31 Ιουλ 2014

"Ντολμέζ" καί ΙΣΙΛ, ὁ ἱστορικός Μωάμεθ καί ἡ ὑπαρξιακή ἀνάγκη τοῦ Ἰσραήλ γιά πολυπληθέστερη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Μέση Ἀνατολή

"Ντολμέζ" καί ΙΣΙΛ, ὁ ἱστορικός Μωάμεθ καί ἡ ὑπαρξιακή ἀνάγκη τοῦ Ἰσραήλ γιά πολυπληθέστερη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Μέση Ἀνατολή
τοῦ Νέστορα Νικηφορίδη
Λίγο παλαιότερα, προσπαθοῦσα νά καταλάβω πῶς γίνεται ἡ Σαουδική Ἀραβία νά εἶναι πίσω ἀπό τήν δράση τοῦ Μπίν Λάντεν καί συγχρόνως νά ἐνισχύῃ τούς Μπούς, σέ βαθμό πού νά τούς ἐπηρεάζει, καί δέν τό καταλάβαινα.
 
Ἀκόμη παλαιότερα προσπαθοῦσα νά καταλάβω μέ ποιά κριτήρια ἐπελέγησαν οἱ "βασιλικές" οἰκογένειες  στά Ἀραβικά ἐμιράτα γιά νά τά κυβερνοῦν, μεταξύ τῶν λοιπῶν ὁπλαρχηγῶν τους, καί δέν τό καταλάβαινα.
 Ἤ μᾶλλον, νόμιζα ὅτι ἐπελέγησαν ὡς πειθήνιοι στίς Βρετανικές ἐπιθυμίες... Ὕστερα, ὅτι ἔμειναν στό ἴδιο ἅρμα ἐξυπηρετώντας πλέον (οἱ ἴδιοι καί τά παιδά τους) τά πετρελαιϊκά συμφέροντα τῶν Η.Π.Α. μέ τήν πρόκληση τῆς πετρελαϊκῆς κρίσεως πού γονάτισε οἰκονομικά τήν εἰς τά σπάργανα τότε "Εὐρώπη". Ὕστερα, ὅτι ἁπλῶς ἐξηρτῶντο σοβαρῶς ἀπό τίς Η.Π.Α. μέ τά ὅπλα πού ἀγόραζαν καί ὅτι, ἐπί πλέον, ἀκολουθώντας τίς ἐπιθυμίες τῶν Η.Π.Α. σέ μεγάλο βαθμό, εἶχαν καί τήν  ὑποστήριξή τους. Ἔτσι, ἔμεναν στήν ἐξουσία ἀκλόνητοι. Τοῦτο δε, παρά τό ὅτι, χρησιμοποιοῦσαν καί χρησιμοποιοῦν φρικτά μέσα ἐκφοβισμοῦ, ὅπως ἀποκεφαλισμούς μέ αὐθαίρετες συνοπτικές διαδικασίες, γιά τούς ὁποίους πάλι κανείς στήν δύση δέν ἐνοχλεῖτο ἰδιαίτερα. Χρησιμοποιοῦσαν μάλιστα και  χρησιμοποιοῦν περιορισμούς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἀλλοδαπῶν ἐπισκεπτῶν ἤ ἐργαζομένων, ὅπως ἀπαγόρευση τοῦ σταυροῦ, καί ἀπαγόρευση τῶν μή μουσουλμάνων νά πᾶνε στήν  Μέκκα, γιά τά ὁποῖα πάλι κανείς στήν  λεγομένη Δύση δέν ἔδειχνε νά ἐνοχλεῖται.
Καί ἡ ἀντίθεση εἶναι σφοδρή ἄν σκεφθῆ κανείς ὅτι μιλᾶνε συστηματικά τά δυτικά ΜΜΕ για παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαωμάτων σέ χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, διότι λέει περιορίζεται ὁ προσηλυτισμός τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀπό τίς λεγόμενες σέκτες, δηλαδή τίς νεοφανεῖς θρησκευτικές, ἤ τάχα θρησκευτικές, ὀργανώσεις - ἰδίως τῶν Η.Π.Α. Ἐπικρίνει δέ κατά καιρούς, εἰκαίρως-ἀκαίρως,  ὁ τύπος ἤ καί βουλευτές τῆς "Δύσεως" τό ἄβατον τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιά τήν μή εἴσοδο γυναικῶν σέ αὐτό. Καί ἀπορῶ:  Πῶς γίνεται νά μήν ἐνοχλοῦνται ἀπό τό ἄβατον τῆς Μέκκας καί νά ἐνοχλοῦνται ἀπό τό ἄβατον τοῦ Ἅγίου Ὅρους; Πῶς γίνεται νά κόπτονται οἱ Η.Π.Α. γιά τήν "θρησκευτική ἐλευθερία"  ὅλων πλήν τῆς Ὀρθοδοξίας; Καί δέν ένδιαφέρονται γιά τήν Ὀρθοδοξία,  οὔτε σέ  χῶρες ὅπου δροῦν ἀμερικανικές σέκτες,  οὔτε σέ χῶρες  ὅπου διώκονται οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Δέχονται  δέ, ἤδη ἀπό παλαιά, τό ἀδιανόητο γιά ἀμερικανούς τότε, νά ἀπαγορεύονται τά χριστιανικά θρησκευτικά σύμβολα ἀκόμη καί ὡς μέρος τῆς ἐνδυμασίας, στήν 'Αραβία.  Τόσος πιά σεβασμός στίς ἀκρότητες κάποιων Κυβερνήσεων μουσουλμάνων στα Ἀραβικά ἐμιράτα; 
Θά μποροῦσε ἡ ἐξήγηση νά εἶναι, ὅτι συμφέρει οικονομικά καί διεθνο-πολιτικά στίς Η.Π.Α. νά ἔχουν πολύ καλές σχέσεις μέ τούς ἐμίρηδες κ.λ.π. οἱ ὁποῖοι ἄλλωστε ποτέ δέν στράφηκαν κατά τοῦ φιλτάτου στίς ἐπίσημες Η.Π.Α. κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ὅπως ἔπραξαν ἄλλες ἀραβικές ἤ ἀραβογενεῖς χῶρες τῆς περιοχῆς.   Ἑπομένως, θά ἔλεγε κανείς, ὅτι κάνουν τά στραβά μάτια οἱ Ἀμερικάνοι στίς σοβαρές  παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἐν λόγῳ ὑψηλῶν, ἐλέῳ Βρετανίας τοῦ 20ου  αἰῶνος, "βασιλικῶν" οἰκογενειῶν τοῦ ἀραβικοῦ  κόσμου.  
Ἐκεῖνο ὅμως πού προσπαθῶ νά καταλάβω καί δέν βρίσκω ἐξήγηση,  εἶναι: Πῶς γίνεται καί ἡ κυβέρνηση τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας (παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου ἐπίσημες θέσεις της σήμερα (βλ.http://www.zougla.gr/kosmos/article/ta-emirata-anakaloun-ton-presvi-tous-apo-ti-vagdati), ἐνίσχυε ὅπως λέγεται  τούς ἰσλαμιστές τρομοκράτες στήν Συρία  - βλ.  http://www.analystsforchange.org/2014/07/how-isil-is-financing-its-war-machine.html  ), χωρίς νά ἀντιδράσει ἐναντίον της, καμία ἰσχυρή χώρα τοῦ κόσμου;  Πῶς γίνεται δέ καί, ἀπό τούς μουσουλμάνους τρομοκράτες πού σφάζουν στήν Συρία, νά  ζητοῦνται γιά νά πουληθοῦν στήν  Σαουδική Ἀραβία ἔναντι πολλῶν χρημάτων, μπουκαλάκια μέ αἷμα τῶν σφαγιασθέντων χριστιανῶν, κυρίως ὀρθοδόξων, για νά τό πιοῦν οἱ αἱμοδιψεῖς "μουσουλμάνοι" τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας;  (βλ. κυρίως  μαρτυρία "CHRISTIAN BLOOD BOTTLED AND SOLD TO SAUDI - FOR ALLAH" http://www.youtube.com/watch?v=mCCl4ZLMV_8   βλ.  και  Syrian Christian Nun: NATO's FSA Foreign Saudi Wahabi Mercenaries are Masacring Christians http://www.youtube.com/watch?v=_XaGsqnU-9U). Διότι δέν ὑπάρχει ἀπό ὅσο ξέρουμε, παράδοση αἱμοποσίας χριστιανικοῦ αἵματος στόν μουσουλμανισμό, ἀλλά στόν σατανισμό (στον ὁποῖο καταλήγουν καί κάποιοι καμπαλιστές)....
 Καί συγχρόνως προσπαθῶ νά καταλάβω, ἐάν ὑπάρχῃ στ' ἀλήθεια  διαμάχη γιά τόν ἔλεγχο τῶν μουσουλμάνων τρομοκρατῶν τῆς Συρίας καί ἤδη τοῦ Ἰράκ, μεταξύ ἀφ' ἑνός μέν Τουρκίας πού εἶναι δίπλα καί τούς βηθάει, ἐνῶ ἐμφανίζεται ὅτι δέν ἔχει τόν ἔλεγχό τους, καί ἀφ' ἑτέρου Σαουδικῆς Ἀραβίας πού ἐπίσης εἶναι δίπλα,  τούς βοηθοῦσε μέ στρατολόγηση "μισθοφόρων" καί τούς χρηματοδοτοῦσε ὅσο χρειαζόταν, ἐνῶ ἐμφανίζεται ὅτι τώρα ἔχει χάσει δῆθεν τόν ἔλεγχό τους ὡς πρός τό ΙΣΙΛ τό ὁποῖο καταγγέλλει φραστικῶς. Τό τελευταῖο, ὅπως φαίνεται, ἀντλεῖ  πλέον πόρους,  ὅπου ἐπικρατεῖ, ἀπό λύτρα γιά ἀπαχθέντες,  ἀπό πωλήσεις  πετρελαίου, ἀπό  χαράτσια καί βαρειές φορολογίες .   
Καί μετά ἀπό ὅλα τά προαναφερθέντα,  φοβοῦμαι ὅτι - ἐάν πράγματι εἶναι ἑβραία ἡ σύζυγος τοῦ Ἐρντογκάν, καί "ντολμέζ" (εβραιομουσουλμάνος)  ὁ Νταβούτογλου, ὅπως γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης  (βλ. ΕΔΩ) -  τίποτα δέν ἀποκλείεται. Δέν ἀποκλείεται πράγματι καθόλου, καί ἀντίθετα τα ἀνωτέρω συνηγοροῦν πρός τοῦτο, τό νά εἶναι "ντολμέζ" (δηλαδή ἑβραιο-ἰουδαϊστικές πράγματι, ἀλλά ὑποκριτικῶς ἤ ἐπιφανειακῶς μουσουλμανικές) οἱ ἐπιλεγεῖσες ἀπό τούς Βρετανούς οἰκογένειες ἐμίρηδων τῆς Ἀραβικῆς χερσονήσου....
Καί ἄρα, νά εἶναι οἱ ταλαίπωροι μουσουλμάνοι "ἐξ ἀρχῆς" ὑποχείριοι κάποιων ντολμέζ , τούρκων ἤ καί ἀράβων,.... οἱ ὅποιες δέ "διχόνοιες" σήμερα γιά Αἴγυπτο καί γιά τρομοκράτες ἰσλαμιστές Συρίας –'Ιράκ, νά ἔχουν νά κάνουν μόνον μέ τό ποιοί ἐκ τῶν "ντολμέζ" καί τῶν ἀράβων αὐτῶν ("ντολμέζ" καί αὐτοί;) , θά πρωτοστατήσουν στήν χειραγώγηση τῶν μουσουλμάνων, για νά ὑπάρξῃ πέριξ  τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, μετά ἀπό τήν σφαγή τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς μέσης Ἀνατολῆς (...ἤ καί πέραν αὐτῆς;...)  ἕνας ζωτικός χῶρος τοῦ κράτους τοῦ  Ἰσραήλ, πλήρως ἐλεγχόμενος ἀπό αὐτούς.
Τό ΙΣΙΛ μετά ἀπό αὐτά, τί ἀπό ὅλα; Ἀνήκει ὁλόκληρο ἤ κυρίως α) στήν "Δύση" πού τό ἐνισχύει  ἤ τό ἀνέχεται προκειμένου νά νικήσῃ τόν Ἄσσαντ καί νά πάρει τά πετρέλαια τῆς Μοσούλης (ἀνεπαρκής τέτοια ἐξήγηση ἤ "σενάριο"),  ἤ β) ἁπλῶς σέ  σαουδάραβες μουσουλμάνους πού τό ἐνίσχυαν μέχρι πρό τινος ὡς μουσουλμάνοι καί τώρα "τρόμαξαν"καί τό ἀποκηρύσσουν (ὦ τῆς ἀφελείας!-"σενάριο"),  ἤ γ) στούς Ντολμέζ Τουρκίας (καί  τῶν "ὁμολόγων τους" τῶν Ἀραβικῶν ἐμιράτων) πού τό ἀπαρνοῦνται μέν ἐπισήμως ἀλλά προδήλως τό χρησιμοποιοῦν γιά εὑρύτερους δικούς τους στρατηγικούς σχεδιασμούς, ἀλλά καί σχεδιασμούς τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ;
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ:  Εἴπαμε κάτι τολμηρό: " οἱ ταλαίπωροι μουσουλμάνοι "ἐξ ἀρχῆς" ὑποχείριοι  τῶν ντολμέζ , ἀράβων καί τούρκων....". Τό αἰτιολογοῦμε:
 Ὅσον ἀφορᾶ τήν στάση τῶν "μουσουλμάνων", αὐτή ἐκδηλώνεται ἐχθρικότατη ἔναντι τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί πολύ ὀλιγότερο ἤ καθόλου ἐναντίον τῶν ἑβραίων ἤ ἰουδαϊστῶν ἐπί αἰῶνες ἤδη, ἀπό τήν ἀρχή τοῦ μουσουλμανισμοῦ ὡς χωριστῆς "θρησκείας". Τοῦτο,  μέ καθοδήγηση διαφόρων  χαλιφῶν ἤ ντολμέζ, καί ἀντίθετα πρός τήν θέληση τοῦ Μωάμεθ, πού ἤθελε οἰ ἀκολουθοῦντες αὐτόν ὡς πολτικο-θρησκευτικό ἡγέτη τῆς Άραβίας, νά σέβονται, ἐξ ἴσου μέ κάθε μουσουλμάνο  ἄραβα, τούς πιστούς στόν Θεό χριστιανούς καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ ὅλη τήν δομή καί ἱεραρχία της, καθώς καί τούς ναούς της. Τό ἤθελε δέ, ἐν γνώσει τοῦ ὅτι οἱ πιστοί αὐτοί χριστιανοί πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός ἔχει Υἱό , τόν Ἰησοῦ Χριστό. Δέν ἦταν ἄρα γιά τόν Μωάμεθ σφάλμα, ἀπιστία, ἡ πίστη στήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ.  (Ἄρα εἶναι καί ἀπίθανο ὅσα εἶπε περί τζιχάντ καί θανατώσεως  τῶν ἀπίστων "ὅπου τούς βρεῖτε",  νά ἀφοροῦσαν κάτι πέραν τῶν ἐντολῶν του γιά ἐπικράτηση τῆς μονοθεΐας μεταξύ Μέκκας καί Μεδίνας μέ ἐξόντωση τῶν "'ἀπίστων" Ἀράβων).
Πιό συγκεκριμένα, ὁ Μωάμεθ, στό ἴδιο τό κοράνιο, ἀφοῦ μέμφεται ἑβραίους καί χριστιανούς διότι περιέπεσαν σύ τῶ χρόνῳ σέ ἀπιστία στόν Θεό, ἐπαινεῖ τούς πιστούς στόν Θεό, ὀλιγαρκεῖς- ἀσκητές- μοναχούς χριστιανούς ( ἐννοεῖται ὀρθοδόξους, διότι ὅλη ἡ Ἐκλησία ἦταν τότε Ὀρθόδοξη)  ὄχι ὅμως καί τούς ἑβραίους, μεταξύ τῶν ὁποίων δέν φαίνεται νά εἶδε ἀντίστοιχη πίστη ἀτόμων. Βλ. καί τόν "ἀχτινάμέ" ἤ "διαθήκη" του, τό πλέον γνήσιο κείμενο περί τοῦ τί ἤθελε ὁ Μωάμεθ γιά τίς σχέσεις Άράβων μουσουλμάνων καί Όρθόδοξης Ἐκκλησίας-Βυζαντινῶν. Αὐτά ἐννοοῦσε ὁ Μωάμεθ, ἀλλά στό κοράνιο τονίσθηκαν τά περί τζιχάντ, καθώς καί " ἀρνήσεις ", περί  τοῦ ὅτι ὁ Θεός ἔχει Υἱό. Τί συνέβη; 
Πρῶτον, δέν ἐγνώριζε ὁ Μωάμεθ τί θά περιελαμβάνετο στό κοράνιο πού ἐγράφη ἀπό τά λεγόμενά του, ἰδίως κατά τίς ἐκστάσεις του,  καί πού κυκλοφόρησε πολύ μετά τόν θάνατό του. Δεύτερον, δέν  ἀντελήφθη ὁ Μωάμεθ ἄν πράγματι εἶχαν ἐξισλαμισθεί ὅσοι ἑβραῖοι τῆς Μεδίνας ἔγιναν μουσουλμάνοι ἀπό φόβο, στό ἴδιο τό ξεκίνημα τῆς πορείας του, ἤ ἄν ἀντίθετα ἔμειναν πιστοί στόν ἑβραϊσμό τους μεταφέροντας τήν περιτομή καί τήν ἀπέχθειά τους πρός την θεότητα τοῦ Χριστοῦ μέσα στόν μουσουλμανισμό.  Τρίτον, δέν ἐγνώριζε ὁ Μωάμεθ ὅτι θά καθίστατο ἱδρυτής "θρησκείας" πέραν τῆς Ἀραβίας, ἀφοῦ ἁπλῶς  ἐπανελάμβανε μία πίστη-πρόσκληση πολύ γνωστή κατά τήν ἀρχαιότητα, στήν Παλαιά Διαθήκη, καί σέ σιβυλλικούς χρησμούς πού κυκλοφοροῦσαν εὑρέως ἀκόμη καί μεταξύ εἰδωλολατρῶν: ὅτι ὁ Θεός καί Δημιουργός τοῦ σύμπαντος εἶναι ἕνας καί ἀληθινός καί  ὄχι εἴδωλο, καί ζητεῖ ἔπρακτη πίστη ἀπό τόν ἄνθρωπο σέ Αὐτόν, καί ἐνῶ ἀποστρέφεται  λατρεία καί θυσίες σέ εἴδωλα, οἱ ἄνθρωποι χάνουν τήν ἀληθινή πίστη τους στόν ἀληθινό Θεό καί στρέφονται πάλι καί πάλι στά εἴδωλα . Τίποτα ἀπό αὐτά δέν ἦταν πρωτότυπο.  Τέταρτον, τό πιθανότερο εἶναι, ὁ Μωάμεθ πού πίστευε ὅτι μιλοῦσε ἐξ Ἁγίου Πνεύματος, νά ἐξοβέλισε μέν ἄνετα ἀπό τήν ψυχή του, ὡς μορφή εἰδωλολατρείας,  τόν δυαδισμό τοῦ περσικοῦ Ζωροαστρισμοῦ μέ τον ὁποῖο δέν ἀσχολήθηκε καθόλου  ἤ σχεδόν  καθόλου,  νά εἶχε ὅμως σοβαρό καί βαθύ προσωπικό πρόβλημα,  εὔλογη πνευματική ἀγωνία , νά λύσῃ  τό δίλημμα τῆς προσεγγίσεώς του μέ τήν Ὀρθοδοξία ἤ μή. Ἑπόμενο ἦταν ἄρα ὅτι ἐξέφρασε στίς ἐκστάσεις του, ἐπανειλημμένα καί μέ διάφορες ἐκφράσεις,  τήν ἀμφιβολία τῆς λογικῆς κάθε ἀνθρώπου "Πῶς γίνεται ὁ ἕνας Θεός νά ἔχῃ Υἱό; - Δέν εἶναι δυνατόν ὁ ἕνας Θεός νά ἔχῃ Υἱό - καί νά εἶναι δύο...".  Μία ἀπορία, ἀπό τήν ὁποία ἀρχίζει ὅμως ὄχι κατηγορηματική ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, οὔτε πόλεμος κατά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἀλλά προσωπικός θεολογικός καί θεολογικο-ἱστορικός προβληματισμός, ἤ ἀκόμη καί κατήχηση στήν Ὁρθοδοξία, ὅπως ὁ Μωάμεθ πιθανόν θά ἤθελε πράγματι.
 Ὁπότε ἀπορῶ καί ἐγώ "ἀφελῶς": Ποιός στό καλό, περιέλαβε στό κοράνιο τήν ἀπόλυτη ἄρνηση, ὑπό  τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Χριστοῦ ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ; Καί τί σόϊ χαλίφηδες ἦσαν αὐτοί, καί ἀπό ποίους καλοθελητές ντολμέζ περιστοιχιζόμενοι, πού ξεπάστρεψαν ἀντιπάλους τους μουσουλμάνους ἀμέσως μετά τόν θάνατο τοῦ Μωάμεθ, καί ξεκίνησαν πολέμους καί μαζικές  γενοκτονίες κατά τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν (ἀργότερα κατά τῶν δυτικῶν χριστιανῶν), καί ποτέ κατά τῶν ἐβραίων, μέ ὑποχείριο τούς μουσουλμάνους; Τότε,  καί ἐπί αἰῶνες, καί τώρα...; Παρά τήν σαφῆ προτίμηση τοῦ Μωάμεθ πρός τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς ἔναντι τῶν ἐβραίων;
Και νά σκεφθεί κανείς, ὅτι αὐτοί οἱ χαλίφηδες καί οἱ ὅποιοι "ντολμέζ" τους, συνέθεσαν τό κοράνιο ἀπό χειρόγραφες σημειώσεις τῶν ἀκροατῶν τοῦ Μωάμεθ,  τό ἐνέκριναν καί τό ἑρμήνευσαν γιά πρώτη φορά..... Ἐν τέλει δέ, εἶπαν οἱ ἑρμηνευτές τοῦ κoρανίου, καί προβάλλεται κατά κόρον ἐσχάτως στήν ἐποχή τοῦ διαδικτύου, ὅτι το κοράνιο κατέβηκε θαυματουργικά ἀπό τόν οὐρανό! – οὕτως ὥστε νά καταστῆ μυστήριο καί θέμα ταμπού γιά τούς πολλούς μουσουλμάνους, ἡ ἱστορικῶς ἀληθής, φιλοχριστιανική καί σαφῶς φιλο-ὀρθόδοξη, πίστη καί στάση τοῦ ἰδίου τοῦ Μωάμεθ.
Ἀπό ὁρισμένους τέτοιους χαλίφηδες τοῦ παρελθόντος (φιλόδοξους μέχρις ἀθεΐας καί φόνων ὁμοπίστων  ἀδελφῶν τους ), καί ἀπό ὁρισμένους φανατικούς κατά τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν "ντολμέζ", ἡ ἀπόσταση δέν φαίνεται νά εἶναι μεγάλη μέχρι τό ἔκτρωμα τῶν "πιστῶν"  τοῦ ΙΣΙΛ,  οἱ ὁποῖοι: α) σφάζουν ὅσους πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, β) σταυρώνουν ὅσους πιστεύουν ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε,  καί γ) ἀπειλοῦν ἤ φονεύουν φρικτά ὅποιον μουσουλμάνο δέν τούς ἀκολουθεῖ στά ἐγκλήματα.
Τώρα, ἄν κάποιος  πῆ ὅτι τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ κακῶς πράττει σήμερα, πού δέχεται ἤ καί ὑποθάλπει,  νά ὀργανώνεται ὁ ζωτικός χῶρος γύρω του ἀπό "ντολμέζ" καί τρομοκράτες ἰσλαμιστές, πού ἐξουδετερώνουν τίς μή ἀπολύτως φιλικές πρός τό κράτος αὐτό δυνάμεις, βάφοντας τή γῆ  μέ αἷμα γενοκτονίας καί ἐθνοκαθάρσεως ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί μή φανατικῶν μουσουλμάνων, θά εἶναι ἀντισημίτης;  Ὅχι βέβαια.
Καθ' ὅσον, ἐάν συνεχισθῆ αὐτή ἡ σφαγή, καί μεταδοθῆ ἔτι περαιτέρω τό φρόνημα αἱματοβαμμένης ἐπάρσεως τῶν ἰσλαμιστῶν, τότε πρῶτο  τό ἴδιο το Ισραήλ θα βρεθῆ περικυκλωμένο ἀπό περιβάλλον τρομοκρατῶν ἰσλαμιστῶν. Τέτοιο, πού  κανένα δίκτυο "ντολμέζ" ἤ φίλων τοῦ Ἰσραήλ ἀράβων, δέν θα εἶναι σέ θέση νά τιθασεύσῃ, οὔτε ἄμεσα οὔτε σέ βάθος χρόνου.
Μέ μία τέτοια ἐξέλιξη, θά δημιουργηθῆ κάτι τό ἀρκετά παράδοξο, ἡ εἰρηνική ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ, θά ἐξαρτᾶται οὐσιαστικά ἀπό τήν...Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία!  Διότι θά χρειαθῆ -  πέραν τῆς στρατιωτικῆς ἐξουδετερώσεως τοῦ ΙΣΙΛ καί τῶν ἐξτρεμστικῶν παραφυάδων του ἤ ἀνεξέλεγκτων κλώνων  του, πού φυσικά θά ἐμφανισθοῦν μέ τάσεις πολαπλασιασμοῦ τους, τοὐλάχιστον στήν Μέση Ἀνατολή καί στήν ἐγγύς Ἀφρική -  νά ἀποκατασταθῆ ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στίς κοινωνίες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἔτσι ὥστε ὁ μουσουλμανισμός, ἐκπολιτιζόμενος φιλοσοφικῶς καί θρησκευτικῶς, νά μπορεῖ νά προσεγγίσῃ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν διδασκαλία της μέ φυσικό κοινωνικό διάλογο  κατά τούς ὅρους τοῦ ἱστορικοῦ Μωάμεθ καί ὄχι μέ ὅρους τῶν ἀθεόφοβων διαδόχων του.... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com