31 Μαρ 2017

Σαράντος Ι. Καργάκος, Ἡ ἐπέλαση τῆς ἀμάθειαςἩ ἐπέλαση τῆς ἀμάθειας
Εξαγγέλθηκαν πρὸ μηνῶν νέα μέτρα γιὰ τὴν παιδεία ποὺ θὰ ἐφαρμοσθοῦνἄν ἐφαρμοσθοῦνκατὰ τὴν τρέχουσα καὶ μὴ φθάνουσα τριετία. Ὅλα αὐτὰ ὅμως ἀφοροῦν στὸ πρόβλημα καὶ ὄχι στὴν οὐσία τῆς παιδείας. Ἀποστολὴ τῆς παιδείας εἶναι νὰ φτιάχνει ἀνθρώπους καὶ ὄχι κιβὠτια μὲ κάποιες γνώσεις. Τὸ τὶ ἄνθρωπο θέλουμε ἦταν τὸ πρόβλημα ποὺ ἀπασχόλησε ὅλους τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους καὶ τοὺς νεώτερους παιδαγωγούς. Κι ὅλοι ἔρριχναν τὸ βάρος τους στὸ ἦθος, στὴν εὐγένεια (ὄχι ἀπαραιτήτως στοὺς κομψοὺς τρόπους), στὴν εὐπρέπεια καὶ στὴ λεβεντιά. Σήμερα, ὡς πρὸς αὐτὰ, πηγαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Καὶ τὸ πρότυπο τοῦ χειρότερου δίνουν ὄχι μόνον οἱ μαθητὲς ἀλλὰ κάποιοι «ἀπελευθερωμένοι» καθηγητὲς καὶ δάσκαλοι. Μοῦ στέλνουν γράμματα ἀπελπισίας πολλοὶ εὐαίσθητοι ἐκπαιδευτικοὶ γιὰ τὴ χαώδη κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ σχολεῖα. Τὸ πρόβλημα, ὅπως μοῦ γράφει μία καθηγήτρια, δὲν εἶναι οἱ γνώσεις ποὺ εἶναι πιὸ ἰσχνές καὶ ἀπὸ τὶς ἰσχνές ἀγελάδες τοῦ φαραώ. Εἶναι κυρίως ἡ συμπεριφορὰ. Ἡ ἀγένεια θεωρεῖται ἀπὸ πολλὰ παιδιὰ, ἰδίως ἀπὸ κορίτσια, χαριτωμένη! Καὶ μοῦ ἐξιστορεῖ ἡ καθηγήτρια, ποὺ ἔχει οἰκογενειακὴ πνευματική παράδοση δύο αἰώνων, τὰ ἐξῆς:

Πρόγραμμα Ημερίδος 4.4.2017 "Καταδίκη του Οικουμενισμού και της Συνόδου της Κρήτης"

Πρόγραμμα Ημερίδος 4.4.2017 "Καταδίκη του Οικουμενισμού και της Συνόδου της Κρήτης"

Οι δοκιμασίες λευκαίνουν την ψυχή

Αποτέλεσμα εικόνας για KANTONOPOU
Αι δοκιμασίαι λευκαίνουν την ψυχήν
Μας διδάσκει ο Απ. Παύλος «ου μόνον δε, αλλά καν καυχώμεθα εν ταις θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψις υπομονή κατεργάζεται, η δεν υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα» (Ρωμ. δ,3). Δεν καυχώμεθα δε μόνον δια την δόξα, που ελπίζουμε, αλλά καυχώμεθα και δια τις θλίψεις, διότι γνωρίζομε ότι η θλίψη παράγει την υπομονή και η υπομονή αρετή δοκιμασμένη και η αρετή ελπίδα στον Θεό. Όλες οι δοκιμασίες είναι παραχώρηση Θεού. Όλες μας φέρνουν πάντα πνευματικό όφελος.

Πρεσβ. Αθανάσιος Μηνάς, Εσχάτη κραυγή του Μεσσίου στον σύγχρονο άνθρωπο


Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΙΗΣΟΥΣ

ΕΣΧΑΤΗ ΚΡΑΥΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
«Ὀψέ δέ σαββάτων,τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων,ἧλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καί ἡ ἄλλη Μαρία, θεωρῆσαι τὸν τάφον· καί ἰδού σεισμός ἐγένετο μέγας. Ἄγγελος γάρ Κυρίου καταβάς ἐξ οὐρανοῦ προσελθών ἀπεκύλισε τόν λίθον ἀπό τῆς θύρας καί ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ».(Ματθ. κη’,1-2)
Μετά τήν παρέλευσιν πολλῶν αἰώνων καί τήν στιγμήν πού ὁ κόσμος εὐρίσκεται σέ πλήρη ἄγνοια,ἀποστασία καί σήψη εὐδόκησε ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεσσίας,ἐξ ἄκρας φιλανθρωπίας καί θεϊκῆς ἀγάπης νά φανερώσει μέ μυστική κραυγή καί μέγα πνευματικό σεισμό, τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του,τήν Θεότητά Του καί τήν διαχρονική ζωντάνια τοῦ Παναγίου Τάφου Του στάἹεροσόλυμα.

Χανιά: Τα σχολεία που δεν θα εφαρμόσουν θεματική εβδομάδα, δημιουργικές εργασίες και μαθητεία


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΛΜΕ Χανίων

Η ΕΛΜΕ Χανίων χαιρετίζει τις αποφάσεις των συναδέλφων σε όσα σχολεία έχουν πάρει αποφάσεις με πρακτικά, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να μην υλοποιήσουν το περιεχόμενο των εγκυκλίων του υπουργείου για θεματική εβδομάδα, δημιουργικές εργασίες και μαθητεία.
Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες του υπουργού και των σχολικών συμβούλων να μας πείσουν για την επιστημονική και μαθησιακή αξία αυτών των επιλογών, οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται τους πραγματικούς στόχους.
Άλλωστε, οι δηλώσεις του υπουργού στη βουλή, όπου συνέδεσε την οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ με την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών.

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.3.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Μόνος κερδισμένος ὁ Πάπας ἀπὸ τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν.
Ἀντίδωρον ἀγάπης εἰς τὸν σεμνόν, εἰς τὸν ἅγιον, εἰς τὸν πραγματικὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, π. Μᾶρκον.

Ναυπάκτου Ιερόθεος: «Ο διάλογος για το μάθημα των Θρησκευτικών»


Σχετική εικόνα

«Ο διάλογος για το μάθημα των Θρησκευτικών»
Του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου
Ἔγινε καί γίνεται πολλή συζήτηση γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα Στοιχειώδους καί Μέσης Ἐκπαιδεύσεως.
Ἐνδιαφέρον γιά τό θέμα ἔχουν οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μέ τήν Σύμβαση τῆς Ρώμης ἔχουν τήν εὐθύνη νά διδάσκωνται τά παιδιά τους στά Σχολεῖα σύμφωνα μέ τίς φιλοσοφικές καί θρησκευτικές πεποιθήσεις τους∙ οἱ θεολόγοι καθηγητές καί τά ὄργανά τους∙ καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τόν Καταστατικό Χάρτη (ἄρθρα 2 καί 9, παρ. ε΄ ) εἶναι ὑποχρεωμένη νά παρακολουθῆ τό δογματικό περιεχόμενο τῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν.
Στήν πρόσφατη Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας (Μάρτιος 2017) ἐτέθη καί πάλι τό θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὕστερα ἀπό σχετική εἰσήγηση τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Πολιτεία καί ἀκούσθηκαν πολλές ἀπόψεις.

Απαίδευτοι


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

Απαίδευτοι
Α. Παπαγιάννης 
Μαθαίνουμε ότι 28 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος κατέθεσαν πρόταση να καταργηθεί δια νόμου η αναγραφή της ‘διαγωγής’ των μαθητών στα σχολεία, και ο υπουργός Παιδείας την υποστηρίζει και πιστεύει ότι θα ψηφιστεί στη Βουλή. Ξέραμε ότι με την αριστεία δεν τα πήγαιναν ποτέ καλά οι του συγκεκριμένου χώρου. Θα είχε ενδιαφέρον -- έστω... ακαδημαϊκό -- να δοθούν στο φως στοιχεία για τη διαγωγή των 28 βουλευτών στο σχολείο (αλλά και όλων των άλλων, ένα είδος εκπαιδευτικού «πόθεν έσχες»). Τόσο βαθιά ριζωμένα συμπλέγματα μόνο στην παιδική ηλικία δημιουργούνται. Μα πού τα βρήκαμε όλα αυτά τα μπουμπούκια; 

Ἀρχιμ. Κύριλλος Κωστόπουλος, Απάντηση περί Βαπτισματικής ΘεολογίαςΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Του Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών, Δρος Θεολογίας
Μετά την δημοσίευσιν του άρθρου του Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Δρ. Θεολογίας, με τίτλον «Είναι αποδεκτή η βαπτισματικὴ θεολογία;» Καθηγητής Θεολογικής Σχολής επεκοινώνησε με τον Ο.Τ., δια να εκθέση τους προβληματισμούς του. Κατά την επικοινωνίαν έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον δια το άρθρον, εξέφρασε παραλλήλως και κάποιας σπουδαίας σκέψεις, αι οποίαι απασχολούν πολλούς εκ των Καθηγητών των Θεολογικών Σχολών και Ακαδημιών, ακόμη και Ιεράρχας, οι οποίοι ερωτούν: Εφ’ όσον η Εκκλησία πάντοτε εδέχετο χωρίς αναβαπτισμόν τους επιστρέφοντας από αιρέσεις, όπου ωμολογείτο η Αγία Τριας, διατί σήμερον δεν αποδεχόμεθα την «Βαπτισματικήν Θεολογίαν» και συζητούμεν δι’ αναβαπτισμόν των Παπικών η Προτεσταντών;

30 Μαρ 2017

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Το1821 και ο Διαφωτισμός


Σχετική εικόνα

Το1821 και ο Διαφωτισμός
            Η 196η επέτειος της Επανάστασης του 1821 έδωσε την ευκαιρία πάλι να ακουστεί και να γραφτεί η προπαγάνδα της αριστερής διανόησης. Η επανάσταση, κατά την προπαγάνδα,  δεν προήλθε από τη θέληση του ελληνικού λαού να απελευθερωθεί, κάτι που το επιζήτησε από την πρώτη ημέρα της υποδούλωσής του, αλλά ήταν προϊόν των ιδεών της Γαλλικής Επαναστάσεως (1789) και της Συνθήκης Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανών.
Στην ίδια προπαγάνδα δεν αναφέρεται καθόλου ή αναφέρεται αρνητικά ο καθοριστικός ρόλος της Εκκλησίας στο να διατηρήσουν οι  Έλληνες την ιδιοπροσωπία τους και να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό. Εξάλλου σκοπίμως  συμπυκνώνεται στους Φαναριώτες το σύνολο των μελών της Εκκλησίας, κληρικών και λαϊκών.

«Είναι η Ελλάδα ουδετερόθρησκο Κράτος;» (Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ )

Αποτέλεσμα εικόνας για Πειραιώς Σεραφείμ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 30 Μαρτίου 2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ πρόταση τοῦ Ἐξοχ. Ἀν. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γ. Κατρούγκαλου καί τῶν συνυπογραψάντων ἐλλογιμωτάτων πέντε Καθηγητῶν γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, ὅσον ἀφορᾶ στήν σχέση Κράτους-Ἐκκλησίας προβάλλει τήν «ρητή κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητος τοῦ Κράτους μέ ἀναγνώριση τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ἱστορικά ἐπικρατούσας θρησκείας». Ἡ πρόταση αὐτή ἐπιβάλλει τήν πληροφόρηση γιά τήν σημερινή νομική πραγματικότητα πού ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ἡ χώρα εἶναι σαφέστατα οὐδετερόθρησκο Κράτος μέ τό ἰσχῦον νομικό πλαίσιο καί ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει τήν αὐτή νομική θέση καί ἐνδεχομένως κατωτέρα τῶν ἀναγνωριζομένων ὡς Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Μουφτειῶν τῆς Μουσουλμανικῆς μειονότητος καί τῶν Ἰσραηλιτικῶν Κοινοτήτων.

Ο «Οικουμενισμός» του αγίου Πορφυρίου και η εικόνα της «Παναγίας Πατριώτισσας» (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

Αποτέλεσμα εικόνας για Παναγίας Πατριώτισσας
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 30η Μαρτίου 2017
     Η παναίρεση του Οικουμενισμού, το δαιμονικό αυτό κατασκεύασμα των εσχάτων χρόνων, ο τελευταίος πρόδρομος του Αντιχρίστου, κατά τον αείμνηστο π. Αθανάσιο Μυτιληναίο, μεταχειρίζεται απίστευτα τεχνάσματα και μεθοδεύσεις, προκειμένου να επικρατήσει. Με στόχο να παραπλανήσει, άλλοτε καταφεύγει σε διαστροφή ιστορικών γεγονότων, (βλέπε προσπάθεια παρουσιάσεως του Σχίσματος Ανατολής και Δύσεως ως οφειλόμενο σε ανθρώπινες εμπάθειες και μίση, ή σε πολιτικούς λόγους και πάντως όχι σε δογματικές πλάνες των Δυτικών). Άλλοτε καταφεύγει σε προβολή ορισμένων λόγων αγίων και σε αποσιώπηση άλλων λόγων των, (βλέπε λόγους του αγίου Μάρκου του Ευγενικού προ της ενάρξεως της Ψευδοσυνόδου Φεράρας -Φλωρεντίας και άλλους λόγους του μετά την λήξη της). Άλλοτε σε επινόηση να δοθεί ειδική ερμηνεία σε δογματικές αποφάσεις της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης, (βλέπε προσπάθεια των οικουμενιστών να ερμηνεύσουν τον όρο «Εκκλησία» στους ετεροδόξους, ως δήθεν τεχνικό όρο). Άλλοτε σε προσπάθεια να παρουσιαστεί η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης ως Ορθόδοξη και ως λαβούσα δήθεν Ορθόδοξες αποφάσεις, (βλέπε πρόσφατο ανακοινωθέν «Προς τον λαό» της Δ.Ι.Σ.). 

Το άτοπο, ότι είναι οι «Τουρκοκύπριοι δάσκαλοι, ήρωες και διάδοχοι του Μάτση και του Αυξεντίου» ας αποσυρθεί από την ιστοσελίδα της Μητρόπολης Μόρφου


Σχετική εικόνα

ΤΟ ΑΤΟΠΟ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ‘’ΟΙ  ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΜΑΤΣΗ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ’’ ΑΣ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ
(Από την ιστοσελίδα της Μητρόπολης Μόρφου)
Την 1η τ’ Απρίλη θα γιορτάσουμε την επέτειο του αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου για λευτεριά και Ένωση με την Μητέρα Ελλάδα.  Μονάχα λίγα θα πω, ενθυμούμενος τον ήρωα Μιχαήλ Γεωργάλλα οποίος  πεθαίνοντας μετά από μάχη πληγωμένος, το μόνο που πρόλαβε ήταν να πει το ‘’μάστρε μου πεθαίνω ζήτω η Ελλ...’’, στον Γρηγόρη Αυξεντίου.  Τη λέξη Ελλάδα δεν πρόλαβε να την πει.  Αυτή τη λέξη που δεν λησμόνησαν όσοι αληθινά τιμούν τους ήρωες τούτους μακριά από κομματικά πάθη και μίση,  κι έκρυψαν την αγάπη τούτη για την Ελλάδα.

"Ακόμα τούτη την άνοιξη;"Το 1821 ως πρότυπο για το σήμερα και το αύριο"Ακόμα τούτη την άνοιξη;"Το 1821 ως πρότυπο για το σήμερα και το αύριο
Θ. Μαλκίδης 
Το 1821 ως παράδειγμα και πρότυπο πράξης για το σήμερα και το αύριο 
Μέρος της ομιλίας στην εκδήλωση "Οι Έλληνες τον καιρό του ’21 και τον καιρό της Κρίσης" που οργάνωσε η ηλεκτρονική εφημερίδα ΄΄Κοινωνείν΄΄, η ομάδα νέων της Έδεσσας ΄΄ΑΓΟΡΑ΄΄ και το καφέ ΄΄Θέμιδα΄΄.
Είναι γνωστή η κατάσταση: Μνημονιακή δουλεία, κατάλυση εθνικής κυριαρχίας, αποκαλούμενο πολιτικό προσωπικό χωρίς Θεό και χωρίς πατρίδα, σιωπή των λεγόμενων διανοουμένων, φυγή των νέων, ανεργία, δημογραφική κατάρρευση, πείνα, συσσίτια, οι υπεύθυνοι της τραγωδίας που χωρίς αιδώ συνεχίζουν να προκαλούν και άλλα πολλά. Εμείς σε όλα τα παραπάνω αναδείξαμε τη δική μας πρόταση, πνευματική και σωματική, η οποία υλοποιείται συν Θεώ, για χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Ως παράδειγμα πράξης, έργου και όχι φλυαρίας, ανούσιων λόγων και "πουκάμισων αδειανών".....

Τζίντου Κρισναμούρτι. Φιλόσοφος, Μαϊτρέγια ή Νεοεποχίτης Διδάσκαλος;

ΤΖΙΝΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ. Φιλόσοφος, Μαϊτρέγια ή Νεοεποχίτης Διδάσκαλος;
ΤΖΙΝΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ ἤ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ;
τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη.
(α' μέρος).
Ἐν ὄψει τῆς προσπάθειας διάλυσης τῆς χώρας μας, καθ' ὅλους τούς δυνατούς τρόπους: γεωπολιτικούς, οἰκονομικούς, ἀλλά πρωτίστως πνευματικούς, δέν θά ἔλλειπε καί ἡ ἔξαρση τῆς «πνευματικῆς» καθοδήγησης, πού ἐπιχειρεῖται ἀπό τούς ἐπίδοξους «ἀναμορφωτές», τούς ὀπαδούς τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ὑδροχόου.

Ἰατρικὴ «βόμβα» στὶς ἔκφυλες ἀποδομήσεις

Πῶς ἀλλιῶς θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ ἡ ἰατρικὴ ἔκθεση τοῦ «Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Παιδιάτρων» (ἐθνικῆς ὀργανώ­σεως μὲ μέλη σὲ 47 Πολιτεῖες τῆς Ἀμερι­κῆς μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση τῆς ὑγείας καὶ εὐημερίας τῶν παιδιῶν) σχετικὰ μὲ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες» καὶ τὸ λεγόμενο «Κοινωνικὸ Φύλο» παρὰ ὡς βόμβα ποὺ δια­λύει ὅλες τὶς ἀρρωστημένες ἐκφυλιστι­κὲς πεποιθήσεις περὶ ἀποδομήσεως τῶν ἔμ­φυλων στερεοτύπων;

29 Μαρ 2017

Χρήστος Λιβανός, Καλοί στρατιώται Ιησού Χριστού και στρατιωτάκια

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ

Ο Αλέξανδρος Κατσιάρας νέος Διευθυντής του περιοδικού "ΘΕΟΛΟΓΙΑ"

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίστηκε ο νέος Διευθυντής του περιοδικού "Θεολογία" μετά την παραίτηση του Σταύρου Γιαγκάζογλου. Άλλαξαν επίσης και τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού. Τα νέα μέλη έχουν ως εξής:
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βραβεῖον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
Ἐκδίδεται μὲ τὴν πρόνοια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου

Απάντηση στον Γέροντα Εφραίμ, αποτελεί η ομολογιακή θέση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας


Αποτέλεσμα εικόνας για EFRAIM STHN KORINUO

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Ο Ηγούμενος Εφραίμ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, Στην πρόσφατη επίσκεψή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, υποστήριξε με θέρμη τη Σύνοδο της Κρήτης.  Αντί άλλης απάντησης στην ολοκληρωτική αυτή στήριξη της Συνόδου της Κρήτης, από τον Γέροντα Εφραίμ, παραθέτουμε την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας www.bg-patriarshia.bg, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, όπου αναφέρεται  στο  κείμενο ‘’Η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο’’, της Συνόδου της Κρήτης,  στην οποία επισημαίνει  με σαφήνεια τις αντιφάσεις, καθώς και το ότι δεν είναι σύμφωνες οι αντιφάσεις αυτές, με όσα διδάσκει η δογματική και κανονική Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δεν είναι με βάση το γράμμα και το πνεύμα των Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων.  Γιατί τέτοια στήριξη της Συνόδου της Κρήτης, από τον Γέροντα Εφραίμ; 

Όπλα και σφαίρες σε τζαμί της Θράκης

•Συνελήφθη ιμάμης στην Ξάνθη! Κόκκινος συναγερμός από την ΕΥΠ σε όλη τη Θράκη
Και σάλος για στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που χαιρετά σαν Γκρίζος Λύκος
•Επειτα από έφοδο βρέθηκαν στον μιναρέ δύο πιστόλια (το ένα με σιγαστήρα!!!) και πυρομαχικά. Στο σπίτι του ο Σαμπρήν Εμίν Κεχαγιά έκρυβε αεροβόλο. Οι επαφές με τον ψευδομουφτή Μέτε και το τουρκικό βαθύ κράτος

«Ένα νησί ασφαλές» (Λόγος παραβολικός Βαρλαάμ προς Ιωάσαφ)


Αποτέλεσμα εικόνας για Ο πολύτιμος μαργαρίτης ΒΙΒΛΙΟ

«Ένα νησί ασφαλές»
(Λόγος παραβολικός Βαρλαάμ  προς Ιωάσαφ)
Ο όσιος Ιωάσαφ είπε προς τον όσιο Βαρλαάμ: «… Παρακαλώ, να μου ζωγραφίσεις εικόνα της ματαιότητας αυτού του κόσμου και να μου πεις πώς μπορεί κάποιος να περάσει τη ζωή αυτή με ειρήνη και ασφάλεια».
Ο δε Βαρλαάμ έλαβε το λόγο και είπε:
«Γνωρίζω κάποια πόλη μεγάλη, της οποίας οι πολίτες είχαν την εξής πολύ παλιά συνήθεια: Συνήθιζαν να προσλαμβάνουν κάποιον ξένο και άγνωστο άνδρα, ο οποίος δεν είχε καθόλου ιδέα από τους νόμους και τις παραδόσεις τους και να τον ενθρονίζουν ως βασιλιά τους. Του έδιναν δε απόλυτη εξουσία και εκτελούσαν χωρίς κανένα εμπόδιο όλες τις επιθυμίες και τα θελήματά του. Αλλά, καθώς αυτός ο άνθρωπος ζούσε βασιλική ζωή τελείως αμέριμνος, διασκεδάζοντας και σπαταλώντας αμύθητα ποσά και νομίζοντας πως η βασιλεία του δεν θα είχε ποτέ τέλος, οι πολίτες της μεγάλης εκείνης πόλης επαναστατούσαν εναντίον του. Τον έριχναν από το θρόνο του και αφού του αφαιρούσαν τη βασιλική στολή, τον διαπόμπευαν γυμνό μέσα στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης. Ύστερα τον έστελναν εξορία σε ένα μεγάλο και μακρινό νησί, στο οποίο δεν είχε ούτε τροφές ούτε ρούχα, αλλά έμενε εκεί βασανιζόμενος από πείνα και γυμνότητα. Έτσι, η όλη απόλαυση της βασιλικής εξουσίας, η οποία δόθηκε τελείως ανέλπιστα σ` αυτόν τον άνθρωπο, μετατράπηκε απροσδόκητα και ανέλπιστα σε λύπη.

Λέμε όχι και στης... Πρωταπριλιάς τα ψέματα!

Λέμε ΟΧΙ και στης... Πρωταπριλιάς τα ψέματα!
Λέμε όχι και στης... Πρωταπριλιάς τα ψέματα!
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Δεν είναι, φίλοι, μόνο η γιορτή του «Αγίου Βαλεντίνου». Είναι και μια άλλη, να αυτή της Πρωταπριλιάς! Της Παγκοσμιοποίησης και της «Νέας Εποχής» κι αυτή! Που είναι ξενόφερτη βέβαια κι αυτή, αλλά κάποιοι θέλουν να καθιερωθεί και να γίνει όχι μόνον Ελληνική, αλλά και παγκόσμια! 

Μνήμη του Αγίου Μάρκου Επισκόπου Αρεθουσίων (29 Μαρτίου)

Σήμερα, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Μάρκου, επισκόπου Αρεθουσίων, Κυρίλλου διακόνου και των Μαρτύρων Ιωνά και Βαραχίου.
Ο Άγιος Μάρκος ήκμασε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. και ήταν Επίσκοπος Αρεθουσίων. Έλαβε μέρος στη Σύνοδο της Αντιόχειας και της Φιλιππουπόλεως, καθώς και  στην αντιπροσωπεία Επισκόπων, η οποία μετέβη στα Τρέβηρα  της Γαλλίας.
 Ο Άγιος Μάρκος αναδείχθηκε μεγάλος διώκτης της ειδωλολατρίας και οδήγησε με τον φιλόθεο βίο και το ευαγγελικό κήρυγμά του πολλούς Εθνικούς στην αληθινή πίστη.
 Με προτροπή του οι Χριστιανοί, οι οποίοι προέρχονταν από τον κόσμο των Εθνικών, γκρέμισαν έναν ειδωλολατρικό ναό. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης απαιτούσε από τον Άγιο ή να δώσει αποζημίωση για τον κατεστραμμένο ναό ή να τον ανοικοδομήσει και πάλι. Γι’ αυτό, όταν ο Άγιος Μάρκος πληροφορήθηκε την σύλληψη πολλών Χριστιανών για το συγκεκριμένο γεγονός, παρουσιάσθηκε ο ίδιος στις αρχές που τον καταδίωκαν.
 Το μαρτύριο και τα βασανιστήρια, τα οποία υπέστη ο Άγιος Μάρκος, χαρακτηρίζονται από τον Θεοδώρητο Κύρου ως πραγματική τραγωδία. Τα υπέμεινε όλα με καρτερία και ανεξικακία. Ευχαριστούσε και δοξολογούσε αδιαλείπτως το Όνομα του Τριαδικού Θεού.

28 Μαρ 2017

Οικουμενιστική συμπροσευχή για τα 60 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης (Φωτό & Βίντεο)

Ρώμη - Οικουμενιστική συμπροσευχή για τα 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης (δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης) τελέσθηκε στον παπικό ναό των Αγίων Αποστόλων.

Διχασμός εις τον Παπισμόν από τα παίγνια εξουσίας

Σχετική εικόνα
Filippo Monteforte / AFP / Getty Images
Τριγμούς εις την Παπικήν έδραν προεκάλεσε το κείμενον του Πάπα «Η χαρά της αγάπης: Μετά-Συνοδική Αποστολική Προτροπή για την αγάπη στην οικογένεια». Πρόκειται δι’ «Αποστολικήν Προτροπήν», σπουδαιοτέραν από απλάς συγγραφάς αλλά όχι ισοτίμου κύρους με τας «Παπικάς Εγκυκλίους», καθώς δεν αναφέρεται εις δογματικόν ζήτημα. Η «Προτροπή» εξεδόθη την 8ην Απριλίου 2016, μετά από σειράν Συν­όδων, αι οποίαι είχον ασχοληθή με ζητήματα γάμου, οικογενείας, τέκνων και γενετησίου ενστίκτου. Η «Προτροπή» αιφνιδίασεν αρχικώς ως προς το γεγονός ότι ήτο η πρώτη εις τα χρονικά του Παπισμού, εις την οποίαν γίνεται αναφορά εις κινηματογραφικήν ταινίαν και συγκεκριμένως εις το δράμα Babette’s Feast (1987)! 
Ωστόσον την μεγαλυτέραν προσοχήν έμελλε απ’ όλον το κείμενον των 250 σελίδων να ελκύση η υποσημείωσις 351. Ακολουθεί το παράθεμα του κειμένου με την παραπομπήν:
«Εξαιτίας περιστάσεων και άλλων ελαφρυντικών παραγόντων, είναι πιθανό ότι σε μία αντικειμενική κατάσταση αμαρτίας – η οποία δεν μπορεί να είναι υποκειμενικά αξιόποινη, η πλήρως – ένα άτομο μπορεί να ζει στη χάρη του Θεού, μπορεί να αγαπήσει και μπορεί επίσης να αυξηθεί στη ζωή της χάριτος και της φιλανθρωπίας, ενώ λαμβάνει τη βοήθεια της Εκκλησίας για το σκοπό αυτό. -Υποσημείωση 351:

Και ανίερη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το ΣύνταγμαΑφαιρούν αναφορές στην Αγία Γραφή και ανοίγουν θέμα χωρισμού κράτους και Εκκλησίας
Σαν «λαγούς» για την αποχριστιανοποίηση της Ελλάδας -μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος- χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας δύο κορυφαίους υπουργούς του, με αφορμή τις προτάσεις τους για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχέδιο που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, «καθιερώνεται πλήρως η διακριτότητα κράτους και Εκκλησίας, με κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους και της υποχρεωτικότητας του πολιτικού μόνο όρκου». Η πρόταση διαγράφει μονοκοντυλιά ακόμη και την πρόβλεψη του άρθρου 3 του Συντάγματος για τη γλώσσα της Αγίας Γραφής! Ολα αυτά θεωρούνται μόνο τα πρώτα βήματα για τον λεγόμενο «διαχωρισμό» κράτους και Εκκλησίας, με τον πόλεμο που έχουν αρχίσει κυβερνητικά στελέχη κατά της Ορθοδοξίας, όπως όλα δείχνουν, να κορυφώνεται.

Συνάντηση Ορθοδόξων και Παπικών στο Μπάρι της Ιταλίας με θέμα τη Σύνοδο της Κρήτης.

Με συμμετοχή του μητροπ. Μεσσηνίας Χρυσόστομου Σαββάτου
Την Πέμπτη 30 Μαρτίου και ώρα 17:00 στο Ινστιτούτο Οικουμενικών και Πατερικών Μελετών "Άγιος Νικόλαος'' στο Μπάρι της Ιταλίας θα διεξαχθεί θεολογική συζήτηση μεταξύ Ορθοδόξων και Ρ/Καθολικών με θέμα την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.

Μνήμη του Αγίου Ηρωδίωνα (28 Μαρτίου)

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ηρωδίωνα, εκ των Εβδομήκοντα Αποστόλων, καθώς και του Οσίου Ιλαρίωνα του νέου, που υπήρξε ηγούμενος της Μονής Πελεκητής.
 Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όπως είναι γνωστό, είχε πέρα από το στενό κύκλο των δώδεκα μαθητών, που συμβόλιζε τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ και ένα ευρύτερο κύκλο, αποτελούμενο από εβδομήντα μαθητές, ανάμεσα στους οποίους διακρινόταν και ο σήμερα τιμώμενος Άγιος Ηρωδίωνας.
Ο Ηρωδίων, ακολουθώντας την εντολή του Θεανθρώπου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», έγινε θερμός κήρυκας του Ιερού Ευαγγελίου και ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου. Το ιεραποστολικό του καθήκον τον έφερε στα μέρη της Ελλάδας, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος Πατρών, σε διαδοχή του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπό του έτρεφε και ο απόστολος των εθνών Παύλος, ο οποίος, στην προς Ρωμαίους επιστολή του, τον αποκαλεί «συγγενή» του.
Ο Ηρωδίωνας  άσκησε τα επισκοπικά του καθήκοντα με πνευματικό ζήλο και αφοσίωση και για το λόγο αυτό προκάλεσε την έχθρα των ειδωλολατρών. Αφού τον συνέλαβαν, τον έδειραν χωρίς οίκτο και τον λιθοβόλησαν, τελικά τον οδήγησαν σε μαρτυρικό θάνατο με αποκεφαλισμό.

27 Μαρ 2017

Οι κακοί λογισμοί

logismoi
● Ο σύγχρονος άγιός μας Παΐσιος έλεγε: «Η αρρώστια της εποχής μας είναι ότι πιστεύουμε στους λογισμούς. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε τη λογική. Χρειάζεται να μη πιστεύουμε στους λογισμούς, γιατί μπορεί να μας τρελλάνουν» (Γ.Α., Διδαχές, σελ. 110).

Αντί περαιτέρω επεξήγησης ο ακροατής πήρε την απάντηση από τον Ηγούμενο Εφραίμ ότι είναι “ταραγμένος”


Αποτέλεσμα εικόνας για EFRAIM STHN KORINUO

ΑΝΤΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ Ο ΑΚΡΟΑΤΗΣ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΦΡΑΙΜ ΟΤΙ ‘’ΕΙΝΑΙ ΤΑΡΑΓΜΕΝΟΣ’’
Κατά την πρόσφατη ομιλία του Γέροντα Εφραίμ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, στην Κόρινθο (20 Μαρτίου 2017), ακροατής αναφέρθηκε στη  Σύνοδο της Κρήτης, στο σχετικό κείμενο όπου οι αιρετικές κοινότητες και ομάδες καλούνται ‘’ετερόδοξες εκκλησίες’’.  Ο Γέροντας Εφραίμ για το τόσο σοβαρό θέμα της Συνόδου της Κρήτης, που τόσο προβλημάτισε το πλήρωμα της Εκκλησίας, ενώ κάλλιστα ήταν μια ευκαιρία να τοποθετηθεί με Ορθόδοξη σοβαρότητα, απάντησε  με επιμονή που προβλημάτισε ότι : «Εις την Κρήτην έγινε η επισήμανση εις την Πίστιν εις την Μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν».  Αν όντως αυτό μόνο έγινε σχετικά με την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιατί οι καθημερινές Ορθόδοξες θεολογικές ενστάσεις; 

Εικοσιφοίνισσα: Εκατό χρόνια από τη μεγάλη κλοπή των Βουλγάρων!Ενας αιώνας πέρασε από τη σύληση της παλαιότερης μονής στην Ευρώπη, κατά την οποία βέβηλοι άρπαξαν εκατοντάδες χειρόγραφα, βιβλία, σπάνια συγγράμματα και πλήθος ανεκτίμητων ιερών κειμηλίων 
Στις 17 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη σύληση της Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσας από τον βουλγαρικό στρατό κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πλούσια τόσο από πλευράς θρησκευτικής ιστορίας όσο και ιερών κειμηλίων, η Εικοσιφοίνισσα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προσκυνηματικούς τόπους της Μακεδονίας και, συγχρόνως, το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι στην Ελλάδα αλλά και το παλαιότερο στην Ευρώπη. Η ίδρυση της μονής ανάγεται στα χρόνια του Επισκόπου Φιλίππων Σώζοντος, ο οποίος έλαβε μέρος στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας (451 μ.Χ.). 

≪Έμφυλες Ταυτότητες≫

Αποτέλεσμα εικόνας για Έμφυλες Ταυτότητες
«ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ»
Στο σημερινό άδιέξοδο πού δημιουργούν οί μαθητευόμενοι μάγοι τής άθεϊστικής νοοτροπίας στήν ’Εκπαίδευση μέ τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις - άπορρυθμίσεις, μέ τήν παραχάραξη τής Ιστορίας, τόν παραμερισμό τών πνευματικών, ηθικών καί έθνικών άξιών, τήν περιφρόνηση τοΰ πολιτιστικού μας πλούτου, πρέπει έπιτέλους νά έπέμβει όχι μόνο ή Ακαδημία Αθηνών, άλλά καί όλες οί ύγιεΐς δυνάμεις.

Το ΚΚΕ διαστρεβλώνει την Επανάσταση του '21

Μπλέκει την εξέγερση με την... Ε.Ε. και επιτίθεται στην Εκκλησία
Την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας επέλεξε το ΠΑΜΕ, η συνδικαλιστική οργάνωση του ΚΚΕ, προκειμένου να «κατηχήσει» διαστρεβλώνοντας τα νοήματα και τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου της εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης του 1821.

Η ιδεολογία των φύλων βλάπτει τα παιδιά. (Έμφυλες ταυτότητες)

Σχετική εικόνα
Η ιδεολογία των φύλων βλάπτει τα παιδιά. (Έμφυλες ταυτότητες)
Ας αφήσουμε κάποιους άλλους στη θέση μας, ξένους επιστήμονες, «σκοταδιστές», «ρατσιστές» και «άκρως συντηρητικούς» να μιλήσουν για το θέμα μας. Όλους εμάς που διαμαρτυρόμαστε και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για την καταστρεπτική πορεία αυτού του τόπου και την αβάσταχτα ανόητη προσπάθεια αποσύνθεσης και αποσάθρωσης της κοινωνίας μας, έτσι και αλλιώς μας έχουν «γραμμένους». 

Συμπροσευχή και πορεία ειρήνης για τον ένα χρόνο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες

22.03.2017
Βρυξέλλες - Δέηση τελέσθηκε σήμερα Δευτέρα 22 Μαρτίου 2017 στο Ρωμαιοκαθολικό Παρεκκλήσιο του Αεροδρομίου των Βρυξελλών για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που συνέβη ακριβώς ένα χρόνο πριν, παρουσία του Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου, και εκπροσώπων των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών. 

Παλιγγενεσία


Αποτέλεσμα εικόνας για Παλιγγενεσία

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
            Παλιγγενεσία είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε ή χρησιμοποιούσαμε μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες για να δηλώσουμε την μετά από αιώνες ανασύσταση ελληνικού κράτους, για την οποία χύθηκαν ποταμοί αιμάτων. Ο όρος αυτός τείνει να εξοβελιστεί από το λεξιλόγιο του Νεοέλληνα σε αντίθεση με τον όρο Αναγέννηση, που υποδηλώνει την κίνηση των λαών της Δύσης προς ανατροπή της φεουδαρχίας. Είναι τόσο καταθλιπτική η υποταγή μας στο πνεύμα της Δύσης, ώστε να συμπεριφερόμαστε όπως ο οργανισμός που πάσχει από αυτοάνοσο νόσημα: Στρέφεται εναντίον του εαυτού του, και όχι κατά των επικινδύνων εισβολέων, αυτοκαταστρεφόμενος.

26 Μαρ 2017

Γαβριάδες και έμφυλες ταυτότητες


Αποτέλεσμα εικόνας για κατέστρεψαν ακυρωτικά μηχανήματα λεωφορείων

Γαβριάδες και έμφυλες ταυτότητες
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Από πού ξεφύτρωσαν εκείνα τα παιδιά που κατέστρεψαν καμιά εικοσαριά ακυρωτικά μηχανήματα λεωφορείων, αφού ανάγκασαν τους οδηγούς να βγουν έξω; Η απάντηση είναι όσο πιο απλή γίνεται: απ’ την Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Είναι περίπου σαν να πιστεύεις ότι την ηλεκτρική ενέργεια την φτιάχνει η πρίζα στον τοίχο ή ότι ο αυτόχειρ που γκρεμίστηκε από τον πέμπτο όροφο σκοτώθηκε εξαιτίας του νόμου της βαρύτητας. Δεν πιστεύεις κάτι ψευδές. Απλώς δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Τόσο απλά. Τα παιδιά αυτά δεν γεννήθηκαν ούτε σε γκέτο μεταναστών ούτε σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς. Δεν είναι ούτε Ολιβερ Τουίστ ούτε γαβριάδες. Δεν έχουν καν σχέση με τον Γιάννη Αγιάννη που τον κυνηγούσε μια ζωή ο Ιαβέρης για μια φραντζόλα ψωμί ή για το κηροπήγιο που κάποτε έκλεψε.

ΕΜ-ΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΕΚ-ΦΥΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ-Α-ΒΟΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Αριστερά η εικόνα του Υπουργείου Παιδείας που συνοδεύει την Εγκύκλιο και δεξιά η  «εξίσωση» που ερμηνεύει εννοιολογικά και αναλύει σημειολογικά  την εικόνα.
Η «ΕΞΙΣΩΣΗ» ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος: Το νόημα της ζωής μας

klimaka 01
Για το σύγχρονο άνθρωπο τίθενται βασικά ερωτήματα, που αναφέρο­νται στην ίδια του την ύπαρξη· από που έρχομαι; που πηγαίνω; Σ 'αυτά τα ερωτήματα προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση στο φως της Ορθοδοξίας.
Ο άνθρωπος δεν είναι άναρχος· έχει αρχή. Δεν μπορεί να δώσει ο ίδιος βαθύτερο νόημα στη ζωή. Αυτό το προσδιορίζει ο Δημιουργός του. Η αρχή του ανθρώπου βρίσκεται στη βούληση του Θεού· όχι στη φύ­ση Του. Δεν είναι "προβολή" ή "εκροή" μιας κάποιας υπερβατικής Αρχής, αλλά καρπός της Θείας βουλής και της θεϊκής αγάπης· δεν είναι αποτέλεσμα "ανάγκης" στη ζωή του Θεού, αλλά αποτέλεσμα ελευθερίας.
Η υπαρξιακή ταυτότητα του ανθρώπου εκφράζεται με τον όρο "κατ' εικόνα Θεού". Το αρχέτυπο του ανθρώπου είναι ο Τριαδικός Θεός, που είναι κοινωνία προσώπων, ενότητα, αρμονία, αγάπη. Γι’ αυτό και ο άνθρωπος, το "κατ' εικόνα" του Τριαδικού Θεού, ήταν από τη φύση του κοινωνία και αγάπη. 

Δοξολογία για την 25η Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών

25.3.2017
«Χρόνια πολλά σε όλους, ευλογημένα, δημιουργικά και ειρηνικά» ευχήθηκε μέσω του 89,5 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αμέσως μετά την Δοξολογία που τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Τό προδομένο ‘21

Ἔφτασε πάλι ἡ ἐπέτειος τῆς ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας καί πᾶμε γιά μιάν ἀκόμη φορά νά τήν προσπεράσουμε χωρίς νά ἀποκτήσουμε τήν παραμικρή ἰδέα γιά τό νόημά της. Τίς σκέψεις αὐτές πυροδότησε ἡ παρουσία μας σέ διάλεξη γιά τήν Ἐπανάσταση ὅπου ἐγέρθησαν πάλι τά γνωστά ἀναπάντητα ἐρωτήματα, διατυπώθηκαν πάλι οἱ μετανεωτερικοί μῦθοι γιά τήν προέλευσή της ἀλλά καί βεβαιώθηκε πώς ἡ ἀρρώστεια τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους εἶναι πολύ βαθύτερη ἀπό τήν οἰκονομική δυσπραγία τῶν τελευταίων 7 χρόνων.
Δέν θά μείνω στά ἐπιμέρους ζητήματα πού ἀκούστηκαν, π.χ. τῆς γνωστῆς ἄμεσης (καί ἀνεδαφικῆς) σύνδεσης τοῦ ‘21 μέ τήν Γαλλική Ἐπανάσταση, ἤ πώς τά φιλελεύθερα πολιτικά κείμενα τῶν ἐπαναστατῶν – σάν τῆς Ἐπιδαύρου – ἦταν μόνο γιά τά μάτια τῶν Εὐρωπαίων (τή στιγμή πού τά συνέτασσαν ἐπαναστάτες / καρμπονάροι καί στήν Εὐρώπη κυριαρχοῦσε ἡ ἀπολυταρχία καί ἡ Ἱερά Συμμαχία!), ἤ πώς ἡ ἔμπνευση τοῦ ‘21 ἦταν ἡ ἀρχαιότητα κι ὄχι τό Βυζάντιο (ὅταν ὅλοι οἱ ἀγωνιστές ἀναφέρονται στήν Πόλη, στόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο κτλ). 

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Το ΄21 σήμερα.

Εκπομπή "Εκκλησία και Κόσμος" της Μητροπόλεως Κασσανδρείας στο κανάλι Atlas TV που θα μεταδοθεί την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017.

Το Άγιον Όρος κατά την Τουρκοκρατία

Το Άγιον Όρος κατά την Τουρκοκρατία
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Απόστoλου Βακαλόπουλου
(Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Β’ τομ., Θεσσαλονίκη 1976).
Εκτός από τα πατριαρχεία (ιδίως το οικουμενικό) και τις κατά τόπους μητροπόλεις και επισκοπές, εκκλησιαστικά κέντρα με άμεση επίδραση στις ψυχές των πιστών είναι οι μονές, προ πάντων οι μεγάλες μοναστικές κοινότητες του Αγίου Όρους και των Μετεώρων, πολυύμνητες για το ιδεώδες φυσικό περιβάλλον, που εξασφαλίζουν την μόνωση και μεταρσιώνουν τον νου προς το θείο. 

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com