9 Απρ 2017

π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης περί τῆς ταινίας πού προβλήθηκε γιά τή ζωή καί τά ἔργα του: «Ξεχάσατε νά πεῖτε γιά τό Νίκο…»π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης περί τῆς ταινίας πού προβλήθηκε γιά τή ζωή καί τά ἔργα του: «Ξεχάσατε νά πεῖτε γιά τό Νίκο…»
1.                       Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού θέλω νά κάνω ἕνα σύντομο σχολιασμό σέ δύο σημεῖα τῆς ταινίας πού προβλήθηκε στίς 26 καί 27 Μαρτίου 2017 στήν Ἀθήνα ἐπί τῆς ὁδοῦ Ζ. Πηγῆς 44 στήν Αἴθουσα τῆς Ἀδελφότητος «ΣΤΑΥΡΟΣ» καί τοῦ Συλλόγου «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΗΜΩΝ» γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη.  Λόγω περιορισμοῦ χρόνου δέν ἐπεκτείνομαι σέ ἐπιπρόσθετα σημεῖα.
Βλέποντας τήν ταινία δημιουργεῖται ἡ αἴσθηση ὅτι ὑφίσταται μία ὑφέρπουσα συμπάθεια καί τάση νά ὑπερτονισθεῖ ὁ μοναχισμός μέσα στό ἔργο τοῦ π. Αὐγουστίνου.  Στή συνάφεια αὐτή παρουσιάστηκε, μάλιστα σέ ξεχωριστό κεφάλαιο, ὡς ὑμνητής τοῦ μοναχισμοῦ.  Χωρίς νά ὑποτιμᾶ τό μοναχισμό, πότε ἀλήθεια ὕμνησε μέ τά ἔργα του ὁ π. Αὐγουστῖνος τό μοναχισμό;  Μέ τά 2 μοναστήρια πού ἵδρυσε;  Τό δέ γυναικεῖο πρός τά τέλη τῆς ἐπίγειας ζωῆς του;  Καί τότε τί θά᾿ πρεπε νά ποῦμε γιά τό πλῆθος τῶν συλλόγων καί τῶν Ἀδελφοτήτων πού ἵδρυσε, σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐνεργοῦ ζωῆς του ἐντός Ἐκκλησίας, πού κόσμησαν καί κοσμοῦν τό ἰδεῶδες τῆς Ἱεραποστολῆς.  Ὅλη του ἡ ζωή ἦταν μία πολυκύμαντη ἱεραποστολική δράση.  Πότε ὕμνησε ὁ π. Αὐγουστῖνος τό μοναχισμό;  Ὅταν πῆγε μιά φορά στό Ἅγιον Ὄρος;  Μά κι ἐκεῖ εἶπε ὅτι τό Ἅγιον Ὄρος ἀπαιτεῖται νά εἶναι «κέντρον ἐκπαιδεύσεως νέων ἀγωνιστῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας».  Καί μάλιστα φυγαδεύτηκε ἐντός 24ώρου λόγω ἀντιδράσεως μερικῶν μοναχῶν ἰδιαζούσης conflict ἰδιοσυγκρασίας, χωρίς φυσικά νά ἐλλείπουν καί ἀξιόλογες μοναχικές προσωπικότητες πού ἔδειξαν καί ἐξακολουθοῦν νά δείχνουν ἀπεριόριστη ἀγάπη καί σεβασμό στόν διαχρονικό αὐτόν ἀγωνιστή καί ἅγιο ἡγέτη τῆς Ὀρθοδοξίας.

Νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ὁ π. Αὐγουστῖνος αὐτό πού πραγματικά ὕμνησε ἦταν κατεξοχήν ἡ ἱεραποστολή.  Τήν ἱεραποστολή εἶχε μέσα στήν καρδιά του.  Τό τονίζει ἡ μοναδική του γραφίδα πού εἶναι ἀναμφισβήτητη.  Γράφει στή ΕΙΣΑΓΩΓΗ τοῦ βιβλίου του «ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ» ἀπό τό 1963: «Πιστεύοντες, ὅτι ἡ ἱεραποστολή, ἐσωτερική καί ἐξωτερική, εἶναι τό κορυφαῖον ἔργον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἡ ἱεραποστολική ζωή ἀτόμων, ὁμάδων καί ἀδελφοτήτων εἶναι ἡ ἀνωτέρα μορφή ζωῆς, ὅτι  τ ό  ἱ ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ ῶ ς  δ ρ ᾶ ν,  κ α τ ά  τ ό  π ρ ό τ υ π ο ν  τ ῆ ς  ζ ω ῆ ς  τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ  κ α ί  τ ῶ ν  Ἀ π ο σ τ ό λ ω ν  Α ὐ τ ο ῦ,  ε ἶ ν α ι  ἀ ν ώ τ ε ρ ο ν  κ α ί  α ὐ τ ο ῦ  τ ο ῦ  μ ο ν α χ ι σ μ ο ῦ…  διά τοῦτο ἀπεφασίσαμεν νά ἐκδώσωμεν τό παρόν βιβλίον.  Τοῦτο… ἀσχολεῖται μέ τήν κλῆσιν τῶν πρώτων Μαθητῶν τοῦ Κυρίου… οἱ ὁποίοι ἀνεδείχθησαν ὄντως Ἀπόστολοι Χριστοῦ, πρότυπα ἱεραποστολικῆς ζωῆς καί δράσεως δι᾿ ὅλους τούς αἰῶνας. 
Μέ τήν πίστιν λοιπόν εἰς τό ἱεραποστολικόν ἔργον ἐκδίδομεν τό παρόν βιβλίον, μέ τόν σκοπόν νά ἐνισχυθεῖ τό ἱεραποστολικόν ρεῦμα…»  Καί στή συνέχεια ἐπανέρχεται πάλι τονίζοντας ὅτι «Κυριώτερος δέ σκοπός τῆς ἐκδόσεως εἶναι νά ἑλκυσθοῦν καί νέαι ψυχαί εἰς τήν ἱεραποστολήν.  Ἐάν δέ καί ἕνας νέος ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ βιβλίου τούτου ἑλκυσθῆ ἀπό τό ἱεραποστολικόν ἰδανικόν… τό βιβλίον ἐπέτυχε τοῦ σκοποῦ του».  Αὐτόν τό π. Αὐγουστῖνο γνωρίσαμε καί βιώσαμε.  Τόν κατεξοχήν ἱεραπόστολο.
2.                       Σέ αὐτή τή συνάφεια θέλω νά ἐκφράσω εἰς ἔνδειξιν στοιχειώδους παραπόνου τήν ἔντονη λύπη μου, γιά ἐκεῖνες τίς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις πού πραγματικά μοῦ δημιούργησαν πνευματικό θέμα, ἐπειδή μόνταραν καί τελικά ἐνέκριναν τήν ταινία χωρίς νά κάνουν οὔτε μία ἀναφορά γιά τόν ἀγαπημένο μου δάσκαλο κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, κορυφαῖο ἱεραποστολικό πρόσωπο, στῦλο τοῦ ἱεραποστολικοῦ πνεύματος τοῦ π. Αὐγουστίνου, «ἀφορισμένο» διά Ἰησοῦν Χριστόν.  Λές καί ὁ κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος δέν ἦταν στενό πνευματικό τέκνο τοῦ π. Αὐγουστίνου.  Λές καί δέν πέρασε ἀπό τήν Ἀδελφότητα.  Παρουσίασαν μία φωτογραφία μέσα στίς πολλές καί ἐκεῖ ἀνάμεσα στά πολλά πρόσωπα μόλις διακρινόταν ὁ κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος γιά νά ποῦν ὅτι «Πώς!  Τόν δείξαμε σέ φωτογραφία».  Καί τό σχετικό ἐπιπολῆς μοτίβο διαιολογίας: «δέν ὑπῆρχε χρόνος γιά ἀναφορά σέ ἄλλα πρόσωπα».  Μά τόσο τυχαῖο πρόσωπο ἦταν ὁ κ. ΝικόλαοςΣωτηρόπουλος καί μαζί μ’αὐτόν καί ἄλλοι πολύ ἀξιόλογοι συνεργάτες του π. Αυγουστίνου; Δέν διαδραμάτισε κανένα ρόλο στήν ἱστορία τῆς Ἀδελφότητος. 
Θυμᾶμαι, ὅταν κατέβαινε ὁ π. Αὐγουστῖνος ἀπό τή Φλώρινα ὡς ἐπίσκοπος Φλωρίνης, τίς Κυριακές τό μεσημέρι τρώγαμε ὅλοι μαζί του καί οἱ φοιτητές τοῦ οἰκοτροφείου καί τά ἱεραποστολικά πρόσωπα.  Πάντα διάβαζε κάποιος τόν ἱερό Χρυσόστομο ἀπό τό κείμενο.  Μετά ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔκανε κάποια σχόλια καί ὅταν τελείωνε ἀπευθυνόταν κατεξοχήν στόν κ. Σωτηρόπουλο καί τοῦ ἔλεγε: «Νίκο ἐσύ τί λές…».  Ἦταν ἀπόλαυση νά βλέπεις τά δύο γιγάντια αὐτά πνεύματα νά συνομιλοῦν καί νά ἑρμηνεύουν τόν ἱ. Χρυσόστομο.  Ὁ διαχρονικός Ἀπόστολος καί ὁ συνεργάτης του, μία ξεχωριστή ἁγία ξυνωρίδα πού μᾶς γοήτευε καί μᾶς συνέπαιρνε!  Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι ἄν ζοῦσε σήμερα ὁ π. Αὐγουστῖνος καί ἔβλεπε τήν πολύ-πολύ ὄμορφη καί ἄκρως συγκινητική, κατά τά ἄλλα, ταινία θά ἀπευθυνόταν, μέ τόν γνωστό του ὀρθό-κοφτό τρόπο καί θά σᾶς ἔλεγε:  «Αὐτή ἡ ταινία μανί θεκέλ, φάρες[1] γιατί ξεχάσατε νά πεῖτε γιά τό Νίκο καί γιά τόν…».
3.                       Ἐπισημαίνω, ἐπίσης, ὅτι αὐτή ἡ ἱστορία πιθανόν νά ἐνέχει μιά πιό τολμηρή προέκταση ἀπευθυνόμενη σέ ὁρισμένους ἀποδέκτες.  Ἐκφράζοντας προσωπική ἄποψη θεωρῶ ὅτι μοιάζει μέ ἐκείνη τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, πού τόν πούλησαν τ᾿ ἀδέρφια του, ἐπειδή τόν φθονοῦσαν γιατί ἦταν τό πιό ἀγαπητό παιδί τοῦ πατέρα τους Πατριάρχη Ἰακώβ.  Ἀλλά ὅταν ἔπεσε λιμός στή γῆ Χαναάν;  Πῆγαν στήν Αἴγυπτο νά ζητήσουν σιτάρι καί ἐκεῖνος πού τούς δέχθηκε ὡς ἀντιβασιλέας καί ἄρχοντας ὅλης τῆς Αἰγύπτου ἦταν ὁ ἀδερφός τους ὁ Ἰωσήφ.
Ἀναλογικά ὁ κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος τό γνήσιο καί ἀγαπητό τέκνο τοῦ π. Αὐγουστίνου, πού κουβαλοῦσε ὡς τό τέλος τῆς μαρτυρικῆς του ζωῆς, ἀτόφιο τό πνεῦμα τοῦ π. Αὐγουστίνου, ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι «πουλήθηκε» ἀπό τ᾿ ἀδέρφια του «στούς ἐμπόρους τῆς λήθης».  Δέν εἶμαι καρδιογνώστης, βέβαια, νά ξέρω γιατί τό ἔκαναν αὐτό καί δέν ἀναφέρθηκαν στό ὄνομά του.  Ἐκεῖνοι πού τό ἔκαναν ξέρουν.  Λείαν ἐπιεικῶς ἦταν παράλειψή τους!
Εὔχομαι νά δοῦν τή σοβαρή αὐτή παράλειψη καί νά τήν ἀποκαταστήσουν σέ ὅποια ἑπόμενη προβολή.  Καί νά σκεφτοῦν μιά ἐπιπρόσθετη ἀναλογία:  Σήμερα, πού ἡ λοιμική νόσος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει ἐνσκύψει καί ὡς λαίλαπα τείνει νά ξεράνει τό ζωηφόρο δέντρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά ὁ ἴδιος ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὡς ἄλλος Ἰακώβ, τούς προτρέπει νά ἀναζητήσουν πνευματική τροφή στή χώρα γῆς Αἰγύπτου, ὅπως τότε τά ἀδέρφια τοῦ Ἰωσήφ.  Καί τότε νά ᾿ ναι σίγουροι ὅτι, καί αὐτοί, θά βρεθοῦν ἐνώπιον μεγάλης ἐκπλήξεως.  Γιατί διανομέας τῆς πνευματικῆς αὐτῆς τροφῆς θά εἶναι ὁ κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος.  Πνευματική δέ τροφή ἀποτελοῦν τά βιβλία[2] του ὡς κυρίου συγγραφέα τῆς Ἀδελφότητος, πού μαζί μέ τά βιβλία τοῦ π. Αὐγουστίνου στηρίχθηκε τό βιβλιοπωλεῖο καί ἀπό τά ἔσοδα τῶν ὁποίων ζοῦσε, ζεῖ καί θά ζεῖ ἡ Ἀδελφότητα.
Διανομέας ὁ ἴδιος ὁ Νικόλαος, πού ὅσοι ξέρουν τήν ἁγία βιοτή του εἶναι βέβαιοι ὅτι, κατέχει θέση ξεχωριστή στήν θριαμβεύουσα Βασιλεία.


[1] Δανιήλ 5, 26
[2] Ἠ Ἑρμηνεία Δυσκόλων Χωρίων, Ἑρμηναία στό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, τό Ἀντιχιλιαστικό Ἐγχειρίδιο, ἡ Μετάφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Ἰησοῦς Γιαχβέ καί πλῆθος ἄλλα.

118 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ! ΜΠΡΑΒΟ! ΜΠΡΑΒΟ!!!

Ανώνυμος είπε...

Kαλό θα ήταν να μην υπερτιμηθεί ο μοναχισμός έναντι της εν τω κόσμω ιεραποστολής στη συγκεκριμένη ταινία.
Ο π.Αυγουστίνος ίδρυσε και επί σειράν ετών διηύθηνε μία εκλεκτή ιεραποστολική αδελφότητα, το ΣΤΑΥΡΟ, με τεράστια προσφορά στην Εκκλησία, το έθνος και τη νεοελληνική κοινωνία.
Κάθε άλλο παρά υποτιμούσε το μοναχισμό.
Θεωρούσε, όμως, ότι υπάρχουν πολλοί μοναχοί και λίγα ιεραποστολικά πρόσωπα μέσα στον κόσμο. Όποιος έχει διαβάσει το "Ακολούθει μοι" θα καταλάβει τι λέω.

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΡΘΡΟ!

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΆΒΟ στον π.Λεωνίδα για τις τόσο εύστοχες επισημάνσεις του!

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΣ ΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ!

Ανώνυμος είπε...

Η Αδελφότητα έπρεπε να πει αυτά τα πράγματα. Τί συμβαίνει τώρα;;;

Ανώνυμος είπε...

Τί συμβαίνει τώρα και δεν τα λέει- ήθελα να πω στο προηγούμενο σχόλιο μου.

Ανώνυμος είπε...

Εάν διαβάσει κάποιος σοβαρός άνθρωπος τα βιβλία του και ακούσει τα κηρύγματά του θα καταλάβει με ευκολία πως ΠΟΤΕ δεν υπήρξε υμνητής του μοναχισμού ο π.Αυγουστίνος -χωρίς φυσικά να τον απορρίπτει- αλλά είναι τουλάχιστον ψέμα αυτό το κομμάτι της κατά τα άλλα ωραίας ταινίας. Τουναντίον, ο π.Αυγουστίνος εκθείαζε με απύθμενη αγάπη κατ'επανάληψη την εν τω κόσμω ιεραποστολική δράση. Γιατί αυτή η διαστρέβλωση της προσωπικότητας ενός ιεραποστόλου;;;;;;


Προς επιβεβαίωση ακούστε το παρακάτω

από το 28ο λεπτό ως το 30ο

και θα αντιληφθείτε πλήρως για το ποια είναι η προσωπικότητα του π.Αυγουστίνου!

https://www.youtube.com/watch?v=kVj_ZFyJh6o

Ανώνυμος είπε...

Σιγά-σιγά φαίνεται η αλήθεια! Μπράβο στον π. Λεωνίδα Αμοργιανό!

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Λεωνίδα, υποκλίνομαι και ασπάζομαι όχι μόνο τα ευλογημένα χέρια σου, αλλά και τα ποδαράκια σου. Αποκατέστησες την αλήθεια, την οποία κακοποίησαν οι γνωστοί ψευδοκαντιωτικοί κύκλοι. Το μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου στη Φλώρινα, η ηγουμένη και οι δύο ιερωμένοι που διακονούν σ' αυτό, φέρουν μεγάλη ευθύνη για την παραποίηση και συνεχιζόμενη πλαστογράφηση της ιστορίας του Αυγουστίνου Καντιώτη.

Ανώνυμος είπε...

Καίει και τσουρουφλίζει το άρθρο του π. Λεωνίδα Αμοργιανού!

Ανώνυμος είπε...

Η προδοσία ξεσκεπάστηκε!

Ανώνυμος είπε...

Τίποτα δεν ξεσκεπάστηκε ακόμα καλέ μας ανώνυμε 2:11μμ
Έχουμε δρόμο μπροστά μας... Αυτά είναι πολύ λίγα!..
Μπράβο στον π. Λεωνίδα!

Ανώνυμος είπε...

Να τα βλέπουν και οι μερικοί αποτειχισμένοι που στηρίζουν ανθρώπους του ίδιου συναφιού!...

Ανώνυμος είπε...

Θα θέλαμε πολύ να μάθουμε ποίοι είναι οι δύο ιερωμένοι που διακονούν στο μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου στη Φλώρινα ...

Ανώνυμος είπε...

Εκατό φορές μπράβο!

Ανώνυμος είπε...

Αυγουστίνος Καντιώτης και Νικόλαος Σωτηρόπουλος πάνε πακέτο. Δεν μπορείς να μιλάς για τον Μέγα Αντώνιο και να μην αναφέρεσαι καθόλου στον μαθητή του Μέγα Αθανάσιο. Ουαί τοις φθονεροίς!

Κώστας Αρβανίτης
Μελβούρνη

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο και στους σχολιαστές που στηρίζουν τον π. Λεωνίδα.

Νικόλαος Ἀγγελίδης είπε...

Δεν αφήνετε την γκρίνια, λέω γώ. Η ταινία ήταν καταπληκτική και δεν χρειαζόταν τίποτε άλλο. Έτσι κι αλλιώς, άμα χριστιανός άμα ιεραπόστολος.
Λοιπόν, άμα μοναχός άμα ιεραπόστολος. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.

Ας γίνει μια ξεχωριστή ταινία για τον αγαπητό ορθόδοξο χριστιανό και αγωνιστή κ. Ν. Σωτηρόπουλο.

Την ταινία για τον π. Αυγουστίνο πρέπει να την δεί όλη η Ελλάδα, πολλές φορές.

Καλή Ανάσταση σε όλους.

Ανώνυμος είπε...

Κατα τα άλλα τους φταίει ο Φλωρίνης Θεόκλητος! Ουαί της υποκρισίας!

Ανώνυμος είπε...

Τσουνάμι αντιδράσεων. Τι συμβαίνει;

Ανώνυμος είπε...

Πήγα και παρακολούθησα και εγώ την συγκεκριμένη ταινία πριν από δυο εβδομάδες. Παρακολουθούσα για χρόνια τις ομιλίες των θεολόγων από το βήμα της αδελφότητος "Σταυρός" στο κέντρο της Αθήνας. Έχει απόλυτο δίκαιο ο π. Λεωνίδας, που αναφέρεται στα μειονεκτήματα της ταινίας. Έλπιζα ότι μετά την κοίμηση του Νικολάου Σωτηροπούλου οι αδελφοί του θα μετανοούσαν και θα σεβόντουσαν τη μνήμη του. Δυστυχώς ποτέ δεν τον αγάπησαν ειλικρινά και αυτό ήταν το παράπονο του μεγάλου Θεολόγου, ότι δεν βρήκε ανταπόκριση από τους αδελφούς του, παρά μόνο υπονόμευση των αγώνων του.

Είναι επίσης αμαρτία να προβάλλεται ένας Αυγουστίνος Καντιώτης διαφορετικός από τον Αυγουστίνο Καντιώτη που γνώρισε το πανελλήνιο. Ήταν ως προς τη φύση και τον χαρακτήρα του άνθρωπος κατεξοχήν ιεραποστολικός και Χρυσοστομικός. Δεν υποτιμούσε τον μοναχισμό, αλλά ούτε και τον υπερτιμούσε, όπως κάνουν οι παραγωγοί της συγκεκριμένης ταινίας. Τον τιμούσε δεόντως. Στενοχωριόταν όμως όταν έβλεπε πνευματικά του παιδιά να τον εγκαταλείπουν στους αγώνες του και να γίνονται μοναχοί. Αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο, οι «εκλεκτών λιποταξίαι».

´Εγραφε για τα πρόσωπα αυτά: «Υπάρχουν ευσεβείς νεάνιδες και νέοι, οι οποίοι πολλά θα ηδύναντο να προσφέρουν εις την ιεραποστολικήν κίνησιν. Δυστυχώς όμως τα πρόσωπα αυτά, τα τόσον σπάνια αλλά και τόσον πολύτιμα, δεν μένουν εν τω κόσμω δια ν' αγωνισθούν κάτω από την σημαία του Σταυρού και να βοηθήσουν τους πνευματικούς των πατέρας και διδασκάλους, τους οποίους βλέπουν να αναστενάζουν δι' έλλειψιν στελεχών. Φεύγουν. Πού; Φεύγουν εις την έρημον. Φεύγουν εις τα όρη. Φεύγουν δια την μοναχικήν ζωήν. Τους ελκύει η αίγλη του Θαβωρίου όρους».

Οι αναγνώστες ας προμηθευτούν το ωραιότερο από τα βιβλία, που έγραψε ο Αυγουστίνος Καντιώτης, το «Ακολούθει μου». Ιδιαιτέρως ας προσέξουν τις σελίδες προς το τέλος του βιβλίου, όπου η στενάζουσα καρδία του συγγραφέως προσεύχεται θερμώς, ώστε η Ελλάδα να αναδείξει νέους ιεραποστόλους και να γίνει και πάλι έθνος ιεραποστολικό. Αυτός ο διακαής πόθος του Αυγουστίνου απουσιάζει σκοπίμως από την ταινία, που υποτίθεται ότι προβάλλει τη ζωή και το έργο του. Οι συντελεστές της ταινίας προσπάθησαν να εμφανίσουν τις φιλομοναστικές τους διαθέσεις ως φιλομοναστικές διαθέσεις του Αυγουστίνου Καντιώτη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, που ταλαιπώρησαν την ιεραποστολική αδελφότητα "Σταυρός" θέλοντας να την μετατρέψουν σε μοναστήρι δήθεν με τις ευλογίες του... ακμαιοτάτου εις τα τέλη της ζωής του Αυγουστίνου Καντιώτη.

Ανώνυμος είπε...

Τι κρίμα που αυτοί που καυχώνται ότι είναι πνευματικά παιδιά του π.Αυγουστίνου να συκοφαντούν το πρόσωπό του, να παραχαράζουν την προσωπικότητά του και να προδίδουν τόσο εύκολα το ιεραποστολικό φρόνημα που παρέλαβαν!! Αγαπητέ, κε Αγγελίδη, αμα μοναχός άμα κλεισμένος στη μάντρα του μοναστηριού (αν είσαι όντως μοναχός κι όχι βολτατζής!)... ποιος θα περιθάλψει ανήμπρους, ποιος θα ξενυχτήσει ασθενείς, ποιος θα επισκεφθεί μοναχικούς ανθρώπους, ποιος θα παρηγορήσει, ποιος θα κατηχήσει, ποιος θα κάνει φιλανθρωπίες, ποιος θα τρέξει στους πενθούντες, ποιος θα αναζητήσει χαμένα πρόβατά, ποιος θα περπατά στους δρόμους και θα ομολογεί με την παρουσία του πως το ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο στον κόσμο και δεν είναι για τις ερήμους και τα ασκηταριά, ποιος θα ελέγξει, ποιος θα διαμαρτυρηθεί για τα κακώς κείμενα;;; ποιος;;

Ο π.Αυγουστίνος ήταν μια αδιαπραγμάτευτα ιεραποστολική φυσιογνωμία. Δεν είναι κακός ο μοναχισμός ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ! αλλά δεν είναι έντιμο για λόγους αυτοθαυμασμού να αλλοιώνεις την ιδεολογία ενός ανθρώπου πάνω στις πλάτες του οποίου χτίστηκε η ιεραποστολική ζωή σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Ανώνυμος είπε...

Προς Νικόλαο Αγγελίδη
Καλύτερα να μην μιλάτε αν δεν γνωρίζετε σε βάθος τα πράγματα. Δεν έχετε σωστά κριτήρια που κρίνετε την απαράδεκτη ταινιούλα. Καλύτερα να μην μιλάτε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάξει;

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι γκρίνια κ. Αγγελίδη όπως περιφρονητικά την λέτε. Είναι δίκαιη διαμαρτυρία και δεν θα έπρεπε να σας κακοφαίνεται.

Ανώνυμος είπε...

Ας τα ακούσουν αυτά που γράφει ο π. Λεωνίδας και προς Πάρο μεριά!

Ανώνυμος είπε...

Την ευχή του π. Λεωνίδα να έχουν όσοι αγαπούν το σωστό.

Νικόλαος Ἀγγελίδης είπε...

Απλώς, βλέποντας κι εγώ την ταινία αυτήν, δεν μου έμεινε καμία ετύπωση ότι ο π. Αυγουστίνος έδειξε κάποια προτίμηση στον μοναχισμό, και μάλιστα φάνηκε πολύ ξεκάθαρα το ιεραποστολικό του έργο, το οποίο είναι πράγματι εντυπωσιακό και άξιο θαυμασμού. Για αυτό μιλάω για γκρίνια. Εκτός και είδαμε άλλη ταινία.

Ανώνυμος είπε...

Καμμία τανία για τη ζωή του Αυγουστίνου Καντιώτη δεν θα είναι πλήρης, αν δεν αναφέρεται στην εκμετάλλευση του τιμίου γήρατός του από το στενό περιβάλλον του. Καμμία ταινία για τη ζωή του Αυγουστίνου Καντιώτη δεν θα είναι πλήρης, αν δεν αναφέρεται στην κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή πλαστογράφηση της βουλήσεως και των κειμένων του. Πράγματα τα οποία έχει καταγγείλει γραπτώς και προφορικώς ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, διότι υπήρξε θύμα αυτών των καλογερικών μεθοδεύσεων. Και γιατί η ταινία δεν αναφέρεται στην Έκθεση του Μητροπολίτη Σταγών και Μετέωρων Σεραφείμ για την απαράδεκτη εκκλησιαστικώς κατάσταση, στην οποία είχε περιέλθει η Μητρόπολη Φλωρίνης, εξαιτίας του ρόλου των υπερεπισκόπων και υπεργερόντων κατά την διαποίμανση της Επαρχίας;

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε π. Λεωνίδα!!!

Ανώνυμος είπε...

Έστειλα το παρακάτω σχόλιο:

Το πρόσωπο που έκανε την εισαγωγή πριν από την προβολή της ταινίας ήταν ακατάλληλο να μιλήσει για τον γέροντα Αυγουστίνο. Διότι ανήκε στην ομάδα των ελαχίστων εκείνων ανθρώπων, που έθεσαν τον σεβάσμιο ιεράρχη σε μια ιδιότυπη ομηρία, μη επιτρέποντας στον αείμνηστο Νικόλαο Σωτηρόπουλο πρόσβαση και επικοινωνία μαζί του. Ο Σωτηρόπουλος επί χρόνια δεν μπορούσε να πλησιάσει και να επικοινωνήσει με τον πνευματικό του πατέρα, διότι δεν το επέτρεπαν αυτό οι γηροκόμοι του ανήμπορου ιεράρχη και οι παραγωγοί της συγκεκριμένης ταινίας, οι οποίοι προσπαθούν επί δεκαετίες να στήσουν διαχωριστικό τείχος ανάμεσα στους Αυγουστίνο και Σωτηρόπουλο. Αξίζει θερμά συγχαρητήρια ο π. Λεωνίδας Αμοργιανός, που αποκαθιστά την αλήθεια και ομιλεί για τον φθόνο που τρέφουν κάποιοι ψευδάδελφοι εναντίον του γίγαντα Σωτηροπούλου, του πιο πιστού τέκνου του Καντιώτη.

Ανώνυμος είπε...

4:17 σε πληροφορώ ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν τους άρεσε αυτή η μονομέρεια ης ταινίας αλλά ταυτόχονα έχουν απογοητευθεί και πικραθεί με τη στάση του Φλωρίνης και κάποιων απ το περιβάλλον του που κάθε άλλο παρά θυμίζει στάση και γραμμή Καντιώτη σε βασικά ζητήματα.

Ανώνυμος είπε...

Κε Αγγελίδη, διάβασες το άρθρο του π. Λεωνίδα Αμοργιανού; Αν ναι, είσαι μια θλιβερή παραφωνία. Αν όχι, κάνε τον κόπο να διαβάσεις την κριτική του για την ταινία. Η ταινία είναι επιλήψιμη όχι για αυτά που παρουσιάζει, αλλά για αυτά που σκοπίμως αποσιωπά. Παρουσιάζει την μισή αλήθεια. Γι' αυτό και οι αντιδράσεις όσων γνωρίζουν την αλήθεια. Εσύ δεν κατάλαβες τίποτα για τον φθόνο ορισμένων εναντίον του αείμνηστου Σωτηροπούλου;

Ευαγγελη Ζαλακωστα είπε...

Ο αειμνηστος Σωτηροπουλος,παρα τον αφορισμο του,βρισκεται στον Παραδεισο και πιστευω ακραδαντα οτι ειναι αγιος.Ας οψονται αυτοι που του φερθηκαν ετσι και πως θα καταληξουν.Δε θα ξεχασω ποτε τις ομιλιες του και τον παλμο στην αιθουσα,μου μιλουσε στην καρδια μου,θυμιζε αγ.Χρυσοστομο

Γ.Σ. είπε...

Χίλια μπράβο στον αγαπημένο πατέρα μας Λεωνίδα. Νομίζω ότι εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα των πνευματικών του διδασκάλων και οσίων ομολογητών της Πίστεως, Αυγουστίνου Καντιώτη και Νικολάου Σωτηροπούλου. Εκφράζει δε και την απογοήτευση και αγανάκτηση των αναρίθμητων πνευματικών τέκνων των δύο αυτών αγίων ανδρών διότι η οσιακή κοίμηση και των δύο και μάλιστα του Νικολάλου την ίδια μέρα και ώρα με τον Γέροντά του, δε φαίνεται να συγκίνησε και δεν έκανε καμία εντύπωση στις πέτρινες καρδιές κάποιων οι οποίοι για το μαρτύριο που υπέβαλαν το αποδεδειγμένα γνησιότερο και πιο αγαπημένο τέκνο του πατρός Αυγουστίνου δε φαίνεται να έχουν μετανοήσει ακόμα και έπειτα από τόσα σημεία που έδειξε ο Θεός. Εάν δεν υπάρξει αληθινή και έμπρακτη μετάνοια και παραδοχή από την πλευρά τους των ακατονόμαστων πράξεων που υπέβαλλαν τους δύο αγίους σε σημείο ώστε να συμμαχήσουν ακόμη και με συνεργάτες του Αυστραλίας και άλλες πολλές τέτοιες παρόμοιες επαίσχυντες και ανήθικες πράξεις ατίμασης και εξουθένωσης του Νικολάου, πλαστογραφώντας μάλιστα τον υπέργηρο και ανήμπορο Άγιο Γέροντα εις βάρος του αγαπημένου τέκνου του, τότε είναι άξιοι συλλυπητηρίων. Με την προβολή του αφιερώματος στον πατέρα Αυγουστίνο, μέσα στην αίθουσα του ''Σταυρού'' και του ''Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος'' δηλαδή μέσα στο Σπίτι του Σωτηρόπουλου, είχαν τρανή ευκαιρία να εκφράσουν έμπρακτα τη μετάνοιά τους και να επανορθώσουν ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τους πνευματικούς αδελφούς και να αναπαύσουν έτσι την ταραγμένη λόγω του διπλού εγκλήματος συνείδησή τους αλλά δυστυχώς επικράτησε η γνώμη και η στάση που είχαν πάντοτε και που πηγάζει εκ του περισσεύματος των καρδιών αυτών. Πραγματικά λυπάμαι και τους εύχομαι ολοψύχως καλή αληθινή και έμπρακτη μετάνοια προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού και ανάπαυσης των καρδιών τους. Καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση. ΥΓ.: Όσοι δυσκολεύονται να πιστέψουν τα παραπάνω ας ακούσουν τις σχετικές ομιλίες του Νικολάου Σωτηρόπουλου και κυρίως τις πιο χαρακτηριστικές που είναι οι: ''ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΙ'' Α' και Β' και θα καταλάβουν γιατί ο Θεός αντάμειψε και δόξασε τον Νικόλαο μετά θάνατον σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε και ο τάφος του ακόμα να ευωδιάζει και από απόσταση.

Episkopos Episkopos είπε...Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ «ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΑ ΡΕΥΜΑΤΑ» (Μοναχισμό - Ἱεραποστολή)τὸ ἀφιερώνει: «εἰς τὴν μνήμην τοῦ νεομάρτυρος καὶ ισαποστόλου ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-1779) ὁ ὁποῖος, ὡς ἔζησε καὶ ἔδρασεν, εἶνε ἕνα ὑπόδειγμα τοῦ τε μοναχικοῦ καὶ τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἰδεώδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».
Ὁ σεβάσμιος ἱεράρχης θεωρεῖ ἀδελφὰ τὰ ρεύματα καὶ ὄχι ἐχθρικὰ μεταξύ τους

Πρὸς ἀπάντηση τῶν σχολιαστῶν παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα τοῦ κηρύγματος, τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου γιὰ τὸ Μοναχισμό, ποὺ τὸ ἔκανε τὸ 1982 στὴν Κλαδοράχη Φλωρίνης:
«...Δυστυχῶς τὰ μοναστήρια ποὺ ἦταν ἀξιόλογα καὶ πολύτιμα κέντρα θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς ζωῆς, τὰ μοναστήρια αὐτὰ γιὰ μετρῆστε, χίλια ἦταν στὴν Ελλάδα μας. Φάρροι πολύτιμοι καὶ ἀστέρες πολύφωτοι, τὰ μοναστήρια μας αὐτὰ ἔσβησαν. Ποιός τὰ ἔσβησε; Ὁ Τοῦρκος; Ὄχι, ἡ πικρά ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ δικοί μας οἱ ἄθεοι καὶ οἱ ἄπιστοι οἱ σπουδαγμένοι στὸ Παρίσι, ποὺ ἦρθαν ἀπ᾽ ἐκεῖ, τὸ καιρὸ ποὺ οἱ καλόγεροι ἔδιναν στὴν πατρίδα μας τὴν σκληρὴ μάχη γιὰ νὰ ἐπιβίωση τὸ γένος μας. Μοντέρνοι καὶ ἐπειρεασμένοι ἀπὸ ἰδέας ἐπαναστατικάς, ὑλιστικὰς καὶ ἀθέους, ἦρθαν ἐδῶ στὴν ἐλεύθερη πατρίδα καὶ θεώρησαν σπουδαῖο γεγονὸς νὰ καταργήσουν τὰ μοναστήρια καὶ ὅπως σβήνουν τὰ καντήλια ἔτσι σβήσαν τὰ μοναστήρια, τὸ ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου. Ἔδιωξαν τοὺς καλογήρους, γκρέμισαν τὰ κελιά τους, σκορπίσαν οἱ καλόγεροι δεξιὰ καὶ ἀριστερά κλαίοντες καὶ ἀναστενάζοντες. Ἡ περιουσία τῶν μοναστηριῶν λεηλατήθηκε κατὰ τὸν ἀγριότερο τρόπο καὶ ἔμειναν μόνο τὰ λείψανα, τὰ ἐξωκκλήσια ἀπ᾽ὅλη τὴν δόξα τῶν μοναστηριῶν.
Ἕνα τέτοιο κέντρο ἀξιόλογο θρησκευτικό καὶ ἐθνικὸ στὴ Μακεδονία μας ἦτο καὶ τὸ Μοναστήρι τῆς Κλαδοράχης...»
(Ἡ ὥρα εἶναι περασμένη καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπομαγνητοφωνηθῆ ὅλο τὸ κήρυγμα)

Ανώνυμος είπε...

Τα σχόλια καίνε και τσουρουφλίζουν!

Ανώνυμος είπε...

Ποιός σχολιαστής μίλησε για εχθρικά ρεύματα μοναχισμού-Ιεραποστολής; Γιατί θολώνετε τα πράγματα;;;; Καλύτερα να μην μιλάτε και να κλείσετε το μπλογκ σας αν είναι να είστε με το μέρος των γηροκόμων του π. Αυγουστίνου. Εντάξει;

Ανώνυμος είπε...

Προς 9 Απριλίου 2017 - 8:09 μ.μ.
Κάνει λάθη και ο Φλωρίνης Θεόκλητος αλλά Δεν μπορούν όμως να μιλούν κατά του Φλωρίνης Θεόκλητου οι συγκεκριμένοι και οι φίλοι τους.

Γ. Σ. είπε...

Ποιος σου είπε ανώνυμε 3:04 ότι ο π. Αυγουστίνος θεωρούσε εχθρικά τα δύο αδελφά ρεύματα; Το θέμα όμως είναι άλλο και εσύ είσαι εκτός θέματος. Διάβασε καλύτερα το κείμενο και τα σχόλια μήπως το κατανοήσεις και ύστερα αν έχεις επιχειρήματα σχολίασε πάνω σε αυτά που διάβασες.

Ανώνυμος είπε...

Προς τον Γ.Σ. – 2:10 π.μ.

Μπορείτε να μας πείτε πώς μπορούμε να προμηθευτούμε τις ομιλίες του Νικολάου Σωτηροπούλου, «Απολογούμαι Α' και Β'»;

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τους σχολιαστές που μας λένε την αλήθεια για το γήρας του Γέροντος Αυγουστίνου.

Ανώνυμος είπε...

Η Καπλάνογλου και οι δύο ιερωμένοι που αναφέρθηκαν πιο πάνω να κοιτάξουν να μετανοήσουν.

Ανώνυμος είπε...

Άδικα περιμένετε μετάνοια κ. Σ.Γ. ...
Μετάνοια πουθενά ΔΥΣΤΥΧΩΣ.

Ανώνυμος είπε...

Η Καπλάνογλου να ξέρει ότι δεν μιλάει σε χαζούς! Κανείς από τους σχολιαστές, ούτε και ο π. Λεωνίδας είπαν κάτι κακό για τον ΣΩΣΤΟ Μοναχισμό.

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί να τους νομίζουμε για αγωνιστές της Πίστης αυτούς που συμμάχησαν με τον Αυστραλίας;;;;

Ανώνυμος είπε...

Προς κ. Σ.Γ.
Μπράβο σας!

Μόνο να διορθώσω δεν είναι οι πιο χαρακτηριστικές το ''ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΙ'' Α' και Β'. Υπάρχουν και άλλες ομιλίες.

Γνώστης

Ανώνυμος είπε...

Δεν έπρεπε η Αδελφότητα να καταδεχτεί να προβληθεί η ταινιούλα αυτή από το συγκεκριμένο μοναστήρι.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. ΛΕΩΝΙΔΑΣ μίλησε σωστά και άφησε να φανεί λίγο η αλήθεια.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ π. ΛΕΩΝΙΔΑ και στους σχολιαστές που τον συμπλήρωσαν!

Ουαί της υποκρισίας μερικών-μερικών!

Δίκαιος

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 8:09 μ.μ. δεν υποστήριξε κανείς το περιβάλλον του Φλωρίνης Θεόκλητου. Αυτό που είπε είναι ότι δεν μπορούν ορισμένοι να πετροβολούν τον Φλωρίνης Θεόκλητο για πολλούς λόγους.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Λεωνίδας να μην σκιαχτεί αν τολμήσουν να του επιτεθούν για τα ΚΑΛΑ που μας είπε.

Ανώνυμος είπε...

Προς τον γνώστη πολλών σχολιαστή 9 Απριλίου 2017 - 4:35 μ.μ.
Σας ευχαριστούμε για το σχόλιο σας.
Έτσι που τα γράφετε δίνετε την λάθος εντύπωση ότι όλοι οι αδελφοί του Νικολάου Σωτηρόπουλου είναι το ίδιο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να διαχωρίσετε σε αδελφούς και ψευδάδελφους. Μόνο αυτό ήθελα να διορθώσω στο σχόλιο σας και σας ευχαριστούμε.


Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Σ.Γ. !

Ανώνυμος είπε...

Ο 3:04πμ δεν είναι ανώνυμος κ. Γ.Σ. είναι η Καπλάνογλου που έχει το μπλογκ που φέρει το όνομα του π. Αυγουστίνου. Δυστυχώς για τον π. Αυγουστίνο.

Ανώνυμος είπε...

Πολλά συγχαρητήρια στον π. Λεωνίδα και σε όλους τους σχολιαστές, που τοποθετήθηκαν σύμφωνα με το πνεύμα του Αυγουστίνου Καντιώτη και του Νικολάου Σωτηροπούλου.
Ιδιαιτέρως πολλά συγχαρητήρια στους σχολιαστές 4:35 μ.μ. και Γ.Σ. για τις αλήθειες που παρουσίασαν.

Ανώνυμος είπε...

Ποσο ενοχλησε ο λογος του αειμνηστου Σωτηροπουλου; Ποσο αγωνιστης υπηρξε για να ενοχλει ακομα και μετα τον θανατο του; Δεν πειραζει Ο Θεος γνωριζει και πιστευω ακραδαντα οτι τον εχει καταταξει με τους αγιους του. Ποσο φτωχοι γιναμε μετα την κοιμιση του.Ποσο λειπει ο μεστος και συγκροτημενος λογος του σημερα την εποχη της συγχυσης και της κορυφωσης του οικομενισμου.

Ανώνυμος είπε...

Πόσοι από εσας που αγαπάτε τόσο πολύ τον π. Αυγουστίνο, πήγατε να τον επισκεφτείτε τα τελευταία χρόνια που ζούσε; Διότι, καθημερινά πήγαινε κόσμος από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να τον δούν.
Δεν μπορω να καταλάβω τον μίσος που βγάζετε. Η ταινία ήταν για τον π. Αυγουστίνο και την ζωή ΤΟΥ!!!!!! και όχι για όλα τα πνευματικά του παιδιά και τους συνεργάτες του.
Επίσεις, αφού τόσο πολύ (φαίνεται από τα παραπάνω σχόλια) αγαπάτε τον κ. Σωτηρόπουλο, γιατή δεν κάνετε μια ταινία για αυτόν!

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο και σ εσένα 3:57 μμ

Ανώνυμος είπε...

Απαράδεκτη η στήριξη αποτειχισμένων σε ανθρώπους του ίδιου συναφιού με τη συγκεκριμένη Μονή!

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Λεωνίδας ξεθόλωσε το τοπίο που είχε αρκετά θολωθεί με ευθύνη της αδελφότητας που δέχτηκε να προβληθεί η ταινία στον χώρο της.

Ανώνυμος είπε...

Άφησε τις πονηρίες 11 Απριλίου 2017 - 12:49 π.μ. . Γνωστές οι πονηρίες σου και οι συκοφαντίες σου αλλά πέφτουν αμέσως και δεν κρατάνε ούτε δευτερόλεπτο.
Μίσος σου φαίνεται η αγάπη προς την αλήθεια υποκριτή/τρια;;

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση στον ανώνυμο 12:49 π.μ.

Φαίνεται ότι έχεις μαύρα μεσάνυχτα σχετικά με την ιστορία του π. Αυγουστίνου Καντιώτη.

Πρώτον. Ούτε ο Σωτηρόπουλος ούτε οι συνεργάτες του είχαν ελεύθερη πρόσβαση και ελεύθερη επικοινωνία με τον υπέργηρο Αυγουστίνο στην Φλώρινα. Δεν το επέτρεπαν αυτό οι γηροκόμοι του, λαϊκοί και κληρικοί. Ο Αυγουστίνος τελούσε υπό καθεστώς ομηρίας και παραπληροφορήσεως. Τον δασκάλευαν ακόμη και ότι ο Σωτηρόπουλος ήταν εχθρός του.

Δεύτερον. Μην παρουσιάζεις τη δικαιολογημένη διαμαρτυρία ως μίσος. Η ταινία είναι ελλιπέστατη, γιατί παρουσίασε τη μισή αλήθεια για τον π. Αυγουστίνο. Ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα κάποιων, που τον είχαν αποσπάσει από την Αδελφότητα "Ο Σταυρός" και τον απομόνωσαν σε ένα οίκημα στη Φλώρινα. Τον έκαναν κτήμα του, ιδιοκτησία του, και τον εκμεταλλεύονταν εις βάρος του Σωτηροπούλου. Το θέμα δεν είναι να παρουσιαστεί μία νέα ταινία, που να προβάλλει τον αείμνηστο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Το θέμα είναι ότι οι όποιες ταινίες γίνονται πρέπει να σέβονται την ιστορία και την αλήθεια και να μην υπηρετούν ιδιοτελείς σκοπούς.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 11 Απριλίου 2017 - 12:49 π.μ. άδικα ξενυχτάς για θολώσεις το τοπίο με συκοφαντίες.
Οι μονές έχουν πηγές εισόδων και μπορούν να κάνουν ταινίες και πώς ζητάς από απλούς ανθρώπους να φτιάξουν ταινίες.
Αν όμως φτιάξουν αυτοί που συκοφαντείς να γνωρίζεις ότι δεν θα είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους....

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που με κάτι τέτοια άρθρα σαν του π. Λεωνίδα η αλήθεια σιγά-σιγά αρχίζει να φαίνεται προς ντροπή όσων στηρίζουν το άδικο!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε 12:49πμ. γιατί τόσο αδιάντροπα διαστρέφετε και παραποιείτε τη δίκαιη αγανάκτηση τόσων σχολιαστών θέτοντας δήθεν λύσεις ικανοποίησης όπως: ''Να γίνει μία ταινία για το Σωτηρόπουλο''. Ποιο ήταν το έργο του π. Αυγουστίνου αν όχι η αλιεία ιεραποστολικών προσώπων όπως ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ο Σάκκος, ο Κουντουράς, ο π. Σάββας Πετρόπουλος ο π. Αυγουστίνος Μύρου, και τόσοι άλλοι, ο καθένας απ' το μετερίζι του.

Ανώνυμος είπε...

Προς 11 Απρ. 2017 - 12:49 π.μ.
Δεν σε δασκάλεψαν καλά και μας θυμώνεις πολύ με αυτές τις συκοφαντίες.
Πότε θα μετανοήσετε; Δεν βλέπετε ότι γεράσατε;

Τ.

Ανώνυμος είπε...

Είσαι τυφλός στην ψυχή κακόμοιρε 12:49 π.μ.! Βλέπεις την αγάπη σαν μίσος!!!!!....

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί αδελφοί βρισκόμαστε στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδας. Το έχουμε άραγε συνειδητοποιήσει αυτό;
Συμφωνώ επί της ουσίας με όσους διείδαν υπερτίμηση του μοναχισμού σε σχέση με την ιεραποστολή εντός του κόσμου στη συγκεκριμένη ταινία.
Συμφωνώ με το γεγονός ότι ο μακαριστός π.Αυγουστίνος υπήρξε πριν απ όλα και πάνω απ όλα θιασώτης της εν τω κόσμω ιεραποστολής.
Δικαιολογώ την πικρία της πλειοψηφίας των σχολιαστών και για τη δομή της ταινίας αλλά και για κάποια γεγονότα του παρελθόντος.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να διορθωθεί η ταινία ούτως ώστε να αποδίδει πιο πιστά το χαρακτήρα του έργου του π.Αυγουστίνου και να προβληθεί καινούρια.
Θεωρώ, όμως, ότι δεν πρέπει να συνεχισθεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η αντιπαράθεση.

Ανώνυμος είπε...

Λυπάμαι πολύ, εάν αυτή είναι η "Αγάπη" που γράφεται, δεν θέλω να φανταστώ το μίσος σας.

Τι είδος ιεραποστολή κάνετε και σκανδαλίζετε τον κόσμο με αυτά που γράφεται.

Εάν νομίζεται ότι ο π. Αυγουστίνος και ο κ. Σωτηρόπουλος αναπαύονται με αυτά που γράφεται, συγνώμη αλλά φαίνεται ότι εσείς έχετε μαύρα μεσάνυχτα σχετικά με την ιστορία τους.

Ανώνυμος είπε...

Έχει δίκαιο ο ανώνυμος 10 Απρ 11:55μμ. Το κενό που άφησε ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος δεν το καλύπτουν ούτε οι αδελφοί, ούτε οπωσδήποτε οι ψευδάδελφοι, ούτε οι αποτειχισμένοι με τις κακές υπερβολές τους.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 9:42 μμ και ανώνυμε 1:26 πμ , αν δεν είσαι ο ίδιος και στα δύο σχόλια.
Ντροπή για την υποκρισία σου ή την ψευτοευλάβεια σου. Είσαι σαν τους Φαρισαίους που ενώ θανάτωναν τον Κύριο του κόσμου δεν μπήκαν στο πραιτώριο του Πιλάτου ίνα ...μη μιανθώσι!.....
Χριστιανισμό νομίζεις εσύ το να καλύπτεις μεγάλες αδικίες και να παίρνεις θέση Ποντίου Πιλάτου!!! Κρίμα σου!!!

Νουνεχής

Ανώνυμος είπε...

Προς ανώνυμο 1:26 π.μ.

Ο κόσμος δεν πρέπει να σκανδαλίζεται από την αλήθεια, αλλά από την απόκρυψη της αληθείας, που επιχειρεί η ταινία. Ούτε ο Αυγουστίνος ούτε ο Σωτηρόπουλος αναπαύονται με μισές αλήθειες και με ψέματα. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις;

Ανώνυμος είπε...

Ο σημερινός 1:26 πμ δεν έχει ιδέα απο τον π. Αυγουστίνο και τον Σωτηρόπουλο! Υποστηρίζει τα αντίθετα που υποστήριζαν αυτοί και τους επικαλείται και απο πάνω! Καλός μάστορας να κάνει το ψέμα ....αλήθεια!!

Ανώνυμος είπε...

Καλέ μας 9:42 μμ
Οι Ακτίνες δεν κάνουν αναρτήσεις τώρα τη Μ. Εβδομάδα για το ζήτημα αυτό, μόνο σχόλια αφήνουν. Αλλοίμονο αν σε πειράζουν οι αλήθειες μέσω των σχολίων που καίνε την αδικία .

Ανώνυμος είπε...

Τελικά απο τα ανώνυμα ιστολογια και τους ανώνυμους σχολιαστές ακους περισσότερες αλήθειες απο τους αλαζονεύομενους επώνυμους που πολλές φορές παίρνουν το μέρος των αδίκων...
Βέβαια ο π. Λεωνίδας είναι επώνυμος, αλλά οι σχολιαστές που τον συμπλήρωσαν και τον ξεπέρασαν είναι ανώνυμοι και μπράβο τους.

Ανώνυμος είπε...

Εσύ 9:42 μμ έχεις συνειδητοποιήσει ότι την αδικία δεν την ευλογεί ο Θεός;;;

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλη η πονηριά του 1:26πμ! Απίστευτη!

Episkopos Episkopos είπε...

Γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου

Τὸ ἄρθρο τοῦ π. Λεωνίδα ἔδωσε τροφὴ στὸν ἀνώνυμο σχολιστὴ τῶν 50 τουλάχιστο σχολίων, νὰ κάνη τὶς ἐπιθέσεις του ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀπὸ τὴν Αὐστραλία.
Πολλὲς φορὲς καὶ παλαιότερα ἀπάντησα στὰ σχόλιά του, ποὺ συκοφαντοῦσαν τὰ τίμια γηρατειὰ τοῦ μεγάλου ἱεράρχου π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ἔχει καὶ ιστολόγιο, μὲ τ᾽ ὄνομα τοῦ ἀγωνιστοῦ θεολόγου, ποὺ δῆθεν τὸν σέβεται. Χρησιμοποιεῖ στὸ ἰστολόγιο τὸ ψευδώνυμο «Πρόδρομος».
Τὰ σχόλια ποὺ κάνει εἶναι πάντοτε ἀνώνυμα, γραμμένα μὲ τὸ ἴδιο ὕφος καὶ τὴν ἴδια ἐπιθετικότητα.
Γιὰ πρώτη φορά στὸ σχόλιο στὶς 11 Απριλίου 2017 - 7:42 μ.μ. ἔβαλε τὸ ἀρχικὸ γράμμα ἀπὸ τὸ ἐπίθετό του, ποὺ εἶναι τὸ Τ. Θὰ προσθέσω γιὰ νὰ τὸν βοηθήσω καὶ ἄλλα 4 γράμματα «Τζουμ....», γιὰ νὰ τοῦ μείνουν τὰ ὑπόλοιπα 4. Ἀν ἔχει τὸ θάρρος καὶ τὸν ἀνδρισμό, νὰ κάνη ἐπώνυμα τὶς ἐπιθέσεις του.
Ὅποιος ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες θέλει, μπορεῖ μετρήση πόσα σχόλια εἶναι δικά του, βλέποντας τὸ ὑφος καὶ τὴν ἐπιθετικότητα του θὰ διαπιστώση ὅτι δὲν εἶναι πολλοὶ οἱ σχολιασταί.
Δὲν εἶναι μέρες νὰ ἀποσπώμαστε ἀπὸ τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς Σταυρικῆς Θυσίας τοῦ Κυρίου καὶ νὰ φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Ἡ ταινία ἀναφέρεται στὴν ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τοῦ π. Αὐγουστίνου καὶ ὄχι στὸν π. Αὐγουστῖνο καὶ στὴν ἀδελφότητά του.
Ἀς ξέρει ὁ π. Λεωνίδας ὅτι ὁ χρόνος ἦταν πολὺ μικρός γιὰ νὰ καταγραφῆ ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος σὲ 2,5 μόνο ὦρες. Ἀφαιρέθηκαν συγκλονιστηκὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν ζωή τοῦ π. Αὐγουστίνου.

Θὰ γράψω ἕνα μόνο περιστατικὸ που ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ταινία, γιατί δὲν ὑπῆρχε χῶρος στὴν ταινία καὶ αὐτὸ θὰ τὸ κάνω πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Τὸ 1949, ὅταν ὁ π. Αὐγουστῖνος ἦταν στρατιωτικὸς ἱερεύς καὶ ὑπηρετοῦσε τὸ Β´ σῶμα Στρατοῦ καὶ εἶχε ἔδρα στὴν Λάρισα συνέβη ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονός.
Ὁ στρατηγὸς Βεντήρης θὰ ἐπισκεφτόταν τὰ φυλάκια στὴν περιοχὴ τῶν Σερβίων Κοζάνης καὶ πῆρε μαζί του τὸν στρατιωτικὸ ἱερέα, ποὺ ἦταν ὁ π. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης καὶ ἕναν στρατιώτη.
Στὸ στρατιωτικό τζίπ μπροστά ἦταν ὁ στρατηγός καὶ στὸ πίσω κάθισμα ὁ π. Αὐγουστῖνος. Περνώντας τὰ Σέρβια συνέβη κάτι ποὺ συγκλόνισε τὸν στρατηγό. Εἶδε ἀπὸ μακριά ἕνα κοπάδι ποὺ ἔβοσκε καὶ ἔναν τράγο νὰ φεύγει ἀπὸ τὸ κοπάδι, νὰ κατεβαίνει στὸ δρόμο καὶ νὰ τρέχη πρὸς τὸ τζίπ. Ὁ στρατηγὸς φώναξε: Τί γίνεται, τρελλάθηκε αὐτό; Καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος ποὺ τὸ εἶδε, ἀπάντησε: «Ξέρει στρατηγέ μου τι κάνει, μην ἀνισυχεῖς». Πριν τελειώση τὰ λόγια του ὁ π. Αὐγουστῖνος ὁ τράγος ἀνατινάχθηκε μπροστά τους. Ὁ Θεὸς ἔστειλε τὸ ζῶο, γιὰ νὰ πατήση τὴν νάρκη καὶ νὰ καθαρίση ὁ δρόμος, γιὰ νὰ μὴ σκοτωθῆ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ στρατηγὸς Βεντήρης καὶ ὁ στρατιώτης. (Στὴν περιοχὴ αὐτή, λίγους μῆνες πρίν, πάτησε νάρκη καὶ διαλύθηκε ὁ μικρότερος ἀδελφὸς τῆς μητέρας μου ὁ Ἰωάννης Ἀνθόπουλος, 18 ἐτῶν. Πῆγε νὰ βάλη, πέτρα στο φορτηγὸ, γιατὶ γλυστροῦσε καὶ πάτησε τὴν νάρκη. Σὲ μιὰ ποδιὰ μαζέψε ὁ πατέρας μου, κάποια ὑπολείματα ἀπὸ τὸ σώμα του για νὰ τὸ ἐνταφιασουν. Ἡ περιοχὴ τῶν Σερβίων ἦταν γεμάτι νάρκες καὶ ὑπήρχαν πολλὰ θύματα)
Σταμάτησε τὸ τζίπ καὶ κατέβηκε συγκλονισμένος ὁ στρατηγός. Ἔκανε μετάνοια στον π. Αὐγουστῖνο καὶ ζήτησε συγνώμη. Ζήτησε συγνώμη γιατί ἐκεῖνο τὸ διάστημα ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔκανε κάτι, ποὺ δὲν τόλμησε νὰ τὸ κάνη κανένας δεσπότης καὶ ὁ στρατηγὸς πικράθηκε μαζί του.
Ἦταν παρων ὁ στρατηγός Βεντήρης καὶ κάποιοι ἄλλοι ἀξιωματικοί στον Ἁγιο Ἀθανάσιο Κοζάνης, ὅταν κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ π. Αὐγουστῖνος δὲν ἐπέτρεψε τὸν ψάλτη νὰ πῆ τὸ πολυχρόνιο τοῦ Βασιλια Παύλου. Τὸν ὀνόμασε μάλιστα ἀσεβέστατο καὶ ζήτησε νὰ ἀνακαλέση τὸ διάταγμα ὑπερ τῆς μασονίας ποὺ ὑπέγραψε. Τὸ διάταγμα ἔλεγε: Ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναοὺς καὶ ἀπὸ τὰ μοναστήρια νὰ ἐνισχύεται τὸ «φιλαθρωπικὸ ἔργο» τῆς μασονίας!
Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἦταν στρατιωτικὸς ἱερεύς καὶ θὰ περνοῦσε στρατοδικεῖο. Ἀρχισαν διαδικασίες ἐναντίον του, ἀλλὰ ὁ μικρὸς Δαυϊδ νίκησε τὸν Γολιάθ. Ὁ βασιλιας Παῦλος ἀνακάλεσε τὸ διάταγμα. Περισσότερα γι᾽᾽αὐτὸ τὸ θέμα θὰ βρῆτε στὸ βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ΅ΣΤῊΝ ΚΟΖΑΝΗ, Νο2», σελ. 42-64.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ

Νικόλαος Ἀγγελίδης είπε...

Πιο κατινίστικη αντιπαράθεση (εάν είναι όντως, και δεν είναι από τον ίδιον για να στηρίξει την ανάρτηση και την χολή του) δεν έχω συναντήσει σε ιστολόγιο.
Η ανωνυμία και μόνο δείχνει την δειλία των σχολιαστών. Έτσι επικοινωνουσαν οι Άγιοι με τους υπόλοιπους ανθρώπους; παίζανε κρυφτούλι; Την αρετή τους κρύβανε, αλλά πάντα ήταν φανεροί στα λόγια που έλεγαν και σε αυτούς που απευθύνονταν. Εσείς γιατί διατηρείτε ανωνυμία;
Άρα κάτι ύποπτο συμβαίνει.

Με λύπησε πολύ το γεγονός ότι το ιστολόγιο ενέκρινε τα σχόλια αυτά και την ανάληψη ευθύνης για την δημοσίευση αυτής της ανάρτησης. Θα μπορούσε να τεθεί αλλιώς το ζήτημα.
Το μόνο που καταφέρνετε είναι να βγάλετε μια εμπάθεια.
Ο Χριστός και οι άγιοί του σίγουρα δεν χαίρονται με αυτό, όσες δικαιολογίες κι αν επικαλείστε. Καλύτερα να βάλετε μετάνοια, μέρες που είναι, και να ειρηνεύσετε.

Δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω το ιστολόγιό σας και θα αποτρέψω κάθε καλοπροαίρετεο χριστιανό να σας διαβάσει, εάν δεν μεταμεληθείτε και ζητήσετε συγγνώμη για την αστοχία σας.

Ο Θεός να σας ελεήσει και, αφού σας ελεήσει, ας ελεήσει κι εμένα τον αμαρτωλό.
Καλή Ανάσταση σε όλους.

Episkopos Episkopos είπε...

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ἀπὸ τὸ προηγούμενο σχόλιο, γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου

Δὲν θὰ ἔπρεπε ὁ π. Λεωνίδα νὰ δημιούργησε θέμα τὶς παραμονές τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος. Ἔτσι δὲν γίνεται μνημόσυνο στὸν πράγματι ἀγωνιστὴ καὶ ὀρθοδοξότατο ἀδελφό καὶ ἀληθινὸ πνευματικὸ τέκνο τοῦ π. Αὐγουστίνου ἀείμνηστο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ποὺ ἀγαπᾶ.
Ἄν τὸ θέμα τῆς ταινίας ἦταν: «Ὁ π. Αὐγουστῖνος καὶ ἡ ἀδελφότητά του», τότε νὰ ἔλεγε ὅτι ἤθελε.
Θὰ ἀναφέρω καὶ ἕνα περιστατικὸ μὲ τὸν ἀδελφό Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ποὺ δείχνει τὸ ὀρθόδοξό του φρόνημα καὶ τὸν αὐθὀρμητό του χαρακτήρα.
Μία Κυριακή πῆγε στὸ χωριό του, στὴν Παλαιοπαναγιὰ Ναυπάκτου. Οἱ δύο ἀδελφές του ποὺ βρίσκονταν τὸ καλοκαίρι στὸ χωριό, -ἡ μία ἦταν ἡ Φωτεινή, ποὺ μοῦ διηγήθηκε τὸ περιστατικό-, δὲν πῆγαν στὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ μαγειρέψουν καὶ νὰ περιποιηθοῦν τὸν ἀδελφό τους, ποὺ δὲν τὸν ἔβλεπαν συχνᾶ.
Τὸ τραπέζι στρώθηκε νωρίς. Καὶ ἐκεῖνος ρώτησε: «Πότε κάνατε τὸ φαγητό; Μήπως δὲν πήγατε στὴν ἐκκλησία; Καὶ αὐτὲς προσπάθησαν νὰ δικαιολογηθοῦν. Νίκο... τὰ φασουλάκια, τὸ κρέας..., Μασοῦσαν τὰ λόγια τους. Καὶ ἐκεινος ἐκανε κάτι, ποὺ κανένας ψευτοχριστιανὸς καλοφαγὰς δὲν θὰ τὸ ἔκανε. Δηλαδὴ, τὶς εἶπε, δὲν πήγατε στὴν ἐκκλησία γιὰ αὐτὸ τὸ φαγητό;
Πῆρε τὰ φασουλάκια μὲ τὸ κρέας ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ ἀπὸ τὴν κατσαρόλα καὶ τὰ πέταξε ἔξω ἀπὸ τὸ κτήμα καὶ εἶπε: Κάντε τώρα μιὰ μακαρονάδα γιὰ νὰ φᾶμε. Τὸ φαγητὸ ποὺ ἔγινε τὴν ὥρα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ δὲν τρώγεται.
Ὁσο γιὰ τὴν Ἀδελφότητα «Σταυρός» ποὺ πῆγε νὰ τὴν ἀνατινάξη στὸν ἀέρα ὁ φίλος τοῦ «Τσουμ.... ὁ κ. Εὐσταθίου (ἔξαφάνισε τὰ λεφτά τῆς ἀδελφότητος, δὲν παρέδιδε βιβλία στὴν ἐφορία, ἔκλεισε τὸ οἰκτροφεῖο, τὸ τυπογραφεῖο καὶ τὸ βιβλιοπωλεῖο, ἄφησε χωρὶς φαγητά καὶ ρεῦμα τὰ ἱεραποστολικὰ πρόσωπα ποὺ ἔμεναν στὴν ἀδελφότητα...).
Ἡ ἀδελφότητα ποὺ ἦταν αἰχμάλωτη στὰ χέρια ἑνός ἀτόμου καὶ πῆγε νὰ τὴν διαλύση ἐξέλεξε ὡς πρόεδρο τὸν π. Ἱερόθεο Κοκκονό, ποὺ μέχρι τέλους ἔμεινε πιστὸς στὸν π. Αὐγουστῖνο. Αὐτὸ τώρα καίει τὸν ἀνώνυμο σχολιαστὴ καὶ ὄχι ἡ ταινία ποὺ δὲν τὴν εἶδε.

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου συνεχίζω τις ερωτήσεις μου:
Ονομάζεις συκοφαντία των γηρατειών του Γέροντος Αυγουστίνου το να λέει κάποιος ότι ο Γέροντας Αυγουστίνος ήταν σε ανήμπορος στα 90 του χρόνια;;;
Ήταν κατα τη άποψη σου σε εγρήγορση στα 90 του χρόνια;;;
Και τότε γιατί δεν μας βάζεις μερικά video να τον βλέπουμε συνέχεια επι 2-3 ώρες;;;
Ό
σα video έχεις δείξει φαίνεται ξεκάθαρα ένας ΑΝΗΜΠΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ.
Δείξε μας μερικά video να τον δούμε στα 90-3 του χρόνια.
Σε προκαλούμε να μας δείξεις μερικά video που να φαίνεται ότι είναι .... ακμαιότατος.

Απάντησε και θα συνεχίσω τα ερωτήματα μου.

Ανώνυμος είπε...

Τα σχόλια σου τα μεγάλωσες με δύο ΑΣΧΕΤΑ περιστατικά.

Το ένα:
Τὸ 1949, ὅταν ὁ π. Αὐγουστῖνος ἦταν στρατιωτικὸς ἱερεύς καὶ ὑπηρετοῦσε τὸ Β´ σῶμα Στρατοῦ καὶ εἶχε ἔδρα στὴν Λάρισα συνέβη ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονός.
Ὁ στρατηγὸς Βεντήρης θὰ ἐπισκεφτόταν τὰ φυλάκια στὴν περιοχὴ τῶν Σερβίων Κοζάνης καὶ πῆρε μαζί του τὸν στρατιωτικὸ ἱερέα, ποὺ ἦταν ὁ π. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης καὶ ἕναν στρατιώτη.
Στὸ στρατιωτικό τζίπ μπροστά ἦταν ὁ στρατηγός καὶ στὸ πίσω κάθισμα ὁ π. Αὐγουστῖνος. Περνώντας τὰ Σέρβια συνέβη κάτι ποὺ συγκλόνισε τὸν στρατηγό. Εἶδε ἀπὸ μακριά ἕνα κοπάδι ποὺ ἔβοσκε καὶ ἔναν τράγο νὰ φεύγει ἀπὸ τὸ κοπάδι, νὰ κατεβαίνει στὸ δρόμο καὶ νὰ τρέχη πρὸς τὸ τζίπ. Ὁ στρατηγὸς φώναξε: Τί γίνεται, τρελλάθηκε αὐτό; Καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος ποὺ τὸ εἶδε, ἀπάντησε: «Ξέρει στρατηγέ μου τι κάνει, μην ἀνισυχεῖς». Πριν τελειώση τὰ λόγια του ὁ π. Αὐγουστῖνος ὁ τράγος ἀνατινάχθηκε μπροστά τους. Ὁ Θεὸς ἔστειλε τὸ ζῶο, γιὰ νὰ πατήση τὴν νάρκη καὶ νὰ καθαρίση ὁ δρόμος, γιὰ νὰ μὴ σκοτωθῆ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ στρατηγὸς Βεντήρης καὶ ὁ στρατιώτης. (Στὴν περιοχὴ αὐτή, λίγους μῆνες πρίν, πάτησε νάρκη καὶ διαλύθηκε ὁ μικρότερος ἀδελφὸς τῆς μητέρας μου ὁ Ἰωάννης Ἀνθόπουλος, 18 ἐτῶν. Πῆγε νὰ βάλη, πέτρα στο φορτηγὸ, γιατὶ γλυστροῦσε καὶ πάτησε τὴν νάρκη. Σὲ μιὰ ποδιὰ μαζέψε ὁ πατέρας μου, κάποια ὑπολείματα ἀπὸ τὸ σώμα του για νὰ τὸ ἐνταφιασουν. Ἡ περιοχὴ τῶν Σερβίων ἦταν γεμάτι νάρκες καὶ ὑπήρχαν πολλὰ θύματα)
Σταμάτησε τὸ τζίπ καὶ κατέβηκε συγκλονισμένος ὁ στρατηγός. Ἔκανε μετάνοια στον π. Αὐγουστῖνο καὶ ζήτησε συγνώμη. Ζήτησε συγνώμη γιατί ἐκεῖνο τὸ διάστημα ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔκανε κάτι, ποὺ δὲν τόλμησε νὰ τὸ κάνη κανένας δεσπότης καὶ ὁ στρατηγὸς πικράθηκε μαζί του.
Ἦταν παρων ὁ στρατηγός Βεντήρης καὶ κάποιοι ἄλλοι ἀξιωματικοί στον Ἁγιο Ἀθανάσιο Κοζάνης, ὅταν κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ π. Αὐγουστῖνος δὲν ἐπέτρεψε τὸν ψάλτη νὰ πῆ τὸ πολυχρόνιο τοῦ Βασιλια Παύλου. Τὸν ὀνόμασε μάλιστα ἀσεβέστατο καὶ ζήτησε νὰ ἀνακαλέση τὸ διάταγμα ὑπερ τῆς μασονίας ποὺ ὑπέγραψε. Τὸ διάταγμα ἔλεγε: Ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναοὺς καὶ ἀπὸ τὰ μοναστήρια νὰ ἐνισχύεται τὸ «φιλαθρωπικὸ ἔργο» τῆς μασονίας!
Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἦταν στρατιωτικὸς ἱερεύς καὶ θὰ περνοῦσε στρατοδικεῖο. Ἀρχισαν διαδικασίες ἐναντίον του, ἀλλὰ ὁ μικρὸς Δαυϊδ νίκησε τὸν Γολιάθ. Ὁ βασιλιας Παῦλος ἀνακάλεσε τὸ διάταγμα. Περισσότερα γι᾽᾽αὐτὸ τὸ θέμα θὰ βρῆτε στὸ βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ΅ΣΤῊΝ ΚΟΖΑΝΗ, Νο2», σελ. 42-64.

Και το άλλο:
Μία Κυριακή πῆγε στὸ χωριό του, στὴν Παλαιοπαναγιὰ Ναυπάκτου. Οἱ δύο ἀδελφές του ποὺ βρίσκονταν τὸ καλοκαίρι στὸ χωριό, -ἡ μία ἦταν ἡ Φωτεινή, ποὺ μοῦ διηγήθηκε τὸ περιστατικό-, δὲν πῆγαν στὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ μαγειρέψουν καὶ νὰ περιποιηθοῦν τὸν ἀδελφό τους, ποὺ δὲν τὸν ἔβλεπαν συχνᾶ.
Τὸ τραπέζι στρώθηκε νωρίς. Καὶ ἐκεῖνος ρώτησε: «Πότε κάνατε τὸ φαγητό; Μήπως δὲν πήγατε στὴν ἐκκλησία; Καὶ αὐτὲς προσπάθησαν νὰ δικαιολογηθοῦν. Νίκο... τὰ φασουλάκια, τὸ κρέας..., Μασοῦσαν τὰ λόγια τους. Καὶ ἐκεινος ἐκανε κάτι, ποὺ κανένας ψευτοχριστιανὸς καλοφαγὰς δὲν θὰ τὸ ἔκανε. Δηλαδὴ, τὶς εἶπε, δὲν πήγατε στὴν ἐκκλησία γιὰ αὐτὸ τὸ φαγητό;
Πῆρε τὰ φασουλάκια μὲ τὸ κρέας ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ ἀπὸ τὴν κατσαρόλα καὶ τὰ πέταξε ἔξω ἀπὸ τὸ κτήμα καὶ εἶπε: Κάντε τώρα μιὰ μακαρονάδα γιὰ νὰ φᾶμε. Τὸ φαγητὸ ποὺ ἔγινε τὴν ὥρα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ δὲν τρώγεται.ΑΣΧΕΤΑ και τα δύο που μόνο μεγαλώνουν τα σχόλια και δεν προσθέτουν τίποτα στη συζήτηση. Κανένα νόημα δεν έχουν.

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου οι κατηγορίες που γράφεις για τον κ. Ευσταθίου είναι άσχετα και ο μόνος αρμόδιος να σου απαντήσει είναι ο ίδιος.

ΞΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ οι κατηγορίες σου για τον κ. Ευσταθίου!

Ποιός σχολιαστής αναφέρθηκε στον κ. Ευσταθίου ;;;
Ο π. Λεωνίδας πού αναφέρθηκε στον κ. Ευσταθίου ;;;;
Γιατί μπλέκεις τον κ. Ευσταθίου ;;;;
Για πας αλλού την κουβέντα ;;;;

Το θέμα μας είναι η πετσοκομμένη παρουσίαση της ιστορίας και του έργου του Γέροντα Αυγουστίνου και όχι το τί έκανε και τί δεν έκανε ο κ. Ευσταθίου.

ΠΑΛΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ!

Ανώνυμος είπε...

Η ταινία αδικεί πρωτίστως τον ίδιο τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη, διότι τον παρουσιάζει απαθή και άπραγο και αδιάφορο απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, τον αφορισμό του γνησιοτέρου πνευματικού του παιδιού. Λες και δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου ο π. Αυγουστίνος για τον άδικο αφορισμό. Όμως ο π. Αυγουστίνος ήταν φιλόστοργος πατήρ και αγαπούσε ιδιαιτέρως τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που ήταν ο στυλοβάτης της ιεραποστολικής του κινήσεως και εκφραστής του αγωνιστικού του πνεύματος. Εδώ κρύβεται σκοπιμότητα. Για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, η αποσιώπηση από τους παραγωγούς της ταινίας των διαμαρτυριών του Αυγουστίνου για τον αφορισμό δεν είναι καθόλου τυχαία. Σε αντίθεση με τον Αυγουστίνο, που πίστευε ότι ο αφορισμός είναι άδικος, το στενό του περιβάλλον του πιστεύει, ότι ο Σωτηρόπουλος δικαίως αφορίστηκε! Μάλιστα μόλις πέρυσι το περιοδικό "Χριστ. Σπίθα" έγραψε άρθρο, ισχυριζόμενο ότι ο αφορισμός δεν ήταν ανυπόστατος, αλλά έγκυρος και ισχυρός, και επιβλήθηκε από την Εκκλησία για λόγους κανονικής τάξης! Το ίδιο αυτό στενό περιβάλλον συμμάχησε και συνέπραξε με υποστηρικτές και υμνητές του αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού, και αρνήθηκαν να συμπαρασταθούν στον Σωτηρόπουλο.

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου πώς είσαι τόσο σίγουρη ότι αυτός που έγραψε πάνω από 50 σχόλια είναι στην Αυστραλία και λέγεται «Τζουμ....»;;;
Επειδή ένας σχολιαστής έγραψε το όνομα Τ.;;;
Ξέρεις πόσα ονόματα ή επώνυμα αρχίζουν από το Τ. ;;;
Θέλεις και πάλι να σε πιστέψουμε;;;;

Για πες μας ποιά η θέση του Νικολάου Σωτηρόπουλου που μας εμφανίζεσαι ότι τον σέβεσαι, για το γήρας του Γέροντα Αυγουστίνου;;;;
Τί ξέρεις πάνω σ΄ αυτό;;;; Θα μας πεις όλη την αλήθεια;;;
Για να δούμε.

Ανώνυμος είπε...

Για να προβάλλετε τους εχθρούς του Σωτηροπούλου βρήκατε χρόνο. Για να πείτε μια καλή κουβέντα για τον Σωτηρόπουλο δεν βρήκατε χρόνο. Άσε τις δικαιολογίες δεσποινίς.

Ανώνυμος είπε...

Ώστε δεν έπρεπε λίγο πριν την Μ. Εβδομάδα να πει ο π. Λεωνίδας όσα μας είπε και μας άνοιξε τα μάτια!
Θαυμάστε λογική της Καπλάνογλου!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο Ν. Σωτηρόπουλος δεν έχει καμία ανάγκη να του πλέκει εγκώμια η Καπλάνογλου. Τα εγκώμια ας τα απευθύνει σ' εκείνους που τον πολέμησαν. Έχουμε μνήμη και η ιστορία δεν διαγράφεται...

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου σου φταίει ότι λένε τις αλήθεις οι διάφοροι ανώνυμοι;;; Καλά κάνουν και τις λένε ανώνυμα ή επώνυμα είναι δικαίωμα τους.
Για πες μας.
Ο π. Λεωνίδας είναι ανώνυμος;;;
Του π. Λεωνίδα του ήρθε ξαφνικά και απο το πουθενά να γράψει αυτά που έγραψε;;
Ο π. Λεωνίδας που μίλησε για φθόνο είναι ανώνυμος;;;
Από τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο, δεν έχεις δει και δεν έχεις ακούσει να καταγγέλει για φθόνο εναντίον του;;;;
Τί έχεις να πεις για φθόνο εναντίον του Νικολάου Σωτηρόπουλου;;;
Δεν έχεις δει και δεν έχεις ακούσει τίποτα;;

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε την Καπλάνογλου που μας αποκάλυψε ότι εκλέχθηκε πρόεδρος της αδελφότητας ο π. Ιερόθεος Κοκονός!!!! Έτσι εξηγούνται όλα....

Ανώνυμος είπε...

Η Καπλάνογλου είπε:
"Ὅποιος ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες θέλει, μπορεῖ μετρήση πόσα σχόλια εἶναι δικά του, βλέποντας τὸ ὑφος καὶ τὴν ἐπιθετικότητα του θὰ διαπιστώση ὅτι δὲν εἶναι πολλοὶ οἱ σχολιασταί. "

Απάντηση
Ας υποθέσουμε ότι τα σχόλια δεν τα έγραψαν πολλοί αλλά λίγοι. Το ζήτημα Καπλάνογλου είναι αυτοί που έγραψαν τα σχόλια; Όχι αν αυτά τα σχόλια λένε την αλήθεια;
Αν λένε την αλήθεια αυτά τα σχόλια, τότε δεν είναι προς τιμή τους και μόνο προς τιμή τους που ενώ είναι λίγοι εκφράζουν την δίκαιη διαμαρτυρία;

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου δεν ξέρεις για τους ψευδαδέλφους του Νικολάου Σωτηρόπουλου;;;
Τί έχεις να πεις πάνω σ΄αυτό;;;
Μπορείς να μας πεις ποιούς εννοούσε ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος ψευδαδέλφους του;;;

Ανώνυμος είπε...

Η Καπλάνογλου να απαντήσει στο ερώτημα που της ετέθη. Ποια ήταν η γνώμη του Νικολάου Σωτηροπούλου για το γήρας του π. Αυγουστίνου Καντιώτη;

Γιατί αποφεύγει να απαντήσει; Μήπως φοβάται κάτι;

Ανώνυμος είπε...

Προς το αγαπητό μπλογκ Ακτίνες.
Έχουν σταλθεί και άλλα σχόλια με ερωτήματα στην Καπλάνογλου, παρακαλούμε να τα αναρτήσετε για να έχουμε διάλογο με την Καπλάνογλου δίκαιο.

Ανώνυμος είπε...

Στο καλό κ. Αγγελίδη και να μας γράφεις.

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου τί έλεγε ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τους γηροκόμους του π. Αυγουστίνου;;;
Μπορείς να μας πεις;;;;

Ανώνυμος είπε...

κ. Αγγελίδη αυτό που έπρεπε να κοιτάξεις είναι να δεις ποιά σχόλια έχουν δίκαιο και ποιά άδικο;
Όσα έχουν δίκαιο θα έπρεπε να μην σε νοιάζει αν είναι ανώνυμα.
Νομίζω πώς ένας καλοπροαίρετος αναγνώστης μπορείς να βγάλει άνετα συμπέρασμα για το πού βρίσκεται η αλήθεια.

Ανώνυμος είπε...

Το ζήτημα δεν είναι αν είναι λίγοι ή πολλοί αυτοί που έγραψαν τα σχόλια αλλά πόσο σοβαρά είναι αυτά που γράφουν. Στην ουσία αυτών δεν απαντάς Καπλάνογλου καθόλου.
Πιάσε ένα ένα σχόλιο και απάντησε αν μπορείς. Όχι γενικά και αόριστα για να θολώνεται το τοπίο.
Για να σε δούμε Καπλάνογλου...

Ανώνυμος είπε...

Δεσποινίς Καπλάνογλου, γιατί δεν απαντάς στο ερώτημα, τι έλεγε ο Σωτηρόπουλος για το γήρας του π. Αυγουστίνου Καντιώτη;

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου πώς είσαι σίγουρη ότι ο Πρόδρομος είναι αυτός που νομίζεις; Το είδες στον ύπνο σου;;;;
Και γιατί τέτοια επιθετικότητα απέναντι του;;
Σε τσουρουφλίζουν οι αλήθειες που λέει;;;

Ανώνυμος είπε...

Προς κ Α. Καπλάνογλου

Σας διαψεύδω ότι εγώ είμαι ο Τσ... που φαντάζεστε ότι είμαι. Γιατί χρησιμοποιείτε το ψέμα;
Σας πείραξε ότι ο π. Λεωνίδας το έγραψε πριν την Μ. Εβδομάδα...
να λέτε ψέματα την Μ. Εβδομάδα ότι εγώ είμαι ο Τσ... δεν σας πειράζει;


Τ.

Ανώνυμος είπε...

"Στο καλό κ. Αγγελίδη και να μας γράφεις". "
"Επίπεδο" σχολίου!

Ανώνυμος είπε...

Προς "νουνεχή": φίλε σύνελθε!
Περιόρισε λιγάκι την ορμητικότητά σου όταν γράφεις σχόλια.
Προφανώς διάβασες το σχόλιό μου χωρίς ψύχραιμη σκέψη και διάθεση γι αυτό και έγραψες με το συγκεκριμένο απαράδεκτο ύφος αδικώντας την αλήθεια και λασπώνοντάς με "χριστιανικότατα".
Σε καλώ να αναλογισθείς την ιερότητα των ημερών.
Δεν μου φαίνεται πάντως ότι το σχόλιό σου ανταποκρίνεται στο ψεδώνυμο που χρησιμοποίησες.
Καλή ανάσταση!
Υ.Γ. Το σχόλιο 1:26 12/4 δεν το έγραψα εγώ. Δεν είναι δα και τόσο δύσκολο να το καταλάβει κανείς...
Ο ανώνυμος 9:42 11/4.

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ στον κ.Αγγελίδη για την επωνυμία του. Κάποιοι άλλοι ή κάποιος αυτοεπαναλαμβανόμενος καταγγέλουν πρόσωπα και πράγματα χωρίς να έχουν το θάρρος να βάλουν από κάτω το όνομά τους.

Ανώνυμος είπε...

Θα πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε και την altera pars. Καλό θα είναι μετά το Πάσχα οι θιγόμενοι να απαντήσουν για να διαμορφώσουμε σφαιρική άποψη.

Ανώνυμος είπε...

H Kαπλάνογλου 6:14 που θέλεις δίκαιο διαλογο μαζί της είναι επώνυμη! Το ίδιο και ο Αγγελίδης.
Άσε λοιπόν στην άκρη την ανωνυμία για να γίνει διάλογος επί ίσοις όροις.
Μου θέλεις και δίκαιο διάλογο όντας ανώνυμος!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Λεωνίδας, που ομιλεί για φθονερούς ψευδαδέλφους, είναι ανώνυμος ;

Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος, που ομιλεί για εκμετάλλευση και πλαστογράφηση και παραπληροφόρηση και καταπίεση του γέροντος Αυγουστίνου, είναι ανώνυμος ;

Διάβαστε το παραπάνω άρθρο του π. Λεωνίδα, ακούστε τις ομιλίες ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΙ Α' και Β' του Σωτηροπούλου, και θα καταλάβετε ότι οι καταγγελίες δεν συκοφαντίες ανωνύμων, αλλά αλήθειες 100% επωνύμων.

Τα περισσότερα σχόλια απλώς επαναλαμβάνουν αυτές τις αλήθειες. Άλλοι είναι δειλοί και άναδροι, όσοι επιτίθενται σε ανωνύμους σχολιαστές και δεν έχουν το θάρρος να διαψεύσουν ούτε τον π. Λεωνίδα ούτε τον αείμνηστο Σωτηρόπουλο, δηλαδή επωνύμους. Συνεπώς μη μας κάνετε μαθήματα θάρρους και ανδρείας και μάλιστα ανωνύμως.

Ανώνυμος είπε...

Καλή Ανάσταση

Ανώνυμος είπε...

Ο 14 Απριλίου 2017 - 3:44 μ.μ. μίλησε πάρα πολύ σωστά και ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ!

Ο τυφλός επαναλαμβανόμενος ανώνυμος 13 Απριλίου 2017 - 7:49 μ.μ. και 11:59 μ.μ. που είναι φανερά ταγμένος με την συγκεκριμένη μερίδα δεν θα το καταλάβει αυτό όσα επιχειρήματα και αν του φέρεις. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αξιολύπητοι διότι κολλάνε στους τύπους όπως είναι π.χ. επωνυμία -ανωνυμία και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα και είναι το ζουμί , ποιός έχει το δίκαιο. Για τέτοιους τυφλούς ανθρώπους άδικα μιλάς φίλε μου 14 Απριλίου 2017 - 3:44 μ.μ. Μόνο τους άλλους αναγνώστες βοηθάς.

Ανώνυμος είπε...

Προς τον 13 απριλιου 11,59 μμ
Μπορεί να γίνει διάλογος χωρίς να είναι επι ίσοις όροις; Τότε τί σόι διάλογος θα είναι αυτός;
Αν δεν πιστεύεις ότι ένας ανώνυμος μπορεί να δείξει την αλήθεια τότε γιατί γράφεις ως ανώνυμος; Για να σπάζεις πλάκα; Άσε τις προσωπολατρείες που κρύβεις πίσω απο την αγάπη σου στην επωνυμία και γίνε λίγο δίκαιος.

Ανώνυμος είπε...

Η αγάπη του 13 Απρ. 11:59 μμ στην επωνυμία είναι υποκριτική και μόνο υποκριτική.
Γιατί τότε ο ίδιος δεν μας λέει το όνομα του; Αφού τόσο ...αγαπά την επωνυμία;
Γιατί δεν επαίνεσε τον επώνυμο π. Λεωνίδα Αμοργιανό;

Ανώνυμος είπε...

Επιτρέπεται οι επώνυμοι να λένε ψέματα;
Τι λες υποκριτή ανώνυμε που δεν μου θέλεις και δίκαιο διάλογο μεταξύ επωνύμων και ανωνύμων;
Αφήνω ότι ο 6:14 μ μ στον οποίο απευθύνεσαι ζήτησε μόνο ερωτήματα να κάνει;
Απαγορεύονται και τα ερωτήματα των ανωνύμων; Τόσο πολύ φοβάσαι την αλήθεια;

Ανώνυμος είπε...

Χίλια μπράβο στον 14 Απριλιου 3:44 μμ!

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη !!!

Ανώνυμος είπε...

Αληθώς Ανέστη!!!

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι και κάποιες, αντί να απαντούν σε καταγγελίες που έχουν γίνει επωνύμως και από φερέγγυα πρόσωπα, προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση ομιλώντας για ανωνυμίες και για επαναλαμβανόμενους σχολιαστές. Νομίζω ότι προδίδουν ένδεια επιχειρημάτων και ενοχή.

Ανώνυμος είπε...

Καλέ μου 16 Απρ. 2:57 μμ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά σήμερα είναι το Πάσχα του Σωτήρος. Απο εβδομάδα πες αυτά που θέλεις να πεις και θα πω και εγώ. Σήμερα και αύριο ας χαρούμε μόνο το Πάσχα του Σωτήρος μας και ας μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Χριστός Ανέστη!!!

Μάρκου Ἀντώνιος είπε...

Χριστὸς ανέστη!
Μόλις σήμερα μπόρεσα να διαβάσω λόγω βλάβης επικοινωνίας διαδικτιακής, το υπέροχο κείμενο που συνέγραψε ο λίαν αγαπητός μου π. Λεωνίδας Ἀμοργιανός. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω είναι ευστοχώτατος ο σχολιασμός του και οι επισημάνσεις του για το ζήτημα της ταινίας και συμφωνώ απολύτως. Εύχομαι να αξιοποιηθεί ο σχολιασμός του απὸ την Ιεραποστολική Αδελφότητα Ο Σταυρός του γέροντος Αυγουστίνου, δημοσιεύοντάς το στο περιοδικό που εκδίδει, για να φθάσει ο λόγος του στους συνδρομητάς του περιοδικού να δούν ότι το πνεῦμα το αγωνιστικό του γέροντος Αυγουστίνου και του αειμνήστου μαθητού του Νικολάου Σωτηροπούλου συνεχίζεται μέσω των πνευματικών των τέκνων. Όπως έλεγε ο αγαπητός μου διδάσκαλος φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Όσο είναι καιρός να δείξουν έμπρακτη μετάνοια και να επανορθώσουν οι υπεύθυνοι για την κατάφωρη αδικία που έκαναν εις βάρους του αειμνήστου Νικολάου Σωτηροπούλου. Ως προς το επιχείρημα ότι η ταινία ήταν για τον γέροντα Αυγουστίνο και όχι για το Σωτηρόπουλο γι'αυτό δεν έγινε αναφορά στὸν δεύτερο έχω να προσθέσω μόνο αυτό κοντά στα άλλα που λέει ο π. Λεωνίδας. Ο αειμνηστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος έκανε όμιλίες για τον γέροντά του π. Αὐγουστίνο δεν μπορούσαν να βάλουν έστω ένα απόσπασμα από τις ομιλίες του για τον γέροντα; Ας αφήσουμε την υποκρισία και τους Φαρισαϊσμούς και να δείξουμε λίγη ταπείνωσι για να μας λυπηθεί ο Θεός και να έχουμε ελπίδα σωτηρίας.
Με πόνο ψυχής
ανάξιος μαθητής του γέροντος Αὐγουστίνου και του αειμνήστου τέκνου του Νικολάου Σωτηροπούλου.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com