30 Ιουν 2014

"Λατρείες" (cults) ανάμεσά μας η κρυφή απειλή της καθημερινής μας ζωής«ΛΑΤΡΕΙΕΣ» (cults) ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ
Η ΚΡΥΦΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ
Ἔχουμε συχνά ἀναφερθεῖ στίς μεθοδεύσεις τῶν «λατρειῶν» (cults) γιά την ἐνσωμάτωση ὀπαδῶν στίς τάξεις τους. Ἡ ἄσκηση σκληρῆς ἐργασίας, ἡ στέρηση τοῦ ὕπνου, ἡ περιορισμένη ἤ εἰδική διατροφή, ἡ ἀπομόνωση ἀπό τό παλαιό περιβάλλον και ἡ μονοπώληση τῆς πληροφόρησης εἶναι λίγα ἀπό τά ἐργαλεῖα πού οἱ ὁμάδες αὐτές χρησιμοποιοῦν, ὥστε συχνά νά παραλληλίζονται οἱ μέθοδοι αὐτές μέ τίς μεθόδους πλύσης ἐγκεφάλου πού ἀσκοῦνται σε αἰχμαλώτους πολέμου.  
Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐνημέρωσης ἀξίζει νά ἀναφερθοῦμε στό ἀξιόλογο βιβλίο «Λατρεῖες ἀνάμεσά μας» (Cults in Our Midst)1 τῶν Μάργκαρετ Σίγκερ (Margaret Singer, 1921–2003) καί Γιάνια Λάλικ (Janja Lalich, 1945-), ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη κατεῖχε διδακτορικό στήν Ψυχολογία, ἐνῶ ἡ δεύτερη στήν Φιλοσοφία. 

Στό συγκεκριμένο βιβλίο, οἱ συγγραφεῖς περιγράφουν ἕξι καταστάσεις, οἱ ὁποῖες ὅπως ὑποστηρίζουν θά μποροῦσαν νά κάνουν ἐφικτή τήν χειραγώγηση τῆς σκέψης. Ὅπως ἀναφέρουν, οἱ καταστάσεις αὐτές δέν περιλαμβάνουν καμία ἀνάγκη γιά ψυχικό καταναγκασμό ἤ ἄσκηση βίας. Ὅσον ἀφορᾶ στίς μεθόδους τῶν «λατρειῶν» (cults) καί τήν δράση τους, οἱ συγγραφεῖς ἀναφέρουν τά ἑξῆς: 
1) Τό ἄτομο κρατεῖται ἀνύποπτο σχετικά μέ τό τί συμβαίνει καί εἰδικά, μέ τίς συνθῆκες χειραγώγησής του βῆμα πρός βῆμα. Πιθανά καινούργια μέλη καθοδηγοῦνται, μέσῳ ἑνός προγράμματος ἀλλαγῆς συμπεριφορᾶς χωρίς νά ἔχουν πλήρη γνώση τοῦ περιεχομένου του, βῆμα πρός βῆμα. 
2) Τό κοινωνικό ἤ ψυχολογικό περιβάλλον τοῦ προσώπου ἐλέγχεται. Εἰδικά, ἐλέγχεται ὁ προσωπικός του χρόνος.  Μέσῳ ποικίλων μεθόδων, τά νεώτερα μέλη τῶν «λατρειῶν» ἀπασχολοῦνται κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας συνεχῶς και καθοδηγοῦνται στό νά σκέπτονται ὅσο περισσότερο γίνεται τήν ὁμάδα καί τό περιεχόμενο τῶν διδασκαλιῶν της. 
3) Καλλιεργεῖται συστηματικά στό ἄτομο μία αἴσθηση ἀδυναμίας καί ἀνικανότητας.
Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἀπομάκρυνση τῶν μελῶν ἀπό τό φυσιολογικό τους κοινωνικό ὑποστηρικτικό περιβάλλον για ἕνα χρονικό διάστημα καί ἡ ἐγκατάστασή του στό περιβάλλον τῆς ὀργάνωσης ὅπου ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ἀποτελεῖται ἀπό παλαιότερα μέλη. Τά μέλη χρησιμεύουν σάν πρότυπα τῆς συμπεριφορᾶς καί τοῦ ἐνδογλωσσικοῦ ἰδιώματος τῆς ὀργάνωσης. 
Τά μέλη ἀπομακρύνονται ἀπό τήν κύρια δραστηριότητά τους, παραιτοῦνται ἀπό τήν ἐργασία τους ἤ ἐγκαταλείπουν τίς σπουδές τους, στεροῦνται τό εἰσόδημά τους ἤ ἐξαναγκάζονται νά τό παραχωρήσουν -πλήρως ἤ στό μεγαλύτερο μέρος του- στήν ὀργάνωση. 
Ἀπό τή στιγμή πού τό θῦμα ἔχει χάσει τό συνηθισμένο ὑποστηρικτικό του περιβάλλον, διαβρώνεται ἡ ἐμπιστοσύνη στίς διανοητικές του ἱκανότητες. Καθώς αὐξάνεται ἡ αἴσθηση ἀδυναμίας καί ἀνικανότητας τοῦ θύματος, μειώνεται ἡ ὀρθή ἱκανότητα κρίσης καί κατανόησης τοῦ κόσμου, ἀποσταθεροποιεῖται ἡ συνήθης ὀπτική τῆς πραγματικότητας.  
Καθώς ἡ ὀργάνωση «ἐπιτίθεται» στην πρότερη ἐγκόσμια ὀπτική τοῦ θύματος, θλίψη καί ἐσωτερική σύγχυση προκαλεῖται στόν ὀπαδό. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἀπαγορεύεται σ’ αὐτόν νά μιλήσει γι’ αὐτό ἤ νά ἀντιταχθεῖ στήν ὅλη κατάσταση καθώς ἡ ἡγεσία τῆς ὀργάνωσης ἀποθαρρύνει τίς ἐρωτήσεις καί ἐξουδετερώνει κάθε ἀπόπειρα ἀντίστασης. Ἡ διαδικασία αὐτή ἐπιταχύνεται με τό νά διατηροῦνται τά ὑποψήφια θύματα διαρκῶς ἀπασχολημένα μέχρι κοπώσεως μέσῳ ἐπιλεγμένων, εἰδικά γιά τόν σκοπό αὐτό, δραστηριοτήτων. 
4) Μεθοδεύεται ἕνα σύστημα ἀνταμοιβῶν, τιμωριῶν καί ἐμπειριῶν μέ τρόπο τέτοιο, ὥστε νά ἐξαλείφεται ἀπό τή συμπεριφορά τοῦ θύματος κάθε ἴχνος τῆς προηγούμενης ταυτότητάς του.  
Ἡ χειραγώγησηἐμπειριῶν ἐπιτυγχάνεται μέσῳ ποικίλων μεθόδων ὕπνωσης/ἔκστασης (trance), οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν τή χρήση τεχνικῶν ὅπως: ἀργῶν ρυθμικῶν δομῶν ὁμιλίας, καθοδηγούμενων λεκτικῶν καί ὀπτικῶν συμβόλων, ψαλμωδίας, μακροσκελῶν περιόδων προσευχῆς ἤ διαλέξεων καί πολύωρων ἀσκήσεων διαλογισμοῦ, ὅλα καθοδηγούμενα ἀπό τήν ἡγεσία τῆς ὁμάδος. Παλαιότερες πεποιθήσεις καί μοντέλα συμπεριφορᾶς τοῦ θύματος προσδιορίζονται ὡς ἄσχετα ἤ διαβολικά. 
Ἡ ἡγεσία στοχεύει στήν ἀπάλειψη παλαιῶν συνηθειῶν, γι’ αὐτό τό θῦμα εἶναι ὑποχρεωμένο νά τίς καταπνίξει. Τά μέλη ἐνθαρρύνονται στήν ἐναρμόνιση μέ τίς πεποιθήσεις τῆς ὁμάδας καί ἀποθαρρύνονται ἀπό παλινδρομήσεις σέ παλαιές πεποιθήσεις καί συμπεριφορές.  
5) Ἡ ὀργάνωση μεθοδεύει τό σύστημα ἀνταμοιβῶν, τιμωριῶν καί ἐμπειριῶν ὥστε νά προωθήσει τήν ἐκμάθηση τῆς ἰδεολογίας ἤ τοῦ συστήματος ἀξιῶν καί ἀποδεκτῶν ἀπό αὐτή μοντέλων συμπεριφορᾶς.  
Ἡ ἐπίδειξη καλῆς συμπεριφορᾶς, κατανόησης καί ἀποδοχῆς τῶν πεποιθήσεων τῆς ὁμάδας καί ἡ συμμόρφωση με αὐτές ἀνταμείβονται, ἐνῶ οἱ ἐρωτήσεις, ἡ ἐκδήλωση ἀμφιβολιῶν καί ἡ ἄσκηση κριτικῆς ἀντιμετωπίζονται μέ ἀποδοκιμασία, ἀποκατάσταση τοῦ «λάθους» καί τέλος ἐνδεχόμενη ἐκδίωξη. Κάνουν ὁποιονδήποτε θέσει ἕνα ἐρώτημα νά αἰσθάνεται πώς πάσχει ἀπό κάποια ἔμφυτη διαταραχή. 
Ἡ μόνη τροφοδότηση τῶν μελῶν προέρχεται ἀπό τήν ὁμάδα. Οἱ ὀπαδοί μετατρέπονται σέ θύματα ἐξαρτημένα ἀπό τις ἀνταμοιβές, πού προσφέρονται ἀπό ἐκείνους, πού ἐλέγχουν τά πράγματα. Τά μέλη ὀφείλουν νά προσλαμβάνουν ποικιλία νέων πληροφοριῶν σχετικά μέ τίς πεποιθήσεις τῆς ὀργάνωσης καί τήν ἀναμενόμενη ἀπό αὐτή συμπεριφορά.
Ὅσο πιό πολύπλοκο, ἀντιφατικό καί δύσκολο στήν κατανόηση εἶναι τό νέο σύστημα ἀξιῶν, τόσο πιό ἀποτελεσματική εἶναι ἡ προσηλυτιστική διαδικασία.
Ἡ ἐκτίμηση καί ἡ στοργή ἀπό τους ὁμότιμούς τους εἶναι πολύ σημαντική γιά τούς προσήλυτους. Ἡ ἀποδοχή ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐναρμόνιση τῶν νέων μελῶν σέ μοντέλα σκέψης καί συμπεριφορᾶς τῶν παλαιοτέρων, πρότυπων μελῶν. Ἡ σχέση τους μέ τά παλαιότερα μέλη ἀπειλεῖται ὁποτεδήποτε ἐκεῖνοι ἐπιδεικνύουν ἀδυναμία στήν ἐκμάθηση ἤ διαφοροποίηση τῆς συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, οἱ νέοι προσήλυτοι ἁπλά συναινοῦν, ἐπιδοκιμάζουν καί ἐνεργοῦν σά νά κατανοοῦν και ἀποδέχονται τή νέα ἰδεολογία.
6) Προβάλλεται ἕνα κλειστό σύστημα λογικῆς καί ἀπολυταρχικῆς δομῆς, τό ὁποῖο δέν ἐπιτρέπει καμία ἀνατροφοδότησηκαί ἀρνεῖται νά διαμορφωθεῖ ἀπό οἱονδήποτε ἄλλο παράγοντα χωρίς τήν ἔγκριση τῆς ἡγεσίας ἤ ἄνευ διαταγῆς κάποιου ἐντεταλμένου ἀξιωματούχου.
Ἡ ὀργάνωση ἔχει πυραμιδοειδῆ δομή. Ἡ ἡγεσία πρέπει νά διαθέτει εἰδική φραστική διατύπωση ὥστε νά μήν ἐκτίθεται ποτέ. Στά μέλη δέν ἐπιτρέπονται οἱ ἐρωτήσεις, ἡ ἄσκηση κριτικῆς ἤ οἱ διαμαρτυρίες. Ἐάν κάτι ἀπ’ αὐτά συμβεῖ, ἡ ἡγεσία ἰσχυρίζεται πώς τό μέλος αὐτό εἶναι προβληματικό κι ὄχι ἡ ὀργάνωση ἤ τά δόγματά της. Τό στοχοποιημένο μέλος ἀντιμετωπίζεται ὡς μόνιμα διανοητικά ἀνορθόδοξο ἤ ἄδικο, ἐάν αὐτό ἀμφισβητήσει τήν ὅλη δομή τῆς ὀργάνωσης, τήν ἡγεσία καί τίς δοξασίες της, τά ὁποία σέ κάθε περίπτωση θεωροῦνται ὡς ἀπόλυτα ὀρθά καί δίκαια.
Ὁ προσηλυτισμός ἤ ἡ ἀναδιαμόρφωση τοῦ θύματος/μέλους πραγματοποιεῖται μέσα σέ ἕνα κλειστό σύστημα. Καθώς τά μέλη μαθαίνουν νά ἐναρμονίζουν τή συμπεριφορά τους ὥστε νά γίνονται ἀποδεκτά ἔναντι αὐτοῦ τοῦ κλειστοῦ συστήματος, ἀλλάζουν -ἀρχίζοντας νά μιλοῦντή «γλώσσα τῆς ὁμάδας»-, πράγμα πού συμβάλλει στήν περαιτέρω ἀπομόνωση καί ἀπομάκρυνσή τους ἀπό προγενέστερες πεποιθήσεις καί συμπεριφορές.
ΑΟΥΜ ΣΙΝΡΙΚΙΟ (2)
Ἕνα μέλος τῆς Ἀούμ Σινρικίο (Aum Shinri Kyo)3, τῆς Ἰαπωνικῆς λατρείας (cult), πού ἐξαπέλυσε τό 1995 στό μετρό τοῦ Τόκυο τήν ἐπίθεση μέ τό νευροτοξικό ἀέριο σαρίν4, παραδόθηκε στήν Ἀστυνομία, ἔχοντας διαφύγει τή σύλληψη ἐπί 17 σχεδόν χρόνια. 
Ὁ ἡλικίας 46 ἐτῶν Μακότο Χιράτα (Makoto Hirata)5, ἀπό τούς πιό περιζήτητους φυγόδικους, ἀρνήθηκε νά ἀποκαλύψει στήν Ἀστυνομία πῶς παρέμενε ἀσύλληπτος ἐπί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε ὅμως ὅτι ἐπιθυμοῦσε νά «ἀφήσει πίσω του τό παρελθόν». Ἐν τούτοις, ἡ παράδοση τοῦ Χιράτα θά μποροῦσε νά καθυστερήσει τήν ἐκτέλεση τοῦ ἱδρυτῆ τῆς σέκτας Σόκο Ἀσαχάρα καί ἄλλων δώδεκα μελῶν της πού ἔχουν καταδικαστεῖ σέ θάνατο.
Τό Νοέμβριο 2011 τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ἰαπωνίας ἀπέρριψε ἔφεση τοῦ ἡλικίας 51 ἐτῶν, Σέϊτσι Ἔντο (Seiichi Endo), τοῦ 13ου μεταξύ τῶν καταδικασθέντων σέ θάνατο μελῶν τῆς σέκτας. Ἡ ἐκτέλεση τῶν ὑπολοίπων δώδεκα μελῶν τῆς Ἀούμ Σινρικίο εἶχε ἀνασταλεῖ ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐκδίκασης τῆς ἔφεσης τοῦ Ἔντο. Ἡ ἀπόρριψη τῆς ἔφεσης ἄνοιξε τό δρόμο γιά τήν ἐκτέλεση τῶν ποινῶν, ἀλλά ἡ ἑκούσια παράδοση τοῦ Χιράτα θά μποροῦσε νά καθυστερήσει καί πάλι τήν ἐκτέλεση καθ’ ὅσον καταδικασθέντα μέλη σεκτῶν εἶναι πιθανόν νά χρησιμεύσουν ὡς μάρτυρες στήν ἐν λόγῳ δίκη. Τό γεγονός αὐτό ὁδήγησεσέ εἰκασίες σχετικά μέ τό κίνητρο τῆς ἐθελουσίας παράδοσης τοῦ Χιράτα.
Μετά τή σύλληψή του, ἡ Ἀκέμο Σέϊτο (Akemo Saito), ἄλλο μέλος τῆς σέκτας, παραδόθηκε ἐπίσης στίς ἀστυνομικές ἀρχές, ἰσχυριζόμενη ὅτι συζοῦσε μέ τόν Χιράτα το μεγαλύτερο διάστημα πού αὐτός ἦταν φυγόδικος. Ἡ Ἀστυνομία ὑπέβαλλε μήνυση κατά τῆς γυναίκας γιά ὑπόθαλψη φυγά...
Ἄν καί ὁ Χιράτα δέν κατηγορεῖται εὐθέως γιά συμμετοχή στήν ἐπίθεση μέ το νευροτοξικό ἀέριο στό μετρό τοῦ Τόκυο, ὅμως κατεζητεῖτο γιά τήν ἀπαγωγή και τό θάνατο, τό 1995, τοῦ Κιγιόσι Καρίγια (Kiyoshi Kariya), ἀδελφοῦ μιᾶς ὀπαδοῦ πού εἶχε ἐγκαταλείψει τήν ὀργάνωση. Ὁ Χιράτα καί ἄλλα μέλη τῆς λατρείας (cult) εἶχαν κατηγορηθεῖ ὅτι ἀπήγαγαν σέ κάποιο δρόμο τοῦ Τόκυο τόν Καρίγια καί τόν φυλάκισαν στό ὑψίστης ἀσφαλείας κοινόβιο πού διατηροῦσε ἡ ὀργάνωση στούς πρόποδες τοῦ βουνοῦ Φίτζι (Fiji). Εἶχαν ἀκόμη κατηγορηθεῖ ὅτι χρησιμοποίησαν ναρκωτικές οὐσίες ὡς «ὀρό τῆς ἀλήθειας» στήν προσπάθειά τους νά τόν ὑποχρεώσουν νά μιλήσει σχετικά μέ την ἀδελφή του. Σύμφωνα μέ τήν Ἀστυνομία ὁ Καρίγια πέθανε ἀπό ὑπερβολική δόση ναρκωτικῶν ἐνῶ στή συνέχεια οἱ κατηγορούμενοι ἔκαψαν τό σῶμα του σ’ ἕναν ἀποτεφρωτήρα.
Ὁ Χιράτα, πού ἐντάχθηκε στήν ὀργάνωση στά τέλη τοῦ 1980, ὁμολόγησε στίς ἀστυνομικές ἀρχές ὅτι μετάφερε μέν τόν Καρίγια στό κοινόβιο, ἀρνήθηκε ὅμως ὅτι συμμετεῖχε στή δολοφονία του. Παρ’ ὅλα αὐτά εἰκάζεται ἡ συμμετοχή του στήν ἀπόπειρα δολοφονίας ἑνός ὑψηλόβαθμου στελέχους τῆς Ἀστυνομίας τό 1995.
200 σχεδόν ἄτομα σχετιζόμενα μέ τήν ἐν λόγῳ λατρεία (cult) ἔχουν καταδικαστεῖ γιά ἀδικήματα, πού περιλαμβάνουν φόνους, ἀπαγωγές καί παραγωγή νευροτοξικοῦ ἀερίου.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ (6)
Τό ὑπολογιζόμενο 1,2 ἑκατομμύριο ἀνθρώπων, πού ταξιδεύουν στήν Ἰνδία ἐτησίως, γιά πρακτική ἐξάσκηση στή γιόγκα, στό διαλογισμό, στήν «ἰατρική» τῆςἀγιουρβέδα7 καί στίς ἄλλες «πνευματικές» δραστηριότητες, ἀναμένεται ὅτι θά ἔχει σχεδόν διπλασιαστεῖ μέχρι τό 2015.
Τό δωδεκάμηνο πού ἔκλεισε τόν Ὀκτώβριο 2011, οἱ ταξιδιωτικοί πράκτορες στήν Ἰνδία ἀπεκάλυψαν ὅτι ὁ -φερόμενος μέ τόν ὄρο «πνευματικότητα καί εὐζωία»- θρησκευτικός τουρισμός ἀπέφερε στή χώρα 817 ἑκατομμύρια στερλίνες, δημιουργώντας μιά ταχύτατα ἀναπτυσσόμενη «τουριστική βιομηχανία» τήν ὁποία ἡ Κυβέρνηση τῆς χώρας ἀνυπομονεῖ νά προωθήσει.
Μικρό παράδειγμα τῶν ἀνωτέρω ἀποτελεῖ ὁ διαβόητος Ἰνδός γκουρού Ραζνίς, ὁ γνωστός περί τό τέλος τῆς ζωῆς του καί ὡς Ὄσσο, πού ἀπό τήν Πούνα τῶν Ἰνδιῶν ἐπέτυχε τήν παγκόσμια ἐξάπλωση τῆς σέκτας του. Σήμερα, 23 χρόνια μετά τό θάνατό του, τό «Θέρετρο Διαλογισμοῦ Ὄσσο», πού ὁ ἴδιος εἶχε ἱδρύσει στήν πόλη αὐτή, χρεώνει στούς φιλοξενούμενους, στίς ἐν λόγῳ ἐγκαταστάσεις του, περισσότερες ἀπό 1.000 στερλίνες ἑβδομαδιαίως. Στό ποσό αὐτό δέν περιλαμβάνονται τά ἀεροπορικά εἰσιτήρια, τά γεύματα στό «Φυσικῆς Καλλιέργειας Χορτοφαγικό Ἑστιατόριο» τοῦ «Θέρετρου», δυό σέτ καφτανιῶν, πού οἱ θαμῶνες ὀφείλουν νά φέρουν ἀναγκαστικά, καθώς καί ἡ πληρωμή μιᾶς ὑποχρεωτικῆς ἰατρικῆς ἐξέτασης γιά πιθανή μόλυνση ἀπό τόν ἰό τοῦ AIDS.
ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ8 (FLDS) (9)
Ὁ Γουῶρεν Τζέφς (Warren Jeffs)10, ἡλικίας 55 ἐτῶν, ἀρχηγός μιᾶς φονταμενταλιστικῆς σέκτας Μορμόνων, φυλακίστηκε ἰσόβια ἀφοῦ βρέθηκε ἔνοχος βιασμοῦ ἑνός 12άχρονου κοριτσιοῦ, ἐνῶ ὑπῆρξε ὁ πατέρας παιδιοῦ, πού ἀπέκτησε μέ ἕνα 15άχρονο κορίτσι.
Στήν ἀκροαματική διαδικασία, σέ δικαστήριο τοῦ Τέξας, κατατέθηκε ὅτι ὁ Τζέφς εἶχε 79 συζύγους, 29 ἀπό τίς ὁποῖες ἦταν ἀνήλικες. Ὁ Τζέφς, γνωστός στούς 10.000 ὀπαδούς τῆς σέκτας ὡς «ὁ Προφήτης», δίδασκε πώς ἡ πολυγαμία θά ἔφερνε χαρά στόν παράδεισο καί ὅτι ἕνας ἄνδρας θά ἔπρεπε νά ἔχει τουλάχιστον τρεῖς συζύγους γιά νά κερδίσει τή σωτηρία. Ἐπίσης ὁ ἴδιος προσωπικά προΐστατο στούς ὀνομαζόμενους, κατά τήν ὀργάνωση, «οὐράνιους γάμους», ἀνάμεσα σέ νεαρά κορίτσια καί ἄνδρες κατά πολύ μεγαλύτερους. Ἰσχυριζόμενος ὅτι παραβιάζεται ἡ θρησκευτική του ἐλευθερία, ὁ Τζέφς παρουσίασε στό δικαστήριο «ἔγγραφη μαρτυρική κατάθεση ἀπό τόν Θεό» ὁ ὁποῖος ἀπειλοῦσε τήν ἕδρα μέ «ἀρρώστια καί θάνατο» σέ περίπτωσηπού δέν σταματοῦσε ἡ δίκη. Ἡ πολιτική ἀγωγή κατέθεσε πώς σέ γονεῖς κοριτσιῶν, τά ὁποῖα ὁ Τζέφς ἔβρισκε ἑλκυστικά, ἔλεγε ὅτι, «τώρα τά κορίτσια ἀνήκουν σέ μένα». Ἄνδρες πού ἀρνοῦνταν νά ὑποταχθοῦν, ἐκδιώκονταν ἀπό τή μικρή Τεξανή κοινότητα καί οἱ σύζυγοι καί τά παιδιά τους δίδονταν σέ ἄλλους ὀπαδούς. Γιά τήν ὑπεράσπισή του, ὁ Τζέφς κάλεσε ἕναν καί μόνο μάρτυρα, ἕνα πρεσβύτερο τῆς «ἐκκλησίας» ὁ ὁποῖος διάβασε στό δικαστήριο ἀπό τήν «γραφή τῶν Μορμόνων».
Ἡ Κάρολαϊν Τζέσαπ (Caroline Jessup) κλήθηκε νά καταθέσει γιά τήν πολιτική ἀγωγή, ἐπειδή ἡ νέα της προγονή ἦταν τό καινούργιο 12άχρονο θύμα τοῦ Τζέφς. Ἡ Κάρολαϊν, ἡ ὁποία γεννήθηκε μέσα στήν ὀργάνωση, ἐξαναγκάστηκε σέ γάμο μέ τον 50άχρονο Μέριλ Τζέσουπ (Merril Jessop), δεξί χέρι τοῦ Τζέφς καί ἀργότερα, ντέ φάκτο πρόεδρο τῆς σέκτας. Ἡ Κάρολαϊν κατέθεσε στό δικαστήριο ὅτι ὁ σύζυγός της, ἐπειδή ὑπῆρξε ἀπρόθυμη στή συναίνεση, τή βίαζε κατ’ ἐξακολούθηση ἀπό τήν πρώτη γαμήλια νύχτα καί κατά τήν διάρκεια τῶν 17 χρόνων ἔγγαμου βίου, καρπός τοῦ ὁποίου ἦταν ὀκτώ παιδιά. Μή ὄντας διατεθειμένη νά ἐγκαταλείψει τά παιδιά της, τά πῆρε μαζί της ὅταν δραπέτευσε ἀπό τήν ὀργάνωση στίς 4.00’ τά χαράματα τῆς 21ης Ἀπριλίου 2003. Ἡ μεγαλύτερη κόρη της Μπέτυ (Betty) δέ θέλησε νά φύγει κι ἔτρεξε πίσω στό σπίτι. Ἡ μητέρα της τήν ἔσυρε ἔξω διά τῆς βίας, ἀλλά ἐκείνη παρέμεινε ἀρνητική καί τελικά ἐπέστρεψε στό κοινόβιο.
Ἡ Κάρολαϊν Τζέσαπ ἔχει γράψει δύο βιβλία σχετικά μέ τίς ἐμπειρίες της. Στόχος της εἶναι νά θέσει τέλος στήν πολυγαμία, πού θεωρεῖ ὅτι ἔχει ὡραιοποιηθεῖ καί ἁπαλυνθεῖ τά τελευταῖα χρόνια στή συνείδηση τοῦ κοινοῦ. Ἡ ἴδια δήλωσε πώς: «Ὑπάρχει μία γενική τάση... “Καλά, δέν ἐνοχλοῦν κανένα”, ἐνῶ γυναῖκες, κορίτσια καί ἀγόρια κακοποιοῦνται φρικτά καί ἡ κοινωνία δέν τούς προσφέρει καμιά προστασία». Ἡ ἴδια καταδικάζει ἐπίσης τήν πρωτογενῆ θρησκεία τῶν Μορμόνων11, πού δέν ἀσκεῖ πλέον τήν πολυγαμία. «Νομίζω ὅτι ὁ Τζόϊσεφ Σμίθ12 (Joseph Smith) ἐφηῦρε μία θρησκεία μέ σκοπό νά ἱκανοποιήσει τήν ἐπιθυμία του γιά πολυγαμία», δήλωσε ἡ Τζέσαπ.
Οἱ Τάϊμς ἀνέφεραν ὅτι ἄλλες πολυγαμικές ὁμάδες ἐξέφρασαν τόν ἀποτροπιασμό τους γιά τά ἐγκλήματα τοῦ Τζέφς, ἐνῶ ὁ «Συνασπισμός Βασικῶν Δικαιωμάτων» (Principle Rights Coalition) 13, πού ἀντιπροσωπεύει πέντε πολυγαμικές ὁμάδες στήν Ἀριζόνα καί τή Γιούτα δήλωσε ὅτι: «Ἀνησυχοῦμε μέ τήν προοπτική ὅτι τέτοιες ἀθλιότητες θά μποροῦσαν νά διαπραχθοῦν ἀπό ὁποιονδήποτε».
ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ14
Στήν Εὐρώπη... πρό 20ετίας καί σήμερα
Στήν Ἀγγλία, ἕνας Αὐστραλός σατανιστής καταδικάστηκε σέ ἰσόβια δεσμά για τό φόνο τοῦ 35άχρονου Κήθ Σλέϊτερ (Keith Slater) στό Χάλ (Hull) τοῦ Γιορκσάιερ, πρίν ἀπό 25 περίπου χρόνια. Ὁ Κήθ Σλέϊτερ μαχαιρώθηκε θανάσιμα στό λαιμό, στό κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ του, τό 1988 ἀπό τόν Μάρτιν Μπράουν (Martin Brown)15, 42 ἐτῶν, χωρίς προφανῆ αἰτία... Τό θῦμα ἦταν τελείως ἄγνωστο στόν Μπράουν. 
Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ Κακουργιοδικείου, στό Σέφιλντ, σέρ Ἄλαν Γουΐλκι (Sir Alan Wilkie) δήλωσε ὅτιἦταν πιθανόν ὁ Μάρτιν Μπράουν νά μή γνώριζε κἄν τό γιατί διέπραξε τή δολοφονία.
Στήν γειτονική μας Ἰταλία...
Κληρικοί καί Ἀξιωματικοί τῆς Ἀστυνομίας στήν Ἰταλία ἔχουν ἑνώσει τίς δυνάμεις τους γιά νά ἀντιμετωπίσουν ἀποτελεσματικά τόν διαρκῶς αὐξανόμενο ἀριθμό τῶν ἐγκλημάτων, πού σχετίζονται μέ Σατανιστικές σέκτες.
Ὁ Δόν Ὀρέστε Μπένζι (Don Oreste Benzi), ἕνας ἀπό τούς κορυφαίους εἰδικούς συνεργάτες τοῦ Βατικανοῦ σέ θέματα ἀποκρυφισμοῦ καί Σατανισμοῦ, ὑπολόγιζε (τό 2005) ὅτι ὑπῆρχαν στή χώρα τουλάχιστον 8.000 Σατανιστικές σέκτες μέ περισσότερους ἀπό 600.000 ὀπαδούς.
Τό Βατικανό ἔχει ἀποσπάσει κληρικούς στήν «Squadra Anti Sette»16 (SAS), μονάδα κατά τῶν σεκτῶν, πού διερευνᾶ σειρά φόνων συνδεδεμένων μέ τή λατρεία τοῦ διαβόλου καί τή βεβήλωση ἐκκλησιῶν ἀπό σατανιστές.
Μία, σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, ἀστυνομική ἐπιχείρηση διεξάγεται μέ Κέντρο Συντονισμοῦ τή Ρώμη καί ὑπεύθυνο τόν Ἀρχηγό τῆς Ἀστυνομίας Τζάνι ντέ Τζεννάρο(Gianni de Gennaro)17. Ἐκπρόσωπος τῆς ἀστυνομίας δήλωσε: «Ἡ Ὑπηρεσία Δημοσίας Ἀσφαλείας ἀποφάσισε ὅτι θά ἔπρεπε νά δημιουργηθεῖ “Μονάδα Ἀντιμετώπισης τῶν Σεκτῶν καί τοῦ Σατανισμοῦ” στήν Ἰταλία. Σέ πολλές περιπτώσεις διαπιστώσαμε ἐγκληματική δραστηριότητα, πού ἀφοροῦσε φόνους καί σεξουαλικά ἀδικήματα στενά συνδεδεμένα μέ ἀποκρυφιστικές πρακτικές. Ἡ Μονάδα αὐτή θά ἀσχολεῖται ἀποκλειστικά μέ αὐτά τά ἀδικήματα».
Ὁ Δόν Ὀρέστε Μπένζι πού θά εἶναι ὁ σύνδεσμος μέ τίς Ἀστυνομικές Ἀρχές, δήλωσε στήν ἐφημερίδα (The Sunday Telegraph): «Θά ἐπανδρώσουμε τίς “Μονάδες” μέ κληρικούς πού διαθέτουν ἐμπειρία στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἄσκησης τοῦ Σατανισμοῦ καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Αὐτοί θά βοηθήσουν τήν SAS στή μάχη μέ τό πρόβλημα αὐτό πού ἀναπτύσσεται μέ ἀνησυχητική ταχύτητα σ’ ὅλη τήν Ἰταλία.
Ἐδῶ, δέν ἀναφερόμαστε μόνο μέ φόνους, ἀλλά καί στήν ψυχολογική ἐπιρροή πού ἀσκοῦν οἱ σέκτες, ἰδιαίτερα στούς νέους, ἀπομακρύνοντάς τους ἀπό τίς παραδοσιακές κοινωνικές ἀξίες, ἐκθέτοντάς τους σέ κάθε εἴδους φρικαλεότητες». Κι ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Βατικανοῦ κατέληξε: «Αὐτός εἶναι ὁ βασικός λόγος πού ἡ ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νά βοηθήσει».
Κατά τήν Ἀστυνομία, περιοχές μέ ἰδιαίτερη σατανιστική δραστηριότητα στό Βορρᾶ, θεωροῦνται οἱ περιοχές: Πιεντιμόντε (Piedimonte), Βένετο (Veneto), Ἐμίλια Ρωμάνια (Emilia Romagna)• ἐνῶ στό Νότο, οἱ περιοχές: Τοσκάνη (Toscana), Οὔμπρια (Umbria), Καλαβρία (Calabria) καί Ἀπουλία (Puglia).
Ἔχει ἐπίσης συσταθεῖ μία εἰδική κατ’ εὐθείαν τηλεφωνική γραμμή ἐπικοινωνίας γιά τήν ἀναφορά ἀποκρυφιστικῶν δραστηριοτήτων.
Τό νέο κῦμα Σατανισμοῦ στήν Ἰταλία συχνά τροφοδοτεῖται ἀπό τήν ἄσκηση τῆς μαύρης μαγείας, τά ναρκωτικά, τό σέξ καί τή μουσική heavy metal.
Ἕνα ἀπό τά χειρότερα κρούσματα φόνων τῶν τελευταίων ἐτῶν ἦταν κι αὐτό τῆς σέκτας «τά Κτήνη τοῦ Σατανᾶ» (the Beasts of Satan). Δύο ἀπό τά μέλη της, ὁ Φάμπιο Τόλις (Fabio Tollis), 16 ἐτῶν καί ἡ Κιάρα Μαρίνο (Chiara Marino)18, 19 ἐτῶν, ξυλοκοπήθηκαν μέ ρόπαλα ἀπό ἄλλους ὀπαδούς καί θάφτηκαν ζωντανοί σέ δάση κοντά στό Μιλάνο. Ἡ ἀστυνομία πιστεύει πώς πρέπεινά ὑπάρχουν κι ἄλλα θύματα καθώς ἔχουν ἐξαφανιστεῖ καί ἄλλα ἄτομα.
Ὁ Ἀντρέα Βόλπε (Andrea Volpe), ἀρχηγός τῶν «Κτηνῶν τοῦ Σατανᾶ», καταδικάστηκε γιά τήν δολοφονία σέ ἰσόβια κάθειρξη. Ἡ 19άχρονη φίλη του, Ἐλίζαμπεθ Μπαλαρίν (Elizabeth Ballarin), καταδικάστηκε σέ 24 χρόνια κάθειρξη καί ὁ 27άχρονος Νικόλα Σαπόνε (Nicola Sapone) σέ 26 χρόνια.
Φορεῖς γιά τήν προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐξέφρασαν φόβους ὅτι ἡ νέα «Μονάδα» κατά τῶν σεκτῶν, θά μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τή διερεύνηση τοῦ 1.000.000 Ἰταλῶν, πού ἀνήκουν σέ μειονοτικά θρησκευτικά κινήματα. Οἱ ἀποκρυφιστικοί κύκλοι στήν Ἰταλία ὑπῆρξαν ἐπίσης ἐπικριτικοί. Ὁ Ἀντρέα Προβέρα (Andrea Provera), ἰδιοκτήτης καταστήματος ἀποκρυφιστικῶν εἰδῶν, στό Τορίνο, δήλωσε: «Ζοῦμε σέ μία λαϊκή δημοκρατία κι ἔτσι ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά πιστεύει σέ ὅ,τι ἐπιθυμεῖ. Ἐάν κάποιοι θέλουν νά λατρεύουν τό ψυγεῖο τους (sic) ἐπειδή πιστεύουν ὅτι τούς μιλάει ἤ ἐπιθυμοῦν νά λατρεύουν τόν Σατανᾶ, εἶναι δικό τους θέμα»19.
Στή Μεγάλη Βρετανία...
Ἐκδικάστηκε στό ἈνώτατοΔικαστήριο τοῦ Ἐδιμβούργου μία ὑπόθεση φόνου μέ ἐμπλοκή στόν Σατανισμό. Ὁ 16άχρονος Λούκ Μίτσελ (Luke Mitchell), σέ ἡλικία 14 ἐτῶν, σκότωσε καί ἀκρωτηρίασε τήν ἐπίσης 14άχρονη φίλη του, Τζόουντι Τζόουνς (Jodi Jones) στό Ντέελκιτ (Dalkeith) τῆς Σκωτίας.
Ὁ δικαστής τῆς ὑπόθεσης, λόρδος Νίμο Σμίθ (Nimmo Smith) κατεδίκασε τόν Μίτσελ, ὁ ὁποῖος κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες κάνναβης καί εἶχε ἐμμονή μέ τόν Σατανισμό, σέ 20ετῆ φυλάκιση.
Ὁ δικαστής χαρακτήρισε τήν ὑπόθεση ὡς ἰδιαζόντως εἰδεχθῆ καί μοναδική στά χρονικά τοῦ δικαστηρίου τά τελευταῖα χρόνια. Εἶπε, μάλιστα, στόν Μίτσελ: «Δεν νομίζω πώς τό ἐνδιαφέρον σου γιά τόν Σατανισμό μπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ καί ἁπλᾶ νά ἀποδοθεῖ σέ μία τάση ἐφηβικῆς ἐπαναστατικότητας. Ἦταν ἔνδειξη ὅτι βρίσκεις τό κακό ἑλκυστικό καί πιστεύεις ὅτι ἴσως ὑπάρχει ἕνα εἶδος διεστραμμένου θέλγητρου στήν πραγματοποίηση μιᾶς κακόβουλης πράξης».
Ὁ δικαστής ἀπεφάνθη, πώς θεωροῦσε ὅτι ἡ ἐξάρτηση τοῦ ἀγοριοῦ ἀπό τήν κάνναβη ὑπῆρξε ἕνας ἐπιπλέον παράγοντας στή διάπραξη τοῦ φόνου.
Ὁ Μίτσελ ἦταν θαυμαστής τοῦ τραγουδιστῆ τῆς goth20 Μέριλιν Μάνσον (Mairilyn Manson), ὁ ὁποῖος δημοσίευσε, στήν ἱστοσελίδα του, εἰκόνες, πού εἶχε ἀντιγράψει ἀπό νεκρικές φωτογραφίες τῆς Ἐλίζαμπεθ Σόρτ (Elizabeth Short), ἠθοποιοῦ τοῦ Χόλυγουντ, πού δολοφονήθηκε καί ἀκρωτηριάσθηκε τή δεκαετία τοῦ 1940. Ὁ δικαστής Νίμο Σμίθ δήλωσε ὅτι, ὁ Μίτσελ, προφανῶς «κουβαλοῦσε στό μυαλό του» τίς εἰκόνες πού εἶχε δεῖ.
Βέβαια, ὁ Μέριλιν Μάνσον ἀποποιήθηκε τοῦ ἰσχυρισμοῦ ὅτι ἡ ἐνέργειά του αὐτή ὑπῆρξε παράγων στή δολοφονία τῆς Τζόουντι Τζόουνς καί ἀπέδωσε τό γεγονός στήν κακή ἀνατροφή πού οἱ γονεῖς δίνουν στά παιδιά τους. Ὁ Μίτσελ, σύμφωνα μέ μαρτυρίες, ἔλαβε ἑκατοντάδες ἐπιστολές ἀπό νεαρές θαυμάστριες τοῦ Μάνσον. Κάποιες ἀπό αὐτές, μέ τή χαρακτηριστική goth ἐμφάνιση, περίμεναν ἔξω ἀπό τό δικαστήριο νά δοῦν τό Μίτσελ, ἔστω στιγμιαῖα.
Καί στό Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό...
Ἕνας ἀξιωματικός τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ, πρόσφατα, πῆρε τήν ἄδεια νά τελεῖ τά τελετουργικά του ἐπί τοῦ σκάφους καί μετά τόν θάνατό του, νά κηδευθεῖ σύμφωνα μέ τήν θρησκεία του, τόν Σατανισμό. 
«ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΟΥΜ». ΝΕΑ «ΛΑΤΡΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ21
Ἡ «λατρεία» (Cult) «Διαλογισμός Μάουμ» (Maum Meditation) γνωστή καί σάν «Λατρεία τοῦ Θανάτου» τώρα δραστηριοποιεῖται καί στίς Η. Π. Α.
Οἱ ὀπαδοί τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς πιστεύουν ὅτι ὁ ἀρχηγός της εἶναι ἡ ἐκδήλωση τῆς ἀλήθειας, ἕνα πεφωτισμένο ὄν, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἄλλους ἀνθρώπους στή φώτιση. Ἡ πρώτη πρακτική στήν ὁποία καλοῦνται νά ἐκπαιδευτοῦν οἱ ὀπαδοί καθημερινά, εἶναι «νά δολοφονήσουν διανοητικά τόν ἑαυτό τους» μέσῳ παραστατικῶν βίαιων ἀπεικονίσεων. Οἱ ὀπαδοί πιστεύουν ὅτι αὐτή ἡ μορφή πλύσης ἐγκεφάλου, μαζί μέ τό ἄδειασμα τοῦ νοῦ ἀπαλλάσσει τά ἄτομα ἀπό ἀναστολές.
Ἡ ὀργάνωση αὐτή διδάσκει πώς ὑπάρχουν 8 ἐπίπεδα σκέψης στά ὁποῖα πρέπει νά ἀνέλθει ὁ ἐνδιαφερόμενος, ἕως ὅτουφθάσει στή φώτιση.
Τό μηνιαῖο κόστος παρακολούθησης ἀνέρχεται σέ 150.000 δολάρια (sic), ἐνῶ στό ἐπίπεδο 5 ἀπαιτεῖται ἡ «οὐράνια εἰσφορά» ὕψους 1.000.000 δολαρίων (sic). Ἀκόμη, προτείνεται στούς ὀπαδούς ἡ ἀγορά βιβλίων καί ἄλλων διαφόρων προϊόντων.
Ὁ ἱδρυτής τῆς ὀργάνωσης, Γού Μιάγκ (Woo Myung) διαμένει στό Λόγκ Ἄϊλαντ(Long Island), στή Νέα Ὑόρκη, παρ’ ὅλο πού τό κέντρο τῆς ὀργάνωσης βρίσκεται στήν Κορέα.
Στά ἐπίπεδα 4 καί 5, εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀπομνημόνευση ἑνός δοξαστικοῦ ὕμνου πρός τόν Γού Μιάγκ. Ὅλα τά ἐπίπεδα εἶναι μυστικά. Μόνο στά μέλη τοῦ 8ου ἐπιπέδου ἐπιτρέπεται ἡ πρόσβαση στή διαδικτυακή πύλη (web portal) 8ου βαθμοῦ τῆς ὀργάνωσης.
Σ’ ὅλα τά κέντρα τῆς ὀργάνωσης ὑπάρχει ἕνα ἰδιαίτερο κάθισμα στό ὁποῖο μόνο ὁ Γού Μιάγκ ἐπιτρέπεται νά καθίσει, ἐνῶ οἱ ὀπαδοί τοῦ 8ου ἐπιπέδου καί μόνο ἐπιτρέπεται νά συνομιλοῦν μέ τή σύζυγο τοῦ Γού Μιάγκ. Ὅμως αὐτά δέν ἐμποδίζουν τόν ἴδιο τόν Γού Μιάγκ, κάποιες φορές, νά κάνει ἐπισκέψεις καί νά ἀσκεῖ κριτική σέ σχέση μέ συμπεριφορές καί τήν εὐρύτερη πρόοδο. Ὁ φανατισμός καί ἡ ἀφοσίωση τήν ὁποία ἀπαιτεῖ ὁ Γού Μιάγκ ἀπό τούς ὀπαδούς καθώς καί ἡ πλύση ἐγκεφάλου φθάνουν στήν ὑπερβολή.
Οἱ «βοηθοί», πού καθοδηγοῦν τίς πρακτικές διαλογισμοῦ, ἀνήκουν ὅλοι στό 8ο ἐπίπεδο. Παρ’ ὅλο πού θεωρεῖται ὅτι ἔχουν φθάσει στή «φώτιση», συχνά ἐμφανίζουν σημάδια ἀπογοήτευσης, ἀπάθειας καί ἀντιπάθειας πρός ἄλλους ὀπαδούς. Αὐτά εἶναι ἐμφανῆ, εἰδικά ὅταν τίθενται ἐρωτήσεις στίς ὁποῖες δέν μποροῦν νά ἀπαντήσουν. Χρησιμοποιοῦνται ψεύτικα χαμόγελα καί δῆθεν ἀγαπητική ἀτμόσφαιρα σέ ἔνδειξη ἀποδοχῆς τῶν ἄλλων. Ὅταν οἱ προσήλυτοι ἀπουσιάσουν γιά περισσότερο ἀπό δυό ἡμέρες, ἀρχίζουν νά δέχονται τηλεφωνήματα μέ σκοπό νά διαπιστωθεῖ ὁ λόγος τῆς ἀπουσίας. 
___________________
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Cults_in_Our_Midst
2. FAIRnews, Ἀπρίλος 2012, σ. 9 (The Daily Telegraph, 2 Ιανουαρίου 2012).
3. Βλ. καί: «Διάλογος», τεῦχ. 4, σελ. 17. Τεῦχ. 8, σελ. 16. Τεῦχ. 9, σελ. 23. Τεῦχ. 10, σελ. 21. Τεῦχ. 15, σελ. 12. Τεῦχ. 17, σελ. 10. Τεῦχ. 19, σελ. 25 καί τεῦχ. 20, σελ. 27. 

4. Ὀργανική ἕνωση τοῦ φωσφόρου μέ χημικό τύπο (CH3)2CHO]CH3PF. Εἶναι ἄχρωμο καί ἄοσμο ὑγρό πού χρησιμοποιεῖται ὡς χημικό ὅπλο ἐξαιτίας τῆς δράσης τουὡς νευροτοξικοῦ παράγοντα. Ἔχει καταγραφεῖ ὡς ὅπλο μαζικῆς καταστροφῆς.
5. http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2012/01/04/aumfugitive-less-wanted-than-he-thought/
6. FAIRnews, Ἀπρίλος 2012 & The Times, 15 Νοεμβρίου 2011.
7. Ἀρχαῖο ἰνδικό «θεραπευτικό» σύστημα, πού πέρα ἀπό τή «χειρουργική» καί τά «φαρμακευτικά» σκευάσματα, ἀκολουθεῖ διαδικασία καθημερινῶν πρακτικῶν ὅπως: εἰδική διατροφή, σωματικές ἀσκήσεις, yoga, ἀσκήσεις ἀναπνοῆς καί ἐλέγχου τῆς prana (pranayama), διαλογισμό, βότανα καί «πνευματικότητα». Ἡ ἀγιουρβέδα, κατά τά λεγόμενα τῶν ὀπαδῶν της, δε στοχεύει στή θεραπεία τῆς ἀσθένειας, ἀλλά «στήν ἐγκαθίδρυση τῆς ὑγείας, τῆς μακροζωίας καί τήν ἀνάπτυξη τῆς συνειδητότητας». Ἡ ἀγιουρβέδα ἀποτελεῖ μία ἀκόμη μέθοδο σέ χρήση τῆς Νέας Ἐποχῆς (New Age) καί στην ἀναβίωση τοῦ μάγου/γιατροῦ στίς μέρες μας. 
8. The Times, 10/8/2011 & The Times Magazine, 27/8/2011. FAIRnews, Ἀπρίλιος 2012. 
9. Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Ἕνα ἀπό τά πολλά παρακλάδια τῆς αἵρεσης τῶν Μορμόνων. «Ἡ Φονταμενταλιστική Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν (FLDS) εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες φονταμενταλιστικές αἱρέσεις στίς τάξεις τῶν Μορμόνων καί ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ὀργανισμούς στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τά μέλη τοῦ ὁποίου ἀσκοῦν τήν πολυγαμία. Ἡ FLDS ἐμφανίστηκε στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ὅταν τά ἰδρυτικά μέλη της ἐγκατέλειψαν τήν «Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν» (LDS). Ἡ διάσπαση ἐμφανίστηκε σέ μεγάλο βαθμό λόγῳ τῆς ἀναστολῆς τῆς πρακτικῆς τῆς πολυγαμίας ἀπό τήν LDS καί τῆς ἀπόφασής της νά ἀφορίσει τά μέλη της πού θά συνέχιζαν αὐτή τήν πρακτική. Βλ. και http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamentalist_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-Day_Saints
10. http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Jeffs 
11. Σ.τ.Σ Τήν «Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν» (LDS). 
12. Ὁ ἱδρυτής τῆς LDS (1805-1844). 
13. Φορέας πού ἐνσωματώνει μέλη ἀπό πολλές «ἐκκλησίες» καί πολυγαμικές οἰκογένειες στή Γιούτα τῶν Η.Π.Α.
14. The Sunday Telegraph, 7/1/2007 & FAIRnews, τ. 1, 2007.
15. The Times, 7/2/2007, FAIRnews, τ. 1, 2007.
 16. «Μονάδα κατά τῶν Σεκτῶν» τῆς Ἀστυνομίας. 
17. http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_De_Gennaro_(businessman) 
18. http://en.wikipedia.org/wiki/Beasts_of_Satan
19. Σ.τ.Σ. Εἶναι ὅμως καί δικό τους θέμα νά θυσιάζουν ἀνθρώπους τελετουργικά;
20. Gothic rock, ἀναφερόμενη ἐπίσης ὡς goth ρόκ ἁπλά goth, εἶναι μουσικό ὑπογένος τῶν post-punk και alternative rock, πού εἶδε τό φῶς περί τά τέλη τοῦ 1970. 
21. The Times, 30 Δεκεμβρίου 2011 & FAIRnews, Ἀπρίλιος 2012, σ. 13
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 74

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com