16 Ιουλ 2022

Συνυπεύθυνος ὁ Σεβ. Γλυφάδας!

Ὅλοι ἀπόρησαν, ἂν ὁ Ἀρχ. Ἀμερικῆς εἶχε λάβει ἄδειαν ἀπὸ τὸν οἰκεῖον Ἐπίσκοπον διὰ τὴν βάπτισιν τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ὁ Σεβ. Γλυφάδας ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν πρός τόν Μακ. Ἀθηνῶν τῆς 11ης Ἰουλίου, γράφων τά ἀκόλουθα:

«Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θορύβου πού προεκλήθη ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου τελέσεως τοῦ μυστηρίου τῆς βαπτίσεως δύο παιδιῶν, τά ὁποῖα ἀνατρέφονται ἀπό δύο πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλου, προάγομαι εὐλαβῶς νά ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:

1.Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς μοῦ ἐζήτησεν ἐγγράφως ἄδειαν νά τελέσῃ «τήν βάπτισιν τῶν δύο τέκνων τῆς ἐκ Σικάγου ὁρμωμένης ὁμογενειακῆς οἰκογενείας Μπούση», ὅπως προκύπτει ἐκ τοῦ συνημμένου ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 140/21.6.2022 ἐγγράφου του. Ὡς εἰκός, ἐκ τῆς ἐν λόγῳ ἀναφορᾶς οὐδέν δυνάμενον νά προκαλέσῃ ἔστω καί τήν παραμικράν ὑπόνοιαν περί τοῦ ἐν τέλει γενομένου ὑφίσταται. Διό καί, ἐπειδή οὐδεμίαν γνῶσιν εἶχον περί τοῦ ἐν τέλει τελεσθέντος, φιλαδέλφως παρέσχον τῷ Σεβασμιωτάτῳ τὴν κανονικήν ἄδειαν διά τήν ἱερουργίαν τοῦ μυστηρίου. Ἔκτοτε οὐδεμίαν, παντός εἴδους, ἐπικοινωνίαν εἴχομεν μετά τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς, οὔτε πρό τῆς βαπτίσεως, οὔτε μετ’ αὐτήν.

2. Ἐγώ δέν παρευρισκόμην εἰς τόν Ναόν κατά τήν τέλεσιν τῆς ὡς εἴρηται βαπτίσεως. Τά συμβάντα ἐπληροφορήθην τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου, 09.7.22, ὑπό τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ.

3. Ὡς προκύπτει ἐκ -τῆς συν­ημμένης- ἀναφορᾶς τοῦ Προϊ­σταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀνάδοχοι τῶν βαπτισθέντων εἶναι ὁ κ. Γεώργιος Μπούσης καί ἡ κ. Εὐγενία Νιάρχου, ἀμφότεροι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Συνελόντι εἰπεῖν, ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς ἐνήργησεν αὐτοβούλως, αὐθαιρέτως καί ἀντικανονικῶς ἐντός τῆς Μητροπόλεώς μου, καθ’ ὅσον, ἐνῶ ἐγνώριζε κα­λῶς, ὅτι τά παιδιά δέν ἀνήκουν εἰς οἰκογένειαν κατά τά θέσμια τῆς Ἐκκλησίας, οὐδέν ἀνέφερεν εἰς ἐμέ. Ἐάν μέ εἶχεν ἐνημερώσει θά εἶχον ἀναφερθῆ εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον, προκειμένου Αὕτη νά ἀποφασίση περί τοῦ πρακτέου».

Ὁ Σεβ. Γλυφάδας ἐπιχειρεῖ νὰ καλύψη τὰς εὐθύνας του μὲ τὴν αἰτιολογίαν ὅτι δὲν ἐγνώριζε. Πρῶτον, ἔπρεπε νὰ καταδικάση δημοσίως τὸ γεγονός, ἔστω ὅταν τὸ ἐπληροφορήθη. Δεύτερον, οἱ ἱερεῖς του εἶναι ἀνίδεοι καὶ τὸ ἀντελήφθησαν ἐκ τῶν ὑστέρων; Τρίτον, ὤφειλε νὰ ἐπικοινωνήση ἔστω καὶ τώρα μὲ τὸν Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρον καὶ νὰ παραπονεθῆ. Τέταρτον, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ δημοσιότητα, ἀλλὰ ὅτι δὲν ἐνοχλεῖται ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν παρένθετη μητρότητα, τὴν υἱοθεσίαν τῶν ὁμοφυλοφίλων κ.λπ. Πέμπτον, ἂν ἦτο ἁρμοδιότης τῆς ΔΙΣ, τότε ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι καὶ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ πιέση τὴν ΔΙΣ, διὰ νὰ τοποθετηθῆ. Τί νὰ ἀναμένη ὅμως κανείς ἀπό τόν Σεβ. Γλυφάδας…;

Ορθόδοξος Τύπος

…………………………………………………………

Δείτε και:

-Το εκκλησιαστικό παράπτωμα του Ελπιδοφόρου θα πρέπει να δικαστεί εκεί που τελέστηκε δηλαδή στην Εκκλησία της Ελλάδος και να μην παραπεμφθεί από την ΔΙΣ στο Φανάρι για πιθανόν κουκούλωμα!

-Ήταν τυχαία πράξη η τέλεση της ατυχούς βάπτισης από τον Ελπιδοφόρο ή καθ´υπαγόρευση;

-Πειραιώς Σεραφείμ: «Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και το “νέον ευαγγέλιον” »

-Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας για την βάπτιση από τον Αμερικής Ελπιδοφόρο δύο παιδιών από ζευγάρι του ιδίου φύλου.

-Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος ευλόγησε τη βάφτιση παιδιών gay ζευγαριού ομογενών στην Αθήνα

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΙ ΕΙΝΑΙ ,ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΗΣ ΔΙΣ!ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ!ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΘΑ ΧΩΡΙΣΕΙ Η ΗΡΑ ΑΠ ΤΟ ΣΤΑΡΙ. ΚΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΠΟΙΗΣΑΤΩ ΕΤΙ!

Λυκούργος Νάνης είπε...

Για το σκανδαλώδες συμβάν του ναού της Γλυφάδας, υπάρχουν ένοχοι.
Με διευθύνσεις και ονόματα. Όπως και για το παρόμοιο με αυτό, στο ναό του αγίου Νικολάου του Ραγκαβά.
Και η ενοχή δεν πρέπει να περιορισθεί μονάχα στους αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο και π. Αλεξάνδρου Καριώτογλου αλλά και στους "θεωρητικούς" που προηγήθηκαν αυτών με τις απαίσιες απόψεις τους.
Ολοι τους είναι ένοχοι ενώπιον της αδιαφθορου εκκλησιαστικής συνειδήσεως και υπόδικοι.
Και πρέπει άμεσα να κινηθεί η κανονική διαδικασία σε βάρος τους.
Αρκετή πνευματική ζημία έχουν προξενήσει μέχρι τώρα.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com