29 Οκτ 2012

Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, «Μία σειρά Θαυμάτων» Νεοεποχίτικος Aποκρυφισμός μέ χριστιανικό προσωπείο


«ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ»
Νεοεποχίτικος Ἀποκρυφισμός μέ χριστιανικόν προσωπεῖον
Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
Τό «Μία σειρά Θαυμάτων» ἤ Σπουδή Θαυμάτων (A Course in Miracles), σύμφωνα μέ μία ἄλλη ἐκδοχή, ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πλέον ἀντιπροσωπευτικές περιπτώσεις τοῦ Νεοεποχίτικου ἀποκρυφισμοῦ, πού μέ χριστιανικό προσωπεῖο κατάφερε νά παραπλανήσει στίς Η.Π.Α καί στήν Εὐρώπη ἀκόμη καί μέλη διαφόρων προτεσταντικῶν κοινοτήτων1.
Πρόκειται γιά ἕνα τρίτομο ἔργο, μέ περισσότερες ἀπό χίλιες σελίδες, πού ποικίλοι Νεοεποχίτικοι χῶροι τό προβάλλουν καί τό διαφημίζουν ὡς σειρά μαθημάτων ἄνευ διδασκάλου, γιά τήν πνευματική ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου 2.
Βασικό ὑπόβαθρό του εἶναι ὁ Ἐσωτερισμός καί ὁ θρησκευτικός συγκρητισμός μέ παράλληλη χρήση ὄχι μόνο χριστιανικῆς ὁρολογίας ὅπως, Πατήρ, Υἱός, Ἅγιο Πνεῦμα, χάρη, ἀλήθεια, κ.ἄ 3 , ἀλλά καί ἑνός ἐξαιρετικοῦ ἑλκυστικοῦ λεξιλογίου. Λέξεις ὅπως, ἀγάπη, μεταμόρφωση, εἰρήνη, ἑνότητα, ἐπίγνωση, ἀλληλοεκτίμηση, συγχώρηση, ἀμνησικακία κ.ἄ. ἐναλλάσσονται σέ μία ποικιλία θεματικῶν ἑνοτήτων καί ὑπό τό πρίσμα ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ θρησκευτικῶν παραδόσεων.

Τό τρίτομο ἔργο “Μία Σειρά Θαυματων” (A Course in Miracles) ἐμφανίζεται ὡς ἕνα μονοπάτι πρός τό φωτισμό καί τό θαῦμα. Τό θαῦμα, ἐν προκειμένῳ, περιγράφεται ὡς μία μορφή ἀπελευθέρωσης ἀπό δυσκολίες πού εἶναι ἐγγενεῖς στήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, στήν ὑπέρβασή τους μέσῳ τῆς συνειδητοποίησής τους μέ τελικό ἀποτέλεσμα τή βιωματική ἐπίγνωση τῆς ἀγάπης καί τῆς συμπόνοιας πρός τόν ἑαυτό μας καί τούς ἄλλους.
Ἡ καθηγήτρια τῆς Κλινικῆς ψυχολογίας M. T. Singer στό Πανεπιστήμιο τοῦ Berkeley, στήν κλασική ἐργασία της γιά τίς Σέκτες, ἀναφέρει ὅτι τό ἐν λόγῳ ἔργο τῆς Helen Schucman ἀνήκει στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες, πού συνδυάζουν δυτικά καί ἀνατολικά θρησκευτικά στοιχεῖα μέ μία ἰσχυρή δόση στοιχείων ὑπερπροσωπικῆς ψυχολογίας καί μυστικισμοῦ 4.
Πρόκειται γιά διδασκαλίες, πού ὑπαγορεύτηκαν ἀπό μία ἐσωτερική φωνή, πού μιλοῦσε μέσα στήν ψυχολόγo Helen Schucman (1909-1981), ἡ ὁποία ἐργαζόταν ὡς ἐπίκουρος καθηγήτρια στό τμῆμα τῆς ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Columbia τῶν Η.Π.Α. σέ δεύτερο στάδιο, ἀφοῦ στό ἀρχικό στάδιο ἔβλεπε ὁράματα γιά πολλά χρόνια.
Τά ὁράματα τά διαδέχθηκε μία ἐσωτερική φωνή ἐντός της, πού τήν προέτρεψε νά καταγράφει αὐτά, πού θά τῆς ὑπαγορεύει, γεγονός πού ἔγινε πραγματικότητα. Ἡ καταγραφή αὐτή τῶν διδασκαλιῶν ξεκίνησε τό 1965 καί ὁλοκληρώθηκε σταδιακά τό 1972. Ἡ ὅλη διάρθρωση καί διαίρεση σέ ἑνότητες τοῦ ἔργου ἔγινε μέ τήν βοήθεια τοῦ συναδέλφου της W. Therford.
Ἡ Helen Schucman θεώρησε ὅτι αὐτή ἡ ἐσωτερική φωνή, πού τῆς ὑπαγόρευε τίς διδασκαλίες, ἦταν ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι ἀπό αὐτόν λάμβανε τά μηνύματα 5. Ἡ ἐσωτερική αὐτή φωνή συνέχισε νά τῆς ὁμιλεῖ καί μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου. Ὁ καθηγητής I. Hexham χαρακτηρίζει τήν Helen Schucman ὡς ἀποκρυφίστρια καί ὡς medium6 , ἐνῶ οἱ E. Bauer καί W. Hanegraaff  τήν ἐντάσσoυν σαφῶς στό χῶρο τοῦ Channeling, πού ἀποτελεῖ τήν σύγχρονη ἐκδοχή καί μετεξέλιξη τοῦ ἀρχικοῦ Πνευματισμοῦ 7.
Ἡ Helen Schucman παρέδωσε τό ἔργο της στήν Judith Skutch, μία γυναίκα, πού ἦταν ὑπεύθυνη ἑνός Ἱδρύματος Παραισθητήριας Ἔρευνας. Τό 1975 ἡ Judith Skutch καί ὁ σύζυγός της, ἀφοῦ μετενόμασαν τό ἵδρυμα σέ «Ἵδρυμα γιά τήν Ἐσωτερική Εἰρήνη» (Foundation for Inner Peace) 8, ἀφιερώθηκαν ἀποκλειστικά στή διάδoση τοῦ ἔργου “Μία σειρά Θαυματων ”(A Course in Miracles) τόσο στίς Η.Π.Α ὅσο καί ἐκτός αὐτῆς.
Ἦταν τέτοια ἡ διάδοσή του, πού τό 1983 δημιουργήθηκε θυγατρικό εἰδικό ἵδρυμα γιά τήν ὅλη διαχείριση τῆς ὑποθέσεως καί τήν περαιτέρω προώθηση καί ἐκπαίδευση σχετικά μέ τό περιεχόμενο τῶν βιβλίων μέ τήν ὀνομασία Foundation for A Course in Miracles (FACIM) 9.
Τό ἔργο υἱοθετήθηκε ἀπό ἀνεξάρτητες Νεοεποχίτικες ὁμάδες καί διαδίδεται μέσῳ τῆς δημιουργίας ὁμάδων μελέτης καί σπουδῆς του. Τό ἐν λόγῳ ἔργο, ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ, ἔχει τροφοδοτήσει μέχρι σήμερα διεθνῶς, χωρίς νά ἑξαιρεῖται καί ἡ Ἑλλάδα, ἕνα ὁλόκληρο δίκτυο ἀπό σεμινάρια καί περιοδικά 10 . Μέχρι σήμερα ἔχουν πουληθεῖ διεθνῶς περισσότερα ἀπό 500.000 βιβλία.
1.Βλ. D. Kemp, A Course in Miracles, στό ΕΝRM, 2006, σ.2
2.Βλ. M.York, Historical Dictionary of New Age Movements, σσ.9-11.
3. Βλ. D. Kemp, A Course in Miracles, ὅπ.π., σ.1.
4. Βλ. M.T. Singer, Cults In Our Midst, 1995, σ.43.
5. Βλ. K. von Stuckrad, Western Esotericism, 2005, σ. 142. 
6 . Βλ. Ι. Hexham, Pocket Dictionary of New Religious Movements, 2002, σ. 98.
7. Βλ. E. Bauer, Spiritismus, στό LSSW,2001
7, στ. 1008.W. Hanegraaff, Νew Age Religion andWestern Culture, 1998, σσ. 30,38.
8. Βλ.M.York, Historical Dictionary , ὅπ.π.,σσ.9-10.
9. Βλ. D. Kemp, A Course in Miracles, ὅπ.π., σ.2.
10 . Βλ. K. von Stuckrad, Western Esotericism, ὅπ. π.,σ.142.
Ορθόδοξος Τύπος, 26/10/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com