11 Ιουν 2019

Μακαριώτατε, προσέξατε!!!

esperinos oikoumeniko2
Ἐγράφη κατ’ ἐπανάληψιν ὅτι τὸ ἐπίκεντρον τῶν συζητήσεών σας, Μακαριώτατε, μὲ τὸν Πατριάρχην ἦτο τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα καὶ ὅτι σεῖς προτίθεσθε νὰ ἀναγνωρίσητε τὴν ψευδοαυτοκεφλίαν τῶν σχισματικῶν τοῦ Κιέβου.

Μακαριώτατε, ὁ Πατριάρχης εὑρίσκεται εἰς τελείαν ἀπόγνωσιν. Πληρώνει τὰς συνεπείας τῆς ἀφροσύνης του. Οὐδὲν Πατριαρχεῖον καὶ οὐδεμία ἄλλη αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἀνεγνώρισαν τὴν αὐθαίρετον, σκανδαλώδη καὶ ἀντικανονικὴν ἐνέργειαν τοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος τώρα προσπαθεῖ νὰ σᾶς παρασύρη, Μακαριώτατε, εἰς ἕνα πρωτοφανῆ ἐκκλησιολογικὸν ἐκτροχιασμόν.
Ὁ ἱερὸς Κλῆρος παντὸς βαθμοῦ, ὅλοι οἱ γνωρίζοντες καλῶς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα καὶ ἡ θεολογικὴ κοινότης ἔχουν καταδικάσει τὴν σχισματικὴν ψευδοεκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.
d16df
Τὰ ὅσα ἔγραψε πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος, ὅτι ὑπάρχει δεδομένον νὰ μὴ ἀρνηθῆ ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία τὴν ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου περὶ τῆς ἐν λόγῳ αὐτοκεφαλίας, ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς αὐτοκεφαλίας αὐτῆς πρέπει νὰ ληφθῆ ἄνευ ψηφοφορίας καὶ ὅτι μία αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία δὲν δύναται νὰ κρίνη οἱανδήποτε ἀπόφασιν ἄλλης αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος.
Ἐὰν τελικῶς οὐδεμία τοπικὴ Ἐκκλησία ἀναγνωρίση τὴν πραξικοπηματικὴν ἐνέργειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἴσως ἀκυρωθῆ ἀφ’ ἑαυτῇ ἡ αὐτοκεφαλία. Δημοσιοποιοῦμεν ἀκόμη καὶ τὴν σκέψιν νὰ ἀνακαλέση τὸ Πατριαρχεῖον αὐτὴν τὴν παντάπασιν ἀπαράδεκτον αὐτοκεφαλίαν.
Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ Πατριαρχείου θὰ εἶναι ὀλιγώτερον ὀδυνηρὰ δι’ αὐτὸ ἀπὸ μίαν Συνοδικὴν κατάργησιν τῆς «γκανγκστερικῆς» αὐτῆς αὐτοκεφαλίας.
8f3bac9f add
Μακαριώτατε, τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ δύο ἁρμόδιαι Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ συναπεφάσισαν νὰ προτείνουν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τὴν ἀναγνώρισιν τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας («Ἑστία», 30/5/2019) θὰ ἀποδειχθῆ, κατὰ τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα, ὡς ὄνειδος διὰ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον. Ὅταν δημοσιοποιηθῆ τὸ κείμενον αὐτῆς τῆς γνωμοδοτήσεως, θὰ ὑποστῆ τρομακτικὴν κριτικήν. Ἤδη εἰς τὸν «Ο.Τ.» ἔχουν δημοσιευθῆ τεκμηριωμέναι μελέται, αἱ ὁποῖαι καὶ μόνον αὐταί, ὡς προβλέπεται, θὰ ἀνατρέψουν ἄρδην τὴν ἐπιχειρηματολογίαν αὐτῆς τῆς προβληματικῆς, ὡς φαίνεται ἐκ τῶν προτέρων, Γνωμοδοτήσεως.
Μακαριώτατε, ἐὰν μία Πανορθόδοξος Σύνοδος καταργήση τὴν ἐν λόγῳ αὐτοκεφαλίαν (προϊὸν κοσμικῆς καταπιέσεως), τότε θὰ εἶναι «ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης» καὶ θὰ καταρρακωθῆ, ἀθεραπεύτως, τὸ κῦρος τῆς ἐν Ἑλλάδι Διοικούσης Ἐκκλησίας. Μακαριώτατε, προσέξατε.
Δείτε και:

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΟΙΝΩΝΩΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΣ ΕΣΤΩ

Ανώνυμος είπε...

Ποιος σας εξουσιοδότησε κ. Ιερώνυμε να συμπροσεύχεσθε με ακοινώνητους και αυτοχειροτόνητους;

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος ελέγξτε αυστηρά τον κ. Ιερώνυμο.

Ανώνυμος είπε...

ξεφτιλα...

Ανώνυμος είπε...

Έπεσε και ο Ιερώνυμος. Στο τέλος της ζωής του στην άβυσσο του σχίσματος! Τι ανείπωτη ντροπή για την Εκκλησία της Ελλάδος! Ας μην τον ακολουθούν οι ιεράρχες!

Ανώνυμος είπε...

Η ἀγνωστη γυναίκα γιατί έχει ανέβει εκεί πάνω στα καθίσματα των ιερωμένων;
Ποιός την τοποθέτησε εκεί παρά την τάξη της Εκκλησίας και γιατί;
Ποιός ο ρόλος της;

Δημήτριος Αθανασός είπε...

Ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, έλεγε,πως μετά το σχίσμα ,η δύση, έπαψε να πολεμά το σατανά.
Ο μολυσμός των πλείστων επισκόπων από τη δυτική θεολογική σκέψη, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις..Ως εκ τούτου,δεν κατανοείται ο φορέας της αγιοπνευματικής Χάριτος και επομένως δεν κατανοείται και ο φορέας της δαιμονιώδους επίρρειας...Πατέρες και αδελφοί,και στην Ελλάδα μας,ο μετασχηματισμός του σατανά σε άγγελο φωτός δεν διακρίνεται εξαιτίας αυτού του μολυσμού από τη δυτική θεολογική σκέψη...
Ζούμε σε έσχατα χρόνια.. Είθε η Χάρις της Παναγίας μας, να μας επισκιάζει και να περιφρουρεί το χώρο της καρδίας μας Αμήν.

Ανώνυμος είπε...

Δεν μας έφθαναν ο επάρατος οικουμενισμός και η βαθειά εκκοσμίκευση,που λυμαίνονται τον επίσημο εκκλησιαστικό βίο, μας προέκυψε και η επιχείρηση εκκλησιαστικής νομιμοποιήσεως, από την πλευρά της Ελλαδικής Εκκλησίας, του εν Ουκρανία εκκλησιαστικού πραξικοπήματος.
Όπως διαφαίνεται από την αναδίφηση της εκκλησιαστικής ειδησεογραφίας ο
μεγάλος ολετήρας της οικουμενικής Ορθοδοξίας, ο πλειστάκις καθαιρετέος, ένεκα των οικουμενιστικών του εγκλημάτων, ο πάπας της Ανατολής, επιδιώκει την παντί σθένει σύναψη εκκλησιαστικής κοινωνίας μεταξύ της ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ Εκκλησίας της Ελλάδος και της ψευδο-εκκλησίας του Επιφανίου.
Δυστυχώς ο παταγωδώς αποτυχών ως αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος ο Β’, μάλλον κλίνει προς ένα τέτοιο απευκταίο ενδεχόμενο.
Καλούνται, οι εν προκειμένω ορθοφρονούντες Ελλαδίτες μητροπολίτες, με επικεφαλής τον άγιο Κυθήρων, να αιτηθούν την κατεπείγουσα σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας με μοναδικό θέμα αυτό της Ουκρανίας, και να καταστήσουν υποδίκους τους μητροπολίτες εκείνους που καθ οιονδήποτε τρόπο συμφύρονται με τους σχισματικούς της εν λόγω χώρας.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης: θα φτάσουμε ακόμα και στην αποστασία του κλήρου.

Ο καθηγητής μικροβιολογίας Γεώργιος Πιπεράκις, προσωπικός ιατρός του Αγίου Πορφυρίου, λέγει μεταξύ άλλων σε μια συνέντευξη για τον Άγιο Πορφύριο:

"Όταν κάναμε κουβέντα (με τον Άγιο Πορφύριο) για την κατάπτωση του κόσμου και ότι πηγαίνει προς το κακό έλεγε ότι "όλα χαλάνε, θα πηγαίνουμε προς το χειρότερο, προς το κακό", ενώ τόνιζε ότι θα φτάσουμε ακόμα και στην αποστασία του κλήρου. Τον ρώτησα με αγωνία, εμείς τι θα κάνουμε; Μου είπε ότι θα πιαστείτε από την κολώνα της Εκκλησίας και θα κρατιέστε εκεί. Καλά του είπα, ποια θα είναι η Εκκλησία, τι σημαίνει να κρατηθούμε από την κολώνα της Εκκλησίας; Εκείνος επέμεινε, από την πίστη σας, από την αληθινή Εκκλησία".

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com