28 Μαΐ 2024

Ὄχι στόν κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα μέ τούς ἀμετανοήτους αἱρετικούς ..

 

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ

Αφορμή γιά τό παρόν ἐκδοτικό σημείωμα ἔδωσαν οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, πού ἔγιναν τήν Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, ἡμέρα ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα ἀπό τούς παπικούς καί προτεστάντες.

Ὁ Πατριάρχης στόν «ἐγκάρδιο χαιρετισμό ἀγάπης», ὅπως τόν χαρακτήρισε, εἶπε ὅτι εἶναι σκάνδαλον ὁ χωριστός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα ἀπό τούς Χριστιανούς καί ὅτι εἶναι εὐκαιρία ἡ συγκυρία τῆς συμπτώσεως τῆς ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα σέ Ἀνατολή καί Δύση κατά τό ἔτος 2025 νά ἀποτελέσει ἀπαρχή καθιερώσεως κοινῆς ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ ἀπό ὅλους τούς Χριστιανούς.

Αὐτό πού γιά τό κοσμικό πνεῦμα – καί πάντοτε τά κίνητρα καί κριτήρια παρομοίων κινήσεων διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν προσεγγίσεων εἶναι κοσμικά– αὐτό λοιπόν πού γιά τά κοσμικά κριτήρια φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως μιά ἰδέα ὄχι κακή, ἄν τό μελετήσουμε καλύτερα μέ κριτήρια Ὀρθόδοξα και πατερικά, δέν εἶναι δύσκολο νά δοῦμε πόσον ἕωλο, ἀστήρικτο −καί ἐν τέλει− ἀπαράδεκτο καί ἀντορθόδοξον εἶναι.

Ὅπως, πολύ σωστά, παρατηρεῖ ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» σέ ὁμολογιακό κείμενο, πού ἐξέδωσε ἐπ᾽ αὐτοῦ, μέ τίτλο «Πρὸς Θεοῦ! Ὄχι ἄλλο σχίσμα!»(16.04.2024), σκάνδαλο δέν ἀποτελεῖ ὁ χωριστός ἑορτασμός ἀλλ᾽ ἡ ἀποστασία τῆς δυτικῆς Χριστιανοσύνης ἀπό τήν πίστη, πού διακρατεῖ ἀκαινοτόμητον ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ὁ χωριστός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα, ὄχι μόνον δέν ἀποτελεῖ σκάνδαλον, ἀντιθέτως ἀποτελεῖ εὐλογία καί ἀπόδειξη ὅτι παραμένουμε στό ἀσφαλές ἔδαφος, ἐντός τοῦ ὁποίου οἱ Ἅγιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νά κινούμεθα.

 Δηλαδή, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, τά πράγματα εἶναι ἀκριβῶς στήν ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπ᾽ αὐτήν πού τά θέλει ἐν προκειμένῳ τό κοσμικό –οἰκουμενιστικό– συγκρητιστικό πνεῦμα.

Εἶναι μάλιστα ἀκραία ἀσέβεια νά λέγει κάποιος ὅτι θά τιμήσει τήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο, καταργώντας συγχρόνως τήν δική της ἀπόφαση γιά τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα κατά τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν πρώτη πανσέληνο ἀπό τήν ἐαρινή ἰσημερία. Αὐτή ἡ ἀπόφαση τηρεῖται ἀπαρεγκλίτως ἐδῶ καί 1.700 χρόνια.

Αὐτή ἡ στόχευση τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ ἔχει προϊστορία στό πλαίσιο τῆς οἰκουμενιστικῆς κινήσεως καί εὔκολα καταλαβαίνει ὁ καθένας, μέ βάση ὅσα λέγονται καί πράττονται, ὅτι θά εἶναι τό πρῶτο βῆμα γιά τό λεγόμενον Κοινόν Ποτήριον, δηλαδή τήν πλήρη ἕνωση καί κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς, χωρίς ὅμως αὐτοί νά μετανοήσουν καί νά ἀποκηρύξουν τίς πλάνες των. Εἶναι ἐκπληκτικό καί συνάμα βαθύτατα λυπηρό τό γεγονός ὅτι τόν κοινό ἑορτασμό, προστάδιο τῆς πλήρους ἑνώσεως, ἐπιδιώκουν νά τόν κάνουν καί μέ τρόπο τελείως ἀνορθόδοξο.

Τό πολίτευμα τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι συνοδικό. Ἡ συνοδικότης ὅμως κατά τήν πορεία ἐπιδιώξεως τοῦ συνεορτασμοῦ περιφρονεῖται πλήρως. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀντί νά συσκέπτεται συνοδικῶς μέ τούς λοιπούς 14 Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί αὐτοί μέ τίς συνόδους των, συναντᾶται καί διαβουλεύεται ἐπ᾽ αὐτοῦ μέ τόν πάπα, μέ καρδιναλίους καί μέ ἀρχηγούς κρατῶν!

 Ἐάν ὑπῆρχε σεβασμός τῆς συνοδικότητος ἐν τῇ πράξει, θά μποροῦσε νά ξεπερασθεῖ καί ἡ διαίρεση ἐντός τοῦ σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αὐτό εἶναι τό πραγματικό σκάνδαλο καί ὄχι ἡ διαφορετική ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα σέ Ἀνατολή καί Δύση. Τό πραγματικό σκάνδαλον εἶναι το σχίσμα, πού προέκυψε ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς δημιουργίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς «Ἐκκλησίας» τῶν καθηρημένων, ἀχειροτονήτων καί αὐτοχειροτονημένων στήν Οὐκρανία ὑπό τόν Ἐπιφάνιον Ντουμένκο.

Ὅπως ἐπίσης σκάνδαλο καί χαίνουσα πληγή εἶναι τό Παλαιοημερολογητικό σχίσμα. Θά ἦταν εὐχῆς ἔργον ἐπί τῆς ἀντικανονικῆς αὐτῆς πρωτοβουλίας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νά δοῦμε τοποθετήσεις Συνόδων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἐπιμέρους Μητροπολιτῶν, Θεολόγων, Ἱερῶν Μονῶν, Χριστιανικῶν Ἀδελφοτήτων καί Συλλόγων. Μέχρι στιγμῆς τό μόνο πού ὑπέπεσε στήν ἀντίληψή μας εἶναι ἡ χαροποιός Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.  Σεραφείμ καί ἡ ἐπίσης χαροποιός Ἀνακοίνωση τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», τήν ὁποίαν ἀναφέραμε στήν ἀρχή.

 Ἐλπίζουμε καί εὐχόμεθα ὅτι ὁ πιστός κλῆρος καί λαός θά ἀπορρίψουν κάθε ἀντικανονική πρωτοβουλία καί ἐξαγγελία γιά κοινούς ἑορτασμούς, πού μόνον προβλήματα καί ἐν τέλει σχίσματα θά δημιουργήσουν, πρᾶγμα πού τελείως ἀπευχόμεθα. Μᾶς φθάνουν ὅσα προβλήματα ἔχουμε ὡς λαός καί ὡς Ἔθνος.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ»  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 • ΤΕΥΧΟΣ 155

……………………………………………

Δείτε σχετικά και:

-Το «κοινό Πασχάλιο» κατά τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο.

-Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Θα γιορτάσουμε την Σύνοδο της Νίκαιας μαζί με τον πάπα Φραγκίσκο.

-Η πρώτη επίσημη επίσκεψη από Έλληνα υπουργό Παιδείας της Ελλάδας στο Βατικανό με αναφορά στον κοινό εορτασμό του Πάσχα το 2025.

-Βαρθολομαῖος: Σκάνδαλον ὁ μὴ κοινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς αἱρετικοὺς

-Ο Ελπιδοφθόρος κάνει πρόβες για του χρόνου.

-Κυθήρων Σεραφείμ: Ἀπό Ἀνατολήν καί Δύσιν προανακρούονται ἐσχάτως «σάλπιγγες», οἱ ὁποῖες προμηνύουν τόν κοινόν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν, καί κατ’ ἐπέκτασιν καί τῶν λοιπῶν ἑτεροδόξων ὁμολογιῶν, μέ προοπτικήν τό «κοινόν Ποτήριον».

-Επαναφέρουν στον Πάπα τον τίτλο· "Πατριάρχης της Δύσης"! Άρχισαν οι σκοτεινές μεθοδεύσεις του Οικουμενισμού για κοινό εορτασμό του Πάσχα και ένωση με τους αιρετικούς το 2025!

-ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, Ο ΝΕΟΣ ΒΕΚΚΟΣ!

-Ἐπίσημον ἀνακοινωθέν: «Κοινὸς ἑορτασμὸς Πατριάρχη Κων/λεως μὲ τὸν Πάπα τὸ 2025 στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας»!

-Νέες αναφορές του Οικουμενικού Πατριάρχη για την πρωτοβουλία που ανέλαβε με τον Πάπα Φραγκίσκο για από κοινού εορτασμό, το 2025, της 1700ης επετείου από της συγκλήσεως της Α´ Οικουμενικής Συνόδου

-Πρώτα η ενότητα στην Ορθοδοξία

-Πρὸς Θεοῦ! Ὄχι ἄλλο σχίσμα!

-Οι προθέσεις Φαναρίου και Βατικανού σε δύο σοβαρά ζητήματα

 -Aπάντηση σε σχόλιο επί του ρεπορτάζ για κοινό εορτασμό του Πάσχα και ενώσεως των Ρ/Κ με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

-Νέα (τελευταία) απάντησή μου εις σχόλια

-Το ιδιότυπο εορτολογικό σχίσμα της Ορθοδόξου Φινλανδικής Εκκλησίας

-Το Πάσχα και η Ένωση

-Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επαναφέρει την ανάγκη για κοινό Πάσχα Ορθόδοξων και Παπικών

-Προκλητικὴ καὶ ἐπιπολαία δήλωσις τοῦ Κων/λεως περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα

-Ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος περί κοινού εορτασμού του Πάσχα μετά των ετεροδόξων

-Χονγκ Κονγκ Νεκτάριος: Μέχρι να υπάρξει μία νέα Συνοδική απόφαση προσωπικά εμμένω στην παράδοση της Εκκλησίας: Το Χριστιανικό Πάσχα να εορτάζεται μετά το Εβραϊκό Πάσχα.

-Τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀπεργάζεται νέο παγκόσμιο σκάνδαλο εἰς βάρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἑνότητος καί τῆς ὀρθοδόξου Παραδόσεως/

-Το σκάνδαλον του εορτασμού του Πάσχα με κλονισμένην την Εκκλησιαστικήν ενότηταν

-Πειραιώς Σεραφείμ: “Δεν μπορεί να αλλάξει ο Πασχάλιος Κανών διότι αυτό αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος – Ο συνεορτασμός με κατεγνωσμένους αιρετικούς εμμένοντας στην αίρεση είναι κανονικώς αδύνατος”

-Ιδού γιατί υπήρξε φέτος τόση διαφορά στον εορτασμό του Πάσχα με τους Παπικούς! (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

-Ο σωτηριολογικός χαρακτήρας του εορτασμού του Πάσχα (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

-Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Ευχή και προσπάθεια» για κοινό Πάσχα Ορθόδοξων – Καθολικών

-Ο καθορισμός της ημερομηνίας του Πάσχα

-Το Νομικό Πάσχα

-ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟ 2025

-Δρομολογείται κοινός εορτασμός του Πάσχα και ένωση με τους αιρετικούς το 2025!

-Οι σκοτεινές μεθοδεύσεις του Οικουμενισμού αποκαλύπτονται!

-Σύντομη ανασκευή της περί αζύμων πλάνης και λοιπών κακοδοξιών

 -Ο κοινός εορτασμός του Πάσχα

-Ερωτήματα εις την επιτροπή της «Πανορθοδόξου Διασκέψεως»

-Η παπική πρόταση περί κοινού εορτασμού του Πάσχα

-Αποκαλυπτικές οι προθέσεις του Βατικανού κατά την Παπική «θρονική εορτή»

-Προς κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Παπικών;

-Η κοινή πίστη θα καθορίσει τον πραγματικό εορτασμό του Πάσχα

-Ο πραγματικός συνεορτασμός του Πάσχα θα γίνει με την επιστροφή των Παπικών και Προτεσταντών στην Εκκλησία.

-Ο Παπισμός είναι συνοδικά καταδικασμένος επί αιρέσει; (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

-Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος. Περιγραφή και Σημασία της

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com