31 Μαΐ 2018

Κυριακή των Αγίων Πάντων - (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)


IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται ἐκκλησιαστικά «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων». Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἑορτάζουν σήμερα καί αὐτῶν πού γνωρίζουμε τά ὀνόματα καί αὐτῶν πού δέν τά γνωρίζουμε. Γιά νά πῶ τήν ἀλήθεια, ὅπως τήν νομίζω, τῶν περισσοτέρων ἁγίων δέν γνωρίζουμε τά ὀνόματα, γιατί τά μαρτύρια γίνονταν ὁμαδικά, ἀλλά καί πολλοί ἅγιοι ἐπίτηδες δέν ἤθελαν νά φανερωθεῖ τό ὄνομά τους, γι᾽ αὐτό καί παρέμειναν ἀνώνυμοι. Ἀνώνυμοι λοιπόν ἦταν οἱ περισσότεροι ἅγιοι, γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα ὅλους τούς ἁγίους μέ τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

Χριστιανοί μου, τό πᾶν εἶναι νά ἁγιάσουμε. Τί νά τά κάνουμε τά πλούτη καί τά μεγαλεῖα, ὅταν αὐτά δέν μᾶς κάνουν εὐτυχισμένους; Καί εὐτυχισμένους ἐννοῶ τό νά ζοῦμε τήν μεγάλη χαρά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Βλέπετε ὅλα φεύγουν καί σβήνονται, ὅλα λησμονοῦνται, ἀλλά μένουν οἱ ἅγιοι.
Ἀλλά τί πρέπει νά κάνουμε, γιά νά ἁγιάσουμε; Ἀπό ὅ,τι φαίνεται, ἀγαπητοί μου, ἀπό τό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, τό κύριο καί τό βασικό γιά νά ἁγιάσουμε εἶναι νά ἀγαπᾶμε τόν Ἰησοῦ Χριστό πάνω ἀπ᾽ ὅλα καί πιό πολύ ἀπ᾽ ὅλα. Αὐτό εἶναι! Γι᾽ αὐτό στήν προσευχή μας νά λέμε συχνά: Χριστέ μου, κάνε με νά σ᾽ ἀγαπῶ, νά σ᾽ ἀγαπῶ πολύ! Ἀλλά στό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε πιό πρίν μᾶς λέγει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τί νά κάνουμε γιά νά εἴμαστε αἰώνια δικοί Του. Ἀκοῦστε:
2. Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε νά Τόν ὁμολογοῦμε. «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10,32), μᾶς εἶπε. Δηλαδή νά μή ντρεπόμαστε νά λέμε ὅτι εἴμαστε δικοί Του. Νά λέμε θαρρετά ὅτι πιστεύουμε στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅτι τόν ἔχουμε Θεό μας, ὅτι τόν πιστεύουμε γιά Σωτῆρα μας.
Αὐτό παλαιότερα στοίχιζε τήν ζωή τῶν χριστιανῶν, ἀλλά καί σήμερα στοιχίζει τήν περιφρόνηση καί τήν εἰρωνεία, γιατί οἱ πολλοί χριστιανοί σήμερα δέν ἔχουν τόν Χριστό πάνω ἀπ᾽ ὅλα. Ἔτσι, τό νά ὁμολογεῖς τόν Χριστό θέλει πίστη, θέλει θερμή ἀγάπη σ᾽ Αὐτόν. Ἀλλά στόν λόγο Του ὁ Κύριος σήμερα μᾶς εἶπε μιά φρασούλα, πού εἶναι πολύ δυνατή, καί ἄν τήν ζοῦμε, δέν θά ἀρνηθοῦμε ποτέ τόν Χριστό. Ἀκοῦστε την: «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί», μᾶς εἶπε. Αὐτό τό «ἐν ἐμοί» εἶναι ἡ ἐπιτυχία, γιά νά μήν γίνουμε ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ. Δηλαδή, τό νά εἴμαστε ἑνωμένοι πάντοτε μέ τόν Χριστό. Τό νά μήν ἀποκοπτόμαστε καθόλου ἀπ᾽ Αὐτόν.  Τό νά προσευχόμαστε σ᾽ Αὐτόν καί νά διαποτιζόμαστε συνέχεια μέ τήν χάρη Του. Ὅποιος ζεῖ αὐτό τό «ἐν ἐμοί», δέν πρόκειται ποτέ νά πάθει τήν μεγάλη ζημιά, τό νά ἀρνηθεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Γιατί γιά ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ ἀκούσαμε στήν συνέχεια τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου (στίχ. 10,33). Ἀλλά, χριστιανοί μου, τί νά τήν κάνουμε τήν ζωή μας, ἄν ἔχουμε ἀρνηθεῖ τόν Χριστό; Γι᾽ αὐτό ἄς λέμε καθημερινά καί μία ἄλλη προσευχή, γλυκειά καί δυνατή: «Χριστέ μου – νά λέμε – κάνε με, ὅ,τι καί νά μοῦ συμβεῖ στήν ζωή μου, νά μή σέ ἀρνηθῶ ποτέ»!
3. Σᾶς εἶπα ὅτι πρέπει νά ἀγαπᾶμε τόν Χριστό πάνω ἀπ᾽ ὅλα. Καί τήν μάνα μας βέβαια καί τόν πατέρα μας βέβαια καί ὅλους πρέπει νά ἀγαπᾶμε, ἀλλά ὄχι παραπάνω ἀπό τόν Χριστό. Ἔτσι εἶπε σήμερα ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιο: «Ὁ φιλῶν πατέρα ἤ μητέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστι μου ἄξιος». Καί φαίνεται αὐτό, τό ποιόν δηλαδή ἀγαπᾶμε περισσότερο, ἀπό τό ὅτι ἄν αὐτά τά ἀγαπητά οἰκογενειακά πρόσωπα μᾶς ποῦν λόγο ἐνάντιο πρός τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά ὁμολογήσουμε καί σ᾽ αὐτούς τήν πίστη καί ὄχι ἀπό ἀγάπη ἤ σεβασμό πρός αὐτούς νά μήν τούς μιλήσουμε.
Τέλος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός στό σημερινό Του Εὐαγγέλιο μᾶς εἶπε γιά τήν δόξα ἐκείνων πού τά ἐγκατέλειψαν ὅλα καί ἀφιερώθηκαν ἀποκλειστικά σ᾽ Αὐτόν. Μᾶς εἶπε ὅτι θά γίνουν οἱ κριταί οἰκουμένης! Ἔτσι ἀκούσαμε ὅτι εἶπε στόν ἀπόστολο Πέτρο καί τούς δώδεκα μαθητές Του, ὅτι σεῖς «ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθήσῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί θρόνου δόξης, καθίσεσθε καί ὑμεῖς ἐπί δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τοῦ Ἰσραήλ»! Ὁ Κύριος ἐδῶ μᾶς λέγει γιά «παλιγγενεσία». Δηλαδή γιά δεύτερη γέννηση καί ἀνάπλαση, γιά ἀνακαίνιση τῆς κτίσεως. Γιά νέα δημιουργία. Ἔτσι θά γίνει μέ τήν Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὦ χριστιανοί.  Καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἅγιοι Πάντες πού ἑορτάζουμε σήμερα, θά εἶναι οἱ «κρίνοντες», δηλαδή οἱ κατακρίνοντες τούς ἁμαρτωλούς, τούς παραβάτες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί οἱ παραβάτες τῶν θείων ἐντολῶν, πραγματικά, δέν θά μποροῦν σέ τίποτε νά ἀπολογηθοῦν γιά τίς παραβάσεις τους, γιατί, ὁρίστε, ἐδῶ οἱ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καί αὐτοί τήν ἴδια ἀνθρώπινη φύση, ὅμως πέτυχαν νά τήν καθαρίσουν ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη τους καί νά δώσουν τόν ἑαυτό τους καθαρό στόν Θεό. Δηλαδή πέτυχαν νά ἁγιάσουν. Καί  σήμερα ἔχουμε τήν «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων». Παρακαλοῦμε τούς Ἁγίους Πάντες νά πρεσβεύουν γιά μᾶς στόν Κύριο νά μᾶς δίνει τήν Χάρη Του γιά νά ἀκολουθοῦμε τό ἅγιο παράδειγμά τους καί νά εἴμαστε καί ᾽μεῖς μαζί τους στήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήν ἐπουράνιο, ΑΜΗΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com