25 Απρ 2021

Πειραιώς Σεραφείμ - Διευκρινίσεις περί της ώρας της Αναστάσεως

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Ἀπριλίου 2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος ἀναγινώσκω τίς τοποθετήσεις ὑπεροχικῶν προσώπων τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τῆς Θεολογικῆς Ἐπιστήμης διά τήν ἀποφασισθεῖσα ἀλλαγή τοῦ χρόνου τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τῆς 12ης νυκτερινῆς εἰς τήν 9η ἑσπερινή. Τιμῶ ἀνυπερθέτως τούς ἐξ εὐλαβείας καί εὐσεβείας ἀντιτιθεμένους καί ἀνησυχούντας ἀδελφούς ἀλλά χρεωστῶ διά τήν ὀρθήν θεώρησιν τοῦ ζητήματος νά ὁμιλήσω εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ πού ἁπαρτίζει τό πλήρωμα τῆς κατά Πειραιᾶ συνεκλεκτῆς ἐκ λόγων ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἱεροῦ χρέους.

Τό ἐρώτημα πού τίθεται ἐν προκειμένῳ εἶναι εἰς τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική ἐκκλησία, τό σῶμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ποῖο ὡρολόγιο τηροῦμε εἰς τάς καθημερινάς ἱεράς Ἀκολουθίας. Πῶς δηλαδή κατατμίζομε ἐκκλησιαστικῶς τόν ἀδιάστατο χρόνο διότι ἡ ἀπάντησις εἰς αὐτό τό οὐσιῶδες ἐρώτημα ἐπάγεται καί τήν λύσι τοῦ ἀναφυέντος προβληματισμοῦ. Στή Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τῶν 2.021 ἐτῶν τήν ἀκαινοτόμητο καί ἀποστολικοπαράδοτο τό ἡμερονύκτιο λειτουργικῶς ἄρχεται διά τοῦ Ἑσπερινοῦ καί κατακλείεται διά τῆς ἐνάτης ὥρας. Δι’ αὐτό καί αἱ ἀπολύσεις τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡς πρώτης Ἀκολουθίας τοῦ ἡμερονυκτίου χαρακτηριστικῶς ἀναφέρονται εἰς τό ἑορταζόμενο ἐκκλησιαστικό γεγονός ἤ τό τιμώμενο ἐκκλησιαστικό πρόσωπο καί περιλαμβάνει τόν Ἑσπερινό, τό Ἀπόδειπνο, τόν Ὄρθρο, τήν Πρώτη Ὥρα, τήν Τρίτη Ὥρα, τήν Ἕκτη Ὥρα καί τήν Ἐνάτην Ὥρα. Σημαντικό εἶναι τό γεγονός ὅτι στήν Ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ χρησιμοποιοῦμε ἐνεστῶτα χρόνο διά τό τιμώμενο ἐκκλησιαστικό πρόσωπο «οὗ τήν μνήμην ἐπιτελοῦμεν» καί στήν Ἐνάτη Ὥρα ἀόριστο χρόνο «οὗ τήν μνήμην ἐπετελέσαμεν». Αὐτό τό ὡρολόγιο ἐφηρμόζετο ἀπό τόν βυζαντινό τρόπο μετρήσεως τοῦ ἡμερονυκτίου πού σήμερον ἀκολουθεῖται στό Ἁγιώνυμο Ὄρος Ἄθω. Ἀπό τῆς 6ης ἑσπερινῆς τοῦ ὡρολογίου ἄρχεται ἡ νέα ἐκκλησιαστική ἡμέρα μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ὁποῖον ψάλλονται τά Στιχηρά τά Δοξαστικά, τά Ἀπόστιχα καί τά Ἀπολυτίκια τῆς νέας ἡμέρας καί καταστέφεται ἡ Ἀκολουθία ἐπί Δεσποτικῶν ἑορτῶν μέ τήν ἀνάλογο ἀπόλυσι. 

Ἑπομένως κρίνοντες ἐκκλησιαστικῶς τό ἀναφυέν ζήτημα ἡ Παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ Ἀναστάσιμος Θ. Λειτουργία οὐδόλως κωλύονται νά τελεσθοῦν εἰς οἱανδήποτε ὥρα μετά τήν δύσι τοῦ ἡλίου, διότι ἔχομε εἰσέλθει ἤδη εἰς τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως. Εἰδικώτερον κατά τό Ἅγιο καί Μ. Σάββατο ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως τελεῖται τάς πρωϊνάς ὥρας διά πρακτικούς καί μόνον λόγους διά τήν ἐξυπηρέτησι τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν εἰς τά Ἄχραντα Μυστήρια, χωρίς αὐτό νά παραβλάπτει ἡ συγκεκριμένη ἐξαίρεσις τό ἐκκλησιαστικό ὡρολόγιο πρόγραμμα διά τήν εἴσοδο εἰς τήν ἡμέρα τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως ἀπό τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου κατά τό Μ. Σάββατο. Τό αὐτό συμβαίνει καί κατά τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων χωρίς νά κωλύεται ἡ ἐπανάληψις τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν δύο αὐτῶν ἑορτῶν κατά τήν δύσι τοῦ ἡλίου τῆς παραμονῆς ὡς ἐπισυμβαίνει εἰς πολλάς Ἱ. Μητροπόλεις, Δι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο καί εἰς ἐπαρχιακάς Ἱ. Μητροπόλεις τελεῖται ἀκωλύτως ἡ Παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ τέλεσις τῆς Ἀναστασίμου Θ. Λειτουργίας καί πρό τῆς 12ης νυκτερινῆς, διότι ἡ Ἐκκλησία δέν ὑποχρεοῦται νά ἐφαρμόζη τό πολιτικό ὡρολόγιο καθορισμοῦ ἐναλλαγῆς τῆς ἡμέρας.

Ἐφέτος ὑφίσταται μία ἰδιαιτερότης διότι συμπίπτει κατά τό μέγα Σάββατο νά ἑορτάζεται ὑπό τῶν Ἑβραίων ἀδελφῶν μας τό λεγόμενο Νομικό Φάσκα (Μ. Εὐχολόγιον ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας σελ. 684), γεγονός πού παραθεωροῦν πλήρως οἱ Ρωμαιοκαθολικοί ἀδελφοί μας δι’ ὅ καί ἡμεῖς τά μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας στοιχοῦντες εἰς τόν Ζ΄Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διακελεύοντα «Εἴ τις Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος τήν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρό τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετά Ἰουδαίων ἐπιτελέση καθαιρείσθω» ὡς καί εἰς τόν ὅρο τῆς ἁγίας Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπαναλαμβάνοντα τά αὐτά, δικαίως ἑορτάζομεν τήν Ἀνάστασι τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ τήν ἑπομένη τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Νομικοῦ Φάσκα, ἡ ὁποία ἄρχεται μετά τήν 6η ἑσπερινή τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Εἰρήσθω ἐν προκειμένῳ ὅτι οἱ Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἔχουν ἐπικυρωθεῖ ὁρισμένως ὑπό τοῦ Β΄ Κανόνος τῆς Ἁγίας Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 691 ἐπί Ἰουστινιανοῦ τοῦ Ρινοτμήτου ἐν Τρούλλῳ Κων/πόλεως. Εἶναι γνωστό ὅτι τό Σάββατο τῶν Ἑβραίων ἄρχεται ἀπό τήν δύσι τοῦ ἡλίου τήν Παρασκευή καί περατοῦται μέ τήν δύσι τοῦ ἡλίου τό Σάββατο. Ἑπομένως δέν παραβιάζεται ὁ ὅρος τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περί τοῦ Ἁγίου Πάσχα, οὔτε ὁ Ζ΄ Κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων κατά τόν ἐφετινό ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως, διότι τό Νομικό Φάσκα ἔχει περαιωθεῖ μέ τήν δύσι τοῦ ἡλίου κατά τό ἰδικό μας Μ. Σάββατο. Ἐπιπροσθέτως ἀπό τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου κατά τό μέγα Σάββατο ἐκκλησιαστικῶς ἄρχεται ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν καί ἐθιμικῶς καί μόνο ἀκολουθεῖται τό κοσμικό πολιτικό ὡρολόγιο ἐναλλαγῆς τοῦ ἡμερονυκτίου. Συνεπῶς κρίνοντες ὄχι κατ’ ἄνθρωπον καί κατ’ ὄψιν ἀλλά ἐκκλησιαστικῶς καί κανονικῶς ἡ τέλεσις τῆς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως τήν 9η ἀντί τῆς 12ης οὐδόλως προσβάλλει τήν κανονική τάξι καί τήν λαμπροφόρο ἐξανάστασι τοῦ Λυτρωτοῦ μας, διότι ἀπό τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου τοῦ Μ. Σαββάτου εἰσερχόμεθα εἰς τήν τρίτη ἡμέρα, ἀπό τῆς ἐπί τοῦ Σταυροῦ προσφερθείσης ὑπερτάτης θυσίας, κατά τήν ὁποία ὁ Κύριος ἐξαναστάς ἐκ τοῦ Τάφου συνέτριψε θανάτῳ τόν θάνατον. Ἄλλωστε καί γραφικῶς δέν καθορίζεται ἐπακριβῶς ἡ ὥρα τῆς Ἀναστάσεως, ἐντάσσεται ὅμως ἐντός τῆς τρίτης ἡμέρας κατά τήν ἀψευδῆ τοῦ Λυτρωτοῦ ἐπαγγελία καί τήν πιστοποίησι τῶν Μυροφόρων καί τῶν μαθητῶν, στούς ὁποίους ἐγνώσθη τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τῶν λαμπροφόρων Ἀγγέλων. Καί ἐπειδή ἀπό τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου εἰσερχόμεθα εἰς νέα ἡμέρα δέν παραβιάζεται ἡ κανονική ἀρχή τῆς τοπικῆς ἐν Ἀντισιοδώρῳ Συνόδου κατά τήν ὁποία ἡ Θεία Εὐχαριστία τελεῖται ἅπαξ τῆς ἡμέρας ἐν μιᾷ τραπέζῃ ὑφ’ ἑνός τελετουργοῦ, διά νά μή διπλασιάζεται ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου, ὅπως εὐστόχως διαλαμβάνεται εἰς τήν ἀπόφασι τῆς Συνόδου.

Καλή Ἀνάσταση καί εὐλογημένο τό ἐπί θύραις Ἅγιο Πάσχα!

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

62 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όταν μελετήσει τον Φουντούλη τότε θα καταλάβει ότι έκανε λάθος... αλλά μάλλον όλοι προτιμούν ως λειτουργιολόγο τον κ. Μητσοτάκη!

Ανώνυμος είπε...

Επομένως από δω και πέρα παρακαλώ να μην αφήνονται αλειτούργητα χωριά στις επαρχίες μας, αλλά να γίνεται εσπερινή Θεία Λειτουργία την κατ' άνθρωπον Κυριακή μετά την τέλεση του Εσπερινού της Δευτέρας, εφόσον έχει αλλάξει λειτουργικώς η μέρα. Επειδή όμως αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και δε γίνεται, και ούτε θα αρχίσει να γίνεται, έπεται ότι ο σεβασμιώτατος μας περνάει για βλάκες και μας δουλεύει για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Όχι ότι μου προξενεί καμία έκπληξη αυτό για τον συγκεκριμένο! Δεν είναι δα κι η πρώτη φορά, και δυστυχώς ούτε η τελευταία.

Το πιθανότερο είναι ότι δε θα δημοσιευθεί το σχόλιο, αλλά δε χάθηκε ο κόσμος, το προφανές λέω που είμαι βέβαιος ότι σκέφτονται και άλλοι.

Παύλος Παγκράτης είπε...

Η απόδειξη ότι όσοι εμβολιάζονται αλλάζουν μυαλά και προσαρμόζονται με τον κόσμο. Αν ισχύουν αυτά που λέει τότε την Τετάρτη και την Παρασκευή το απόγευμα μπορούμε να καταλύουμε την νηστεία και αντίστοιχα την Κυριακή της Τυρινής το απόγευμα πρέπει να νηστεύουμε. Τις απογευματινές ώρες μπορούμε να λειτουργούμε στις μεγάλες εορτές μετά τον εσπερινό και τέλος μετά την περιπέτεια του Κορονοιου θα πρέπει να διορθώσουμε το τυπικό της εκκλησίας το οποίο φαίνεται ότι δεν το σχεδίασαν καλά οι τα πάντα καλώς διαταξαμενοι πατερες. Επίσης δεν απαντήθηκε πρακτικά σε τι θα ωφελήσει η τέλεση της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας στις 9 το βράδυ του Μ. Σαββατου

Ανώνυμος είπε...

Τελικά το βαρέλι όντως δεν είχε πάτο..

Γεώργιος Λουκάκης είπε...

Τελικώς Σεβ. Ο Κύριος τριήμερος ή διήμερος εξανέστη;

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλά τα λέει ο Πειραιώς!
Όποια ακολουθία γίνεται στην Εκκλησία μετά τον Εσπερινό εντάσσεται στην επόμενη ημερολογιακή ημέρα!! Όλα τα άλλα είναι περιττά!!

Εδώ γιορτάζουμε τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος 4 μήνες μετά ενώ το σίγουρο είναι οτι έλαβε χώρα λίγο πριν το Πάθος, 40 ημέρες πριν... κι αυτοί ενοχλούνται με την τριών ωρών μετάθεση της Αναστάσεως!!!
Όσοι ταράσσονται με το 21:00 της Αναστάσεως καλόν είναι να ησυχάσουν!!!

Θεοφάνης Σ.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Εφόσον κ Παγκράτη είστε της ακρίβειας, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι μετά τον εσπερινό που μπαίνει η επόμενη εκκλησιαστικά μέρα, δεν τρώμε γενικώς. Τελευταίο δείπνο μετά την ένατη και πριν τον εσπερινό. Αν σας κρατά, κάντε το. Κατά τα άλλα υπακοή στη εκκλησία και όχι θελήματα παρακαλώ.

Γιαννακίδης Ιωάννης είπε...

Αυτά θα πει καί στον Κύριο, όταν τον καλέσει?

Unknown είπε...

Είμαι τυχερή που έχουμε Δεσπότη τον π. Κοσμά!τουλάχιστον ξέρω ότι μας καθοδηγεί ένας άξιος ποιμεναρχης κ μας προστατεύει! Η εξαίρεση του κανόνα... Όλων αυτών που πούλησαν αυτό που κάποτε αγάπησαν! Χριστός ανέστη τη Τρίτη ημέρα!!! Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα! Δεν είμαι θεολόγος ούτε μοναχή αλλά ξέρω τι πιστεύω! Αυτοί μάλλον όχι! Καλή μετάνοια σε όλους μας κ πρώτα σε μένα που κολαζομαι με όλο αυτό το θίασο!

Ανώνυμος είπε...

ΗΣΑΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΠΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ...ΤΙ ΠΑΘΑΤΕ ΤΙ ΠΑΘΑΤΕ ......ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΙΤΑΝΙΕΣ ΚΑΝΕΤΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ...ΤΩΡΑ ΕΡΧΕΣΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΝΥΚΧΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΜΕΡΑ ....ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ....ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΦΕΡΑΡΑΣ .....ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΤΥΧΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΥΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΕΙΛΙΑ ΤΥΦΛΩΘΗΚΑΝ....ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ ΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟ....ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΥΧΟΝΤΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΟΒΟΤΑΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ....ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕΝ ΑΝΑΠΑΥΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΝΟ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΦΩΡΩ ΟΤΙ ΚΑΤΑΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΥΝ.....ΤΙ ΠΑΘΑΤΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕ ΤΙ ΠΑΘΑΤΕ ....ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟ ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ ....ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝΤΕΣ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ....ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΙΝ 2ΟΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΕΧΥΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΣ...ΚΑΠΟΤΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΗΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ....ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ...ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΚΛΑΒΩΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ,,,,ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ... ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ....ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ....Ο ΣΚΟΠΟΣ ΔΕΝ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ....ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ...

Ἰ. Ἀ. Ἠ. είπε...

Γίνεται λάθος συζήτηση, νομίζω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η μετάθεση της ώρας. Είναι η αφωνία και ατολμία των επισκόπων μας.
Δείτε τί έγινε στην Κύπρο: δεν θα εφαρμοστεί η κυβερνητική απόφαση.
Εδώ ποιος τολμάει να το κάνει;
Τα σεντόνια με τις δήθεν θεολογικές αναλύσεις κρύβουν με τον θόρυβο των λέξεων την πικρή αλήθεια: κανείς δεν θα τολμήσει.
Δυστυχώς.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο σεβασμιώτατε βάζετε τα πράγματα την θέση τους...την ευχή σας.
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!

έσχατος πάντων... είπε...

Λαός μου τι εποίησα σοι
και τι μοι ανταπέδωκας;
...ουκέτι στέγω λοιπόν...

Κύριε Ιησού,
συγχώρεσε μας
και λυπήσου τις ψυχές μας,
πρεσβείας της Θεοτόκου
φώτισον ημάς ...!!!

Ανώνυμος είπε...

Θέλω να κάνω μία αφελή ερώτηση: Μπορεί να αλλάξει η ημέρα χωρίς να μεσολαβήσει νύκτα; Δηλαδή όπως λέμε "Κατά τη διάρκεια της νύκτας από τη 1η προς τη 2α του μηνός" να πούμε.. "Κατά τη διάρκεια της ημέρας από τη 1η προς τη 2α του μηνός".

Ανώνυμος είπε...

3.01 Έτσι ακριβώς!!!

Χάρης είπε...

Εύγε στον Πειραιώς!! Λοιπόν το θέμα λύθηκε.

Νεκ. Μετ. είπε...

Ενός κακού μύρια έπονται. ... Οι περισσότερες ενορίες μέ έναν παπά θα αναγκαστούν να μην κάνουν την ωραιότατη ακολουθία και τη λειτουργία της "πρώτης Ανάστασης" το Μ. Σάββατο το πρωί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το βραδάκι στις 9 (!!!). Χωρίς όρθρο , χωρίς αναστάσιμο κανόνα χωρίς "θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν Άδου την καθαίρεσιν..." .
..Πότε θα προλάβουν να κάνουν προσκομιδή , πότε θα βγάλουν τις μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων. Για ποιούς γίνεται η λειτουργία;;; Τόσος επαγγελματισμός πιά. Τόσο "θέατρο";
Κι άντε τελειώσαμε τη λειτουργία "συντόμως" κατά τις θεόπνευστες εγκυκλίους, δηλ 10- 10:30 μμ.
Μετά οι χριστιανοί θα πάμε σπίτι ... Να πούμε το Χριστός Ανέστη να τσουγκρίζουμε το κόκκινο αυγό ...να φάμε και τη μαγειρίτσα...
ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΎΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΊΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΗΣΤΕΎΟΥΜΕ.
Ο Θεός να μας ελεήσει.
Ότι κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια καταπατώντας τους νόμους και το Σύνταγμα... κατάφεραν να το κάνει και η Ιεραρχία καταπατώντας αποφάσεις οικουμενικών συνόδων , ιερούς κανόνες, τη λειτουργική της πράξη, τα ήθη και τα έθιμα του ποιμνίου της... . αφαιρώντας το "λογικά" μπροστά από τα πρόβατα.

Unknown είπε...

Λοιπόν... την Κυριακή το πρωί εμείς θα πάμε στην Αναστάσιμη λειτουργία. Θα οικονομισει ο Κύριος.Δεν πειράζει Σεβασμιότατε την θυσιάζουμε την μαγειρίτσα. Καλή Ανάσταση σε όλους και καλή μετάνοια να έχουμε .

Ανώνυμος είπε...

Κύριε φώτισόν μου το σκότος

Ανώνυμος είπε...

Ἰ. Ἀ. Ἠ.,
εμμέσως πλην σαφώς ακυρώνετε όλη την επιχειρηματολογία αυτών που ξεκίνησαν το θέμα κυρίως διότι είχαν πρόβλημα λόγω της μεταθέσεως της ώρας της Αναστάσεως!!
Δεν ευσταθούν τα επιχειρήματά τους και προσπαθείτε να διασωθείτε βάζοντας ως πρώτιστο πλέον την δήθεν ατολμία των Επισκόπων μας!

Θεοφάνης Σ.

ΔΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε...

Τί άλλο θα ακούσουμε.Ότι μετά τον εσπερινό δεν τρώμε κατ'ακρίβεια γενικώς!Και γιατί υπάρχει τότε το απόδειπνο;Αλήθεια για την κατακρεούργηση του όρθρου θα πείτε τίποτα Σεβασμιότατε και οι λοιποί υπάκουοι των πολιτικών;

Ανώνυμος είπε...

Ο Σεβασμιώτατος κάνει δυστυχώς λάθος... Οι επισυναπτόμενες στον Εσπερινό της επομένης ημέρας Θείες Λειτουργίες (π.χ. Προηγιασμένες, Μεγάλου Σαββάτου, Παραμονή Χριστουγέννων κλπ.) είναι συνδεδεμένες με τη βραδινή τράπεζα της ημέρας και δεν ανήκουν στην επομένη. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Σεβασμιώτατου, οι Μονές που τελούν την Εσπερινή Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου το Μεγάλο Σάββατο εσπέρας κατά τη δύση του ηλίου (δλδ στην κανονική της θέση) και στη συνέχεια τελούν την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία μετά το μεσονύκτιο, τελούν δύο θείες λειτουργίες την ίδια ημέρα (Πάσχα). Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η Θεία Λειτουργία του Πάσχα, όπως και καμία άλλη Θεία Λειτουργία που δεν είναι εσπερινή, δεν μπορεί να τελεστεί το προηγούμενο βράδυ νωρίτερα από το μεσονύκτιο. Η Ιερά Σύνοδος διέψευσε τον ίδιο της τον εαυτό...

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi.asp?id=259&what_sub=egyklioi

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο βρε Unknown 4:41. Χαίρομαι για σας! Καλή Ανάσταση! Μακάρι να μπορούσα κι εγώ το ίδιο. Ή να μπορέσω. Έχουμε μέρες, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Αλλά όπως και νά 'χει, χαίρομαι που κάποιοι αδερφοί θα μπορέσουν έτσι, την Κυριακή το πρωί. Μπορούσε κάλλιστα να γίνει έτσι παντού χωρίς να παραβιάζεται κανένα ωράριο και καμιά απαγόρευση.

Ανώνυμος είπε...

Αίσχος σεβασμιωτατε Πειραιώς...
Έχετε πάρει λάθος δρόμο....

Ορφέας είπε...

Ναι, γιατί οι Κύπριοι αδελφοί χριστιανοί προσεχαν και τηρούσαν τα μέτρα έτσι η κυβέρνηση τους τους ακούει. Εδώ, είχαμε μπαϊράκια.

Ορφέας είπε...

Ηρεμήσετε, μετανοείτε ομονοειτε και προσεύχεστε. Για μια φορά σταματήστε τον υπεροπτικό σας θεολογικό μονόλογο. Υπακοή!

Π. Σαββόπουλος είπε...

Υπό ποία έννοια ο σεβασμιώτατος αποκαλεί "αδερφούς" τους Εβραίους και τους Ρωμαιοκαθολικούς;
Τον έχει ξανακούσει, ή ξαναδιαβάσει, κανείς να τους αποκαλεί έτσι;
Ειδικά τους δεύτερους πάντοτε τους αποκαλούσε μέχρι πρόσφατα ως "παπική παρασυναγωγή" και ποτέ ως "αδερφούς Ρωμαιοκαθολικούς.
Τελικά, με το εμβόλιο όντως χάνεις το μυαλό σου;
Ή κάτι άλλο συμβαίνει σεβασμιώτατε...;

Π. Σαββόπουλος είπε...

Γιατί φέτος δεν αποδέχονται την παράδοση που αναφέρουν οι άγιοι Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγόριος Θεολόγος, Κάλλιστος Ξανθόπουλος, Νικόδημος Αγιορείτης κ.α. περί παραμονής του Χριστού στον Άδη επί 33 ώρες;
Προφανώς επειδή έτσι η Ανάσταση συμπίπτει με τα μεσάνυχτα και δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την αποστασία μας.
Τώρα μας αποκαλύπτουν τάχα ότι αυτή ήταν απλώς μία ευσεβής εικασία των αγίων αυτών η οποία παρέμεινε (κακώς, μάλλον, κατ' αυτούς) ως παράδοση.
Δεν υπάρχει, λένε, καμία απόδειξη για το αν έμεινε ή όχι 33 ώρες.
Ειρήσθω εν παρόδω, ότι αν ισχύει αυτός ο ισχυρισμός προσωπικά διερωτόμαι αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες "ευσεβείς εικασίες" των οποίων η ανατροπή καταρρίπτει και άλλα, σημαντικότερα ίσως, θέματα της παράδοσης.
Εν πάση περιπτώση, εγώ εμπιστεύομαι την παράδοση ότι ο Χριστός παρέμεινε 33 ώρες στον Άδη και θεωρώ ότι και το τροπάριο "Ιδού ο νυμφίος έρχεται" αποκαλύπτει την αλήθεια αυτή με τη φράση "εν τω μέσω της νυκτός" δηλαδή τα μεσάνυχτα και όχι το βραδάκι κατά τις 9 η ώρα.

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που μετά από 2000 χρόνια τόσοι Άγιοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι μπορεί να γίνει ανάσταση στις 9 και το κατάλαβαν οι σημερινοί.Πλανωντες και πλανομενοι, τυφλοί οδηγώντας τυφλούς και γιατί Κύριοι στις 9 και όχι στις 8?
Πώς αλλιώς θα πλανηθουν και οι εκλεκτοί?? Δευτε καταπαυσωμεν τας εορτας του Κυρίου.ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΓΙΑΖΕΤE "Η" ΑMΑΡΤΑΝΕΤΕ; TI ANΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ "Η" ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΑΛΗΘΗΝΑ ΤΟ- ΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΤΕΛΕΙΤΟ ΤΗΝ 24 ΩΡΑ ΤΟΥ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΗΤΟ ΛΑΘΟΣ;ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΤΕ ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΣΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΧΑΣΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον Πειραιώς.
Άξιος Άξιος Άξιος

Ανώνυμος είπε...

Αφού είναι άλλη μέρα μετά τον εσπερινό, Τετάρτη βράδυ και Παρασκευή βραδυ να τρώμε κρέας

Ανώνυμος είπε...

Τις παρασκευές μετά τον εσπερινό αρχίζει το Σάββατο. Ας αράξουμε με κοψίδια στα ταβερνεία

ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ είπε...

Είναι δυνατόν το 2021 να τελείται 9μμ η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία; Γιατί δεν ακολουθήθηκε το νέο αυτό ''τυπικό'' παλαιότερα; Αντί οι ταγοί μας να υψώσουν ανάστημα , όπως ο ιερός σύνδεσμος των κληρικών της Ελλάδας και οι επίσκοποι της Κρήτης, έχουν δυστυχώς συμβιβαστει με τον Καίσαρα. Ντροπή!

Αντώνης είπε...

Πολλή σκόνη σηκώθηκε, Άγιες Μέρες!!
Από τη σελίδα:
https://www.facebook.com/ecclesia.gr/

μεταφέρω ολίγα που φυσικά συμφωνούν με τα του αγίου Πειραιώς!!

"..᾿Αντιστοίχως ὁ ἑσπερινὸς μὲ τὴν λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου ποὺ τελεῖται τὸ Μ. Σάββατο ἀναφέρεται στὸ ἑορτολογικὸ περιεχόμενο τοῦ Μ. Σαββάτου, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπαναλαμβάνεται τὸ δοξαστικὸν τοῦ ὄρθρου τοῦ Μ. Σαββάτου «Τὴν σήμερον μυστικῶς... τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ εὐλογημένον Σάββατον...» ᾿Ενῷ ἀπὸ τὸ βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου εἴτε στὶς 8 εἴτε στὶς 9 εἴτε στὶς 11 ἔχουμε εἰσέλθει ἐκκλησιαστικῶς καὶ λει­τουργικῶς στὴν Λαμπρὰ Κυριακή!
.....
Καὶ δὲν ἔχει φυσικὰ καμμία θεολογικὴ βάσι τὸ συχνάκις λεγόμενο καθ᾿ ὅλον τὸ ἔτος ὅτι σὲ περίπτωσι τελέσεως μικρᾶς ἀγρυπνίας (ἢ βρα­δινῆς λειτουργίας) πρέπει ἡ μεταβολὴ τῶν τ. δώρων νὰ γίνῃ τοὐλά­χιστον στὶς 12.01, γιὰ νὰ ἔχῃ ἀλλάξει ἡ ἡμέρα... ῾Η ἡμέρα ἔχει ἤδη ἀλλάξει ἀπὸ τὸν προηγηθέντα ἑσπερινό, καὶ δὲν ἔχει καμμία σημασία λειτουργικῶς, ἂν ἡ εὐλόγησις τῶν τ. δώρων συμβῇ στὶς 23.30 ἢ στὶς 00.30. Καμμία ἀπὸ τὶς δύο περιπτώσεις δὲν ἐμπίπτει στὴν παλαιὰ ἀπαγόρευσι τῆς συνόδου τοῦ ἔτους 613.
Δὲν εἶναι ἄγνωστο στὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς ᾿Εκκλησίας κάποιες τυπικὲς διατάξεις νὰ ἔχουν τὶς ἐξαιρέσεις τους. Στὴν ἀρχαία ᾿Εκκλησία ἡ ἀπαγόρευσι τοῦ νὰ τελῆται δύο φορὲς ἡ θεία λειτουργία ἀπὸ τὸν ἴδιο λειτουργὸ τὴν ἴδια ἡμέρα εἶχε μία καὶ μοναδικὴ ἐξαίρεσι. Ποιά ἦταν αὐτή; Μὰ ἡ Κυριακὴ τοῦ Πάσχα φυσικά! Ἦταν ἡ μοναδικὴ ἡμέρα ποὺ ὄχι ἁπλῶς ἐπιτρεπόταν, ἀλλὰ ἐπιβαλλόταν ὁ ἐπίσκοπος νὰ τελέσῃ δύο λειτουργίες, σχεδὸν συναπτῶς.
῞Οπως περιγράφεται σὲ ἕνα περίφημο κείμενο τοῦ 5ου αἰῶνος, τὸ λεγόμενο ῾Οδοιπορικόν, στὰ ᾿Ιεροσόλυμα τὸ μέγα Σάββατο γινόταν ἀπὸ νωρὶς ἡ βάπτισι τῶν φωτιζομένων στὸ βαπτιστήριο. Κατόπιν καὶ περὶ τὴν ἐνάτη ὥρα (περίπου 3 μ.μ.) μετέβαιναν οἱ νεοφώτιστοι μὲ λευκὴ στολὴ στὸν ναό, ὅπου μαζὶ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους πιστοὺς συμμετεῖχαν στὴν θ. λειτουργία (αὐτὴ ποὺ σήμερα τελοῦμε συνήθως τὸ πρωὶ τοῦ μεγ. Σαββάτου), ἡ ὁποία εἶχε ἀναστάσιμο περιεχόμενο καὶ ἐτελεῖτο ἀπόγευμα πρὸς βράδυ. ῞Οταν τελείωνε αὐτὴ ἡ λειτουργία, ὅλοι μαζὶ οἱ πιστοὶ καὶ οἱ νεοφώτιστοι καὶ οἱ κληρικοὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπο μετέβαιναν μὲ πομπὴ στὸν ναὸ τῆς ᾿Αναστάσεως, ὅπου ἀνεγίνωσκαν τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου καὶ προσφερόταν ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο καὶ δεύτερη θ. εὐχαριστία κατὰ τὴν ἴδια νύκτα. (Βλ. ῾Οδοιπορικόν, κεφ. 38. – Κωνσταντίνου Καλοκύρη, «Πηγαὶ τῆς Χριστιανικῆς ᾿Αρχαιο­λογίας», κείμενα καὶ μνημεῖα, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 461, ὑποσημ. 1. – Π. Τρεμπέλα, «Λειτουργικοὶ τύποι Αἰγύπτου καὶ ᾿Ανατολῆς», σ. 313. – Εὐ. Θεοδώρου, Τὸ ῾Οδοιπορικὸν τῆς Αἰθερίας ἐξ ἐπόψεως λειτουρ­γικῆς, «Θεολογία», 61, ἔτους 1990, σ. 137).
῾Επομένως σύμφωνα μὲ τὴν λειτουργικὴ παράδοσι τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τὸ μόνον θέμα ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀπασχολῇ τοὺς κληρικούς μας εἶναι τὸ ψευδοδίλημμα περὶ ἀπαγορευμένης τελέσεως δύο λει­τουργιῶν μέσα στὴν ἴδια ἡμέρα. Καὶ τοῦτο γιὰ δύο λόγους· 1ον) διότι σήμερα ἡ λειτουργία τοῦ Μ. Σαββάτου τελεῖται τὸ πρωὶ καὶ ἀνήκει στὸ Μ. Σάββατον, ἐνῷ ἀπὸ τὸ βράδυ ἔχουμε ἐκκλησιαστικῶς καὶ λειτουργι­κῶς εἰσέλθει στὴν Κυριακή, ἄρα δὲν ἔχουμε τέλεσι δύο λειτουργιῶν ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν ἴδιο λειτουργό. 2ον) διότι καὶ ἂν ἀκό­μη τελούσαμε δύο λειτουργίες μέσα στὴν ἴδια λειτουργικὴ ἡμέρα, ἡ Κυ­ριακὴ τοῦ Πάσχα εἶναι ἐξ ἀρχαιοτάτων ἐκκλησιαστικῶν χρόνων ἡ μονα­δικὴ ἐξαίρεσι τοῦ κανόνος, στὴν ὁποία ἐπιτρέπεται νὰ συμβῇ αὐτό!
"

Καλή Ανάσταση

Ανώνυμος είπε...

Τι λες βρε Ορφέα για τους αδερφούς μας Κυπρίους που δεν σήκωναν μπαϊράκια. Το κατεξοχήν μπαϊράκι σε όλη την ελληνορθοδοξία Κύπριος το έχει σηκώσει, ο Μόρφου Νεόφυτος.

Παύλος Παγκράτης είπε...

κ.Μακαριε καταρχήν σας ευχαριστώ για την σωστή υπόδειξη σας περί της υπακοής στην Εκκλησία και της απάντησης του θελήματος. Βέβαια δεν ξέρω τι εννοείται όταν λέτε Εκκλησία γιατί ασφαλώς όπως γνωρίζεται αυτή δεν είναι μόνο η Ιεραρχία και πιο συγκεκριμένα η ΔΙΣ και ειδικότερα ο Αρχιεπίσκοπος μας. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και την υποχρέωση της υπακοής και της απάρνησης του θελήματος την έχουμε όλοι οσοι ανήκουμε σε αυτήν . Όσοι έλαβαν την απόφαση αυτή σε ποιον υπακούουν και σε ποιον θα έπρεπε να υπακούουν;

ΣΠΥΡΟΣ είπε...

Υπακοή σε ποιούς; Σε αυτούς οι οποίοι είναι υποταγμένοι στην κοσμική εξουσία; σε αυτούς οι οποίοι κάνουν πολιτική και διπλωματία; Μάθετε αγαπητέ για την αγία ανυπακοή. Καλή Ανάσταση και καλή φώτιση να έχουμε.

Ανώνυμος είπε...

Την πορεία προς Εμμαούς την έχει διαβάσει ο Πειραιώς ;;;

Ανώνυμος είπε...

Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, γιά τό ἀνύστακτο καί ἀκαταπόνητο ἐνδιαφέρον του γιά τήν πλήρη καί ἐμπεριστατωμένη ἐνημέρωσή μας ἐπί διαφόρων θεμάτων ὅπως τό ἀνακύψαν.
Ἡ προσέγγισή του στοιχοῦσα πρός τό πνεῦμα καί τή διδασκαλία τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας μᾶς διαφωτίζει καί μᾶς ἀπαλάσσει ἀπό εὔλογες ἀνησυχίες καί καλοπροαίρετους προβληματισμούς.
Σέ περιόδους κρίσεων, ὅπως οἱ δύσκολες ἡμέρες πού διανύουμε σήμερα, ἕνεκα τῆς πανδημίας καί ὄχι μόνο, οἱ πιστοί ὀφείλουμε νά παραμένουμε ἑδραίοι καί ἀκλόνητοι στόν ἱερό θεσμό τῆς ’Εκκλησίας.
Ἐξάλλου ἡ ἀμέριστη καί ἄμετρη ἀγάπη μας πρός αὐτήν, ἐπιβάλλει τήν στήριξή της σέ κάθε της ἀπόφαση ἤ ἐνέργεια εἰλημμένης διά τῶν ἐκπροσώπων της Ἐπισκόπων, ἐφόσον αὐτή δέν ἀντίκειται στούς Ἱερούς Κανόνες καί δέν προσβάλλει καθ’οἰονδήποτε τρόπο τά δόγματα τῆς Πίστεώς μας ὅπως αὐτά ἀποσαφηνίστηκαν καί διατυπώθηκαν διά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Βεβαίως, κάθε καλή ἀνησυχία καί καλοπροαίρετη διαφωνία εἶναι θεμιτή καί ἐπιτρεπτή.
Ὅμως, στήν περίπτωση πού ἡ ἔκφραση ἀντίθετης ἄποψης ἐνέχει τόν κίνδυνο νά ἐπιφέρει διχοστασίες καί διαιρέσεις ἐντός τοῦ Σώματός της, τότε εἶναι καί κατακριτέα καί καταδικαστέα.
Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ὀρθοτομεῖ: «Οὐδέν χεῖρον φιλονεικίας καί μάχης καί τοῦ τήν Ἐκκλησίαν διασπᾶν, καί τόν χιτῶνα, ὅν οὐκ ἐτόλμησαν οἱ λῃσταί διαρρῆξαι, τοῦτον εἰς πολλά κατατεμεῖν μέρη.
Οὐκ ἀρκοῦσιν αἱ λοιπαί αἱρέσεις, ἀλλά καί ἡμεῖς ἑαυτούς κατατέμωμεν;»
(Κατά Ἰουδαίων γ΄ λόγος, PG 48, 863)
Ὡς ἐκ τούτου καί ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος ἄς εἰρηνεύσουμε κι ἄς πορευτοῦμε μέ «...κεκαθαρμέναις διανοίαις,.... καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι' αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς...» ὅπως ἀξιωθοῦμε νά προσκυνήσουμε τά Ἅγια καί Σεπτά Πάθη Του καί συνεορτάσουμε μέ χαρά καί ἀγαλλίαση τήν Λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του.
Σεβασμιώτατε,
ἐξαιτούμενοι τάς θεοπειθεῖς πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας σας, σᾶς εὐχόμαστε Καλό Πάσχα καί Καλή Ἀνάσταση.
Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ,
Θεόδωρος Σ.

Ανώνυμος είπε...

Και μόνο το ότι στο κοσμικό πολιτικό ὡρολόγιο αρχίζει η ημέρα 12 μεσάνυχτα και τελειώνει στις 12 τα μεσάνυχτα, αν σκεφτούν ότι ΔΕΝ θα χτυπήσει Αναστάσιμη καμπάνα την Ημέρα του Πάσχα δεν σκέφτονται ότι ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ στο πολιτικό ωρολόγιο;;;;;;;;;

Και ίσως οι πολιτικοί απαιτήσουν κάθε χρόνο να γίνεται έτσι. Και ίσως να έχουν κι ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή του Πάσχα.... Τόσες παραχωρήσεις, γιατί;;;;;

Πολύ φοβάμαι πως με αυτές τις αποφάσεις προκαλούν την οργή του Θεού.
Θεός φυλάξει και φωτίσει όλους μας. Καλή μετάνοια. Καλό και Ορθόδοξο Πάσχα!

Αγγελής είπε...

"Θα πλανηθουν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό", γράφει ο Άγιος Παΐσιος στα Σημεία των καιρών. Ετσι που τα ερμηνεύει ο Πειραιώς θα χάσουμε το μυαλο μας τελείως, οπότε..τουλάχιστον Θα γλυτώσουμε την πλάνη

Kwsths22 είπε...

Ο Καισαριανής Δανιήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι παρόλο που η εκκλησιαστική ημέρα ξεκινά στον Εσπερινό η νηστεία αλλάζει ώρα τα μεσάνυχτα!! Άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ημέρα Αναστάσεως πριν τις 24:00 που εμείς την ονομαζουμε Σάββατο στην κοσμική ζωή μάς! Πρέπει και να λέγεται Κυριακή!!! Ημερα του Κυρίου!

Αντώνης είπε...

Στο μόνο που μπορεί κάποιος να "σκαλώσει" σ'αυτά που γράφει ο άγιος Πειραιώς είναι η ημερομηνία του εβραϊκού πάσχα!! Δεν συμπίπτει με το Μ. Σάββατο αλλά έχει ήδη περάσει!! Το γιόρτασαν στις 27 Μαρτίου 2021!
https://www.maariv.co.il/jewishism/holidays/Article-829042

Μάλλον ο άγιος Πειραιώς παρασύρθηκε από τους Μητροπολίτες Αιτωλίας κ Κυθήρων που αυτοί πρώτοι γράψανε οτι το εβραϊκό πάσχα συμπίπτει φέτος με το δικό μας Μ. Σάββατο!! Αλλά κ έτσι να συνέβαινε σωστά τα λέει όσα λέει ο άγιος Πειραιώς!

Λοιπόν, ενός λάθους πολλή σκόνη σηκώνεται!!

Ας ησυχάσουν όσοι παρασύρθηκαν και με την φασαρία χειροτέρεψαν τα πράγματα!!

Καλή Ανάσταση στις 21:00 !!!

Ανώνυμος είπε...

απαντώ στον κ. Παγκράτη: Είναι γνωστό ποιοι αποτελούν την Εκκλησία. Όμως οι επίσκοποι και πιο ειδικά η σύνοδος των επισκόπων εκάστης τοπικής εκκλησίας αποφασίζει για κάθε θέμα. ο πιστός λαός του Θεού υπακούει στην σύνοδο των επισκόπων. Φυσικά -και σας προλαβαίνω- εδώ έχουμε απλά ένα θέμα εφαρμογής ή μάλλον προσωρινής τροποποίησης του τυπικού προκειμένου να οικονομηθεί μια επείγουσα ανάγκη. Δε μας προτρέπει η ΙΣΙ στην αμαρτία ή στην αίρεση ώστε να μην κάνουμε υπακοή. Χώρια που αν το καλοσκεφθούμε, γίνονται επί σειρά ετών παραβιάσεις του τυπικού σοβαρότερες και δε λέει κανείς από μας κουβέντα (πχ. ο Μέγας Αγιασμός των Θεοφανείων πρέπει να γίνεται μετά τον Όρθρο και πρίν τη Θεία Λειτουργία. Σε κάθε Αγιασμό ο λειτουργός πρέπει να στρέφεται προς την Αγία Τράπεζα και όχι προς τον κόσμο στα δυτικά.Να μή μιλήσω για την απόδοση του Πάσχα που γίνεται Τρίτη βράδυ. Σκεφθείται επίσης ότι κάθε παπάς κάνει ότι νομίζει στο μυστήριο του βαπτίσματος. Μπορώ να αναφέρω πολλά....) . Αν ο κάθε ένας από μας θέλει να εφαρμοστεί η άποψη του, τότε εκπίπτουμε σε προτεσταντισμό. Ας σκεφθούμε και τους αδελφούς μας που ασθενούν ή φοβούνται. Το Πάσχα πρέπει να εορτασθεί από όσο το δυνατόν περισσότερους αδελφούς μας και προπαντός με αγάπη και ειρήνη. Όποιος είναι ισχυρός και αγωνιστής της ακριβείας δε θα ζημιωθεί από την φετινή οικονομία. Αντίθετα άλλοι αδελφοί μας θα ωφεληθούν. Ευχαριστώ και Καλή Ανάσταση.

Ανώνυμος είπε...

Υπακοή αδελφέ.ποιοι είμαστε εμείς που θα σηκώσουμε ανάστημα εμπρός στους Αγίους αρχιερείς;
Λίγο υπακοή σας παρακαλώ. Το ξέρω είναι δύσκολη η υπακοή αλλά η υπακοή είναι η μοναδική σωτηρίας μας και όχι τα αντάρτικα.

Ανώνυμος είπε...

Το 33 συμβολικό είναι κανείς δεν ξέρει πόσες ώρες εκατσε ο Ιησούς μέσα στον τάφο. Συμβολικά το αναφέρει ο άγιος παίρνοντας το33 από τα χρόνια του Ιησού.

Ανώνυμος είπε...

Και εσύ είσαι Σπύρος επάνω από την εκκλησία;ποιο; Είσαι εσύ;τόσο μεγάλη ιδέα έχετε για τον εαυτό σας;ξέρετε εσείς και δεν ξέρουν οι άγιοι αρχιερείς και η σύνοδος;η σύνοδος αποφάσισε. Τέλος. Υπακοή αλλιώς φτιάξτε δική σας εκκλησία και κάντε ότι θέλετε.

Ανώνυμος είπε...

Ναι εσύ έχεις τον ολόισιο μη κανωντας υπακοή ε;;;;
Βρε τρομάρα σας που δεν έχετε ιδέα από υπακοή.

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους μια σωστή απόφαση. Αν δεν αξίζει ο Χριστός μια θυσία για την μαγειρίτσα αδελφέ τι να σου πω;
Τι συγκρίνεις;;;;
Αν είναι δυνατόν τρομάρα σου...

Kwsths22 είπε...

Τοῦτο ρητῶς ἄλλως τε διατάσσουν καὶ ὠρισμένα ἀρχαία Τυπικά με τὶς χαρακτηριστικὲς φράσεις: «τῆς ἀρμοζούσης ὥρας τοῦ ὄρθρου ἐνστάσης (ἢ «φθασάσης») ἐξερχόμεθα κλπ.» ἢ «περὶ ὥραν ὄρθρου», ὅπως σημειώνει τὸ τυπικό τοῦ ἐντύπου Πεντηκοσταρίου.

Ἄλλα ἐξ ἄλλου Τυπικὰ τοποθετοῦν τὴν ἔναρξι τῆς ἀναστασίμου ἀκολουθίας μετὰ τὴν ὀγδόη ἢ μετὰ τὴν ἐνάτη ὥρα τῆς νυκτός, δηλαδὴ περίπου μετὰ ἀπὸ τὶς 2 ἢ 3 μετὰ τὰ μεσάνυκτα.

Ἄλλα τὴν θέτουν ὀλίγες ὧρες πρίν. Κατ’ αὐτὰ ἡ ἀπόλυσις πρὸ τῆς Ἀναστάσεως ἀκολουθίας ἐγίνετο περίπου κατὰ τὴν ἕκτη ὥρα τῆς νυκτός, δηλαδὴ τὰ μεσάνυκτα. Παρ’ ὅλη τὴν ποικιλία ποὺ παρουσιάζουν ἐκ πρώτης ὄψεως οἱ μαρτυρίες αὐτῶν τῶν ἀρχαίων Τυπικῶν, εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι συμφωνοῦν στὸ ὅτι ἡ Ἀνάστασις γίνεται μετὰ τὰ μεσάνυκτα καὶ πρὶν ἀκόμη ἀρχίση νὰ ὑποχωρῆ ἡ νύκτα, δηλαδὴ «ὄρθρου βαθέως» τῆς Κυριακῆς. Ἡ πράξις αὐτὴ αἰτιολογεῖται ἀπὸ ἕνα μεταγενέστερο (τοῦ ἔτους 1813) χειρόγραφο Τυπικὸ τῆς Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὅρους ὡς ἑξῆς: «ὅταν γίνη ἡ Ἀνάστασις πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἕκτη ὥρα τῆς νυκτὸς ἀπερασμένη, διότι ὁ Κύριός μας μετὰ τὸ μεσονύκτιον ἀνεστήθη».

Ὑπῆρχε ὅμως παραλλήλως καὶ ἡ ἄλλη παράδοσις, ὅτι ὁ Κύριος ἀνεστήθη τὸ μεσονύκτιο. Στὸ συναξάριο ἐπὶ παραδείγματι τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ποὺ περιέχεται στὸ Πεντηκοστάριο καὶ ποὺ εἶναι γραμμένο ἀπὸ τὸν Νικηφόρο Ξανθόπουλο λέγεται ὅτι «περὶ μέσον τῆς νυκτὸς» κατῆλθε ὁ ἄγγελος καὶ ἀπεκύλησε τὸν λίθο τοῦ μνημείου. Ἡ παράδοσις αὐτή, καθὼς καὶ ἡ τάσις νὰ ἐπιταχυνθῆ ἡ λῆξις τῆς ὅλης ἀκολουθίας, ἐπηρέασε καὶ τὴν σημερινὴ πράξι καὶ ἡ Ἀνάστασις τελεῖται ἀκριβῶς κατὰ τὸ μεσονύκτιο. Παρά τοῦτο σὲ ὠρισμένα μέρη καὶ τῆς πατρίδος μας ἀκόμη, τελοῦν τὴν Ἀνάστασι μετὰ τὸ μεσονύκτιο κατὰ τὶς 3 τὸ πρωί, δηλαδὴ κατὰ τὴν ἐνάτη ὥρα τῆς νυκτός, ὅπως εἴδαμε σὲ μερικὰ ἀρχαῖα Τυπικά. Αὐτὸ δὲν γίνεται μόνο γιὰ λόγους ἀνάγκης, ὅταν δηλαδὴ ἕνας ἱερεὺς ἐξυπηρετῆ δύο χωριά, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ὁμαλὲς συνθῆκες κατὰ παλαιὰ παράδοσι» (Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικᾶς Ἀπορίας, τ. Α΄, σ. 168-170. Ἀντιγραφή: «Ὀρθόδοξος Τύπος»)

Ἡ Ἱ. Παράδοσις εἶναι σαφής, ὡς καταδεικνύεται ἀπὸ τὰ παραπάνω, καὶ ἐπιπλέον ἔχει ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ χαρακτήρα σύμφωνα μὲ τὸν 89ο Κανόνα τῆς Πενθέκτης Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἂν ἀμφισβητοῦν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, τότε ἀμφισβητοῦν τὴν Ἐκκλησία!

Ἡ Ἀνάστασις τελεῖται ὑποχρεωτικὰ τὸ ἐνωρίτερο στὶς 12 μ.μ. Ἀκόμα καὶ ὅταν πρέπει νὰ τελεστοῦν περισσότερες ἀπὸ μία Ἀναστάσεις λόγω ὁποιασδήποτε ἀνάγκης, ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν δὲν γίνεται νὰ τελεστῆ πρὶν τὸ μεσονύκτιο! Ἑπομένως, τὰ ὅσα ἀπεφάσισε ἡ ΔΙΣ καὶ ἐπικροτοῦν τινὲς καταρρίπτονται ἐνώπιον τῆς Ἱ. Παραδόσεως.

Maria V. είπε...

Ο Πειραιώς είσαι??!!

Ανώνυμος είπε...

2:22 μ.μ.

2:23 μ.μ.

2:24 μ.μ.

2:25 μ.μ.

Γιατί δε γράφεις όλα σου τα απερίγραπτα σε ένα μήνυμα ;;

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι μόνο λαϊκοί και απλοί κληρικοί που διαφωνούν με τον Πειραιώς και την απόφαση της Ιεράς Συνόδου αλλά και αρκετοί Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος που έχουν ήδη διαφοροποιηθεί από την εγκύκλιο που κυκλοφόρησε πρόσφατα:

Ο Κυθήρων Σεραφείμ και οι ιερείς του της μήτροπολής τους θα τελέσουν την τελετή της Αναστάσεως, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία στις 5 το πρωί της Κυριακής...

https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/43124-oi-klirikoi-tis-i-m-kythiron-adynatoyn-na-efarmosoun-to-programma-tou-pasxa

Ο Μεσογαίας Νικόλαος θα πραγματοποιήσει την τελετή της Αναστάσεως στις 9 το βράδυ του Σαββάτου, στη συνέχεια θα απολύσει το εκκλησίασμα και θα επανέλθει στον ναό στις 5:30 το πρωί της Κυριακής για να τελέσει τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία...

https://www.imml.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2582&Itemid=129

Ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει και ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος που θα τελέσει τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Κυριακής...

https://docs.google.com/gview?embedded=true&url=http://im-philippon.gr/images/pdf-21/orologio-programma-pasxa-2021.pdf

Επίσης το ίδιο θα πράξουν, ο Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος και ο βοηθός του Επίσκοπος Τεγέας που θα τελέσουν την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στις 7:30 το πρωί της Κυριακής...

https://immk.gr/2021/04/23/%ce%ba%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%80%ce%b9%ce%bd-%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%e1%bf%b6%ce%bd%e1%bc%80%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%e1%bc%80%ce%bd%ce%b1%cf%86/

Ο Κέρκυρας Νεκτάριος θα πραγματοποιήσει την τελετή της Αναστάσεως, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία στις 6:30 το πρωί της Κυριακής...

https://imcorfu.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%b8%ce%b9%cf%8e%ce%bd-2021/

Έπονται και άλλοι που αναμένεται να διαφοροποιηθούν όπως οι Αιτωλίας-Ακαρνανίας και Καλαβρύτων, ίσως και περισσότεροι. Ας ελπίσουμε ο Θεός να φωτίσει του Συνοδικούς και να αναθεωρήσουν την απόφαση τους. Διότι αυτοί είναι που φτιάχνουν δική τους εκκλησία με τις αποφάσεις τους και όχι οι υπόλοιποι που θέλουν να ακολουθήσουν τα όσα τους παρεδόθησαν από τους Πατέρες.

Ανώνυμος είπε...

Φίλοι μου μην το παρασυζητάμε. Έχουμε τους υπακοούληδες, που το σταυρό να τους πει επίσκοπος να πατήσουν, την Παναγία μας να βλαστημήσουν, θα το κάνουν, θα μιλήσουν περί υπακοής, θα πουν ότι έτσι είναι ασφαλής η σωτηρία μας και τα τοιαύτα. Δεν πρόκειται να βγει άκρη με δαύτους.

Όποιος δεν επιτρέπει η συνείδησή του να πάει σε δεύτερη λειτουργία την ίδια ημέρα (και καλά κάνει) και δεν έχει άλλη δυνατότητα, ας κάτσει στο σπίτι του, με ηρεμία, χωρίς ταραχή, χωρίς διαπληκτισμούς και ας φυλάξει "οδούς σκληράς". Αναστάσιμες λειτουργίες θα γίνουν όλη τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα. Εγώ αυτό θα κάνω, και έχω και ηλικιωμένο πατέρα, που κατά τη ΔΥΣ καλό είναι να μην εκκλησιάζεται, λέει. Οπότε καθόμαστε σπίτι και δε μας λέει και κανείς ότι δεν κάνουμε υπακοή! Σκορδοκαήλα μας, δηλαδή, κι αν μας τό 'λεγε!

Εδώ οι παπάδες της γειτονιάς μου βγάζουνε καπνούς από τ' αυτιά τους με αυτή την ιστορία, αλλά βέβαια δεσμεύονται λόγω ιδιότητος και δεν μπορούν να κάνουν αλλοιώς. Ε, οι καημένοι οι άνθρωποι, θα κάνουν τα φολκλορικά το Σάββατο το βράδυ με τους υπακοούληδες, τους πανηγυρτζήδες και τους μαγειριτσάκηδες, και Δευτέρα πρωί θα πάμε οι υπόλοιποι, λίγοι θα είμαστε, πιο καλά έτσι οικογενειακά, θα ψάλουμε και Αναστάσεως Ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί, και θα συμμετάσχουμε κανονικά σε κανονική Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Κι όποιος δε χορτάσει, την Τρίτη επίσης, τις επόμενες μέρες επίσης!

Ανώνυμος είπε...

Η μετάθεση της Ανάστασης ηταν εντελώς αχρείαστη. Και επειδή τίποτα δε γίνεται στη τύχη προφανώς εντάσσεται στο ολο αντιχριστιανικο πλαίσιο.

Τα περι ΚΥΑ που δε μπορει να αλλαξει ουτε για το Μ Σαββατο είναι δικαιολογιες της πλάκας , ισα κ ισα που στις 9 περισσότεροι θα πάνε και μετά θα κανονίσουν και τραπεζωματα (μια χαρα βολεύει) .

Τωρα γιατι έγινε, γιατι 9 και οχι 8 ή γιατι 8 και όχι 10 ή 11 ρωτηστε αυτους που εισηγήθηκαν και αυτους που το αποδεχθηκαν.

Ορφέας είπε...

Προς ανώνυμον 26 Απριλίου 2021 - 10:25 μ.μ.

όχι, αγαπητέ!
Μην πέφτετε στην παγίδα!
Εσείς, ώς πιστός, να πάτε στην Βραδυνή Ανάσταση χάνοντας βέβαια την πρωινή ¨πρώτη" κατά το λαικώς λεγόμενον.
Όχι το αντίστροφο!

Στέφος Κυκλάδης είπε...

Λοιπόν μετά τόσα χρόνια με αυτά που διαβάζω εδώ και αλλού κατάλαβα ότι κακώς νήστευα Τετάρτη και Παρασκευή.
Σύμφωνα με την λογική ότι η μέρα αλλάζει με τον εσπερινό, θα μπορούσα Τρίτη πριν τον Εσπερινό να τρώω την μπριζολίτσα μου και Τετάρτη μετά τον Εσπερινό να ξανατρώω την μπριζολίτσα μου. Το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Δηλαδή μπορώ να τρώω κάθε μέρα κρέας.
Τώρα θα μου πείτε, θα μου ανέβει η χοληστερίνη. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με διαφωτίσατε...

Ελισάβετ είπε...

Ξαφνικά ανακαλύψατε όλοι " τα στραβά της εκκλησίας"....Θαύμα!!!

Ανώνυμος είπε...

Αυτο που λες ειναι ασυναρτησία και το ξέρεις. Μακαρι, γενικως, να ειχαν σηκωθεί μπαϊράκια δε θα χαμε αυτο το κατήφορο. Αλλα δε σηκωμεται τιποτα. Ετσι και τολμήσει καποιος να σηκώσει μπαϊράκι μαύρο φιδι που τον εφαγε.
Δυστυχώς αυτη ειναι η κατασταση.

Και επίσης λιγο ντροπη δε βλάπτει. Ουτε λιγο ουτε πολυ ισχυριζεσαι οτι για τη μετάδοση του ιου φταίνε οι εκκλησιες με τα μπαϊρακια;
Ντροπη...

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Ορφέα, τραγούδα!

Η απόφαση είναι ειλημμένη. Δεν πρόκειται να δώσω επίφαση κανονικότητας σ' αυτόν τον τραγέλαφο. Κατά φύσιν Αναστάσιμη Λειτουργία όλη τη Διακαινήσιμο. Το παρά φύσιν του Μεγάλου Σαββάτου να το χαρούν οι δεσποτάδες χωρίς εμένα και να πάρουν τα συγχαρητήρια των αφεντικών τους μακριά από εμένα.

Και το επόμενο βήμα: μόλις ηρεμήσουμε λιγάκι, να συνεννοηθώ με τον παπά της ενορίας μου, τα χρήματα που ρίχνω κάθε μήνα κρυφά στο παγκάρι (τριψήφιο ποσό) να του τα δίνω μαύρα στο χέρι, για τις ανάγκες της ενορίας και για τις ανάγκες της περιοχής, να μείνουν στον τόπο μου και όχι δια της συνήθους οδού να "φορολογούνται" για τις τριμηνίες της μητρόπολης. Γιατί στον παπά μου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, στο δεσπότη καμία. Η ενορία μου να στηριχθεί, οι γείτονές μου όσοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και δεν το ξέρω και απευθύνονται στην Εκκλησία για βοήθεια, να βοηθηθούν, να στηριχθούν, αλλά η μητρόπολη ούτε ανάγκη έχει εμένα αφού έχει ΕΣΠΑ κλπ, και ούτε και θα μας λείψει αν χρεωκοπήσει.

Οφείλουμε να συγχωρούμε "πάντα τη Αναστάσει" αλλά και γενικώς, άλλο όμως η συγχώρεση, άλλο η λήθη, και άλλο η αφέλεια. Η λήθη δεν παίζει πριν το... Αλτσχάιμερ, η δε αφέλεια δεν είναι χριστιανική αρετή. Τελεία εδώ, καλή ανάσταση σε όλους.

Ορφέας είπε...

Να ναι βλογημενο. Διαφωνώ αλλά άλλοι άνθρωποι άλλες συνειδήσεις. Καλή Ανάσταση

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com