29 Μαρ 2018

Ψήφισμα της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών 28.03.2018 για το μάθημα των θρησκευτικών


Αποτέλεσμα εικόνας για Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών
Ἀρ. Πρωτ. 277                                                Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 29ῃ Μαρτίου 2018
Ψήφισμα
Γενικῆς Συνελεύσεως, 28.03.2018
Ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ὡς ὀρθόδοξο χριστιανικὸ σωματεῖο, πρωταγωνιστεῖ τὶς τελευταῖες δεκαετίες στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως βάσει τοῦ Καταστατικοῦ της, τὸ ὁποῖο στὸ ἄρθρο 2 μὲ τίτλο «Σκοποὶ καὶ στόχοι», διαλαμβάνει τὰ ἑξῆς:

«Ἡ Ἑταιρεία ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ μελέτη καὶ σπουδὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ σὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις, τὴν προβολὴ καὶ ἀνάδειξη τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν δοκιμασμένων ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἰδιαίτερα τὴν τό-νωση τῆς ἰδιοπροσωπείας των, ὥστε νὰ ἀποτραποῦν ἀφομοιωτικὲς διαδικασίες. Ἀποβλέπει ἐπίσης στὴν ἐπανατροφοδότηση τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὶς ἄφθαρτες καὶ σωτήριες ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ περιο-ρισθεῖ ὁ διαρκῶς ἐπεκτεινόμενος βαρβαρισμὸς τοῦ ὑλισμοῦ-καταναλωτισμοῦ καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιβάλλοντος.
Στοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας περιλαμβάνεται ἐπίσης ἡ ἐνίσχυση τῆς ἐν Χρι-στῷ Ζωῆς τῶν μελῶν της καὶ ἡ βίωσή της κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη πατερικὴ παράδοση».
Ἡ ἐπανατροφοδότηση τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὶς ἄφθαρτες καὶ σωτήριες ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἦταν ἀναγκαία μετὰ τὶς συντονισμέ-νες καὶ ὀργανωμένες προσπάθειες ἐκκλησιομάχων καὶ ἀθεϊστικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 νὰ θέσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία στὸ περιθώριo τῆς ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς.
Βασικός τους στόχος ἡ κατάργηση ἢ ἡ ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο ἀσκοῦσε σημαντικὴ ἐπίδραση στὴν διαπαιδαγώγηση τῶν νέων ἀνθρώπων, στὴν διαμόρφωση τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς τους συνείδησης. Παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες προσπάθειες ἀριστερόστροφων ὑπουργῶν ἢ δεξιό-στροφων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ἀντίσταση τῶν ὑγιῶν ἐθνικῶν ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν, ἐκπαιδευτικῶν δυνάμεων δὲν τὸ ἐπέτρεπε, μέχρι ποὺ ἀνέλαβε «κρίμασιν οἷς οἷδε Κύριος», τὸ 2015 νὰ κυβερνήσει τὴν χώρα, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ 1821, ἡ ἄθεη Ἀριστερά.
Ἡ κατάργηση τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ ἀντικατά-στασή του, ἀπὸ τὸ διδασκόμενο ἤδη συγκρητιστικὸ θρησκειολογικὸ μάθημα τῶν ὑπουργῶν Φίλη καὶ Γαβρόγλου, τῇ συνδρομῇ καιροσκόπων «θεολόγων» τοῦ σωματείου «Καιρός» καὶ τῇ ἀνοχῇ ἢ καὶ συμπλεύσει τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ ἀρκετῶν στρατευμένων ἐπισκόπων, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριῶν πολλῶν ἀξίων ἐπισκόπων, τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων», τῶν χριστιανικῶν σωματείων καὶ πολλῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπέστρεψαν τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτι-κῶν, τοὺς περιλάλητους «Φακέλους», ὡς «ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα», ὅπως τὰ εἶχε χαρακτηρίσει σὲ μία στιγμὴ συνειδησιακῆς κρίσεως ὁ ἀμφιταλαντευόμενος καὶ μᾶλλον, γιὰ ἀγνώστους λόγους, σύμμαχος τῶν «θεολόγων» τοῦ «Καιροῦ» καὶ τῶν ἀθέων κυβερνώντων ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος.
Ἡ θεόσταλτη καὶ θεοκίνητη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τοῦ ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς χώρας, νὰ ἀκυρώσει τὸ νέο πρόγραμμα τῆς θρησκειολογικῆς σούπας τοῦ ὑπουργοῦ Φίλη, καὶ συνακόλουθα καὶ τὴν ὑπουργικὴ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ ἀντικαταστάτη του ὑπουργοῦ Γαβρόγλου, μὲ τὴν ὁποία ἐπέβαλε τὰ Θρησκευτικὰ τοῦ Φίλη, μὲ ἐλάχιστες, μηδαμινὲς ἀλλαγές, ἀλλάσσει τελείως τὸ σκηνικὸ πρὸς θετική, ὀρθόδοξη καὶ ἑλληνοπρεπῆ κατεύθυνση. Τὸ Συμβούλιο τῶν ἀνωτάτων δικαστικῶν λειτουργῶν ἀποφάνθηκε ὅτι «Τὸ νέο Πρόγραμμα κλονίζει τὴν θρησκευτική, χριστιανικὴ συνείδηση ἀλλοιώνοντας τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα», τοῦ μαθήματος καὶ εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.
Μὲ βάση τὶς νέες αὐτὲς ἐξελίξεις ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στὴν ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν της ποὺ ἔγινε στὶς 28 Μαρτίου, μετὰ ἀπὸ ἐνημέρωση τοῦ προέδρου της, πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, ἀποφάσισε ὁμοφώνως τὰ ἑξῆς:
1. Ἀναπέμπει εὐχαριστίες πρὸς τὸν πορευόμενο πρὸς τὸ Πάθος ἀρχηγὸ τῆς Πίστεως καὶ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, διότι δὲν ἐπέτρεψε στὰ παράνομα συνέδρια τῶν νέων Ἀρχιερέων, Γραμματέων καὶ Φαρισαίων νὰ σταυρώσουν ξανὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἐπαναφέροντας τὸ σκότος τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἀπιστίας.
2. Συγχαίρει τὸν Σεβασμιώτατο ἀγωνιστὴ μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ τοὺς σύν αὐτῷ, ποὺ προσέφυγαν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀξίως τῆς κλήσεως, τῆς ἱερατικῆς καὶ χριστιανικῆς, πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, τὸν μόνον δυνατὸν καὶ κραταιόν. Εὐχαριστεῖ καὶ συγχαίρει ἰδιαιτέρως τοὺ ἀνωτάτους δικαστικούς, διότι ἔδειξαν ὅτι τιμοῦν τὸ ἀνώτατο λειτούργημα τοῦ ἀμερολήπτου καὶ δικαίου δικαστοῦ καὶ δὲν φοβοῦνται ἀπὸ τὶς κραυγὲς καὶ τὴν τρομοκρατία τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ μὴ εἰδότος λαοῦ, ποὺ ἐπαναλαμβάνουν τό «ἆρον, ἆρον, σταύρωσον Αὐτόν». Δὲν ξανασταύρωσαν τὸν Χριστό, οὔτε «ἔνιψαν τὰς χεῖρας», ὅπως ὁ Πιλᾶτος.
3. Παρακαλεῖ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς νὰ σταματήσουν τὴν συνεργασία μὲ τοὺς σταυρωτὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ στηριζόμενοι στὴν θεοκίνητη πρὸ τοῦ εὐλογημένου Πάσχα ἀναστάσιμη ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου νὰ ζητήσουν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν ἐφαρμογή της. Τὴν ἰδική τους ἀμφιταλάντευση, ἀμέλεια καὶ δειλία τὴν ἐκάλυψε ὁ Θεὸς μὲ τὴν Πίστη καὶ τὸ θάρρος τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ τῶν ἀξίων δικαστικῶν λειτουργῶν· ἐμμονὴ σὲ ἐπιτροπὲς καὶ συζητήσεις σημαίνει ἀντίδραση στὸ ὁλοφάνερο θέλημα τοῦ Θεοῦ, συμμαχία καὶ συμπόρευση μὲ τοὺς θεομάχους σταυρωτές Του.
4. Παρακαλεῖ καὶ τὴν ἐπαρχιακὴ σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου νὰ συνταχθοῦν μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου καὶ νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἰσοπέδωση τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδος, ὅπως θαρραλέα συνέστησε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.
5. Συμφωνεῖ μὲ τὴν προτροπὴ τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων», ποὺ ἐκφράζει τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Θεολόγων, ἀπέναντι στὴν ἐλάχιστη μειοψηφία τῶν «θεολόγων» τοῦ «Καιροῦ», ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς ὀρθόδοξης πορείας τοῦ μαθήματος, νὰ μὴ διδάσκουν πλέον οἱ θεολόγοι τὸ νέο Πρόγραμμα τῶν Γιαγκάζογλου, Φίλη καὶ Γαβρόγλου, ἀλλὰ νὰ ἐπανέλθουν ἄφοβα ὡς δημόσιοι λειτουργοὶ στὸ παλαιὸ Ὀρθόδοξο Πρόγραμμα, διότι τώρα πλέον ἔχουν ὁλοφάνερη καὶ τελεσίδικη συνταγματικὴ καὶ δικαστικὴ κάλυψη.
6. Εὔχεται καὶ προσεύχεται νὰ εὕρει ἐν τῇ πανσοφίᾳ του τρόπο ὁ Θεὸς νὰ ὀργανωθεῖ καὶ στὸν χῶρο τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο, μία ἀληθινὴ Πανορθόδοξη Σύνοδος, μία ὄντως Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ποὺ θὰ ἀκυρώσει τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016), ἀπὸ τὴν ὁποία πηγάζει σὰν ἀπὸ μήτρα τὸ νέο Πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τότε θὰ ἐκλείψει ὁ κίνδυνος τοῦ ἐπικυρωθέντος ἐκεῖ Συγκρητιστικοῦ Οἰ-κουμενισμοῦ. Ἡ ἐπίσπευση τῆς σύγκλησης τῆς ψευδοσυνόδου καὶ οἱ διεργασίες γιὰ τὸ νέο θρησκειολογικὸ μάθημα ἐβάδιζαν παραλλήλως· οἱ νέοι «Φάκελοι» τοῦ μαθήματος εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ ἐπαινετικὲς ἀναφορὲς καὶ ἀπὸ κείμενα τῆς ψευδο-συνόδου. Τό «Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας» ἐπεσήμανε τὸν δηλητηριώδη καρπὸ τοῦ Συγκρητισμοῦ στὸ νέο Πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ κακὸ δένδρο τῆς ψευδοσυνόδου ποιός θὰ τολμήσει νὰ τὸ κόψει;
7. Τὸ παρὸν Ψήφισμα νὰ ἀποσταλεῖ εἰς:
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
Πρωθυπουργό
Πρόεδρο τῆς Βουλῆς
Ἀρχιεπίσκοπο καὶ συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
Ἀρχιερεῖς Δωδεκανήσου
Μητροπολίτη Πειραιῶς
Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχηγοὺς Κομμάτων
Πρόεδρο Συμβουλίου Ἐπικρατείας
Κοσμήτορες τῶν δύο Θεολογικῶν Σχολῶν
Προέδρους τῶν τεσσάρων Θεολογικῶν Τμημάτων
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
Γιὰ τήν «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν»
                 Ὁ Πρόεδρος                                           Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς
Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητής
             Θεόδωρος Ζήσης                                          Ἀνδρέας Μπουλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com