22 Φεβ 2024

Ι.Μ. Πειραιώς: Διακόπτουμε την κοινωνία με τους ψηφίσαντες εναντίον του θείου Νόμου.

«διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας ἐναντίον τοῦ θείου Νόμου, μέ ὅ, τι αὐτό συνεπάγεται, μή προσκαλοῦντες αὐτούς εἰς οἱανδήτινα ἐκδήλωσιν τῶν Ἐνοριῶν μας, ἄχρι τῆς ἐμπράκτου μεταμελείας των διά τῆς ἀκυρώσεως διά τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ νομοθετήματος.»

Πειραιάς, 22 Φεβρουαρίου 2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ».

Στόν Πειραιᾶ σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2024 ἡμέρα Πέμπτη καί ὥρα 11η  πρωϊνή στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς συνήλθαμε κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς, Φαλήρου, Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, σέ ἔκτακτη ἱερατική σύναξη μέ θέμα: « Ἀντιμετώπισις τῶν συνεπειῶν ψηφίσεως τοῦ νόμου διά τόν “γάμον” ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου», N. 5089 ΦΕΚ  Α΄ 27/17.2.2024.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ  ἐτοποθετήθη δεόντως ἐπί τοῦ ἀνακύψαντος ζητήματος ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί τῆς ἐφαρμογῆς τῆς «woke» ατζέντας διά τήν ἀποδόμηση τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος, ἤθους καί πολιτισμοῦ καί γενομένης διεξοδικῆς συζητήσεως ἐκ προσώπου καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἐνοριῶν καί καθιδρυμάτων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, συναποφασίσαμε τήν ἔκδοση τοῦ παρόντος ψηφίσματος.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ   ΤΑ   ΑΚΟΛΟΥΘΑ

1.       Ἡ ναύλοχος πόλη τοῦ Πειραιᾶ, τό πρῶτο λιμάνι τῆς Χώρας εἶναι μία Παναγιοσκέπαστη πόλη, ὅπως ἐπιμαρτυροῦν καί ἀποδεικνύουν τά ἱστορικῶς διακριβωμένα θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, πού καταγράφονται σέ ἐφημερίδες καί ἔντυπα τῆς ἐποχῆς, ὅπως τά παρουσιάζει ὁ Ἐλλογιμώτατος Πρόεδρος τῆς Φιλολογικῆς Στέγης Πειραιᾶ κ. Στέφανος Μίλεσης στό πόνημά του «Τά θαύματα τῆς πίστεως στόν Πειραιᾶ ὅπως καταγράφηκαν καί ἀποτυπώθηκαν ἀπό ἐφημερίδες καί ἔντυπα» ἐκδ. Ἀρχονταρίκι 2019, καί εἰδικώτερα τό θαῦμα τῆς Παναγίας «Ρόδον τό Ἀμάραντον» μέ τήν ἀποσόβηση τῆς  θανατηφόρου πανδημίας τῆς εὐλογιᾶς, ὅπως καταγράφεται στήν Ἐφημερίδα ΣΦΑΙΡΑ φ. 9/3/1896 καί τῆς ἐμφανίσεως τήν 24-25/3/1929 τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν κατάμεστο Ἱ. Ναό Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, ὅπως καταγράφεται στίς Ἐφημερίδες ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στό φ. 29/3/1929 καί ΣΚΡΙΠ στό φ. 29/3/1929.  Διακονοῦντες σέ μία εὐλογημένη Μητρόπολη τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας διά τῆς χειροτονίας μας ἔχομε ἀναλάβει τό πολυεύθυνο ἔργο τῆς διακονίας τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, πού προϋποθέτει τήν ἀκριβεστάτη τήρηση «τῆς ἅπαξ παραδοθείσης τοῖς ἁγίοις» (Ἰουδ. 1,3) θείας ἀποκαλύψεως διά τήν ὑπέρβασιν τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου καί τή μεταστοιχείωση τοῦ κόσμου σέ Βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης, εἰρήνης, ἀληθείας καί ἀγάπης. Συνεπῶς, χρεωστοῦμε ἐνώπιον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου, τοῦ καλέσαντος ἐμᾶς στήν διακονία τοῦ Λαοῦ του νά διασφαλίζωμε καί νά μεταδίδωμε ἔργῳ καί λόγῳ τήν ἀκαινοτόμητη πίστη τῶν Ἀποστόλων, τῶν Θεοφόρων Πατέρων καί τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

2.       Ἡ ψήφισις τοῦ παραπάνω νόμου ἀπό τό Ἐθνικό μας Κοινοβούλιο ἀλλοιώνει καί διαστρέφει τήν ἀνθρωπολογία καί τήν φυσιολογία τῆς Δημιουργίας Τοῦ Θεοῦ, ἀποπειρᾶται βλασφήμως νά ἀκυρώσῃ τόν θεῖο Νόμο ἀτζέντας, πού ἐκτύπως μᾶς παραδίδεται διά τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, κατ’ ἐπιταγήν τῆς «woke» ἀτζέντας καί ἀντιτίθεται μανιωδῶς στό Κανονικό πλαίσιο τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού διά Πνεύματος Ἁγίου ἐδόθη εἰς Αὐτήν.  Κατά ταῦτα, οἱ νομοθετήσαντες ὡς ἔννομο ἀγαθό τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί θεσμοθετήσαντες τήν παρά φύσιν ἀσέλγειαν, πού ἀποστερεῖ τόν ἀνθρωπο τῆς δυνατότητος θεοκοινωνίας κατά τόν ἀψευδῆ λόγον τοῦ Δημιουργοῦ: «οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γεν. 6,3), ἀποδεικνύει αὐτούς ἔργῳ καί λόγῳ ὡς περιφρονοῦντας τόν θεῖο Νόμο καί ἀντιστρατευομένους πρός τήν σωτηρία καί τήν αἰώνιο προοπτική τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, πού καλεῖται νά ἀποβῇ ἐκουσίως καί ἀγαπητικῶς ναός τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί ὁμοηθής πρός τόν Δημιουργόν Του, κατά τόν Κυριακό λόγον: «ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσομεν» (Ἰω.14, 23).  Ἑπομένως ἀποδεικνύονται ὑπαιτίως ὡς συνεργοί τοῦ «ἀρχεκάκου ὄφεως» στήν ἀπομείωση τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας καί τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί, ὡς οἱ θεοφόροι Πατέρες διακελεύουν, οἰκειοθελῶς ἔχουν ἐκπέσει τῆς χριστιανικῆς των ἰδιότητος καί ἡ μετ’ αὐτῶν κοινωνία ἐγκυμονεῖ τόν κίνδυνον, διά τούς ἀσθενεστέρους, ἀλλοιώσεως τῆς πίστεως καί ἀκυρώσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, πού διαχρονικῶς καλεῖται νά καταρτίζῃ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ πολίτας τῆς θείας Βασιλείας.

3.       Πρός προστασίαν τῆς διακονίας μας καί σεβασμόν τῆς ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Θεοῦ εὐθύνης μας, τηρουμένων καί τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρ. 4, παραγρ.9 τοῦ Καταστατικοῦ  Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977- ΦΕΚ Α΄ 146)  διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας ἐναντίον τοῦ θείου Νόμου, μέ ὅ, τι αὐτό συνεπάγεται, μή προσκαλοῦντες αὐτούς εἰς οἱανδήτινα ἐκδήλωσιν τῶν Ἐνοριῶν μας, ἄχρι τῆς ἐμπράκτου μεταμελείας των διά τῆς ἀκυρώσεως διά τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ νομοθετήματος.

Διατελοῦμε ἐν προσευχῇ πρός τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν δι’ ἡμᾶς σαρκωθέντα Λυτρωτήν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τήν Ὑπερύμνητη Μητέρα Του καί καλοῦμε τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ σέ ἔμπρακτη μετάνοια γιά τήν βλασφημία καί ὕβρι κατά τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως πού συνετελέσθη μέ τήν ψήφισι τοῦ Ν. 5089  ΦΕΚ  Α΄ 27/17.2.2024.

Τό παρόν ψήφισμα ἀναγνώστηκε καί ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Σύναξή μας.

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές τῶν συμμετεχόντων κληρικῶν.

+ ὁ  Πειραιῶς  Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Οἱ Πρόεδροι Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων

& Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς,

Φαλήρου, Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας

7 σχόλια:

Λυκούργος Νάνης είπε...

Δεν αρκεί η διακοπή της κοινωνίας με τους γέμοντες ασυνειδησίας, εγκληματήσαντες βουλευτές αλλά επιβάλλεται η αποκοπή των τελευταίων από την εκκλησιαστική κοινωνία, τουτέστιν Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ.
Δεν φθάνει μόνο να μην προσκαλούνται στις ενοριακές εκδηλώσεις οι διαπράξαντες το μέγα ανοσιούργημα αλλά χρειάζεται επιπλέον να τους απαγορευθεί η είσοδος στους ναούς, η παράστασή τους ως αναδόχων στο μυστήριο του Βαπτίσματος και η στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Αρκετά πια με τους Θεομπαίχτες.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ αυτό δεν έγινε.

Λυκούργος Νάνης είπε...


https://www-orthodoxtimes-gr.cdn.ampproject.org/v/s/www.orthodoxtimes.gr/doxologia-gia-tin-apeleftherosi-ton-ioanninon-apo-ton-mitropoliti-maximo-parousia-dendia-kai-ptd/amp/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=17085370365285&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%CE%91%CF%80%CF%8C%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.orthodoxtimes.gr%2Fdoxologia-gia-tin-apeleftherosi-ton-ioanninon-apo-ton-mitropoliti-maximo-parousia-dendia-kai-ptd%2F

Δεν παρήλθαν λίγες ημέρες από την υπερψήφιση στο νομοθετικό χαμαιτυπείο (ζητώ συγγνώμη που αδικώ τα χαμαιτυπεία…) που ακούει στο όνομα «Βουλή των Ελλήνων», του βδελυκτού και διαστροφικού νομοθετήματος και η στάση του κρίμασιν οις οίδε Κύριος διαποιμαίνοντος τη σφόδρα ταλαιπωρημένη στο παρελθόν, ένεκα της κραυγαλέας αναξιότητας ενίων εκ των διατελεσάντων ποιμένων της, απέναντι στους υποστηρικτές του, Σακελλαροπούλου και Δένδια, μητροπολίτη Ιωαννίνων Μαξίμου, προδιέγραψε τη στάση που θα τηρήσουν και οι υπόλοιποι «ποιμένες» μας…

«»Ποιμενες πολλοι διεφθειραν τον Αμπελωνα μου, εμολυναν την μεριδα μου, εδωκαν την μεριδα την επιθυμητην μου εις ερημον αβατον, ετεθη εις αφανισμον…»

Λυκούργος Νάνης είπε...

https://www.protagon.gr/epikairotita/mnimeiwdis-omilia-tasoula-sti-vouli-gia-tous-gamous-omofylwn-giati-stirizw-to-nomosxedio-44342883165

«Ο κ. Τασούλας, βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ, χρησιμοποίησε την εξής χαρακτηριστική φράση: «Ως γνήσιος συντηρητικός και παραδοσιακός πολιτευόμενος ψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο όχι παρά το ότι είμαι συντηρητικός, αλλά ακριβώς επειδή είμαι συντηρητικός».

Δείτε την επιεικώς φαιδρή και συνάμα σφόδρα εξοργιστική δικαιολογία που προέβαλε , προκειμένου να υποστηρίξει το πρωτοφανές σε διαστροφικότητα και βρωμερότητα νομοσχέδιο-χαβούζα, ο «συντηρητικός» πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Ιωαννίνων του κυβερνώντος κόμματος Τασούλας.

Γι αυτό και απέσπασε τα εύσημα του γνωστού ψευτοπροοδευτικού site protagon.gr.

Όταν η φαιδρότητα και γελοιότητα συναγωνιζονται την αθλιότητα, την ασυνειδησία , την αναξιοπρέπεια και την προκλητικότητα….

Λυκούργος Νάνης είπε...

https://www.topontiki.gr/2020/06/15/tasoulas-gia-gamo-metaxi-omofilofilon-orimazoun-ta-pragmata-stin-kinonia/
Τουλάχιστον από το2020 ήταν ευνοικά διακείμενος στον ψευτογάμο των σοδομιτών ο ΔΗΘΕΝ συντηρητικός Τασούλας.
Να τον «χαίρονται» οι συντηρητικοί ψηφοφόροι του….

Σοφία Τσέκου είπε...

Νομίζω ότι είναι κάτι σαν τσοπανόσκυλα της Ιεραρχίας !! Γαυγίζουν για να διστάσουν ,ίσως , οι βουλευτές και άλλων νομών να προσέλθουν στους ναούς ,οπότε βγαίνουν από τη δύσκολη θέση οι δεσποτάδες τους να συναντηθούν μαζί τους σε ιερό χώρο...Έτσι απομακρύνεται το πικρό ποτήριον από τη Διοικούσα Εκκλησία να αναλάβει δράση κατά των υπερψηφισάντων βουλευτών. Δηλαδή, δεν θα πηγαίνουν οι βουλευτές στους ναούς, γιατί θα νιώθουν ανεπιθύμητοι και οι διοικούντες δεσποτάδες θα δηλώνουν με ..."ποιμαντική ανησυχία" ότι ΜΟΝΟΙ τους οι βουλευτές αποκόπτονται από την Εκκλησία. Και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα αφάγωτη !!! Νομίζω ότι πρόκειται για Ανωτάτη Δεσποτική Σχολή Διπλωματίας!!

Ανδρέας είπε...

Το να μην τους κάνουμε παρέα δεν θα φέρει το ποθητό αποτέλεσμα. Μόνο ο αφορισμός οδηγεί στην μετάνοια, όλων αυτών που στρέφονται κατά του Θεού.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ είπε...

Ρίξε και κανένα αφορισμό, για να γίνεις πιο πιστευτός.
Όταν θα περάσει λίγος καιρός και ξεχαστεί, σιγά σιγά θα ξεμιτήσουν στους ναούς.
Οι Εθνική μας εορτή κοντά είναι, θα σε δούμε αν τους διώξεις.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com