26 Νοε 2012

Επιστολή του Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ, προς τον Υπουργό Παιδείας για τα Πιλοτικά Προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών


Υπουργέ μου,

Ἐπανελθών ἀπό τό 25νθήμερο ταξίδι μου εἰς τήν Αὐστραλίαν, ὅπου ἕνας ἄλλος – νέος κόσμος ζῆ, κινεῖται καί ἀναπτύσσεται, θεωρῶ χρήσιμο καί ἐπιβεβλημένο, ἐν ὄψει τῶν ὅσων τεκταίνονται διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τίς μηδενικές προσλήψεις Θεολόγων καθηγητῶν κατά τό τρέχον σχολικόν ἔτος, καί τόν ἐπιχειρούμενο ἀπό σκοτεινές δυνάμεις ἀποχρωματισμό τῆς παιδείας ἀπό τίς ἑλληνοχριστιανικές μας παραδόσεις, νά καταθέσω μέ βαθύτατο πόνο ψυχῆς τά κάτωθι λίαν θετικά δεδομένα τῆς Αὐστραλιανῆς ἠπείρου, σχετικά μέ τά ἀνωτέρω, ἐν τιμῇ πολλῇ πρός τό πρόσωπόν σας, καί νά ἐκλιπαρήσω Ὑμᾶς, τόν καθ ̓ ὕλην ἁρμόδιον Ὑπουργόν, τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας μας κ.Ἀντώνιον Σαμαρᾶν καί τήν Κυβέρνησιν τοῦ Κράτους μας, νά παρέμβητε δυναμικά τήν ὑστάτην αὐτήν ὥραν, ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τό χεῖλος τοῦ κρημνοῦ, διά τήν ἀποτροπήν ἐπαπειλουμένης ἐθνικῆς συμφορᾶς.
Παρακαλῶ, λοιπόν, θερμότατα τήν εὐγένειαν καί ἐξοχότητά σας νά ἐπιστήσετε τήν προσοχήν σας εἰς τά ἀκόλουθα:

1. Εἰς τήν Αὐστραλίαν, πού δέν εἶναι ἀμιγῶς Ὀρθόδοξη Χώρα, οὔτε ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους, ἡ παιδεία εἶναι ἀρκούντως ἀναβαθμισμένη. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας ἔχει Θεολογική Σχολή, Κολλέγια καί Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, λειτουργοῦντα ὑπό τήν εὐθύνην τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Αὐστραλίας καί ἐπιχορηγοῦνται ἀπό τό Κράτος. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὄχι μόνο εἰς τά Σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί εἰς ὅλα τά Σχολεῖα τῆς Αὐστραλιανῆς ἠπείρου γίνεται ἀπό Θεολόγους, τούς ὁποίους προτείνει ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί μέ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάτι παρόμοιο γίνεται καί μέ τά ἄλλα δόγματα καί τίς ἀνεγνωρισμένες θρησκεῖες τοῦ Κράτους.
2.  Μᾶς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νά ἐπισκεφθοῦμε τήν Θεολογική Σχολή, ἕνα Κολλέγιο καί ἀρκετά Σχολεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί ἐμείναμε ἔκθαμβοι ἀπό τό ἦθος, τήν κόσμια ἀναστροφή, τήν εὐπρεπῆ ἐνδυμασία καί τήν ἀφοσίωσι τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν στό μορφωτικό ἀντικείμενό τους. Διεπιστώσαμε ἀκόμη καί τόν ἐθνικό - ἑλληνικό παλμό τῶν ἑλληνοπαίδων. Ὑπάρχουν καί τά Σαββατιάτικα Σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας διά τήν ἐκμάθησι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί τῶν ἑλληνοχριστιανικῶν παραδόσεων. Μία «Χριστιανική Ἑστία» διά παιδιά, νέους καί ὡρίμους, τροφοδοτεῖ, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.Στυλιανοῦ, ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἱ.Ἀρχιεπισκοπῆς μέ Κατηχητές καί Κατηχήτριες.     
3. Εἰς τήν ἤπειρον τῆς Αὐστραλίας ἐπιδοτεῖται ἡ γέννησις ἑνός νέου παιδιοῦ. Ἕνας πατέρας μέ τρία παιδιά, ἔστω καί ἐάν εἶναι ἄνεργος, ζῆ ἄνετα μέ τήν οἰκογένειά του, διότι στηρίζεται ἀπό τό Κράτος. Ἐδῶ, δυστυχῶς, εἰς τήν Ὀρθόδοξη Ἑλληνική πατρίδα, τήν Μητέρα τῶν φώτων καί τοῦ πολιτισμοῦ, ἔχουν περικοπῆ τά οἰκογενειακά ἐπιδόματα καί, ἀτυχῶς - ἀτυχέστατα, οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες θά πρέπει ὑποχρεωτικά νά καταβάλλουν ἐτήσιο «χαράτσι» -κεφαλικό φόρο;- διά τό κάθε τους παιδί, καί
4. Εἰς τήν Αὐστραλίαν ὑπάρχουν νόμοι, πού ἀπαρεγκλίτως τηροῦνται ἀπό ὅλους. Καί ὁ Πρωθυπουργός τῆς Χώρας θά πληρώσῃ ἐκεῖ τό ἴδιο πρόστιμο, ἐάν ὑπερβῇ τό ὅριο ταχύτητος  καί ἐάν ὁ συνοδηγός ἤ ἕνας ἐκ τῶν λοιπῶν ἐπιβατῶν τοῦ αὐτοκινήτου του δέν φορεῖ τήν ζώνη ἀσφαλείας. Δι’ αὐτόν τόν λόγον καί ἡ διακίνησις τῶν αὐτοκινήτων διενεργεῖται σέ ἕνα εἰρηνικό καί πολιτισμένο κλῖμα. Καί οἱ κ.κ. ἐκπαιδευτικοί, ἐάν ἐντός ἤ ἐκτός τοῦ Σχολείου παραβοῦν τήν κειμένην νομοθεσίαν ἔχουν ἀδιακρίτως τάς νομίμους συνεπείας.
Ὑπουργέ μου,
Σᾶς ἐκούρασα καί σᾶς ζητῶ συγγνώμην διά τήν ὄχλησιν αὐτήν. Ὅμως, ἀντιλαμβάνεσθε πόσον καταπονεῖται καί συνθλίβεται ἡ Ἀρχιερατική μου ψυχή, ὅταν διαπιστοῦται ἡ θλιβερά πραγματικότης : «ἐξ Ἑλλάδος τό φῶς καί εἰς τήν Ἑλλάδα ... τό σκότος;».
Ἡ σοβαρή οἰκονομική κρίσις, ἡ ὁποία ταλανίζει τήν Ἑλλάδα μας καί ὁλόκληρο τόν κόσμο καί εἶναι, ὡς γνωστόν, ἀπότοκος τῆς βαθειᾶς ἠθικῆς καί πνευματικῆς κρίσεως τοῦ κόσμου, ὁπωσδήποτε σᾶς ἀπορροφᾶ καί σᾶς καταπονεῖ ὑπερβαλλόντως, ὅπως ὅλους ἡμᾶς.
Οὐαί καί ἀλλοίμονον, ὅμως, Ἐξοχώτατε, ἐάν αὐτά τά δυσχερῆ καί δυσβάστακτα προβλήματα δέν τά ἀντιμετωπίζωμεν μέ τόν Θεόν καί μέ τήν δύναμι τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ. Οὐαί καί ἀλλοίμονον, ἐάν οἱ ἁρμόδιοι καί ἐπαΐοντες διά τήν διακυβέρνησιν καί χειραγώγησιν τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους μας, ἀφήσωμεν καί ἐπιτρέψωμεν εἰς τούς ἐχθρούς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς πατρίδος μας, ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς, ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους, νά ἀνοίξουν «τόν ἀσκόν τοῦ Αἰόλου».
Ἐάν δέν παρεμποδισθοῦν ἐγκαίρως, θά ἐπιτελέσουν τό καταλυτικόν, ψυχοφθόρον καί ἀνόσιον ἔργον τῆς καταλύσεως καί τῆς καταργήσεως τῶν πάντων.
Συγκεκριμένως, Ὑπουργέ μου, νά προσεχθοῦν τά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων ἀπό τούς φοβερούς ἐπίβουλους τῆς ἠθικῆς τάξεως, τῆς γνωσιολογικῆς, ἀλλά καί τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς προόδου καί ἀναπτύξεως τῶν παιδιῶν μας.
Προστατεύσατε καί περιφρουρήσατε τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τούς θεολόγους Καθηγητάς μας. Περιθριγκώσατε, ἀκόμη, τήν διδακτέαν ὕλην τῶν θρησκευτικῶν μαθημάτων, τά ὁποῖα πρέπει νά διατηρήσουν τόν κατηχητικόν καί ὁμολογιακόν τους χαρακτῆρα καί ὄχι νά μετατραποῦν εἰς στεγνό θρησκειολογικό – γνωσιολογικό μάθημα, πού θά τό διδάσκουν καί μή θεολόγοι.
Παρεμποδίσατε καί ἀνακόψατε τήν ὁρμήν νεωτεριστῶν θεολόγων, παρεσυρμένων ἀπό τό ῥεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς «μεταπατερικῆς» θεολογίας, καθώς ἐπίσης καί τῆς «μετανεωτερικότητας», οἱ ὁποῖοι εἶναι θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά ἀνερμάτιστοι καί μέ τά «πιλοτικά τους προγράμματα», πού ἤδη ἐφαρμόζονται σέ ἐπιλεκτικά σχολεῖα ἀποπροσανατολίζουν τά παιδιά μας ἀπό τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, καθώς παρεισφρύουν εἰς τό ὑλικό, πού προσφέρουν εἰς τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν, καί σοβαρά δογματικά λάθη.
Εἰς τά ἐγχειρίδια αὐτά διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν μαθημάτων νά ἔχῃ τόν πρῶτον καί κύριον λόγον ἡ ἁρμοδία Συνοδική Ἐπιτροπή καί ἐν τέλει ἡ Ἱερά Σύνοδος.
Περαίνων τήν μακράν ταύτην ἐπιστολήν μου, Ὑπουργέ μου, σᾶς παρακαλῶ ἐκ βαθέων νά ἐφαρμόζωνται οἱ σχετικοί νόμοι καί νά μή δίδεται ἡ εὐκαιρία εἰς τούς καιροσκόπους καί ἀθεοφόβους νά παραπλανοῦν τήν μαθητιῶσα καί σπουδάζουσα νεολαία τῆς πατρίδος μας, οὔτε νά γκρεμίζουν ἀσυστόλως καί ἀδιαφόρως τίς ἑλληνοχριστιανικές μας παραδόσεις.
Ὁ κίνδυνος εἶναι ἐντός τῶν τειχῶν.
Μέ ἐξαίρετη τιμή καί εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com