2 Αυγ 2022

Γλυφάδας Αντώνιος: Ἀπάντησις σέ ἄρθρο τοῦ κ. Βαβούσκου σχετικῶς μέ βάπτιση στήν Βουλιαγμένη

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

Ἀπάντησις σέ ἄρθρο τοῦ κ. Βαβούσκου σχετικῶς μέ βάπτιση στήν Βουλιαγμένη

          Ἐδιάβασα μέ πολλή προσοχή τό ἄρθρο πού ἐδημοσίευσε πρόσφατα ὁ ἀξιότιμος κ. Ἀναστ. Βαβοῦσκος μέ τίτλο “Ἡ βάπτιση στήν Γλυφάδα καί ἡ κανονική ἀποτίμηση της”. Ὅμως, παρά τόν σεβασμό πού τρέφω πρός τό πρόσωπό του καί τήν ἐπιστημονική του κατάρτιση, διαφωνῶ ἀπολύτως ὡς πρός τό συμπέρασμά του, ὅτι ἡ ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς πρός ἐμέ ἦταν “ἐγκυρότατη”. Καί τοῦτο, διότι ὁ κ. Βαβοῦσκος δέχεται ὡς δεδομένο, ὅτι ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς, στήν ἐπιστολή πού μοῦ ἀπέστειλε γιά νά λάβῃ τήν ἄδεια μου νά τελέση τήν βάπτιση, ἀνέφερε ὀρθά ὅλα τά στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦνται γιά νά λάβη τήν ἄδεια βαπτίσεως τῶν δύο παιδιῶν. Ἀλλ᾿ αὐτό δέν εἶναι σωστό, διότι ἡ ἀναφορά του στήν “οἰκογένεια στήν ὁποία αὐτά ἀνήκουν” ἦταν παραπλανητική. Καί ἦταν παραπλανητική, διότι τά παιδιά αὐτά δέν ἀνήκουν “σέ οἰκογένεια, ὅπως αὐτή νοεῖται κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας”. Αὐτό τό σημεῖο, ὅμως, ὁ κ. Βαβοῦσκος τό ξεπερνᾶ χωρίς καθόλου νά τό ἀγγίξη. Ἤ μάλλον, ἀπό τά γραφόμενά του προκύπτει τό ἐντελῶς ἀντίθετο συμπέρασμα ἀπό αὐτό στό ὁποῖο καταλήγει. Διότι, ὅπως γράφει, “δόθηκε ἡ σχετική ἄδεια γιά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου... ἀφοῦ κατά τήν ἑδραία πεποίθηση τοῦ παρέχοντος τήν ἄδεια Μητροπολίτη, ἡ ἄδεια ἐδίδετο γιά τήν τέλεση βαπτίσεως δύο τέκνων ἀνηκόντων σέ οἰκογένεια, ὅπως αὐτή νοεῖται κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας”. Καί ὄντως εἰς ἐμέ εἶχε δημιουργηθῆ αὐτή ἡ πεποίθησις, ὅπως ἦταν φυσικό ἀπό τήν ἀνάγνωση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου. Πλήν ὅμως, ἡ πεποίθησίς μου ἦταν πεπλανημένη, ἐφ᾿ ὅσον στήν πραγματικότητα δέν ὑπάρχει οἰκογένεια κατά τήν ὡς ἄνω πολύ ὀρθή περιγραφή τοῦ κ. Βαβούσκου.

          Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀμερικῆς, ὅμως, ἄν καί ἐγνώριζε, ὅτι τά παιδιά αὐτά ἀνατρέφονται ἀπό δύο πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλλου, δηλαδή ἀπό οἰκογένεια μή νοουμένη κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις τήν ὠνόμασε οἰκογένεια καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου μέ παρεπλάνησε.

Βεβαίως, ὅπως γράφει ὁ κ. Βαβοῦσκος, οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ θά ἔπρεπε νά εἶχαν διαπιστώσει τό πρόβλημα, ἀπό τά ἀπαιτούμενα ἔγγραφα καί νά μέ εἶχαν ἐνημερώσει. Δυστυχῶς, οἱ ἐφημέριοι δέν ἐνήργησαν ὀρθῶς, διότι στηριζόμενοι εἰς τό γεγονός, ὅτι ὁ θεῖος τοῦ ἑνός ἐκ τῶν δύο ἀνατρεφόντων τά παιδιά αὐτά εἶναι γνωστός εἰς αὐτούς καί τακτικά ἐκκλησιαζόμενος, ἀπεδέχθησαν νά τούς δοθοῦν τά ἔγγραφα κατά τήν ὥρα τῆς βαπτίσεως, ὅπως λανθασμένα ἔχουν πράξει ἐν ἀγνοίᾳ μου καί εἰς ἑτέρας περιπτώσεις γνωστών προσώπων, καθώς μοῦ ἀνέφεραν μετά τήν ἐν λόγῳ βάπτιση. Ὡς ἐκ τούτου δέν ἐγνώριζαν ἐκ τῶν προτέρων ποῖοι ἦσαν οἱ ἀνατροφεῖς τῶν παιδιῶν, προκειμένου νά μέ εἰδοποιήσουν ἐγκαίρως.

Εἰκάζω δέ, ὅτι οἱ ἀνατροφεῖς τῶν παιδιῶν ἐσκεμμένως ἴσως παρεκάλεσαν νά φέρουν τά ἔγγραφα τήν ὥρα τῆς βαπτίσεως, προκειμένου νά συλλάβουν ἐξαπίνης τοῦς ἱερεῖς, διότι πέρισυ εἶχαν φέρει τό ἕνα παιδί γιά σαραντισμό καὶ ὁ ἱερεύς ἠρνήθη νά τόν τελέση, ἐφ᾿ ὅσον δέν ἔφερε τό παιδί ἡ μητέρα του. Βεβαίως κατά τόν σαραντισμό δέν τηροῦνται ἔγγραφα καί δέν ζητοῦνται ἐπώνυμα. Γι᾿ αὐτό καί οἱ ἱερεῖς δέν ὑποψιάσθησαν τί θά συνέβαινε. Οἱ ἀνατρέφοντες τά παιδιά, λοιπόν, προκειμένου νά μή συναντήσουν τήν ἰδία ἄρνηση καί στήν βάπτιση, ἐμεθόδευσαν δεόντως τήν κατάθεση τῶν ἐγγράφων τήν ὥρα τῆς βαπτίσεως.

Πέραν δέ τούτων προφανῶς καί ὑφίσταται πρόβλημα ὡς πρός τήν κανονικότητα τῆς βαπτίσεως, ἐφ᾿ ὅσον κατά τήν τέλεσή της, ὡς παρασχών τήν ἄδεια Μητροπολίτης, εἶχα πλάνη περί τά πράγματα, ἡ δέ ἐκ τῶν ὑστέρων γνώσις τούτων δέν συνιστᾶ ἀποδοχή τους ἐκ μέρους μου, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ἀναφορά μου πρός τήν Ἱ. Σύνοδο.

Ἐν κατακλείδι, ἐάν ἐγνώριζα ἐγκαίρως, ὅτι τά παιδιά αὐτά δέν ἀνήκουν σέ οἰκογένεια ἀποδεκτή ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, ἀφ᾿ ἑνός μέν θά παρεκάλουν τόν Σεβ. Ἀμερικῆς νά μή προσέλθη στήν βάπτιση, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ δέν θά ἐπέτρεπον οὔτε στούς ἱερεῖς νά τήν τελέσουν καί παραλλήλως θά ἀπευθυνόμην στήν Ἱ. Σύνοδο, ὡς Προϊσταμένη μου Ἀρχή, προκειμένου νά μοῦ ὑποδείξη τό πρακτέον γιά μιά τέτοια πρωτοφανῆ περίπτωση.

Βούλα, 1η Αὐγούστου 2022

† Ὁ Γλυφάδας,
Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

……………………………………………………………

Δείτε σχετικά και:

-Ελπιδοκτόνες «συνειδήσεις»...

-Ντροπή και αίσχος! Ο Ελπιδοφόρος και η Κωνσταντινούπολη ως «Istanbul»!

-Δρ. Σπύρος Σπυρέας: “Δε νοείται Χριστιανός Ιεράρχης, και δη Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, να αποκρύπτει την πλήρη αλήθεια από έναν άλλον αδελφό του Χριστιανό Ιεράρχη…..”

-Ανακοίνωση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους εξ αφορμής προσφάτων δημοσίων εμφανίσεων και τοποθετήσων κληρικών της Εκκλησίας, ακόμη και ιεραρχών

-Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επιτίθεται στην Εκκλησία της Ελλάδος

-Ὁ ἄνθρωπος πού ξέχασε ὅτι εἶναι ἐπίσκοπος!

-Ο Γλυφάδος δεν ήξερε ούτε για τους αιρετικούς νουνούς;

-Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου και τα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε …

-Εστία Πατερικών Μελετών: Ὄχι στήν πνευματική ἀποδοχή σοδομικοῦ τύπου «οἰκογενειῶν»!

-ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΩΚΕΑΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ.ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ

-Το να βαπτίζουμε το ψέμμα ως αλήθεια δεν είναι ελπιδοφόρο νέο.

-Ο Αρχ/πος Κύπρου για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

-Σύληση της Λογικής

-Στη ΔΙΣ ομοφώνως επέλεξαν την ολέθρια τακτική της ουσιαστικής συγκαλύψεως του σκανδάλου

-Επιστολές διαμαρτυρίας της ΔΙΣ σε Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και Οικουμενικό Πατριαρχείο

-Συνυπεύθυνος ὁ Σεβ. Γλυφάδας!

-Το εκκλησιαστικό παράπτωμα του Ελπιδοφόρου θα πρέπει να δικαστεί εκεί που τελέστηκε δηλαδή στην Εκκλησία της Ελλάδος και να μην παραπεμφθεί από την ΔΙΣ στο Φανάρι για πιθανόν κουκούλωμα!

-Ήταν τυχαία πράξη η τέλεση της ατυχούς βάπτισης από τον Ελπιδοφόρο ή καθ´υπαγόρευση;

-Πειραιώς Σεραφείμ: «Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και το “νέον ευαγγέλιον” »

-Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας για την βάπτιση από τον Αμερικής Ελπιδοφόρο δύο παιδιών από ζευγάρι του ιδίου φύλου.

-Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος ευλόγησε τη βάφτιση παιδιών gay ζευγαριού ομογενών στην Αθήνα

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Να ανακαλέσει την άδεια

Ανώνυμος είπε...

Το ότι ο Σεβασμιώτατος τονίζει ότι δέν ἀνήκουν σέ οἰκογένεια ἀποδεκτή ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Εκκλησία, προσωπικά με ανακουφίζει, με τόσα παράλογα πού δυστυχώς ακούμε τελευταία !
Βασίλειος Παπασπυρόπουλος.

Λυκούργος Νάνης είπε...

Εφ όσον στοιχειοθετείται η υπόσταση κανονικού αδικήματος γιατί δεν κινήθηκε αστραπιαία η σχετική κανονική διαδικασία;
Με «χαρτοπόλεμο» και επιστολές, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η συγκάλυψη και υποβάθμιση του εκραγέντος σκανδάλου.
Εμπρός λοιπόν, άγιε Γλυφάδος!
Κινείστε την κανονική διαδικασία!
Εδώ και τώρα!

Ανώνυμος είπε...

Ο Γλυφάδας αφού επλανήθη περί τα πράγματα και εξέδωσε αυτή την άδεια ,να την ανακαλέσει .Η πλάνη περί τα πράγματα είναι λόγος ανάκλησης των διοικητικών πράξεων

Λυκούργος Νάνης είπε...

Τυγχάνει αδιανόητο, ουχί όμως και μη αναμενόμενο (δεδομένης της συγχρόνου, απογοητευτικής, εκκλησιαστικής, εν Ελλάδι, καταστάσεως), το γεγονός ότι οι δράστες και ένοχοι του συγκεκριμένου πνευματικού εγκλήματος, θα παραμείνουν ατιμώρητοι, προς καταισχύνη των ημετέρων συνοδικών και προς μεγίστη αγαλλίαση των δαιμόνων και των δαιμονοκινήτων εχθρών της Εκκλησίας. Το επαναλαμβάνουμε μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μας: Παρόμοιο, μη λαβόν, όμως, τέτοια και τόση δημοσιότητα, συμβάν, έλαβε χώρα σε ναό της αρχιεπισκοπής Αθηνών, προ καιρού. Οι δράστες ιερείς δύο, ο γνωστός και μη εξαιρετέος π. Αλέξανδρος Καριώτογλου και κάποιος π. Βασίλειος, αγνώστων λοιπών στοιχείων... Το τι έγινε και το τι ελέχθη, επίσης γνωστά. Όπως και ο δεινός σκανδαλισμός που προκλήθηκε. Και ερωτάται :τι έπραξε, μετά ταύτα, ο οικείος επίσκοπος, τουτέστιν ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο συγκεκριμένος ναός και οι ιερείς του; Ποια η αντίδρασή του; Ποια κανονική διαδικασία κινήθηκε και ακολουθήθηκε; Ποια η αντίδραση των άλλων επισκόπων; Γιατί ουδείς επίσκοπος έφερε το θέμα στη ΔΙΣ; Προφανώς, το όλο θέμα ετάφη προς "δόξαν" της εκκλησιαστικής τάξεως και προς μεγίστη βλάβη του συμφέροντος της Εκκλησίας. Το ίδιο συνέβη, κατ ουσίαν, και τώρα. Εάν η διοικούσα Εκκλησία είχε φροντίσει, όπως υπεχρεούτο να πράξει και όπως κάτι τέτοιο επιβαλλόταν εκ των πραγμάτων, να κινήσει την προβλεπόμενη κανονική διαδικασία σε βάρος των δραστών θα τολμούσε ο Ελπιδοφόρος και ο κάθε Ελπιδοφόρος να προβή στη συγκεκριμένη αθλιότητα; Ποιος λοιπόν, ευθύνεται, πλην του Ελπιδοφόρου και του π. Καριώτογλου, για αυτά τα αίσχη; Δεν ευθύνεται ο αρχιεπίσκοπος και οι λοιποί επίσκοποι; Επιπλέον, δεν ευθύνονται όλοι τους για το γεγονός ότι έχουν καταληφθεί ασύδοτοι οι Νέας Ιωνίας, π. Φιλοθεος Φάρος, ο. Βασίλειος Θερμός και ει τις έτερος να περιφέρουν ανενόχλητοι τα περί σοδομισμού ληρήματά τους βλαπτοντας ψυχές και σκανδαλίζοντας αφόρητα; Τι κατάντια είναι αυτή; Τέτοια και τόση έλλειψη αισθήματος ποιμαντικής ευθύνης;

Ανώνυμος είπε...


Στο διοικητικό δίκαιο όταν μια πράξη διοικητική έχει εκδοθεί κατά πλάνη περί τα πράγματα ,θεωρείται παράνομη και μπορεί να ανακληθεί .Αν ο Γλυφάδας εξέδωσε την άδεια κατά πλάνη περί τα πράγματα,αυτή είναι παράνομη και μπορεί να την ανακαλέσει

Ανώνυμος είπε...

Δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο όσοι αναφέρουν ότι το θέμα είναι διοικητικό και μπορεί να ακυρωθεί. Τι εννοούν, ότι μπορεί να ακυρωθεί το μυστήριο λόγω πλάνης; Αν τελέστηκε - πολύ κακώς - η βάπτιση, στα μάτια του Θεού ΔΕΝ αίρεται κανένα μυστήριο, όσο ανάξιος και αν είναι ο τελέσας.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com