28 Απρ 2020

Aρχιμ.Σαράντης Σαράντος, Θρηνώ και οδύρομαι: Διωγμός των πιστών από τις ορθόδοξες Εκκλησίες μας!


Περί τοῦ δευτέρου γάμου τῶν κληρικῶν, Αρχιμ. Σαράντης Σαράντος ...
Επιστολή π Σαράντη σέ Κηφισίας
Θρηνῶ καί ὀδύρομαι: Διωγμός τῶν πιστῶν ἀπό τίς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μας!
Ἀμαρούσιον 27-4-2020
Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα
Χριστός Ἀνέστη!
Μέ μεγάλη συνοχή καρδίας ἀπευθύνομαι σέ Σᾶς, τόν πνευματικό μου πατέρα καί Ἐπίσκοπο.  Καθημερινῶς πυροβολούμαστε ὑπό τῶν ἐνοριτῶν μας καί τῶν πνευματικῶν τέκνων οἱ ὁποῖοι ἐπιμόνως μᾶς ἐρωτοῦν πότε ἐπί τέλους θά τούς ἐπιτραπεῖ νά εἰσέλθουν στόν Ἱερό Ναό, νά μετάσχουν στή θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, δηλαδή ζητοῦν τά αὐτονόητα δικαιώματά τους, γιά νά καταφέρουν νά ζήσουν.
Ἐμεῖς ὑπακούσαμε στό ἐκ Θεοῦ «ἐπιτίμιο» ἐκ καρδίας, γιατί πιστέψαμε ὅτι θά ὠφεληθοῦμε ἅπαντες, ἀρχιεπίσκοπος, μητροπολῖτες, ἀρχιμανδρῖτες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, μοναχοί, μοναχές, λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Ἐκκλησίας καί ὅλο τό χριστεπώνυμο πλήρωμα.  Πράγματι ὠφεληθήκαμε ὅλοι, δημιουργήσαμε ἁλυσίδες προσευχῆς γιά ὅλο τό εἰκοσιτετράωρο.  Γλυκάθηκαν τόσο μέ τήν προσευχή οἱ ἀδελφοί  χριστιανοί, πού μᾶς ζητοῦν νά συνεχίσουμε καί μετά τήν ἄρση τῶν μέτρων.

Μετά ἀπό τήν πρώτη ἑβδομάδα παραμονῆς στό σπίτι (stay home), ἅπαντες διαπιστώσαμε τόν σκληρό διωγμό κατά τῆς Ἐκκλησίας.  Ὁ ἀρχέκακος ὄφις τῆς πονηρίας ξεσήκωσε τούς πληρωμένους (εἴκοσι ἑκατομμύρια εὐρώ ἀμοιβή ἀπό τήν Κυβέρνηση) δημοσιογράφους γιά νά χτυπήσουν στό ψαχνό, τή θεία Κοινωνία, τόν τρόπο μεταδόσεώς της καί μύρια ἄλλα κορωνοειδῆ ἐπιχειρήματα.
Τό θράσος τους δέν ἔχει ὅρια.  Πολιτικοί καί δημοσιογράφοι μοιάζουν μέ μωρά παιδάκια πού συναγωνίζονται ποιός θά κάνει τίς μεγαλύτερες σκανταλιές (π.χ. ἕνας δήμαρχος καταφέρεται κατά τοῦ Ἁγίου Φωτός καί ἄλλος, ὑφυπουργός ἐκδίδει γενική ἀπαγόρευση διανομῆς τοῦ ἁγίου Φωτός).  Τί νά λέμε!  Εἶναι ἄσκοπο νά ἀναφέρω περιστατικά σέ Σᾶς πού εἶσθε πολύ κοντά σέ ὅλα τά τεκταινόμενα καί ὑφίστασθε τήν ἐντονό­τερη, ὑποθέτω, πίεση ἀπό ὅλους μας.
Σεβασμιώτατε,
Ἐπιτρέψατέ μου νά τολμήσω νά Σᾶς ἀναφέρω, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά ἀφήσουμε το ποίμνιό μας ἄλλο φυλακισμένο, ἀπαρηγόρητο, ἀστήριχτο, ὑποκείμε­νο σέ ὅλους τούς κινδύνους ψυχολογικούς, πνευματικούς, οἰκονομικούς, κοινωνικούς, ἐπικοινωνιακούς, μαθησιακούς, μέ κλειστές ὅλες τίς βαθμῖδες ἐκπαίδευσης, μέ θέαμα μοναδικό τήν τηλεοπτική λατρευτική «συμμετοχή», τιμωρία γιά τή χριστιανική τους ἰδιότητα.
Ἄρχισε τό ραμαζάνι καί ἀφυπνίζεται ἀμυδρῶς καί ἐνεργοποι­εῖται στούς δικούς μας ἄρχοντες ἕνα θρησκευτικό ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ δέν τό βρῆκαν στούς θησαυρούς τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας.  Εἶναι ἄκρως λυπηρό βέβαια νά ζοῦν σέ μιά Ἑλλάδα μέ ἔνδοξη ἱστορία 3000 ἐτῶν, μέ λεπτές συγχρόνως θρησκευτικές ἀναζητήσεις καί ἀνατάσεις καί πλούσια ἐθνική καί ἑλληνορθόδοξη παράδοση, καί ὅμως νά ἀπεχθάνονται τήν Ἐκκλησία! ...  Καί τό χειρότερο εἶναι, ὅτι ἐπιδιώκουν νά μεταστρέψουν τούς πιστούς μας σέ ἄλλες θρησκεῖες.  Ποιός ἄλλος ἀρχηγός θρησκείας ἑκουσίως παρέδωκε ἑαυτόν στούς ἀχαρίστους καί πονηρούς, ποιός κατῆλθε ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς γιά νά καταργήσει τό θάνατο μέ τό θεϊκό θάνατό Του καί παγγενῆ τόν Ἀδάμ (καί τήν Εὔα, δηλαδή ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος) νά ἀναστήσει;
Οἱ ἄρχοντές μας ἀρχικά, φαίνεται, ξαφνιάστηκαν πού εἶδαν ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο καί ὅλους τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἑνωμένους καί ἀτάραχους μπροστά στήν πανδημία καί σύμφωνους μέ τά κοσμικά ἐπιστημονικά μέτρα γιά τήν προστασία τῶν πολιτῶν.  Φαίνεται ὅμως ὅτι δέν ἐκτίμησαν αὐτή τήν ἀρχοντική συμπεριφορά καί τήν καλοπροαίρετη ἐμπιστοσύνη πού ἀρχοντικά ἐπιφυλάσσει ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στά «πνευματικά τέκνα» της.  Τήν ἐμπιστοσύνη τήν ἐξέλαβαν ὡς ἀδυναμία.  Ἔτσι ξεσηκώθηκε τό θηρίο πού λέγεται καισαροπαπισμός καί ζητάει δικτατορικά καί ἀντισυνταγματικά νά κανονίζει κάθε λεπτομέρεια τῆς Ἐκκλησίας, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς της καί δράσεώς της ἀκόμη, φεῦ, καί τά τῆς θεόπνευστης λατρείας της.
Κατά τό δημοκρατικότατο Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχει τήν ἀποκλειστι­κότητα τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μόνο ἡ Πολιτεία. Βάσει τοῦ ἄρθρου 3 οἱ ρόλοι ἀνάμεσα στήν Ἐκκλησία καί στήν Πολιτεία εἶναι διακριτοί καί ὑπάρχει συναλληλία μεταξύ τους.  Δηλαδή συνεννόηση.
Τώρα μόλις πληροφορήθηκα, ὅτι στίς 25 Ἀπριλίου ἡ πρώτη εἴδηση τοῦ ΣΚΑΪ εἶναι ὅτι καί τόν Μάϊο οἱ Ἐκκλησίες, οἱ ὀρθόδοξες ἐννοεῖται, θά εἶναι κλειστές!  Μέ ποιό δικαίωμα συνεχίζεται αὐτή ἡ ἀσέβεια;  Φαίνεται, ὅτι ὁ δικός μας σεβασμός πρός τήν Κυβέρνηση δέν ἐκτιμήθηκε καί ἐξελήφθη ὡς φόβος καί ἀδιαφορία καί πανικός γιά χειρότερα. 
Σεβασμιώτατε,
Εἶναι πλέον ἀπαραίτητο νά συγκληθεῖ ἡ Σύνοδος τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας καί νά δηλώσουν ἀκεραία τήν ἀλήθεια τῆς ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.  Δέν νοεῖται πλέον ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀφήνει ἀκάλυπτους τούς ἱερωμένους πού ἐπιτελοῦν ἐπιμελέστατα τά ἱερατικά τους καθήκοντα καί νά ὑποστηρίζει ἀπροκάλυπτα τήν ἀσέβεια στό κατ’ ἐξοχήν Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας (π.χ. π. Γεώριος Σχοινᾶς, π. Χριστόφορος Γιουσμᾶς στή Χίο …).  Εἶναι ἀδιανόητο νά μή δίδεται ἀπό τήν Κα Ὑπουργό Θρησκευμάτων ἡ ἄδεια λιτανείας πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, εἰς ἀνάμνηση τῆς σωτηρίας τῶν κατοίκων τῆς Κέρκυρας ἀπό λιμό, πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν καί νά παραπέμπεται ὁ κατά πάντα ἄξιος Σεβασμιώτατος ἅγιος Κερκύρας κ. Νεκτάριος στόν Εἰσαγγελέα.  «Αἶσχος» φώναζε ὁ πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης τή Μεγάλη Παρασκευή γιά τήν ὕψιστη ἀσέβεια πού ὡς ὀρθόδοξο κράτος ἐπιδείξαμε στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.  Οὔτε λαός, οὔτε Ἐπιτάφιος, οὔτε λιτανεία, γιά τόν διά ἀτιμωτάτου Σταυροῦ μαρτυρήσαντα Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας.  Οὔτε πρώτη Ἀνάσταση, οὔτε Λαμπρή!  Χωρίς Ἀνάσταση ὁ ὀρθόδοξος λαός μας; Πῶς θά συνεχίσουμε τή διακονία μας οἱ ἱερωμένοι, ἄν ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων,  στήν Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα δέν κρατήσει ἀναμμένες ὑψούμενες λαμπάδες;  Ἄν δέν ἀκούσει τό Χριστός Ἀνέστη ἀπό τό στόμα τοῦ Μακαριωτάτου καί ἀπό τά στόματα τῶν Σεβασμιωτάτων καί ἀπό τά στόματα ὅλων τῶν πανοσιολογιωτάτων καί τῶν αἰδεσιμωτάτων ἱερέων;
Εἶναι τεράστια ἡ εὐθύνη μας ὡς ἱερωμένων πού ἀνεχθήκαμε αὐτήν τήν νεοεποχίτικη ἀσέβεια νά κατακλύσει τό ἀγωνιζόμενο ὀρθόδοξο ἔθνος μας!  Πῶς κατάφεραν ὅλα τά ἄλλα ὀρθόδοξα κράτη καί νά τιμήσουν τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο στή μεγαλύτερη ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης καί παράλληλα νά μή περιφρονήσουν τίς ὁδηγίες τῶν «ὑπευθύνων» λοιμωξιολόγων καί ἰατρῶν;
Τραγικότερο ὑπῆρξε τό γεγονός τῆς περιφορᾶς τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς ἀπό τόν νεοεκλεγέντα Σεβασμιώτατο Καλαβρύτων κ. Ἱερώνυμο.  Τόν σταμάτησε περιπολικό.  Τά ἀστυνομικά ὄργανα τοῦ ἔβαλαν πρόστιμο καί ἀφήρεσαν πινακίδες ἀπό τό αὐτοκίνητο πού ἐπέβαινε ὁ Σεβασμιώτατος  μεταφέρων τήν Ἁγία Εἰκόνα.  Τί σχόλια μποροῦμε νά κάνουμε, θρῆνος καί κλαθμός καί ὀδυρμός γιά τήν ἀσέβεια πρός τήν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν!
Καί ξαφνικά ὁ ἐξοχώτατος πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μᾶς λύνει τά χέρια.  Μόλις στίς 25 τοῦ μηνός Ἀπριλίου, κάτω ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου περνάει πάνω σ’ ἕνα φορτηγό ἡ τραγουδίστρια κ. Ἄλκηστις Πρωτοψάλτη.  Πάνω σ’ ἕνα φορτηγό μαζί μέ μουσικούς, μεγάφωνα καί λαμπερό σόου προσελκύει τόν Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος κατεβαίνει μέ συνοδεία, πολλῶν ἀτόμων χωρίς μάσκες καί χωρίς προφυλάξεις γιά τή «φοβερή» πανδημία.  Ὅλοι οἱ πολῖτες ἔχουν πληροφορηθεῖ τό ἀναπάντεχο γεγονός καί ἅπαντες οἱ πιστοί καί μή ἑρμηνεύουν τήν εἴδηση αὐτή ὡς ἧττα τῆς Κυβέρνησης ἐκ τῶν ἔσω καί ἐκ τῶν πραγμάτων.  Πολύ περισότερο ἐμεῖς πού πιστεύουμε, θεωροῦμε ὅτι τελείωσε ὁ κανόνας μας καί μποροῦμε νά ἐπανέλθουμε μέ περισσότερη ἐμπιστοσύνη στόν Κύριο τῆς δόξης, τόν Βασιλέα τῶν Βασιλευόντων καί Κύριο τῶν Κυριευόντων στά λατρευτικά καί ποιμαντικά προγράμματά μας.
Ἤδη ὁ λαός μας εἶναι πεπεισμένος πιά, ὅτι στόχος τῶν κυβερνητῶν μας εἶναι ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί ἡ καταστροφή της.  Κάποιοι εἶναι ἰδιαίτερα ἐκτεθειμένοι ὄχι ὥς ἄθεοι, ἀλλά ὡς μισόθεοι καί μισάνθρωποι.  Εἶναι ἀδύνατον νά κρυφθεῖ ἡ μισοθεΐα τους κατά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (τοῦ Σωματός Του καί τοῦ Αἵματός Του, τοῦ Σταυροῦ Του καί τῆς Ἀναστάσεώς Του) καί εἶναι ἀδύνατον νά μή φανερωθεῖ κάποτε ἡ μισανθρωπία τους, ἡ ἐκδίωξη τῶν πιστῶν Του ἀπό τούς ἁγίους ἱερούς Ναούς Του καί νά μή σημειωθεῖ ἰδιαίτερα ἀπό τήν ἀπέραντη Θεϊκή φιλανθρωπία, ἀλλά καί ἀπό τή θεία καί ἄφατη δικαιοσύνη Του.
Σεβασμιώτατε,
Θέλουμε ταπεινά καί υἱκά νά Σᾶς δηλώσουμε, ὅτι δέν μποροῦμε ἄλλο νά κρατήσουμε τούς πιστούς μας κλειδωμένους ἐκτός τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.  Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι κανένα ἀπό τά ὄργανα τῆς τάξεως, τά παιδιά τῆς Ἑλλάδος δέν θά τολμήσει πιά νά βάλει τά χέρια του πάνω μας.  Ἐκτός καί ἄν φέρουν ἀλλόθρη­σκους καί ἀλλοεθνεῖς, βαμμένους δημίους ἐναντίον μας.  Ταπεινῶς φρονῶ ὅτι ὅλοι οἱ ἐφημέριοι τῆς πατρίδος μας μέ βαθιά χριστοσυνείδηση θά προτιμήσουν ἀκόμα καί τό ἱερό μαρτύριο, χάριν τοῦ πρωτομάρτυρος Κυρίου μας, ἀποβλέποντες ἅμα καί στήν ἐν οὐρανοῖς ἔνδοξο συνανάσταση μαζί Του.
Ὀφείλουμε πάντως εἰλικρινῶς νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπο τούς ἐνορῖτες μας, γιατί δέν τούς συμπαρασταθήκαμε πατρικότερα καί ἐν Χριστῷ ποιμαντικότερα.  Ἄς προσπαθήσουμε νά ἀναπληρώσουμε τίς ἐλλείψεις τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, γιά νά συγκροτεῖται τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις.
                                          Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
                                          Ἀσπάζομαι τήν δεξιάν Σας
                                           ἐλάχιστος ἐν πρεσβετέροις
                                           ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος

27 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ειλικρινές το κείμενο του πατρός Σαράντη, αλλά και να ανοίξουν οι Εκκλησίες μια ώρα νωρίτερα (ΟΦΕΙΛΟΥΝ) η προδοσία δεν ξεχνιέται ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το ζήτημα με την εμπιστοσύνη μας στην ιεραρχία θεωρείται λήξαν. Σέβομαι την σελίδα και δεν βγάζω περισσότερη χολή. Και αν τα γραφόμενά μου διαπνέονται από απολυτοσύνη συγχωρέστε με. Είναι η συνέπεια του πνευματικού "κορονοϊού" που κόλλησα από τα κείμενα και τις "νουθεσίες" των.... νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έγραφαν και έλεγαν τόσο καιρό.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο πολλά στον αντιοικουμενιστή αρχιμανδρίτη π. Σαράντη Σαράντο για την καυτή επιστολή του!

Ορθοδοξος Ρ.

Ανώνυμος είπε...

Ξυπνησες παπα Σαραντη; Δοξα τω Θεω! Γ.Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ είπε...

Μη νομίσει κανείς ότι όταν και όπως ανοίξουν πάλι οι εκκλησίες θα ξεχαστούν οι διώκτες και οι δειλοί ''ποιμένες''. Και κάτι άλλο.Εξυπακούεται ότι στην έννοια της ατομικής προσευχής εμπίπτει και η Θεία Κοινωνία από τον εφημερεύοντα Ιερέα και φυσικά η Ιερά Εξομολόγηση.

Ανώνυμος είπε...

Mόνο μία παρατήρηση: "ατιμώτατος Σταυρός" (και μάλιστα με κεφαλαίο) δεν υπάρχει. Ατιμωτική σταύρωση ναι, όχι ατιμώτατη, όχι ατιμώτατος Σταυρός (άπαγε). Για την Εκκλησία είναι Τίμιος Σταυρός, επειδή διά του Σταυρού ήλθε χαρά εν όλω τω κόσμω.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε για την εκπροσώπηση τον πατερα Σαράντη. Δυστυχώς δεν θα μπορούμε να καλουμε πατερες ολους τους ιερείς απο δω κ στο εξής. Απ το Συριζα περασαμε στον κουμουνισμο εναντιον της Εκκλησίας. Πραγματικά απορεις πως φθάσαμε να ζήσουμε στην Ελλάδα τέτοια ασέβεια στο πρόσωπο Του Κυρίου κ της Παναγίας,στο πρόσωπο των Ιερεων που αγαπούν το λειτούργημα τους κ τον πιστό λαό. Απορώ ποια χέρια έβγαλαν τις πινακίδες απ το αυτοκίνητο που μετέφερε την Παναγία...Πως δέχτηκαν οι αστυνομικοί να παίξουν αυτον τον ρόλο...κ τωρα τι θα γίνει οταν επιτραπεί η λιτανεία της θα στειλουν συνοδεία τα σωματα ασφαλείας;; Οι λέξεις ΝΤΡΟΠΉ κ ΑΙΣΧΟΣ δεν μπορουν να εκφράσουν τα οσα νιώθουμε...ως ορθόδοξοι χριστιανοι, που κυνηγηθηκαμε με χειροπέδες γιατί θέλαμε να προσκυνήσουμε την Ανάσταση κ υποστηκαμε ολα αυτα που ολοι γνωριζουμε, τη στιγμή που καθε λογης εγκληματίας μετα απο επιβεβαιωμενα παραπτώματα κυκλοφορει ελεύθερος συνεχίζοντας της εις βάρος μας δραση του. στο πλευρό του πρωθυπουργού, παραμένει μονο ο Αρχιεπίσκοπος κ οσοι τον ακολουθουν στις απόψεις κ τις επιλογές, για οσο καιρο του επιτρέψει ο Θεός να παραμείνει πρωθυπουργός. Ο Θεός να ελεησει ολους τους διώκτες. Εμεις απομειναμε με τον Χριστό...χωρις ανθρώπινη ιερατικη θεσμικη εκπροσώπηση..με καποιους λιγους πιστους ιερείς που δεν μας γυρισαν την πλατη εστω κ με το φόβο της "τεραστιας απειλής" μιας ίωσης...που κατανοησαν τον πονο μας.. βέβαια μοναξιά με τον Χριστό δεν υπάρχει.. απλά ηλθε η ωρα να ξεκαθαρίσει η ηρα απ το στάρι..Ακομα η Ελλάδα παραμένει ορθόδοξη... είτε το θέλουν είτε όχι

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη.
Ο π.Σαραντης είναι γνωστός για το ορθόδοξο φρόνημα του αλλά νομίζω πώς στα μάτια του σκληρά προδομένου πιστού λαού έχασε πολύ, αναμέναμε πολύ περισσότερα και όχι δύο επιστολές προς τον Μητσοτάκη που αμφιβάλλω αν τίς διάβασε. Τελικά ο κορωνοιος μας έδειξε και αποκάλυψε πολλά

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον πατέρα Σαράντη για αυτή την επιστολή που τοσο μας εκφράζει.
Μακάρι να ακολουθήσουν κ ορθόδοξες παρεμβάσεις

Ανώνυμος είπε...

Εύγε σε όλους Επισκόπους και Κληρικούς που έγιναν λιοντάρια μόλις ανακοινώθηκε ότι θα ανοιξουν οι εκκλησίες. Λίγη τσίπα ρε παιδιά.

Ανώνυμος είπε...

Να ρωτήσω κάτι αφελώς; Πρώτον γιατί τώρα ο σεβαστός αρχιμανδρίτης εξανίσταται; Δεύτερον γιατί πάλι κατά του Κυριάκου και όχι του Αρχιεπισκόπου; Τρίτον και πιο σπουδαίο γιατί δημοσιεύει κάθε του επιστολή; Θα ακολουθήσει βιβλίο με όλες αυτές;

Ανώνυμος είπε...

Προφανώς ήθελε να πει του "Τιμιωτάτου"... Έχει και το τυπογραφείο τον δαίμονά του!

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς είναι λίγο αργά για να κάνουν τους λέοντες τώρα που τελειώνουν όλα. Αυτά ἐπρεπε να ειπωθούν το αργότερο μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα ή έστω ακριβώς μετά. Η τιμή ανήκει στους ήρωες ρασοφόρους που δεν δίστασαν μπροστά σε τίποτα για να ανακουφίσουν το ποίμνιο. Θα τους θυμόμαστε.

Ανώνυμος είπε...

Μην είσαι στριμμένος ανώνυμε 10:29 πμ. Λίγη ντροπή δεν κάνει κακό να έχεις! Σου έφταιξε ο π. Σαράντης με τις καλές επιστολές του!

Ανώνυμος είπε...

Λίγη τσίπα σε σένα 10:02 πμ γκρινιάρη και ανενημέρωτε!
Ο π. Σαράντης δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει.

Χ.

Ανώνυμος είπε...

Τί άλλο ήθελες να κάνει 8:12 πμ;
Εσύ τί έκανες;

Ανώνυμος είπε...

Την ευχή σας να έχουμε πατέρα Σαράντη. Χαίρομαι για αυτά που γράψατε μόνο που θα έπρεπε κατά τη γνώμη του ελάχίστου αμαρτωλού, να πείτε ακόμα περισσότερα , ειδικά στον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους όσους μας πρόδωσαν ....γιατί είναι προδότες!!!! ανάξιοι να κάθονται σε αυτή τη θέση ,σε ένα ορθόδοξο κράτος είναι ντροπή και αίσχος... αίσχος για όλους, πρωθυπουργό, υπουργούς Παιδείας, Αρχιεπισκοπο ,Επισκόπους, τσιόδρας , είναι άθλιοι όλοι τους, άθλιοι ... είναι αίσχος, θα έπρεπε όλοι να παραιτηθούν από αυτές τις θέσεις.. και να έχουμε εκλογές και να αποφασίσει ο λαός Αν πρέπει να κλείσουν οι εκκλησίες και όλα τα άλλα με τις δικαιολογίες δήθεν ενός ιού που οι περισσότεροι γιατροί λένε ότι είναι ενας απλός ιός, το μοναδικό που ήθελαν ήταν να μας εκφοβίσουν να δούμε αν υπακούμε η όχι στις εντολές τους για να κάνουν χειρότερα πράγματα...ήθελαν να μας στερήσουν το πιο σημαντικό την ελευθερία που κάποιοι πολέμησαν για αυτή την ελευθερία την πίστη και την πατρίδα μας και τώρα πουλήθηκαν όλοι για το χρήμα και τη δόξα συγχωρέστε με που μιλάω έτσι να έχουμε τόσο καιρό να συμμετέχουμε στην θεία και Ιερά ακολουθία να μετέχουμε στα Ιερά μυστήρια της θείας κοινωνίας και εξομολογήσεως .....και σε κάθε προσευχή και ακολουθία στο Ναό μας.Ο Θεός να τους φωτίσει να τους ελεήσει να μην χαθούν οριστικά .

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη Η Ιεραρχία μας μας έκανε να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας.!! Να θυμηθούμε για τα συλλυπητήρια τι έλεγε; αλλοιμονο μας μην διχαστουμε Άγιοι Ιεράρχες τι κάνετε;

Ανώνυμος είπε...

Θελετε να μου πειτε τι καλο ειχαν αυτες οι επιστολές;

Ανώνυμος είπε...

Αφου σας εκφραζει συνεχίστε να προσκυνατε τους προδοτες δεσποταδες και να σας φταιει η κυβερνηση. Μπορειτε να βελάζετε ελευθερα

Ανώνυμος είπε...

Μην μπερδεύεσαι Ανώνυμε 3:36
Ο π. Σαράντης δεν είναι απο αυτούς που κάνουν τους λέοντες.
Είναι απο τους κληρικούς που λένε άφοβα την γνώμη τους σε κάθε καιρό.

Εχέφρων

Ανώνυμος είπε...

Βέβαια να σας πω 7:00 μμ, τί καλό είχαν αυτές οι επιστολές του π. Σαράντη.
Οι επιστολές μέσα στο κλίμα σύγχυσης και αντικρουόμενων απόψεων ιερωμένων και άλλων, έπαιρναν την σωστή θέση της παράδοσης της εκκλησιαστικής και μας έδειχναν τον δρόμο.

Χ.

Ανώνυμος είπε...

[Εχέφρων]. Η λέξη "μπερδεύομαι" δεν υπάρχει στα γεγονότα. Υπάρχουν ιερείς και μητροπολίτες που έκαναν φανερά και ομολογιακά αυτό που έπρεπε («ο έχων νούν ψηφισάτω»), και το 95% απλά υπήρχαν, και ίσως "εξυπηρέτησαν" μια κλειστή κλίκα. Ποιός μιλάει για λόγια; Μιλάμε για πράξεις, φανερά, ομολογιακά. Ο Θεός να ευλογεί αυτούς τους ρασοφόρους που φανερά θυσιάστηκαν για το ποίμνιο, και την πλήρωσαν. «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς»

Ανώνυμος είπε...

Τί μας λες ανώνυμε 12:34 πμ;
Εσύ θα καθορίσεις ποιοί θυσιάστηκαν και πώς θυσιάζονται καθημερινά;
Ο π. Σαράντης είναι μέσα σ' αυτούς που θυσιάζονται καθημερινά και στην παρούσα κρίση τοποθετήθηκε δημόσια και άφοβα όχι μία φορά μόνο.

Εχέφρων

Ανώνυμος είπε...

Πάψε να βελάζεις ανώνυμε 7:05.
Και διάβαζε τί σου λέει ο συνομιλητής σου. Δεν σου είπε πουθενά να προσκυνάς τον οποιοδήποτε δεσπότη.
Βέβαια είσαι ελεύθερος να σκέφτεσαι κουτά και να βελάζεις ελεύθερα...

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΜΟΥΓΚΟΣ είπε...

Κάλιο αργά παρά ποτέ,αλλα καλύτερα ακόμη οι απαντήσεις να δίνονται στην ώρα τους.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Σαράντης δεν είναι η 1η φορά που μιλάει!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com