖται καί συντελεῖται αὐτή τήν στιγμή, μέσῳ αὐτῶν τῶν ἀπαράδεκτων ἐκπαιδευτικῶν πρακτικῶν.
Ὡς ἐλάχιστη μορφή διαμαρτυρίας ἀπέναντι στήν ἀλλοίωση τῆς Θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν Ἑλληνοπαίδων, προτρέπω τούς εὐσεβεῖς γονεῖς τῆς Ἐπαρχίας μας νά προβοῦν στήν ἐπαναστατική καί πρωτοφανῆ στά παγκόσμια ἐκπαιδευτικά χρονικά ἐνέργεια, αὐτήν τῆς ἐπιστροφῆς στό Υπουργεῖο – μέσῳ τῶν Σχολείων - τῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν, πού πλέον τείνει νά λάβει χαρακτηριστικά μαζικοῦ Πανελληνίου κινήματος ἐναντίον τῆς ἀντορθόδοξης ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως.
Στόν ἱερό αὐτόν ἀγώνα, ἄς ἔχουμε τήν ἐνίσχυση καί προστασία τοῦ Παμμεγίστου Ταξιάρχου μας Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὁ Ὁποῖος εἴθε νά σκεπάζει ἐσᾶς καί τά παιδιά σας καί νά εὐλογεῖ τήν ζωή καί τά ἔργα σας.
Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης:

† Ὁ Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com