3 Οκτ 2020

Ἡ ἀδυναμία τῶν ἀρχηγῶν ὁδηγεῖ εἰς τὴν καταστροφήν

 

Ἡ ἀδυναμία τῶν ἀρχηγῶν ὁδηγεῖ εἰς τὴν καταστροφήν

Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου

Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι οἱ ἀρχηγοὶ ποὺ δὲν μιλᾶνε ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, ἐναντίον αὐτῶν ποὺ καταπατοῦν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ αὐτῶν ποὺ ἀναγνωρίζουν ὅλους ἄξιους γιὰ τὴν θεία μετάληψη εἶναι ἔνοχοι προδοσίας, διότι ἡ σιωπὴ τους εἶναι συμφωνία μὲ αὐτοὺς ποὺ λένε ψέματα, εἶναι ὑποκριτὲς καὶ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Οἱ σωστοὶ ἀρχηγοὶ εἶναι πάντοτε στὶς πρῶτες γραμμές, γιὰ νὰ ἀντισταθοῦν στὰ προβλήματα τῆς πίστεώς μας ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ μας. Ὁ φόβος καὶ ἡ πίστη εἶναι ἀσυμβίβαστη. Ἡ πίστη εἶναι τόσο δυνατὴ ποὺ κυριεύει τὰ πάντα. Ἂν οἱ ἀρχηγοί μας ἔχουν πίστη, τότε φόβος καὶ σκοτάδι δὲν ὑπάρχουν. Γιατί; Ὁ θεόπνευστος Παῦλος μᾶς τὸ λέει: «Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου. Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοὶ ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀδελφοί, ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 15:13-15).

Πῶς λοιπὸν ἀνεχόμαστε:

 • Πατριάρχη ὀρθόδοξο νὰ μὴ παραδέχεται τοὺς Ἱ. Κανόνες, διότι εἶναι τοῦ παλιοῦ καιροῦ καὶ δὲν ἀφοροῦν τὰ συμβάντα τῶν ἡμερῶν μας.
 • Πατριάρχη ὀρθόδοξο ποὺ παραδέχεται ὅτι ὁ Μουσουλμανισμὸς καὶ ἡ Χριστιανοσύνη ἔχουν τὸν ἴδιο Θεό. Ἄρα, ὅλοι μας πιστεύομε τὸν ἴδιο θεό; Ὁ Πατριάρχης χρησιμοποιεῖ τὴν ἐξίσωση τῆς ἄλγεβρας (α=β), (β=γ), Ἆραγε (α=γ). Εἶναι πολὺ λανθασμένος. Διότι ἐμεῖς ὡς χριστιανοὶ πιστεύουμε στὸν Τριαδικὸ Θεό, ἐνῷ οἱ Μουσουλμάνοι δὲν τὸ δέχονται αὐτό. Ὁ θεός τους δὲν εἶναι ὁ ἴδιος μὲ τὸν δικό μας.
 • Ἀρχιεπίσκοπο ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει «αἱρετικοὺς» καὶ δέχεται γιὰ θεία μετάληψη ὅλους.
 • Ἀρχιεπίσκοπο ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν Μασονία (ΑΧΕΠΑ) ὡς μία στήλη τῆς Ὀρθοδοξίας.
 • Μητροπολίτη ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἀκεραιότητα τῶν Εὐαγγελίων μας.
 • Μητροπολίτες ποὺ γονατίζουν στοὺς λαϊκοὺς ἀρχηγοὺς γιὰ τὰ θρησκευτικὰ θέματα, πίστη μας, κουλτούρα μας κτλ.
 • Ἐπισκόπους καὶ θεολόγους ποὺ κρύβονται ἀπὸ τὸν ἴσκιο τους, γιατί φοβοῦνται νὰ ποῦν καὶ νὰ κηρύξουν τὴν ἀλήθεια.
 • Ἀρχιεπισκόπους, Μητροπολίτες καὶ Ἐπισκόπους ποὺ διώχνουν πιστοὺς καὶ κληρικοὺς, διότι οἱ γνῶμες των δὲν συμφωνοῦν μαζί τους.
 • Ἀρχιεπισκόπους, Μητροπολίτες καὶ Ἐπισκόπους ποὺ ἀφορίζουν ὀρθόδοξους χριστιανοὺς καὶ ὁρισμένα ΜΜΜ, διότι ζητοῦν ἀπαντήσεις σὲ οἰκονομικὰ καὶ ἠθικὰ προβλήματα. Εἶναι τρέλλα, ὅταν ἀναγνωρίσουμε τί γίνετε ἐδῶ: οἱ ἀφορισμένοι (αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τὴν Ὀρθοδοξία) ἀφορίζουν αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ κρατήσουν τὴν Ὀρθοδοξία ἀκεραία χωρὶς σκάνδαλα.
 • Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες, Δεσποτάδες καὶ πολλοὶ ἄλλοι κληρικοὶ καὶ θεολόγοι καταπατοῦν τὴν Ἱερὰ παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τρέχουν νὰ γονατίσουν καὶ νὰ φιλήσουν τὴν αἱρετικὴ «παντόφλα» τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πάπα
 • Ἀρχιεπίσκοποι, δεσποτάδες καὶ λαϊκοὶ ἀρχηγοὶ τρέχουν νὰ γίνουν ξενοδόχοι στὸν Πάπα.
 • Ἱεραρχία ὅλων τῶν βαθμῶν δὲν μποροῦν ἤ δὲν ξέρουν νὰ λύσουν σοβαρὰ προβλήματα π.χ. Οὐκρανικὸ καὶ Μακεδονικὸ πρόβλημα, ἡμερολογιακὸ πρόβλημα, συνοδικὸ ἤ δικτατορικὸ σύστημα γιὰ ἀποφάσεις καὶ τόσα ἄλλα.
 • Καὶ ἄλλα πολλά.

Εἶναι πάρα πολὺ παράξενο γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ταγούς μας νὰ συμπεριφέρονται μὲ τέτοια ἀδιαφορία γιὰ βασικὰ προβλήματα ποὺ ὅλοι μας δεχόμαστε ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς ἀρχηγούς. Μοῦ θυμίζουν τὴν ἱστορία τοῦ ἀστακοῦ μὲ τὸ χταπόδι. Ὅλοι ξέρουμε ὅτι ὁ ποιὸ σοβαρὸς ἐχθρός τοῦ ἀστακοῦ εἶναι τὸ χταπόδι. Γιαυτό ὅλη του τὴν ζωή ὁ ἀστακὸς προετοιμάζεται μὲ τὴν μεγάλη πανοπλία του γιὰ τὴν μεγάλη μάχη. Ἔχει ὅλα τὰ ὅπλα ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ γίνη νικητής, ἀλλὰ κάτι παράξενο γίνεται, ὅταν συναντιόνται. Ὁ ἀστακὸς τὰ χάνει, κυριολεκτικὰ παγώνει. Τὸ χταπόδι ἀφοῦ βλέπει τὸν ἀστακὸ χαμένο, τὸν τυλίγει μὲ τὰ ὀκτὼ πόδια του καὶ τὸν στραγγαλίζει γιὰ τὸ φαγητό του. Ἔτσι καὶ πάρα πολλοὶ ἐκκλησιαστικοὶ ταγοὶ ἔχουν καταντήσει. Ἀστακοί, παγωμένοι. Προετοιμάζονται γιὰ ἀρκετὰ χρόνια. Σπουδάζουν, Θεολογία, Νομική, Ψυχολογία, Ἀνθρωπολογία, Κοινωνιολογία, κ.λπ. πηγαίνουν γιὰ ἀνώτερες σπουδὲς νὰ κερδίσουν διπλώματα μὲ Ph.D. καὶ Th.D. ὥστε νὰ ἀμυνθοῦν τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς ἀντίθετες ἰδεολογίες ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν. Σπουδάζουν γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν καὶ νὰ ὁμολογήσουν τὴν Ὀρθοδοξία. Παρ’ ὅλες τὶς σπουδές τους γίνονται ἀνθρώπινοι ἀστακοί, ποὺ προετοιμάζονται γιὰ τὴν φοβερὴ μάχη μὲ τοὺς αἱρετικοὺς (χταπόδι). Ἂν καὶ ἀπὸ ἔξω φαίνονται θαρραλέοι καὶ ἕτοιμοι γιὰ μάχη ὁμολογίας περὶ Ὀρθοδοξίας, δυσ­τυχῶς ὅμως ἀντὶ γιὰ ὁμολογία περὶ πίστεως μᾶς δείχνουν ὑπερηφάνεια – ὅτι δῆθεν εἶναι κάτι, τὴν μεγαλοπρέπειά τους μὲ χρυσά, ἀσημένια ἄμφια καὶ κοσμήματα, δειλία καὶ τὸ χειρότερο, γίνονται ἄφωνα ψάρια.

Πῶς γίνεται αὐτό; Ἡ εὔκολη ἀπάντηση εἶναι ἀδιαφορία γιὰ τὰ γεγονότα, μία δεύτερη δικαιολογία εἶναι ὅτι φοβοῦνται τὶς δυνάμεις τῶν οἰκουμενιστῶν, ἡ τρίτη εἶναι ὅτι τοὺς πιάνει πανικὸς καὶ ἡ τέταρτη εἶναι ὅτι δὲν ἔχουν πίστη σὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκουν – μᾶλλον μιλᾶνε.

Οἱ ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ἀνθρωπολόγοι ἀκόμη καὶ οἱ σπεσιαλίστες ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐπιβίωση (survival) μὲ ἀρκετὲς μελέτες στὸ θέμα αὐτὸ ποὺ ἔχουν υἱοθέτηση τὸν πανικὸ γιὰ τὸν ἑαυτόν τους, ἀνήκουν γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα ἤ συμβὰν σὲ τρεῖς κατηγορίες οἱ ὁποῖες εἶναι:

 1. 10% ἀπὸ αὐτούς, κάθονται καὶ ἀντιμετωπίζουν μὲ ζῆλο, ἐνθουσιασμὸ ἀκόμη δίνουν καὶ τὴν ζωή τους γιὰ αὐτὰ ποὺ πιστεύουν.
 2. 10 % ἀπὸ αὐτούς, φεύγουν χωρὶς νὰ ἀμυνθοῦν. Παραδίδονται! Ἀλλὰ μὲ αὐτὴ τὴν φυγὴ τὰ προβλήματα δὲν λύνονται.
 3. 80% ἀπὸ αὐτούς, παγώνουν καὶ δὲν ξέρουν τί νὰ κάνουν. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τελείως ἀξιολύπητοι. Αὐτὸ τὸ ἔδειξαν μὲ τὰ συμβάντα τοῦ Κινέζικου ἰοῦ (Κορωνοϊοῦ). Οἱ περισσότεροι ὀρθόδοξοι τοῦ κόσμου, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο (Γιουγκο-σλαβία, Βουλγαρία, Ρωσία, Οὐκρανία, Γεωργία, ΓΟΧ στὴν Ἑλλάδα καὶ ΗΠΑ) ἀκολούθησαν καὶ ἀκολουθοῦν τὴν Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ μὴ κλείνουν τὶς πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ νὰ δίνουν τὴν Θ. Μετάληψη σὲ ὅσους θέλουν. Μέχρι στιγμῆς Αὐγούστου 26, 2020 δὲν ἔχει ἀκουσθῆ στὰ ΜΜΕ ὅτι ὀρθόδοξος πάπας ἤ καὶ πιστὸς ἔχει πάθει τίποτα μὲ τὸ νὰ πηγαίνει ἐλεύθερα στὴν ἐκκλησία. Οἱ ὀρθόδοξοι ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες, σταμάτησαν τὴν Θ. Κοινωνία καὶ ἔπειτα ἀπὸ περίπου 7 ἑβδομάδες τὶς ἄνοιξαν μὲ Δρακόντεια μέτρα ποὺ εἶναι ἐντελῶς ἀντὶ-ὀρθόδοξα καὶ ἀκολουθοῦν τὸ πρόγραμμα τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πάπα καὶ τοὺς νόμους τοῦ κράτους.

Εἶναι πολύ σημαντικό ἂν καὶ ὁ Κινεζικὸς ἰὸς (Κορωνοϊὸς) εἶναι ἐπικίνδυνος, παρὰ πολλοὶ προτεστάντες δὲν ἀκολούθησαν τὸν νόμο τοῦ κράτος, ἀλλὰ ἀνοίξανε τὶς ἐκκλησίες τους (ἀκόμη καὶ στὴν ὕπαιθρο) καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς παπάδες τους πῆγαν φυλακή, πλήρωσαν πρόστιμο, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν ἔχουν σταματήσει νὰ ἔχουν τὶς ἐκκλησίες τους ἀνοιχτὲς μὲ χιλιάδες πιστούς. Οἱ δικοί μας ἀρχηγοὶ ἔχουν παγώσει καὶ δὲν βρίσκονται πουθενά.

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς μας φαίνεται ὅτι ἔχουν ξεχάσει ἤ δὲν πιστεύουν ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία εἶναι τὸ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ γιὰ ὅλους καὶ γιὰ τὰ πάντα. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας τὸ εἶπε ξεκάθαρα: «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κακεῖνος ζήσεται δι’ ἐμέ. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναοὺμ» (Ἰωάν. 6: 54-59). Πῶς λοιπὸν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀρρωστήσουμε ἐφόσον ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶναι μέσα στὸ σῶμα μας; Μήπως δὲν πιστεύουν στὴ ΔΥΝΑΜΗ τῆς Θ. Κοινωνίας, διότι δὲν διαβάζουν ὅλες τὶς εὐχὲς τῆς Θ. Λειτουργίας. Ἐφόσον δὲν τὶς διαβάζουν, τὸ ξέρουν μόνοι τους ὅτι δὲν εἶναι πραγματικὸ τὸ μυστήριο ποὺ κηρύττουν καὶ γι’ αὐτὸ φοβοῦνται;

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com