29 Δεκ 2011

Τούρκοι και πυρκαγιές την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ  ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΜΑΣ ΚΑΙ «ΦΙΛΩΝ» ΜΑΣ = «ΚΟΛΟΒΩΝ ΦΙΔΙΩΝ» ΕΠΕΣΑΝ ΤΟΥΡΚΟΙ  ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΪΕΣ  ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30ΕΤΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 1064/29.12.2011

1. Ὅλα αὐτά, ποὺ ἐτονίζαμε σὲ διάφορες ὁμιλίες μας πρὸ τοῦ 1990, ἀλλὰ καὶ αὐτά, ποὺ ἐγράφαμε εἰς τὰ διάφορα τεύχη τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», ὡς π.χ. :
τεῦχος 6 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2001), σελ. 25-31,
τεῦχος 20 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004) , σελ. 47, 53-54,
τεῦχος 28 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006), σελ. 22-23,
τεῦχος 32 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007) σελ. 7,
τεῦχος 33 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007) σελ. 79, 87,
τεῦχος 37 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008) σελ. 153,
τεῦχος 44 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010) σελ. 33, 47
τεῦχος 48 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011) σελ. 5

ἐπιβεβαιώνονται περιτράνως μὲ τὴν ὁμολογίαν τοῦ τέως ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας κ. Mesut Yılmaz σὲ συνέντευξί του πρὸς τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Bir Gün.

2. Τόσον στὶς ὁμιλίες μας, ὅσον καὶ στὰ ὡς ἄνω γραπτά μας ἐτονίζαμε ὅτι ἐκτὸς τῶν ἀνοήτων, ἀπρόσεκτων καὶ ἐπιπόλαιων Ἑλλήνων, ποὺ προκαλοῦν πυρκαϊές μὲ τὴν ἀπόρριψι ἀναμμένων τσιγάρων ἀπὸ τοὺς νικοτινομανεῖς ἐξ αἰτίας διαφόρων ἐργασιῶν ἐρασιτεχνῶν ἀγροτῶν καὶ λοιπῶν ἀφελῶν γερόντων, ἀσυνειδήτων τουριστῶν, τὶς μεγαλύτερες ἄκρως καταστρεπτικὲς πυρκαϊὲς μᾶς τὶς δημιουργοῦν ξένοι πράκτορες τῶν φίλων καὶ συμμάχων μας.
3. Αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι Νέρωνες εἶναι πανοῦργοι καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνοι εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες, διότι ἐνεργοῦν ὠργανωμένα μὲ ἐπιστημονικὲς μεθόδους, ὅταν ἀναμένονται ἄκρως ἐπικίνδυνα καὶ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, ἀνεμοθύελλες παρατεταμένη ξηρασία.
4. Στὶς ὁμιλίες μας καὶ τὰ γραφόμενά μας ἐτονίζαμε ἐπὶ λέξει, ὅτι ἕνας Ταγματάρχης Συνταγματάρχης, κατάσκοπος τῶν «φίλων» χωρῶν, μὲ μὶα πολυτελέστατη Mercedes καὶ ἕνα «χανουμάκι», «παίζοντάς» το τουρίστας, δύναται νὰ καταστρέψῃ τὰ πάντα μὲ ἀθόρυβα ἀεροβόλα, ἐκτοξεύοντας ἐμπρηστικὲς ὕλες μὲ ἀλεξίπτωτον καὶ λοιπὲς μεθόδους καὶ μὲ ἀκτίνες λέϊζερ καὶ μὲ λοιπὲς σατανικὲς ἐφευρέσεις. Δύναται νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὸν Ταύγετο καὶ λοιπὰ ὄρη τῆς Πελοποννήσου, νὰ περάσῃ ἀπὸ τὶς παριὲς Γερανίων Ὀρέων, Πάρνηθος, Πεντέλης καὶ λοιπὲς δασώδεις ἐκτάσεις μέχρι καὶ τὸν Ὄλυμπο, νὰ ἐνσπείρῃ τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ καὶ εἰς τὸν Πλαταμῶνα νὰ γευματήσῃ, νὰ κάνῃ τὸ μπάνιο του καὶ νὰ συνεχίσῃ Χαλκιδικὴ καὶ λοιπὰ δάση τῆς Μακεδονίας μας καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ στὰ Σκόπια, Τουρκία κ.λπ., ἐπιφέρων πολλαπλάσιες καταστροφὲς ἀπ᾿ ὅτι ἑκατοντάδες μεραρχίες καὶ δεκάδες στρατιῶν…
5. Οἱ κυβερνήσεις τῶν Süleyman Demirel, İsmet İnönü καὶ μετέπειτα τῆς Tansu Çiller σὲ στενοτάτη συνεργασία μὲ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς Τουρκίας ἐλάμβανον πληθώρα ἀποφάσεων, ποὺ τὶς ὀνόμαζαν «πολιτικὴ ἐθνικῆς ἀσφαλείας» καὶ ἀποσκοποῦσαν στὴν κατατρομοκράτησι ὄχι μόνον τῶν ἐσωτερικῶν ἀντιπάλων τους, ἀλλὰ καὶ τῶν γειτόνων τους. Π.χ. γιὰ νὰ ἐξοντώσουν τοὺς Κούρδους ἐξηφάνιζαν ὄχι μόνον τοὺς ἀντιστασιακούς Κούρδους, ἀλλὰ καὶ Τούρκους διανοουμένους, ποὺ κατήγγειλον τὴν βάναυση συμπεριφορὰ ἔναντι τῶν μειονοτήτων, Χριστιανῶν, Ἀρμενίων, Κούρδων κ.λπ. Τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες ἔχουν ἐξαφανίσει 20.000 ἀνθώπους. Πρὸς τοῦτο ὠργάνωναν καὶ ἐνίσχυαν παντοιοτρόπως ὄχι μόνον τὶς ἔνοπλες δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ παρακρατικὲς ὀργανώσεις, ὡς π.χ. τοὺς γκρίζους λύκους, ἡ περίφημη εἰδικὴ μονάδα τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ τῆς τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας ὑπὸ τὸν Korkut Eken, τὰ στελέχη τῶν ὁποίων ἐκπαιδεύθηκαν στὴν Ἀμερική.
6. περιβόητος Tansu Çiller ἐδήλωνε γιὰ αὐτὸ τὸν στρατό της: «ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ἀπαντοῦμε στοὺς τρομοκράτες μὲ τὸν τρόπον, ποὺ τὸν αἰσθάνονται». Καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς εἰδικῆς αὐτῆς λίαν ἐπικινδύνου ὁμάδος, στρατηγὸς Eken:  «θὰ πολεμοῦμε τοὺς ἀντάρτες σὰν ἀντάρτες»
7. Πολλὲς ἐπιτροπὲς τῆς Τουρκίας ἔχουν ἀναλάβει νὰ ἐξετάσουν τὰ ἔκτροπα αὐτὰ τῆς Tansu Çiller καὶ τῶν ἄλλων κυβερνήσεων καὶ ὅλα ἀναφέροντο στὴν δημοσιότητα, ἐκτὸς τῶν ἐπιμέρους σελίδων, ποὺ ἀνέφεραν συγκεκριμένα πρόσωπα καὶ ἐνέργειες, μὲ τὴν δικαιολογία, ὅτι λόγοι ἀσφαλείας δὲν ἐπέτρεπον νὰ δημοσιευθοῦν οἱ ἐπὶ μέρους αὐτὲς σελίδες.
8. Τυφλὸ ὄργανο τῆς περιβοήτου Tansu Çiller ἦτο διαβόητος Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας Mehmet Ağar, φόβος καὶ τρόμος τῶν πάντων. Τοῦ ἐναντιώνοντο οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ εἰδικοῦ στρατοῦ τοῦ Ἐκὲν στὰ καταχθόνια σχεδιά του καὶ στὶς ἰδιοτέλειες του, ὡς π.χ. διακινήσεις ναρκωτικῶν, ἐκχωρήσεις καζίνο καὶ διανομὴ τῶν κρατικῶν κονδυλίων κ.λπ. οἰκονομικὰ ἐγκλήματα. Ὅλα αὐτὰ τὰ σκάνδαλα ἔχουν ἀποκαλυφθῆ καὶ ἀποδειχθῆ: ἀπὸ τὴν διαμάχη, ποὺ εἶχε ξεσπάσει μεταξὺ τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ τῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας Mehmet Eimour καὶ τοῦ Korkut Eken καθὼς καὶ τοῦ Aixan Tsarkin, ὁ ὁποῖος ἦτο ἐπὶ κεφαλῆς ὁμάδος τοῦ εἰδικοῦ στρατοῦ τοῦ Eken. Ὁ Tsarkin εὑρίσκεται φυλακισμὲνος καὶ συνεχῶς ὁμολογεῖ τὶς χιλιάδες ἐγκλήματα καὶ ἐπιδεικνύει καὶ τοὺς χώρους, ὅπου ἔχουν ταφῆ τὰ θύματα.
9. Ὁ Mesut Yılmaz ὁμολογεῖ μερικὲς ἀλήθειες ὑποστηρίζοντας ἑτέρα παράταξι.
10. Αὐτονόητον εἶναι ὅτι Mesut Yılmaz ὑφίσταται συνεχῶς ἀφάνταστες πιέσεις νὰ ἀνακαλέσῃ τὶς δηλώσεις του, καὶ τώρα τὶς δικαιολογεῖ δῆθεν ὅτι οἱ δημοσιογράφοι παρενόησαν τὶς δηλώσεις του καὶ τὶς διεστρέβλωσαν.
11. Ὅλα αὐτά, ποὺ ἐγράψαμε ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἀντικειμενικοὶ δημοσιογράφοι καὶ συγγραφεῖς, ἔχουν πλήρως ἀποδειχθῆ καὶ ἐλπίζομε οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ μὴ ἀδρανήσουν καὶ ὑποκύψουν καὶ πάλιν στὶς πιέσεις τῶν ἄλλων «φίλων» μας, ἀλλὰ νὰ ἀναθέσουν σὲ ἱκανοτάτους, εὐσυνειδήτους καὶ ὑγιῶς ἐθνικὰ σκεπτομένους διπλωμάτες καὶ ἐπιστήμονες νὰ συντάξουν ἐμπεριστατωμένα ὑπομνήματα πρὸς ὅλους τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, καταγγέλοντες τὴν Τουρκία ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς, ὅτι εἶναι ἄκρως ἀνώριμος νὰ συμμετάσχῃ σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς, διότι συμπεριφέρεται σὰν εἰδεχθέστατος σύγχρονος Νέρων. Πρέπει δὲ νὰ θεμελιωθῇ μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα ἀγωγὴ ἐναντίον τῆς Τουρκίας καὶ νὰ ζητήσωμεν ἀποζημιώσεις διὰ τὶς τεράστιες καταστροφές, ποὺ ὑπέστημεν τὴν τελευταία τριακονταετία.
12. Ἑλλάδα δὲν ἐρημώθηκε τόσον πολὺ ἀπὸ τὸν εἰδεχθέστατον Νέρωνα Ἰμπραὴμ καὶ ὅλη τὴν Τουρκιὰ κατὰ τὴν περίοδον τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ἐπαναστάσεως. Οὔτε ἀπὸ τὸν ἰταλογερμανικὸν πόλεμον, τὸν ἀνταρτοπόλεμον καὶ λοιπὲς ἄλλες φυσικὲς συμφορές, ὅσον ἀπὸ τοὺς ἄφρονες καὶ εἰδεχθέστατους ἐγκληματίες γειτονές μας.
13. Μέχρι καὶ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1930 ἡ Ἑλλάδα ἐκαλύπτετο κατὰ τὸ 1/3 ἀπὸ δάση. Τώρα δὲν καλύπτεται οὔτε τὸ 1/20 τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας ἀπὸ δάση.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com