31 Δεκ 2013

Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών για το Σύμφωνο Συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια


seb.mitrop.simeon

Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α   2 0 1 4
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ὁ Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών
Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Πρώτη ἡμέρα τοῦ 2014 σήμερα! Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι τό νέο ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο, εἰρηνικό καί εὐφρόσυνο γιά ὅλους· τίς οἰκογένειές σας, τήν πατρίδα μας, τόν κόσμον ὁλόκληρο. 
Ἡμέρα χαρᾶς ἡ σημερινή ἡμέρα. Θερμές οἱ εὐχές πού ἀνταλλάσσουμε οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι· πληθωρικά καί ὑπεραισιόδοξα συνήθως τά μηνύματα πού διατυπώνουν κάθε λογῆς ἡγέτες. 
Αὐτή τήν εὐφρόσυνη ἡμέρα ἐπέλεξε ἡ ταπεινότητά μου γιά νά ἀπευθυνθῶ στήν ἀγάπη σας γιά ἕνα κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Καί τό κάνω ὄχι γιά νά μειώσω τήν ἑορτάστική χαρά πού συνοδεύει τήν ἐναλλαγή τοῦ χρόνου, ἀλλά γιατί αὐτό μοῦ ὑπαγορεύει ἡ ἐπισκοπική μου συνείδηση. Νά πληροφορήσω τούς ἀδελφούς μου χριστιανούς. Νά καταθέσω τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας. Νά ὑπομνήσω μέ πατρική ἀγάπη πρός ὅλους τό θέλημα τοῦ ζῶντος καί ἀληθινοῦ Θεοῦ. 

1. Ποιό εἶναι τό κρίσιμης σημασίας ζήτημα; Ὁ λεγόμενος «γάμος» μεταξύ ἀνθρώπων τοῦ ἴδιου φύλου. Ἤ, ἀλλοιώτικα, τό Σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης, πού νομοθετήθηκε στή χώρα μας μέ τόν νόμο 3719/2008 γιά τά ἑτερόφυλα ζευγάρια, νά ἐπεκταθεῖ καί στά ὁμόφυλα. 
Ἡ ἱστορία εἶναι ἀρκετά παλιά. Ἰσχνές μειοψηφίες καλά ὀργανωμένες μέ γερές προσβάσεις στά Μ.Μ.Ε., ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά, πιέζουν ἐδῶ καί χρόνια κυβερνήσεις καί κόμματα γιά νομοθετική ἀναγνώριση τῆς σεξουαλικῆς τους παρέκκλισης. Αὐτό ἔγινε καί τελευταῖα ἐξ ἀφορμῆς μιᾶς πρωτόδικης ἀπόφασης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κόμματα, ἀκόμα καί κυβερνητικά, ἔσπευσαν νά καταθέσουν προτάσεις νόμου προκειμένου νά κατοχυρωθεῖ νομοθετικά ὁ περιλάλητος «γάμος» τῶν ὁμοφύλων. 
2. Οἱ Χριστιανοί —ἀκόμη κι ἐκεῖνοι πού διατηροῦν χαλαρή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία— γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε δύο φύλα, τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα. Τρίτο φύλο δέν ὑπάρχει.
Κατά τή φυσική τάξη πού ἐγκαθίδρυσε ὁ Θεός, ὁ ἄνδρας ἕλκεται ἀπό τή γυναίκα καί ἡ γυναίκα ἀπό τόν ἄνδρα. Ἡ ἕλξη αὐτή ἀνοίγει τόν δρόμο τοῦ γάμου πού στή χριστιανική Ἐκκλησία θεωρεῖται «μυστήριον μέγα», μυστήριο ἀγάπης, πηγή καί λίκνο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ὁδός πού ὁδηγεῖ στή χριστιανική τελειότητα συζύγους καί παιδιά. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ αὐτή τήν ἔγγαμη σχέση καί θεωρεῖ τήν οἰκογένεια, πού ὁ χριστιανικός γάμος ἐγκαινιάζει, μικρή «κατ᾽ οἶκον» ἐκκλησία.
Εἶναι πολύ φυσικό, λοιπόν, ἐκτός ἀπό τόν εὐλογημένο χριστιανικό γάμο ἡ Ἐκκλησία νά μήν ἀποδέχεται κανενός εἴδους ἄλλο γάμο γιά τά μέλη της, τούς χριστιανούς. Εἰδικότερα γιά τό φαινόμενο τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἡ «θέση» της ἀπό τήν ἵδρυσή της μέχρι σήμερα εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό ξεκάθαρη: Ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι θεμιτή σεξουαλική ἐπιλογή, ἀλλά παρέκκλιση καί διαστροφή τῆς φύσεως. Εἶναι κατά τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου βαρύ, θανάσιμο σαρκικό ἁμάρτημα τό ὁποῖο, ἄν ὁ ἄνθρωπος πού τό διαπράττει δέν μετανοήσει, τόν ἀποκλείει ἀπό τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Α’ Κορ. 6, 9-10). 
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μητέρα. Μακροθυμεῖ, ἀνέχεται καί προσεύχεται γιά τήν ἐπιστροφή στούς κόλπους της καί στήν εὐλογημένη κατά Χριστόν ζωή κάθε παιδιοῦ της πού ἀπομακρύνθηκε ἀπ᾽ αὐτήν. Σέ καμιά περίπτωση ὅμως δέν ἀποδέχεται καί δέν συμβιβάζεται μέ τήν ἁμαρτία. Σέ καμιά περίπτωση δέν συναινεῖ ἡ ἐκτροπή ἀπό τούς νόμους τῆς φύσης πού ὅρισε ὁ Θεός νά γίνει «ἐλεύθερη ἐπιλογή» καί «δικαίωμα» τοῦ ἀνθρώπου. Σέ καμιά περίπτωση δέν συμφωνεῖ νά τίθεται σέ ἰσότιμη λίγο-πολύ θέση ὁ χριστιανικός γάμος ἀνδρός καί γυναικός καί ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση» εἴτε ἑτεροφύλων εἴτε ὁμοφυλοφίλων· ἡ εὐλογημένη χριστιανική οἰκογένεια καί κάθε λογῆς «ἐναλλακτικές μορφές» οἰκογένειας, εἰσαγόμενα ὑποπροϊόντα ἀποχριστιανισμένων κοινωνιῶν.
3. Ὡς ἐλάχιστος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας ἀπευθύνομαι μέ σεβασμό ἀλλά καί μέ παρρησία πρός τήν Κυβέρνηση, τά κόμματα καί τούς βουλευτές μας.  Τό θέμα,  κύριοι, δέν  εἶναι  παρωνυχίδα. Προωθώντας καί ψηφίζοντας, ὅσοι τελικά θά τό πράξετε, μιά τέτοια ρύθμιση ἀναλαμβάνετε τεράστια εὐθύνη.
Δέν ἐπικαλοῦμαι τό Σύνταγμα, τούς νόμους ἤ τίς ὑφιστάμενες σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Ἄλλωστε δέν εἶμαι νομικός. Ἐπικαλοῦμαι τήν ἱστορία καί τήν πνευματική παράδοση αὐτοῦ τοῦ τόπου· τό ἦθος τοῦ λαοῦ μας. Ἀκόμη, θά προσέθετα, καί τή γλώσσα του. Καί ἀντιλαμβάνεσθε τί ἐννοῶ.
Προτοῦ ἀποφασίσετε τί θά κάνετε σκεφθεῖτε καλά τό μέλλον τῆς πατρίδας μας. Κοιτάξτε κατάματα τούς γονεῖς σας πού σᾶς ἔφεραν στόν κόσμο καί τά παιδιά σας πού ἀνατρέφετε. Ὡς χριστιανοί, ὅσοι εἶστε, δέν μπορεῖτε νά νομοθετεῖτε ἐρήμην τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεώς σας! 
Ἡ σχέση σας μέ τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά περιορίζεται μόνο στήν ἐπιδεικτική παρουσία σας στίς δοξολογίες καί τίς λιτανεῖες γιά εὐνόητους λόγους. Ἐπιβάλλεται γιά λόγους συνέπειας καί ἀπό σεβασμό πρός τόν χριστιανικό λαό πού σᾶς τιμᾶ μέ τήν ψῆφο του, ἡ σχέση αὐτή νά ἐκφράζεται καί στή Βουλή· τήν ὥρα τῆς ψηφοφορίας ἐπί κρισίμων ζητημάτων πού συνδέονται μέ τή χριστιανική πίστη καί τήν εὐαγγελική ἠθική. 
4. Ἀλλά καί σεῖς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔχετε χρέος νά γνωρίζετε τί πρεσβεύει γιά τό σοβαρό αὐτό θέμα ἡ κοινή μητέρα ὅλων μας, ἡ Ἐκκλησία. Κι αὐτό γιατί, δυστυχῶς, πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς πού ἔχουν τή δύναμη νά ἐπηρεάζουν καί νά διαμορφώνουν τήν κοινή γνώμη εἴτε διαστρέφουν τίς ἀπόψεις της εἴτε προσπαθοῦν νά τίς διακωμωδήσουν. Παράλληλα, καλεῖσθε καί νά ὑπερασπίζεστε τό χριστιανικό μας πιστεύω ὅπου αὐτό ἀπαιτεῖται. Καί ὅσοι μπορεῖτε, νά πιέσετε τούς πολιτικούς πού γνωρίζετε καί τούς βουλευτές πού ψηφίζετε, νά ἀρνηθοῦν τήν ψῆφο τους σ᾽ ἕνα σχέδιο νόμου, πού προσκρούει εὐθέως στή χριστιανική ἠθική καί συνιστᾶ ἐν τέλει «ὕβριν» πρός τόν δημιουργό τῶν πάντων Θεό.
Κάποτε κι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί θά πρέπει νά γίνουμε μαχητικότεροι στήν ὑπεράσπιση τῆς πίστεως, τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους, τῆς ἱερῆς κληρονομιᾶς τῶν πατέρων μας, τῆς ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ τόπου, πού μάρτυρες καί ἥρωες πότισαν μέ τό αἷμα τους. 
Εὔχομαι ὁ Κύριος Ἰησοῦς νά φωτίζει ὅλους μας καί νά μᾶς χαρίζειμετάνοια, πού σημαίνει ἀλλαγή νοῦ, φρονημάτων, ἀντιλήψεων, τρόπου ζωῆς...
Καί πάλι εὐλογημένο,
εἰρηνικό καί δημιουργικό τό νέον ἔτος !
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
†  Ὁ  Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com