15 Μαΐ 2020

Διαρκής Ιερά Σύνοδος : Κόκκινες γραμμές οὔτε ξεπεράσθηκαν οὔτε θά ξεπερασθοῦν.

Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου
Εγκύκλιο προς τον ελληνικό λαό εξέδωσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τίτλο «Συνοδικός ευχαριστήριος λόγος»
«Συνοδικός εὐχαριστήριος λόγος» (15/5/2020).
Πρωτ. 2092
Ἀριθ.Διεκπ. 900 Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Μαΐου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3023

Πρός
Τό Εὐσεβές Ὀρθόδοξο Πλήρωμα
τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
μέ αἰσθήματα δοξολογίας καί αἴνου πρός τόν Τριαδικό Θεό μας, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνεται καί πάλι πρός ἐσᾶς, τά ἐκλεκτά πνευματικά παιδιά της, γιά νά σᾶς χαιρετίσει μέ τόν Πασχάλιο χαιρετισμό «Χριστός Ἀνέστη» τώρα πού, μετά ἀπό ἀκούσια μακρά περίοδο σωματικῆς ἀπουσίας σας ἀπό τίς κοινές λατρευτικές συνάξεις μας, εἰσήλθατε καί πάλι στόν Ἅγιο Οἶκο τοῦ Θεοῦ, γιά νά λατρεύσουμε «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομα» τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας.
Ἡ περίοδος πού παρῆλθε ἦταν σκληρή καί πικρή γιά ὅλους μας. Κυριολεκτικά, ματώσαμε γιά τήν ἀπουσία σας ἀπό τούς Ναούς. Ὅμως, ἐάν γιά ἐσᾶς ἡ ἀπουσία σας ἀπό τίς κοινές λατρευτικές συναθροίσεις μας ἦταν ὀδυνηρή, γιά τούς ποιμένες σας, ἐπισκόπους καί πρεσβυτέρους, ἡ σωματική ἀπουσία σας ἦταν ὁ μεγαλύτερος πειρασμός καί ὁ μεγαλύτερος πόνος πού ἔχουμε βιώσει στήν ποιμαντική διακονία μας. Στ’ ἀλήθεια, πόσο χαρούμενος μπορεῖ νά εἶναι ὁ πατέρας σέ ἕνα σπιτικό πού ἀπουσιάζουν τά παιδιά του; Πόσο μπορεῖ νά εὐφραίνεται σέ γιορτή μόνος του; Πῶς νά ἀπολαύσει τήν τράπεζα πού γέμει, ὅταν στεροῦνται τοῦ «Ἀμνοῦ» τά τέκνα Του;
Σᾶς ὁμολογοῦμε, ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ ὅτι, ἐάν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν παρηγοροῦσε τίς καρδιές μας, ἐάν δέν ἄνοιγε χαραμάδες ἱλαροῦ φωτός στά σκότη πού μᾶς κύκλωσαν, ἐάν δέν μετέδιδε τήν δυνατή ἐμπειρία τῆς δικῆς σας πνευματικῆς παρουσίας μέσα στούς Ναούς πού ἱεροπρακτούσαμε καί λειτουργούσαμε, ὁ πειρασμός θά ἦταν ἀβάστακτος. Ἡ ἴδια Χάρη τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε βέβαιοι, παρηγόρησε καί τίς δικές σας καρδιές καί γλύκανε τόν πόνο σας. Σᾶς μετέγγισε τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ στίς «κατ’ οἶκον» Ἐκκλησίες σας. Καί σταθήκατε σταθεροί στήν πίστη, ἀποκρούοντας ὅλα τά πνεύματα τῆς πλάνης.
Δοξολογοῦμε τόν Θεό γιά ἐσᾶς. Γιά τήν ὑπομονή σας στίς θλίψεις. Γιά τήν σταθερότητά σας στήν πίστη. Γιά τήν ἐμπιστοσύνη σας στήν Ἐκκλησία. Ζῇ Κύριος Παντοκράτωρ, ζῇ καί ἐμεῖς «ἰδού ζῶμεν» μέ Αὐτόν καί μέσῳ Αὐτοῦ.
Μᾶς ἀξιώνει, λοιπόν, ὁ Κύριος τῆς ταπεινώσεως καί τῆς δόξης σήμερα Κυριακή νά ἀνταμώσουμε καί πάλι στόν Οἶκο τοῦ Οὐρανίου Πατρός μας, νά Τόν ὑμνήσουμε ἀπό κοινοῦ, νά συνακροασθοῦμε τῶν ρημάτων τῆς Ζωῆς καί νά μετάσχουμε στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, μεταλαμβάνοντας «Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον» . Μόνο δοξολογία καί αἶνος ξεχύνεται ἀπό τίς καρδιές μας. Δοξολογία καί αἶνος πρός Αὐτόν πού εἶναι γιά ἐμᾶς τό πᾶν, ὅπως πολύ χαριτωμένα ἔλεγε συχνά ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
ὡς γνωστόν, ἡ προσέλευσή μας στίς κοινές λατρευτικές συναντήσεις μας γίνονται ὑπό τάς προϋποθέσεις πού ἔθεσε ἡ εἰδική ἐπιστημονική ἐπιτροπή γιά τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, μέ σκοπό τήν διασφάλιση τῆς δημόσιας ὑγείας. Μέ προηγουμένη μας Ἐγκύκλιο ἐνημερωθήκατε ἐπ’ ἀκριβῶς γιά τόν τρόπο τῆς προσελεύσεώς μας στούς Ἱερούς Ναούς. Ἐμεῖς, ὡς ἐκκλησιαστικό σῶμα, ὀφείλουμε νά ἐφαρμόσουμε ἐπ’ ἀκριβῶς καί αὐτές τίς συστάσεις. Συνεργασθήκαμε καί συνεργαζόμαστε μέ τήν Ἑλληνική πολιτεία καί μέ τήν εἰδική ἐπιστημονική Ἐπιτροπή, πρός ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Αὐτό θά συνεχίσουμε νά κάνουμε. Γι’ αὐτό καί πάλι σᾶς προτρέπουμε σέ πιστή ἐφαρμογή ὅλων τῶν συστάσεων τῆς εἰδικῆς ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς. Θέλουμε, ὅμως, νά γνωρίζετε ὅτι ἡ συνεργασία μας αὐτή σέ καμία περίπτωση, δέν ξεπέρασε ὅρια, τά ὁποῖα ἡ Ὀρθόδοξος πίστη καί ζωή μας, ἀλλά καί ἡ παράδοσή μας ἔχουν θέσει. Σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι, χάριτι Θεοῦ, παραμένουμε ἄγρυπνοι φύλακες τῶν ὁρίων πού ἔθεσε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, διά τῶν Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων καί τῶν Ἁγίων Συνόδων. Κόκκινες γραμμές οὔτε ξεπεράσθηκαν οὔτε θά ξεπερασθοῦν.
Εἶναι ἀδύνατον καί σέ αὐτήν τήν Ἐγκύκλιό μας νά μή μνημονεύσουμε εὐγνωμόνως καί νά μή προσευχηθοῦμε, ἰδιαιτέρως, γιά τούς ἰατρούς, τούς ἐρευνητές, τό νοσηλευτικό προσωπικό καί ὅλους τούς ἐργαζομένους στά νοσοκομεῖα τῆς πατρίδος μας. Τούς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τόν θυσιαστικό κόπο τους. Ὁ Κύριος νά ἀνταποδώσει τήν θυσιαστική προσφορά τους μέ πλῆθος εὐλογιῶν.
Προσευχόμαστε, ἀκόμα, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων, ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀδελφῶν μας. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, θά ψαλεῖ «Τρισάγιον» ὑπέρ αὐτῶν.
Προσευχόμαστε, ἐπίσης, ἐκτενῶς ὑπέρ τῆς ἐξευρέσεως καταλλήλου θεραπευτικῆς ἀγωγῆς πού θά περιορίσει καί θά ἐξαλείψει τήν πανδημία.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις σᾶς ὑποδεχόμαστε μέ ἄπειρη ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι χαρά στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, στόν Οἶκο τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, στόν δικό σας Οἶκο καί σᾶς εὐλογοῦμε πατρικά ὅλους. «Εἰσέλθετε, λοιπόν, ὅλοι στήν χαρά τοῦ Κυρίου σας. Καί ἐκεῖνοι πού πρῶτοι φθάσατε κι ὅσοι ἤλθατε δεύτεροι, λάβετε τόν μισθόν σας. Πλούσιοι καί φτωχοί πανηγυρίστε. Ὅσοι ἐγκρατευθήκατε, ἀλλά κι ἐκεῖνοι πού ἔχετε βραδυπορήσει στήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν, τιμήστε τήν σημερινή ἡμέρα. Ὅσοι νηστέψατε καί ἐκεῖνοι πού δέν νηστέψατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα. Ἡ (Ἁγία Τράπεζα) εἶναι γεμάτη, ἀπολαῦστε την ὅλοι. Ὁ Μόσχος εἶναι ἄφθονος καί ἀνεξάντλητος. Δέν ἐπιτρέπεται, λοιπόν, νά φύγει κάποιος πεινασμένος. Ὅλοι ἀπολαῦστε τό Συμπόσιο πού παρατίθεται γιά τούς πιστούς. Ὅλοι ἀπολαῦστε τά θεῖα δῶρα πού προσφέρει ἡ Θεία ἀγαθοσύνη. Κανένας πιά νά μή θρηνεῖ τήν φτώχεια του, γιατί τώρα ἔγινε φανερή ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐκείνη πού προσφέρεται σ’ ὅλους ἐξίσου. Κανένας νά μή κλαίει πιά γιά τά πταίσματά του, γιατί συγχώρεσή μας εἶναι ὁ Ἀναστημένος Κύριος. Κανένας ἄς μή φοβᾶται πιά τό θάνατο, γιατί ὁ θάνατος τοῦ Σωτήρα μας, μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό θάνατο» .
Σ’ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ ἐξουσία στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.
† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πώς θα προσέλθουμε Πατέρες;
Πάλι εκτός θα είμαστε οι συντριπτικά περισσότεροι με τα όρια αριθμού πιστών εντός.

Μόνο εσείς θα ευφρανθείτε πάλι.

ΦΩΤΗΣ είπε...

Τελικά, οἱ σεπτοί μας ἰεράρχες δέν μᾶς τά εἶπαν ξεκάθαρα:
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἁγιασμένος ὁ χῶρος τῆς ἐκκλησιᾶς;
Μολύνεσαι ἤ δέν μολύνεσαι ἀπὀ μικρόβια μέσα στήν ἐκκλησία καί μάλιστα ἐν ὥρᾳ Θ. Λειτουργίας;
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ὕβρις,τό νά ἀπολυμαίνουμε τούς ἱερούς μας ναούς;


Δεδομένου, ὅτι κάθε χρόνο μᾶς ἐπισκέπτονται καί γρίππες καί ἄλλες ἕνα σωρό ἰώσεις (μέ ἀσυγκρίτως περισσότερους θανάτους ἐτησίως...), τί θά κάνουμε στό μέλλον; Θά συνεχίσουμε νά ἐφαρμόζουμε ἐς ἀεί τά μέτρα τά περιοριστικά καί τά ἀπολυμαντικά;

ΑΠΟΡΙΑ: Γιατί στήν ἐμφάνιση παρόμοιας θνησιμότητας ἰογενῶν λοιμώξεων ἄλλων ἐτῶν, ἡ Ἑκκλησία δέν εἶχε ἀλλάξει τίποτε στίς λατρευτικές καί λοιπές συνάξεις;
Ἤσαν οἱ πιέσεις ἀπό τήν Πολιτεία ἀσθενέστερες ἤ μήπως ἐφέτος ἀσθενέστερη ἦταν ἠ πίστη μας;

Ιωάννης Λίτινας είπε...

Δυστυχώς πατέρες δεν πείθετε κανέναν πλέον.

Είστε οι έχοντες την απόλυτη ευθύνη για τη βλάσφημη απαγόρευση της Θείας Λατρείας στον πιστό λαό του Θεού, και οι αυτουργοί του εγκλήματος αυτού. Η βλασφημία βαραίνει εσάς και ο Θεός να σας λυπηθεί και ελεήσει.

Τα κροκοδίλεια δάκρυα και οι χαρμόσυνες ευχές σας δεν αγγίζουν τις καρδιές των πιστών, διότι πολύ απλά σταθήκατε στο πλευρό των διωκτών και όχι των διωκομένων.

Προκρίνατε την επιστήμη εις βάρος της πίστεως και χάριν αυτής φυλακίσατε,ως άλλη κουστωδία, τον Εσταυρωμένο και Αναστημένο Ιησούν.

Χάριν της επιστήμης, επράξατε -τη μοναδική στην ιστορία- προδοσία της εκκλησιαστικής πράξης.

Διδάξατε λόγοις και έργοις την επίγεια ζωή ως πολυτιμότερη της αιωνίου μετά του Χριστού.
Οι αποφάσεις σας τραγικά αντιευαγγελικές. Μεστές θανάτου και φόβου.
Απελπιστικά ξένες του αγιοπατερικού φρονήματος. Ξένες της Ιεράς Παραδόσεως. Ξένες της Εκκλησίας. Ξένες Χριστού.

Και πάλι τι ζητείτε έντρομοι από το λαό του Θεού;
Υπακοή στις ασεβείς αποφάσεις της επιστήμης που και πάλι προσκυνήσατε!

Όχι άγιοι αρχιερείς! Μάσκα δε φοράμε μέσα στον Ιερό Ναό! Αν θέλετε να φορέσετε εσείς, είστε ελεύθεροι να πάρετε πάνω σας κι αυτό το κρίμα.

Τις άγιες εικόνες θα ασπαζόμαστε με πόθο! Αν εσείς βάζετε αντισηπτικά μετά, είστε ελεύθεροι να πάρετε πάνω σας κι αυτή την ασέβεια. Το ίδιο ασπαζόμαστε και το άγιο χέρι του ιερέως.

Ο πιστός λαός του Θεού θέλει να βρεθεί μέσα στο ναό όπως πριν, ο ένας δίπλα στον άλλον και όχι σε αποστάσεις που εμπνέουν την αποστροφή του αδελφού, τη καχυποψία, το φόβο, τον υποβιβασμό και το πάγωμα της αγάπης που τόσο βάναυσα παρερμηνεύετε όλο αυτό τον καιρό.

Οι πιστοί ξερουν ότι εκεί στο ναό, ανάμεσά τους είναι ο Νυμφίος τους και δε φοβούνται.

Εμείς μένουμε εντός του Νυμφώνος κι ας μας κλειδώσατε έξω! Υμείς όψεσθε!Ανώνυμος είπε...

"Πλούτος αγάπης", τουλάχιστον εν τοις λόγοις, αλλά απροσδιόριστα τα περί κόκκινων γραμμών και τα τοιαύτα.Υποσχέσεις για πράγματα που ήδη ξεπεράστηκαν ασεβέστατα. Ντρέπεται κανείς να διαβάσει το κείμενο. Τίποτε συγκεκριμένο. Απλώς "γλείψιμο" και κολακείες προς τον λαό, του οποίου έχει χάσει την εμπιστοσύνη (δες την 12η θέση στο γκάλοπ). Διότι στην λοιπή εν τη διασπορά Ορθοδοξία συμβαίνουν σήμερα τέρατα και σημεία. Περί προσκηνύσεως των εικόνων, περί του τρόπου συμμετοχής στη Λατρεία, περί της συμμετοχής στο Μυστήριο της θείας Κοινωνίας. Φοβερά πράγματα. Παρελκυστικώς κινούμενοι δε ως συνήθως και οι εν Ελλάδι Αρχιερείς και αφού οι εν τη διασπορά, λόγω ευνοϊκών κατά πάντα προϋποθέσεων, ανοίγουν πρώτοι δρόμους ανομίας, τουλάχιστον μέχρι τώρα δείξατε ότι τηρείτε στάση αναμονής, για να τους ακολουθήσετε ασφαλώς και ως έχοντες το δικό τους προηγούμενο ως δικαιολογία. Δεν χρειάζονται αναφορές σε παραδείγματα, για τα οποία υπάρχουν αμέτρητα ντοκουμέντα σε γραπτά, σε ήχο και εικόνα.

Ανώνυμος είπε...

Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που δεν έχουν ξεπεραστεί;

Η μνημόνευση του Πάπα Ρώμης ως ορθοδόξου Αρχιερέως ενώ παραμένει στις αιρέσεις του Παπισμού;

Η αναγνώριση Χάρης στους αιρετικούς με το Κολυμπάρι,
η αναγνώριση των Σχισματικών Ουνιτών της Ουκρανίας ή
η υπόνοια ότι οι ιεροί ναοί μπορούν να είναι εστίες μικροβίων;

Σε ποια Χάρη αναφέρεστε ότι μας μετέγγισε τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ στίς «κατ’ οἶκον» Ἐκκλησίες αφού δεν μπορούσαμε να έχουμε το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας κατ οίκον;
Και αν πιστεύετε αυτό που λέτε, τότε τι ρόλο διαδραματίζετε εσείς αφού μπορούμε να έχουμε τη ζωή του Χριστού κατ οίκον δίχως κληρικούς;

Το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν υπάρχει ίχνος μετανοίας σε εσάς τους Συνοδικούς με όποιες παιδαγωγικές τιμωρίες αυτό μπορεί να συνεπάγεται...

Ανώνυμος είπε...

Στα 300 τετραγωνικά ναού 30 πιστοί, ενώ στα 20 τετραγωνικά μέτρα σχολικής αίθουσας 11 μαθητές!!
Ω Ιεράρχες!!! ποιους δουλεύετε;

Ανώνυμος είπε...

ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ;ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΗ!

Ανώνυμος είπε...

Δημιουργήσατε για πρώτη φορά στην Ιστορία στα πάνω από 2.000 χρόνια Ορθοδοξίας "δεδικασμένο"
στο να κλείνουν οι Εκκλησίες
και στο να λείπουν από μέσα εκατομμύρια πιστών.

Τώρα, κάθε Κυβέρνηση θα εκμεταλλεύεται αυτό το μαύρο παρελθόν και "μέτρο".

Συγχαρητήρια.

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ.ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ(ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ)ΔΕΝ ΑΡΝΘΗΚΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΠΟΛΙΤΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ. Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.Η ΣΙΩΠΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΣΘΕ ΣΑΝ ΨΕΥΔΟΠΑΤΕΡΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ δεν θα πάω ξανά σε Ακολουθία με Ιεράρχη.

Κανένας να μην πάει!
Πρέπει να λειτουργούν σε άδειους Ναούς, μήπως έτσι καταλάβουν τι έκαναν και τι πρέπει να κάνουν από δω και πέρα.
Για τον πιστό λαό η καραντίνα ουσιαστικά συνεχίζεται με τον αποκλεισμό τους από τις Λειτουργίες και τα Μυστήρια λόγῳ παράλογων ορίων που δεν τηρούνται σχεδόν πουθενά άλλού.
Ειδάλλως, να παραδώσουν την ποιμαντική ράβδο τους και να την παραλάβουν ομολογητές Ιερείς.

Δεν ομολόγησαν.
Δεν κήρυξαν μετάνοια.
Συναίνεσαν σε αμαρτωλά και βλάσφημα πράγματα.
Ευχαρίστησαν τους αντίχριστους πολιτικούς που διώκουν την Εκκλησία και τα τέκνα της.
Δεν χρησιμοποίησαν το Αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας.
Δεν ενεργοποιούν τους δικηγόρους τους για τα πρέποντα.

Πανταζής Ιωάννης είπε...

Το θέμα είναι πως τίς γραμμές τίς παραβιασατε, όχι μόνον μία φορά....
Εξυπακούεται πώς ο Κύριος,ως κεφαλή της εκκλησίας Του, έχει βαθμολογήσει έκαστον εξ ημών των λαϊκών και υμών τών κληρικών.
Οπότε θα δούμε πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι περί εσχάτης προδοσίας...
Στο απολυτίκιο τής Αγίας Ευφημίας λέμε λίαν ευφρανας τούς Ορθοδόξους και κατησχυνας τούς κακοδοξους...
Εδώ ισχύει λίαν ευφρανατε τους Διεθνιστές Νεοεποχιτες και προδοσατε τούς Ορθοδόξους....
Αυτά που γράφετε.. άλλα λόγια να αγαπιόμαστε....
Χριστός Ανέστη

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com