27 Ιουλ 2018

Επιστολή ειρήνευσης των πατέρων της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής προς τον σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο.

Επιστολή ειρήνευσης των πατέρων της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής προς τον σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο.
( Ἐστάλη πρίν ἀπό ἕνα μήνα στόν σεβασμιώτατο).
Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή:
Σεβασμιώτατε,

Εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως καί ἐπιδιώκοντες τήν εἰρήνευσιν τῆς διά λόγους Πίστεως διενέξεως μεταξύ Ὑμῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡμῶν, ἀποσύρομεν τήν ὑποβληθεῖσαν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον Κανονικήν Μήνυσιν καθ’ Ὑμῶν, ἀναμένοντες καί τήν παρ’ Ὑμῶν ἀνάλογον πρόθεσιν. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποστέλλουμε τήν παροῦσαν ἐπιστολήν-δήλωσιν ἴνα προβῆτε εἰς τίς δέουσες ἐνέργειες πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον.
Ἐπίσης δηλώνομεν ὅτι δέν συμφωνοῦμε μέ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἀποτείχισις εἶναι «ὑποχρεωτική», καί γι’ αυτόν τόν λόγο καταδικάζουν καί ὀνειδίζουν αὐτούς πού δέν ἀποτειχίστηκαν, ὅπως καί ὅσους ἀποτειχίστηκαν ἀλλά ἐφαρμόζουν ἕνα εἶδος Οἰκονομίας χάριν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη, ἀποστασιοποιούμεθα ἀπό ἀκραῖες θέσεις πού ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ δέκα αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, πού συμμετεῖχαν εἰς τό ἀντικανονικόν Συνέδριον τῆς Κρήτης, ἔχουν ἀποκοπῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν καί ὅτι οἱ ἀρχιερεῖς πού ἀποδέχονται τήν ψευδοσύνοδο ἔχουν ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός των. Μόνον ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος καταδικασθῆ τελεσιδίκως ἀπό ὀρθόδοξον Σύνοδον, ἐκπίπτει τοῦ ἀξιώματός του. Τονίζουμε ὅτι ἀποτειχιζόμεθα ἀπό τήν αἵρεσιν καί ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, ὅπως μᾶς κατηγοροῦν.
Σεβασμιώτατε, δέν προχωρήσαμε εἰς τήν παῦσιν τοῦ Ὑμετέρου μνημοσύνου ἐπειδή θεωροῦμε ἑαυτούς «ἁγιωτέρους» Ὑμῶν ἤ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων καί προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπειδή θεωροῦμε τήν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεως ―ἐν καιρῷ τῆς προκειμένης αἱρέσεως― ὡς βάσιν καί προϋπόθεσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας.
Εἰς αὐτόν τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας θεωροῦμε συναγωνιστάς καί τούς πατέρας ἐκείνους πού μπορεῖ νά μή προέβησαν ἀκόμη εἰς τό ἱεροκανονικόν βῆμα τῆς ἀποτειχίσεως, πού εἶναι ὑψηλή μορφή Ὁμολογίας, ἀλλά ἀναγνωρίζουν τόν ἀγῶνα μας, πονοῦν, ἀγωνιοῦν καί διαμαρτύρονται κατά τῆς συγχρόνου αἱρέσεως πού πλήττει τήν Ἐκκλησίαν. «Ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ' ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν» (Μάρκ. 9,40).
Παρακολουθοῦμε, Σεβασμιώτατε, τόν τελευταῖον καιρόν τάς δημοσίας παρεμβάσεις Σας καί κατανοοῦμε τήν εὐαισθησίαν Σας διά τά ἐθνικά μας θέματα, ἀλλά τό ζήτημα τῆς Πίστεως εἶναι ἀσυγκρίτως σπουδαιότερον. Πρό δύο ἐτῶν εἰς τό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης συνετελέσθη προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας! Οἱ μητροπολῖται, κατά τήν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίαν των, δέν δίδουν φρικτάς ὑποσχέσεις πρός τόν Θεόν ὅτι θά προασπισθοῦν τά ἐθνικά μας δίκαια, ἀλλά ὅτι θά ὑπερασπισθοῦν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν.
Πληροφορηθήκαμε ὅτι σέ ὁμιλία Σας πρό ὀλίγων ἡμερῶν εἰς τό χωρίον Δροσερόν Ἐορδαίας ἐκφράσατε τόν ψυχικόν πόνον πού νιώθετε ἐξ αἰτίας τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μονῆς μεθ’ Ὑμῶν. Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι Σᾶς ἀγαποῦμε καί ἔχομε ὅλην τήν καλήν διάθεσιν νά ἐπαναφέρωμε τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματός Σας κατά τάς ἡμετέρας ἱεράς ἀκολουθίας. Ὅμως, ἀναμένομεν ἀπό Ἐσᾶς νά πράξετε ἔργα πού θά καταδείξουν ὅτι τό πένθος πού νιώθετε εἶναι κατά Χριστόν. Περιμένομε νά προχωρήσετε σέ θεάρεστες ἐνέργειες πού θά χαροποιήσουν τόν Οὐρανόν, θά εὐφράνουν τούς Ὀρθοδόξους καί θά καταισχύνουν τούς κακοδόξους.
Σεβασμιώτατε, ἄν τό θέλατε, θά μπορούσατε νά λάβετε ὑπ’ ὄψιν καί τόν πόνον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καί τόν σκανδαλισμόν τοῦ «μικροῦ ποιμνίου», τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ. Θά μπορούσατε νά προσμετρήσετε τήν ὀδύνην καί τόν σκανδαλισμόν πού προέρχεται ἀπό την ἀναγνώρισιν μιᾶς αἱρετικῆς Συνόδου, κύριος συντελεστής τῆς ὁποίας ἦταν ἐκεῖνος τόν ὁποῖον συνεχίζετε νά μνημονεύετε, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς «ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας» τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ αὐτός προωθεῖ τά σχέδια τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Πάτερ Θεόκλητε, ὅσον δέν διαφοροποιεῖσθε ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, δίδετε τήν εἰκόνα ὅτι συμπορεύεσθε μετ’ αὐτῶν. Προσευχόμεθα νά πράξετε τά θεάρεστα, ὥστε νά ἐπαναφέρομεν τήν Ὑμετέραν μνημόνευσιν. Εἰς κάθε περίπτωσιν, ἀναμένομεν νά οἰκονομήση ὁ Κύριος ὅπως συνέλθη μία ἀληθινά Πανορθόδοξος Σύνοδος ―μέ ἐπισκόπους πού δέν θά εἶναι «γλάστρες», ὃπως σοφά τό εἴπατε― ἡ ὁποία θά καταδικάση τόν Οἰκουμενισμόν καί τούς φορεῖς του.
Σεβασμιώτατε, μετά τήν ληστρικήν Σύνοδον ἐπληγώθη πολύ τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καί εὐθυνόμεθα ὅλοι. Διά τοῦτο καί ὀφείλομεν νά πράξωμεν τό καθῆκον μας, ὥστε ὁ Κύριος νά λυπηθῆ τόν λαόν Του καί νά δαμάση τήν καταιγίδα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού ταλαιπωρεῖ ἐδῶ καί ἕναν αἰώνα τήν Ἐκκλησίαν Του, «ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20,28).
Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀληθείας,
ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς
ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος
μοναχός Εὐδόκιμος Χούντρης.
[ακολουθούν υπογραφές]

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά έκαναν και απέσυραν την μήνυση οι μοναχοί της Μονής. Δεν έστεκε ΠΟΥΘΕΝΑ.

Καιρός να συνεχίσουν να μνημονεύουν τον ορθόδοξο μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο, όπως πρέπει.

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΗΤΟΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Π ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανώνυμος είπε...

"Ός γάρ ουκ έστι καθ' ημών υπέρ ημών έστιν", δεν ισχύει για τον Σεβασμιώτατο; Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Αναρωτιέται ένας “Ανώνυμος”: «Το "Ός γάρ ουκ έστι καθ' ημών υπέρ ημών έστιν", δεν ισχύει για τον Σεβασμιώτατο; Δύο μέτρα και δύο σταθμά;».
Δεν είναι «δύο μέτρα και δύο σταθμά». Δυστυχώς, ο σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης δεν μπορεί να ενταχθεί σ’ αυτήν την κατηγορία διότι έχει, με πολλούς τρόπους, στραφεί εναντίον των πατέρων οι οποίοι, όλο αυτό το διάστημα, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να υπερασπίζονται την διωκόμενη Ορθοδοξία.
Συγκεκριμένα:
- Διέκοψε τη μισθοδοσία τους.
- Καταφερόταν συχνά εναντίον τους στα κηρύγματά του σε διάφορους Ναούς.
- Επέτρεψε σε στενούς του συνεργάτες και κληρικούς να επιδοθούν σε αήθεις επιθέσεις κατά των πατέρων, στις οποίες ακούστηκε και η μομφή ότι τα Μυστήρια που επιτελούν είναι «άκυρα». Αυτό είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος που τα επιτελεί!
- Κατά συνέπεια (εξ αιτίας όλων των παραπάνω), έχει ευθύνη και για τον δεινό σκανδαλισμό χιλιάδων ψυχών της μητροπολιτικής του περιφέρειας. Αμέτρητες ψυχές κατασκανδαλίστηκαν βλέποντας κληρικούς να ανταλλάσσουν σκληρούς χαρακτηρισμούς!

Ωστόσο, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο π. Θεόκλητος -παρά τις εισηγήσεις που δέχεται εντός και εκτός της μητροπόλεως- δεν εξεδίωξε τελικά τους μοναχούς από την Μονή, ούτε και τους έσυρε σε εκκλησιαστικά δικαστήρια. Αυτό είναι ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ του και θα πρέπει να του το αναγνωρίσουμε.

Ανώνυμος είπε...

Αδικαιολόγητη η διακοπή του μνημοσύνου του ορθόδοξου μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου.

Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε και να μην προσπαθούμε να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα.

Τέρμα οι δικαιολογίες των αδικαιολόγητων.

Ανώνυμος είπε...

Σπανιο το φαινομενο ενας Μητροπολιτης να κλαιει για την προδοσια της Μακεδονιας μας.
Ο μητροπολιτης Θεοκλητος φαινεται να εχει μια σαρκινη καρδια ,που δεν εγινε πετρινη και συγκλωνιστηκε απο την καταστροφικη προδοσια της πατριδος μας στις Πρεσπες και δακρυσε απο αγαπη και πονο.
Μια τοσο ευαισθητη καρδια δεν ειναι δυνατον να μην συγκλωνιζεται βαθυτατα για της προδοσια της πιστεως στο Κολυμπαρη και να μη ριχνει δακρυα για τον ΑΓΑΠΗΤΟ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΤΩΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ,ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΠΡΟΔΟΣΕ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ,ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΙς ΑΙΡΕΣΕΙς ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Δεν μπορουμε να καταλαβουμε σεβασμιωτατε Μητροπολιτα Θεοκλητε πως μπορειτε να πνυγεται τα δαρκυα του πονου μεσα στην καρδια σας και να μην αφησεται να ξεχειλησει το πελαγος της αγαπης σας ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ ,ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΩΣΤΕ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΑΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ,ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΡΕΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΤΟΥ ,ΑΝΑΦΩΝΟΝΤΑΣ "Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΜΟΥ".

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com