5 Οκτ 2022

Κατακραυγαὶ Πατριάρχου διά Ψευτοκιέβου

 

Κατακραυγαὶ Πατριάρχου διά Ψευτοκιέβου

Γράφει ὁ κ. Π. Κοσμίδης, θεολόγος

Μέ παταγώδη ἀποτυχία, ἐστέφθη ἡ πρόσ­­φατος “Πιλοτική” εἰσβολή, στή Βόρειο Ἑλλάδα, στήν νῆσο Θάσο καί στήν πόλι τῆς Καβάλας (Νεάπολι), 3/9/22 ἕως 6/9/22. Ποίων ἐπισήμων; Τοῦ ἐν Φαναρίῳ Πατριάρχου καί τοῦ ἀχειροτονήτου “Ψευτο-Κιέβου” Ἐπιφανίου, τῇ ἐπικουρίᾳ τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἑλλάδος.

Συγκεκριμένα, στήν Καβάλα, ἔδρασε, ὁ μή ὀργανωμένος εὐσεβής λαός, «ἡ χαρά καί στέφανος» (Φιλιππ. δ’ 1) τοῦ Ἀπ. Παύλου. Αὐτός, ὁ καταφρονεμένος πιστός λαός. Τό πνευματικό προλεταριᾶτο, παρά τίς ἀπειλές καί τίς ἀπαγορεύσεις, ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου ἐτελέσθησαν οἱ βεβηλώσεις, οἱ τελετουργικές ἀθλιότητες, ἀπεδοκίμασε ἐντόνως τούς βλασφήμους. Παρά τά δρακόντεια, δῆθεν, μέτρα ἀσφαλείας, τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων, ἡ βοή μεταφερόταν ἀπό τίς τηλοψίες. «Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι // Μαραθῶνι // χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν».

Ἀπέτρεψαν τό δρᾶμα νά παιχθῆ, μέ ἀποκλεισμό τοῦ λαοῦ. Μέ ψευδῆ, μέ φαινομενική ἔγκρισί του. Χωρίς κανένα πυροβολισμό. Λοιπόν, Χάριτι Θεοῦ, κατεκεραύνωσαν μία «μεῖξι ἄμικτο καί πέρας δίχως τέλος».

“Ναυτικός Ἀποκλεισμός” Θάσου

Στή πανέμορφη νῆσο Θάσο, στό ἀποκαλούμενο «Δάκρυ τῆς Ἀφροδίτης», ἐπανελήφθη τό ἴδιο σενάριο τοῦ θαλασσίου ἀποκλεισμοῦ, ὅπως διεδραματίσθη καί στήν “Ψευδοσύνοδο” τοῦ Κολυμβαρίου στήν Κρήτη (2016). Ἀπηγορεύθη οἱαδήποτε πρόσβασις διά θαλάσσης. Οὕτως ὥστε, οὐδείς σεμνῶς διαμαρτυρόμενος νά ἐπιτύχη νά προσεγγίση πρός τούς τελουμένους θεατρινισμούς. Σέ ἀπόστασι βολῆς καί ἀκοῆς πρός τόν ἀχειροτόνητο Ντουμένκο (Ἐπιφάνιο), τόν ἐνδεδυμένο μέ τά ἀρχιερατικά ἄμφια καί μέ τούς συναυτουργούς του. Μάλιστα, ὁ “Ναυτικός Ἀποκλεισμός”, παρεμπόδισε ἕνα βαρύτατα ἀσθενοῦντα νέο, ὥστε, νά μεταφερθῆ ἄμεσα στά νοσοκομεῖα καί γι’ αὐτό τό λόγο, διεκινδύνευσε ἡ ζωή του.

Κατά τίς νεοφανεῖς Ρωμαϊκές φιέστες, στήν γαλαζοπράσινο ποικιλόχρωμο νῆσο Θάσο, παρέστησαν ἐλάχιστοι πολυπράγμονες γηγενεῖς. Αὐτοί προσῆλθαν, μᾶλλον, γιά νά ἐκτονωθοῦν, λοιδοροῦντες τίς κρατικο-θρησκευτικές καινοφάνιες. Ἐκεῖ σκηνοθετήθησαν, τά περίφημα “Σατουρνάλια”. Ρασοφοροῦντες, πανηγύριζαν, χωρίς ἴχνος αἰδοῦς, θεατρικῶς καί οὐχί θεοπρεπῶς.

Οὐρανομήκης Ἀπουσία Ἐπισκόπων

Κατά τίς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεις, ἀπουσίαζε εὐγλώττως, σχεδόν τό σύνολο ἀπό τούς ἑκατόν τριάκοντα (130) Ἑλλαδίτες Ἀρχιερεῖς καί τούς τεσσαράκονται (40) περιφερομένους στήν Ἑλλάδα. Συγκεκριμένα, ἀπό τούς ἑκατόν ἑβδομήκοντα (170) ἐπιχωρίους Μητροφόρους, “συλλειτούργησαν”, πλήν, τοῦ ἐπιχωρίου ἐν Καβάλᾳ, μόνον τρία (3) ἄτομα (ὁ Διδυμοτείχου, ὁ Ἐλευθερουπόλεως καί ὁ Καστορίας). Ἀκόμη καί αὐτοί μέ προφανεῖς φιλοδοξίες καί ἰδιοτέλειες. Τουτέστιν, γλίσχρα παρουσία 4 ἀπό τούς 170, ποσοστό 2%. Ἑπομένως, ἐκκωφαντική ἀπουσία τοῦ συντριπτικοῦ 98%. Τί πιό κραταιό ἀποδεικτικό ἀπορριπτικό στοιχεῖο ἀπό αὐτό; Σημειωτέον πώς, ὁ ἐν Καβάλᾳ πρωτοστάτης τῆς πανηγύρεως, οὐδόλως τιμᾶ τό ἴδιο ὄνομά του (Στέφανος γάρ), ἀντιστρατευόμενος πρός τό, τρυφερό πρός Φιλιππησίους, παύλειο λόγιο, «χαρά καί στέφανός μου» (Φιλιππ. δ’ 1).

Καί γιά νά ἐπεκτείνουμε τούς ἀναλογικούς συσχετισμούς καταγράφουμε αὐθεντικά: Ἐπί μία ὁλόκληρο σχισματική τετραετία (2019-2022), ἀπό τούς χιλίους (1.000) περίπου Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, πόσοι “συλλειτούργησαν”, μέ τούς ἀχειροτονήτους, τούς θεατροποιημένους λαϊκούς μέ τά ἀρχιερατικά ἄμφια, ἤτοι τούς, Ντουμένκο (Ἐπιφάνιο) καί ΣΙΑ (cia); Ὄχι περισσότεροι ἀπό δεκαπέντε (15) περίπου πρόσωπα, ἤγουν, μέγα ποσοστό τοῦ 1,5%. Προφανέστατα, μέσα στήν Ἱερή Του Μάνδρα, ὁ Θεός προστάζει, «μή μεταίρειν ὅρια αἰώνια, ἅ οἱ θεοφόροι Πατέρες ἔθεντο».

Ἀγνοοῦμε τήν ἀπρόσιτο Θεία Βουλή. Κύριος οἶδε τίς αἰτιότητες, ἀλλά, … δύο Ἑλλαδίτες Ἐπίσκοποι ἀπεβίωσαν “αἰφνιδίως” ἀπό “Ξαφνικίτιδα”, ὁ ἕνας συλλειτουργήσας μέ ἀχειροτονήτους καί ὁ ἕτερος ἐγκολποφορέσας ἀχειροτόνητο. Καί, παλαίφατος Ἱ. Μονή, ἐπυρπολήθη, ἐπιτρέψασα “λειτουργία” ἀχειροτονήτων τῆς Ψευτο-Εκκλησίας στό Καθολικό της.

Ἀνεξάντλητον προπαγανδιστικόν “Λιβάνισμα”

Ἄλλοτε, ὁ ἅγιος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος [1918-1968 (ἐκλογή)-1974 (διωγμός)-2007], ἐπεσκέφθη ἕνα χωρίο, προκειμένου νά ἱερουργήση.

-«Διαθέτουμε καλό θυμίαμα Δέσποτα», ἐδήλωσε ὁ οἰκεῖος πρεσβύτερος.

-«Ἀπό θυμίαμα μπόλικο. Ἀλλά, ἀπό πιστούς ἀνθρώπους, τίποτε δέν διακρίνω», ἀπεκρίθη ἐκεῖνος στενοχωρημένος, ἀναφερόμενος στό ἰσχνό ἐκκλησίασμα.

Ἀπό λιβανίσματα καί δοξολογήματα, πληθωρικά πρός τούς ἐκτροχιασμένους ἐκκλησιαστικούς εἰσβολεῖς καί καταληψίες τῆς Ἱερᾶς “Μάνδρας”. Ἀπό πνευματική οὐσία, παραδοσιακότητα καί πατερικότητα, οὐδέν, μηδέν. Μᾶλλον, ἀρνητικά καί κάτω καί αὐτοῦ τοῦ μηδενός.

Κατάλυσις Ὀνειροφαντασιῶν “Βοσπόρου”

Μέ ὅλα αὐτά ἡ βασική Κανονικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, διαστρεβλώνεται, ἀποδομεῖται καί ἀπαξιώνεται. Τελευταία εὐκαιρία τῶν πρωτεργατῶν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς ἐγωϊστικές καί φιλόδοξες ἑωσφορικές ἐμμονές τους. Ὁ κόσμος καί ἡ γεωπολιτική κατάστασις συνθέτουν μία ἀνασφαλῆ κινουμένη ἄμμο. Ἀκατάλυτη καί μοναδική σταθερά, σέ ἕνα ἀβέβαιο ὁρίζοντα, ἐκλάμπει μόνον ἡ ἀληθής Ὀρθοδοξία μέ τούς Ἱ. Διαχρονικούς Κανόνες της.

Ὁ ἐξωφρενικός στροβιλισμός τῶν ἀφελῶν, γύρω ἀπό τόν μῦθο τῆς μονοκρατορίας τῆς Οὐασιγκτῶνος, παρομοιάζεται μέ τά ἔντομα, περιφερόμενα γύρω ἀπό τή φλόγα ἑνός κεριοῦ, ὅπου καί καταφλέγονται.

Τροφοδοτοῦνται θρησκευτικοί διχαστικοί Ἐμφύλιοι πόλεμοι. Συντηροῦνται ἀβάσιμες ὀνειροφαντασίας καί ψευδαισθήσεων, ὅτι τάχα, τελικῶς θά ἐπιβληθῆ ἡ ἀλκή τῶν ἰσχυρῶν, ἑνός “Ψευδο-Μονοπολικοῦ” κόσμου. Πληρωμένες Προπαγάνδες, ἀμνηστεύουν τό ἐκκλησιολογικό κακούργημα, θολώνουν τήν ἀλήθεια καί προβάλλουν ἕνα βορβορώδη “Οἰκουμενισμό”.

Οἱ ὅποιοι “λυκοποιμένες”, οἱ αἰχμαλωτίσαντες τό Ποίμνιον, ἀποτιμοῦνται ὡς ἀνίσχυροι “Πυγμαῖοι”, ὡς ὁλοκληρωτικά ἄβουλοι καί ὡς προκλητικά ἀνίκανοι. Ὑποβάθμισαν τούς Ἱερούς Θεσμούς, ἐπειγόμενοι μόνον νά αὐτοδοξάζωνται μέσα ἀπό τίς φθορίζουσες στρατευμένες ὀθόνες τῶν ἀφεντάδων τους. Οἱ ἐμπνευστές τῶν πρωτόφαντων ἀντικανικοτήτων, περιέπεσαν σέ ἔντονο ἀμηχανία καί περιδίνησι, καθόσον, συνολικῶς, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι τοὺς ἀποδοκιμάζουν.

Καταχωροῦμε πώς, ἡ κάθε βδελυρά αἵρεσις καί τό κάθε ἀνήκουστο σχίσμα, τσαλακώνουν μέν τά Πτερά τῆς δόξης τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά, τελικῶς, ἐκείνη Πολυδοξάζεται καί αὐτά ἀποκαθίστανται λαμπρότερα.

Προμαχοῦντες καί Ὑπερμαχοῦντες

Ἀποδεδειγμένα, οἱ Θεοΐδρυτοι Θεσμοί, οἱ πανανθρώπινες ἀξίες καί οἱ βασικές ἀρχές, οὐδέποτε καταλύονται. Ἐπεμβαίνει ὁ Ἴδιος ὁ Τριαδικός Θεός. Συνάμα, συνεργοί Του, οἱ ἅγιες Πατερικές μορφές, ἐν ἐγρηγόρσει, ὡς “Κομάντος” παντός καιροῦ, προελαύνουν ἐναντίον τῶν “Ἀερο-Πειρατῶν” τῆς Ἱερῆς Ὁλκάδος. Οἱ δυναμικοί παραστάτες τοῦ Ἱ. Θυσιαστηρίου, ἐφορμοῦν, ὡς γνήσιοι Ποιμένες, ὡς ἀκοίμητοι “Στρατηγισταί” καί ὡς ἀκατάλυτοι Φρούραρχοι.

Ἀναμφίβολα, οἱ δοτοί καρεκλοκένταυροι, κατατείνουν πρός ἄθλια πανωλεθρία. Τίτλοι τέλους χρόνου καί ἐποχῆς γι’ αὐτούς. Ὁ Κύριος ἐπέτρεψε καί αὐτόν τόν πόλεμο, προκειμένου νά ἐμφανίση «λαμπρότερο τό τρόπαιο», κατά τόν μεγαλομάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Ἅγ. Ἰ. Χρυσόστομο (Πρός Εὐτρόπιον).

Ἡ προκληθεῖσα ὀξυμένη πόλωσις καταδύει. Φρονοῦμε, πώς, σύν Θεῷ, θά διασκορπισθοῦν οἱ μελανές νεφέλες τοῦ ἀνθελληνισμοῦ τῶν Ὁμοδόξων Λαῶν, πού μᾶς περισφίγγουν, ὡς συνέπεια τῶν βδελυρῶν Σχισμάτων. Φρονοῦμε πώς, ὁ παλαίφατος σεβασμός καί ἡ τιμή τῶν Σλαβικῶν καί τῶν Ἀραβικῶν λαῶν, πρός τήν Ἑλληνορθοδοξία, θά ἐπανακάμψουν μέ τήν προτέρα λαμπρότητά τους. Οἱ προδότες, οἱ πράκτορες καί οἱ προσκυνημένοι δέν θά διεμβολίσουν τήν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐθνῶν καί Λαῶν.

Οἱ παρείσακτοι ταραχοποιοί τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως πάντοτε, θά ἀπορριζωθοῦν. Πρωτίστως, ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε «σκασίλα μου ἄν μὲ μνημονεύει ὁ Μόσχας», καθώς καί ἅπαντες οἱ συνοδοιπόροι του, θά ναυαγήσουν οἰκτρῶς, στά κοφτερά βράχια τοῦ “Λεβιάθαν” καί θά αὐτοκαταστραφοῦν.

Κάθε εὐλαβής Χριστιανός, πύρινος Μοναχός καί διαλάμπων Κληρικός, καθίσταται, «τῆς πίστεως προμαχών καί τῆς ὀρθῆς δόξης ὑπερμαχών» (Ἅγ. Γρ. Παλαμᾶς).

Ορθόδοξος Τύπος

……………………………………………………………

Δείτε σχετικά και:

-Θεϊκὴ καὶ σατανικὴ ἑνότης (Α΄)

-Διαμαρτυρία ορθοδόξων χριστιανών Φθιώτιδας για το ανίερο συλλείτουργο με τον σχισματικό Επιφάνιο «επίσκοπο» Ολβίας

-Δὲν συνάδουν τὰ λόγια μὲ τὰς πράξεις

-Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Ἔκπτωσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἐκ τῆς ἀληθείας»!

-Ο Διδυμοτείχου, μετά τον ΨευδοΚιέβου στον ΨευδοΣκοπίων!!

-ΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΑΣΟ ΤΗΝ 22.8//4.9.2022.

-ΑΝΙΕΡΟΝ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΕΙΣ ΘΑΣΟΝ

-π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Πόνος και θλίψη για το μιαρό συλλείτουργο της Θάσου

-Μήνυμα του Γέροντος Γαβριήλ προς τους πιστούς της Καβάλας μετά την επίσκεψη του ΨευδοΚιέβου Ντουμένκο. (σημερινό 10/9/22 ηχητικό)

-Ἀνεπανάληπτον «φιάσκο» εἰς Καβάλαν! Ἀποδοκιμασία ἀπὸ εὐσεβεῖς πιστούς

-Ι. Μητρόπολη Κονίτσης : Ένα δεύτερο σχίσμα αποτελεί «πολυτέλεια» ανεπίτρεπτη για την Εκκλησία

-Θάσος: Ἡ ἀσέβεια ὡς εὐσέβεια.

-Ὑπεύθυνοι ἢ συνυπεύθυνοι οἱ ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους ;

-Εκκλησία της Πολωνίας: Η «Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας» δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κανονικότητας

-Εκάς οι βέβηλοι (ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ)

-Ψήφισμα διαμαρτυρίας από πολίτες που συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί έξω από την μητρόπολη Καβάλας, ζητώντας να ματαιωθεί η επίσκεψη του σχισματικού Επιφανίου Ντουμένκο στην περιοχή τους

-Συζήτηση για το Ουκρανικό και τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών.

-Με πρόσχημα τους Αγίους της Θάσου στήνουν αντορθόδοξες – σχισματικές εορτές.

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κατά της Έλευσης του Ψευδοεπισκόπου Κιέβου ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

-Ἀχειροτόνητες συμμορίες και φταῖχτες μέ ὀνοματεπώνυμο…

-Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων γιὰ τὴν ἐπικείμενη προσέλευση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου Οὐκρανίας στὶς προγραμματισμένες ἐκκλησιαστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ.Μητρ.Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου, 3-6 Σεπτεμβρίου 2022.

-Τά ἐπικείμενα Ἐκκλησιαστικά δρώμενα σέ Καβάλα καί Θάσο 3-6.9.2022 καί ὁ συσχετισμός μέ τό Ἅγιον Ὄρος.

-Ο Προκαθήμενος της Πολωνικής Εκκλησίας Σάββας λέει ότι οι Ουνίτες έχουν πάρει έγκριση να ενωθούν με τους σχισματικούς της Ουκρανίας.

-Πολωνίας Σάββας: “Ο Επιφάνιος δεν είναι κανονικός Ιεράρχης – Πρέπει να χειροτονηθεί εκ νέου”

-Επιστολή Τετρακοσίων Επτά (407) Ορθοδόξων Χριστιανών της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου για την επίσκεψη Επιφάνιου στην Καβάλα

-Φέρνουν τον αχειροτόνητο σχισματικό Επιφάνιο Κιέβου στην Καβάλα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικο κειμενο, βαζει τα πραγματα στη σωστη τους θεση.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com