22 Απρ 2019

Μεγάλη Δευτέρα βράδυ - Στοργὴ στη Μάνα (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

2ος λόγος τοῦ σταυροῦ
Στοργὴ στὴ Μάνα
«Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. ...Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου» (Ἰω. 19,26-27)
Ἀποτολμῶ, ἀγαπητοί μου, τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες, παρὰ τὸ γῆρας μου, νὰ πῶ λίγα λόγια ἐπάνω στὶς λίγες φράσεις, ποὺ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπρόφερε ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ σταυροῦ του τὶς φοβερὲς ἐκεῖνες ὧρες τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου καὶ ἐνῷ τὸ τίμιο αἷμα του ἔρρεε «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας»(θ. Λειτ. Μ. Βασ. καθαγ.).

Το οικογενειακό δίκαιο ανήκει στον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας!


Σχετική εικόνα
Ἐπειδή ἐκφράζει τά ἤθη καί τίς ἀξίες κάθε κράτους καί λόγῳ τοῦ αὐξηµένου ἐνδιαφέροντος τῆς ἑκάστοτε Πολιτείας γιά τή διαµόρφωση καί τή λειτουργία τῆς οἰκογένειας καί τῶν οἰκογενειακῶν σχέσεων ἐντός τῆς ἐπικράτειάς της
Τό οἰκογενειακό δίκαιο ἀνήκει στόν πυρῆνα τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας!
Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη,Νοµικός
Σέ προηγούµενα ἄρθρα εἴχαµε ἀναπτύξει, ὅτι κατά τό Ἑλληνικό Δίκαιο ὁ γάµος µεταξύ ὁµοφύλων εἶναι ἀνυπόστατος, ἐνῷ δέν ὑφίσταται δυνατότητα ἀπόκτησης ἀπογόνων ἀπό ὁµόφυλα ζευγάρια µέ τή µέθοδο τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούµενης ἀναπαραγωγῆς. Ἄλλες ἔννοµες τάξεις ὅµως, ἀναγνωρίζουν τόσο τό γάµο µεταξύ ὁµοφύλων προσώπων, ὅσο καί τά τέκνα πού ἀποκτῶνται ἀπό τά πρόσωπα αὐτά, ὡς τέκνα γεννηµένα ἐντός γάµου τῶν γονέων τους. Ἐνδεικτικά νά ἀναφέρουµε τήν ἔννοµη τάξη τῆς Μεγάλης Βρετανίας, ὅπου µάλιστα στίς ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, ἀναγράφονται οἱ γονεῖς τοῦ τέκνου, ὄχι ὡς «πατέρας» καί «µητέρα», ἀλλά ὡς «γονέας α΄» καί «γονέας β΄».

Ύβρις κατὰ των ιερών και οσίων του Έθνους

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΟΙΝΙΚΟς ΚΩΔΙΚΑς ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ
Σὲ ἀποϊεροποίηση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῆς πατρίδας μας ὁδηγεῖ τὸ νέο σχέδιο Νόμου ἀλλαγῆς τοῦ ἰσχύοντος Ποινικοῦ Κώδικα. Συγκεκριμένα ἀποποινικοποιεῖται ἡ κακόβουλη βλασφημία καὶ καθύβριση μὲ οἱονδήποτε τρόπο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θρησκείας (ὁποιασδήποτε ἀναγνωρισμένης θρησκείας), ἡ περιύβριση νεκροῦ ἢ τῆς τέφρας του, ἡ ἀπάτη γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς στράτευσης, ἐνῶ παράλληλα ἀξιόποινες πράξεις ποὺ μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν ὡς κακουργήματα, ὅπως π.χ. προπαρασκευαστικὲς ἐνέργειες ἐσχάτης προδοσίας, ὑπηρεσία στὸν ἐχθρό, σύμπηξη τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως, κατασκευὴ καὶ κατοχὴ ἐκρηκτικῶν, δωροδοκία πολιτικῶν προσώπων κ.ἄ., ἀντιμετωπίζονται πλέον ὡς πλημμελήματα, δηλαδὴ μὲ πολὺ ἐλαφρότερες ποινές.

Οι σύγχρονοι ευήθεις του συστήματος- δια τριάκοντα αργυρίων


Αποτέλεσμα εικόνας για τριακοντα αργυρια
Οι σύγχρονοι ευήθεις του συστήματος- δια τριάκοντα αργυρίων
    Η  υφιστάμενη  κατάσταση εις την πατρίδα μας δέον όπως άπαντες μας προβληματίσει δια το τι μέλλει γενέσθαι σχετικώς με την Πατρίδα μας στο μέλλον, διότι υφίστανται σωρεία προβλημάτων τα οποία ιδίως η παρούσα πολιτική ηγεσία, φορέας ιδεολογικών αγκυλώσεων του Σταλινικού ολοκληρωτισμού, ένθερμοι ανθέλληνες, τα αποκρύπτουν επιμελώς προκειμένου να δημιουργήσουν πλήρη σύγχυση ιδίως στην νεολαία, εις  τις επερχόμενες γενεές.
Η πατρίδα μας βρίθει από την ανεξέλεγκτη προσέλευση μεταναστών, οι οποίοι είναι εγκατεσπαρμένοι προς όλη την Ελλάδα συμμέτρως και υποστηρίζονται εξίσου από, αδήλου προελεύσεως μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες δεν λογοδοτούν σε ουδέναν σχετικώς με την εθνοαποδομητική δράσης των, ήτοι, το πόθεν έσχες των πόρων που διαθέτουν καθώς και το αν η στοχοθεσία των, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, καθίσταται σύννομη και συνάδουσα προς την Συνταγματική έννομη τάξη.

Επιστολή της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους Βουλευτάς περί του νέου Ποινικού Κώδικος.


Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΚΑΡΥΑΙ  ΤΗ 9η/22α Απριλίου 2019
Εξοχώτατον 
Υπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Μιχαήλ Καλογήρου 
και Βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Εις Αθήνας
Εξοχώτατοι Κύριοι,
  Δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος επιθυμούμεν να θέσωμεν υπ  όψιν Υμών τα κάτωθι:
Μετά βαθυτάτης θλίψεως επληροφορήθημεν τας σχεδιαζομένας μεταβολάς του Ποινικού Κώδικος, με τας οποίας καταργούνται τα άρθρα 198, 199 και 201, τα αναφερόμενα εις την κακόβουλον βλασφημίαν, την καθύβρισιν θρησκευμάτων και την περιΰβρισιν νεκρών, αντιστοίχως.
  Η προτεινομένη κατάργησις των ανωτέρω άρθρων θα έχη σοβαράς αρνητικάς συνεπείας εις την κοινωνικήν ζωήν και τας σχέσεις των ανθρώπων, οδηγούσα πολλάκις εις την απευκταίαν χρήσιν της αυτοδικίας, ελλείψει ποινής υπό του Νόμου. Ωσαύτως, η ιστορία και η Ορθόδοξος παράδοσις του έθνους μας, επιτάσσουν τον σεβασμόν του νεκρού ανθρωπίνου σώματος, έστω και εάν τούτο ανήκη εις εχθρούς της πατρίδος.

Ο ιερός πόλεμος των ισλαμιστών

Στη Σρι Λάνκα δεν ήταν ο «φανατισμός» αορίστως που σκότωσε περισσότερους από 215 χριστιανούς, αλλά οι ισλαμιστές. Αυτό που έκαναν οι μουσουλμάνοι στους χριστιανικούς ναούς και στα ξενοδοχεία ανήμερα της εορτής της Αναστάσεως για τους καθολικούς δεν ήταν κάτι... αόριστο, κάτι που δεν μπορεί να οριστεί με απόλυτη σαφήνεια, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν οι (συνήθως με το αζημίωτο) οπαδοί της πολιτικής ορθότητας.

Εμμανουήλ Παναγόπουλος: Ευθανασία- Πορεία σε ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο

eythanasia 01
Η ευθανασία με τη σημερινή, διαστρεβλωμένη σημασία του όρου, δηλαδή του ανώδυνου και ειρηνικού τερματισμού της ζωής ενός ατόμου που υποφέρει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο κάποιας αρρώστιας, δεν είναι σημερινό ζήτημα. Ήδη στον όρκο του Ιπποκράτη, που αποτελεί τη βάση της ηθικής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, υπάρχει διάταξη που απαγορεύει όχι μόνο την ευθανασία (τη χορήγηση δηλ. θανατηφόρου φαρμάκου κατ’ απαίτηση του αρρώστου) αλλά και την απλή υπόμνησή της.

Ο άγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ο Κύπριος [23 Απριλίου 1752]Ο Άγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ο Κύπριος [23 Απριλίου 1752]
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: Ο Γεώργιος ήταν νέος στην ηλικία, ωραίος στην όψη, φρόνιμος στον νου και σώφρων στα ήθη Έλληνας από την Κύπρο στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Εξαιτίας της φτώχιας και της δουλείας, έφυγε από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύπρο, από μικρό παιδί, και πήγε στην Πτολεμαΐδα ή Άκκρα, της Παλαιστίνης, για τα προς το ζειν. Εκεί μπήκε στην υπηρεσία ενός Ευρωπαίου πρέσβη.
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ: Καθήκον του ήταν και να ψωνίζει τρόφιμα για την οικία του αφέντη του. Είχε μάλιστα συνήθεια να πηγαίνει σε μια Τούρκισσα φτωχή για να αγοράζει φρέσκα αυγά. Η Τουρκάλα εκείνη είχε μια κόρη σε ηλικία γάμου, η οποία πολλές φορές έβγαινε και συνομιλούσε ελεύθερα με τον Γεώργιο, ακόμα κι όταν απουσίαζε η μητέρα της. Κάποιες κακοπροαίρετες γειτόνισσες, βλέποντας πως ο νέος δεν αγοράζει αυγά από αυτές, φθόνησαν και έβαλαν στο νου τους να του κάνουν κακό. Κάποια μέρα λοιπόν, που ο Άγιος πήγε να αγοράσει αυγά, του άνοιξε η κόρη επειδή απουσίαζε η μητέρα της, και κατά τη συνήθειά του μπήκε στο σπίτι να πάρει τα αυγά. Συνεννοημένες τότε οι γειτόνισσες όρμησαν στο σπίτι, άρπαξαν τον νέο και άρχισαν να φωνάζουν δυνατά πως είπε ότι θα γίνει Τούρκος και θα παντρευτεί την κοπέλα. Συγχρόνως μαζεύτηκαν και πολλοί Τούρκοι, τον άρπαξαν και τον πήγαν στον δικαστή ψευδομαρτυρώντας πως θα γίνει Τούρκος.

Μεγάλη Δευτέρα


Καταρασθείσα συκή
Η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία καλεί σήμερα τους πιστούς να εισέλθουν στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Λέγεται «Μεγάλη», όχι γιατί εμπεριέχει περισσότερων ωρών ακολουθίες, αλλά επειδή τα γεγονότα που καλούνται οι πιστοί να ζήσουν είναι, θεολογικά, σπουδαία και πανίερα.
Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου και υπενθυμίζει, σύμφωνα με την ευαγγελική περικοπή, το γεγονός της καταρασθείσης και ξηρανθείσης συκής. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, ο ενδέκατος γιός του Πατριάρχη Ιακώβ και ιστορικό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης προβάλλεται ως παράδειγμα σωφροσύνης.
Ο Ιωσήφ βρέθηκε στην Αίγυπτο, ένεκα του φθόνου των αδελφών του. Ερμήνευσε τα όνειρα του Φαραώ και έγινε σπουδαίος άρχοντας. Στο τέλος διακόνησε τους οικείους του, τους οποίους φιλοξένησε στην Αίγυπτο και τους φρόντισε στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Ο περιφρονημένος Ιωσήφ αναδείχθηκε, με τη χάρη του Θεού, σε άρχοντα της Αιγύπτου.

Ουκρανία: Έχασε τις εκλογές ο Ουνίτης Ποροσένκο ο πρωτεργάτης του "Αυτοκεφάλου" των σχισματικών

Τη μεγάλη ήττα του από τον κωμικό Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα παραδέχτηκε ο απερχόμενος πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο.

21 Απρ 2019

Ο Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης για τη μετάδοση των Μυστηρίων στους παπικούς


p gavrihl dionysiaths 01
Πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική είναι η ανοιχτή επιστολή που συνέγραψε το 1970 ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους, Γέρων Γαβριήλ, διαμαρτυρόμενος για το τρομερό ολίσθημα της Ρωσικής Διοικούσας Εκκλησίας, της υποκινούμενης εκείνη την εποχή από το άθεο καθεστώς, να μεταδώσει τα Άχραντα Μυστήρια στους ρωμαιοκαθολικούς της Ρωσίας. Η απογοήτευση του γέροντα ήταν πολύ μεγάλη και αποτυπώνεται στην επιστολή αυτή που αποτελεί ιστορικό ντοκουμέντο (κατά τον χαρακτηρισμό του π. Θεοκλήτου) για την κατοχύρωσή της ιεροκανονικώς.
Με αφορμή μια πρόσφατη εκδήλωση που έγινε από κάποια Ιερά Μητρόπολη της Βορείου Ελλάδος, στην οποία δεν αναφέρθηκε καθόλου ο αρχηγικός ρόλος του Γέροντα Γαβριήλ στον αγώνα κατά του Οικουμενισμού, παρά μόνο οι αγαθές σχέσεις που είχε με τον μακαριστό Αθηναγόρα, πριν μάλιστα ο τελευταίος αρχίσει να πραγματοποιεί τους αντικανονικούς και αντορθόδοξους οικουμενιστικούς ακροβατισμούς, παραθέτουμε αυτολεξεί από το βιβλίο του πνευματικού τέκνου του γέροντα, π. Θεόκλητου Διονυσιάτη «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ, Γαβριήλ Διονυσιάτης», (εκδ. Παπαδημητρίου 1987) :

«Η επέτειος του θανάτου του Ιησού» και τα τεχνάσματα της «Σκοπιάς» με τα εμβλήματα

«Η επέτειος του θανάτου του Ιησού» και τα τεχνάσματα της «Σκοπιάς» με τα εμβλήματα
Του πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Είναι γνωστό ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν πιστεύουν και δεν εορτάζουν την Ανάσταση του Κυρίου. Την αντικατέστησαν και εορτάζουν την ανάμνηση του θανάτου του Ιησού Χριστού τη 14 Νισάν1. Με αφορμή αυτό το γεγονός, κάθε χρόνο, στις συναθροίσεις, που κάνουν καλούν και μη Μάρτυρες του Ιεχωβά, για να παρεβρεθούν σ’ αυτή την εκδήλωση.

Ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις επιθέσεις στη Σρι Λάνκα

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν, ανήμερα του εορτασμού του Πάσχα των Δυτικών, σε Εκκλησίες και ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα, Κολόμπο, προκαλώντας τον θάνατο σε δεκάδες συνανθρώπους μας και τραυματίζοντας εκατοντάδες. 

Ευχές της ΠΕΘ για τη Μεγάλη Εβδομάδα

«Τὰ Πάθη τὰ σεπτά, ἡ παροῦσα ἡμέρα,
ὡς φῶτα σωστικά, ἀνατέλλει τῷ Κόσμῳ,
Χριστὸς γὰρ ἐπείγεται, τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι,

Κυριακή των Βαΐων – (Εσπέρας)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ)
π. Γεώργιος Δορμπαράκης
«Ἰδού Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· καί μακάριος δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα· ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν, ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῆς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καί τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων ἐλέησον ἡμᾶς».
(Ἰδού ὁ Νυμφίος Χριστός θά ‘ρθει ξαφνικά τά μεσάνυχτα. Κι εἶναι μακάριος ὁ ἄνθρωπος πού θά τόν βρεῖ ξύπνιο πνευματικά, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη εἶναι ἀνάξιος αὐτός πού θά τόν βρεῖ ράθυμο καί ἀμελή. Πρόσεξε λοιπόν ψυχή μου, μή τυχόν νικηθεῖς ἀπό τόν ὕπνο, γιά νά μή παραδοθεῖς στόν θάνατο τῆς ἁμαρτίας καί βρεθεῖς ἔξω ἀπό τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά σύνελθε φωνάζοντας δυνατά, ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶσαι Θεέ μας, ἐλέησέ μας μέ τήν προστασία τῶν ἁγίων ἀγγέλων).
Πρόκειται γιά τό γνωστότερο τροπάριο πού σφραγίζει ἰδίως τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Στηριγμένο στήν παραβολή τῶν δέκα Παρθένων πού εἶπε ὁ Κύριος, μᾶς καλεῖ νά σταθοῦμε μέ τόν τρόπο πού προτείνει ὁ Ἴδιος: τόν τρόπο τῆς ἐγρήγορσης, δηλαδή τῆς πνευματικῆς ἀνά πᾶσα στιγμή ἑτοιμότητας, μέ σκοπό νά μποροῦμε νά Τόν ὑποδεχθοῦμε τότε πού θά ἔλθει. 

Οὔτε ἕνα δάκρυ….


«Σώπασε, Κυρά Δέσποινα, καί μή πολυδακρύζεις»
Ἀπευθυνόμενος εἰς μαθητὰς Πατριάρχης Κων/λεως ἐδάκρυσεν ἀναφερόμενος εἰς τόν ἀπαγχονισθέντα Ἅγιον Πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε΄. Συμφώνως πρός ἀπομαγνητοφώνησιν ἀπό βίντεο πού ἔκανε τόν γύρον τοῦ διαδικτύου μέ τόν τίτλον «Τά δάκρυα τοῦ Βαρθολομαίου γιά τόν πόλεμο πού δέχεται τό Οἰκ. Πατριαρχεῖο», ὁ Πατριάρχης εἶπε: «…αὐτά τά πιστεύματα ἔχει καί αὐτά τά μηνύματα διαλαλεῖ καί διακηρύττει αἰῶνες τώρα ἀπό αὐτό τό καθαγιασμένο καί καθῃμαγμένο μετερίζι του, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο σέ ὅλη τήν Οἰκουμένη, σταθερά καί ἀμετακίνητα, ὅ,τι κι ἄν συμβαίνει γύρω μας, ἀκόμη κι ὅταν τό ὑβρίζουν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό συκοφαντοῦν, τό διασύρουν, τό ἀδικοῦν, τό λιθοβολοῦν… αὐτές τίς ἡμέρες τῆς Σαρακοστῆς διαβάζουμε στούς ψαλμούς τοῦ Δαυίδ “μετά τῶν μισούντων με ἤμην εἰρηνικός”. Εἰρηνικά, μέ εἰρήνη καί γαλήνη στήν ψυχή του, ἀγέρωχος καί ἀτάραχος μέσα στό μαινόμενο πλῆθος, ἀνέβηκε στήν ἀγχόνη, ἐδῶ ἔξω στόν αὐλόγυρο, λίγα μέτρα πιὸ πέρα ἀπό ἐμᾶς καί ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, σὰν προχθές, στίς 10 Ἀπριλίου, ἦταν Πάσχα ἐκείνη τήν χρονιά…».

Η δημοκρατία κινδυνεύει και από την αποεθνικοποιημένη και αποχριστιανοποιημένη δημόσια εκπαίδευση, που δηλητηριάζει τα μυαλά των νέων με τοξικά, νεοταξικά ιδεολογικά νέφη.


Σχετική εικόνα
ΤΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21 Απριλίου σήμερα. Οι μνήμες από την εποχή κατά την οποία επιβλήθηκε το στρατιωτικό καθεστώς είναι ακόμα νωπές. Αναμφίβολα είναι χρήσιμη μια συζήτηση για τη δημοκρατία και για όσα την υπονομεύουν.
Κάθε καθεστώς δεν προκύπτει ως κεραυνός εν αιθρία. Αποτελεί γέννημα της εποχής του. Είναι φυσική συνέπεια των λαθών των προσώπων που υπηρέτησαν την αμέσως προηγούμενη κατάσταση. Στην εποχή μας ορισμένοι κάνουν το σφάλμα να θεωρούν ότι η δημοκρατία είναι κάτι... κεκτημένο, που δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί και θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμα κι αν οι ηγεσίες του τόπου οδηγούν τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο. Ουδέν αναληθέστερον τούτου. Ο δημοκρατικός βίος δεν χαρίζεται· κατακτάται και εμπεδώνεται με κόπο και καθημερινή, αδιάκοπη επαγρύπνηση.

20 Απρ 2019

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Πατριωτισμός και κοσμοπολιτισμός


Σχετική εικόνα
Πατριωτισμός και κοσμοπολιτισμός
            Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ απάντησε στο ρεπορτάζ  του υπογράφοντος ότι με βάση δήλωσή του είναι κοσμοπολίτης. Αυτή του τη δήλωση, στην ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών[1] παραδέχεται και επαναλαμβάνει. Τη θυμίζουμε: « Πριν από κάθε θρησκευτική και εθνική μας ιδιότητα είμαστε πρώτα από όλα πολίτες του κόσμου και επομένως έχουμε μεγάλη ευθύνη για τον κόσμο».  Ο Σεβ. επιχειρηματολογεί  υπέρ αυτής, αναφέροντας  και χωρία της Αγίας Γραφής, όπως το του Απ. Παύλου «Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην...»[2]. Όμως η Ορθοδοξία δεν μας διδάσκει να είμαστε κοσμοπολίτες. Αντίθετα βασικό στοιχείο της ζωής του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι να αγαπά πρώτα την οικογένειά του και την Πατρίδα του και, κατ΄ επέκταση, τους ανθρώπους όλης της Οικουμένης.

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Η Μεγάλη Εβδομάδα 2019

Εκπομπή με τον π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη που μεταδίδεται από τα κανάλια Atlas TV και Αχελώος TV (Κυριακή 21 Απριλίου 2019)

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Το Άγιον Φώς του Παναγίου Τάφου

Αποτέλεσμα εικόνας για Τὸ Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου
Τὸ Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου

Ο Εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ
Ἑβδομαδιαῖο φυλλάδιο, Ἀριθμ. 16
Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
1. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός. Θεός προαιώνιος, πού ὅμως γιά τήν σωτηρία μας σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος. Καί ἔπαθε γιά μᾶς. Πέθανε μέ ὀδυνηρό σταυρικό θάνατο. Τόν θάνατο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πρέπει νά τόν βλέπουμε ὡσάν μία θυσία πρός τόν Θεό Πατέρα γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἀπό παλαιά οἱ ἄνθρωποι ἔκαναν αἱματηρές θυσίες στόν Θεό, γιά νά συγχωρεθοῦν τά ἁμαρτήματά τους. Καί στήν Παλαιά Διαθήκη ὑπάρχει ὁλόκληρο βιβλίο, τό Λευϊτικό, πού μιλάει γιά τίς θυσίες, πού πρόσ­φεραν οἱ Ἰσραηλῖτες γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους. Ἀλλά, ὅπως τό καταλαβαίνουμε, δέν μποροῦν τά αἵματα τῶν ζώων νά σβήσουν ἁμαρτήματα. Οἱ θυσίες αὐτές στήν Παλαιά Διαθήκη προεικόνιζαν τήν Μεγάλη Θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού μόνο αὐτή εἶναι λυτρωτική, γιατί μόνο αὐτή σβήνει ἁμαρτήματα.

Δελτίο Τύπου της συλλογικής προσπάθειας «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»
19-4-2019
Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών, αναλογιζόμενα την κρίση που διέρχεται, αλλά και τον πόλεμο που υφίσταται στις ημέρες μας ο θεσμός της Οικογένειας, δημιούργησαν τη νέα συλλογική προσπάθεια: «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά». Με αυτή επιθυμούν να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν, να διαφωτίσουν και να αφυπνίσουν όλους μας υπέρ της Παραδοσιακής Οικογένειας.  

Λάμπρος Σκόντζος, «Πορεύομαι ίνα ξυπνήσω αυτόν» (Θεολογικό σχόλιο στο Σάββατο του Λαζάρου)«ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ ΙΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΑΥΤΟΝ»
(Θεολογικό σχόλιο στο Σάββατο του Λαζάρου)
        Το Σάββατο της ΣΤ΄ Εβδομάδος των Νηστειών η Αγία μας Εκκλησία όρισε να εορτάζουμε την θαυμαστή ανάσταση του Λαζάρου. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Διότι, πρώτον το μεγάλο και θαυμαστό αυτό γεγονός συμπίπτει χρονικά με την είσοδο του Κυρίου μας στην αγία πόλη της Ιερουσαλήμ. Και δεύτερον, ότι το γεγονός της εκ νεκρών αναστάσεως του φίλου του Κυρίου είναι μια τρανή απόδειξη ότι ο Χριστός μας είναι ο κύριος της ζωής και του θανάτου, ότι αυτός που ανάστησε από τους νεκρούς το Λάζαρο θα αναστήσει και τον Εαυτό του, αφού θα σκυλέψει τον Άδη και θα  νικήσει τον θάνατο!
       Σύμφωνα με το ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Λάζαρος με τις αδελφές του Μάρθα και Μαρία, που κατοικούσαν στην κώμη Βηθανία, είχαν εγκάρδιες φιλικές σχέσεις με τον Κύριο. Φαίνεται ότι πολλές φορές είχαν την ύψιστη τιμή και χαρά να δεχτούν και να φιλοξενήσουν το Χριστό στον ευλογημένο οίκο τους  (Λουκ.10,38-42).

Κυριακή των Βαΐων - Μύρα καί βάγια

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ : Ἰωάν. ιβ΄ 1-18
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Φιλιπ. δ΄ 4-9
1. Τὸ δικό μας μύρο;
Δύο ἱερὰ γεγονότα ἐκθέτει τὸ σημερινὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα: τὸ δεῖπνο τῆς Βηθανίας καὶ τὴ θριαμβευτικὴ εἴσοδο τοῦ Κυρίου στὴν Ἱερουσαλήμ, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχει λάβει τὸ ὄνομά της ἡ σημερινὴ Κυριακὴ καὶ στὴν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη ἡ ὑμνολογία τῆς ἡμέρας.

19 Απρ 2019

Η επιστήμη μπροστά στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού


Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  Υπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Ιατρού Χειρουργού Θώρακος Επίκουρου Καθηγητή  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Αφορμή για την παρούσα ομιλία-άρθρο, μας έδωσε μια ομιλία με τον ίδιο τίτλο  και ανάλογο περιεχόμενο, που δόθηκε πριν από σαράντα ένα χρόνια (1978),από τον αείμνηστο καθηγητή της Αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ,Σπυρίδωνα Μακρή.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Το Μεσολόγγι και η ταυτότητα των Ελλήνων


Αποτέλεσμα εικόνας για μεσολογγι εξοδος
Το Μεσολόγγι και η ταυτότητα των Ελλήνων
            Την Κυριακή των Βαΐων ο Ελληνισμός μνημονεύει την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Πρόκειται για ένα από τα συγκλονιστικότερα γεγονότα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων και έχει άμεση σχέση με την ταυτότητά μας, που εξουσία, σε σύμπνοια με την  μαρξιστική και νεοφιλελεύθερη διανόηση επιχειρούν να αποδομήσουν.
            Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο αριστούργημά του «Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι» και στους «Στοχασμούς του Ποιητή» λέγει στον εαυτό του και στον καθένα μας: «Σκέψου βαθιά και σταθερά (μία φορά για πάντα) τη φύση της Ιδέας, πριν πραγματοποιήσης το ποίημα. Εις αυτό θα ενσαρκωθή το ουσιαστικότερο και υψηλότερο περιεχόμενο της αληθινής ανθρώπινης φύσης, η Πατρίδα και η Πίστις».
            Για την Πατρίδα και την Πίστη θυσιάστηκαν οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Αυτά τα ιδανικά τους κατέστησαν ήρωες και εθνομάρτυρες. Έγραψε ο Μεσολογγίτης  ποιητής μας Κωστής Παλαμάς: «Δεν υπάρχουσι πλέον εντός των τειχών ούτε άνδρες, ούτε γυναίκες, ούτε γέροντες, ούτε παιδία, ούτε ασθενείς, ούτε πληγωμένοι. Υπάρχουσι μόνον ήρωες».

Ανακοινωθέν Συναντήσεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Μέσης Ανατολής (18-04-2019)

Οι Μακαριώτατοι και Αγιώτατοι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, ο Αντιοχείας Ιωάννης Ι΄, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ και ο Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, συναντήθηκαν στις 18 Απριλίου 2019 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη Λευκωσία.

Δεν είναι έργα της Εκκλησίας οι αλαζονικές αντικανονικότητες

Λεζάντα: Ὁ Γέρων Ἐπιφάνιος περιστοιχιζόμενος ἀπὸ τὸν νῦν Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιον, τὸν Σπάρτης κ. Εὐστάθιον καὶ ἀπὸ ὀκτὼ πατέρας, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ νῦν Ν. Σμύρνης κ. Συμεὼν καὶ ὁ νῦν Παροναξίας κ. Καλλίνικος.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΙ ΑΛΑΖΟΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γράφει ὁ π. Ἱερόθεος Ἀργύρης, Ἱεροκήρυξ
«Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν; οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος; οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρὸν» (Ἡσ. ε΄ 20).

Ημερίδα για τα Θρησκευτικά στον Ι. Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ν. Μαγνησίας (Σάββατο 20 Απριλίου 2019)

Ημερίδα για τα Θρησκευτικά στον Ι. Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ν. Μαγνησίας – Δήμος Δέλτα (Σάββατο 20 Απριλίου 2019)

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.4.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΙ ΑΛΑΖΟΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ.  Ἐξαπατοῦν, ἐκβιάζουν Ἱερομονάχους, ἐπικαλούμενοι τὸν Γέροντα Ἐπιφάνιον. Γράφει ὁ π. Ἱερόθεος Ἀργύρης, Ἱεροκήρυξ.
Ὁ Ναυπάκτου υἱοθετεῖ βαρείας ἀντικανονικὰς ἀπόψεις. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος διολισθαίνει ἐπικινδύνως ἐπιμένοντας νά ὑποστηρίζει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στίς ἀντικανονικές καί ἀντορθόδοξες ἐνέργειές του!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος διολισθαίνει ἐπικινδύνως ἐπιμένοντας νά ὑποστηρίζει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στίς ἀντικανονικές καί ἀντορθόδοξες ἐνέργειές του!
ὑπό Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Μεγάλη εἶναι ἡ ἀπογοήτευση τήν ὁποίαδοκιμάζουν πολλοί πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἐπί σειράν ἐτῶν παρακολουθοῦν τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο (Βλάχο) καί ἐντρυφοῦν στή σπουδαία θεολογική προσφορά του,προσφορά ὀρθοδόξου μαρτυρίας διά τῆς προβολῆς καί διαδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί Πατερικῆς Παραδόσεως, διαπιστώνουν τελευταίως μία σοβαρή ἀνακολουθία μεταξύ αὐτῆς καί συγκεκριμένων τοποθετήσεων τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεράρχου ἐπί κρισίμων ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων.

Η Παναγία των Παρισίων, ο Ακάνθινος Στέφανος, ο άγιος Ιωάννης Βατάτζης και οι ιερόσυλοι Λατίνοι

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, Ο ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ ΛΑΤΙΝΟΙ
Κείμενο του Ιωάννη Α. Σαρσάκη (Καστροπολίτη)
Μέσα από τα τραγικά γεγονότα και τις καταστάσεις, που διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς, στο ναό της Παναγίας των Παρισίων, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αυτοθυσία του ιερέα Ζαν-Μαρκ Φουρνιέ. 

18 Απρ 2019

Νόμιζαν κάποιοι ότι σκότωσαν τον Θεό, αλλά δεν κατάλαβαν ότι έτσι αυτοκτονήσαμε


ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΜΑΤΑ
Νόμιζαν κάποιοι ότι σκότωσαν τον Θεό, αλλά δεν κατάλαβαν ότι έτσι αυτοκτονήσαμε
Από τον Παναγιώτη Κωστόπουλο, Ιδιωτικό υπάλληλο
Πλησιάζοντας στην Εβδομάδα των Παθών, όσο δεν αποσπάται ο νους μας από «τον θόρυβο της πόλης», τις διάφορες υποχρεώσεις και τα άγχη της καθημερινότητας, προσευχόμαστε να ακολουθήσουμε τη σταυραναστάσιμη πορεία του σαρκωθέντος Λόγου. Αυτός κατήλθε στη Γη, «μορφή δούλου λαβών», για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Εμείς, με τη ζωή μας, είτε αποδεχόμαστε είτε απορρίπτουμε το κάλεσμά Του και αποφασίζουμε να αγωνιστούμε για τη σωτηρία μας ή να απομακρυνθούμε απ’ Αυτόν. Ο αγώνας μας σημαίνει πόλεμο κατά των παθών μας και μετάνοια, δηλαδή αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ζούμε. 

Που αποβλέπει η αναθεώρηση του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα; (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 18η Απριλίου 2019
Βιάζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με δεκανίκια άλλων κομματικών παρατάξεων κρατιέται ακόμη στην εξουσία, να ολοκληρώσει το έργο της. Μια μικρή μειοψηφία βάλθηκε να ξεριζώσει κάθε τι που θυμίζει Ορθοδοξία και Ελλάδα.Να ξεθεμελιώσει τον Ελληνοχριστιανικό μας Πολιτισμό, να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, να κατεδαφίσει τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συμβιώσεως της ελληνικής κοινωνίας. Μ’ ένα πρωτοφανή ζήλο εργάζεται πυρετωδώς να θέσει σε εφαρμογή τα εθνομηδενιστικά σχέδια της Νέας Τάξεως πραγμάτων.

Ο Όσιος Συμεών ο Μονοχίτων και Ανυπόδητος 19/4/1594Ο Όσιος Συμεών ο Μονοχίτων και Ανυπόδητος 19/4/1594
Του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου 
 Ο Όσιος γεννήθηκε μεταξύ των ετών 1566-1574, σε άγνωστο τόπο. Κατά τους συναξαριστές της Εκκλησίας, πατέρας του ήταν ο ιερέας Ανδρέας. Αυτός έστειλε τον γιο του από μικρό να μάθει τα «ιερά γράμματα».
Ο «ΓΑΜΟΣ» ΤΟΥ: Όταν ο Συμεών ενηλικιώθηκε, ο φιλότουρκος κοτσαμπάσης του χωριού που γεννήθηκε, εκτιμώντας τον νεαρό Συμεών, θέλησε να τον παντρέψει με την κόρη του Τριανταφυλλιά, απειλώντας τον πατέρα του πως, αν δε συναινέσει ο γιος του, θα επέτρεπε τους Οθωμανούς να τον πάρουν στο παιδομάζωμα. Έτσι με τη βία, μια βραδιά στο σπίτι του, πάντρεψε τον Συμεών με την κόρη του, με άλλο ιερέα. Στον χρόνο επάνω γέννησε η γυναίκα του ένα αγοράκι, το οποίο ονόμασαν Δημήτρη. Όμως ο Συμεών ήταν βαθιά λυπημένος και συλλογισμένος. Στον πεθερό του, που τον ρωτούσε, ομολόγησε πως δεν ήταν πατέρας του παιδιού και πως δεν γνώρισε την Τριανταφυλλιά ως γυναίκα. Αφού κανείς δε τον πίστεψε αποφασίστηκε ο διά πυρός θάνατός του.

Άγιος Μακάριος αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, ο Νοταράς


Άγιος Μακάριος αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, ο Νοταράς
Ο Άγιος Μακάριος καταγόταν από τη σπουδαία οικογένεια των Νοταράδων. Πρόγονοί του υπήρξαν ο Νικόλαος (+1454) µέγας διερµηνέας του αυτοκράτορος Μανουήλ Β΄ του Παλαιολόγου (1391-1425), ο Λουκάς (+1453) µέγας δούκας του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (+1453) και συµµάρτυράς του, ο όσιος Γεράσιµος ο εν Κεφαλληνία (+1579), ο µοναχός Ѳεοφάνης Ιβηρίτης κατά κόσµον Ѳωµάς Ελεαβούλκος Νοταράς (16ος αι.), ο Δοσίθεος (+1707) Πατριάρχης Ιεροσολύµων, ο Χρύσανθος (+1731) Πατριάρχης Ιεροσολύµων, ο Γρηγόριος Μητροπολίτης Κορίνθου (+1792), ο Σπυρίδων προεστώς Κορινθίας (+1778) και τα τέκνα του Ιωάννης (+1826) ιατροφιλόσοφος και Φιλικός, Σωτήριος (+1844) δηµογέροντας Κορινθίας και Πανούτσος (+1849) λόγιος και νουνεχής πολιτικός της Πελοποννήσου. Ο πατέρας του Αγίου Γεωργαντάς Ν. Νοταράς (+1771), διακεκριµένος πρόκριτος της Κορινθίας, απέκτησε από τον γάµο του µέ τη νέα, µορφωµένη και ενάρετη Αναστασία πέντε υιούς και τέσσερεις θυγατέρες. Ο αδελφός του αγίου Νικόλαος τελείωσε τον βίο του µαρτυρικά (+1775) και η αδελφή του Ευφροσύνη εκάρη µοναχή. Ο κατά κόσµον Μιχαήλ Γ. Νοταράς γεννήθηκε το 1731 στα Τρίκαλα της Κορινθίας.

17 Απρ 2019

Σύληση της σκέψης. Η Αριστερά και η εμπάθειά της εις βάρος της Ορθοδοξίας


Σχετική εικόνα
Σύληση της σκέψης
Η Αριστερά και η εμπάθειά της εις βάρος της Ορθοδοξίας
Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά, Δικηγόρο
Eν όψει της πορείας προς την Αγία Μεγάλη Εβδομάδα η ψευδώνυμη Αριστερά, αλλά κατ’ ουσίαν ακραιφνώς νεοφιλελεύθερη, θα αρχίζει ασεβώς να λοιδορεί την ορθόδοξη παράδοση και την άδολη πίστη των χριστιανών, δοθέντος ότι και εις την προμετωπίδα του Καταστατικού Χάρτη της Πατρίδας μας, εις το Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και εις το άρθρο 3, δεσπόζει απαρασάλευτα και έναντι πάντων παραδεδεγμένα η ορθόδοξη παράδοση.
Παρά ταύτα, η κατασυκοφάντηση και η αμφισβήτηση θα επέλθει, ως είθισται πλέον εθιμοτυπικώς, εκ νέου, με υπέρμετρο μεθοδευμένο φανατισμό και υπερεκχειλίζουσα εμπάθεια κατά της ορθοδόξου παραδόσεως.

Ποιοὶ ἀγαποῦν ἀληθινὰ τὸν Θεό;


Ὁ Κύριος τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης, πρὶν παραδώσει στοὺς μαθητές Του τὸ ἁγιότατο Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, τοὺς παρέδωσε καὶ τὴ Διαθήκη Του. Τοὺς εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Ἐὰν ἀγαπᾶτε με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε» (Ἰω. ιδ΄ [14] 15). Ἐὰν μὲ ἀγαπᾶτε, νὰ τηρεῖτε τὶς ἐντολές μου. Καί· «ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» (Ἰω. ιδ΄ [14] 21). Στοὺς δύο αὐτοὺς στίχους ὑπογραμμίζεται ἡ ἴδια ἔννοια, ὅτι ἀγαπᾶμε ἀληθινὰ τὸν Θεό, ἐὰν τηροῦμε τὶς ἐντολές Του.
Δύο ἀναγκαῖες προϋποθέσεις ἀποδεικνύουν ὅτι ἀγαπᾶμε ἀληθινὰ τὸν Θεό: Ἡ πρώτη εἶναι νὰ «ἔχουμε» τὶς ἐντολές Του καὶ ἡ δεύτερη νὰ τὶς τηροῦμε.
«Ὁ ἔχων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ» λοιπὸν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀκούει καὶ μελετᾶ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ· αὐτὸς ποὺ πιστεύει καὶ ἐμβαθύνει στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ· αὐτὸς ποὺ φροντίζει νὰ τὸν μαθαίνει καλύτερα καὶ προσ­εκτικότερα.
Στὴν Παραβολὴ τοῦ σπορέως ὁ θεῖος Διδάσκαλος χρησιμοποιεῖ τὸ ρῆμα «κα­τ­­έχω», ποὺ ἐπιτείνει τὴν ἔννοια τοῦ «ἔ­χω». «Κατέχω» σημαίνει κρατῶ σφι­χτὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸν κρύβω στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, γιὰ νὰ μὴ μοῦ τὸν ἁρπάξουν. Ὅπως τοὺς ὑλικοὺς θησαυρούς μας ὑπάρχουν ἐχθροὶ ποὺ παραφυλᾶνε νὰ τοὺς ἁρπάξουν, ἔτσι καὶ τὸν πολύτιμο θησαυρὸ τοῦ θείου λόγου παραφυλάει νὰ τὸν ἁρπάξει ἀπὸ τὰ χέρια μας ὁ ἐχθρὸς διάβολος.

ΗΜΕΡΙΔΑ 18 ΜΑΪΟΥ: «Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπέναντι στή σύγχρονη ἄρνηση»


Σχετική εικόνα
Ἡ "ΣΥΝΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" μαζί μέ τήν ¨ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ¨ ὀργανώνουν Ἡμερίδα στίς 18 Μαΐου 2019 καί ὥρα 3μμ-9μμ στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας - αἴθουσα ¨Μελίνα Μερκούρη¨, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς  καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  κ. Σεραφείμ διά τῶν εὐλογιῶν τοῦ ὁποίου καί τήν πραγματοποιοῦμε, μέ θέμα : «Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπέναντι στή σύγχρονη ἄρνηση»
Στόχοι τῆς Ἡμερίδος :
1) Ἡ ἐγρήγορση καί  ἡ ἐνθάρρυνση γιά ποικίλη ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων πολιτῶν ἀπέναντι στήν διάλυση τοῦ τριπτύχου Θρησκεία-Πατρίδα-Οἰκογένεια διά τῆς λυσσαλέας κατεπείγουσας ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος.
2) Ἡ καταδίκη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς προλειάνσεως τοῦ γιά τόν ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com