24 Ιουλ 2021

Ἀντιμετώπισις βιοτικῶν μεριμνῶν

 Παντοκράτορας

Ἀντιμετώπισις βιοτικῶν μεριμνῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης τοῦ ἀνθρώπου. Στὸν οὐράνιο Πατέρα ὀφείλει καὶ τὴ ζωή του. Ὅλα τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ποὺ καθημερινὰ χρησιμοποιεῖ, εἶναι τοῦ μεγάλου Δημιουργοῦ. Καὶ ὅλα ὅσα φαίνονται ὅτι εἶναι δικά του, γιατί τὰ πέτυχε ὁ ἴδιος, τοῦ Θεοῦ εἶναι. Ἁπλῶς ἀναθέτει στὸν ἄνθρωπο τὴ διαχείρισή τους. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ἂν τὴν ἀποδέχονταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ συναισθάνονταν τὴν εὐθύνη τους ἀπέναντι στὸ Θεό, τὰ πράγματα πάνω στὴ γῆ θὰ ἦταν ἐντελῶς διαφορετικά. Δὲν θὰ ὑπῆρχε φτώχεια καὶ δυστυχία. Θὰ εἶχαν ὅλοι ἴσα ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ εὐχαριστία πρὸς τὸ Θεὸ θὰ ἦταν τὸ κοινὸ γνώρισμα. Τότε ὁ κόσμος θὰ ἦταν ἀγγελικός. Αὐτὸ ὡστόσο φαίνεται πολὺ μακρινό. Καὶ ὅσο θὰ ἐξαπλώνεται τὸ κακὸ καὶ ὁ διάβολος θὰ ἐπεκτείνει παντοῦ τὸ ὀλέθριο ἔργο, τὸ ὅραμα αὐτὸ θὰ ἀπομακρύνεται.

Η Κοίμησις της αγίας Άννης - Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ[:Γαλ. 4,22-27]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

     «Γέγραπται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας(:.Σας κάνω την ερώτηση αυτή, διότι έχει γραφτεί στον νόμο ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο υιούς, ένα υιό από την δούλη Άγαρ και ένα υιό από την ελεύθερη Σάρα)». Πάλι στον Αβραάμ επιστρέφει, όχι για να πει τα ίδια, αλλά επειδή ήταν μεγάλη η δόξα του πατριάρχη Αβραάμ στους Ιουδαίους, αποδεικνύει ότι από εκεί έλαβαν την αρχή τους τα σημεία και ότι τα παρόντα προτυπώθηκαν σε αυτόν. Και πρώτον, αφού έδειξε ότι είναι υιοί του Αβραάμ, επειδή δεν ήσαν της ίδιας αξίας οι υιοί του πατριάρχη, αλλά ο ένας, ο Ισμαήλ, γεννήθηκε από τη δούλη Άγαρ, ενώ ο άλλος, ο Ισαάκ, γεννήθηκε από την ελεύθερη Σάρα, δείχνει λοιπόν ότι όχι μόνο υιοί του Αβραάμ ήταν αυτοί στους οποίους απευθυνόταν με την επιστολή του, αλλά και με τέτοιο τρόπο υιοί, όπως ο ελεύθερος και ο ευγενής. Τόση είναι η δύναμη της πίστεως.

    «ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας(:Ο ένας όμως υιός που γεννήθηκε από τη δούλη, γεννήθηκε με φυσικό τρόπο, σύμφωνα με τον νόμο της σάρκας, ο άλλος όμως υιός, που γεννήθηκε από την ελεύθερη, γεννήθηκε ως εκπλήρωση μιας υπόσχεσης που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ)».Τι σημαίνει «κατά σάρκα»; Επειδή έλεγε ότι «η πίστη μάς συνδέει με τον Αβραάμ» και φαινόταν σε όσους άκουγαν ότι είναι απίθανο το να είναι, όπως λέγει, υιοί εκείνου όσοι δεν γεννήθηκαν από εκείνον, δείχνει ότι αυτό το παράδοξο έγινε με θεϊκή παρέμβαση και ευλογία· διότι ο Ισαάκ, ενώ δε γεννήθηκε κατά τον φυσικό νόμο, ούτε κατά τον νόμο του γάμου, ούτε από τη δύναμη της σάκας, και υιός και γνήσιος ήταν, αν και γεννήθηκε από νεκρά σώματα και νεκρή μήτρα· διότι ούτε η σάρκα την κύηση, ούτε το σπέρμα τη γέννηση απεργάστηκαν, αφού ήταν νεκρή η μήτρα, και εξαιτίας της ηλικίας και εξαιτίας της φυσικής βλάβης[:της στείρωσης]· αλλά έπλασε αυτόν ο Λόγος του Θεού. Στον δούλο όμως, τον Ισμαήλ, δεν έγινε έτσι, αλλά εκείνος γεννήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως και τη συνήθεια του γάμου. Αλλά εκείνος ο οποίος δεν γεννήθηκε κατά τον φυσικό νόμο, ήταν πολυτιμότερος από αυτόν που γεννήθηκε κατά τον φυσικό νόμο.

Πρός τή Διαρκή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: Οὐκ ἔξεστί σοι!

 

Πρός τή Διαρκή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

Οὐκ ἔξεστί σοι!

Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ δέν δέχεται τή μετατροπή τῶν Ἱερῶν Ναῶν σέ παραμάγαζα τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καί τοῦ ἱεροῦ Ἄμβωνος σέ βῆμα τῆς κρατικῆς προπαγάνδας!

● Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶμα Χριστοῦ καί ὄχι κρατικός φορέας! Εἶναι δέ ἀληθινή Ἐκκλησία ὅταν ἔχει Κεφαλή τόν Χριστό καί ὄχι τόν "Καίσαρα"!

● Ρηχό σέ πνευματικότητα, πρόχειρο καί ἐπιπόλαιο στίς τοποθετήσεις καί κυρίως ἀθεολόγητο, ἕως καί ἀσεβές, τό περιεχόμενο τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου ὑπέρ τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολιασμοῦ.

τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Κυριακή E΄ Ματθαίου- Ο Ιερός Χρυσόστομος για τη θεραπεία των δαιμονιζομένων των Γεργεσηνών

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ. 8,28-9,1]
Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ  ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ
     «Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;(:και όταν ο Κύριος ήλθε στην απέναντι όχθη, στη χώρα των Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τα μνήματα που υπήρχαν εκεί, στα οποία ευχαριστιούνταν να κατοικούν. Ήταν και οι δύο επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι˙ τόσο, ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει απ’ τον δρόμο εκείνο. Και ξαφνικά απ’ τον φόβο τους κραύγασαν δυνατά και είπαν: “Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μας και σε σένα, Ιησού, υιέ του Θεού; Ήλθες εδώ πρόωρα, πριν από τον καιρό της παγκόσμιας κρίσεως, για να μας βασανίσεις;”)»[Ματθ.8,28-29].

23 Ιουλ 2021

Τί πρόσφεραν τα μοναστήρια και οι μοναχοί στο Βυζάντιο;

Τί πρόσφεραν τα μοναστήρια και οι μοναχοί στο βυζάντιο;

– Ιωάννου Ν. Παπαιωάννου.

Οπωσδήποτε δεν θα είχες δίκαιο, αν περίμενες και απαιτούσες από το μοναχό να γίνει κοσμοδιορθωτής καθόσον «τα μοναστήρια δεν είναι τόπος αγιότητας, αλλά μετάνοιας. Είναι κοινωνία αγωνιζομένων και όχι κοινωνία τελείων ανθρώπων» (Τ. Μιχαλά, όρος Άγιον, πολιτεία ανθρώπινη, σελ. 58).

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (25-7-2021)

Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτυς

Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνὸς:  Μεγαλομάρτυς Χριστίνα, 24 Ἰουλίου

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ
     Μεγαλομάρτυρες της Εκκλησίας μας δεν υπήρξαν μόνον άνδρες, αλλά και γυναίκες, οι οποίες τους συναγωνίστηκαν επάξια σε ηρωισμό και ομολογιακό φρόνιμα. Πολλές από αυτές υπέστησαν τα μαρτύρια από τους φανατικούς ειδωλολάτρες γονείς τους. Μια από αυτές υπήρξε και η αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτυς.
       Καταγόταν από την πόλη Τύρο της Συρίας. Γεννήθηκε περί το 200 και ήταν κόρη του στρατηγού Ουρβανού, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης. Έκτισε μάλιστα έναν πύργο, τον οποίο γέμισε με ειδωλολατρικά αγάλματα. Σε αυτόν έκλεισε την κόρη του, την οποία υποχρέωνε να θυσιάζει καθημερινά στους ανύπαρκτους και γελοίους ειδωλολατρικούς «θεούς». Εκείνη όμως αρνιόταν, διότι ήταν  συνειδητή Χριστιανή. Όταν πιέστηκε πολύ από τον πατέρα της γκρέμισε και κομμάτιασε τα αγάλματα. Ο θρησκομανής πατέρας της οργίστηκε πάρα πολύ, άρπαξε την κόρη του από τα μαλλιά, την κτύπησε αλύπητα και την υπέβαλε σε επώδυνα βασανιστήρια. Κατόπιν την έριξε σε σκοτεινή και υγρή φυλακή. Έδωσε μάλιστα διαταγή να μην της δώσει κανείς τροφή και νερό, ώστε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Για πολλές ημέρες δεν την πλησίασε κανένας από το φόβο των αντίποινων του Ουρβανού.

Ὁ Θεὸς πέθανε! Ποιὸς Θεός;

 

Ὁ Θεὸς πέθανε! Ποιὸς Θεός;

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Γιὰ πρώτη φορά, καλοί μου φίλοι, τὸ «ὁ Θεὸς πέθανε» διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Νίτσε τὸ 1882 καὶ προκάλεσε τότε πολὺ μεγάλη ἐντύπωση. Ἔκτοτε γράφτηκαν πάρα πολλὰ ἐπ’ αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πολλοὺς (φιλοσόφους, στοχαστές, ἀθέους, ἀγνωστικιστὲς κ.λπ.). Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Νίτσε σχολιάστηκαν καὶ ἑρμηνεύτηκαν ποικιλοτρόπως. Μέχρι καὶ θεατρικὰ ἔργα ἔγιναν καὶ ταινίες. Καὶ μὲ «νεκρὸ» πλέον τὸν Θεό, ξεπήδησε κατ’ ἀρχὴν ὡς ἡ ἰδέα, ἀλλὰ καὶ ὡς «σωτήρια» λύση,  αὐτὴ τοῦ «ὑπερανθρώπου», ποὺ προβλήθηκε μάλιστα καὶ ὡς ὑπέρτατη ἀξία! Μόνο ποὺ ἀπ’ αὐτὴν ξεπήδησαν ἄλλα πράγματα, ὅπως ὁ Ναζισμὸς ποὺ τόσο δραματικὰ ἔζησε ἡ ἀνθρωπότητα!

22 Ιουλ 2021

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Ο άνθρωπος και τα όριά του (Κυριακή E΄ Ματθαίου)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ.8,28-9,1]

    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ»

    [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 8-7-1990]  (Β234)                                     

     Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, ο ευαγγελιστής Ματθαίος μάς αναφέρει το περιστατικό της συναντήσεως του Κυρίου με δύο δαιμονιζομένους ανθρώπους, στην περιοχή της πόλεως των Γεργεσών. Η όλη ιστορία, αφενός με τη θεραπεία τους και την απαλλαγή τους από τους δαίμονες, αφετέρου με τον δαιμονισμό και τον πνιγμό των δύο χιλιάδων περίπου χοίρων στη λίμνη, κατετρόμαξε τους κατοίκους των Γεργεσών. Και η συμπεριφορά των κατοίκων της πόλεως εκείνης, μπροστά στο διπλούν αυτό θαύμα, εστάθη αρνητική. Αυτό περισσότερο μας καταπλήσσει από την παρουσία των θαυμάτων του Κυρίου. Δηλαδή η αρνητική στάση των Γεργεσηνών.

      Αλλά ας δούμε πώς ακριβώς μας τα διηγείται ο ευαγγελιστής Ματθαίος, σε μια νεοελληνική απόδοση. «Όταν έφθασε στην πέρα όχθη ο Ιησούς, στην περιοχή των Γεργεστηνών, Τον συνήντησαν δύο δαιμονισμένοι, που έβγαιναν από τα μνήματα και ήταν τόσο φοβεροί, που κανείς δεν μπορούσε να περάσει από εκείνον τον δρόμον. Και άρχισαν να φωνάζουν και να λένε: ‘’Τι σχέσις υπάρχει ανάμεσά μας, Ιησού, Υιέ του Θεού; Ήλθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας;’’. Μακριά απ’ αυτούς έβοσκε ένα κοπάδι από πολλούς χοίρους. Και οι δαίμονες Τον παρακαλούσαν και Του έλεγαν: ‘’Αν είναι να μας διώξεις, επίτρεψέ μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων’’. Και τους είπε: ‘’Πηγαίνετε’’. Και αυτοί εβγήκαν και επήγαν στο κοπάδι των χοίρων. Και τότε, όλο το κοπάδι των χοίρων όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και επνίγησαν μέσα στα νερά. Τότε, οι βοσκοί έφυγαν και αφού πήγαν στην πόλη, ανήγγειλαν όλα τα διατρέξαντα και ό,τι συνέβη με τους δαιμονισμένους. Και τότε όλη η πόλις εβγήκε να συναντήσει τον Ιησού. Και όταν Τον είδαν, Τον παρεκάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους…».

Η κατά Λατίνων διδασκαλία του Νικολάου εξ Υδρούντος: Η πλάνη περί της νηστείας του Σαββάτου

 

Η κατά Λατίνων διδασκαλία του Νικολάου εξ Υδρούντος: Η πλάνη περί της νηστείας του Σαββάτου

– Σωτήρη Ν. Κόλλια.

Ιστορική θεμελίωση της νηστείας.

Η νηστεία, ως μέσο παιδαγωγίας προς την αρετής εγκράτειας, συμβάλλει στην προετοιμασία των πιστών για βαθύτερη βίωση σπουδαίων εκκλησιαστικών γεγονότων.1

Η νηστεία νομοθετήθηκε από το Θεό μετά την πλάση του ανθρώπου, όπου και η τήρησή της υπήρξε η πρώτη εντολή του Δημιουργού προς το πλάσμα Του, όταν απαγόρευσε τη βρώση από συγκεκριμένο καρπό.2
Στην παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι η νηστεία θεωρείται ως ευάρεστη παρά του Θεού, προκαλούσα τη θεία συγχώρεση. Ο Μωσαϊκός νόμος επέβαλλε στους Ιουδαίους μία τακτή νηστεία, κατά την ημέρα της εορτής του Εξιλασμού3 προς ένδειξη ταπεινώσεως. Μετά, όμως τη βαβυλώνιο αιχμαλωσία εισήχθησαν και άλλες νηστείες και ειδικά κατά τον τέταρτο, πέμπτο, έβδομο και δέκατο μήνα προς ανάμνηση μεγάλων εθνικών συμφορών.4

 Εκτός των τακτών τούτων νηστειών υπήρχαν και έκτακτες.5 Στη νηστεία επιβαλλόταν τελεία αποχή από κάθε τροφή, συνήθως από της έκτης εσπερινής ώρας μέχρι της έκτης πρωινής της επομένης, ενίοτε όμως και μακρότερα.6 Οι Φαρισαίοι νήστευαν και δις της εβδομάδος,7 τη Δευτέρα και την Πέμπτη, προς ανάμνηση της αναβάσεως και καταβάσεως του Μωυσέως στο όρος Σινά. Στον προφήτη Ησαΐα διαβάζουμε τα σχετικά με την ορθή τήρηση της νηστείας από τους ευσεβείς Ιουδαίους. Για να είναι αρεστή στο Θεό, η αληθινή νηστεία πρέπει να είναι ενωμένη με την αγάπη προς τον πλησίον και να περιέχει την αναζήτηση της αληθινής δικαιοσύνης.8

ΚΑΝΑΔΑΣ: Τουλάχιστον 45 εκκλησίες έχουν πυρποληθεί με τις αντιχριστιανικές επιθέσεις να κλιμακώνονται

Μια συνεχιζόμενη αντιχριστιανική εκστρατεία στον Καναδά είχε ως αποτέλεσμα να δεχτούν εμπρηστικές επιθέσεις συνολικά 45 εκκλησίες με μερικές να καίγονται ολοσχερώς.

Επιστολή Κορίνθιων πιστών προς τους μητροπολίτες Κυθήρων Σεραφείμ και Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά.

 

Πέμπτη 15 Ἰουλίου 2021, Κορινθία

    Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Αἰτωλίας κ. Κοσμά καὶ Κυθήρων κ. Σεραφείμ,

    Εὐσεβεστάτως ὑποκλινόμαστε ἐνώπιόν Σας καὶ ἀσπαζόμαστε τὶς ἅγιές Σας χεῖρες. Σκοπὸς αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς μας εἶναι νὰ Σᾶς ἐκφράσουμε τὴν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μας καὶ τὰ πιὸ εἰλικρινῆ μας αἰσθήματα γιὰ τοὺς θεοφιλεῖς Σας ἀγῶνες καὶ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά Σας. Μὲ προσμονὴ ἀναμένουμε κάθε φορὰ τὶς θεολογικές Σας ἐγκυκλίους καὶ ἐπιστολὲς πρὸς τὴν ΔΙΣ, ὥστε νὰ πάρουμε δύναμη καὶ νὰ ἀνακουφιστοῦμε αἰσθανόμενοι ὅτι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχουν φωνὲς ἀρχιερατικὲς ποὺ ὀρθοτομοῦν τὸ λόγο τῆς ἀληθείας.

Τα ιερά λείψανα της αγίας Μαρκέλλης

 Αποτέλεσμα εικόνας για Αγία Μαρκέλλα

ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ

Βασίλειος Γ. ΒοξάκηςΘεολόγος καθηγητής

22 Ιουλίου. Μια ημερομηνία που υπενθυμίζει μια εορτή που γνωρίζει και τιμάει κάθε Χιώτης, είτε αυτός βρίσκεται στο νησί είτε σε οποιοδήποτε σημείο της υφηλίου. Και όχι μόνο κάθε Χιώτης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί ευλαβούνται την εορτή αυτή, καθώς το όνομα της αθλοφόρου μάρτυρος Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος έχει γίνει παντού γνωστό, γιατί, καθώς λέει και το τροπάριό της, «πηγή θαυμάτων άφθονος δείκνυσι».

Αγία Παρθενομάρτυς Μαρκέλλα, η Χιοπολίτης

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγία Μαρκέλλα
ΑΓΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Η ΧΙΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού
       Η Χίος ανάδειξε μια πλειάδα αγίων της Εκκλησίας μας. Το πανέμορφο και μυροβόλο αυτό νησί του Αιγαίου το στολίζουν πολλά από τα νοητά και μυρίπνοα άνθη της ευλάβειας. Ένα από αυτά είναι και η ένδοξη Παρθενομάρτυς Μαρκέλλα, η οποία προτίμησε το θάνατο από την ατίμωση.
      Γεννήθηκε στο ιστορικό χωριό Βολυσσός, της βορειοδυτικής Χίου. Ως προς το χρόνο που έζησε υπάρχει σύγχυση. Ο βιογράφος της άγιος Νικηφόρος ο Χίος αναφέρει ότι έζησε περί το 1500 μ. Χ.  Όμως τα γεγονότα και τα πρόσωπα, που αναφέρονται στο ιερό της συναξάρι παραπέμπουν σαφώς στους πρωτοχριστιανικούς αιώνες. Το πιο πιθανό είναι να έζησε τον 3ο ή τον 4ο μ. Χ. αιώνα. Τότε που έσβηνε η ειδωλολατρία και γινόταν, σαν το πληγωμένο θηρίο, επικίνδυνη για τους πιστούς του Χριστού. Τότε που οι ειδωλολάτρες, πλημμυρισμένοι από δαιμονική ενέργεια, ήθελαν να αφανίσουν τους Χριστιανούς, μη λογαριάζοντας αν αυτοί είναι συγγενικά τους πρόσωπα, ακόμα και παιδιά τους.
      Οι πατέρας της Μαρκέλλας ήταν ένας φανατικός ειδωλολάτρης και ανήθικος άνθρωπος, ο οποίος είχε καταρρίψει κάθε ίχνος ηθικής αναστολής από πάνω του. Αντίθετα η μητέρα της ήταν πιστή Χριστιανή και μεγάλωσε την αγαπημένη της κορούλα με την πίστη στον αληθινό Τριαδικό Θεό. Στάλαξε στην παιδική της ψυχή την ευλάβεια και την αρετή, η οποία απουσίαζε από τον ειδωλολατρικό κόσμο. Της δίδαξε τη σεμνότητα και την αιδώ, ως τα πιο σημαντικά προσόντα της γυναικείας φύσης. Η Μαρκέλλα μεγάλωνε και διακρινόταν για την ευγένεια της ψυχής της, την καλοσύνη της, αλλά και για την σπάνια σωματική ομορφιά της. Παράλληλα τη διέκρινε μια πρωτοφανής πνευματική ωριμότητα.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την αγία Μαρία ΜαγδαληνήΟ άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την αγία Μαρία Μαγδαληνή
Κωνσταντίνος Ι. Αντωνόπουλος, θεολόγος 
            Στο παλαιοδιαθητικό ποίημα του βιβλίου των Παροιμιών με τίτλο “Η ἀνδρεία γυναίκα”  (Πρμ 29,10-31) και στο ερώτημα “Γυναίκα ανδρεία ποιός θ᾿ ανακαλύψει; Αυτή είναι πολυτιμότερη κι απ᾿ τά πολύτιμα πετράδια” είναι σαν να δίνει απάντηση ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν χαρακτηρίζει την αγία Μαρία τη Μαγδαληνή «σπουδαιοτάτη», «τέτραθλος καὶ ἀνδρεία γυνή» (Ι. Χρυσοστόμου λόγος 40).
          Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσό­στομος ερμηνεύοντας τα Ευαγγέλια, ξεκαθαρίζει ποιες και πόσες ήταν οι γυναίκες που ά­λειψαν με μύρα την κεφαλή και τα πόδια του Κυρίου και ότι δεν έχουν καμία  σχέση με την αγία Μαρία Μαγδαληνή. Ο άγιος μάλιστα έχει γράψει και Λόγους με θέμα την πόρνη γυναίκα που μετανόησε και η οποία είναι ένα πρόσωπο άγνωστο και ανώνυμο. ( Ι. Χρυσοστόμου Ερμηνεία στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Ομιλία Π' και Ερμηνεία στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Ομιλία Ξβ'- «Εις την πόρνην και εις τον Φαρισαίον, τη αγία και μεγάλη Τετάρτη». Ρ.G. τόμ. 59, 531. ).

Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, η Μυροφόρος και Ισαπόστολος


ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, Η ΜΥΡΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού
        Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η γυναίκα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, βρήκε καταξίωση από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εκτός από την Παναγία μας, η οποία υπήρξε το μοναδικό σκεύος της θείας χάριτος, μια πλειάδα αγίων γυναικών βρισκόταν κοντά στον Κύριο, καθ’ όλη την επί γης παρουσία Του, οι οποίες τον υπηρετούσαν και πλαισίωναν στο σωτήριο έργο του. Μία από αυτές ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η μυροφόρος και ισαπόστολος, η πλέον αφοσιωμένη μαθήτριά Του. 
      Καταγόταν από την πόλη Μάγδαλα, η οποία βρισκόταν στην περιοχή της Γαλιλαίας στη δυτική όχθη της λίμνης Τιβεριάδας, και γι’ αυτό πήρε την προσωνυμία Μαγδαληνή. Οι γονείς της ήταν πλούσιοι, ευγενείς και ευσεβείς Ιουδαίοι, ονομάζονταν Σύρος και Ευχαριστία. Μεγάλωσαν τη Μαρία με ευσέβεια και φόβο Θεού. Φρόντισαν δε να της δώσουν σοβαρή μόρφωση, όπως αναφέρει ο βιογράφος της Κάλλιστος Ξανθόπουλος. Μελέτησε την Παλαιά Διαθήκη και εντρύφησε στις προφητείες για τον Μεσσία. Μετά το θάνατο των γονέων της αρνήθηκε να παντρευτεί και αφιερώθηκε στην προσευχή και τη μελέτη των Γραφών. Παράλληλα ασκούσε φιλανθρωπία. Μοίρασε τη μεγάλη περιουσία της στους φτωχούς και ζούσε η ίδια με νηστεία, παρθενία και εγκράτεια.

21 Ιουλ 2021

Αγιοκατατάξεις Εθνοϊερομαρτύρων

 

Αγιοκατατάξεις Εθνοϊερομαρτύρων

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Την περασμένη εβδομάδα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) στα πλαίσια των εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος εορτασμών για τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης για την απελευθέρωση της Πατρίδας μας αποφάσισε να αναγράψει στις Αγιολογικές Δέλτους της Εκκλησίας τους Εθνοϊερομάρτυρες Μητροπολίτες Αγχιάλου Ευγένιο, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Δέρκων Γρηγόριο, Εφέσου Διονύσιο, Αδριανουπόλεως Δωρόθεο, Νικομηδείας Αθανάσιο και Τυρνόβου Ιωαννίκιο.

Αλήθειες για την Αλήθεια

Αλήθειες για την Αλήθεια

π. Γ.Θ.

- Η Αλήθεια στην Εκκλησία δεν είναι κάποια έννοια, θεωρητική διατύπωση ή ιδέες, αλλά το ίδιο το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.

-Η Αλήθεια του Χριστού δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Δωρίζεται στην Εκκλησία με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Ποινικοποιείται η λιτανεία;

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ;

 Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Χατζηεφραιμίδης, Ἱεροκήρυξ, Καθηγητὴς ΠΔΜ

Μία νέα πρόκληση στὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα δημιουργήθηκε προσφάτως: Πρόστιμο 1500 εὐρὼ ἐπιβλήθηκε σὲ ἱερέα στὸ Τσοτύλι Κοζάνης. Ποιό ἦταν τὸ παράπτωμά του; Τέλεσε λιτανεία στὴν ἑορτὴ τῆς ἁγίας Μαρίνης.

Η Επιχείρηση "Νίκη" , Κύπρος 1974

Η Επιχείρηση "Νίκη" , Κύπρος 1974

Θεοφάνης Μαλκίδης

Οι πεσόντες και αγνοούμενοι Καταδρομείς της Επιχείρησης "Νίκη" , Κύπρος 21 Ιουλίου  1974

Επιχείρηση "Νίκη" ονομάστηκε  η μυστική στρατιωτική αποστολή της Ελλάδας την 21η προς τη 22α Ιουλίου 1974 προς την Κύπρο, με σκοπό την αερομεταφορά καταδρομέων στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας  για να αποκρούσουν την τουρκική εισβολή. 

Το κράτος - σκαντζόχοιρος…

 Σχετική εικόνα

Το κράτος - σκαντζόχοιρος…

 Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

Η λέξη σκαντζόχοιρος παράγεται ετυμολογικώς από την «άκανθα», το αγκάθι και τον «χοίρο». Αν τον πιάσεις, πληγώνεσαι και πονάς. Είναι σχεδόν άτρωτος. Εχθρός του τρομερός είναι η πονηρή αλεπού. Πώς κατορθώνει όμως και  τον καταβροχθίζει; Διαβάζω στην ωραία και στρωτή «καθαρεύουσα» του εγκυκλοπαιδικού λεξικού του «Ηλίου» του 1948: «Όταν συναντήση ακανθόχοιρον πλησίον ύδατος, ωθεί αυτόν διά των ποδών της και τον ρίπτει εντός ύδατος, όπου ούτος κινδυνεύων από ασφυξίαν ανοίγει και τότε η αλώπηξ τον συλλαμβάνει από του ρύγχους και τον κατατρώγει». Ωραία μέχρι εδώ. Αν δεν υπάρχει ύδωρ κοντά τότε τι γίνεται; Η λύση είναι πολύ έξυπνη και νόστιμη. «Τον ραντίζει η αλώπηξ με το ούρος της, όπερ (=το οποίο), έχει τα αυτά αποτελέσματα». 

(Ας μου συγχωρεθεί το φαιδρό ύφος, αλλά πως αλλιώς να ερμηνεύσεις την περιρρέουσα παράνοια; «Κάνε μια κρούστα τρέλας γύρω από το μυαλό σου, αλλιώς δεν θα αντέξεις», λέει ο ποιητής).

Η ιστορία του ακανθόχοιρου είναι διδακτικότατη. Θα μπορούσε το νεοελληνικό κράτος να έχει ως έμβλημα το συμπαθές τετράποδο. Ζούμε σε κράτος «σκαντζόχοιρο». Όπου και να το ακουμπήσεις πονάς και πληγώνεσαι. Ένα κράτος γεμάτο φαρμακερές άκανθες.

20 Ιουλ 2021

Ἔπαψε ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ) νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς Ἀληθείας;

 

Ἔπαψε ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ) νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς Ἀληθείας;

Πορφυρίτης

·         Στά σωτήρια ἔτη 2009 - 2010, ὑπῆρξε σειρά ἐπιστολῶν οἱ ὁποῖες ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Καθηγητοῦ Δογματικῆς, στό Ἀ.Π.Θ., Δημητρίου Τσελεγγίδη, μέ κοινοποίηση στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί σέ ὅλους τούς Ἱεράρχες. Ἀφορμή τῆς (δημόσιας) ἀλληλογραφίας, ἡ θέση τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία μετά τό 1054 εἶναι πλέον διηρημένη»[1]! Ποιά ἡ «τύχη» τῆς κακοδοξίας τοῦ κ. Χρυσοστόμου; Ἄγνωστη!

«Εκκλησία και επιστήμη στον αγώνα κατά της πανδημίας»


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν

καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ: «Περί ἀποστολῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου»

 Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε:

Από την υγειονομική κρίση στην πνευματική και ηθική κρίση

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 20η Ιουλίου 2021

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

         Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με προβλήματα, συχνά ανυπέρβλητα, δυσκολίες και αντιξοότητες. Ουδέποτε υπήρξε άνθρωπος και κοινωνία απόλυτα απαλλαγμένοι από προβλήματα, πόνους, οδύνες, πίκρες και απογοητεύσεις. Η χειρότερη προφανώς δοκιμασία είναι οι ασθένειες, οι οποίες ταλαιπωρούν και φθείρουν τα ανθρώπινα πρόσωπα, οδηγώντας τα σε επώδυνες καταστάσεις και στο θάνατο. Αυτή είναι η τραγικότητα του ανθρώπου, να είναι η ζωή του, από τη στιγμή της γέννησής του ως το θάνατό του, ένας αδιάκοπος αγώνας για την επιβίωσή του, χωρίς να μπορεί τελικά να αποφύγει τη μοιραία κατάληξή του.

Σκυλιά

 

Σκυλιά

Γράφει  ο Θεόφιλος Πουταχίδης

Μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά των πάντα επίκαιρων στίχων του τραγουδιού «Dogs» των Pink Floyd. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ Animals που κυκλοφόρησε το 1977. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από τον Roger Waters.

19 Ιουλ 2021

Αρχιμ. Ειρηναίος Βαϊόπουλος, Ποια έργα ανακαινίζουν την υπαρξή μας; (Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου)

 

Ομιλία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής μας, Αρχιμανδρίτου Ειρηναίου Βαϊοπούλου μετά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής 18 Ιουλίου 2021, κατά την οποία εορτάζουμε την μνήμη των Θεοφόρων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, εμπνευσμένη από την Αποστολική περικοπή (Τίτ. γ΄, 8-15).

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Ο Προφήτης Ηλίας στην εποχή του και στα έσχατα


† Π. ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
Ο Προφήτης Ηλίας στην εποχή του και στα έσχατα
(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία)

Ο Προφήτης Ηλίας και η Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ: Ο Ηλίας ο Θεσβίτης ήταν ο σημαντικότερος προφήτης του Θεού, γιος του Σωβάκ καταγόμενος από τη Θέσβη της Γαλαάδ. Έδρασε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ, κατά τον 9ο-10ο αιώνα π.Χ.. Το όνομα Ηλίας αποτελεί ελληνική μεταφορά του εβραϊκού ονόματος Ελιγιαχού ( אליהו ), που σημαίνει “Θεός μου είναι ο Ιεχωβά». Αναφορές στον Ηλία περιέχονται και στο Κοράνιο. (6:85· 37:123-132) Ο Ηλίας είναι αυτός που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, κάνοντας τους Ισραηλίτες με μια φωνή να πουν: «Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός ο Θεός» (Γ΄ Βασιλειών ιη' 39).
Είναι εκείνος που ανέστησε τον νεκρό γιο της χήρας στα Σαρεπτά. Εκείνος στο όρος Χωρήβ είδε τον Θεό, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό. Εκείνος έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και ανελήφθη με πύρινη άμαξα, αφήνοντας συνεχιστή του έργου του το μαθητή του, Ελισσαίο. Ακόμη, είναι εκείνος που στη Μεταμόρφωση του Κυρίου στάθηκε δίπλα Του μαζί με τον Μωϋσή. Όλα αυτά δείχνουν με πόσο ζήλο υπηρέτησε ο Προφήτης Ηλίας το θείο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 20 Ιουλίου.
Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ: Ο προφήτης Ηλίας, ενώ δεν έγραψε ούτε μία λέξη, υπήρξε ο ίδιος μεγάλη προφητεία. Το έργο του, ο τρόπος που έζησε και έφυγε από την παρούσα ζωή αλλά και η εμφάνισή του στη Μεταμόρφωση του Χριστού δείχνουν ότι η μορφή αυτή είναι μέγιστη. Για τον προφήτη Ηλία έχουν γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη πολλές σελίδες, μεστές βαθειάς θεολογίας. Το Καρμήλιον όρος, το όρος Σινά και το όρος Θαβώρ, πάνω στο οποίο εμφανίσθηκε μαζί με τον Κύριό μας ο Προφήτης, είναι οι τρεις κορυφές, που αναφέρονται στη δόξα του. Ο προφήτης Ηλίας είναι παρών στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Αξίζει όμως να ασχοληθούμε με ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό περιστατικό της ζωής του. [Βοηθός μας θα είναι ο λόγος του μακαριστού αρχιμανδρίτη Αθανασίου Μυτιληναίου, ηγουμένου της Μονής του Αγίου Δημητρίου Στομίου, ενός εκ των κορυφαίων ερμηνευτών του Θείου Λόγου, φωτιστή των Λαρισαίων του καιρού μας, το έργο του οποίου διασώζεται εις το διηνεκές χάρις στις άοκνες προσπάθειες πολλών πνευματικών παιδιών του μέσα από το διαδίκτυο ή έντυπες εκδόσεις απομαγνητοφωνημένων κηρυγμάτων του.] Το περιστατικό που αναφερόμαστε δίνει έναν τύπο των εσχάτων ημερών. Στις μέρες μας το παραγκωνισμένο και παραθεωρημένο βιβλίο της Αποκαλύψεως έρχεται στην επικαιρότητα, διαβάζοντας εκεί όσα έχουν σχέση με τα έσχατα. Έσχατα λέγονται εκείνα τα οποία αφορούν στο τέλος της Ιστορίας, όταν πλησιάζει ο δεύτερος ερχομός του Κυρίου. Η ζωή του προφήτου Ηλιού είναι ζωή ενός αντιτύπου που δείχνει το πρωτότυπο στα έσχατα.

Ο Αρχιεπίσκοπος μνημόνευσε… την Επιφανία Κιέβου !!

ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ, ΓΛΩΤΤΑ  ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ Τ’ ΑΛΗΘΗ ΛΕΓΕΙ!

«πάσης επισκοπής ορθοδόξων, των ορθοτομούντων [!!] τον λόγον της αληθείας, Βαρθολομαίου του Οικουμενικού Πατριάρχου, Θεοδώρου Αλεξανδρείας, Ιωάννου Αντιοχείας, Θεοφίλου Ιεροσολύμων ……. Επιφανία Κιέβου» !!

ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΚΟΜΑ ΜΑΣ ΑΝΕΧΕΤΑΙ.

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Κριτήριον ορθής πορείας: «Επόμενοι τοις Αγίοις Πατράσιν»

Εκπομπή με τον π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη που μεταίδεται από τα κανάλια Altas TV και Αχελώος TV (Κυριακή 18 Ιουlίου 2021)

Ο αμερικανός φιλάνθρωπος γιατρός Σάμουελ Χάου και το Λεωνίδιο. Απόσπασμα από το Ημερολόγιό του για την Επανάσταση του 1821

Ο αμερικανός φιλάνθρωπος γιατρός Σάμουελ Χάου και το Λεωνίδιο

Απόσπασμα από το Ημερολόγιό του για την Επανάσταση του 1821

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Πρόκειται για μια πρωτότυπη περιγραφή του Λεωνιδίου και χωριών της  Κυνουρίας, την οποία έγραψε ο Σάμουελ Χάου στο ημερολόγιό του. Η περιγραφή, κατά την άποψή μας, είναι από τις πιο γλαφυρές που έχουν γραφτεί από ξένους περιηγητές για ελληνικές περιοχές. Σημειώνεται ότι ο Χάου διηγείται  τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις από την για φιλανθρωπικό σκοπό περιοδεία του στην περιοχή του Λεωνιδίου, σε ένα διάλειμμα των υποχρεώσεων του ως ιατρού των αγωνιστών του 1821  .

            Λεωνίδιον, 25 Ιουλίου 1827

            Αφίχθημεν ενταύθα περί την μεσημβρίαν, ελλείψει δε καταλλήλου αγκυροβολίου, όπως συμβαίνει εις τους πλείστους λιμένας της Ελλάδος, ηναγκάσθημεν να προσδέσωμεν σχοινία επί των βράχων προς εξασφάλισιν του πλοίου. Επί της παραλίας υπάρχει είδος τελωνείου καί τινα καταστήματα. Ιππεύσαντες επί ημιόνων κατηυθύνθημεν εις την πεδιάδα, αποτελούσαν περιεργοτάτην σκηνογραφίαν. Από του ενός μέρους περιβάλλεται υπό αποτόμου οροσειράς, από του ετέρου δε υπό βραχώδους κρημνού πολλών εκατοντάδων ποδών ύψους και τόσον κανονικού, ώστε να σχηματίζη τέλειον τείχος εντελώς απροσπέλαστον. Η πεδιάς εκτείνεται εις απόστασιν πέντε μιλίων.

Σάμουελ Χάου: ο φιλέλληνας φιλάνθρωπος γιατρός

Σάμουελ Χάου: ο φιλέλληνας φιλάνθρωπος γιατρός

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες φιλέλληνα είναι ο αμερικανός γιατρός Σάμουελ Χάου. Η προσφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στους Έλληνες με τις ιατρικές και φιλανθρωπικές υπηρεσίες που προσέφερε. Ήταν μεγάλη και στην Πατρίδα του, τις ΗΠΑ, όπου αγωνίστηκε για την κατάργηση της δουλείας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα των νέγρων. Στο πλαίσιο του αγώνα του επισκέφθηκε και συζήτησε με τον Πρόεδρο Λίνκολν. Επίσης ήταν ο δημιουργός στις ΗΠΑ του Ιδρύματος Πέρκινς για τυφλούς και κωφαλάλους, το οποίο σήμερα είναι από τα μεγαλύτερα και καλύτερα παγκοσμίως. Στο σχολείο του Ιδρύματος φοίτησε η περίφημη Έλεν Κέλερ και η δασκάλα της Άννα Σάλιβαν ήταν απόφοιτη αυτού του σχολείου. Ο Ντίκενς το 1842 επισκέφθηκε το Πέρκινς και εντυπωσιάστηκε από τη δουλειά που γινόταν σε αυτό. Τις άριστες εντυπώσεις του τις κατέγραψε στο βιβλίο – ημερολόγιο του «American Notes».

            Αυτός ο εξαίρετος άνθρωπος και επιστήμονας ήρθε στην Ελλάδα για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αγώνα για την ανεξαρτησία της. Στις 28 Μαρτίου του 1825 έγραψε, στον επιστήθιο φίλο του William S. Sampson, στις ΗΠΑ: «Είμαι στην Ελλάδα. Συμβάλλω κατ’ ελάχιστον στην υπόθεση της Ελευθερίας και της Ανθρωπότητας. Είμαι ανεξάρτητος και, όσο είναι δυνατό για μένα, είμαι ευτυχισμένος». (Σάμουελ Χάου «Ημερολόγιο από τον Αγώνα1825-1829», Βιβλιοπωλείο Νότη Καραβία, Αθήνα, 1971, σελ. θ΄»).  Όσον αφορά στην αφοσίωσή του στην θεραπεία των αγωνιστών γράφει: «Είμαι τόσο απορροφημένος από τους τραυματίες, ώστε οι ημέρες πετούν σαν τον άνεμο και μόλις μου αφήνουν μια στιγμή να σκεφτώ...». (Αυτ. σελ. ιη΄).

18 Ιουλ 2021

«Reuters»: Κινέζικος κολοσσός γενετικής συλλέγει δεδομένα από εκατομμύρια γυναίκες ανά τον κόσμο – ζήτημα ασφαλείας βλέπουν οι ΗΠΑ

Εισαγωγή ardin-rixi.grΔημοσιεύουμε μεταφρασμένο ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ του Reuters για το πως η Κίνα μεθοδεύει τη συλλογή γενετικών μεγαδεδομένων απ’ όλο τον κόσμο, στο ίδιο πλαίσιο που δημοσιοποιήσαμε πριν από λίγες μέρες τις αποκαλύψεις του Guardian σχετικά με τις συσκέψεις στο Κρεμλίνο, που μεθόδευσαν τη ρώσικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές. Για να δείξουμε ότι στο πλαίσιο του πολυπολικού κόσμου, όλοι οι σημαντικοί του παίκτες –και όχι μόνον οι ΗΠΑ– ασκούν προβολές ισχύος στο παγκόσμιο σύστημα και έχουν εξαπλώσει μηχανισμούς επιρροής μέσα σε αυτό. Έτσι δίπλα στην πρακτική των ‘πορτοκαλί επαναστάσεων’ θα πρέπει να προσθέσουμε τις επιχειρήσεις μαζικής παραπλάνησης/ελέγχου της κοινής γνώμης που συχνά εξαπολύουν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ή, όπως βλέπουμε στο άρθρο του Reuters το παιχνίδι που παίζει η Κίνα με τα μεγαδεδομένα…

Ένα προγεννητικό τεστ που χρησιμοποιείται παγκοσμίως στέλνει γονιδιακά δεδομένα εγκύων γυναικών στην εταιρεία που το ανέπτυξε από κοινού με τον στρατό της Κίνας. Οι ΗΠΑ βλέπουν κίνδυνο ασφαλείας.

Προφήτης Ηλίας ο μέγιστος των Προφητών.

 

Προφήτης Ηλίας ο μέγιστος των Προφητών.

Μυργιώτης  Παναγιώτης, Μαθηματικός

Προφήτης Ηλίας, ο πλέον γνωστός και ο πλέον  μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες της Παλαιάς διαθήκης. Ονομάστηκε Θεσβίτης γιατί καταγόταν από τη Θέσβη. Έζησε τον 9ο αι. π.Χ.  και λειτούργησε ως προφήτης 25 χρόνια. Κατά την γέννησή του ο πατέρας του είδε σε οπτασία δυο αγγέλους να τον ονομάζουν Ηλία και να τον σπαργανώνουν  με φωτιά και να του δίδουν φλόγα να φάει. Οι ιερείς του Ισραήλ, ερμηνεύοντας την οπτασία, είπαν στον πατέρα, ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση! ΓΟΝΕΙΣ, πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας! (Radio Spot)

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση! ΓΟΝΕΙΣ, πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας! (Radio Spot)

- Τα μάθατε; Τα σχολεία αλλάζουν

- Εισάγονται νέα μαθήματα, τα είπαν δεξιότητες

- Άραγε είναι για το καλό μας;

Πολιτική ἡ δίωξις τοῦ Σεβ. Κυθήρων!

 

Πολιτική ἡ δίωξις τοῦ Σεβ. Κυθήρων!

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, Θεολόγος

Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ πλέον μικρὰ Μητρόπολις νὰ ἀπασχολῆ ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν; Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας μόνον Μητροπολίτης νὰ μονοπωλῆ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ΔΙΣ, ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ ἄλλοι διαφοροποιήθησαν κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων; Πῶς διώκεται ὁ Σεβ. Κυθήρων διὰ ἐπιστολάς του πρὸς τὴν ΔΙΣ, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὄχι μὲ ἐπιστολὰς ἀλλὰ ἐμπράκτως εἶχεν ἀμφισβητήσει τὴν ὁλομέλειαν τῆς Ἱεραρχίας μὲ τὴν ἀποχώρησίν του πρὸ ἐτῶν;

17 Ιουλ 2021

Παγιδευμένοι στὸ ἐφήμερο!

 

Παγιδευμένοι στὸ ἐφήμερο!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Βρέθηκα κάποτε, καλοί μου φίλοι, σ’ ἕνα δημόσιο ἐξωτερικὸ χῶρο, ὅπου ἦταν συγκεντρωμένοι πολλοί. Ξαφνικὰ ἄρχισε νὰ βρέχει καὶ δὲν ξέραμε τί νὰ κάνουμε. Κάποιοι πῆγαν στὰ διπλανὰ ὑπόστεγα, κάποιοι ἔψαχναν γιὰ μία ὀμπρέλλα. Τότε ἐμφανίστηκε κάποιος καὶ πωλοῦσε ὀμπρέλλες μὲ μόλις 5 εὐρώ. Ἀντιλαμβάνεστε ὅτι ἔγιναν ἀνάρπαστες. Σὲ λίγο ὅμως ποὺ φύσηξε ὁ ἀέρας, οἱ ὀμπρέλλες αὐτὲς διαλύθηκαν! Ἕνας διπλανός μου, εἶπε μὲ χιοῦμορ: «Εἶναι μίας χρήσης. Τὶς ἀνοίγεις, τὶς κρατᾶς γιὰ λίγο, τὶς κλείνεις κι ὕστερα τὶς πετᾶς!». Ὅλοι γέλασαν μὲ τὸ ἀστεῖο του. Μόνο ποὺ αὐτὸ τὸ ἀστεῖο τὸ ζοῦμε καθημερινά. Ἔχει ἔκταση μεγάλη. Εἶναι μία πραγματικότητα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ἔχει πολλὲς διαστάσεις ποὺ δὲν τὶς ἀντιλαμβανόμαστε καὶ πολύ. Ἀλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους…

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com