4 Ιαν 2018

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Θεοφανείων Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ
Ἐν Κυθήροις τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 2018
Ἀριθ. Πρωτ.: 1
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
(ὑπ’ ἀριθ. 165/2018)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Πῶς Σε Χριστέ, δοῦλοι τόν Δεσπότην ἀξίως τιμήσωμεν; ὅτι ἐν τοῖς ὕδασι πάντας ἡμᾶς ἀνεκαίνισας»
                                                    (Ἰδιόμελον Αἴνων Θεοφανείων)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙
Εὔχομαι ἀπό καρδίας τό Θεῖο καί Μέγα Φῶς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τό ὁποῖον ἔλαμψε πρό 20 αἰώνων εἰς τόν Ἰορδάνη Ποταμό, κατά τήν Βάπτισίν Του καί τήν φανέρωσιν τῆς προσκυνήσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος, νά χαρίζη εἰς ὅλους μας καί εἰς ὅλον τόν κόσμον πλούσιο τόν Θεῖο Φωτισμό, τήν Χάριν καί τό Θεῖον ἔλεος.

Κατά τήν σημερινή λαμπρά ἑορτή τῶν Φώτων ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐξυμνεῖ καί εὔχεται σέ πανηγυρικό τόνο (τά ἀποδίδουμε σέ ἁπλῆ γλῶσσα) : «…Σέ δοξάζουμε Υἱέ τοῦ Θεοῦ μονογενές, Ἐσένα πού (ὡς ἄνθρωπος) ἔχεις Μητέρα, ὄχι ὅμως καί πατέρα καί (ὡς Θεός) ἔχεις Πατέρα καί ὄχι μητέρα. Γιατί τήν περασμένη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων σέ εἴδαμε νήπιο, ἐνῶ τώρα (στήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων) σέ βλέπουμε τέλειο ὡς πρός τήν ἡλικία, Ἐσένα τόν ἐκ τελείου τέλειον Θεόν μας, πού φανερώθηκες στόν κόσμο. Διότι σήμερα ἔφθασε γιά μᾶς ὁ καιρός τῆς ἑορτῆς, καί ὁ χορός τῶν Ἁγίων εἶναι μαζί μας καί οἱ Ἄγγελοι συνεορτάζουν μέ τούς ἀνθρώπους. Σήμερα ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπεφοίτησε στά νερά μέ τήν μορφή περιστερᾶς. Σήμερα ὁ ἄδυτος Ἥλιος (ὁ Χριστός) ἀνέτειλε καί ὁ κόσμος μέ τό φῶς τοῦ Κυρίου καταλάμπεται … Σήμερα τά νερά τοῦ Ἰορδάνη μεταβάλλονται σέ ἰάματα μέ τήν παρουσία τοῦ Κυρίου. Σήμερα συνεορτάζουν τά οὐράνια μέ τά ἐπίγεια, καί τά ἐπίγεια συναναστρέφονται μέ τά οὐράνια. Σήμερα ἡ ἱερά καί μεγαλόφωνος πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων ἀγάλλεται…».
Τό Ἅγιο Βάπτισμα τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού καθιερώθηκε γιά τούς Ὀρθοδόξους Πιστούς, μετά τήν Βάπτισι τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας στόν Ἰορδάνη Ποταμό, ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τήν ἀλήθεια καί τήν συνειδητή ἐν Χριστῷ ζωή καί ἑπομένως γιά τήν κατά Θεόν σωτηρία μας.
* * *
Κατά τήν μεγάλη αὐτή Δεσποτική ἑορτή τῶν Φώτων ἐνθυμούμεθα καί τήν φοβερή δοκιμασία τοῦ σεισμοῦ, πού συνέβη μετά δύο ἡμέρες πρίν 12 ὁλόκληρα χρόνια, καί ἀπό τήν ὁποία ἐλύτρωσε τό νησί μας ὁ Κύριός μας καί ἡ Παναγία μας ἡ Μυρτιδιώτισσα κατά θαυμαστό τρόπο, χωρίς θύματα καί σοβαρές ἀπώλειες.
Φέρουμε στή μνήμη μας αὐτό τό δυσάρεστο γεγονός γιά νά δοξολογήσωμε καί νά εὐχαριστήσωμε τόν Ὕψιστο Τριαδικό μας Θεό γιά τήν διάσωσι τοῦ νησιοῦ μας ἀπό τόν συνταρακτικό ἐκεῖνο σεισμό, τοῦ ὁποίου τό ἐπίκεντρο ἦταν, εὐτυχῶς, στή θαλάσσια περιοχή, τήν μεσημβρινή ἐκείνη ὥρα τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2006. πού διέσχιζε τήν θάλασσα Κυθήρων τό πλοῖο «ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ», ἔχοντας ὡς Προστάτιδά του τήν ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ, τήν Ἱερή Εἰκόνα τῆς ὁποίας ἐλιτάνευσε ἐν πλῷ ἐκεῖνο τό μεσημέρι.
Καθηκόντως καί εὐγνομόνως θά κάμωμε στίς 8 Ἰανουαρίου τά καθιερωμένα: Εὐχαριστήρια Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, ὥρα 12 μ.Τελετή Δοξολογίας καί κοπή Βασιλόπιττας στόν σεισμόπληκτο Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Μητάτων καί ὥρα 5 μ.μ. Ἑσπερινό καί Ἱερά Παράκλησι στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.
Ἐφέτος, εἴμαστε στήν εὐχάριστη θέσι νά ἀνακοινώσουμε μέ πολλή χαρά ὅτι ἀπό τόν περασμένο μῆνα Δεκέμβριο ἄρχισαν οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως τοῦ πληγέντος αὐτοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῶν Μητάτων. Ἤδη, μέσα στόν Ἱερό Ναό ἔγινε περιμετρικά εἰς βάθος ὡς ἑνάμισυ μέτρο ἡ ἐκσκαφή δίπλα στά θεμέλια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πού εἶναι πολύ γερά, ὁ ὁπλισμός μέ σίδερα καί ἡ ρίψις τοῦ μπετόν γιά νά ἐξασφαλισθῆ ἡ στερέωσις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τό ἴδιο ἔγινε καί περιμετρικά στίς μεγάλες τετράγωνες κολῶνες, πού στηρίζουν τό ναϊκό οἰκοδόμημα. Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη φάσις τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ σεισμοπλήκτου αὐτοῦ Ἱ. Ναοῦ. Καί Θεοῦ θέλοντος ἔρχεται ἡ δεύτερη φάσις ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πού θά γίνη ἡ ἴδια ἐργασία περιμετρικά στό ἐξωτερικό μέρος τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Καί κατόπιν θά ἀκολουθήση ἡ ἐργασία ἀποκαταστάσεως τῶν τοιχωμάτων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, χτύπημα σοβάδων καί ἀντικατάστασις τῶν ἐπιχρισμάτων, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά, καί θά ἀκολουθήση ἡ ἀποκατάστασις τῆς ὀροφῆς τρούλου, τόξων, καμαρῶν κ.ἄ.
Παρακαλῶ θερμά ὅλοι νά ἐνδιαφερθοῦμε γιά τήν ὅσο τό δυνατόν ταχύτερη ἀποκατάστασι καί τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ μεγαλυτέρου αὐτοῦ «θύματος» τοῦ σεισμοῦ στά Κύθηρα. Ἠμποροῦμε νά συμβάλωμε μέ τήν προσευχή καί τήν ἠθική στήριξί μας. Μέ τό «δίλεπτον» τῆς χήρας ἤ τήν ὅποια συνεισφορά μας σέ χρήματα ἤ εἴδη οἰκοδομῆς. Μέ τό νά ἐνημερώσωμε οἰκείους, συγγενεῖς, φίλους καί γνωρίμους, πού εὑρίσκονται στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, στή μακρινή Αὐστραλία καί ὅπου γῆς καί νά τούς παρακαλέσωμε νά μεταδώσουν τό μήνυμα καί στό περιβάλλον τους.
Ἡ κάθε Ἐνορία καί Ἐκκλησία τοῦ νησιοῦ μας ἔχει τό ἐλεύθερο καί τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου, ἐάν εὐαρεστεῖται καί δέν πιέζεται ἀπό ἄλλες ὑποχρεώσεις νά περιφέρη δίσκο, κατά τήν σημερινή μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή τῶν Φώτων, ὑπέρ ἐνισχύσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ σεισμοπλήκτου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Μητάτων. Ἀλλά καί πρός τούς ἀποδήμους Κυθηρίους ἀδελφούς μας ἀπευθυνόμεθα γιά νά ἐνισχύσουν τό θεάρεστο αὐτό ἔργο μέ τόν τρόπο του ὁ καθένας καί νά ἀξιωθοῦμε τό συντομώτερο νά λειτουργήσουμε ξανά τόν Ἱερό αὐτό Ἐνοριακό Ναό.
Εὐχόμενος ἀπό καρδίας τηλαυγῆ τόν Θεῖο φωτισμό καί τήν εὐλογία τοῦ ἐπιφανέντος ἐν τῷ Ἰορδάνῃ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελῶ 
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com