23 Απρ 2021

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων & Ἀντικυθήρων.

 Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων: Η φοβερή δοκιμασία της πυρκαγιάς για τα ...

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ἐν Κυθήροις τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συναχθέντες σήμερον τήν 23ηνἈπριλίου 2021, ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 11π.μ. εἰς τό Ἐπισκοπεῖον, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ εἰς τήν κατά μῆνα τακτικήν Ἱερατικήν Σύναξιν, ἐν ὄψει τῆς ἐπερχομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα, καί λαβόντες γνῶσιν τῆς ὑπ’ἀριθ. 3041/21-4-2021 σχετικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἡ ὁποία ρυθμίζει τά τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου, μέ βάσιν τάς ὑφισταμένας ἐκτάκτους περιστάσεις (ὑγειονομικαί συνθῆκαι καί ἀπαγόρευσις κυκλοφορίας πέρα τῆς 9μ.μ.)ἀποφασίζει καί ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

1.Ἐνῶ ἐκφράζομεν τήν εὐχαρίστησίν μας,διότι κατά τήν ἐφετεινή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιο Πάσχα θά εἶναι ἀνοικτοί οἱ Ἱεροί μας Ναοί (παρότι θεωροῦμεν αὐστηρότατο καί ἀνάρμοστον τό μέτρον παρουσίας ἑνός πιστοῦ ἀνά 25 τ.μ., τό ὁποῖον δυστυχῶς μόνον εἰς τάς Ἐκκλησίας ἐπιβάλλεται), ἐν τούτοις διά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Πασχαλινή Θεία Λειτουργία, ὡς ρυθμίζεται τό τελετουργικό μέρος εὑρισκόμεθα πρό πρωτοφανοῦς ἀμηχανίας καί ἀνυπερβλήτου ἀδιεξόδου. Λόγοι κανονικοί, ἐκκλησιολογικῶς δεοντολογικοί, ἀλλά καί δογματικοί,τίθενται ὡς ἀνυπέρθετο συνειδησιακό ἐμπόδιο ἐφαρμογῆς τῶν καθοριζομένων διά τῆς ὕπερθεν Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου.

2.Συνειδησιακῶς ἀδυνατοῦμεν νά τελέσωμεν δύο Θείας Λειτουργίας (τήν τοῦΜεγάλου Σαββάτου καί τήν τοῦἉγίου Πάσχα)ἐντός τοῦἰδίου 24ώρου, ἀπό τό ἕνα μεσονύκτιον ἕως τό ἑπόμενον,ὅπερ συνεπάγεται τό να λειτουργήσωμενκαί να κοινωνήσωμεν δύο φορές ἐντός τοῦ χρονικοῦ αὐτοῦ διαστήματος.

3.Ἡ τήρησις τῆς ἐν θέματι Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καθίσταται καί ἐκ τῶν πραγμάτων δυσχερής, διότι ψάλλοντες τήν 9 μ.μ. τό «Χριστός Ἀνέστη»καί τελοῦντες (παραλειπομένης τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου) τήν Θείαν Λειτουργίαν μετά τῆς Θείας Κοινωνίας τῶν πιστῶν εἶναι ἀδύνατον νά περαιωθοῦν ὅλα τήν 10ηνμ.μ. ὥραν, ὅτε ὁρίζεται ἡπαῦσις τῆς κυκλοφορίας τῶν πολιτῶν.

Ἐκτός αὐτοῦδέν δύναται νά λογισθῇ ὡς Ἀναστάσιμος ἡ Θεία αὐτή Λειτουργία, ἀφοῦθά περαιωθῆ δύο ὥρας πρό τοῦ μεσονυκτίου, διαρκοῦντος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἔπειτα διά τούς χριστιανούς, οἱὁποῖοι θά παρευρεθοῦν μόνον κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως (9 μ.μ.)προκύπτει καί τό πρόβλημα τῆς καταλύσεως τῆς αὐστηρᾶς νηστείας τοῦΜεγ. Σαββάτου (ἄνευ ἐλαίου), ἐάνὅπως συνηθίζεται σπεύσουν ἀμέσως μετά τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»εἰς ἀπόλαυσιν τῆς μαγειρίτσας καί τῶν πασχαλίων ἐδεσμάτων.

4.Κατόπιντῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, καί μή στέργοντες εἰς τό νά ἐνεργήσωμεν ὡς πρόσωπα τοῦκοινοῦθεάτρου, ἀλλ’ὡς ἠλεημένοι παρά Κυρίου Λειτουργοί τοῦὙψίστου, δηλοῦμεν ὑπευθύνως ὡς κατενώπιον Θεοῦ ὅτι ἀδυνατοῦμεν συνειδησιακῶς νά ἐφαρμόσωμεν τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Πασχαλίου Θείας Λειτουργίας, κατά τά ὁριζόμενα, καί κοινῇ καί ὁμοφώνῳ ἀποφάσει, ἔχοντες τήν πρός τοῦτο ἔκθυμον εὐλογίαν τοῦΣεβ. Ποιμενάρχου μαςΜητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, θά τελέσωμεν τήν τελετήν καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως ἀνήμερα τοῦΠάσχα, ἀρχομένης τῆς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος ὥρα 5 π.μ. καί μετ’αὐτήν θά ἀκολουθήσῃ ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καί ἡἈναστάσιμος Θεία Λειτουργία, και

5.Ἐάν, ὅμως, ὑπάρξῃἐν τῷμεταξύ «φιλανθρωποτέρα ψῆφος»ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἡ ὁποία θά προβλέπῃπερί τήν 11 μ.μ. τοῦΜεγάλου Σαββάτου τήν ἔναρξιν τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τήν τέλεσιν τῆς Πασχαλίου Θείας Λειτουργίας μετά τήν 12ην νυκτερινήν τοῦΜ. Σαββάτου,τότε πάνυ ἀσμένωςκαί ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς θά συμπορευθῶμεν καί θά χαιρετίσωμεν τό σπουδαῖο αὐτό γεγονός.Καί ἐπί τούτοις διατελοῦμεν, Μετά Πασχαλίων εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων& Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης

Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου

Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος

Ἀρχιμ. Διονύσιος Μάλλιος

Πρωτ.Πέτρος Μαριᾶτος -Ἰατρός

Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος

Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος

Πρωτ. Θεολόγος Παντελῆς

Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος

Οἰκονόμος Γεώργιος Ἀδικημενάκης

Οἰκονόμος Ἰωάννης Παπανδρόπουλος

Ἱερεύς Παῦλος Καλλίκας

Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης

ἹερεύςΠαναγιώτης Σκλάβος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια Σεβασμιότατε, συγχαρητήρια σεβαστοί Πατέρες. Επιτέλους μια εκκλησιαστική φωνή. Δόξα τω Αγίω Θεώ . Υπάρχει έστω ένας. Ένας με εκκλησιαστικό Πατερικό φρόνημα, που δεν υποτάσσεται στους σκοτεινούς νόες.

Ανώνυμος είπε...

Έχετε δίκιο, άγιοι πατέρες. Πιστεύω ότι και πολλοί άλλοι θα κάνουν ανάλογες ρυθμίσεις -αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ-, ώστε να λειτουργηθούν οι ιεροί ναοί την ημέρα του Αγίου Πάσχα.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com