31 Δεκ 2013

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ νέου ἔτους 2014 Μητροπολίτου Κυθήρων ΣεραφείμΠρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«...Ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου, Κύριε. Ἐπιφάνηθι ἡμῖν ἐν τοῖς πλουσίοις σου οἰκτιρμοῖς...Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου... Πάντας ἡμᾶς πρόσδεξαι εἰς τὴν Βασιλείαν Σου, υἱούς φωτὸς καὶ υἱοὺς ἡμέρας ἀναδείξας». (Μέγας Βασίλειος)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί. Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
 Εὐλογημένο, σωτήριο, δημιουργικό καί καρποφόρο τό νέον ἔτος 2014. Ὁ ἑορταζόμενος σήμερα οὐρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος εὔχεται καί προσεύχεται εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν του, μεταξύ πολλῶν ἄλλων εὐχῶν, νά ἔχωμε τήν θείαν ἐπίσκεψιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ζωήν μας κατά τό πλῆθος τῆς χρηστότητός Του. Τόν παρακαλεῖ νά μᾶς ἐπισκιάσῃ ἡ Χάρις Του καί νά νοιώθουμε τήν παρουσία Του μέσα εἰς τούς πλούσιους οἰκτιρμούς καί τό ἄπειρον ἔλεός Του ... Τόν ἱκετεύει νά εὐλογήση τόν ἐνιαύσιο στέφανο, δηλ. ὅλο τόν κύκλο τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους. Καί ἀναπέμπει εἰς τόν Ὕψιστο Θεό ὁ Ἅγιος Βασίλειος τήν διάπυρη προσευχή νά προσδεχθῇ ὅλους τούς πιστούς εἰς τήν Βασιλείαν Του καί νά τούς ἀναδείξῃ υἱούς τοῦ θείου φωτός καί παιδιά ὁλόφωτης ἡμέρας.

Τέκνον φωτός καί ἡμέρας εἶναι ὁ κάθε πιστός, συνειδητός καί ἀφοσιωμένος εἰς τόν Χριστό καί τήν Ἁγίαν Του Ἐκκλησία Χριστιανός. Τόν τύπο τοῦ πιστοῦ καί εὐσυνειδήτου χριστιανοῦ θά μᾶς τόν δώσῃ εὐθύς ἀμέσως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὁ νεώτερος χρονικά ἀπό τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου Θεότητος καί Οἰκουμενικός διδάσκαλος. Ἄς τόν ἀκούσωμε ὁλοπρόθυμα (θά παρουσιάσωμε τά ἐμπνευσμένα λόγια του σέ ἁπλῆ γλῶσσα).
«Παλαιά καθένας ἔπαιρνε διάφορα ὀνόματα. Τώρα ὅλοι ἔχουμε ἕνα ὄνομα∙ ἐκεῖνο, πού εἶναι ἀνώτερο ἀπό ὅλα∙ ὀνομαζόμαστε Χριστιανοί. Ἄς μή κάνωμε, λοιπόν, πράξεις ἀνάξιες τοῦ τιμητικοῦ αὐτοῦ ὀνόματος. Ἄς καταλάβωμε τήν ὑπέροχη ἀξία του ὅσοι θεωρούμαστε ὅτι εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ» (Ε.Π.Ε. 12, 810).
«Ὁ Χριστιανός βαδίζει στή γῆ, σάν νά βρίσκεται στόν οὐρανό, ὅπου ὑπάρχει τό πολίτευμά του. Μέ αὐτό τό πρῖσμα ἐνεργεῖ καί ἀπό τίποτε δέν ἐμποδίζεται στό δρόμο πρός τήν ἀρετή ... Ὅποιος τρέχει τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς, ἐπιθυμώντας νά ἀνέβη ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό, ὅσα βλέπει ἐδῶ τά ἀφήνει καί ὁλόψυχα βαδίζει τόν δρόμο του. Δέν σταματᾶ μέχρις ὅτου μπορέση νά ἀνεβῆ στήν κορυφή» (Ε.Π.Ε. 3, 210).
«Ἄς θαυμάσωμε τήν Ἐκκλησία τῶν Χριστιανῶν, λέγει σέ ἄλλο σημεῖο ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὅπου ὅλα ἦσαν μεταξύ τους κοινά, ἡ ζωή, ἡ ψυχή, ἡ ἁρμονία, ἡ τράπεζα. Ἡ ἀδελφότητα ἑνωμένη, ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτη. Ὅλοι, πολλά σώματα ἐργάζονται ὡς ἕνας. Διάφορες ψυχές ἐναρμονισμένες σέ μία θαυμαστή ὁμόνοια» (Ε.Π.Ε. 7, 156).
«Δέν ὑπάρχει ψυχρότερο πρᾶγμα ἀπό Χριστιανό, πού δέν σῴζει τούς ἄλλους» (Ε.Π.Ε. 15, 598). Καί ἕνα ἀκόμη μεταφρασμένο κείμενο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου θά ἀκούσωμε :«Ὑψηλός εἶναι ὅποιος ἔχει γνήσια ταπεινοφροσύνη, καί δέν εἶναι κόλακας, οὔτε εἰρωνεύεται ... Σπουδαῖος εἶναι ὅποιος δέν ἔχει καμμιά ἀνάγκη, ἀλλά περιφρονεῖ τά ὑλικά καί ἔχει ἐσωτερικό μεγαλεῖο ... Ὁ μετριόφρων οὔτε γιά τίς σπουδαῖες ἀρετές του ἔχει μεγάλη ἰδέα, ἀφοῦ γνωρίζει τήν ἀναξιότητά του. Ἐνῶ, ἀντίθετα, ὁ εὐτελής ὑπερηφανεύεται καί γιά τά πιό μικρά» (Ε.Π.Ε. 18, 28).
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ὁ διαπρύσιος κήρυκας τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἅγιος Χρυσόστομος ἐσκιαγράφησε ἐν ἁδραῖς γραμμαῖς τό πρόσωπο καί τήν προσωπικότητα τοῦ ἀληθινοῦ καί γνήσιου Χριστιανοῦ, τοῦ «ἄνω ἔχοντος τόν νοῦν καί τήν καρδίαν». Ἡ σκιαγράφησις αὐτή καί ἡ στῆσις τοῦ «ἀγάλματος αὐτοῦ τῆς φιλοσοφίας» εἶναι ἀπαραίτητες σήμερα εἰς τόν κυκεῶνα τῆς πολυτάραχης καί συγκεχυμένης ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος. Σήμερα, πού κλονίζονται ἱεροί θεσμοί, ἅγια σύμβολα, ἐθνικο – χριστιανικές παραδόσεις διαχρονικῆς ἰσχύος, ἠθικές καί πνευματικές ἀρχές καί πού ὁρατοί καί ἀόρατοι ἐχθροί, ἔσωθεν καί ἔξωθεν, βάλλουν λυσσωδῶς κατά τῆς θεοδίδακτης καί θεοαποκαλυφθείσης ὀρθοδόξου καί ἀμωμήτου πίστεώς μας καί κατά τῆς θεματοφύλακος αὐτῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς αἱματοπότιστης αὐτῆς ἀμπέλου καί φυτείας τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁπωσδήποτε μᾶς χρειάζονται.
Ἡ ἀρχή τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους σηματοδοτεῖ μία νέα ἀρχή καί μία πιό ἀποφασιστική πορεία πρός τόν καλό καί ἀγαθό δρόμο, πού ἐχάραξε ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας Χριστός καί πού ταυτίζεται μέ τήν ὁδό τοῦ χριστιανικοῦ καθήκοντος, τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότητος.
Ἡ νέα πρωτοχρονιά ἄς μᾶς εὕρῃ θερμότερους ἀγωνιστές στό στίβο τῆς ἀνοδικῆς πνευματικῆς ζωῆς, πιό ἀληθινούς καί συνεπεῖς χριστιανούς, ἀνθρώπους περισσότερης ἀγάπης πρός τόν Τριαδικό μας Θεό καί τούς συνανθρώπους μας.
Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά πρεσβειῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, νά περισκέπῃ καί νά ἐνδυναμώνῃ ὅλους σας, καί μάλιστα τούς προσφιλεῖς μας ναυτικούς καί τούς ἀγαπητούς Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ἀδελφούς μας, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς διαβιοῦντας καί ἐργαζομένους.
Ἔτη πολλά, εὐλογημένα, εἰρηνικά, καλλίκαρπα καί χαριτοφόρος καί δημιουργικός ὁ νέος χρόνος, τό σωτήριο ἔτος τοῦ 2014 μ.Χ.
Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
 Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com