26 Ιουν 2016

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Μίμησις ομολογίας των αγίων ΠάντωνἘν Πειραιεῖ 26-6-2016
Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή : «Μιμημαί μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστοῦ». Το ἴδιο φωνάζει σήμερα καί καθένας ἀπό τούς ἁγίους Πάντες σ’ἐμᾶς. Ἄν εἶστε Χριστιανοί, μιμηθῆτε μας! Διότι, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «ἑορτή ἁγίου, μίμησις ἁγίου». Ἄν ἑορτάζουμε τούς ἁγίους, πρέπει νά τούς μιμηθοῦμε. Σέ τί ὅμως νά τούς μιμηθοῦμε; Στά μαρτύρια; Στήν ἀσκητικότητα; Στά θαύματα; Εἴμαστε ἁμαρτωλοί, σκουλήκια βρωμερά καί δέν μποροῦμε νά τούς φτάσουμε. Σέ τί, ὅμως, μποροῦμε νά τούς μοιάζουμε; Στήν ὁμολογία τῆς πίστεως. Ἄν δέν ἔχεις ὁμολογία πίστεως, Χριστιανός δέν εἶσαι, μᾶς εἶπε ὁ Κυριος στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὅστις δ’ἄν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν καγώ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς». Τί θά πεῖ ὁμολογία πίστεως; Αὐτό, πού πιστεύεις, νά μήν τό κρατᾶς κρυφό μές τήν καρδιά σου, ἀλλά νά ἔχεις τό θάρρος νά τό λες, νά τό ἐκφράζεις μέ τή γλῶσσα σου. Ἔτσι ἔκαναν οἱ ἅγιοι Πάντες.

Τί πρέπει νά ὀμολογήσουμε ἐμεῖς οἱ σημερινοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στή σύγχρονη ἐποχή, πού ζοῦμε;
Α) Πρέπει νά ὀμολογήσουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀποκλειστικῶς καί μόνον αὐτή ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική και Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως˙ ὅτι αὐτή εἶναι ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας, καί ὅτι ἐκτός αὐτῆς, δηλ. στά σχίσματα, στίς αἱρέσεις καί στίς παραθρησκεῖες, δέν ὑπάρχει σωτηρία.
Β) Πρέπει νά ὀμολογήσουμε ὅτι ὁ Παπισμός, ὁ Προτεσταντισμός καί ὁ Μονοφυσιτισμός εἶναι αἱρετικές θρησκευτικές παρασυναγωγές, εἶναι αἱρέσεις και ὄχι «ἐκκλησίες» και ὅτι οἱ ἀρχηγοί τους εἶναι αἱρεσιάρχες.
Γ) Πρέπει νά ὀμολογήσουμε ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση καί οἱ οἰκουμενιστές παναιρετικοί. Ὁ σύγχρονος ἅγιος γέρων καί καθηγητής τῆς Δογματικῆς ὅσιος Ἰουστίνος Πόποβιτς σημειώνει ὅτι «Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὄνομα διά τούς ψευδοχριστιανισμούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὐμανισμῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν Παπισμό. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὄλαι αἵ ψευδοεκκλησίαι δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν. Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὄνομά τους εἶναι ἡ παναίρεσις».
Δ) Πρέπει νά ὀμολογήσουμε ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτη καί ἀπαράδεκτη ἡ συμμετοχή ἀρκετῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στόν παμπροτεσταντικό ὁμογενοποιητικό ὀργανισμό τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν λεγομένων «Ἐκκλησιῶν» μᾶλλον Αἱρέσεων. Εἶναι καυτά τά ἐρωτήματα τοῦ ὁσίου Ἰουστίνου Πόποβιτς γιά τό ἐν λόγῳ θέμα : «Ἕως πότε θά ἐξευτελίζουμε δουλικῶς τήν Ἁγίαν μας Ὀρθόδοξον Ἀγιοπατερικήν Ἐκκλησίαν διά τῆς οἰκτρῶς καί φρικωδῶς ἀντι-ἁγιοπαραδοσιακῆς στάσεώς μας ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν»;  Ἤταν ἄραγε ἀπαραίτητον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, αὐτό το Πανάχραντον Θεανθρώπινον Σῶμα καί ὀργανισμός τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, νά ταπεινωθεῖ τόσον τερατωδῶς, ὥστε οἱ ἀντιπρόσωποί  της θεολόγοι, ἀκόμα δέ καί Ἱεράρχαι, νά ἐπιζητοῦν τήν «ὀργανικήν» μετοχήν καί συμπερίληψιν εἰς τό λεγόμενον «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν», τό ὁποῖον, κατ’  αὐτόν τόν τρόπον, γίνεται εἰς νέος ἐκκλησιαστικός «ὀργανισμός», μία «νέα Ἐκκλησία» ὑπεράνω τῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς ὁποίας οἱ Ὀρθόδοξοι καί μή Ὀρθόδοξοι ἐκκλησίαι ἀποτελοῦν μόνο «μέλη» («ὀργανικῶς μεταξύ των συνδεδεμένα»!); Ἀλοίμονον, ἀνήκουστος προδοσία»!
Ε) καί τελευταῖον, πρέπει νά ὀμολογήσουμε ὅτι ἡ Διευρυμένη Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν 10 ἀπό τίς 14 Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πού ἔλαβε χώρα στήν Κρήτη τήν περασμένη ἑβδομάδα, δέν εἶναι οὔτε Πανορθόδοξη, οὔτε Ἁγία, οὔτε Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά εἶναι μία σύναξη ἐπικίνδυνη καί προβληματική, ἐπειδή ἀπέκλεισε μεγάλη μερίδα Ἐπισκόπων καί κατέλυσε τήν ὀρθόδοξη συνοδικότητα˙ εἶναι μία σύναξη χωρίς τήν ἀντικειμενική ἐνημέρωση τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος, μέ θεολογικές ἀσυνέπειες καί ἀντιφάσεις καί μέ ἀποκλειστικό ρόλο «ἁρμοδίου καί ἐσχάτου κριτοῦ» σέ θέματα πίστεως. Εἶναι μία σύναξη, πού στηρίχθηκε καί ἐφάρμοσε βατικάνεια, παπικά, μασονικά καί ἀμερικανικά πρότυπα καί μεθόδους. Μέσω τῆς Συνάξεως τῆς Κρήτης ἐπιβλήθηκαν καί κατοχυρώθηκαν «ἀλάθητες» ἀποφάσεις, δημιουργήθηκε ἀλλοιωμένη ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία, καθιερώθηκε ἡ μεταπατερική αἵρεση, νομιμοποιήθηκε θεσμικά ἡ παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἀναγνωρίστηκε ἐκκλησιαστικότητα στίς αἱρέσεις του Παπισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ. Γιά τούς λόγους αὐτούς καί ἄλλους πολλούς ἡ ληστρική καί οἰκουμενιστική ψευδοσύναξη τῆς Κρήτης καί οἱ ἀποφάσεις της δέν μποροῦν νά γίνουν ἀποδεκτές ἀπό τό ὀρθόδοξο πλήρωμα καί τήν γρηγοροῦσα ἐκκλησιαστική συνείδηση.
Ἀγαπητοί μου, ζοῦμε σέ ἐποχή ἀρνήσεως τῆς πίστεως. Ὁ Χριστός, ὅμως, ζητάει καί σήμερα νά τόν ὁμολογοῦμε. Ἄς γίνουμε, λοιπόν, κι ἐμεῖς μικροί ὁμολογητές. Κι ἄν ἀκόμη ὅλοι ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, καί μείνεις ἕνας καί μόνος σου, ἐσύ νά ὁμολογεῖς τό πανάχραντο ὄνομά Του. Τότε θά μοιάζεις μέ τούς ἁγίους Πάντας. Τό εἶπε καθαρά ὁ Χριστός. Μέ ὁμολογεῖς; Θά σέ ὁμολογήσω. Μέ ἀρνεῖσαι; Θά σέ ἀρνηθῶ. Γνώρισμα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ εἶναι παντοῦ καί πάντοτε, μέ λόγια, μέ ἔργα καί μέ αἷμα, νά ὁμολογεῖ τόν Χριστό, τόν Ὁποῖο ὑμνοῦν ἅγγελοι καί ἀρχάγγελοι εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν! 

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στο εξωτερικο που οι ορθοδοξες εκκλησιες είναι κατ εξοχην οικουμενιστικες,δηλ. παναιρετικες ,σημαινει ότι δεν εχουμε εκκλησια, ότι βρισκόμαστε μονοι στο ελαιος του Θεου,θα χρειστει μια συντονισμενη και συστηματικη οργανοσι των ορθοδοξων μελων. Ηδη ηταν αναμενομενο ότι θα κατέληγαν ετσι οι οικουμενιστες ,χασαμε πολύ χρονο διχως να οργανωθουμε και να αντιμετωπίσουμε την καταστασι,τωρα βρισκόμαστε μεταιωροι.

Ανώνυμος είπε...

Άξιος πάτερ Αγγελε. Μακάρι τέτοια ομολογιακά κηρύγματα να ακούγονταν σε όλες της Εκκλησίες της Ιερας Μητροπολης Πειραιώς. Άξιος και πάλι Άξιος.

Kappadokis87 είπε...

Να πάτε στους παλαιοημερολογητες σχισματικούς αν δεν ειστε ευχαριστημένος με τις ορθόδοξες εκκλησίες της διασποράς.

FEH είπε...

Πάτερ μου, ἔχεις τὸ χάρισμα νὰ διατυπώνης ἀκριβῶς τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, καθαρὰ καὶ ἀτόφια. Σὲ παρακαλῶ μπορεῖς νὰ ἀπευθυνθεῖς στὸ θέμα ποὺ ἐγείρει ὁ Ἀνώνυμος; Ἡ κατάσταση στὴν Ἀμερικὴ εἶναι τραγική. Δὲν γνωρίζω οὔτε ἕνα ἐπίσκοπο ποὺ νὰ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε Πάτερ μου.
Δεν έχουν στις μέρες μας πολλοί το χάρισμα της Ομολογίας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως κάτι.
Τι πρέπει να κάνουμε εμείς ο απλός λαός τώρα που οι επίσκοποι μας φαίνεται να θέλουν να μας αλλάξουν την Εκκλησία που εμείς αγαπήσαμε και σε αυτήν εναποθέσαμε την αιώνια μας ψυχή?
Και όταν λέω Εκκλησία εννοώ την Ορθόδοξη Πίστη μας.
Τον Χριστό που μας παρέδωσαν οι Άγιοι μας.Το σύμβολο της Πίστης μας που είναι το Πιστεύω εις Έναν Θεόν και όχι εις Έναν άνθρωπον(Πάπα).
Τι να κάνουμε που οι πνευματικοί μας είναι υπάλληλοι της Μητρόπολης και όχι υπηρέτες Του Χριστού?
Στο δικό μου τόπο που ζω όλοι οι επίσκοποι της ευρύτερης περιοχής είναι Οικουμενιστές.Οι ιερείς τους τρέμουν.
Φοβούνται μήπως χάσουν το ψωμί τους.
Τι πρέπει να κάνουμε Πάτερ μου?
Γράφω με πόνο.
Αμαρτωλός άνθρωπος είμαι.
Οικογενειάρχης.
Όμως δεν θέλω ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου να προδώσουμε την πίστη μας.
Συγνώμη αν φαίνονται αστείες οι ερωτήσεις μου.
Όμως μέσα από το κείμενο που διάβασα βρήκα το θάρρος να σας γράψω αυτό το σχόλιο.
Εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη και κουράγιο σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς γιατί αισθάνομαι πως οι πολύ δύσκολες μέρες δεν είναι μακριά.
Την ευχή σας.
Ι.Π

Αλεξανδρος Γαλανοπουλος Βερολινο είπε...

Ευλογειτε Πάτερ Αγγελε και συγχαρητήρια!

Διατυπωνετε απλά και κατανοητά από τον πιο απλό άνθρωπο, το καθήκον μας, ως πιστών, για το πώς πρεπει χωρίς δειλία να ομολογήσουμε τώρα και παντα, χωρίς κανέναν φόβο, την πίστη μας εις την μία και μοναδική Αγια εκκλησία την Ορθοδοξη του Θεου του αληθινού!

Όπως τα αναλυετε με λίγα και ξεκάθαρα λόγια, προσφέρει ο Κύριος μιαν Αγιαν Κατηχησιν, για το φλέγον αυτό θέμα της εποχής μας.

Και όπως βλέπουμε με μεγάλη μας λύπη, οι κατά τα άλλα κήρυκες της αγαπης παναιρετικοι διαβολοκινουμενοι οικουμενιστες , κάθε βαθμίδας, έχουν φοβησει με τις απειλές τους, οι αιμοβόρος λύκοι του αντιδικου και το ποιμνιο.

Που εισαστε λεβεντες κα παλληκαρια τώρα που μας καλεί ο Κύριος να τον ομολογήσουμε;

Γιατί σκιαζεστε αδέλφια; Πως έχουμε απαίτηση να μας σώσει ο Θεός, όταν ούτε ένα σχολιο υποστήριξης δεν τολμούμε να βαλουμε,σε τέτοιους αξιους Πατέρες που μας δίνει ο Κυριος μας και ο Θεός μας;

Και επώνυμα παρακαλώ πολύ, όχι μόνον ανώνυμα!

Ο Πατηρ Αγγελος και οι άλλοι Πατέρες πως βάζουν το όνομα τους;

Θέλουμε ήρωες χωρίς εμείς να κουνησουμε ούτε το δακτυλακι μας; Μόνον απαιτήσεις έχουμε;

Κατά τ αλλά ψάχνουμε να βρούμε Αγίους για να μιλάμε ως αργοσχολοι αμπελοφιλοσοφοι για τον Θεό!

Είναι ώρα να βγούμε όλοι από το καβούκι μας, ως ανάξιοι,χωρις να επιδιώκουμε δόξες, τιμές και οπαδούς, ορθώνοντας, ως αμαρτωλοί το ανάστημα μας.

Ο παναθλιος των παναθλιων, και ασήμαντος των ασήμαντων,

αμαρτωλος αλλά όχι, ποτέ Κύριε αιρετικός και παναιρετικος οικουμενιστης,

Αλέξανδρος Γαλανοπουλος
Βερολινο

Την Ευχή σου Πατερ Παυλο

ΕΦΗ είπε...

Συγχαρητήρια για το άρθρο σας. Στην κεντρική Ευρώπη ο οικουμενιστικος λόγος στην ορθόδοξη ελληνική εκκλησια ευημερει. Τι προτείνετε να κάνουμε? δεν έχουμε όρεξη πια να εκκλησιαστούμε και να ακούμε κηρύγματα με αμφίβολη ορθόδοξη γνησιότητα και ειναι αισθητή η απόκλιση απο αυτα που ξέρουμε απο παιδιά . Μπρούν κάποιοι γνήσιοι ιερείς ορθόδοξοι να περιοδεύουν ίσως για εξομολογήσεις και λειτουργίες?

Unknown είπε...

EINAI ALHTHEIA!!!! zw sthn Amerikh....h katastash einai tragikh ondws...ti tha ginoume edw????

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΜΕΘ ΥΜΩΝ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΥΜΩΝ
Δεν γνωριζομε μετα την δημοσιευσιν του κειμενου για τους ετεροδοξους τι σταση θα κρατησουν οι μητροπολιτες οι λιγοι εν οις και ο πειραιως ως και οι πατερες π παυλος
και αγγελος ΑΝΑΜΕΝΩΜΕ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗδιοτι δεν γνωριζομε τις προσθηκες και αφαρεσεις απο το κειμενο που αφορα διαλογους κ/λ/π

Ανώνυμος είπε...

Eιναι μια συναξη επικινδυνη και προβληματικη. ΟΧΙ. Δεν ειναι ετσι. Ειναι μια συναξη ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ. Ορθοτομηστε επιτελους την αληθεια.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον π. Άγγελο!

Καλλίστρατος

ΜΑΝΟΣ είπε...

Το ποιμνιο περιμενει τι θα αποφασισουν οι αγωνιστες πατερες κι οι ομολογητες. Δεν μπορει ν ακολουθησει τους λυκοποιμενες με δορα προβατου. Ουτε ν ακολουθησει τα σχισματα. Πρεπει να διακοπει η κοινωνια με τους οικουμενιστες κ να καταδικασθουν αυτοι απο τον υγιη ορθοδοξο κληρο κ λαο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com