26 Ιουλ 2018

Πυρκαγιές στην Αττική - «Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχή ὀδύνων».


Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ   23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
«Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχή ὀδύνων».
                                                                                                            25.7.18
«καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὠμοιώθη αὐτοῖς» (ΨΑΛΜ. 48, 21)
(ἀπόδοση : ὁ ἄνθρωπος ποὺ πλάσθηκε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωση δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα ζῶα).
Ὅλα αὐτὰ δὲ ποὺ βιώνουμε, οἱ παντοειδεῖς κρίσεις, εἶναι ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, τὴν ὁποία διερχόμεθα.
Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει καμία κατανόησις εἰς τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ, γιὰ ἀνακούφιση τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ἄς δοξάσουμε τὸν Θεὸ ποὺ ἀκόμη δὲν ἔριξε λάβες καὶ φωτιὰ νὰ μᾶς καταστρέψη ὅπως κατέστρεψε τὰ Σόδομμα - Γόμορρα καὶ τὴν Πομπηία!!!...

Διότι «ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι».
Οὐκ οἴδαμεν τί αἰτούμεθα...
Δηλαδὴ ἐφαρμόζεται τό: «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε» (Μάρκ. Ι, 38).
Ὁ δὲ λαικὸς τραγουδιστὴς τὸ ἐκλαϊκεύει:
«Ἐσὺ δὲν ξέρεις τί ζητᾶς δὲν ξέρεις τί γυρεύεις»…
Καταντήσαμε:
«…φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι.» (Πρὸς Τιμόθεον Β, 2-8).
-Βρέχει, γιατί βρέχει;
-Χιονίζει, γιατί χιονίζει;
-Ζέστη, γιατί ζέστη;
καὶ οὕτω καθεξῆς.
Ὁ ἄνθρωπος δέν διέφθειρε ὅχι μόνον τὸν ἑαυτὸν ἀλλὰ, δυστυχέστατα, καὶ τὴν φύσιν, ἡ ὁποία ὅμως μᾶς ἐκδικεῖται. Αὐτὸ ὅμως δὲν θέλουμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε.
Καὶ μὲ τὸ super «κατ΄οἰκονομίαν» ἀπαλλάσουμε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, «εὐλογοῦντες τὰ γένια μας», νομίζοντας ὅτι εἴμεθα πάνω ἀπὸ τὸ λάδι.
Καί:
«Εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναι τι μηδὲν ὤν, ἑαὐτὸν φρεναπατᾷ» (Γαλ. 6, 3).
καὶ ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, ἐνῷ ἀπέκτειναν τοὺς προφήτας...δοκοῦντες δόξαν προσφέρειν τῷ Θεῷ»…
Ὁποία διαστροφὴ ἤθους, χαρακτῆρος, εὐσυνειδησίας καὶ ντροπῆς;;;...
Μὲ διάφορα ἔγγραφά μας, ἀρχῆς γεγομένης μὲ τὸ ὑπ’ἀριθμ. 776/27.12.07 πρὸς τοὺς Δημάρχους τῆς Ἀττικῆς καὶ τὸ  68/29.1.2008 πρὸς τὸν Ἐπίτροπον τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη κ. Σταῦρο Δήμα, τονίζαμε κατὰ καιροὺς εἰς τοὺς ἰθύνοντας - ἁρμοδίους νὰ ἀξιοποιοῦντο τὰ περίπου 16.000 στρέμματα τοῦ δυτικοῦ καὶ τοῦ ἀνατολικοῦ ἀεροδρομίου στὸ Ἑλληνικὸ καθὼς ἐπίσης ἡ Ἀμερικανικὴ Βάσις καὶ ἡ πολεμικὴ βάσις εἰς τὸ Ἑλληνικό, ὁπότε θὰ εἰσπράττοντο ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια εὐρώ, ἀλλὰ μὲ αὐτὸ τὸν πακτωλὸν τῶν χρημάτων νὰ μὴ ἐγένοντο καὶ ἄλλα ἔργα ὑποδομῆς εἰς τὸ Ἑλληνικόν. Ἀλλά εἰς ὑποβαθμιζόμενες περιοχὲς ὅπου δὲν ὑπάρχουν καθόλου ὑποδομὲς καί ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα.
Ὅμως, τελικὰ τὸ ἔδωσαν καὶ αὐτὸ ἔναντι «πινακίου φακῆς» μόνον γιὰ 730.000.000 Ευρώ, τὰ ὁποῖα θὰ πληρώνῃ ὁ ἀετονύχης μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια. Δὲν θὰ γίνῃ ὅλο Μητροπολιτικὸ Πάρκο ἀλλὰ μόνον ἕνα μέρος αὐτοῦ. Στὴ μερίδα τοῦ λέοντος θὰ γίνουν πολυτελέστατες πολυκατοικίες, κεδροσκοπικότατες ἐπιχειρήσεις μέχρι καὶ λησταρχεῖο καζίνο, γιὰ νὰ κάνουν ἀφαίμαξη τῶν βαλαντίων τῶν ἀφελῶν καὶ τῶν ἀνοήτων!!!...
Διαδίδεται δὲ ὅτι μὲ ἔξοδα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ κατασκευασθοῦν στὸ συγκρότημα αὐτὸ σύγχρονες ὑπόγειες σύρραγες πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ.
Δηλαδὴ καὶ αὐτὸν τόν Σώγαμπρον θὰ τὸν ἔχῃ γιὰ πάντα στὸν σβέρκον του ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχός Ἑλληνικός Λαός!!!...
Ὅμως, αὐτοὶ οἱ κάτοικοι ἔχουν μὲ κανονικὲς ἄδειες, πολυτελέστατες κατοικίες μὲ ἠχομονώσεις, θερμομονώσεις, διάφορες ἄλλες πολυτελέστατες ἀνέσεις, τὴν αὔρα τοῦ Σαρωνικοῦ καὶ τὸ ὀξυγόνο καὶ τὴν δροσιὰ τοῦ Ὑμηττοῦ, ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ λάδωναν τρισάθλια καὶ βρώμικα ὑποκείμενα τῆς Πολεοδομίας, τοῦ Δασαρχείου, τῆς Ἀστυνομίας κλπ. κλπ. καὶ ἔκτιζαν παράνομα σὲ μπαζωμένους ρύακες, παραποτάμους, πηγὲς καὶ στὰ νερὰ τῶν τριῶν ποταμῶν τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς καὶ 700 ποταμῶν, ποὺ εἶναι μπαζωμένα καὶ τὰ νερὰ αὐτῶν ρέουν κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα ὁδῶν, πλατειῶν, πολυκατοικιῶν καί ὁδεύονται εἰς τὴν θάλασσαν!!!...
Ὁ Μεταξὰς τὸ 1936 ἔλεγε: «Σήμερον κηδεύομεν τὸν Ἰλισσόν».
Ὁ ἄλλος ὁ τρισμέγιστος Ἐθνάρχης (!!!) ἐπαναλάμβανε τὰ ἴδια καὶ δὲν ἔκανε ἔργα ὑποδομῆς ὅπως πράττουν σοβαροί, ἠθικοί, ἔντιμοι, ἐνάρετοι καὶ ἑλληνόψυχοι ἡγέτες ποὺ θὰ μείνουν γιὰ πάντα εἰς τὴν ἱστορία ὡς εὐεργέτες τῶν μικρῶν, τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν πτωχῶν.
Κατωτέρω ἀναρτοῦμε καὶ σχετικὴ φωτογραφία μὲ ἕλος εἰς τὴν Πλατεία Συντάγματος.
Ἀντιθέτως οἱ ἔντιμοι καὶ οἱ ἐνάρετοι πιστεύοντας ἀκραδάντως εἰς τὴν διδασκαλία τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατέρα ὅλων τῶν φιλοσόφων τῆς ὑφηλίου ποὺ ἔλεγε:
«μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι» (Σωκράτης)
Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ διδασκαλία τοῦ ἄφθαστου προγόνου μας, καταλήγει «…τοῖς νοῦν ἔχουσι», διότι, τόσον ὁ Σωκράτης ὅσον καὶ οἱ ἄλλοι πρόγονοί μας μᾶς διδάσκουν καὶ πιστεύουν, ὅτι ὅπου ὁ θησαυρὸς τῶν ἀνθρώπων, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία των, ἡ κεντρομόλος δύναμις!!!...
Ἐὰν δὲν ἔχει κανένας τὰ μυαλὰ κάτω ἀπὸ τὰ μαλλιά, ἀλλὰ τὰ ἔχει στὰ πουλιὰ ποὺ πετοῦν στὸν ἀέρα, τότε εἶναι ἀδύνατον νὰ πάρῃ κανένας τὸν ἀέρα τῆς δουλειᾶς ἀλλὰ ἡ δουλειά τοῦ παίρνει τὸν ἀέρα, ὁπότε εἶναι ἀδύνατον νὰ πετύχουν διὰ τῆς ἀξιοκρατίας.
Ὅλοι αὐτοὶ ἀγωνίζονται μὲ κάθε θεμιτόν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ ἀνέλθουν διὰ τῆς φαυλοκρατίας, τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ μέσῳ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.
Ὁ «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας δίδει τὸν μέγιστο κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ πολιτεία, ἡ κοινωνία, ἡ πολιτειακή, ἡ πολιτική, ἡ νομοθετική, ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία καὶ ἐτόνιζε εἰς τὴν ἀπὸ 8 Ἰουνίου 1828
ἐγκύκλιόν του ὅτι εἶναι ἄκρως ἀσυμβίβαστος κάποιος λειτουργὸς τῶν ὡς ἄνω ὑπηρεσιῶν νὰ εἶναι καὶ μέλος κάποιας στοᾶς, μυστικῆς ὀργανώσεως καὶ ἐν γένει ξενόδουλος (http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1193---------21-5-2017--15517).
Τέτοιοι εἶναι οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ ἁρμόδιοι, οἱ ὁποῖοι τὸ παίζουν ἀναρμόδιοι,  στεροῦνται ἤθους ἐργασίας καὶ προσπαθοῦν μέσῳ τῆς ἀναξιοκρατίας νὰ ἀνέβουν ἀκόμη πιὸ ψηλὰ καὶ νὰ κολλήσουν στοὺς θρόνους καὶ στὰ ἀξιώματα, τονίζοντας στὴ πράξη  «στάκτη μπαροῦτι ὁ κόσμος νὰ γίνῃ, ἀρκεῖ ποὺ ἐγὼ ἐκόλλησα στὸν θρόνο μου καὶ δὲν ἀπομακρύνουμε μὲ τίποτε».
Μόνον ἕνα μέρος τῶν κλοπιμαίων, ἄν θὰ ἐδήμευον καὶ ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς των μέχρι 4ου βαθμοῦ καὶ τὰ ἐπένδυον σὲ ἐναέρια μέσα πυρόσβεσης ἤ καὶ πλεούμενα (ὄχι γιὰ νὰ ἔχουν φαγοπότι μὲ ὑπερτιμολογήσεις ἤ ἄχρηστα πετούμενα καὶ πλεούμενα, ὅπως ὁ μέγας σοσιαλ-ληστὴς Ἄκης Τσοχατζόπουλος καὶ ὅλος ὁ ἄλλος συρφετὸς τῶν σοσιάλ--ληστῶν, προκατόχων καὶ διαδόχων τοῦ περιβόητου Ἄκη), θὰ ἠδυνάμεθα ἀπὸ τὶς πρῶτες στιγμὲς νὰ προλαμβάνοντο οἱ πυρκαγιές, ὁπότε δὲν θὰ χάναμε δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ἀνθρώπινες ζωὲς ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ πολυτιμότατα δάση μας, ἐλαιῶνες, διάφορα δένδρα, καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά.
Τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς καὶ γιὰ χιλιάδες ἄλλους πανεπιστήμονες ἀπατεῶνες καὶ κλέπτες ἐκ τῶν ἰθυνόντων ὅπως π.χ. τοῦ Ε.Ε.Σ.  ποὺ διαιώνιζαν τὶς διάφορες ὑποθέσεις γιὰ νὰ ὑπάρξουν παραγραφές.
Ἔτσι στὴν Ἑλλάδα νὰ μὴ ἔχουμε ἐγκλείστους ἀλλὰ παραγραφάκηδες!!!....
Τὸ ἴδιο θὰ ἐγλυτώναμε καὶ ἀπὸ τὶς ἐπακολουθούμενες βροχές –καταιγίδες, καὶ τὶς ἄκρως καταστρεπτικὲς πλημμύρες. Δὲν θὰ ἐπολλαπλασιάζοντο οἱ ἀνεμοστρόβιλοι νὰ ξερριζώνουν δένδρα καὶ νὰ καταστρέφουν τὶς εὐτελέστατες ὑποδομές.
Ἡ καλυτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψη.
Θὰ ἐπρολαμβάναμε τὸ κακὸν ἐν τῆ γενέσει του.
Καὶ ἔτσι δὲν θὰ ἐγινόμεθα ἐπαῖται νὰ ἔρχωνται τὴν 2η ἤ τὴν 3η ἡμέρα ἀπὸ ξένες χῶρες ἐναέρια μέσα καὶ πεζοπόροι πυροσβέστες, γιὰ νὰ θάπτουν τοὺς ἐναπομείναντας κορμοὺς τῶν δένδρων!!!...
Ἐπανειλημμένως ἔχουμε τονίσει, ὅτι ἐὰν οἱ ἄπειροι ἰθύνοντες πολιτικοί μας εἶχαν ἴχνος ἐμπειρίας, κοινωνικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν αἰσθημάτων καὶ δὲν εἶχαν ὁμόσει γὴν καὶ ὕδωρ εἰς τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, θὰ εἶχαν δορυφορικὰ συστήματα ἤ ἀκόμη θὰ ἔπαιρναν ἀπὸ μία ἑταιρεία ἑκατὸ χιλιάδες (100.000) κινητὰ τηλέφωνα καὶ θὰ τὰ ἐδώριζαν στοὺς τσοπάνους, τοὺς κατοίκους ἀγροικιῶν καὶ τοὺς ἐλάχιστους ἐναπομείναντες γεωργοὺς νὰ εἰδοποιοῦν Δασαρχεῖα, Δήμους, Πυροσβεστικὲς ὑπηρεσίες κλπ, καὶ ἀσθενοφόρα καὶ νὰ ἔδιναν στίγματα, ποῦ ὑπάρχουν κίνδυνοι, πυρκαγιῶν, πλημμυρῶν, ἀτυχημάτων θεομηνιῶν κλπ κλπ καὶ ἔτσι οὔτε τὶς ἀνθρώπινες ζωὲς θὰ χάναμε, οὔτε τὴν φύση μας,  καλλιέργειες κλπ κλπ θὰ καταστρέφαμε. Ὅλα αὐτὰ θὰ κόστιζαν ἕνα ἐλάχιστο μέρος τῶν τωρινῶν ζημιῶν.
Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια, ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, δὲν προχωροῦν σὲ σωστὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ ὑποδομὲς γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν μεγαλοεκδότες καὶ τεχνικὲς ὑπηρεσίες λαμόγιων, ἀετονύχηδων καί «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς.
Ὅλα γίνονται «ἅρπα κόλλα» γιὰ νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ μερίδα τοῦ λέοντος γιὰ νὰ ἐξοφλοῦνται καὶ τά «κοράκια» καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν φαύλων καταστάσεων, γιά «χονδρὰ λαδώματα καὶ μίζες»!!!...
Αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι ἰθύνοντες ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς ζωὲς ἀθώων ἀνθρώπων καὶ μόνο μέλημά τους εἶναι πῶς θὰ πλουτίσουν εὔκολα καὶ γρήγορα, χαρίζοντας τὴν γή μας ἀπὸ τοὺς οἰκοπεδοφάγους γιὰ νὰ γίνουν στὴ καμένη γὴ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα μέχρι τοὺς ἐχθροὺς τῆς χώρας. Ἀκόμη καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Μεσούτ Γιλμάζ ὁμολογοῦσε (Ἐφημερίδα «Μπιργκιούν», Δεκέμβριος 2011), ὅτι ἡ Τουρκία ἠσχολεῖτο μὲ ἐμπρησμοὺς τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες ὄχι μόνον δὲν κατήγγειλαν τὴν θρασύτητα, τὴν ἀλαζονεία καὶ τὴν αἰσχροτάτη συμπεριφορὰ τῶν Τούρκων ἀλλὰ ἔγιναν ἀφωνότεροι ἰχθύους!!!...
Ἀδιαφοροῦν δὲ οἱ ἁρμόδιοι ἐγκληματικά, χωρὶς συντονισμοὺς καὶ συνενοήσεις καὶ δὲν ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὴν ἀσφαλὴ διαφυγὴ τῶν θυμάτων τῆς πυρκαγιᾶς. Μέχρι τώρα θρηνοῦμε ἄνω τῶν 80 ἀνθρώπων καὶ ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἀγνοούμενοι ἀκόμη.
Σὲ ἄλλες χῶρες μὲ τὸ παραμικρὸ ἡ εὐαισθησία θὰ ὁδηγοῦσε Πρωθυπουργοὺς καὶ Ὑπουργοὺς σὲ παραιτήσεις. Ἐδῶ δὲν τοὺς πιάνουν οὔτε μπαζούκας….
Τὸ λίαν περίεργον εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ γραφόμενά μας δὲν ἐλήφθησαν καθόλου ὑπ΄ ὄψιν ὄχι μόνον ἀπὸ δῆθεν ἐθνικόφρονες-ἑλληνόψυχους, ἀλλὰ οὐδὲ κἄν ἀπὸ τοὺς ἀριστερίζοντες ἰθύνοντες ποὺ ἔχουν τὴν ἀναισχυντία νὰ τὸ παίζουν ὡς σοσια-ληστές.
Φαντασθῆτε πόσο πουλημένοι εἶναι ὅλοι εἰς τὴ κομματικὴ γραμμή;;;...
Ἄν ἦσαν ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι καὶ ἄν πίστευαν καὶ ἀγωνίζοντο γιὰ τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἄν ἦσαν πραγατικὰ ἑλληνόψυχοι, θὰ ἠμποροῦσαν νὰ εὕρουν χιλιάδες ἄλλες πρακτικὲς ἰδέες καὶ νὰ προλαμβάνεται τὸ κακὸ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή ἀπαγορεύοντας στοὺς σύγχρονους Νέρωνες π.χ. :
Ἀπαγορεύονται οἱ ἐκδρομὲς καὶ οἱ διασκεδάσεις στὰ δάση,
ὅποιος συλλαμβάνεται μὲ ἐκρηκτικὰ εἴδη ἤ εἴδη ποὺ ἀνάβουν φωτιές,
νὰ καταδικάζωνται νὰ καθαρίζουν τὰ δάση μας καὶ νὰ κάνουν ἔργα ὑποδομῆς τουλάχιστον γιὰ μία πενταετία.
Ὅποιος νικοτιναμανὴς πετάει τὸ μισὸ τσιγάρο του στοὺς δρόμους ὅπου ὑπάρχουν καὶ ξερὰ χόρτα νὰ πληρώνῃ 1.000 Εὐρώ, καὶ καθ’ ὑποτροπὴ 5.000 Ε καὶ ἄν δὲν συμμορφώνεται νὰ τοῦ κατάσχεται τὸ ὄχημα καὶ νὰ τοὺ ἀφαιροῦν τὸ δίπλωμα!!!...
Μὲ τέτοιους τρόπους θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρχουν χρήματα καὶ γιὰ ἀνταλλακτικὰ γιὰ τὰ ἐναέρια δικά μας μέσα καὶ νὰ μὴ νοικιάζουμε πανάκριβη σαβούρα τῶν ἄλλων καὶ νὰ παροπλίζουμε τὰ μισὰ ἐναέρια μέσα γιὰ νὰ παίρνουμε ἀνταλλακτικὰ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα!!!….   
Μάλιστα δὲ θὰ μπορούσαμε νὰ προσφέρουμε τεχνογνωσία καὶ ὑπηρεσία καὶ στὰ γειτονικὰ κράτη γιὰ νὰ ἀποτρέπωνται ἄκρως ἐπικίνδυνες θεομηνίες.
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ προσπάθησαν νὰ στηρίξουν ἠθικὰ τοὺς φίλους τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ποὺ ζοῦν στὶς πυρόπληκτες περιοχές.
Μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις συγκεντρώνουμε ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια γιὰ νὰ βοηθήσουμε καὶ ὑλικῶς.
Ἄς μετανοιώσουμε πρῶτα σὰν λαός, καὶ ἄς προσευχηθοῦμε νὰ μετανοιώσουν οἱ ἰθύνοντες.
Καὶ νὰ ἀναπαυθοῦν τὰ θύματα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210-3254321
http://www.fotgrammi.gr/index.php/component/content/article/1287-2018-07-26-08-01-30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com