15 Ιουν 2024

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Ο Προτεσταντισμός

 Παντελεήμονος Γκίνη, «Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος (1927-2006)» |  Διακόνημα

Σειρά τριών, πάντοτε επίκαιρων, απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου Περί αιρέσεων

Ὁμιλία 2α – Ο ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ

Κυριακή 27-5-1979

   Εἴχαμε ἀναφερθῆ τήν περασμένη φορά εἰς τό θέμα γενικά τῆς αἱρέσεως. Ἀλλά τίθεται τό ἐρώτημα: Τί εἶναι αἵρεσις;

    Αἵρεσις εἶναι ἡ λογική ἑρμηνεία τοῦ δόγματος· δηλαδή εἶναι ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά κατανοήση τό μυστήριον τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν προσπαθῆ ὁ ἄνθρωπος νά τό κατανοήση, θέλει νά τό κατατάξη μέσα εἰς τά λογικά κατηγορήματα· δηλαδή θέλει νά λογικοποιήση κάτι πού εἶναι πέρα ἀπό τήν λογική. Στήν προσπάθειά του ὅμως νά λογικοποιήση, νά κάνη λογικό δηλαδή, ἐκεῖνο τό ὁποῖον δέν μπαίνει μέσα στά στενά ὅρια τῆς λογικῆς, κατ’ ἀνάγκην θά ξεφύγη· κι ἀφοῦ θά ξεφύγη, αὐτό εἶναι αἵρεσις. Ὥστε λοιπόν αἵρεσις πάντοτε εἶναι ἡ λογικοποίησις τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀποκαλύψεως· ἐπειδή πάντα, ἐπαναλαμβάνω, ἡ ἀποκάλυψις εἶναι ὑπέρ λόγον, εἶναι πιό πάνω ἀπό τήν λογική.

    Ὁ Θεός, ἐπί παραδείγματι, λέγει στόν Ἀβραάμ: «Θά γεννήσης παιδί τώρα πού εἶσαι ἑκατό χρονῶν.». Ἄν ὁ Ἀβραάμ βάλη τήν λογική, θά πῆ: «Πῶς εἶναι δυνατόν αὐτό νά γίνη;». Καί ἀπό τή στιγμή πού θά βάλη τήν λογική, θά λογικοποιήση δηλαδή αὐτό πού τοῦ ἀποκαλύπτεται, ἀμέσως θά τό ἀπορρίψη καί θά πῆ: «Δέν εἶναι δυνατόν · εἶμαι ἑκατό χρονῶν ! ». Ὅταν ὅμως πῆ «Ἐγώ μέν δέν τό καταλαβαίνω· ἀλλά, ἀφοῦ τό λέγει ὁ Θεός, τό πιστεύω ὅπως εἶναι, τό ἀφήνω λοιπόν ὅπως εἶναι.», ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη καί πέρα μένει στήν ὀρθήν πίστιν. Ὅταν λοιπόν τό λογικοποιήση, τότε θά τό ἀπορρίψη ἤ θά τό διαστρέψη, θά τό ἀλλάξη, θά τό τροποποιήση· ἀπό τή στιγμή ἐκείνη εἶναι εἰς τόν χῶρο τῆς αἱρέσεως.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Αίρεσις: ο εσωτερικός εχθρός της Εκκλησίας

 

Σειρά τριών, πάντοτε επίκαιρων, απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου Περί αιρέσεων

Ὁμιλία 1η - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Αἵρεσις: ὁ ἐσωτερικός ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας

     Ἐπειδή στίς μέρες μας, ἀγαπητοί μου, ὅπως λέγει ἐκεῖ ἕνας ψαλμικός στίχος, πολλοί «μονιοὶ ἄγριοι»[Ψαλμ.79,14:«ἐλυμήνατο αὐτὴν ὗς ἐκ δρυμοῦ, καὶ μονιὸς ἄγριος κατενεμήσατο αὐτήν»], δηλαδή ἀγριογούρουνα, λυμαίνονται τήν χριστοφυτευθεῖσα ἄμπελο τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς αἱρέσεις τους, καλό θά ἦταν αὐτές οἱ τρεῖς ὁμιλίες μας νά ἀφιερωθοῦν εἰς τό μεγάλο αὐτό θέμα τῶν αἱρετικῶν, τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐχθροί εἶναι ἐσωτερικοί. Διότι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν διωγμόν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐχθροί ἐξωτερικοί· ἐκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι μετέρχονται τήν αἵρεσιν, αὐτοί εἶναι ἐχθροί ἐσωτερικοί.

     Οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία ἐφοβήθη τούς διωγμούς τούς ἐξωτερικούς· ἀντιθέτως, μέ τούς ἐξωτερικούς διωγμούς, ἐλαμπρύνθη, ἐμεγαλύνθη, καί ἀνεδείχθησαν Ἥρωες καί Ἅγιοι καί Μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἐστόλισαν τήν Ἐκκλησία μέ πορφυροῦν ἔνδυμα, πού εἶναι τά αἵματά τους. Ἐκεῖνο πού φοβήθηκε ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ αἵρεσις, εἶναι ὁ ἐσωτερικός ἐχθρός· καί ἀκριβῶς ἐκεῖ κινεῖται μέ κάθε τρόπο, διά νά ἀπομακρύνη κάθε αἱρετική διδασκαλία καί κάθε αἱρετικόν ἄνθρωπον.

Ο μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ ως ταχυδακτυλουργός

Ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε για τις χειροτονίες Διακονισσών 

Ο μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ ως ταχυδακτυλουργός

Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης, δρ pd Θεολογίας ΑΠΘ

    Γράφει ο μακαριστός καθηγητής του Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Πρόδρομος Ακανθόπουλος περί του έργου των διακονισσών: «Οι διακόνισσες βοηθούσαν τους πρεσβυτέρους στο βάπτισμα των κατηχούμενων γυναικών και στην τήρηση της τάξης μεταξύ των γυναικών, όταν γίνονταν λατρευτικές συνάξεις, καθώς και στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας το σχετικό με τις γυναίκες» (1). Αυτό σημαίνει ότι οι διακόνισσες ουδεμία σχέση είχαν με τα προσφάτως τελεσθέντα (Μεγάλη Πέμπτη 2024) από τον μητροπολίτη Ζιμπάμπουε του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, όταν «χειροτόνησε» -με  ταχυδακτυλουργικό τρόπο- γυναίκα διακόνισσα.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Η ενότητα των πιστών και η αίρεση του οικουμενισμού. (Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ΟΙΚΟΥΜ.ΣΥΝΟΔΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

«Η ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑ ΤΩΝ ΠΙ­ΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 19-5-1991] 

    Σή­με­ρα ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας, ἀ­γα­πη­τοί μου, τι­μᾶ τήν μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων τρι­α­κο­σί­ων δεκαο­κτώ Πα­τέ­ρων τῆς Α΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου, τῆς ἐν Νι­καί­ᾳ. Καί τήν τι­μᾶ ἀ­φε­νός μέν γιά νά δο­ξά­σει τόν Ἅ­γιο Τρι­α­δι­κό Θε­ό, πού πάν­το­τε δι­α­σώ­ζει τήν ἀ­λή­θεια μέ­σα στήν Ἐκ­κλη­σί­α Του –δι­ό­τι οἱ Σύ­νο­δοι πάν­το­τε δι­έ­σω­ζαν τήν ἀ­λή­θεια τήν δογ­μα­τι­κή– καί ἀφετέρου δέ γιά νά τι­μή­σει τούς θε­ο­φό­ρους Πα­τέ­ρες πού συγ­κρο­τοῦ­σαν αὐ­τές τίς Οἰ­κου­με­νι­κές Συ­νό­δους.

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει «ΟΧΙ» στο «δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία»

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία. 

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει «ΟΧΙ» στο «δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία»

Γράφει ο Νικόδημος Καλλιντέρης

Οι θιασώτες του «δικαιώματος στο θάνατο»/της ευθανασίας θα απογοητευτούν από την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου!

14 Ιουν 2024

Η φρόνιμος Εκκλησία που σκύβει το κεφάλι

Η φρόνιμος Εκκλησία που σκύβει το κεφάλι 

Η φρόνιμος Εκκλησία που σκύβει το κεφάλι

Ποια εικόνα δίδει άραγε ένας θεσμός όταν τρώει σφαλιάρες και λέει και «ευχαριστώ» από πάνω; Πώς θα γεννηθεί η ελπίδα στους πιστούς, αν δεν υπάρχει ηγεσία;

Μανώλης Κοττάκης

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Οι ετεροδιδασκαλούντες (Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

[:Πράξεις 20, 16-18 και 28-36]

  Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

« ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΝΤΕΣ»

 εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 11-6-1989]  (Β217)                                     

   Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, επιστρέφει από την περιοδεία του στην Ελλάδα κατευθυνόμενος προς Ιερουσαλήμ. Το ταξίδι του ήτο δια θαλάσσης. Σε κάποια λιμάνια σταθμεύει, για να δει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πώς πηγαίνουν οι Εκκλησίες που είχε ιδρύσει. Εστάθμευσε και εις την Μίλητον. Δεν πήγε εις την Έφεσον, διότι δεν έμενε χρόνος, αλλά μετεκάλεσε, δηλαδή εκάλεσε από την Έφεσον τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, για να τους δει για λίγο, ακριβώς για να μη χρονοτριβήσει, επειδή εβιάζετο να πάγει εις τα Ιεροσόλυμα και να προλάβει την εορτήν της Πεντηκοστής. Η συνάντησίς του αυτή με τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, έμεινε ιστορική. Και είναι μία από τις ένδοξες σελίδες της Καινής Διαθήκης από πλευράς ποιμαντικής, αλλά και διότι εκεί εις ό,τι διημείφθη και είπε στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, εκεί και ξεδιπλώθηκε η απέραντη ψυχή του Παύλου, σε ένα ανείπωτο ουράνιο μεγαλείο.

      Είναι μία αθάνατη όντως ποιμαντική σελίδα αυτή της Καινής Διαθήκης. Μια σελίδα γραμμένη όντως από το Πνεύμα το Άγιον. Θα μείνουμε σε ό,τι ειπώθηκε, μόνο σε ένα βαρυσήμαντο σημείον, το οποίον αποτελεί και ένα κεντρικόν μέρος, κεντρικό σημείο της όλης του αυτής ομιλίας. Αναφέρεται στο θέμα ότι μετά την αναχώρησή του θα εισορμούσαν «λύκοι βαρεῖς», δηλαδή αιρετικοί εις το ποίμνιον της Εκκλησίας της Εφέσου και θα το κατεσπάρασσαν. «Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο(:Διότι γνωρίζω τούτο, λέγει), ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς(:Μετά την εδώ άφιξίν μου κι όταν θα αναχωρήσω, θα εισέλθουν λύκοι βαρείς)εἰς ὑμᾶς(:στην Εκκλησία της Εφέσου), μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου(:δεν θα λυπώνται καν το ποίμνιο, όταν θα το κατασπαράσσουν) καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν(:Αλλά και κάποιοι από σας που με ακούτε τώρα, θα σηκωθούν και θα αρχίσουν να ομιλούν πράγματα ανορθόδοξα, διεστραμμένα, με σκοπό να αποσπούν τους μαθητάς και να τους κάνουν οπαδούς των). Διὸ γρηγορεῖτε (:Γι'αυτό μένετε ξύπνιοι, μένετε άγρυπνοι και προσέχετε και τον εαυτόν σας και το ποίμνιο που σας ενεπιστεύθη ο Κύριος)».  

Μανώλης Κοττάκης : "Ο μοιραῖος Ἀρχιεπίσκοπος, ἔχασε τό ὅποιο κῦρος τοῦ εἶχε ἀπομείνει παριστάνοντας τήν «τσιρλίντερ» τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ περιοδεία στό Δήλεσι Βοιωτίας".

 

(Φωτο)

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης 

Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

«Τὸ μεγάλο στοίχημα ἀνάμεσα σὲ πιστοὺς καὶ ἀπίστους»

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

«Τὸ μεγάλο στοίχημα ἀνάμεσα σὲ πιστοὺς καὶ ἀπίστους»

  «Εἰ γὰρ πιστεύοµεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιµηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ» (Α΄ Θεσ. δ΄, 14). (δηλ.: Δὲν πρέπει νὰ λυπῆσθε σὰν κι’ αὐτούς, διότι ἐὰν ἔχωµεν πεποίθησιν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνεστήθη, ἔτσι πρέπει νὰ πιστεύωµεν, ὅτι καὶ ὁ Θεὸς ἐκείνους, ποὺ ἀπέθαναν ἑνωµένοι διὰ τῆς πίστεως µὲ τὸν Ἰησοῦν, θὰ τοὺς φέρῃ ἐνδόξως εἰς τὴν αἰωνίαν ζωὴν µαζὶ µὲ αὐτόν).

Άγιος Ιερώνυμος: Ο μεγάλος Ορθόδοξος Πατέρας της Δύσης

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
      Ένας από τους μεγαλυτέρους αγίους και Πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας είναι και ο άγιος Ιερώνυμος. Φυσικά ομιλούμε για την εποχή που η Εκκλησία σε Ανατολή και Δύση ήταν ενωμένη και η δυτική Χριστιανοσύνη ήταν ορθόδοξη. Οι Πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας των πρωτοχριστιανικών χρόνων υπήρξαν σε αγιότητα και θεολογική κατάρτιση εφάμιλλοι των Πατέρων της Ανατολής, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας, την διασάφηση των δογμάτων και τον ευαγγελισμό των λαών που βρίσκονταν στην πλάνη και την παχυλή ειδωλολατρία.
     Ένας λοιπόν από αυτούς τους Πατέρες ήταν και ο άγιος Ιερώνυμος. Γεννήθηκε το 347 στην πόλη Στριδώνα της Δαλματίας και ήταν Ιλλυρικής καταγωγής. Οι γονείς του, εύποροι και συνειδητοί χριστιανοί, του έδωσαν μόρφωση και του ενέπνευσαν την ευσέβεια. Σε ηλικία επτά μόλις ετών τον έστειλαν στη Ρώμη για να σπουδάσει φιλολογία και ρητορική, κοντά στον ονομαστό δάσκαλο και φιλόσοφο Ρουφίνο, με τον οποίο συνδέθηκε με φιλία. Στη Ρώμη έμεινε δεκαπέντε χρόνια. Περί το τέλος αυτής της περιόδου αποκήρυξε τη φιλία του Ρουφίνου και μαζί τις κακοδοξίες του Ωριγένη, τις οποίες είχε ενστερνιστεί και δίδασκε ο δάσκαλός του. Στη συνέχεια ο Ιερώνυμος, σε ηλικία δεκαεννέα ετών βαπτίσθηκε χριστιανός από τον επίσκοπο Ρώμης Λιβέριο.
Το 367 μετέβη στους Τρεβήρους, για να συνεχίσει τις σπουδές του και αργότερα το 372 στην πόλη Ακυλεία της Τεργέστης για τον ίδιο λόγο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στράφηκε προς την ασκητική ζωή, αλλά οι απολαύσεις και οι πειρασμοί της ζωής δεν του επέτρεψαν να μυηθεί και να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Αναφέρεται πως για λίγο καιρό έζησε βίο έκλυτο, όπου για το σύντομο παραστράτημά του έκλεγε και θρηνούσε σε όλη του τη ζωή.

Ντροπή! Προπαγάνδα ΑΠΘ για το EuroPride

 

Με απόφαση των πρυτανικών Αρχών το Αριστοτέλειο συμμετέχει στις εκδηλώσεις υπερηφάνειας και καλεί τους φοιτητές στη ΛΟΑΤΚΙ+ παρέλαση

Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος

ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΠΠΩΝΟΣ
      Ένας από τους μεγάλους Πατέρες και διδασκάλους της αρχαίας αδιαίρετης δυτικής Εκκλησίας υπήρξε και ο άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος της Βορείου Αφρικής. Πρόκειται για μια μεγάλη προσωπικότητα, η οποία σφράγισε κυριολεκτικά το ανθρώπινο πνεύμα, δημιούργησε θεολογική σκέψη και έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στον δυτικό πολιτισμό.
     Γεννήθηκε στην πόλη Ταγάστη της Νουμιδίας (σημερινή Αλγερία) το 354. Ο πατέρας του, ευγενής γαιοκτήμονας, ήταν ειδωλολάτρης, σε αντίθεση με τη μητέρα του Μόνικα, η οποία ήταν ένθερμη χριστιανή και η οποία φρόντισε να κατηχήσει τον μικρό Αυγουστίνο στη χριστιανική πίστη. Όμως εκείνος φάνηκε από μικρός απείθαρχος και αρνήθηκε το άγιο Βάπτισμα.  
      Έδειξε νωρίς ασυνήθιστη ευφυΐα και έλαβε σοβαρή μόρφωση. Αρνήθηκε επίμονα να μάθει την ελληνική γλώσσα, γεγονός που θα αποβεί μοιραίο αργότερα για τον ίδιο. Σε ηλικία δεκαεπτά ετών στάλθηκε στην Καρχηδόνα να σπουδάσει ρητορική. Όμως εκεί έμπλεξε με κακές παρέες και άρχισε να ζει βίο έκλυτο. Συνδέθηκε με κάποια χριστιανή, με την οποία μάλιστα απέκτησε και έναν νόθο γιο τον Αδεοδάτο, το 372. Το γεγονός αυτό πλήγωσε βαθειά την ευσεβή μητέρα του, η οποία έχυνε ποτάμια δακρύων για την σωτηρία του γιου της. 

Εστία Πατερικών Μελετών: Στηρίζουμε τὶς ὑγιεῖς ἀντιδράσεις ἀπέναντι στὸ Europride τῆς Θεσσαλονίκης

 

Στηρίζουμε τὶς ὑγιεῖς ἀντιδράσεις ἀπέναντι στὸ Europride τῆς Θεσσαλονίκης

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211 estiapm@gmail.com

Ἡ Θεσσαλονίκη, θὰ φιλοξενήσει τὴν πανευρωπαϊκὴ διοργάνωση ΛΟΑΤΚΙ Europride ἀπὸ 21 ἕως 29 Ἰουνίου, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καὶ μὲ χορηγοὺς τὴ ΧΑΝΘ (Χριστιανικὴ Ἀδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης), τὴν ActionAid, τὸ γαλλικὸ προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης κ.λπ.

Στά ὅπλα! Στά ὅπλα! Ἰδού! Κηρύσσομεν πόλεμον ἐναντίον τοῦ ἑωσφόρου!

Αυγουστίνος Καντιώτης: Αγωνίζεσθε υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως (ηχητικό) -  Ορθοδοξία News Agency 

Στά ὅπλα! Στά ὅπλα!

Ἰδού! Κηρύσσομεν πόλεμον ἐναντίον τοῦ ἑωσφόρου!

Τά μικρόβια, πού ἀπαρατήρητα ἠμποροῦν νά εἰσχωρήσουν εἰς τόν ψυχικόν ὀργανισμόν ἑνός ἔθνους καί νά κάμουν θραῦσιν καί διαλύσουν καί τό ἰσχυρότερον κράτος τοῦ κόσμου, εἶναι αἱ κακίαι, τά πάθη, τά διάφορα πάθη τοῦ ἀνθρώπου. Ταῦτα ἐάν ἀναλύσωμεν εἰς τό χημεῖον πού λέγεται Εὐαγγέλιον, θά εὕρωμεν ὅτι λέγονται: φιλαρχία, φιλαργυρία, φιληδονία, πλεονεξία, ἀσέλγεια, μῖσος, φθόνος, ὀργή...

Ἐπιτυχία δὲν ὑπάρχει δίχως τὴν ἀπόλυτη προσπάθεια!

 

Ἐπιτυχία δὲν ὑπάρχει δίχως τὴν ἀπόλυτη προσπάθεια!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπολος

Ὅλους, καλοί μου φίλοι, ἡ ἐπιτυχία μᾶς θέλγει καὶ μᾶς συγκινεῖ. Μὰ περισσότερo τοὺς νέους. Αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μπροστά τους τὴ ζωή. Αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀναγκασμένοι καὶ μόνο ἀπ’ τὸ γεγονὸς αὐτό, νὰ ἔχουν ὄνειρα καὶ στόχους. Ἰδανικὰ καὶ σκοπούς. Καὶ θέλουν ὅλ’ αὐτὰ κάποτε, ἀργὰ ἢ γρήγορα, νὰ ἐπιτευχθοῦν. Θὰ λέγαμε μάλιστα ὅτι ἡ ἐπιτυχία ὅλων αὐτῶν ποὺ ὁραματίζονται, εἶναι ἡ ἴδια ἕνα μεγάλο ὅραμα τῆς ζωῆς τους. Ναί!

Η Δύναμις του Ενός (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΙΔΕ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ!  Όλες οι φοβερές Προφητείες του - NOIAZOMAI - 20 χρόνια προσφοράς στον  Ελληνισμό 

Η Δύναμις του Ενός

«Αρκεῖ εἷς ἄνθρωπος ζήλῳ πεπυρωμένος ὁλόκληρον διορθώσασθαι δῆμον» (Χρυσόστομος).

  «Τί να κάμω; Ένας είμαι! Το ρεύμα του κακού είναι ισχυρόν, παρασύρει τα πάντα και τους πάντας. Τί εμπορεί να κάμη. Εδώ χρειάζονται συνεργεία ολόκληρα πρός ηθικήν κάθαρσιν της Κοινωνίας. Χελιδών μία έαρ ου ποιεί…». Αυτά ακούει τις σήμερον από τα στόματα χλιαρών χριστιανών που και μόρφωσιν έχουν και θέσεις κατέχουν και ικανότητες έχουν διά να δράσουν χριστιανικώς υπέρ της Κοινωνίας. Παγόβουνα αυτοί θρησκευτικής αδιαφορίας ζητούν να ρίψουν χιόνι και εις τας ψυχάς εκείνων είς τας οποίας καίει ένας μικρός σπινθήρ από το πυρ εκείνο της πίστεως και της δραστηριότητος που ήθελε ο Κύριος να πυρπολή ημέραν και νύκτα τας ψυχάς των οπαδών του.

13 Ιουν 2024

Ιγνάτιος Επίσκοπος Κρήνης και Ανέων. Ένας Εθνομάρτυρας της περιόδου της Ελληνικής Επαναστάσεως (+ 1824)

 

Ιγνάτιος Επίσκοπος Κρήνης και Ανέων.

Ένας Εθνομάρτυρας της περιόδου της Ελληνικής Επαναστάσεως  (+ 1824)

Βασίλειος Γ. Βοξάκης, Θεολόγος καθηγητής

Επιτρέπεται να παραχωρούμε τους Ιερούς Ναούς μας σε μη ορθόδοξους για να κάνουν μυστήρια;

Επιτρέπεται να παραχωρούμε τους Ιερούς Ναούς μας σε μη ορθόδοξους για να κάνουν μυστήρια;

- Του Μητροπολίτη Αντινόης Παντελεήμονος Λαμπαδάριου.

Πρόσφατα δέχτηκα την πιο πάνω ερώτηση και απαντώ:

Όχι, φυσικά!  Δεν επιτρέπεται! 

Λεφτά για την Ουκρανία υπάρχουν! Δύο δισ. ευρώ από την Ελλάδα στον Ζελένσκι!

Λεφτά για την Ουκρανία υπάρχουν! Δύο δισ. ευρώ από την Ελλάδα στον Ζελένσκι! 

Λεφτά για την Ουκρανία υπάρχουν! Δύο δισ. ευρώ από την Ελλάδα στον Ζελένσκι!

Ενώ για την μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα για την καταπολέμηση της ακρίβειας δεν υπάρχουν, επειδή είπε ο Πρωθυπουργός ότι «ξεράθηκαν τα λεφτόδεντρα» – Έως πότε θα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος τον αδιέξοδο πόλεμο της Συμμαχίας;

Tου Αλέξανδρου Τάρκα

Αρχιμ. Ειρηναίος Βαϊόπουλος: Το μεγάλο γεγονός της Αναλήψεως

 

Ομιλία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής  Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Πυργετού Λαρίσης, Αρχιμανδρίτου Ειρηναίου Βαϊοπούλου, στο τέλος της Ιεράς Αγρυπνίας της μεγάλης Εορτής της Αναλήψεως (13/6/24)

Κάλαμοι ὑπὸ ἀνέμων σαλευόμενοι

 

Κάλαμοι ὑπὸ ἀνέμων σαλευόμενοι

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

  Ἐντυπωσιάζει ἀρνητικὰ ἡ «ποιμαντικὴ» τακτικὴ μερικῶν μητροπολιτῶν, μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζουν τὶς ἀντιχριστιανικὲς ἐνέργειες τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Ἔχουμε τελευταῖα τὶς περιπτώσεις τῆς πανδημίας καὶ τὸ θλιβερὸ γάμο τῶν ὁμοφυλόφιλων.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Ο σύγχρονος μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας

ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ: Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
              Η σερβική Ορθοδοξία έχει να επιδείξει μια σειρά μεγάλων αγίων, οι οποίοι λάμπρυναν την Εκκλησία του Αγίου Σάββα. Ένας από αυτούς υπήρξε ο νεοφανής άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, μια όντως μεγάλη ασκητική και πατερική μορφή του περασμένου αιώνα.

Μια καλή αρχή θέλει συνέχεια

Ξανά στις κάλπες δήμος της χώρας | Neakriti 

Μια καλή αρχή θέλει συνέχεια

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών είναι μια καλή αρχή για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής πατριωτικής συμμαχίας. Τα Κόμματα που μπορούν να την αποτελέσουν ξεπέρασαν σε ποσοστό ψήφων το 20% και δυνάμει ήσαν το δεύτερο Κόμμα. Επίσης στον αριθμό των ευρωβουλευτών έχουν ίσους με τον δεύτερο σε ψήφους ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτά ή μεγαλύτερα ποσοστά ήσαν στις βουλευτικές εκλογές ο συνασπισμός τους θα ήταν ισχυρός, με κοντινό τον στόχο της διακυβέρνησης της χώρας.

Αγία Ανάληψις

Η Ανάληψη του Κυρίου 

ΑΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΙΣ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἀρχή μετανοίας εἰς πάντα τά ἔθνη· διηνεκής δεσποτική εὐλογία· ἐμπειρία τῆς ἀνάληψης εἰς τούς οὐρανούς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ καί κήρυγμα θρονικῆς ἐγκατάστασής της, στά δεξιά τοῦ Θεοῦ.

12 Ιουν 2024

Ἡ κατάντια τῆς Εὐρώπης

Eurovision 2024: Τα καλά, τα κακά και τα… αδιάφορα του α' ημιτελικού | Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Ἡ κατάντια τῆς Εὐρώπης

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος - Θεολόγος 

  Ὁ διαγωνισμός τραγουδιοῦ τῆς Eurovision 2024, ἡ 68η διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε στό Μάλμε τῆς Σουηδίας‚ μέ τή συμμετοχή 37 χωρῶν.

«Εἰς ὕψος ἐπάρωμεν ὄμματα καὶ νοήματα»

 

Εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου

«Εἰς ὕψος ἐπάρωμεν ὄμματα καὶ νοήματα»

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος

 «Ξένη σου ἡ Γέννησις, ξένη σου ἡ Ἀνάστασις, ξένη και φρικτή σου, Ζωοδότα, ἡ ἐκ τοῦ ὄρους θεία Ἀνάληψις…», ἀναφωνεῖ μὲ θαυμασμὸ ὁ ὑμνογράφος σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τροπάρια τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς.

Πράγματι «ξένα», δηλαδὴ παράδοξα, γιὰ τὸν κοινὸ νοῦ εἶναι ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν ἐν σαρκί Του Γέννηση, ἕως καὶ τὴν φρικτή του Σταύρωση καὶ τὴν ζωηφόρο Ἀνάστασή Του. Γιατί, ὅμως, ὁ ὑμνογράφος ἀποκαλεῖ «ξένη» καί «φρικτή» καὶ τὴν θεία Του Ἀνάληψη, ἐφ’ ὅσον αὐτὴ ἔγινε «ἐν δόξῃ», ὅπως λέει καὶ τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς;

Η Ανάληψη του Κυρίου - Υπομνηματισμός της Ευαγγελικής περικοπής από τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ[:Λουκ. 24,36-53]

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

     «Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν (:Και ενώ μιλούσαν γι’ αυτά, ξαφνικά ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέει: ‘’Να είναι μαζί σας ειρήνη’’)»[Λουκά 24,36].

ΤΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΧΙΣΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗ, ΕΑΝ Ο ΠΑΠΑΣ ΝΑΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ

 

ΤΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΧΙΣΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗ, ΕΑΝ Ο ΠΑΠΑΣ ΝΑΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

  Στά πλαίσια τῶν δηλώσεων τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί τοῦ πάπα Φραγκίσκου γιά ἐξεύρεση κοινῆς ἡμερομηνίας γιά τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα, μέ ἀφορμή τό 2025, ἀναδημοσιεύθηκε στό Public Orthodoxy τοῦ Orthodox Christian Studies Center (Κέντρο Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σπουδῶν) τοῦ Παν­επιστημίου Fordham τῆς Νέας Ὑόρκης, ἄρθρο τοῦ καθηγητῆ Ἰωάννη Φωτόπουλου, μέ τίτλο «Μερικές κοινές ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις σχετικά μέ τήν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα/Πάσχα». 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Η Ανάληψη του Κυρίου – Β΄ απομαγνητοφωνημένη ομιλία με υπομνηματισμό της ΙΔ΄Κατηχήσεως προς Φωτιζομένους του αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων & ΚΖ΄- Λ΄

 

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ[:Πράξεις 1,1-12]

Β΄ απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με υπομνηματισμό της ΙΔ΄Κατηχήσεως προς Φωτιζομένους

του αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, && ΚΖ΄- Λ΄,

«εἰς τὸ καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ

καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς καὶ καθίσαντα ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός»

εκφωνήθηκε στον Ι.Ν. αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης στις 15-12-1986]   [Θέμα 97ον, μέρος ΙΑ΄]

      Ενθυμείσθε ότι ο άγιος Κύριλλος εθεώρησε ως γνωστά τα της Αναλήψεως του Κυρίου, γι΄αυτό και δεν είπε πολλά πράγματα εις τους Κατηχουμένους του, επειδή είχαν ακούσει περί της Αναλήψεως την προτεραίαν, την προηγούμενη ημέρα, την Κυριακή. Όπως το βλέπομε εδώ, που λέει «Κυριακή», συνεπώς η κατήχησις εγίνετο ημέρα Δευτέρα. Πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο κάθε Δευτέρα, αλλά όπως συμπίπτει η περίπτωσις, ότι το θέμα εκείνο ήταν μετά την Κυριακή, για εκείνη τη φορά, ημέρα Δευτέρα.

    Δεν θα ήθελα όμως, αγαπητοί μου, να μείνομε εμείς χωρίς κάτι συμπληρωματικό από το θέμα της Αναλήψεως του Κυρίου, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια δεν θα επιστρατεύσω πολλά χωρία παρά μόνον ένα από την Αγία Γραφή, από τις Πράξεις των Αποστόλων, που αναφέρεται εις το θέμα της Αναλήψεως του Χριστού.

    Όπως θα γνωρίζετε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τελειώνει το ομώνυμο Ευαγγέλιό Του με το γεγονός της Αναλήψεως του Χριστού. Και το βιβλίο των Πράξεων που έγραψε ο ίδιος, το αρχίζει με την Ανάληψιν του Χριστού· που δείχνει ένα κοινό σημείο συνεχείας, μεταξύ Ευαγγελίου και βιβλίου Πράξεων των Αποστόλων. Έτσι, εις μεν το Ευαγγέλιό του λέγει πολύ λίγα πράγματα, πολύ περιληπτικά, ακριβώς διότι είχε κατά νου να γράψει περισσότερα εις το βιβλίο των Πράξεων.

     Μας λέγει λοιπόν ο ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Κύριος σαράντα ημέρες ήτο ὀπτανόμενος, εμφανιζόμενος εις τους μαθητάς Του και τους ωμίλει περί της βασιλείας του Θεού, περί των μυστηρίων της βασιλείας του Θεού. Την 40ήν ημέρα, μας σημειώνει εδώ ο ευαγγελιστής Λουκάς, ότι αφού επήρε τους μαθητάς Του, σε κάποιο σημείο, γνωρίζομε από το Ευαγγέλιον ότι αυτό είναι το όρος των Ελαιών, και όπως ήδη το είπαμε, αυτό μας το αναφέρει ο άγιος Κύριλλος, που είναι η πύλη επιστροφής. Η Βηθλεέμ είναι η πύλη ερχομού εις τον κόσμον και το όρος των Ελαιών είναι η πύλη της αναχωρήσεως.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Η Ανάληψη του Κυρίου - Α΄απομαγνητοφωνημένη ομιλία με υπομνηματισμό της ΙΔ΄Κατηχήσεως προς Φωτιζομένους του αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, & ΚΔ΄- ΚΣΤ

  

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ[:Πράξεις 1,1-12]

Α΄απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με υπομνηματισμό της ΙΔ΄Κατηχήσεως προς Φωτιζομένους

του αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, && ΚΔ΄- ΚΣΤ΄

«εἰς τὸ καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,

καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθίσαντα ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός»

               [εκφωνήθηκε στον Ι.Ν. αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης στις 8-12-1986] [Θέμα 96ον, μέρος Ι΄]

       Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις την 24ην παράγραφον της 14ης Κατηχήσεως του αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Μέχρι τώρα έγινε ανάλυσις επί του μεγάλου θέματος της Αναστάσεως του Χριστού. Η Ανάστασις του Χριστού αποτελεί ένα γεγονός. Αδιάσειστον γεγονός· το οποίον καθορίζεται τόσον από τους μάρτυρες, όσο και από τους προφήτας. Έτσι λοιπόν οι μάρτυρες του γεγονότος και οι προφήται, δίνουν την μαρτυρίαν τους και πλέον η Ανάστασις του Χριστού μέσα στην Ιστορία είναι αδιάσειστος. Δεν μπορεί κανείς να διασείσει την Ανάσταση του Χριστού. Πολλοί επεχείρησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Στο τέλος γρονθοκόπησαν επάνω σε καρφιά.

     Ο Παύλος αν επέστρεψε, είναι γιατί ανεστήθη ο Χριστός. Ο ίδιος θα πει αργότερα «Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα;». Κι όταν θα απολογείται εις τον Φήστον κ.λπ. εις τον Ηρώδην τον Αντύπα, θα λέγει ακριβώς αυτό: ότι «Πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό», κάνει ολόκληρη περιγραφή, «Μου συνέβη ετούτο κι εκείνο». Και ότι «εγώ είδα τον αναστάντα Ιησούν». Ο Παύλος λοιπόν, το φαινόμενον ‘’Παύλος’’ είναι ανερμήνευτον. Και ερμηνεύεται μόνον γιατί ο Χριστός ανεστήθη. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Συνεπώς οι μάρτυρες πολλοί.

Θεολογικό σχόλιο στην Ανάληψη του Κυρίου


«ΑΝΕΒΗ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΑΛΑΛΑΓΜΩ, ΚΥΡΙΟΣ ΕΝ ΦΩΝΗ ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ»
       Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού αποτελεί έναν χαρμόσυνο εορτολογικό σταθμό μέσα στην όντως ευφρόσυνη αναστάσιμη περίοδο της Εκκλησίας μας. Με αισθήματα αγαλλιάσεως οι ορθόδοξοι πιστοί κατακλύζουμε την ιερή αυτή ημέρα τους ναούς για να αναπέμψουμε ευχαριστήριες ωδές στο Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κύριο και να υμνήσουμε την αγία Ανάληψή Του στους ουρανούς, εκεί από όπου καταδέχθηκε να κατέβει, προκειμένου να επιτελέσει το σωτήριο έργο του ανθρωπίνου γένους (Ιωάν.3,13.Φιλιπ.2,6-11). Υμνούμε την επάνοδό Του στο θείο θρόνο της άφατης μεγαλοσύνης Του, στα δεξιά του Θεού Πατέρα, προς τον Οποίο θα είναι εσαεί ο μεγάλος και αιώνιος μεσίτης μας (Α΄Τιμ.2,5).
       Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μετά την λαμπροφόρο Ανάστασή Του από τους νεκρούς, δεν εγκατέλειψε αμέσως τον κόσμο, αλλά συνέχισε για σαράντα ημέρες να εμφανίζεται στους μαθητές Του (Πράξ.1,3). Αυτές οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις Του προς αυτούς είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Έπρεπε οι πρώην δύσπιστοι και φοβισμένοι μαθητές να βιώσουν το γεγονός της Αναστάσεως του Διδασκάλου τους και να αποβάλλουν κάθε δισταγμό και ψήγμα απιστίας για Εκείνον. Έπρεπε να αποβάλλουν κάθε ίχνος λαθεμένης μικροεθνικιστικής ιουδαϊκής αντίληψης για το Μεσσία. Να συνειδητοποιήσουν πλήρως τον πανανθρώπινο χαρακτήρα του απολυτρωτικού έργου του Σωτήρα και να ξεχάσουν κάθε σκέψη για «ανάσταση του βασιλικού θρόνου του Δαβίδ» και την κυριαρχία του κόσμου. 

Η Ανάληψη του Κυρίου

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Σαράντα ημέρες μετά την Ανάσταση του Θεανθρώπου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τη Δεσποτική Εορτή της εις ουρανούς Αναλήψεως του Κυρίου. Πρόκειται για μια εορτή, που επειδή πέφτει πάντοτε την Πέμπτη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή καθημερινή, δεν έχει ανάλογη της σημασίας της θέση στη συνείδηση του λαού, όπως συμβαίνει με άλλες μεγάλες εορτές, σαν αυτές των Χριστουγέννων, των Θεοφανείων, του Ευαγγελισμού, της Αναστάσεως, κ.α. Ακόμη, ειδικά στην εορτή της Αναλήψεως, απέχει ο μαθητόκοσμος, διότι τέτοιες ημέρες έχουν εισέλθει στην εξεταστική περίοδο, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να αδυνατούν να συνοδέψουν τους μαθητές τους για εκκλησιασμό. Ακόμη εμείς οι μεγαλύτεροι, ασκούμενοι καθημερινά με τις βιωτικές μας μέριμνες, ακούμε και μαθαίνουμε για την εορτή αυτή πολλά χρόνια αργότερα, ίσως και δεκαετίες μετά από τα σχολικά μας χρόνια, χωρίς να έχουμε βιώσει λατρευτικά αυτή τη μεγάλη εορτή και πανήγυρη.
Η Ανάληψη ακολουθεί την Ανάσταση. Είναι αμέσως μετά το διάστημα των σαράντα ημερών, που ο Κύριος εμφανιζόταν συχνά στους μαθητές του. Στο διάστημα αυτό ο Κυριος, με τις συνεχείς εμφανίσεις του αλλά και εξαφανίσεις του, πρώτον αποδεικνύει το γεγονός της Αναστάσεως Του και δεύτερον γυμνάζει πνευματικά τους μαθητές Του. Πρέπει με λίγα λόγια οι μαθητές του Κυρίου και μέλλοντικοί Απόστολοι να χειραφετηθούν από τη συνεχή σωματική αίσθηση και αντίληψη του Χριστού. Τους προετοιμάζει, με λίγα λόγια, να Τον επιζητούν με τους πνευματικούς τους οφθαλμούς στο επόμενο διάστημα της δικής τους αποστολής προς τα έθνη. Έτσι η ένσαρκος παρουσία του Κυρίου στη γη που άρχισε με τη γέννησή Του εδώ σταματά.

Ἑλληνικαὶ ἐπαρχίαι, ΟΧΙ Νέαι Χῶραι

 

Ἑλληνικαὶ ἐπαρχίαι, ΟΧΙ Νέαι Χῶραι

Τοῦ Ἀρχιμ. π. Θεοκλήτου Τσίρκα

  Στὴ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία οἱ Ἀναρίψτες ἔπαιζαν σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπικοινωνία μὲ τὶς ἄλλες χῶρες, ἔστω καὶ ἂν αὐτὲς διέκειντο ἐχθρικῶς πρὸς τὴν Αὐτοκρατορία.

Κατά φαντασίαν… χριστιανοί !

 

     Φαντασιωνόμαστε πολλές φορές μεγαλεπήβολα σχέδια για τον εαυτό μας, θέτουμε στόχους που μοιάζουν ηρωικά κατορθώματα, θα θέλαμε να προσφέρουμε γενικά στην κοινωνία μας με μιαν αγάπη περιεκτική του ανθρώπου. 

11 Ιουν 2024

Ἄλλο «ἀποτυχὼν» καὶ ἄλλο «ἀποτυχημένος»!

 

Ἄλλο «ἀποτυχὼν» καὶ ἄλλο «ἀποτυχημένος»!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

   Τὸ κάνουμε πολλὲς φορὲς τοῦτο τὸ λάθος, φίλοι… Ταυτίζουμε, δηλαδή, τὸν ἀποτυχόντα μὲ τὸν ἀποτυχημένο. Τὸ κάνουμε ἀκόμη καὶ κατὰ τοῦ ἰδίου μας τοῦ ἑαυτοῦ. Καὶ κυρίως κατ’ αὐτοῦ! Καλὸ εἶναι, λοιπόν, νὰ διευκρινίσουμε τὰ πράγματα…

Η Συντονιστική Ἐπιτροπή τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Παπικών και Ορθοδόξων προσβλέπει στήν προσεχῆ ἐπέτειο τῆς συμπλήρωσης 1.700 ἐτῶν ἀπό τή σύγκληση τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου το 2025.

 

Μπάρι (Ἰταλία), 3–7 Ἰουνίου 2024

….Τά μέλη προσβλέπουν στήν προσεχῆ ἐπέτειο τῆς συμπλήρωσης 1.700 ἐτῶν ἀπό τή σύγκληση τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού πραγματοποιήθηκε στή Νίκαια τό 325, καί προσεύχονται ὥστε αὐτό τό γεγονός νά ἀποτελέσει πηγή ἔμπνευσης στήν πορεία πρός τήν ἀποκατάσταση τῆς πλήρους κοινωνίας….

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος [Ασπρόκαστρο (Άκκερμαν) 12.6.1492]

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος [Ασπρόκαστρο (Άκκερμαν) 12.6.1492]
Δοὺς αἷμα βραχύ, ὦ Ἰωάννη μάκαρ,
ἐξηγόρασας βασιλείαν τοῦ πόλου.
ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από την Τραπεζούντα και ήταν ένας πολύ μορφωμένος πρόκριτος αυτής της πόλης. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα ευσεβής. Η εργασία του ήταν το εμπόριο.
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΟ ΠΛΟΙΑΡΧΟ: Κάποτε, επιβιβάσθηκε σ' ένα τούρκικο πλοίο για να συνοδεύσει τα εμπορεύματα του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η προσευχή, η νηστεία και η ελεημοσύνη που εκδήλωσε ο Ιωάννης, κίνησε τον φθόνο του Τούρκου πλοιάρχου, ο οποίος θέλησε να τον προσηλυτίσει στο Ισλάμ.
Έτσι με μακρές συζητήσεις προσπαθούσε να τον πάρει με το μέρος της θρησκείας του. Ο Ιωάννης μορφωμένος καθώς ήταν και, κυρίως, έμπειρος σχετικά με τις Γραφές, νίκησε κατά κράτος με τα επιχειρήματά του τον πλοίαρχο στις θρησκευτικές αυτές συζητήσεις.

Άγιος Απόστολος Βαρνάβας

 Απόστολος Βαρνάβας: Ο πνευματικός μας ως χριστιανών ονοματοθέτης |  Πεμπτουσία

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

     ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

            Ένας από τους πλέον δραστήριους Αποστόλους υπήρξε και ο άγιος Βαρνάβας, μια πραγματικά σημαντική μορφή της Καινής Διαθήκης και της αρχαίας Εκκλησίας, στην οποία προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες. Συγκαταλέγεται στους  Εβδομήκοντα Αποστόλους, τους οποίους απέστειλε στον κόσμο ο Χριστός να κηρύξουν το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού.

Διαθρησκειακή εκδήλωση στην Θράκη από το ΑΠΘ με συμμετοχή του τμήματος των μουσουλμανικών σπουδών.

 

Οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικές πτυχές της διαθρησκειακής συνύπαρξης στην Θράκη και να εμπλουτίσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις.

Η οντολογική υπομονή

 

Η οντολογική υπομονή

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών -Δρος Θεολογίας

  Ο κάθε άνθρωπος, πορευόμενος σ᾽ αυτήν την πρόσκαιρη ζωή, βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με ποικίλες δοκιμασίες και προβλήματα, προερχόμενα είτε  από τον εαυτό του είτε από τους συνανθρώπους του. Όλες αυτές τις καταστάσεις καλείται να τις αντιμετωπίσει με υπομονή. Τι σημαίνει, όμως, υπομονή;

   Ετυμολογικά «υπομένω» σημαίνει «μένω κάτω από κάτι». Στην Πατερική διδασκαλία αυτό το «κάτω»,  από το οποίο οφείλω να μένω, είναι το Θείο θέλημα. Σε κάθε περίσταση αναλογίζομαι ποιο είναι το θέλημα του Θεού και το πράττω. Έτσι ηρεμώ και πορεύομαι στην ζωή μου με ειρήνη και ελπίδα για την παρέλευση της δυσκολίας, χωρίς να διαταράσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις μου. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μας βεβαιώνει: «Η θλίψις υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα• η δε ελπίς ου καταισχύνει, ότι η αγάπη του θεού εκκέχυται εν ταίς καρδίαις ημών διά πνεύματος αγίου του δοθέντος ημίν» (Ρωμ. 5, 4).

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
        Μια από τις δραματικότερες περιόδους της εκκλησιαστικής μας ιστορίας είναι και ο 20ος αιώνας, όπου δοκιμάστηκαν σκληρά πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίας από τα μαρξιστικά καθεστώτα. Χιλιάδες κληρικοί όλων των βαθμών καθώς και εκατομμύρια πιστοί διώχτηκαν, βασανίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους, με μόνη αιτία ότι πίστευαν στο Θεό και ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ένας από αυτούς τους χιλιάδες κληρικούς  ήταν και ο άγιος Λουκάς ο Ιατρός, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com