26 Ιουν 2012

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδίμηρος Πούτιν στα Ιεροσόλυμα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων «Τήν 1.30 π.μ. τῆς Τρίτης, 12ης/26ης Ἰουνίου 2012, ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ρωσίας κ. Βλαδίμηρος Πούτιν, τελῶν ἐπίσκεψιν εἰς τό Ἰσραήλ καί τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν ἐπεσκέφθη τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Τόν Πρόεδρον τῆς Ρωσίας ὑπεδέχθη καί ἐξενάγησεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον, τόν Φρικτόν Γολογοθᾶν καί εἰς τά λοιπά ἐν αὐτῷ προσκυνήματα, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, περιστοιχούμενος ὑπό ὁμάδος Ναϊτῶν καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.
Διαρκούσης τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε πρός τόν Πρόεδρον τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ, διά τήν ὑποστήριξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ηὐχήθη αὐτῷ κυβερνητικήν δύναμιν ἄνωθεν, διά νά φέρῃ εἰς πέρας τήν θεοφιλῆ ἀποστολήν Αὐτοῦ πρός ὄφελος τῆς χώρας αὐτοῦ, τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς εἰρήνης τῶν λαῶν.
Ὁ δέ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ρωσίας κ. Πούτιν προσεκύνησε μετ’ εὐλαβείας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τό παρεκκλήσιον τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Εἰς τό γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Παρασκευοφύλαξ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσίδωρος προσέφερεν εἰς τόν κ. Πρόεδρον ὡραίαν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης. Ὁ δέ κ. Πούτιν προσέφερε πρός τόν Μακαριώτατον ὡραίαν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποίαν ἀφιέρωσεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν Ναόν ὡς μνημόσυνον τῆς ἐπισκέψεως τοῦ κ. Προέδρου.
Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 12ης/26ης Ἰουνίου 2012, ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ρωσίας κ. Πούτιν μετέβη εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν Βηθλεέμ καί ἐγένετο δεκτός εἰς τόν Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ( Βασιλικήν ) τῆς Βηθλεέμ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου εἰς Βηθλεέμ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.»
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com