1 Ιαν 2017

Επιστολή Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία περί Αποτειχίσεως


 Αποτέλεσμα εικόνας για Γόρτυνος Ιερεμία

           ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 1η Ἰανουαρίου 2017
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4η
(Μέ ἀφορμή τό κατ᾽ ἐμοῦ κείμενο τοῦ Πρωτ. Νικολάου Μανώλη)
Ἀγαπητοί μου συλλειτουργοί Ἀδελφοί
καί εὐσεβεῖς χριστιανοί
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Σᾶς εὔχομαι εὐλογημένο ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό τό νέο ἔτος 2017.
Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, νά διαβάσετε τήν παροῦσα μου ἐπιστολή, τήν ὁποία ἔγραψα μέ πόνο καί ἀγάπη πρός Σᾶς. Καί παρακαλῶ νά τήν διαβάσετε, γιατί πρόκειται γιά τήν σωστή πνευματική μας πορεία, τήν ἐκκλησιολογική μας πορεία, δηλαδή, πρόκειται γιά τήν σωτηρία μας.

1. Μέ ἀφορμή τά φιλοπαπικά καί φιλοοικουμενιστικά κινήματα πού παρατηροῦνται στίς ἡμέρες μας, ὅπως συνέβαιναν καί παλαιότερα καί τά ὁποῖα ἀσφαλῶς καταδικάζουμε, γιατί ὁ παπισμός εἶναι αἵρεση, ὁ δέ οἰκουμενισμός παναίρεση, μερικοί, κληρικοί καί λαϊκοί, δείχνουν ἕναν ὑπέρμετρο ἄκριτο καί ἄτακτο ζῆλο καί ἐπιτίθενται ἐναντίον τῶν Ἀρχιερέων κυρίως, τούς ὁποίους ἀποκαλοῦν μέ προσβλητικές ἐκφράσεις καί τούς παρουσιάζουν ὡς προδότες τῆς πίστης μας καί ἀνάξιους, λοιπόν, γιά τήν διαποίμανση τῆς ποίμνης τους. Μία φράση ἄν πεῖ κάποιος Ἀρχιερεύς στήν ροή τοῦ λόγου του, θά ἁρπαχθοῦν αὐτοί ἀπ᾽ αὐτήν καί θά παρουσιάσουν στά διαδίκτυά τους τόν Ἀρχιερέα αὐτόν καί ὡς αἱρετικό ἀκόμη.
Ἔτσι καί ἐγώ σέ μία πρόσφατη ὁμιλία μου στήν πόλη τῆς Κορίνθου, καλεσμένος σ᾽ αὐτήν ἀπό τόν καλό της Ποιμένα, τόν ἀγαπητό συλλειτουργό ἀδελφό κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ, εἶπα κάπου στήν πρόχειρή μου ἐκείνη ὁμιλία: «Ἄντε στό καλό του ἀπ᾽ ἐκεῖ μ᾽ αὐτόν τόν Πάπα καί τούς δογματισμούς. Ὅλο μ᾽ αὐτά θά ἀσχολούμαστε; Ἄς κοιτάξουμε καί λίγο τήν ψυχή μας». Αὐτήν τήν φράση μου, λοιπόν, τήν πῆρε ἕνας ἱερεύς τῆς Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης, ὁ πρωτοπρ. π. Νικόλαος Μανώλης, τήν ἀνέβασε στήν ἱστοσελίδα Κατάνυξη καί τήν ἔκριναν καί τήν κατέκριναν αὐτός καί οἱ ἀναγνῶστες μέ σκληρά σχόλια, δυσφημίζοντάς με βέβαια στόν λαό τοῦ Θεοῦ καί σέ σᾶς τό ποίμνιό μου ἰδιαίτερα.
2. Τήν φράση πού εἶπα, ἀγαπητοί μου, δέν τήν ἀνακαλῶ, ἀλλά τήν ἐπαναλαμβάνω καί τώρα. Ναί! Δέν θά ἀσχολούμαστε μονομερῶς μέ τήν αἵρεση, ἀλλά θά φροντίζουμε γιά τόν καθαρμό τῆς ψυχῆς μας πρῶτα, γιά νά ἔχουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά εἶναι εὐλογημένοι οἱ λόγοι μας καί οἱ ἀγῶνες μας γιά τήν πίστη.
Τήν φράση μου αὐτή, γιά τήν ὁποία ὁ π. Νικόλαος Μανώλης «αἰσθάνεται πίκρα καί ἀγανάκτηση», τήν ἐμπνεύστηκα ἀπό ἕνα σύντομο λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού μοῦ ἔκανε φοβερή ἐντύπωση. Τόν παραθέτω: «Ποθήσωμεν τήν εἰρήνην... Τό ζυγοστατεῖν καί σταθμίζειν τάς λέξεις τοῦ δόγματος καταλείπωμεν. Παυσώμεθα τοῦ θέλειν εἶναι διδασκάλων διδάσκαλοι. Μισήσωμεν τό λογομαχεῖν ἐπί καταστροφήν τῶν ἀκουόντων. Οὐκ ἐσμέν τῶν ποιμένων ποιμένες, ἀλλά πρόβατα» (MPG 64,38). Στόν λόγο του αὐτόν ὁ ἱερός πατήρ, πού πρέπει νά τόν ἐξεφώνησε ὅταν ἦταν ἀκόμη πρεσβύτερος, μᾶς λέγει αὐτό πού εἶπα καί ἐγώ κατ᾽ ἔμπνευσή του: Νά μήν ἀσχολούμαστε μέ λογομαχίες μέ τά δογματικά θέματα, ἀλλά νά ἐπιδιώκουμε τήν μεταξύ μας εἰρήνη καί ἀγάπη. Ἀλλά καί ἄλλοι ἅγιοι Πατέρες δέν ἔνοιωθαν εὐχάριστα ὅταν ἦταν ἀναγκασμένοι ἀπό τά πράγματα νά ἀσχοληθοῦν ἐξονυχιστικά μέ δογματισμούς. Ὁ Μ. Βασίλειος, γιά παράδειγμα, λέγει ὅτι ἀρκεῖ ἡ παράδοση τῶν Ἀποστόλων καί ἡ ἁπλότητα τῆς πίστης, ἀλλά ἐπειδή ὁ Εὐνόμιος ἀσχολήθηκε μέ ὑψηλά θέματα, σπέρνοντας ζιζάνια, θά ἀσχοληθεῖ ἀναγκαστικά καί ὁ ἴδιος μέ αὐτόν (βλ. MPG 29,500ΑΒ. 32,949ΒC). Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος πάλι μᾶς λέγει νά ἀποφεύγουμε τόν δογματισμό σάν νά εἶναι ἕνα ἐξαγριωμένο λιοντάρι. Μακρυά – λέγει – ἀπό τέτοιες συζητήσεις εἴτε μέ μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἴτε καί μέ ἀνθρώπους ἔξω ἀπ᾽ αὐτήν. Λέγει ἐπί λέξει ὁ ἅγιος πατέρας: «Φεῦγε τοῦ δογματῖσαι, ὡς ἀπό λέοντος ἀτάκτου· μήτε μήν μετά τῶν τροφίμων τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοῦτο συνεισέλθῃς, μήτε μετά τῶν ἀλλοτρίων» (Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Τά εὑρεθέντα ἀσκητικά, ἐν Ἀθήναις 1895, σ. 35).
Μέ τόν λόγο μου, λοιπόν, «ἄντε στό καλό του μέ τόν Πάπα καί τούς δογματισμούς, ἄς κοιτάξουμε τήν ψυχή μας», ἐξέφρασα, νομίζω, τό πατερικό πνεῦμα, ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπό τούς παραπάνω λόγους.
3. Ἀγαπητοί μου, ἡ ἀγωνιστικότητα εἶναι ἕνα χάρισμα στήν Ἐκκλησία, ἀλλά δέν δίνεται σέ ὅλους τό χάρισμα αὐτό. Τά χαρίσματα τά λαμβάνουν οἱ καθαροί στήν ψυχή. Ντροπή μας, νά θέλουμε νά κάνουμε τόν ἀγωνιστή, ἐνῶ βαρυνόμαστε μέ ποικίλλα πάθη. Ἰδιαίτερα οἱ ἀγῶνες γιά τήν πίστη πρέπει νά γίνονται μέ ταπείνωση, μέ ἀγάπη καί μέ πλουτισμό θεολογίας. Ἀφοῦ, ἐσύ πάτερ καί ἐσύ λαϊκέ ἀδελφέ, πού θέλετε νά κάνετε τόν ἀγωνιστή, ἀφοῦ, ὅπως σᾶς γνωρίζουμε, εἶστε θυμώδεις καί ὀργίλοι στήν ψυχή καί ἀφοῦ δέν γνωρίζετε τήν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς οὔτε ἔχετε μελετήσει τήν πατερική θεολογία, ποῦ πᾶτε χωρίς ἅρματα γιά ἀντιαιρετικό ἀγώνα; Μπορεῖ δηλαδή ὁ καθένας νά κάνει τόν χειροῦργο ἰατρό;
Τά λέγω αὐτά, ἀδελφοί μου, πατέρες καί χριστιανοί μου, γιά νά μήν ἐμπιστεύεστε σ᾽ ὅλες τίς ἀκουόμενες φωνές καί νά μήν ἀκολουθεῖτε τό κάθε κίνημα τοῦ κάθε τάχα ἀγωνιστοῦ. Νά εἶστε σεσοφισμένοι καί νά ἔχετε φωτισμένο νοῦ, γιά νά δοκιμάζετε τά πνεύματα, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ποιά εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ποιά τοῦ πονηροῦ (Α´ Ἰωάν. 4,1 ἑξ.). Προσέχετε τούς «σοῦπερ ὀρθοδόξους», τούς «λίαν φιλοθέους καί φιλοχρίστους», ὅπως τούς λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος (Α´ Εἰρηνικός, ΣΤ´ 3), οἱ ὁποῖοι τοῦ ἦταν τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο στόν ἀγώνα του ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν. Γιατί αὐτός σάν ἅγιος ἔκανε τόν ἀγώνα αὐτόν μέ προσευχή, μέ ἀγάπη καί μέ τούς θεολογικούς του λόγους, ἀντίθετα ἀπό ὅ,τι ἤθελαν καί ἔλεγαν οἱ «σοῦπερ ὀρθόδοξοι».
Ἴσως, πατέρες μου καί ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά σᾶς ἔκανα καί ἐγώ ζημιά στό θέμα πού σᾶς μιλῶ, ἐκφράζοντας θέσεις, οἱ ὁποῖες θεωροῦνταν ἀκραῖες καί λέγοντας μάλιστα ἐνίοτε μέ ἔνταση τίς θέσεις αὐτές. Σᾶς ζητῶ συγγνώμη, ἄν σᾶς ἔκανα ζημιά. Σᾶς δηλῶ ὅμως ὅτι ἡ προσευχή μου καί ἡ ἐπιθυμία μου εἶναι νά εἶμαι ὁμολογητής τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, ἀλλά μέ ταπείνωση καί μέ εὐγένεια καί στούς λόγους μου νά φαίνεται ἡ ἀγάπη πρός τούς αἱρετικούς καί ὄχι μῖσος καί ἐχθρότητα πρός αὐτούς· καί κυρίως ὁ ἀγώνας μου αὐτός ὑπέρ τῆς πίστεως νά γίνεται μέ θεολογία, τήν ὁποία ὁμολογῶ ὅτι δέν γνωρίζω. Γιατί θέλει εἰδική θεολογική γνώση ὁ ἀντιαιρετικός ἀγώνας. Ἔχω περιπλακεῖ, πατέρες, μέ τήν ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἶναι καί τά ποιμαντικά τῆς Μητροπόλεως καί δέν ἀπομένει χρόνος γιά τήν μελέτη τῆς ἀντιαιρετικῆς θεολογίας. Ἀλλά προσπαθῶ νά τόν ἐξευρίσκω. Ἐκεῖνο ὅμως πού σᾶς παρακαλῶ, πατέρες καί ἀδελφοί, εἶναι νά μοῦ δίνετε ἐμπιστοσύνη. Ὅσο καί ἄν εἶμαι ἁμαρτωλός καί ἀδύναμος στήν θεολογία, ὅμως προσεύχομαι στήν Παναγία καί τό πιστεύω ὅτι δέν θά μέ ἀφήσει ἡ Κυρία Θεοτόκος νά πλανηθῶ καί νά ὁδηγήσω καί ἐσᾶς, τό ποίμνιο, σέ λάθος δρόμο. Καί δέν θά πλανηθῶ γιατί ὡς βάση μου ἔχω τό, «ὅ,τι λέγει ἡ Ἐκκλησία»!
Προσέχετε τούς ἄλλους, τούς «σοῦπερ Ὀρθοδόξους», ὅπως τούς εἶπα. Μήν τούς ἀκοῦτε, γιατί θά σᾶς κάνουν τήν μεγάλη ζημιά, τό νά σᾶς βγάλουν ἀπό τά τείχη τῆς Ἐκκλησίας. Ναί! Τό πᾶνε γιά τήν «ἀποτείχιση». Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ζημιά καί μεγαλύτερο κακό ἀπ᾽ αὐτό. Ἐμεῖς εἴμαστε σφόδρα ἐναντίον τῆς Ἀποτειχίσεως. Θά παραμείνουμε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί ὅταν βλέπουμε λάθη τῶν Ἀνωτέρων μας, θά διαμαρτυρόμαστε πονετικά, θά κλαῖμε, ἀλλά μέσα στήν Ἐκκλησία.
4. Αὐτοί πού λέγουν καί γράφουν καί κινοῦν τά πράγματα πρός τήν Ἀποτείχιση, τό κάνουν αὐτό, γιατί, ὅπως τά κρίνουν, βλέπουν παραπλάνηση καί αἵρεση σέ ᾽μᾶς, πού εἴμαστε ἐντός τῶν τειχῶν. Ἀλλά, τούς λέγουμε: Ἐξετᾶστε, κύριοι, καλύτερα τά πράγματα. Ἀφῆστε τά ὅπλα καί τίς ἀπειλές καί δέστε μας μέ θεολογικό καί εὔσπλαγχνο μάτι καί θά δεῖτε ὅτι εἴμαστε ἀδελφοί καί ὄχι ἐχθροί. Θά τελειώσω, πατέρες καί χριστιανοί μου, μέ μία σχετική περικοπή ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, πού παρακαλῶ νά τήν προσέξετε:
Οἱ φυλές τοῦ Ἰσραήλ Ρουβήμ, Γάδ καί ἡ μισή φυλή τοῦ Μανασσῆ, πού κατοικοῦσαν ἀνατολικά τοῦ Ἰορδάνου, χωρισμένοι, δηλαδή, ἀπό τίς ὑπόλοιπες φυλές τοῦ Ἰσραήλ, πού κατοικοῦσαν στήν δυτική πλευρά τοῦ ποταμοῦ, αὐτοί, λοιπόν, γιά νά μή φαίνονται κομμένες ἀπό τίς ἄλλες, τίς πολλές φυλές, καί τά παιδιά τους λησμονήσουν ὅτι ἔχουν τόν ἴδιο Θεό μέ αὐτές, ἔκτισαν ἕνα πελώριο βωμό, γιά νά τούς θυμίζει ἁπλᾶ τόν Θεό τους. Ὄχι βωμό γιά νά προσφέρουν θυσία, γιατί ὅλος ὁ Ἰσραήλ ἕνα βωμό καί ἕνα ναό ἔπρεπε νά ἔχει, τήν Σκηνή τοῦ Μαρυτίου. Ἀλλά ἔκτισαν βωμό ὡς ἀναμνηστικό μόνο  τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τους. Εἶδαν ὅμως οἱ δυτικά τοῦ Ἰορδάνου Ἰσραηλῖτες αὐτόν τόν νέο βωμό τῶν Ἰσραηλιτῶν τῆς ἄλλης πλευρᾶς τοῦ Ἰορδάνου καί, μή γνωρίζοντες τόν εὐσεβῆ σκοπό τους, τούς θεώρησαν προδότες, ὅτι δηλαδή ἀνακηρύττουν ἄλλο θεό, καί πῆραν τά ὅπλα γιά πόλεμο ἐναντίον τους. Ἔμαθαν ὅμως ἀπό τούς ἰδίους τά κίνητρά τους γιά τήν ἀνέγερση τοῦ βωμοῦ καί χαιρετήθηκαν ἔπειτα ὡς ἀδελφοί. Παρ᾽ ὀλίγον, δηλαδή, ἐμφύλιος πόλεμος μεταξύ ἀδελφῶν (βλ. Ἰησ. Ν. 22,1-34).
Τό περιστατικό αὐτό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, εἶναι ἕνα ὡραῖο δίδαγμα γιά τούς ἀγωνιστές τῶν πατρώων παραδόσεων. Πολλές φορές συμβαίνει νά λέγουμε, νά γράφουμε καί νά ἐνεργοῦμε ἐναντίον ἄλλων, γιατί τούς νομίζουμε γιά προδότες καί ἀρνητές τῶν ἱερῶν παραδόσεων. Ἀλλά ἡ παραπάνω ἁγιογραφική περικοπή μᾶς λέει νά ἐξετάζουμε καλά τά κίνητρα τῶν ἄλλων. Μήπως οἱ ἄλλοι δέν εἶναι προδότες; Μήπως τούς παρεξηγήσαμε; Μήπως εἶναι ἀδελφοί μας καί ὄχι ἐχθροί μας;
5. Καί συγκεκριμένα: Πολύς λόγος ἔγινε γιά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ὅτι ὀνόμασε «Ἐκκλησίες» τίς αἱρέσεις. Καί ἐγώ γραπτῶς ἐξεδήλωσα τήν διαφωνία μου γι᾽ αὐτό καί ἐμμένω στήν ἀντίθεσή μου αὐτή, γιατί, ὁμοῦ μέ πολλούς ἄλλους, δέν θά ἤθελα σέ ἐπίσημο κείμενο Συνόδου νά ὑπάρχει ἡ ἔκφραση αὐτή. Ἀλλά δέν μπορῶ ἀπό τήν ἔκφραση αὐτή νά πῶ, οὔτε καί συμφέρει γιά τήν λατρευτή Ἑλλαδική Ἐκκλησία τήν Ὁποία διακονῶ νά πῶ αὐτά τά ἀποτροπιαστικά πού λέγονται ἀπό φανατικούς, ὅτι ὅλοι οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο μαζί πρόδωσαν τήν πίστη καί φράγκεψαν καί ἀναγνώρισαν τίς αἱρέσεις ὡς Ἐκκλησίες, μέ τήν ἔννοια τῆς Μιᾶς, τῆς σώζουσας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως πολλοί Ἀρχιερεῖς στήν Ἱεραρχία τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου μᾶς ἐξήγησαν καί διαβεβαίωσαν, ἡ ἔκφραση «Ἐκκλησίες» γιά τά ξένα δόγματα στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἐλέχθη καταχρηστικῶς μέ τήν ἔννοια τῶν συγκεντρώσεων καί δέν εἶχε καθόλου τήν ἔννοια τοῦ σώζοντος καθιδρύματος πού ἵδρυσε ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ, τό Ὁποῖο εἶναι ἡ ΜΙΑ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Αὐτό μᾶς τό εἶπαν καθαρά ὅλοι οἱ Ἱεράρχες. 
Δέν ἐπιτρέπεται, λοιπόν, γράφω τώρα ὅτι ἀπό τήν ὀνομασία τῶν ξένων δογμάτων ὡς «Ἐκκλησίες», μέ αὐτή τήν παραπάνω ἑρμηνεία καί ἐξήγηση τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν, νά τούς χαρακτηρίσουμε «προδότες», ὅπως ἔχει γραφεῖ. Ἐπαναλαμβάνω ὅμως ὅτι καί ἐγώ θά ἤθελα νά ἀπεφεύγετο ἡ ἔκφραση αὐτή, γιατί διευκολύνει τόν Οἰκουμενισμό.
Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ λόγου ἄς ἐρωτήσω: Ἐπανειλημμένως ὁ μακαριστός Γέροντας Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος καί σέ κηρύγματά του καί σέ γραπτά του ἔλεγε τήν ἔκφραση «Ρωμαϊκή Ἐκκλησία». Τό ἴδιο καί ὁ πολύς Τρεμπέλας. Τό ἴδιο καί ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Θά τολμήσουμε, λοιπόν, νά χαρακτηρίσουμε ὡς ἀθεολογήτους (!....) καί, τό χειρότερο, ὡς προδότες (!.....), τούς ἁγίους αὐτούς πατέρες καί διδασκάλους, γιατί ὀνομάζουν τούς Παπικούς «Ἐκκλησία»;
6. Σᾶς ἐκούρασα, ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί χριστιανοί. Σᾶς ζητῶ συγγνώμην. Καί ἐγώ κουράστηκα. Τά ἔγραψα αὐτά ἐξ αἰτίας τῆς ἀποτόμου καί ἀσπλάγχνου κατ᾽ ἐμοῦ ἐπιθέσεως τοῦ πρωτ. π. Νικολάου Μανώλη. Μαζί μέ ἐμέ ὁ εἰρημένος αὐτός κληρικός ἐπιτίθεται καί κατά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. Μέ τά ὅσα εἶπε ὁ λόγιος καί δραστήριος Ἱεράρχης κ. ΔΙΟΝΣΙΟΣ στό περιεκτικό του λογίδιο, ἀνέπτυξε τό ἄλλο δεύτερο ἥμισυ τοῦ χρυσοστομικοῦ χωρίου, πού ἀνέφερα, τό «παυσώμεθα τοῦ θέλειν εἶναι τῶν διδασκάλων διδάσκαλοι... Οὐκ ἐσμέν τῶν ποιμένων ποιμένες, ἀλλά πρόβατα».
Γιά τήν συμβουλή ὅμως αὐτή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου θά σᾶς μιλήσω στήν ἑπόμενή μου ἐπιστολή.
– Σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι τό κήρυγμα τῆς Κυριακῆς στό ἑξῆς θά εἶναι ἁπλούστερο καί πνευματικώτερο καί θά κυκλοφορεῖ σέ ἰδιαίτερο φυλλάδιο μέ τόν τίτλο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ. Παρακαλῶ τούς ἁγίους ἱερεῖς νά φροντίζουν νά τό παίρνουν οἱ Χριστιανοί μας. Νά τό διανέμετε μαζί μέ τό Ἀντίδωρο.
Δείτε και:

90 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...


Τι να πει κανείς. Μια προσευχή μόνο: Κύριε Ιησού Χριστέ κατά το Μέγα έλεός Σου και ως Μόνος Φιλάνθρωπος, χάρισε στον Πιστό λαό Σου πραγματικούς Επι-σκόπους.

Κύριε Ιερεμία, συμφώνως με την πατερική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το μέτρο της Αποτείχισης μας αναγκάζει να το πάρουμε ο αμετανόητος Βαρθολομαίος, οι αιρετικές αποφάσεις της ψευτο-συνόδου της Κρήτης, η ένοχη και σιωπηρή αποδοχή των αποφάσεων αυτών και η πλήρης αδράνεια εκ μέρους της Κρατικής Εκκλησίας της Ελλάδος και η επαμφοτερίζουσα στάση ορισμένων "επισκόπων" που θέλουν να είναι και με τον Καιάφα και τον Χριστό.

Είμαστε αμαρτωλοί αλλά όχι αιρετικοί και δεν αποδεχόμαστε την πίστη του Αρχοντώνη και την πίστη του Λιάπη.

Καλή μετάνοια κύριε Ιερεμία.

Ανώνυμος είπε...

Ενώ μέχρι και ο πένης που ζητιανεύει για τη καθημερινή του τροφή θα κατακριθεί αν δεν αγωνίζεται υπέρ της Ορθής Πίστεως σε καιρό αιρέσεως σύμφωνα με την διδασκαλία του Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου, εσείς κ. Ιερεμία μας λέτε να φθάσουμε στον αγιασμό πριν ξεκινήσουμε τον αγώνα υπέρ της Πίστεως από ταπείνωση;
Αλλά ας υποθέσουμε ότι εσείς έχετε δίκιο και οι αποτειχισμένοι έχουν άδικο.
Εξηγήστε μας, πώς θα πορευτούμε στον αγιασμό έχοντας εκκλησιαστική κοινωνία με τους Οικουμενιστές, δηλαδή με τον Διάβολο σύμφωνα με τις διδασκαλίες των Αγίων;
Πώς θα προοδεύσουμε πνευματικά όταν ενώ γνωρίζουμε και ομολογούμε όλες τις προδοσίες των αιρετικών, εντούτοις όμως τους αναγνωρίζουμε ως γνήσιους Ποιμένες - διά του μνημοσύνου σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Γενναδίου και Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως- και θεατρινίζουμε μπροστά στον Κύριο στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας καθώς του λέμε ότι αυτοί - δηλαδή οι αιρετικοί - ορθοτομούν τον Λόγο Του;;; Με αυτή τη στάση πώς θα γίνουμε δεκτικοί της Χάρης του Θεού; Απεναντίας, δεκτικοί του πνεύματος της πλάνης θα γίνουμε διότι προτιμήσαμε το δικό μας βόλεμα από την Ορθόδοξη Πίστη για την οποία οι Άγιοι Μάρτυρες θυσιάστηκαν... Αναρωτιέμαι, θεωρείται την αποτείχιση ως μέτρο αντίδρασης-επανάστασης; Η αποτείχιση είναι οδός σωτηρίας διότι τι όφελος θα έχουμε έχοντας μολύνει τον ναό του σώματος μας με την αίρεση ακόμη και αν έχουμε διατηρήσει όλα τα άλλα, αξιώματα, μισθούς, άψυχους ναούς κλπ;

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 5 ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΟΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΠΑΠΑ. ΚΡΙΜΑ ΙΕΡΕΜΙΑ ΚΡΙΜΑ !

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνα με τονβ Μητροπολιτη Ιερεμια ,εφ οσον ο Προφητης Ηλιας εσφαξε τους ιερεις της ανωμιας ηταν οργιλος και δεν επρεπε να εκφρασει και να ενεργηση εναντιων της ανωμιας,εφ οσον ο Αγιος Σπυριδων από οργη χαστουκησε τον αιρεσιαρχη Αρειο δεν επιτρεπεται να λαβει θεσι εναντιων της αιρεσως,διοτι και οι δυο και ο Προφητης Ηλιας και ο Αγιος Σπυριδων ηταν εμπαθεις ,διακατεχοντο από το παθος της οργης και πρεπει να καταδικαστουν μαζι με οσους σημερα αγανακτουν και οργιζοντε εναντιων της παναιρεσεως του οικουμενισμού και αποτειχιζοντε και διακοπτουν την κοινωνια και το μνημοσυνο των οικουμενιστων,διοτι ολοι αυτοι είναι εμπαθεις και αμαρτωλοι και απαγορευεται να λαβουν θεσει σε θεματα πιστεως και να ασχολουντε με τα δογματα,ενω οι οικουμενισται είναι πραοι ,ανθρωποι της αγαπης ,εχουν θεραπευσει όλα τους τα παθοι,ειναι αναμάρτητοι το μονο παθακη που εχουν είναι να οργιζοντε ,να υβριζουν ,να καθαιρουν ,να αφοριζουν και να εκδιωκουν τους αντιοικουμενιστες,ασχετα και αν πολλοι από τους οικουμενιστες εχουν το παθακη της ομοφυλοφιλιας.
Αγιε Γορτυνος ,ουδεις αναμάρτητος,εστω και αν είναι μια ωρα η ζωη του ,Εις Αγιος Εις Κυριος Ιησους Χριστος , το επαναλαμβάνεται κάθε φορα στη θεια λειτουργια.
Αν ηταν αναμάρτητοι οι οικουμενισται και πεντακάθαροι δεν θα ηταν αναγκη να γινει ο Χριστος ανθρωπος και να σταυρωθεί.
Τα εχεται κανει θαλασσα , δεν εχεται επιχειρηματα για να επιβαλεται την παναιρεσι του οικουμενισμουυ και προπσπαθηται να καθηλωσεται το ποιμνιο και τους κληρικούς που αντιδρουν με τέτοιες γελειωτητες,το μονο που καταφερνεται είναι να επιβαρυνεστε ακομη περισσοτεροι.
Αμαρτωλοι ειμαστε ολοι,αλλα ο Χριστος ηρθε στον κοσμο για να σωσει αμαρτωλούς και όχι οι μυστες των αλλων θρησκειων όπως θελουν οι οικουμενισται και ο πατριάρχης Βαρθολομαίος,ο Θεος εδωσε νομους στην παλαια διαθηκη ,ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΛΑΤΡΕΥΣΕΙΣ και οχι αλλους θεους και μυστες αλλων θρησκειων και με το ΑΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ συμπληρωσε το νομο της Παλαιας Διαθηκης.
Τα δογματα εκφραζουν και διασαφινιζουν το ιδιο το Ευαγγελιο ,ουτε προσθετουν ουτε αφαιρουν σαν τον Παπα με το Φιλικβε και εμεις αν και αμαρτωλοι το Ευαγγελιο προπυνουμε και γι αυτό αγωνιζόμαστε και για τα δογματα και την απαξ παραδοθησα πιστι και αντιδρουμε εναντιον της παναιρεσεως του οικουμενισμου,ειτε σας αρεσει ειτε όχι ,ειτε ειμασυτε αμαρτωλοι και πεπτωκοτες,αυτη είναι η πιστι μας ,η πιστι των Αποστολων και των Πατερων,η οποια την οικουμενην εστειριξε,στειριζει και θα στειριζει μεχρις συντελειας των αιωνων .

Φαίη είπε...

Σεβασμιώτατε, σας διαβεβαίωσαν ότι αλλιώς εννοούν το «εκκλησίες» στα κείμενα και το δεχτήκατε και θέλετε να το δεχτούμε κι εμείς. Υπάρχει κάποια υποσημείωση στα κείμενα ότι ο όρος εννοείται ως συνάθροιση κτλ; Μα με όλο το σεβασμό, για πόσο ηλιθίους μας περνάτε; Στο γραπτό θεολογικό κείμενο η «εκκλησία» μόνο μία έννοια μπορεί να έχει. Καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορούμε να σας εμπιστευτούμε αλλά ούτε και να σας σεβαστούμε όλους εσάς τους επισκόπους; Διότι μας συμπεριφέρεστε σα να είμαστε πανηλίθιοι, πανίβλακες, αμόρφωτοι, δίχως καν μία στοιχειώδη λογική. Σα να μην έχουμε συντάξει στη ζωή μας ένα επίσημο κείμενο, σα να μην γνωρίζουμε τη διαφορά του προφορικού λόγου με τον γραπτό, σα να μην γνωρίζουμε τί μένει και τι όχι. Τι σχέση έχει εδώ το «σούπερ Ορθόδοξοι» ή το να επιδεικνύουμε ταπεινοφροσύνη και αγάπη; Εδώ δεν προλαβαίνουμε καν να φτάσουμε σ' αυτό το επίπεδο, εδώ μιλάμε για μία στοιχειώδη λογική την οποία μας αφαιρείτε, την οποία δεν πρέπει να έχουμε ποτέ. Εσείς δεν θέλετε λογικά πρόβατα, τυφλά ζωντόβολα θέλετε που να επισφραγίζουν συνεχώς τις δικές σας 'εν Αγίω Πνεύματι' 'συμφωνίες' και συναινετικές αποφάσεις. Πήρατε την Πίστη και την κάνατε ένα παράλογο ψέμα, μια κοροϊδία, ένα ανέκδοτο, εκεί την υποβιβάσατε, στα μισόλογα και στις κοσμικές αβροφροσύνες. Πού την πάτε την Εκκλησία Σεβασμιώτατε; Αυτό πείτε το στους εαυτούς σας όχι σε εμάς, όπως είπατε στο βίντεο. Έχετε ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ για την κατάντια της Εκκλησίας όλοι εσείς Σεβασμιώτατε, που Την καταντήσατε ένα μαγαζί αυλοκολάκων, χαχάνων, υπαλλήλων, αλαζόνων επαγγελματιών. Δεν σας ενδιαφέρει πια η Αλήθεια, άλλα σας ενδιαφέρουν, η δική σας η αναμεταξύ 'ειρήνη' σας ενδιαφέρει και η δική μας επισφράγιση αυτής της διεφθαρμένης 'ειρήνης' σας ενδιαφέρει.
Γέροντας Θεόκλητος ο Διονυσιάτης: «Αλλά πρέπει αμέσως και ευθέως να διευκρινιστεί, ότι ομιλούντες περί ‘Εκκλησιών’ Ανατολικών και Δυτικών, μεταχειριζόμεθα γλώσσαν προσαρμογής εις μίαν νοοτροπίαν πεπλανημένην, διότι υπάρχει Μία Εκκλησία ήτις συκροτείται από τας ήδη γνωστάς τοπικάς Εκκλησίας ως Ορθοδόξους Εκκλησίας. Εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αι λεγόμεναι Ανατολικαί ή Δυτικαί …» -Μονοφυσίτες, Παπικοί, Προτεστάντες- «…αποτελούν αιρετικά αθροίσματα μικρά ή μεγάλα, σώματα νοσούντα ποικίλως και άλλα εντελώς νεκρά …».
Πού πάει η Εκκλησία είπατε στην ομιλία. Μην ρωτάτε εμάς που πάει Σεβασμιώτατε, μην λέτε σε εμάς που πάει η Εκκλησία, ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΤΕ. Ζούμε μαύρες ημέρες, δεν έχουμε Ποιμένες που να μιλούν στην καρδιά μας, που να αντιλαλούν την Ορθόδοξη συνείδησή μας, μόνο καναδυό έχουν μείνει και ετοιμάζεσθε να τους κατασπαράξετε σαν τα σκυλιά. Ζούμε μαύρες ημέρες και ο Θεός να μας λυπηθεί.Ανώνυμος είπε...

ποιο καλη απαντηση απο της Φαιης δεν θα υπαρχει. μην στεναχωρειστε σεβασμιωτατε συμβαινουν αυτα ανθρωπινο ειναι να δηλιαζουμε και να οπισθοχωρουμε οταν βγαινουμε πραγματικα στην μαχη.στα λογια ειμαστε ολοι ηρωες στα εργα ελαχιστοι...εξ'αλλου δεν μας παραξενευετε και το 2009 με την ομολογια πιστεως τα ιδια κανατε..υπογραψατε ,πηρατε πισω την υογραφη και κατηγορουσατε οπως τωρα...ξεκαθαριστε τουλαχιστον στον εαυτο σας τι πιστευετε και με ποιους ειστε.μην φοβαστε τα ανωνυμα γραμματα αν δεν ειστε ενοχος

Ανώνυμος είπε...

Θα ΄θελα να ρωτήσω,αφού ο παπισμός είναι αίρεση και ο οικουμενισμός παναίρεση, ποιός κατα την γνώμη σας Σεβασμιώτατε θα ήταν ο τρόπος αντίδρασης;
Δεδομένου ότι αυτά εισήχθησαν και έγιναν αποδεκτά στην σύνοδο της Κρήτης.
Αρκεί να λέμε ότι δεν τα δεχόμαστε;Και τότε σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζονται ο 31ος κανόνας των Αποστόλων και ο 15ος της ΑΒ;
Kαι γιατί από την στιγμή που όλο αυτό έφερε τέτοια αναστάτωση στους πιστούς εμμένουν στην εφαρμογή των αποφάσεων της συνόδου,απειλώντας μάλιστα με διώξεις καθαιρέσεις και αφορισμούς;To ότι ο κ. Βαρθολομαίος είναι Πατριάρχης τι σημαίνει,ότι έχει και το αλάθητο του Πάπα; Δεν υπήρξαν μήπως αιρετικοί ακόμη και μασόνοι Πατριάρχες; Έπρεπε κλήρος και λαός να υπακούουν σ'αυτούς απλά και μόνο επειδή έφεραν τον συγκεκριμένο τίτλο;
Mα τότε δεν θα υπήρχε Ορθοδοξία!
Αλήθεια, δικαίωμα να μιλάνε για θέματα πίστεως έχουν μόνο οι Επίσκοποι, οι ιερείς και οι θεολόγοι (πολλούς απ'αυτούς ο Όσιος Παίσιος ονόμαζε θεολόγους Αθεολόγητους) και όχι οι απλοί πιστοί;
Όταν ο ίδιος ο Κύριος λέει:Μελετάτε τας γραφάς,απευθύνεται μόνο στους προαναφερθέντες;
Δυστυχώς αισθάνομαι ότι οι περισότεροι Επίσκοποι μας αντιμετωπίζουν σαν άλογα ζώα, δεν έμαθαν ποτέ αυτό που έλεγε ο μακαριστός Σιατίστης Αντώνιος: Δυστυχώς οι δεσποτάδες δεν έμαθαν ότι δεσπότης σημαίνει δούλος του Θεού και δούλος των δούλων του Θεού!
Δύσκολες μέρες και θα έρθουν δυσκολότερες!
Ο Θεός να φωτίσει και να οδηγήσει, γιατί αν περιμένουμε από τους ταγούς της Εκκλησίας χαθήκαμε!

Λωρίτου Ελένη είπε...

Άς αρχίσομε μέ μία ευχη, ο μέγας Βασίλειος να είναι προστάτης της εκκλησίας και καταπέλτης των αιρέσεων, στίς οποίες ειναι αιχμαλωτισμένη η εκκλησία !

Ο άγιος Γόρτυνος πήγε να δικαιολογήσει τά πράγματα και τά έκανε χειρότερα !Τι είναι αυτά τά πράγματα σεβασμιώτατε που μας λέτε; Σέ ποιόν απευθύνεστε ; Μέσα στους πονηρούς οικουμενιστικούς καιρούς που ζούμε , που έχουμε παρακολουθήσει τις πονηρίες των οικουμενιστών ,που στηρίζονται στον δόλο και μόνο σέ αυτόν ,που συνεργάζονται και υπακούουν στά ίδια σκοτεινα κέντρα όπως και οι πολιτικοί που έφθασαν την πατρίδα στά μή περαιτέρω , για να μήν πώ και δέν είναι υπερβολή νά πώ οτι έχουν την ίδια ρητορική μέ την μασωνία (δογματικός μινιμαλισμός , πίστη σέ έναν φυσικό Θεό , ΄΄σεβασμός ΄΄ με την έννοια της αναγνώρισης σωτηρίας σέ όλες τις θρησκευτικές επιλογές ) αλλα έχουν και την ίδια ρητορική και προκτική με τους νεοταξίτες πολιτικούς που μας μαύρισαν την ψυχή , μέσα σέ ένα τέτοιο κλίμα που η ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου είναι απλώς τό επιστέγασμα ,η κορύφωση ενός ήδη υπάρχοντος οικουμενιστικού καθεστώτος , εσείς μας λέτε οτι ειναι αφελής η συγκεκριμένη επίμαχος διατύπωση και φέρετε ως επίρρωση το ότι αυτή η έκφραση στόν προφορικό λόγο ενίοτε χρησιμοποιήθηκε από θεολόγους και απο τον άγιο Νεκτάριο ; Μή χειρότερα !!!!!!!!!! Άν και πρός στιγμήν ένοιωσα ένα εσωτερικό νυγμό και λύπη γιατί χρειάστηκε να μιλήσω έτσι σέ εσάς που μέχρι χθές σάς λογαριάζαμε για αστέρι του αντιοικουμενιστικού χώρου ,δυστυχώς διαψεύδετε τις καλύτερες των προθέσεών μας Μήν παρακαλώ ,μήν παίρνετε και εσείς και ο κ. Διονύσιος απροϋπόθετα τά λόγια των αγίων σχετικα το αξίωμα του επισκόπου για να συμπληρώσετε ό,τι σάς λείπει από την αγάπη και την εμπιστοσύνη του λαού Σας παρακαλώ παραθέστε μας τί λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ως ερμηνεία του ΄΄υπείκετε τοις ηγουμένοις ΄΄ και μήν οικειοποιείστε τά λόγια αγίων που είχαν την παρρησία και αυτοσυνειδησία του καλού ευαγγελικού ποιμένος που θυσιάζεται για το ποιμνιο και οδηγήθηκαν στις καθαιρέσεις ,εξορίες ,μαρτύρια Τι σχέση έχετε εσεις μέ όλα αυτά ; Ανακαλέστε όλα αυτά τά απίστευτα που μας λέτε ,αναλάβετε το μαρτύριο της ομολογίας καί τότε δέν θα χρειάζεται να μας υπενθυμίζετε την οφειλόμενη αγάπη καί εμπιστοσύνη Όταν χλευάζετε πράξεις ιεροκανονικές ,χλευάζετε την διαχρονική εκκλησία και αυτό ειναι πολύ μεγάλο αμάρτημα που σάς βαρύνει


Ανώνυμος είπε...

Φαίη μιλάς με πόνο και δυστυχώς ο λόγος σου ενώ πληγώνει, δυστυχώς είναι αληθινός και μας ακουμπά όλους.
Ένας ένας οι λιγοστοί αντιοικουμενιστές ποιμένες με έντεχνο τρόπο βάζουν την ουρά στα σκέλια και την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια.
Ο λαός ορφανεμένος ψάχνει σανίδα σωτηρίας.Η μόνη μας ελπίδα πλέον είναι ο Θεός ο ίδιος.
Είδατε κανέναν από τους Σέρβους επισκόπους που δεν υπόγραψαν στην Κρήτη να υψώνει το ανάστημά του?Είδατε κανένα επίσκοπο της Κύπρου που δεν υπέγραψε στην Κρήτη να λέει κάτι?
Είδατε το άγιον όρος να παίρνει θέση?
Είδατε τους μεγάλους πανεπιστήμονες επισκόπους της Ελλαδικής Εκκλησίας με 7 πτυχία ο καθένας και 5 γλώσσες να ομιλούν για τη Σύνοδο της Κρήτης?
Ακόμα και αυτοί οι λίγοι που αρχικά διαφωνούσαν, σιγά σιγά βάζουν νερό στο κρασί τους.
Ίσως όμως ο επίσκοπος Ιερεμίας να έχει δίκαιο στο ότι επειδή είμαστε αμαρτωλοί γεμάτοι πάθη και φτωχοί στη θεολογία να μην λέμε τίποτα.
Και να τα αφήσουμε όλα στους πεφωτισμένους Ιεράρχες μας.
Και ότι θέλει ας γίνει.

Ανώνυμος είπε...

Αν αυτό δεν είναι η μεγάλη αποστασία που αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη , τότε τι είναι ???

Ανώνυμος είπε...

Αδιανόητη και απαράδεκτη η συμπεριφορά του μητροπολίτη Γόρτυνος!

Ανώνυμος είπε...

Και αποστασία να μην είναι, ακαταστασία είναι σίγουρ

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ ονόμασαν ΣΕ ΔΥΝΟΔΟ τους αιρετικούς Εκκλησίες αλλά εννοούσαν άλλο; ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΟ ΛΑΘΟΣ; ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΜΕΙΝΑΝ;
Έρχομαι τώρα στην Ελλάδικη διοικούσα εκκλησία.
Ανάνωρίζετε οι παραδοσιακοι επίσκοποι ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ λάθος να λέγονται ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και τελειώνει η υπόθεση με ένα ΔΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΕΝΝΟΟΥΣΑΝ ΑΛΛΟ;;;; Δεν είναι λίγη αυτή η δικαιολογία από τη στιγμή που άνθρωποι είναι απογοητευμένοι και άλλοι έχουν αρχίσει τις αποτειχισεις;;;;

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είμαι αποτειχισμεμος διότι φοβάμαι.
ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΤΕ, οι ιεράρχες της Ελλάδας, ΟΠΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΤΙΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΝΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΔΕ ΕΙΝΑΙ το ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΤΕΡΟ;;; ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΙΣ ;;;;;

ΠΑΤΕΡ ΜΟΥ ΑΝ ΑΠΟΚΥΡΡΗΞΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΟ ΚΑΛΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ
1. ΟΥΤΕ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ, όπως ο ίδιος ομολογήσετε ότι κάνει η σύνοδος Κρητης.
2. ΟΥΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΜΟΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ αφου δεν θα υπάρχει το αίτιο της ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ.


Πάτερ μου καθαρά λιγα λόγια, αληθινά.
Πολλές φορές στη ζωή μου όταν έχω έλθει σε δύσκολη κατάσταση ΟΛΑ ΛΥΝΟΝΤΑΝ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.


Έγιναν πολλά σε αυτή τη συνοδό πάτερ μου όχι μόνο η ονομασία των αιρετικών ως εκκλησιες.


Όταν το θέμα είναι η διαιτησία με κουράζει και θεωρώ ότι υπεκφευγει ο αλλος όταν μου απαντά για τα ωφέλη του αθλητισμου. θέλω πω ότι , κουράστηκα να ακούω στρογγυλοποίησεις, ασάφειες και άλλα θέματα όταν η ερώτηση είναι για την αιρεση.


Θέλω να πω πάτερ μου ότι ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ αλλά τη στιγμή αυτή ΡΩΤΑΜΕ ΩΣ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ εκεί θέλουμε απσντηση . Επαναλαμβάνω δεν έχω αποτειχιστει.

ΠΕΊΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΤΕΡ:
Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Ή ΛΗΣΤΡΙΚΗ;;;;;; ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΤΕΡ ΜΟΥ ,
ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ (χωρίς στρογγυλοποίησεις, χωρίς ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) και όλες οι παρεξηγήσεις θα λυθούν.

1 Ιανουαρίου 2017 - 7:39 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Πρώτα "βαπτίσανε" αιρετικό τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, τώρα "βαπτίζουν" αιρετικό τον Γόρτυνος, μετά θα "βαπτίσουν" τον Πειραιώς και τον Ναυπάκτου και στο τέλος ολόκληρη την Εκκλησία !!!

Σάλπισμα Ζωής είπε...

Σεβασμιώτατε,
Ασπάζομαι την δεξιάν σας.
Βέβαια μας βρίσκετε σύμφωνους στην προτροπή σας, για προσευχή και μετάνοια. Μα τι εμποδίζει αυτό, στην ομολογητική στάση μας απέναντι στην παναίρεση του Οικουμενισμού;. Γιατί θα πρέπει να εφησυχάσουμε όταν βλέπουμε, ακούσατε; ΒΛΕΠΟΥΜΕ με τα ίδια μας τα μάτια την ΑΙΡΕΣΗ να προχωρά ακάθεκτη.
Σας ερωτώ γονατιστός στο πετραχήλι σας, δεν σας πείραξε να βλέπετε στην ΘΡΟΝΙΚΗ εορτή να εισοδεύουν τα ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ μπρος στα ψυχρά και άνευ χάριτος πρόσωπα των παπικών; Σας ερωτώ, οι παπικοί εκεί βρίσκονται ως "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ" ή με την ΣΗΜΕΡΙΝΗ τους ιδιότητα, που τους παραχωρήθηκε από την σύνοδο της Κρήτης, πλέον επισήμως και ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ;
Πριν λίγες μέρες υποδέχθηκε η Δ.Ι.Σ τον πατριάρχη των αιρετικών μονοφυσιτών, υπάρχουν φωτογραφίες, και μάλιστα κάποιες έχουν «ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», δεν το κρίνω, σας ερωτώ, τον υποδέχθηκε με την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ή με την σημερινή του ιδιότητα, που του παραχωρήθηκε συνοδικώ τω τρόπω, επισήμως στην Κρήτη;
Χρησιμοποιείτε αποσπασματικά και κατά το δοκούν λόγια των Αγίων Πατέρων. Μα γνωρίζουμε, και γνωρίζετε και εσείς, πολύ καλά ποία στάση κράτησαν και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Εφραίμ , έναντι των αιρέσεων. Και τώρα έχουμε την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ του οικουμενισμού, δικά σας λόγια χρησιμοποιώ, η οποία κατέλαβε την Εκκλησία, και λέτε να κάνουμε πίσω;
Λοιπόν τώρα που σας θέλουμε κοντά μας, εσείς αλλάζετε μέθοδο; Τι φοβηθήκατε;
Σας αγαπάμε πολύ, έστω και από μακρυά, αλλά εσείς σήμερα μας μαχαιρώσατε. Στο πρόσωπό σας και στο πρόσωπο άλλων πέντε-έξη ιεραρχών βλέπαμε, ότι δεν χάθηκε η ΕΛΠΙΔΑ της ΑΝΤΙ-ΣΤΑΣΗΣ. Και να πάλι απογοήτευση.
Αλήθεια εσείς και οι συνεπίσκοποί σας, δεν σας περνά από τη σκέψη ότι και εμείς που "είμαστε οργίλοι, συγκρουσιακοί, και ότι άλλο θέλετε... είμαστε παιδιά σας, και μάλιστα ενεργά μέλη της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;. Νοιάζεσθε λοιπόν να μην χαλάσει οι «ζαχαρένια» των κακοδόξων, και των «ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ» τους, και ουδόλως σκέπτεσθαι τι θα πούμε εμείς στα πνευματικά μας παιδιά, για την ΣΤΑΣΗ σας όπως διαφαίνεται μέσα από το κείμενο αυτό με το οποίο ευλογήσατε το ποίμνιό σας για το νέο έτος, και εμάς κατ’ επέκταση, γιατί η ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι ΜΙΑ, και ότι γίνεται τοπικά, ΙΣΧΥΕΙ και για όλη την Εκκλησία.
Σεβασμιώτατε,
Σκεφθείτε ξανά τις θέσεις σας. Μην αφήστε τον αγώνα. Σας θέλουμε μαζί μας.
Ευλογείτε.
π. Φώτιος Βεζύνιας

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι η πρώτη "μεταμόρφωση" του αγίου Γόρτυνος!
Ο λαός του Θεού, μετά και την πρόσφατη ατυχέστατη και προκαλούσα δεινή απογοήτευση στο ποίμνιο εγύκλιό του, δεν μπορεί να μην μνησθεί και της αποσύρσεως της υπογραφής του εν λόγω μητροπολίτου από τη γνωστή "Ομολογία Πίστεως κατά του οικουμενισμού" που έλαβε χώρα προ ετών.
Οι προβληθείσες, τότε, δικαιολογίες κάθε άλλο παρά έπεισαν τους πιστούς.
Μετά και τη σημερινή απευκταία εξέλιξη δύο αρχαία λόγια κεντούν τη μνήμη μας:
"Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού" και η γνωστή ρήση του κυνικού φιλοσόφου Διογένους παραφρασμένη ως ακολούθως : "επίσκοπον ζητώ"!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

8:09 ΣΟΒΑΡΕΨΟΥ! ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 8:09 οι παντού βλέπεις τον Φλωρίνης. Ο Φλωρίνης έχει κάνει λαθη και έχει εκδόσει εγκύκλιο με την αιρετική μεταπατερικη θεολογία του Ζηζιουλα πράγμα το οποίο ΔΕΝ ΈΚΑΝΑΝ οι Γόρτυνος, Πειραιώς και Ναυπάκτου.

Καλη χρονιά και ξεκόλλα

Σάλπισμα Ζωής είπε...

...Ευλογείτε Σεβασμιώτατε
Κάτι ακόμα. Σας θυμίζω επίσημη θέση σας.
http://poimin.gr/iparchoun-ipsili-rasofori-pou-lene-oti-ke-i-papiki-ine-ekklisia/
π. Φώτιος Βεζύνιας

Ανώνυμος είπε...

Με κάλυψε απολύτως το σχόλιο του ανώνυμου των 7:41 μ.μ.,καθώς και το σχόλιο του πατρός Φ.Βεζύνια. Εύγε για το εύστοχο των απαντήσεων.

Ανώνυμος είπε...

Η Β’ Οικουμενική Σύνοδος, στον 6ο Κανόνα της, εξισώνει με τους αιρετικούς όσους αποκηρύσσουν τους κανονικούς επισκόπους της Εκκλησίας! Δυστυχώς, κάποιοι δείχνουν ότι όχι μόνο δεν μιμούνται «τη στάση των Αγίων Πατέρων» και «της διαχρονικής Εκκλησίας», αλλά τη στάση των διαχρονικών αιρετικών. Δεν φοβούνται, μήπως αδικώντας επισκόπους τόσο κατάφωρα και πλήτοντάς τους ανελέητα σ’ ό,τι πιό ιερό έχουν –την Ορθόδοξη Πίστη– βρεθούν κι αυτοί να βαδίζουν την οδό της απώλειας.

Αλέξανδρος είπε...

ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ,

ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΟΣΙΑ Ο ΠΑΤΗΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ,

ΓΙΑΤΙ Η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ ΜΟΥ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΒΡΙΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ, ΕΥΘΕΩΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟ: ΟΡΓΙΖΕΣΘΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΜΑΡΤΑΝΕΤΕ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ.

ΕΜΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΨΑΞΕΙ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΞΙΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΚΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΑΣ.ΕΣΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΦΤΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΣΕ ΥΒΡΙ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΑΡΤΙΑ,

ΝΑ ΣΑΣ ΦΩΤΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ, ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΑΤΟΠΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ.

ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΚΑΡΔΙΑΣ

Αλέξανδρος

Ανώνυμος είπε...

Ο αγιος Νικολαος τον χαστουκισε

Ανώνυμος είπε...

Είναι, τουλάχιστον, αστείο να εμφανίζονται κάποιοι, που έχουν υιοθετήσει όλες σχεδόν τις παλαιοημερολογίτικες κακοδοξίες, ως υπερασπιστές της Ορθοδοξίας.

Ανώνυμος είπε...

αγνωριστος πνευματικα ο σεβ ιερεμιας
αλλοτε κανει τον αντιοικουμενιστη αλλοτε τον σοβαροφανη αλλοτε επιτιθεται ενθυμειθειτε την προ ολιγων ετων ορκωμοσια στην δημητσανα του δημαρχου,,,,,
σεβ ειστε 76 ετων το τελος εγγθζει και ο κριτης επι θυραις
αποκτησε μια σταθερη πορεια για να γνωριζομε τι τελικα πιστευετε
μοναχος ιλαριων καυσοκαλυβια ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιώτατε ευλόγησον!

Σε Δοξολογία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ, θα δεχόσασταν παρουσίες παπικών και μονοφυσιτών μέσα στον Ιερό Ναό, όπως αυτών που είδαμε σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στην καθιερωμένη Δοξολογία για την έναρξη της νέας ημερολογιακής χρονιάς;

Steve

Αντιοικουμενιστής είπε...

Γόρτυνος Ιερεμίας: Αντιοικουμενιστικός Αγών εναντίον συνδικαλιστικής αλληλεγγύης εις τους "συναδέφους" μητροπολίτας: σημειώσατε 2! Συνυπογράφω ανεπιφυλάκτως το σχόλιον του εξαιρέτου Ορθοδόξου Αγωνιστού κου Λυκούργου. Εύγε!

Ανώνυμος είπε...

Μας απογοητεύσατε Σεβασμιώτατε! Πού η ανδρεία, πού το θάρρος;;;;;;

Δημήτρης Ρόδης είπε...

Δέν εἶναι τώρα αὐτοί οἱ παπικοί Ἐκκλησία, ἀφοῦ μ᾽ αὐτούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε τήν Θεία Λειτουργία. Καί ὅμως ὑπάρχουν μερικοί, καί ὁ Πατριάρχης μας ἀκόμη, πού τούς ὀνομάζει «ἀδελφή Ἐκκλησία».

Ἔτσι δημιουργεῖται μπέρδεμα, ἐκκλησιολογικό μπέρδεμα στούς χριστιανούς μας. Γιατί οἱ αἱρετικοί δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσουν Ἐκκλησία. Γιά νά μή σᾶς λέγω πολλά, χριστιανοί μου, σᾶς συμβουλεύω σάν Ἐπίσκοπος κάθε μέρα νά κάνετε τήν προσευχή σας καί νά παρακαλᾶτε τόν Χριστό νά κρατήσετε τήν πίστη, τήν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες.

Καί ἐγώ σάν Ἐπίσκοπός σας, μέ τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας τήν Εὐχή, σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι δέν θά σᾶς προδώσω, ἀλλοιώνοντας τήν πίστη τῶν Πατέρων μας, ὀνομάζοντας τούς παπικούς «ἀδελφή Ἐκκλησία». † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας.


Παλαιοτερος λογος του συμπαθους Δεσποτη. Ειναι κριμα να νομιζει ο καλος Δεσποτης, πως ολοι ''ξεχναμε'' τοσο γρηγορα, αυτα που ο ιδιος ελεγε, και μετα μας τα ''γυρναει''. Και επιτελους αφου δεν γνωριζουν οι Δεσποτες τελικα, θα αποφανθουμε εμεις ο λαος. Μπορει ενας απο εμας, και ενας αγιος ακομη να αναφερθει με την λεξη ''εκκλησια'' σε ενα λογο του, ή σε ενα κείμενο του για την παπικη συναγωγη και αιρεση... ως σχημα λογου, υπο την εννοια οτι αυτοι φανταζονται πως ειναι ''εκκλησια''....

ΔΕΝ μπορει ομως ποτε να αναγραφει αυτη η λεξη σε πρακτικα και αποφαση Συνοδου!

Οποιος Δεσποτης, απλος παπας, μοναχος ή λαικος διαβασει μια αποφαση ολως των προυγουμενων Οικ. Συνοδων, βλεπει πως η λεξη ειναι Αιρετικοι και οχι ''εκκλησια''!

Και αυτο διοτι εδω ομιλουν και περνουν αποφασεις, θετουν τα ορια της πιστεως, Οι Θεουμενοι και Αγιοι Πατερες με Θεολογικην Ακριβια, και οχι απλοικα οπως πχ ομιλουμε μεταξυ μας!

Κριμα καλε μου Δεσποτα... Κριμα να μην ''γνωριζεται' εσεις τι και πως, και να πρεπει εμεις απλοι λαικοι να δειχνουμε την Αληθεια!

John Papadopoulos είπε...

Μπαίνω ξημερώματα στὸ σάιτ κάποιου ἀπαράδεκτου Παν. Νούνη (apologitikaa) καὶ πιὸ κάτω ἀπ᾽ τὸ παραλήρημα κατὰ τοῦ Γόρτυνος, ἐπ᾽ ἀφορμῇ αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς ἐπιστολῆς του, τί νὰ δῶ;

Τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου.

«Ἑτοιμάζονται οἱ 300 τοῦ Λεωνίδα γιὰ τὴν ἀποτείχιση!»,
διότι οἱ πατέρες Ν. Μανώλης & Θ. Ζήσης ἑτοιμάζουν τὰ ποίμνιά τους, ἐνοριακὰ καὶ μοναστηριακά, γιὰ διακοπή τῆς μνημονεύσεως κτὅ. «Ἐκτιμᾶται δύναμις 1.400 πιστῶν» κττ.

Πλίνθοι-κέραμοι ἀτάκτως ἐρριμμένοι,
καθ᾽ ἥν στιγμὴν ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ τὸ ἄτομο ΝΑ ΚΛΑΙΗ (ὅπως ὅλοι μας), νὰ προσεύχεται κι ὄχι νὰ ἐπιχαίρη ἀδημονῶντας γιὰ τὸ ἐπικείμενο σχισματάκι.
[Ἐκεῖ θὰ καταλήξη, θὰ τὸ δῆτε, τὸ πρᾶγμα:
σχισματάκι, γκρουπούσκουλο τύπου Τρικαμηνᾶ.
Στὴν καλύτερη, μέχρι κοινωνία μὲ τον πρ. Ράσκας & Πριζρένης (ἄλλη αἰτία κι αὐτὴ γιὰ δάκρυα κι ὄχι γιὰ «χαρές τζιαὶ παναΰρκα»…)]

Γιὰ ἀκοῦστε, λοιπόν :

Νά πῆτε στοὺς ἱερεῖς αὐτοὺς τοὺς δύο καὶ σὲ κάτι ἄλλους ἁγιορεῖτες τοῦ δημοσιεύματος Π. Νούνη, ὅτι ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ λάβουν ἀπολυτήριο γράμμα καὶ νὰ πᾶν᾽ νὰ ἐγκατασταθοῦν (ὄχι στὴν Δαμασκὸ ἤ τὴν Τιφλίδα, ἀλλὰ πολὺ κοντά τους,) στὴν Βουλγαρία. Νὰ βρίσκωνται ὑπὸ τὴν ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ καὶ στὴν ΥΠΑΚΟΗ Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου καὶ Συνόδου ποὺ ὀρθοτομεῖ (ἀκόμη) λαμπρὰ τὸν λόγο τῆς Ἀληθείας κι ἀπὸ ᾽κεῖ, ἄς συνεχίσουν τὸν ἀγώνα τους. Ὄχι θεληματάρικες δουλειὲς καὶ ἀντιποίηση ρόλου Μ. Ἀθανασίου, ὡσὰν νά ᾽ναι οἱ μόνοι ἐναπομείναντες στὴν οἰκουμένη ὀρθόδοξοι.

Ναί,
κάτι τέτοιο, μιὰ αὐτοεξορία διαμαρτυρίας, ΟΜΑΔΙΚΗ, ΜΑΖΙΚΗ καὶ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ, θά᾽ ταν στὴν συγκεκριμένη συγκυρία (εἰδικὰ στὴν Β. Ἑλλάδα καὶ εἰδικὰ μετὰ ἀπὸ τυχὸν μηντιακή προβολή τοῦ γεγονότος) ὁ δραστικώτερος ΚΟΛΑΦΟΣ γιὰ κάτι οἰκουμενιστήρια καὶ πατριαρχικούληδες,
προκαλῶντας ἁλυσσιδωτὲς ἀντιδράσεις,
γιατὶ θὰ καθιστοῦσε ἐμφανῆ τὴν ἔκταση τοῦ προβλήματος στὸν χύδην ὄχλο, ὁ ὁποῖος -πῶς νὰ τὸ κάνουμε;- δὲν σκαμπάζει οὔτε ἀπὸ Θεόδωρο Στουδίτη οὔτε ἀπὸ κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ.

Ἀλλιώτικα, ἐμεῖς ΔΕΝ θ᾽ ἀκολουθήσουμε κανένα θεληματάρη «ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΕΝΟ».

[Ἔχω πικρὴ πεῖρα ἀπὸ ἀδελφικούς μου φίλους, ἀλλοδαποὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ τοὺς πῆραν στὸ λαιμό τους καὶ τοὺς ἐξώντωσαν πνευματικῶς διάφοροι πεφυσιωμένοι καὶ θεληματάρηδες κληρικοὶ τῆς Ὑπερορίου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, «φρουροὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πολέμιοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἀντίθετοι μεταξύ 2001 καὶ 2004 στὴν κανονικὴ ἐπανένταξή της (2007) στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας.
Διασπάσθηκαν οἱ ἀντιτιθέμενοι σὲ τέσσερις φράξιες αὐτοχειροτονήτων («Ecclesioles» τὶς ἀποκαλοῦν περιπαικτικὰ οἱ Γαλλόφωνοι), ἡ μιὰ «ἀκραιφνέστερη» ἀπ᾽ τὴν ἄλλη, ἔχοντας διαλύσει φιλίες, ἐνορίες καὶ σπιτικά.

Δὲν θὰ τὸ ξαναϋποστοῦμε!]

Ανώνυμος είπε...

Όταν μοιράζουν ιεράρχες δώρα Κοράνι ή όταν συμπροσεύχονται με αιρετικούς αυτά δεν είναι μολύνσεις του σώματος της Εκκλησίας; Γιατί τα κάνουν γαργάρα; Είναι λυπηρό,θα δούμε εν καιρώ μέσα στην Εκκλησία πράματα και θάματα και θα καθησυχάζουν τους πιστούς ότι όλα βαίνουν καλώς,ενώ η ανομία θα εμποτίζει εκ των έσω..

Ανώνυμος είπε...

Μερικά πράγματα τά θεωρούμε γνωστά και δέν τά επισημαίνουμε στά σχόλια για να διευκρινίζονται για τους τυχόν πιό άσχετους που έχουν άγνοια και την καλή προαίρεση για πληροφορία Δυστυχώς αυτή την άγνοια εκμεταλλεύοντοι οι επίσκοποι εν προκειμένω ο πολύς Γόρτυνος !

Στον προφορικό λόγο πολλοί χρησιμοποίησαν την λέξη εκκλησία για τους αιρετικούς κυρίως τους παπικούς -όπως Τρεμπέλας ,άγιος Νεκτάριος κ.τ.λ. --τελείως συμβατικά μέ κοινωνιολογικά κριτήρια Ορθότερα θά μπορούσαμε να πούμε οτι είναι ένας εκκλησιόμορφος οργανισμός , που έχει τά κοινωνιολογικα χαρακτηριστικά της εκκλησίας Τώρα άν συμβατικά χρησιμοποιήθηκε έστω από επιφανείς θεολόγους και εκκλησιαστικές προσωπικότητες αυτός δέν είναι λόγος η παραδρομή του λόγου ,η λεκτικη αστοχια ,επειδή δέν επινοήθηκε ένας νεολογισμός να εκφράσει όλα τά παραπάνω που περιφραστικώς είπαμε ,για να γίνει ένα κεκτημένο συνοδικά κατοχυρωμένο Απορούμε πώς λέγονται αυτά τά αυτονόητα πράγματα από χείλη επισκόπων και μάλιστα από τον Γόρτυνος ,πανεπιστημιακού θεολόγου Απορούμε ! Λίγη ντροπή σεβαστμιώτατε για την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα !

Ανώνυμος είπε...

Πολύ "φθηνή" η επιχειρηματολογία των 9:29 και 10:32 (πιθανώς να είναι το ίδιο πρόσωπο).

Ανώνυμος είπε...

Προς Steve
1 Ιανουαρίου 2017 - 11:05 μ.μ.

Όντως είναι απίστευτο αυτό που έγινε χθες στην Δοξολογία!

Ανώνυμος είπε...

όπως υπενόησε και η Φαίη παραπάνω, σε ένα επίσημο κείμενο δεν υπάρχουν διπλές αναγνώσεις.
Γιατι μπορεί να δίδονται εκ των υστέρων "ξεγυρισμένες" διευκρινίσεις οπως του Σεβ. που προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά υπάρχει και η altera pars δηλαδή οι περι ων ο λόγος ιστορικές ...εκκλησίες που θα κρατήσουν οτι τους συμφερει από τη σύνοδο, δηλ. την αναγνώριση !
και θα πάνε περίπατο οι διευκρινίσεις..
απλό είναι

Ανώνυμος είπε...

Άποδείχθηκε πανηγυρικά πως δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε με πρόσωπα αλλά με τη διαχρονική διδασκαλία των πατέρων και των αγίων.

Ανώνυμος είπε...

2 Ιανουαρίου 2017 - 1:32 μ.μ.

Το γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν διπλές αναγνώσεις γι΄αυτό έγραψαν την διφορούμενη έκφραση "ιστορική ονομασία". Εξάλλου ο Φειδάς μίλησε ανοιχτά και είπε ότι τις θεωρούν εκκλησίες.Τι έτι χρειαν έχομεν μαρτύρων;; Mην επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια!

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ είπε...

Σεβασμιε γεροντα την ευχήν σου.Παρα πολλα από αυτά που αναφέρεται ή προσευχή ή μετάνοια ή συγχώρηση και ή μη ενασχόληση συνεχώς με τα δογματικά δεν είναι και ότι καλλίτερο.Παρ όλα αυτά σύμφωνω με τους προσχολιασαντας διότι ως φαίνεται οι επίσκοποι δεν έχουν αντιληφθεί την γνώμη και την στάση του λαού απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται.Σας πληροφορίες ο απλός πιστός είναι πολύ πιο σκληρός από τους ήδη σχολιαστές.Μην υποτιματε τους απλούς πιστούς γιατί ή ορθοδοξία δεν είναι ιδιοκτησία των επισκόπων ούτε αγοράζεται,ουτε πωλείται ούτε μεταβιβάζεται αλλά βιώνεται γιατί είναι εξ αποκαλύψεως αλήθεια και μη λησμονείται ότι ΚΥΡΙΟΣ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΠΤΕΙ.δεν βλέπετε,δεν αντιλαμβάνεσε ότι τι άλλο είναι ο Απόστολος των εθνών (εάν μη ελθη ή αποστασία πρώτον.....) όταν διαβάζει το βιβλίο του ΣΑΜΠΕΖΥ!!!!!ότι προσπαθούν μαζί με τους καθολικους να βρουν την αλήθεια????ΗΜΑΡΤΟΝ ΚΥΡΙΕ μήπως δεν είπε ότι ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ εχετα χάσει τελείως τον νου σας.Σεβασμιε Γέροντα ευλοβουμαι την ιερωσύνη σου εκ καρδίας αλλά δεν φαντάζεσαι τι είναι έτοιμος ο ορθόδοξος να κάνει.Οσο δε αφορά αυτό που συνεχώς οι επισκοποι τελευταία λέτε για την θεολογική κατάρτιση και όλα τα συναφή που νοησιαρχες μελετω ως απλός πιστος τα τελευταί 25 χρόνια την βιβλον των βιβλίων και μου έμειναν τρία πράγματα.1) αγαπά τον Κύριον και Θεόν σου εξ όλης της καρδιάς σου.....2)η και προσεύχεσαι θεολόγος ει ή και θεολόγος ει προσεύχεσαι και 3)Κύριε ΙΗΣΟΥ Χριστε ελέησον με..M AΓΑΠΗ ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Ή ΑΛΉΘΕΙΑ πλ

Ανώνυμος είπε...

Κύριε John Papadopoulos , κατ'αρχήν και πρωτίστως Χρονια πολλά και ευλογημένα !
Διάβασα με προσοχή τους προβληματισμούς σας και έχετε δίκιο σε όλα Κανείς δεν έχει απόλυτο δίκιο και κανείς δεν έχει απόλυτο άδικο Σε μία αυθόρμητη και επείγουσα προσπάθεια να στηρίξει κανείς τά νοητά τείχη όταν ακούς τον τριγμό τους , ο καθείς συμμετέχει με έναν εξοπλισμό εκ των ενόντων ,ο ένας προσφέρει μπετόν αρμέ ,ο άλλος πέτρες ,ο άλλος τσιμέντο ,ο άλλος απλώς χώμα και λίγο σάλιο για να κολλήσει και να κλείσει κάποια τρύπα Είναι κρίμα ότι αυτοί που διαθέτουν την μπετονιέρα την εκμισθώνουν στον εχθρό για ένα μεροκάματο σαν μεροκαματιάρηδες Σε έναν αγώνα όλα είναι επικίνδυνα Το γεφύρι της Άρτας διψά για αίμα ,έτσι για να στοιχειωθεί και να ακούς την μυστηριώδη και απόκοσμη φωνή του Ας μην είμαστε τόσο πολύ ορθολογιστές ,ο άνθρωπος έχει ανάγκη το θρύλο ,το μυστήριο ,τις νεράιδες που ζουν κοντά στα ποτάμια και δόξα τω Θεώ κάποιοι φροντίζουν σε κάθε εποχή σε κάθε γενιά να μετουσιώνουν την αηδή πραγματικοτητα σε θρυλο εξαγιασμένο για να έχουν να λενε παραμύθια στα παιδιά Έχετε δικιο ότι μπορεί να συμβεί ετούτο , μπορεί να συμβεί το άλλο , μπορεί όμως να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά ,όχι ως μία τυχαία πιθανότητα ,αλλά ως μία βεβαιότητα που στηρίζεται στις εγγυήσεις της εκκλησιαστικής παραδόσεως Το ότι μπορεί να υπαρχουν ψεγάδια και στραβοτιμονιές σε κάθε αγώνα μέσα στο πλαίσιο της ανθρώπινης αδυναμίας δεν είναι λόγος να μην βγει κανείς στον αγώνα και να μένει με έναν μόνιμο προβληματισμό Αυτό είναι το χειρότερο κακό που μπορεί να συμβεί Λέτε ο Θεός που αγαπά τόσο πολύ τους αιρετικούς , να μην έχει λίγη αγάπη και για τους ορθοδόξους σε όποια απόχρωση και αν τους κατατάσσετε και να μην συγχωρήσει τελικά και τις ανθρώπινες αδυναμίες και αναπόφευκτες αστοχίες ; Προσωπικώς το ελπίζω ! Τωρα για να μεταναστεύσουμε όλοι στην Βουλγαρία τι να πω ! Ό,τι φαεινότερο έχω ακούσει ! Το κερασάκι στην τούρτα των ανθελλήνων οικουμενιστών που στηρίζουν την μεταναστευτική πολιτική των άθεων και ανθελλήνων πολιτικών, ένα συνάφι όλοι τους ,για τον παράνομο εποικισμό της Ελλάδος ! Τι να σου πώ φιλόθεέ μου ! Σε κάθε περίπτωση σέβομαι τις προσωπικές σας τραυματικές εμπειρίες !

Ανώνυμος είπε...

Ο σεβασμιώτατος παραχωρεί το προτέρημα των γραπτών και συνοδικά κατοχυρωμένων στους οικουμενιστάς και κρατά τά πτερόεντα έπη και τις ΄΄εξηγήσεις ΄΄ σε μία παρασκηνιακή διαπραγμάτευση Λογαριάζουν δηλαδή ο ίδιος και οι συνεπίσκοποί του να αφήσουν στην εκκλησία κληρονομιά τόν κοπανιστό αέρα !
Ανώνυμος είπε...

Τους δειλούς δεν τους έπαιρναν καθόλου στή μάχη ,γιατί μόνο ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσουν !

Ανώνυμος είπε...

Όσο περνούν οι ώρες και πληθαίνουν τα σχόλια, τόσο βλέπω πόσο δίκιο είχε ο Γόρτυνος γι' αυτά που έγραψε!...

Τελικώς, δεν υπάρχει καμία λογική στον φανατισμένο άνθρωπο.

Δεν μου λέτε, καλοί μου:
- Είπε ο Γόρτυνος υπέρ του Οικουμενισμού; Ασφαλώς όχι.
- Είπε ο Γόρτυνος υπέρ του Πάπα; Ασφαλώς όχι.
- Είπε ο Γόρτυνος υπέρ των αποφάσεων της Συνόδου του Κολυμπαρίου; Ασφαλώς όχι.

Τί επιτέλους είπε αυτός ο άνθρωπος και είστε όλοι εναντίον του;

Είπε:

(α) Εναντίον του να ασχολούνται κάποιοι μονομερώς με τα δογματικά μή προσέχοντας τα πνευματικά. Λάθος ήταν αυτό; Αυτό φαίνεται ότι εξαγρίωσε τον π. Νικόλαο Μανώλη (γιατί άραγε;;;) και αντί να κοιτάξει να διαλευκάνει τις διαθέσεις του Μητροπολίτου, ως όφειλε για το υποτιθέμενο λάθος του (ας τον ερωτούσε προσωπικά, αν σκανδαλίστηκε σε κάτι, δεν είναι και τόσο απόμακρος ο Σεβασμιώτατος - εγώ αυτό θα έκανα και κάθε λογικός άνθρωπος), αυτός άρχισε να αναρτά στο ιστολόγιό του δημοσιεύματα εναντίον του. Τί δείχνει η συμπεριφορά του; Σωστό πνευματικό άνθρωπο; Μήπως το καβαλήσαμε λίγο το καλάμι;

(β) Ο Γόρτυνος είπα πάλι εναντίον της Αποτείχισης. Από ό,τι κατάλαβα κάποιοι είναι αποφασισμένοι να προβούν σε τέτοιες κινήσεις. Και ερωτώ: Αν η Εκκλησία είναι το τείχος, εσύ έξω από το τείχος θα σωθείς; Αν η Εκκλησία είναι το πλοίο, το οποίο κυβερνά ο Χριστός, όπως μας το υποσχέθηκε, εσύ θα σωθείς... κολυμπώντας; Ή όλοι οι Επίσκοποι έπεσαν σε λάθος και κάποιοι "φωτισμένοι" (2 ή 3) θα βγουν από την Εκκλησία δήθεν για να δείξουν σ' όλους τους υπολοίπους το φως το αληθινόν; Ποιός πιστεύει αυτές τις ανοησίες; Μόνο κάτι φανατισμένοι οπαδοί που έχουν θεοποιήσει τους γέροντές τους! Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βγαίνω από την Εκκλησία σημαίνει πρακτικά ότι εξισώνομαι με τους αιρετικούς που είναι και αυτοί έξω από την Εκκλησία! Σημασία έχει να είμαι μέσα στην Εκκλησία καί όχι έξω από αυτήν, γιατί η Εκκλησία είναι η Κιβωτός της Σωτηρίας! Και τόσοι άλλοι ορθόδοξοι που δεν θα σας ακολουθήσουν; Τί θα γίνει με αυτούς; Θα πρέπει να ακολουθήσουν εσάς για να σωθούν; Και γιατί να εμπιστευθούν εσάς; Ή κάθε ένας που θα νομίζει ότι η Εκκλησία έχει πάρει λάθος δρόμο θα "αποτειχίζεται" όποτε νομίζει και θα κάνει δική του "Εκκλησία"; Ποιά από όλες αυτές τις "Εκκλησίες" μετά θα είναι η σωστή; Να λοιπόν, που αυτά που κατηγορείτε, κινδυνεύετε να τα λουστείτε πλήρως!

(γ) Τί άλλο είπε ο Γόρτυνος που σας ενόχλησε; Είπε ότι οι Αρχιερείς είπαν ότι δεν εννοούσαν τον όρο "Εκκλησία" κυριολεκτικώς. Μάλιστα. Κι όπως πολύ σωστά παρατήρησαν κάποιοι σχολιαστές αυτό το λέγουν προφορικά, αλλά σημασία έχει το γραπτό κείμενο. Βεβαίως! Σωστό! Αλλά για πείτε μου, αυτό δεν δείχνει πραγματικά ότι η προαίρεση των Αρχιερέων μας είναι σωστή και ότι δεν κηρύττουν αίρεση "γυμνή τη κεφαλή", όπως θέλουν κάποιοι να υποστηρίζουν; Κατά τα άλλα ο Σεβασμιώτατος Γόρτυνος έχει πεί σε παλαιότερα κείμενα, αλλά καί σε αυτό (Δεν το αναίρεσε πουθενά στο παρόν κείμενο, αν έχουμε πάει στο Δημοτικό σχολείο και γνωρίζουμε ανάγνωση!), ότι δεν συμφωνεί με τα αποφασισθέντα στό Κολυμπάρι σε ορισμένα σημεία τους.

Λοιπόν, προς τί τόσος θόρυβος; Θέλετε να κάνετε Αποτείχιση. Προχωρήστε ακάθεκτοι. Ένα ακόμη παλαιοημερολογητικό σχίσμα! Τήν Χάρη του Θεού όμως θα την χάσετε, γιατί δεν πηγαίνετε με νόμιμο τρόπο, σύμφωνο με τους Κανόνες της Εκκλησίας που τόσο επικαλείστε.

Εν ολίγοις, ας προσέξουν μερικοί γιατί είναι μάλλον αρχομανείς, παρά φιλόθεοι!

Ανώνυμος είπε...

Όλοι μπορεί νάχουν κάποιο δίκηο σ' αυτά που λένε, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι εκφράζουν την Αλήθεια. Διότι ακόμη και η μισή αλήθεια, λένε οι Πατέρες δεν είναι αλήθεια, πόσω μάλλον ένα μικρό τμήμα της. Ο Γόρτυνος γνωρίζει την Αλήθεια αλλά υπάρχουν πολλές αποδείξεις που βεβαιώνουν ότι δεν έχει τό θάρρος που απαιτείται για να θεωρηθεί Ομολογητής. Δυστυχώς έχει δειλία και αυτό είναι ότι χειρότερο για έναν Ποιμένα στην εποχή μας. Το μεγαλύτερο όμως κακό είναι ότι δεν έχει ούτε σύνεση ὠστε να μη εκτίθεται λόγω της μεγάλης διαφοράς λόγων και συνεπείας ώστε τελικώς αποδεικνύεται αμετροεπής καί παλινδρομών στην πρώτη δυσκολία. Καμμία αντίρρηση στό κήρυγμά του περί ταπεινώσεως καί προσοχής και μετανοίας και πνευματικότητος. Αλλά ακριβώς ο διαχωρισμός αυτών από την οφειλομένη προάσπιση και ομολογία της Πίστεως είναι κήρυγμα αλλότριο της Ορθοδοξίας και της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι λένε ότι όταν οι καιροί το απαιτούν, δηλαδή όταν είμαστε όπως τώρα σε καιρό αιρέσεως που απειλεί την Εκκλησία και την Ορθοδοξία, κι εμεις δεν ανταποκρινόμαστε στο καθήκον μας τότε άθελά μας περνάμε στό στρατόπεδο των πολεμίων γιατί εν καιρω κινδυνευούσης Πίστεως και η σιωπή και η ανοχή είναι συνενοχή και προδοσία. Η ληστρική σύναξη της Κρήτης δεν έχει ένα λάθος αλλά πάρα πολλά. Είναι εξ συλλήψεως κακόδοξη γιατί αποτελεί όραμα του μασώνου και πανθρησκειαστοῦ Αθηναγόρου. Ο Γόρτυνος όμως φοβᾶμαι ότι παρά το απολογητικό του ύφος ἀπό φόβο για τις επικρίσεις επειδή του χαλούν το δήθεν ομολογιακό του προφίλ (θέλει νάναι καί υποτακτικός των οικουμενιστών και ομολογητής έναντι των πιστών, δηλαδή νάχει τά δύο του πόδια σε δύο βάρκες, όπερ αδύνατον) κάνει κάτι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ και τολμώ να πώ ΑΝΕΝΤΙΜΟ για έναν ορθόδοξο Ιεράρχη: προσπαθεί να αμνηστεύσει στις συνειδήσεις των πιστών ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους συναδέλφους του συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι συνειδητοί οικουμενιστές για να μη πώ κάτι χειρότερο. Συγκεκριμένα προσπαθεί να πείσει για την ορθοδοξία αρχιερέων όπως π. χ. ο Μεσσηνίας και ο Δημητριάδος, οι οποίοι αβίαστα οι άνθρωποι και προς τιμήν τους από πλευράς ειλικρινείας δεν κρύβουν ότι είναι οικουμενιστές και ότι θεωρούν ότι οι Παπικοί έχουν μυστήρια και χάρη! Αυτό λοιπόν που επιχειρεί ο Γόρτυνος είναι εξοργιστικό καθώς και το ότι όπως ομολογεί είναι ἄσχετος με την Θεολογία αφού θεωρεί την Κανονική Αποτείχιση βάσει των Ιερών Κανόνων ως δήθεν αντικανονική καί αντορθόδοξη ενέργεια, δηλαδή αντιτίθεται στόν Μέγα Ἁγιο Φώτιο και πλήθος Αγίων Πατέρων αλλά και ολόκληρη την διδασκαλία της Εκκλησίας από τις Γραφές μέχρι τις Οικουμενικές Συνόδους που προτρέπουν και παραινούν να φεύγουμε από τους αιρετικούς και όσους κοινωνούν μαζί τους όπως φεύγει κανείς από φίδια φαρμακερά. Τέλος, ο Γόρτυνος έτσι βγάζει λάδι και τον δεδηλωμένο οικουμενιστή Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος είπε στην καταληκτήρια επιφώνησή του στη σύναξη της Κρήτης ότι οι αιρετικοί είναι Εκκλησία και για να μην αφήσει καμμία αμφιβολία ονόμασε τους αιρετικούς Παπικούς και Προτεστάντες ως εργάτες του Αμπελώνος του Κυρίου!!! Δείτε το σχετικό βίντεο και πιστέψτε στ΄ αυτία σας και όχι σε μένα. Ο Κύριός μας μας κάλεσε να μετανοούμε αλλά και να τον ομολογούμε και για το τελευταίο είπε ότι όποιος δεν το κάνει θα τον αρνηθεί Εκείνος κατά τη φοβερή εκείνη ημέρα της Κρίσεως. Τα άλλα είναι της ανοίας και της δειλίας ρήματα. Ο τόπος δε που έχει ετοιμαστεί για τους δειλούς λέει στην Αποκάλυψη θα είναι στη λίμνη την καιομένη μέ θειάφι καί φωτιά! Αυτά να αναλογισθεί ο Γόρτυνος και όλοι μας και όχι πως θα είναι αρεστός στον κόσμο της αποστασίας!

Ανώνυμος είπε...

2 Ιανουαρίου 2017 - 3:40 μ.μ

Α) Δηλαδη ο σεβασμιώτατος μας λέει ότι ασχολούμενος κανείς με΄ τα δογματικά εγκαταλείπει τα πνευματικά ; Λέγονται αυτά τά πραγματα από τα χείλη ενός υποτίθεται αγωνιστού επισκόπου στην σημερινή συγκυρία που πλήττεται η ορθόδοξη δογματική διδασκαλία και εκκλησιολογία και αυτό έχει γίνει μία δεύτερη αίρεση δηλαδή το να αποσυνδέεται η πνευματική ζωή από το δόγμα ; Όταν θα πρέπει να γίνει προσπάθεια διαμόρφωσης και τόνωσης μιάς δογματικής συνείδησης στο λαό που κάποιος παραπάνω σχολιαστής ονόμασε ΄΄χύδην όχλο ΄΄ και δικαιολογημένα λόγω της αγνοίας του και της αδιαφορίας του ; Ολη αυτή η κουβέντα περί προσευχής και πνευματικής ζωής είναι μία ανοησία ,για να μην πώ χυδαία και προσβλητική όταν υποδεικνύεις σε ανθρώπους που δεν γνωρίζεις και δεν γνωρίζεις το εσωτερικό ταμιείον της ψυχής πράγματα αυτονόητα Δηλαδη όσοι δεν ασχολούνται με τά δογματικά ασχολούνται με τά πνευματικά ;

Β) Ναι ! σας το λέμε ευθαρσώς ότι η Ιερά Σύνοδος την εκκλησίας της Ελλάδος είναι οικουμενιστική -- εκτός ολίγων εξαιρέσεων που το έχουν αποδείξει ,αλλα επειδή είναι λίγοι δεν επηρεάζουν την πλειοψηφία -- εφ’όσον επικυρώνουν ή ανάποδα δεν αναιρούν ,δεν αμφισβητούν μία σύνοδο οικουμενιστική Περιμένουμε χρόνια τώρα οι επίσκοποι να λύσουν την σιωπή τους ,να τιμωρήσουν ,να περιθωριοποιήσουν να καταδικασουν τους καραμπινάτους οικουμενιστικάς επισκόπους Αντί αυτού βλέπουμε αυτοί να επιβραβεύονται ,να προάγονται σε επιτελικές θέσεις να εκπροσωπουν την καθ’όλη εκκλησία Ποιος ασχολήθηκε με την αιρετικη ακαδημία του Βόλου ; Οι οικουμενιστές επίσκοποι αλωνίζουν διοργανώνουν συνέδρια ,ποικιλοτρόπως και οικουμενιστικώς δραστηριοποιούνται Σαν επιστέγασμα όλων αυτών επικυρώνουν την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου Κάποιοι μας λένε μάλλον για ανέκδοτο ότι εννοούν άλλα ! Και ο Πόντιος Πιλάτος είπε πολύ καλά πράγματα Μήπως άλλα είπε ,άλλα εννοούσε και στο τέλος άλλα έγιναν ; Σε τελευταία ανάλυση εκκλησία δεν είναι ο Γόρτυνος και οι συνεπίσκοποί του Εδώ δεν μπορούμε να αναλύσουμε τι είναι εκκλησία αν και θεωρώ ότι το γνωρίζετε Θα αφήσουμε τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο και θα μαντρωθούμε σε μία επισκοποκρατία που χορηγεί συγχωροχάρτια και σωτηρία και απειλεί ιεροεξεταστικώς με την στέρηση της σωτηρίας ; Κανείς δεν καλείται να εμπιστευθεί τον δείνα ,αλλά τον Χριστό που οι οικουμενιστές υβρίζουν και βλασφημούν Οι επίσκοποι και δυστυχώς και ο Γόρτυνος μας λένε ότι είναι ΄΄εις θέσιν και τύπον Χριστού ΄΄ Είναι τόσο σίγουροι γι’αυτό ; Αμφισβητώντας ιεροκανονικές πράξεις της εκκλησίας ,αμφισβητείτε την ίδια την διαχρονική εκκλησία

Γ) Πόσο πιο γυμνή θέλετε να έχουν την κεφαλή τους όταν κατόπιν μιάς ψευδοσυνόδου μας λένε όλα αυτά τά ανέκδοτα που θα έπρεπε ειδικά ο Γόρτυνος να έχει λίγο αυτοσεβασμό προς την ακαδημαϊκη του ιδιότητα και την αρχιερατική του συνείδηση ; Δεν γίνεται καλέ μου άνθρωπε σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής μία Ιερά Σύνοδος που επικυρώνει ή τεχνηέντως με την σιωπή της φέρει το ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή την επικύρωση μιάς ψευδοσυνόδου να σύγκειται από ορθοδόξους επισκόπους Είναι λογικώς άτοπο !

Εν τέλει δέν αντιδικούμε ,αλλα εκφράζουμε την οπτική μας ,μας είναι χρήσιμη και η δική σας !

Ανώνυμος είπε...

Δυό σειρές μόνο στον Ανώνυμο 3:40 μ.μ.
Η αποτείχιση δεν είναι ΕΞΟΔΟΣ απο τα τείχη της Εκκλησίας (αφού την συνιστά Ιερός Κανόνας Συνόδου Οικουμενικού κύρους, ο ΙΕ΄της Αβ Συνόδου), αλλά ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ από τους αιρετίζοντες Επισκόπους και Συνόδους. Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ αυτή είναι Ε Ν Τ Ο Λ Η του Κυρίου σε Π. και Κ. Διαθήκη.
Οπότε το "ας προσέξουν μερικοί γιατί είναι μάλλον αρχομανείς, παρά φιλόθεοι" μάλλον σου ταιριάζει απόλυτα, γιατί δεν έχει -εκκλησιαστικά- ιδέα περί τίνος πρόκειται.

Ανώνυμος είπε...

Τα επιχειρήματα ανεβαίνουν και η αντιπαράθεση κλιμακώνεται.
Υγιές, νομίζω, με τα δεδομένα που έχουμε.

Κάποια σημεία δείχνουν να μοιάζουν με όσα ίσχυαν στην πρώτη Εκκλησία μετά την Ανάσταση του Κυρίου.
Τότε, οι Απόστολοι και οι λοιποί πιστοί εξακολουθούσαν να φοιτοῦν, να συχνάζουν στο Ναό των Ιεροσολύμων. Είχαν λάβει και κατεύθυνση από το Θεό γι αυτό.
Πήγαιναν κανονικά στις τότε ακολουθίες μαζί με τους σταυρωτές του Χριστού! Γιατί;
Γιατί ο Ναός ήταν Ἀγιος και εκεί λατρευόταν ο Θεός!
Αυτό εξακολούθησε μέχρι που τους κυνήγησαν "αποσυναγώγους ποιήσουσιν υμάς" και τότε μόνο σταμάτησαν να πηγαίνουν εκεί και έκαναν δικούς τους ευκτήριους οίκους.

Κάπου εκεί είμαστε και τώρα.

Ανώνυμος είπε...

2η απάντηση από τον 3:40.

Λοιπόν είστε πολύ καλοί στο να αλλοιώνετε τον λόγο των άλλων όταν δεν σας συμφέρει! Είπε ο Σεβασμιώτατος Γόρτυνος ότι το να ασχολείται κανείς με τα δογματικά εγκαταλείπει τα πνευματικά; Εσείς αυτό καταλάβατε; Το ακριβώς αντίθετο είπε: Ότι να ασχολούμαστε μονόπλευρα με τα δογματικά δεν είναι καλό! Πόσο πιό ξεκάθαρα να το πει ο άνθρωπος; Άλλη γλώσσα μιλάμε; Αλλά καταλαβαίνετε ό,τι θέλετε! Αφού και αυτός γράφει ένα σωρό αντιαιρετικά και δογματικά κηρύγματα. Και δεν είναι καθόλου άσχετος στα δογματικά, όπως υπονοήσατε. Απλώς στα δογματικά για να μιλάς και να επιβάλλεσαι με τον λόγον σου (π.χ. άγιος Ναυπάκτου) πρέπει να διαβάζεις συνεχώς και να ξέρεις και πολλές λεπτομέρειες σε πολλά θέματα. Ο Γόρτυνος έχει καταγίνει κυρίως με βιβλικά θέματα ως Παλαιοδιαθηκολόγος. Μάλλον δεν έχουμε καταλάβει τί βάθος έχει η Ορθόδοξη Θεολογία και νομίζουμε ότι είναι το πιπίλισμα μερικών χωρίων και αυτό ήταν όλο.

Και τα περί δειλίας είναι δικές σας υποθέσεις. Αν δηλαδή βγει αύριο και γράψει πάλι κατά του Οικουμενισμού εσείς τί θα πείτε; Ότι άλλαξε πάλι στάση; Μα αυτήν την στάση έχει και τώρα! Βγάλετε επιτέλους την σκέψη σας από τα καλούπια που έχετε χτίσει. Το να είναι κάποιος αντιοικουμενιστής δεν σημαίνει ότι θα ταυτίζετε απόλυτα μαζί σας! Εκτός και έχετε το αλάθητο και δεν το ξέραμε...

Λέτε πάλι ότι προσπαθεί να υπερασπιστεί τους συναδέλφους του. Κατ' αρχήν εδώ δεν πρόκειται για επιχείρηση, αλλά για την Εκκλησία του Χριστού. Οι "συνάδελφοί" του είναι Επίσκοποι χειροτονημένοι μέσα στην Εκκλησία μας. Επομένως ο χαρακτηρισμός είναι τελείως άκυρος. Πιθανώς δεν έχουν όλοι την ίδια γνώμη για το θέμα του Κολυμπαρίου. Πιθανώς κάποιοι να έχουν και λανθασμένη άποψη. Ποιά θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντί τους; Αρχίζουμε και γιουχάρουμε; Πρώτα δεν πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να προσπαθήσουμε να διαλεχθούμε επί του θέματος; Πολλοί άνθρωποι μπορεί σε κάποια περίοδο της ζωής τους να πέσουν σε κάποιο σφάλμα, σε κάποια εσφαλμένη τοποθέτηση, αλλά μετά αυτό να το διορθώσουν. Ούτε πάλι όσοι δεν ομιλούν είναι κατ' ανάγκην προδότες. Μπορεί απλώς να θεωρούν ότι δεν πρέπει να μιλήσουν ακόμη. Δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν, επειδή εσείς έχετε άλλη γνώμη; Θα σας ρωτήσουν;

Τέλος, ένας τελευταίος σχολιαστής είπε ότι δεν ξέρω τί είναι η Αποτείχιση και ότι αυτή είναι η Απομάκρυνση από τούς αιρετίζοντες. Μάλιστα, αυτό που είπατε είναι η αποτείχιση, αλλά από ό,τι φαίνεται όσοι χρησιμοποιούν τον όρο τον χρησιμοποιούν με τον τρόπο που εγώ το είπα. Αποκόπτονται δηλαδή τελικώς από την Εκκλησία και βγαίνουν έξω από αυτήν (π.χ. οι Παλαιοημερολογίτες). Και αυτό είναι τελικώς το πρόβλημα. Ότι αν συνεχίσετε έτσι ευκαίρως ακαίρως ο καθένας να αποτειχίζεται θα γίνει όχι καλό αλλά ζημιά στην Εκκλησία. Και ποιός είναι, παρακαλώ, ο αιρετίζων αυτήν την στιγμή στην Ελλαδική Εκκλησία, μη υπαρχούσης αποφάσεως περί της Συνόδου του Κολυμπαρίου; Αφού το θέμα συζητείται πρέπει τουλάχιστον ακόμη να περιμένετε. Δεν δικαιούστε από κανονικής πλευράς για καμία τέτοια κίνηση. Αλλά περιμένετε κιόλας να δείτε τί θα ειπωθεί κατά την συζήτηση αυτή. Ας μήν προτρέχουμε. Εγώ δεν το πιστεύω ότι τόσοι Αρχιερείς είναι όλοι λάθος. Θα έλεγα το αντίθετο ότι υπάρχουν πολλοί σωστοί.

Εν ολίγοις τώρα θέλει προσεκτικά βήματα. Αν θέλετε καταλάβετέ το. Και σταματήστε να θεωρείτε όλους τους άλλους εκτός από εσάς προδότες. Η Εκκλησία είναι πολύ εύκολο να σχιστεί και πολύ δύσκολο να επανενωθεί. Ας μας διδάξει τουλάχιστον το Παλαιοημερολογιτικό σχίσμα.

Ανώνυμος είπε...

Όπως η Πολιτεία, έτσι και η Εκκλησία στρώνει το χαλί για τον Αντίχριστο.
Όπως μετατράπηκε το «ΟΧΙ» του δημοψηφίσματος σε «ΝΑΙ» χωρίς την έγκριση του λαού, έτσι αλλοιώθηκε και η απόφαση της Ιεραρχίας του περασμένου Μαΐου χωρίς την έγκρισή της.
Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα λέγοντας ότι «δέχθηκαν πιέσεις».

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ !

Ανώνυμος είπε...

«η έκκαυσις του φανατισμού του όχλου είναι αναγκαία προς δημιουργίαν και διατήρησιν σχισμάτων και είνε αδύνατον έπειτα να επιβάλωμεν τάξιν». (Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Φαίη είπε...

αδελφέ ανώνυμε 2 Ιανουαρίου 2017 - 7:49 μ.μ.

«Αν δηλαδή βγει αύριο και γράψει πάλι κατά του Οικουμενισμού εσείς τί θα πείτε; Ότι άλλαξε πάλι στάση; Μα αυτήν την στάση έχει και τώρα! Βγάλετε επιτέλους την σκέψη σας από τα καλούπια που έχετε χτίσει. Το να είναι κάποιος αντιοικουμενιστής δεν σημαίνει ότι θα ταυτίζετε απόλυτα μαζί σας! Εκτός και έχετε το αλάθητο και δεν το ξέραμε...»

Δεν είναι θέμα ταύτισης με την δική μας άποψη. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει δική μας άποψη. Υπάρχουν οι Κανόνες της Εκκλησίας και οι Πατέρες που εκφράζουν τη ζώσα δογματική συνείδηση του πιστού λαού. Η λεγόμενη 'αγία και μεγάλη σύνοδος' του Κολυμπαρίου είναι αντορθόδοξη, αντισυνοδική, ληστρική, κατοχύρωσε τις αιρέσεις ως «εκκλησίες» πρώτη φορά στα χρονικά της Εκκλησίας, εισαγάγει την παναίρεση του οικουμενισμού στη ζωή της Εκκλησίας, δεν είναι ούτε 'αγία', ούτε 'μεγάλη', ούτε 'σύνοδος' και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ. Όλα τα άλλα είναι οδοντόκρεμες για να περνάει η ώρα μας.

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ Ιερεμίας είναι ένας ήπιος άνθρωπος, δείχνει λεπτός και ευαίσθητος χαρακτήρας, εμένα με απογοήτευσε, δεν το περίμενα, δεν το ήθελα να γίνει από αυτόν, στενοχωριέμαι αλλά δυστυχώς 'τα μάζεψε'.

όσο για το ....
«Και ποιός είναι, παρακαλώ, ο αιρετίζων αυτήν την στιγμή στην Ελλαδική Εκκλησία, μη υπαρχούσης αποφάσεως περί της Συνόδου του Κολυμπαρίου; Αφού το θέμα συζητείται πρέπει τουλάχιστον ακόμη να περιμένετε.»
Αδελφέ με το συμπάθειο, ΞΥΠΝΑ ΑΔΕΛΡΦΕ.

Ανώνυμος είπε...

Θερμά συγχαρητήρια στον ανώνυμο 11:10 π.μ. 2/1!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

΄΄ Και ποιός είναι, παρακαλώ, ο αιρετίζων αυτήν την στιγμή στην Ελλαδική Εκκλησία, μη υπαρχούσης αποφάσεως περί της Συνόδου του Κολυμπαρίου; Αφού το θέμα συζητείται πρέπει τουλάχιστον ακόμη να περιμένετε.΄΄

Ποιόν εμπαίζετε ανώνυμε 7.49 ; Συνεδρίασαν για να πάρουν αποφάσεις και αποφάσεις δέν πήραν ,παρά το παρέπεμψαν το θέμα στίς καλένδες και σέ επιτροπές ; Συγχρόνως όμως σύμφωνα μέ τις προτάσεις του Σερρών θα αρχίσουν να προωθούν τις αποφάσεις του Κολυμπαρίου στό λαό και οι επίσκοποι άρχισαν να αναφέρονται σέ ΄΄χριστιανικές εκκλησίες ΄΄ ; Διαρρέουν βέβαια και οι δικαιολογίες οτι δέν εννοούν αυτό ,αλλά το άλλο και ο Θεσσαλονίκης είπε ΄΄με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα ΄΄; Γιατί δεν δίνουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων για να μάθουμε τί έγινε και ποιός είπε τί ;

Ανώνυμος είπε...

Προς τον Ανώνυμο 2 Ιανουαρίου 2017 - 3:40 μ.μ.

Λέτε: «(β) … Ή όλοι οι Επίσκοποι έπεσαν σε λάθος και κάποιοι "φωτισμένοι" (2 ή 3) θα βγουν από την Εκκλησία δήθεν για να δείξουν σ' όλους τους υπολοίπους το φως το αληθινόν; Ποιός πιστεύει αυτές τις ανοησίες;»

Παρακαλώ να διευκρινίσετε τι εννοείτε. Ήταν ανόητος ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός κ.λπ.; Σας υπενθυμίζω ότι ο Σεβασμιώτατος προτρέπει τους πιστούς να διαβάζουν το βιβλίο «Τα Δύο Άκρα» του μακαριστού π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου όπου αναφέρεται ότι απομακρυνόμαστε από την Εκκλησία όταν Αυτή έχει πέσει σε αίρεση.

Επίσης λέτε: «(γ) … Είπε ότι οι Αρχιερείς είπαν ότι δεν εννοούσαν τον όρο "Εκκλησία" κυριολεκτικώς. … αυτό δεν δείχνει πραγματικά ότι η προαίρεση των Αρχιερέων μας είναι σωστή και ότι δεν κηρύττουν αίρεση "γυμνή τη κεφαλή", όπως θέλουν κάποιοι να υποστηρίζουν;»

Όχι αγαπητέ, αυτό είναι προς αποπροσανατολισμό και παραπλάνηση των Ιεραρχών και των πιστών (δεν εννοώ ότι ο Σεβασμιώτατος ή εσείς έχετε αυτή την πρόθεση, άλλοι έχουν). Διότι κοιτάξτε τι λέγει το παναιρετικό κείμενο που υπέγραψαν:

«6. Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ. Παρά ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ἀλλά πιστεύει ὅτι αἱ πρός ταύτας σχέσεις αὐτῆς πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας καί ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ.»

Άρα κήρυξαν γυμνή τη κεφαλή αίρεση και ΜΟΝΟ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ!

maria.p. είπε...

Ακόμα και αν απορριφθεί η ψευδο-σύνοδος ο οικουμενισμός έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μάλιστα στη βάση.Κυρίως στους Ορθόδοξους της Δύσης, αλλά και των ανατολικών Ορθόδοξων κρατών.
Μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες.Το λέω κυρίως για τον σχολιαστή που είπε:" Και ποιός είναι, παρακαλώ, ο αιρετίζων αυτήν την στιγμή στην Ελλαδική Εκκλησία, μη υπαρχούσης αποφάσεως περί της Συνόδου του Κολυμπαρίου; Αφού το θέμα συζητείται πρέπει τουλάχιστον ακόμη να περιμένετε."
Έχουμε επικεντρωθεί μόνο στο θέμα της αποδοχής της "ιστορικής ονομασίας", ενώ τα πράγματα είναι ήδη πολύ βαθύτερα και προχωρημένα. Γι αυτό και δεν υπάρχει ουσιαστικός και πειστικός αντίλογος. Eνώ ουσιαστικά όλοι είμαστε ενάντια στον οικουμενισμό, υπάρχουν διαμάχες για την σημασία της λέξης "εκκλησία" και πως την εννοεί καθένας.Κοινώς κατάφεραν να μας βάλουν στο τρυπάκι να παίζουμε με τις λέξεις.
Ο Β. Φειδάς είπε ξεκάθαρα κάποια (εξωφρενικά) πράγματα.Διαβάστε τα.Θεωρούν απροκάλυπτα τον παπισμό εκκλησία.Οι επίσκοποι της διασποράς είπαν ότι είναι αδύνατον να επιστρέψουν στις επισκοπές τους χωρίς την αναγνώριση εκκλησιαστικότητας στους ετερόδοξους αφού το 92% των γάμων στο εξωτερικό είναι μικτοί!
Επίσης είπε ότι το τελικό κείμενο για τις σχέσεις Ορθοδοξίας με τον "λοιπόν χριστιανικό κόσμο" είναι συγχώνευση δύο διαφορετικών κειμένων (ενός κειμένου για διμερείς διαλόγους, προφανώς εννοεί με τους παπικούς, και ενός άλλου για πολυμερείς διαλόγους το οποίο περιλαμβάνει και τον προτεσταντισμό), και γι΄αυτό "δεν είναι όπως πρέπει" και δέχεται τόσες επικρίσεις.
Διαχωρίζει λοιπόν τους παπικούς τους οποίους θεωρεί σαφώς Εκκλησία.
Ο μ.Ναυπάκτου επίσης μας αποκάλυψε ότι θα εκπλαγούμε όταν δούμε τα πρακτικά της συνόδου, στα οποία καταγράφεται η αντίδραση κυρίως των Φαναριωτών σε όσους αμφισβητούσαν την ύπαρξη εκκλησιαστικότητας στους ετερόδοξους/αιρετικούς.

Η επιδίωξη λοιπόν ήταν να καταγραφούν ξεκάθαρα ως εκκλησίες, ισότιμες της Μίας Αγίας Εκκλησίας. Όπως ακριβώς έχει ήδη γίνει αποδεκτή η νέα εκκλησιολογία, και το βάπτισμα των αιρετικών σε υπογεγραμμένα κείμενα: το 1991 στο Μπαλαμάντ, το 1993 στο Σαμπεζύ που αναγνώρισαν την αίρεση των Μονοφυσιτών ως αδελφή και «ορθόδοξη εκκλησία» το 2006 στο Πόρτο Αλέγκρε που αναγνώρισαν όλες τις χριστιανικές αιρέσεις ως εκκλησίες, καθοδηγούμενες από το Άγιο Πνεύμα και το 2007 στην Ραβέννα που υπέγραψαν την θεωρία των κλάδων"
Θεωρούν δηλαδή ότι ακόμα και αυτή η διπλωματική και διφορούμενη έκφραση αποδοχής της "ιστορικής ονομασίας" ήταν υποχώρηση δική τους.[Γενικά όλο το θέμα της συνόδου είναι σκοτεινό, από την άρνηση συμμετοχών μέχρι την εξωφρενική υποκατάσταση υπογραφών..].
Χθες στην Μητρόπολη υπήρχαν Παπικοί Μονοφυσίτες ακόμα και Εβραίοι!
Δεν νομίζω ότι είναι ευχάριστο να διαμαρτυρόμαστε για τα λόγια ενός επισκόπου που μέχρι τώρα έδειχνε αντίθετος με όσα συνέβαιναν, ούτε είναι το πρόβλημα λίγη επιπλέον υπομονή, όπως λέει ο σχολιαστής 7.49, εξάλλου αυτά τα γεγονότα έχουν διάρκεια σχεδόν ενός αιώνα, αλλά όπως βλέπετε πηγαίνουμε απ΄το κακό στο χειρότερο.

maria.p. είπε...

Ο δημοσιογράφος-θεολόγος Δ.Μακρής γράφει:

Μάταια ἐνσυνείδητοι Ἱεράρχες μετρημένοι στή χούφτα τοῦ ἑνός χεριοῦ προσπαθοῦσαν νά πείσουν τούς ὑπολοίπους ὅτι στά θέματα πίστεως δέν χωροῦν συμβιβασμοί, ἰδιοτέλειες καί κουτοπονηριές.
Οἱ θέσεις τους προσέκρουαν ἀφενός μέν στόν ἐπικρατοῦντα ὠχαδελφισμό καί στήν ἀνεπίτρεπτη θεολογική ἄγνοια μεγάλου μέρους τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας καί ἀφετέρου στό τεῖχος τῆς ἀόριστης προφορικῆς ὑπόσχεσης τοῦ οἰκουμενιστῆ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὅτι δέν θά θέσει τουλάχιστον ἐπί πατριαρχίας του θέμα ἀμφισβήτησης τῆς πατριαρχικῆς πράξης τοῦ 1928, βάσει τῆς ὁποίας παραχωρήθηκαν διοικητικά, ἄχρι καιροῦ, οἱ Μητροπόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος, στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ σθεναρή καί θεολογικά ἐμπεριστατωμένη καί τεκμηριωμένη θέση πού ἐξέφραζαν οἱ Μητροπολίτες Ναυπάκτου Ἱερόθεος, Πειραιῶς Σεραφείμ καί Κυθήρων Σεραφείμ, ἡ ὁποία συνεπικουρεῖτο καί ἀπό δέκα ἀκόμη Ἀρχιερεῖς δέν ἄφηναν κανένα περιθώριο στό σῶμα τῆς Ἱεραρχίας νά φθάσει στόν ὑπερθεματισμό τῶν ἀλλοπρόσαλλων «ἐκκοσμικευμένων» καί ἐκ τῆς παπικῆς -καί ὄχι μόνο- Δύσεως «κατευθυνόμενων» ἀποφάσεων τοῦ Κολυμπαρίου. Κάτι τέτοιο οὐσιαστικά ἄν καί ὑποστηριζόταν ἀπό τήν παντελῶς ἀθεολόγητη δυτικίζουζα οἰκουμενιστική ὁμάδα λιγοστῶν Ἱεραρχῶν ἀλλά καί τοῦ εἰσηγητή Μητροπολίτη Σερρῶν Θεολόγου δέν ἐπετεύχθη καί γιά ἕνα ἀκόμη σοβαρό λόγο. Κι αὐτός ὁ λόγος ἔχει νά κάνει μέ τίς ἄμεσες πιέσεις πού δέχονται οἱ Ἀρχιερεῖς τόσο σέ τοπικό ἐπίπεδο μέ ἐπιστολές πιστῶν καί χριστιανικῶν ὀργανώσεων, ὅσο καί πανελλαδικῶς μέ τήν συλλογή ὑπογραφῶν ἐνημερωμένων κληρικῶν καί λαϊκῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἤδη λέγεται ὅτι σέ δύο μόλις μῆνες ἔχουν συγκεντρωθεῖ χιλιάδες ὑπογραφές σέ μία διαδικασία πού θά συνεχίζεται γιά πολύ ἀκόμη καιρό καί ἀποτελεῖ τό καλύτερο –δυνατόν μέσον ἐνημέρωσης τοῦ ποιμνίου!"

Επομένως όπως βλέπουμε όλη αυτή η κινητοποίηση είναι μονόδρομος από δω και πέρα.Φυσικά με πρώτο όπλο την προσευχή και προϋπόθεση ορθού λόγου την όσο το δυνατόν καλή αγιοπνευματική μας κατάσταση.

John Papadopoulos είπε...

@Ἀνώνυμος τῆς 2:34 μ.μ. (σήμερα)

Ἐλᾶτε τώρα, κύριε,

ποὺ «Κανείς δεν έχει απόλυτο δίκιο και κανείς δεν έχει απόλυτο άδικο» (!)

Στὴν Ἑλλάδα ζοῦμε κι εἶναι ἀπολύτως γνωστὸς ἐμπειρικὰ ὁ κακιασμένος, στρεψόδικος, ἀδελφοφαγὰς ἀνθρωπότυπος τοῦ «ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου» (σύνολο ἐν μέρει διάλληλο μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ.).

Τοὺς ἔχετε βάλει κάτω (φίλους, «φίλους» κι ἐχθροὺς) μὲ τὸ ὑποδεκάμετρο καὶ μὲ τὸ σκληρὸ καὶ ἐταστικὸ νυστέρι σας, ἀνατέμνοντας ὄχι μόνο τὰ τυχὸν τσιληπουρδίσματά τους, μὰ καὶ κάθε στραβὸ «κιχ» ποὺ ξεροβήχουν, κάθε λεξούλα, κάθε κίνημα τῆς κεφαλῆς, κάθε ἀμφίβολη διατύπωση γραπτῶν. Εἶναι δυνατὸν νά ᾽χουν κάποιοι δίκιο, ἔστω ἐν μέρει; Φάσγανο τοὺς πρέπει καὶ ρομφαία ξεγυμνωμένη, μὲ τὴ διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου!

Στὰ σοβαρά, τώρα :

(α´.)
Ὑπενθυμίζω τὴν βαθιὰ ἀλήθεια ποὺ ἔκρυβε ἡ ρήση τοῦ μακαριστοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου : «Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι οὔτε Ἐκτακτον Στρατοδικεῖον οὔτε Αὐτόφωρον Πλημμελειοδικεῖον». Τὴν ἔγραψε ὑπὸ συνθῆκες ἀπολύτως ταυτόσημες μὲ τὸ τρέχον κίνημα «’Αποτείχισης», ὁπότε κάτι παρανοϊκούλια εἶχαν καὶ πάλι θέσει ὅμοια αἰτήματα, ἐγκαλῶντας τον, μάλιστα, γιὰ λειψὴ δογματικὴ συνείδηση.
Ποιόν; Τὴν μάστιγμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Ἀφῆστε, κύριοι. Τά᾽ χουμε ξαναδεῖ, διότι κουβαλᾶμε κάποια χρόνια ἤδη στὴν πλάτη.

(β´.)
Δὲν ξέρω, πόσο ὁ Θεὸς καθοδηγεῖ κι ἀγαπᾶ αἱρετικοὺς ἀφ᾽ἑνὸς κι Ὀρθοδόξους ἀφ᾽ἑτέρου (ἔτσι, γενικῶς κι ἀφῃρημένως). Ξέρω ὅτι οἱ «στερρῶς ἐχόμενοι τῶν πατρώων» εἶναι θεληματάρηδες μέχρι ἐκεῖ ποὺ δὲν παίρνει, μ᾽ ἕναν ἐγωϊσμό «τελεφερίκ».
Ξέρω, ἐπίσης, ὅτι «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» καὶ ὅτι ὁ νόμος αὐτὸς ὑπὸ ταυτόσημες ἀπολύτως συνθῆκες (θεληματάρηδες «καθοδηγητές», ἔστω κι ἄν τὸ διακύβευμα ἦταν ἡ «πούρα Ὀρθοδοξία») ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ σὲ ταυτόσημα ἀποτελέσματα: ἀπομόνωση, ἐσωστρέφεια κι ἔπειτα πολυδιασπάσεις, σέκτες καὶ Ecclésioles (Παλαιόπιστοι στὴ Ρωσσία, Φλωρινικοὶ - Ματθαιικοὶ στὰ καθ᾽ ἡμᾶς, Τρικαμηνᾶς καὶ τόσα ἄλλα ἀπολειφάδια).

(γ´.)
Γιατί παρανοεῖτε ἐσκεμμένα τὰ γραφόμενά μου; Γιατί παριστάνετε ὅτι δὲν καταλαβαίνετε; Ὑποστήριξα ἐγὼ πουθενά, μαζικὴ μετανάστευση στὴ Βουλγαρία ὅλων ἡμῶν ποὺ ἀντιτιθέμεθα στὴν κατάσταση αὐτήν; Κι ὅμως γράφετε : «Τωρα για να μεταναστεύσουμε όλοι στην Βουλγαρία τι να πω ! »
Ἀπολύτως συνειδητά τὸ περιόρισα σ᾽ ἐκείνους ποὺ πρωτοστατοῦν, στὴν ἡγεσία, μὲ ἤ χωρὶς εἰσαγωγικά. Αὐτοὶ εἶναι πρεσβύτεροι ἤ ἱερομόναχοι ἤ ἁπλοῖ μοναχοί. Γι᾽ αὐτὸ καὶ μίλησα γι᾽ «ἀπολυτήρια γράμματα» στὴν πρωινὴ ἀνάρτησή μου (ἤ μήπως δὲν τὸ εἴδατε;).
Ἧταν δημόσια πρόταση, διατυπωμένη σ᾽ ἕνα δημόσιο forum διαλόγου, γι᾽ ἀνάληψη δημόσιας δράσης (μ᾽ αὐτὴν τὴν δημόσια μορφὴ διαμαρτυρίας) ἀπὸ πρόσωπα ποὺ τὰ ἴδια ἐπεζήτησαν παντοιοτρόπως νὰ βρίσκονται στο κέντρο τοῦ δημοσίου ἐνδιαφέροντος
καὶ τὰ ὁποῖα
-ἀντίθετα ἀπὸ σᾶς κι ἀπὸ μένα, ποὺ εἴμαστε λαϊκοί κι ἔχουμε σπίτι καὶ δουλειὲς- εἴτε δὲν ἔχουν οἰκογένειες (οἱ ἐξ αὐτῶν μοναχοί) εἴτε κι ἄν ἔχουν (οἱ ἐξ αὐτῶν πρεσβύτεροι) μπορεί εὐλόγως νὰ τοὺς ἀπαιτηθεῖ ἡ θυσία τοῦ ἐκπατρισμοῦ χάριν τῆς Ὁμολογίας
(Μὲ μεγάλο, νομίζω, ἐπικοινωνιακὸ ἀντίκτυπο - ἴσως ὅμως καὶ νὰ σφάλλω στήν, πολιτικὴ ἐν τέλει, αὐτὴν ἐκτίμηση)

Τὸ τί ἐνδεχομένως θὰ πράξουμε ἐσεῖς κι ἐγώ (ἄν πρέπει νὰ … ἐκπατρισθοῦμε ἤ μὴ), θὰ μᾶς τὸ ποῦν οἱ πνευματικοὶ τοῦ καθενὸς ἐν καιρῷ τῷ δέοντι καὶ ὄχι μὲ βάση ὑποθετικὰ σενάρια. Μὴν ἀνησυχῆτε.
[Τὰ ἴδια «σάπια», πάντως, μοῦ ἀντέτεινε σήμερα καὶ ἄλλος «εὐλαβὴς» σὲ ἄλλο ἱστολόγιο, θέτοντάς μου ἐκ τοῦ πονηροῦ κι ἀναρμοδίως (ἀφοῦ δὲν ἤμουν ὁ πνευματικός του) τὸ κουτοπόνηρο έρώτημα : «Και αν δεν μπορουμε να παμε Βουλγαρια ποια αλλη λυση μας απομενει πλην της αποτειχισεως..;;»]

Συμπέρασμα (τὸ ἴδιο ἀναγκαστικά):

Ἐμεῖς ΔΕΝ θ᾽ ἀκολουθήσουμε κανένα θεληματάρη «ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΕΝΟ».

[Δὲν θὰ ἐπανέλθω]

Καλὴ νύχτα!

Ανώνυμος είπε...

3:40, ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ, ΝΑΙ Ή ΟΥ, ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ;
ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΟΡΟΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.
ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ.

Φαίη είπε...

Θέλω πάντως να ζητήσω συγνώμη από όσους αδελφούς σκανδάλισα με αυτό που έγραψα πιο πάνω απευθυνόμενη στους επισκόπους ότι δεν μπορούμε ούτε και να τους σεβαστούμε. Έχουν την ιερωσύνη και πρέπει να τους σεβόμαστε γι' αυτό. Θα εκφράσουμε ξεκάθαρα τη διαφωνία μας για την αδιάφορη στάση τους στα θέματα της Πίστεως αλλά δεν χρειάζεται να φτάνουμε και σε αυτό το σημείο και να λέμε ότι δεν τους σεβόμαστε, γίνεται κάπως προσωπικό, πως να το πω, και δεν νομίζω να κάνει καλό ούτε σ' αυτούς αλλά ούτε και σε εμάς. Αυτήν την απογοήτευση που μας δημιουργούν να την μετατρέπουμε σε δυνατή προσευχή προς τον Θεό για να τους φωτίζει και να τους δίνει δύναμη να κάνουν το σωστό. Σ' αυτό έχει δίκιο ο 2 Ιανουαρίου 2017 - 7:49 μ.μ., άνθρωποι είναι πέφτουν σε σφάλματα όπως όλοι μας, ας ξεκινάμε πάντα με τον καλό λογισμό όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος.
Ειδικά με τον Σεβασμιώτατο Ιερεμία έχω λυπηθεί πολύ γιατί σαν παρουσία έτσι μου είναι πολύ συμπαθής.

Ανώνυμος είπε...

Φαίη, η Εκκλησία έχει δόγματα και ιερούς Κανόνες, αλλά στην καθημερινή μας ζωή οι τρόποι να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο ή το κήρυγμά μας ή την αντίρρησή μας προς κάποιον που θεωρούμε ότι δεν ορθοποδεί στον δρόμο της αληθείας μπορούν να είναι πολλοί, καλοί ή κακοί, και πάντως μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και από περίσταση σε περίσταση. Αυτό εννοώ όταν λέω να βγείτε από τα καλούπια σας. Εσείς έχετε απολυτοποιήσει κάποιους τρόπους και όποιον άλλο λειτουργεί λίγο διαφορετικά τον απορρίπτετε. Κοιτάτε μήπως πει μια λεξούλα διαφορετική ή μήπως δεν φωνάξει όταν εσείς θα το κρίνετε, για να επιτεθείτε εναντίον του.

Πρίν από λίγη ώρα με αφορμή την εδώ συζήτηση θυμήθηκα ένα περιστατικό που άκουσα πρίν από λίγο καιρό. Ένας ευσεβής χριστιανός εκκλησιαζόταν σε έναν ναό, όπου ο παπάς ξαφνικά άρχισε να κάνει φιλοπαπικά κηρύγματα. Δεν έσπευσε να "αποτειχιστεί" όπως ίσως θα κάνατε εσείς, αλλά συνέχισε να εκκλησιάζεται στον ναό και μάλιστα άρχισε να λέει στον ιερέα αυτό με καλό τρόπο ότι αυτά που έλεγε δεν ήταν σωστά. Μετά από λίγο καιρό ο παπάς αυτός... "τα πέταξε"! Ούτε αποτειχίσεις, ούτε τίποτε! Επενέβη ο Θεός... Και γνωρίζω και άλλο παρόμοιο περιστατικό. Αυτό είναι που σας λέω για καλούπια. Παίρνετε μία ιδέα και δεν αφήνετε να σκεφτείτε και λίγο διαφορετικά, σε ορθόδοξα πλαίσια εννοείται πάντα.

Από την άλλη για την Σύνοδο του Κολυμπαρίου έχουμε παρατηρήσει όλοι λάθος διατυπώσεις, οι οποίες πρέπει ασφαλώς να αλλάξουν. Αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε από αυτό ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι εκεί πήγαν με σκοπό να θεσμοθετήσουν ενάντια στην πίστη. Κάποιοι ίσως να προδίδουν, ζαλισμένοι και αυτοί από το πνεύμα των καιρών - ο Θεός να τους ελεήσει, τί να πω! Οι άλλοι όμως; Προφανώς υπέγραψαν τα έγγραφα λαμβάνοντας την ορολογία εκεί περί "Εκκλησιών" όχι με κυριολεκτική σημασία (εγώ διαφωνώ και σ' αυτό, γιατί σε Συνοδικά κείμενα δεν πρέπει να υπάρχει ασάφεια ή αμφισημία ή κακές διατυπώσεις). Αν πάλι κάποιοι υπέγραψαν έχοντας πραγματικά την άποψη ότι και οι Παπικοί, οι Μονοφυσίτες, οι Προτεστάντες είναι κανονική Εκκλησία, τότε πρέπει πραγματικά να τα δούμε αλλιώς τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον προτού να καταδικάσουμε κάποιον πρέπει να είμαστε βέβαιοι για τις εσφαλμένες ιδέες του και όχι απλώς να εικάζουμε.

Χθες άκουσα για έναν ευσεβή και αγωνιστή ιερέα με πολύ καλό όνομα ότι δεν θεωρεί και πολύ λάθος τις διατυπώσεις αυτές που θεωρείς εσύ και εγώ λάθος, γιατί, σου λέει, δεν εννοούν τους αιρετικούς "εκκλησίες" με την κανονική έννοια του όρου. Μου έκανε εντύπωση για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και προφανώς δεν θα είναι ο μοναδικός. Γι' αυτό σου λέω να μην θεωρούμε τους άλλους προδότες, όταν δεν πιστεύουν το ίδιο με μας. Είναι αυτό σαν το παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη που χρησιμοποίησε ο Γόρτυνος.

Αν ήταν τα πράγματα τόσο σαφή, όπως τα λές, δεν θα το κουβεντιάζαμε τώρα το ζήτημα. Θα είχαμε αποτειχιστεί όλοι! Δεν είναι όμως έτσι και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε.

Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να πώ. Προσέξτε τον φανατισμό. Φανατισμός σημαίνει ότι βάζω παρωπίδες στα μάτια μου και δεν βλέπω παραδίπλα.

Ανώνυμος είπε...

...................''Αι οικονομιαι της Εκκλησιας ''...........
...του διορθωσαι και σκοπησαι το συμφερον του πλησιον και τον πεπτοκωτα διαναστηναι και ασκησις της οικονομιας τουτεστιν μακροθυμια,αγαπην γνησιαν κατεργαζεται, και πιστωση χρονου παρεχει,εξαντλωντας ολα τα ορια,προκειμενου να φερει με φιλαδελφο τροπο ολους ,οχι μονον στη θεογνωσια αλλα κ στη μετανοια.

Εκεινο που κινδυνευει ειναι η ενοτητα στο ιδιο πνευμα πιστεως κ οπως ο Ιερος Χρυσοστομος επιμενει πως η οικοδομηση -θεμελιωση[καπως ετσι το εκλαμβανω με το πτωχο μυαλο μου],η οικοδομηση θεμελιωση της εκκλησιας γινεται πανω στην ομολογια οπου κ εξασφαλιζεται η ενοτητα,η ιδια η ομολογια ειναι θεμελιος ''οικοδομησας ουτω και τειχισας την Εκκλησιαν ως μυριοις κινδυνοις και θανατους'',στερεωνοντας το φρονημα που ειναι και η βαση στηριξης του Οικοδομηματος,δηλαδη,η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΙΣ!
Αυτος που αγαπα Τον Θεο πρεπει να εχει την ιδια γνωση.Αυτος δεπου ομολογει εκφραζει συγχρονως την πιστη κ την αγαπη προς Τον Θεο!

Δεν θεωρηθηκε εγωισμος απο την εκκλησια ο ιερος ζηλος κ η αγανακτηση για την υπερασπιση των δογματων της πιστεως.
Στο νου γυριζει το πατερικο πως με μια μικρη προσθηκη μπορει κανεις να μετατρεψει την αληθεια σε ψευδος.
Το γαρ της Εκκλησιας ονομα ομως ου χωρισμου αλλ ενωσεως κ συμφωνιας εστι.
''Μεσα στην οικονομια της Θειας Προνοιας οι αιρεσεις αποτελουν αρνητικη πηγη ζωογονησεως της αληθειας αλλα και συνειδητοποιησεως του Ορθοδοξου Πνευματος''...
Εχουμε την αναγκη της Χαριτος ,οποτε κ ο αγωνας της συμφωνιας ειναι κερδος για την εκκλησια!
Μηπως κανω και λαθος,μια απλη θεσις ειναι αυτη!
Χρονια πολλα κ ευλογημενα
Ενα υγιες 2017 ευχομαι!

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

απαραδεκτος ντροπη απο καιρο ειχαμε δει τις προδοσιες του γορτυνος μου αρεσει που ασχωλειτε και με τους πατερες και δεν ξερει το Α απο την πατερικη θεολογια αντι να παει να κλαψει τις προδοσιες του και να διορθωθει κανει και τον δασκαλο ο θρονος βλεπεται ειναι πολυ γλικος καλος ο Χριστος η Ορθοδοξια αλλα πρωτα ο θρονος ουδεις δινατε δισι κυριοις δουλευειν ειπε ο κυριος αμα ειχε ταπεινωση θα ακουγε και εναν ταπεινο ιερεα αγωνιστη η ετσι πως το πανε να μας λενε οι επισκοποι πιος θα μιλισει ποιος εχει αγιο πνευμα ποιος οχι πιος ειναι αξιος δεν γνωριζει οτι φυλαξ της Πιστεως ειναι ο κληρος και ο λαος να κλαιει με στεναγμους που ηταν και κοντα στον γιγαντα πατερα Αυγουστινο τιποτα δεν πηρε; ελεος λιγη σοβαροτητα αλλα το λενε οι προφητειες οι ιεροις και επισκοποι θα ειναι χειροτεροι ολων στα εσχατα χρονια αμα ηταν τωρα ο αγιος μαξιμος δεν θα γλυτωναι απο τον ηρερμια σαν δεν ντρεπωμαστε

Ανώνυμος είπε...

Пοια σοβαρότητα μπορεί να εμπνεύσει ένας επίσκοπος που μεταβάλλει για δεύτερη φορά τόσο απότομα τη στάση του;

Αντιοικουμενιστής είπε...

Η θεσούλα ημών μη και θιγεί και τα πολλά και πλούσια προνόμια αυτής! Τα Άγια Δόγματα και τον Χριστόν τα γράφωμεν εις τα παλαιότερα των υποδημάτων ημών! Φοβέρηξε ολίγον ο Αρχοντώνης τους της "διοικούσης εκκλησίας" και κατάπιαν την γλώσσαν των εις τα περί του Κολυμβαρίου αποφασισθέντα, εγκαταλείποντας ολόκληρον το ποίμνιον εις την απόλυτον βοράν της αιρέσεως. Γόρτυνος: Παπισμός ίσον αίρεσις και οικουμενισμός ίσον παναίρεσις. Αλλά τα αποφασισθέντα εις το Κολυμβάριον είναι... "δόγματα" της Εκκλησίας. Δηλαδή, οποία αντίφασις (και κοροϊδία). Το Κολυμβάρι απεφάνθη: παπισμός, μονοφυσιτισμός, λουθηρανοί και γενικώς ΠΣΕ, είναι "εκκλησίαι" και ταυτοχρόνως "αίρεσις" και "παναίρεσις"! Τίνα δουλεύετε αγαπητοί μεγαλορασοφόροι; Ζαλιστήκαμε εκ των κυβιστήσεων υμών! Λάβετε μίαν, ξεκάθαρον και οριστικήν θέσιν: είναι ή όχι δόγματα τα αποφασισθέντα εις το Κολυμβάριον; Είναι ή όχι εκκλησίαι ο παπισμός, ο προτεσταντισμός, οι μονοφυσίται και το ΠΣΕ; Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται τους μικτούς γάμους καταπατώντας τους ήδη ισχύοντας κανόνας οίοι τους απαγορεύουν εφαρμόζοντας μόνον την οικονομίαν (δηλαδή την με το σταγονόμετρον εξαίρεσιν) εις αυτούς; Τα περί αποτοιχίσεως δι' εμέ εισί ασήμανται λεπτομέριαι. Εδώ αποδεχόμεθα τους προτεστάντας οίοι υβρίζουν την Παναγίαν Θεοτόκον, δεχόμεθα τους πνευματομάχους δυτικούς, δεχόμεθα τους αρνητάς της ενανθρωπήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θα απορρίψωμεν τους Ορθοδόξους αδελφούς ημών επειδή δεν... μνημονεύουν τον επίσκοπον ή τον πατριάρχην ημών; Και τις των προαναφερθέντων αιρετικών μνημονεύει τους επισκόπους και πατριάρχας ημών; Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

maria.p. είπε...

K.Παπαδόπουλε σχετικά με το πρώτο σας σχόλιο, σας είπα χθες κάποια πράγματα στο blog "Τρελογιάννης". Τα αντιγράφω γιατί θεωρώ ότι σχετίζονται και με το δεύτερο που γράψατε εδώ, και κατά κάποιο τρόπο απαντούν στους γενικευμένους χαρακτηρισμούς σας, αφού κάπως έτσι πιστεύω ότι νιώθουμε και σκεφτόμαστε οι περισσότεροι.[ Θα ήταν δηλαδή άδικο να αποδίδετε σε όλους όσους διαμαρτύρονται αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφετε..]

"Διάβασα με προσοχή το σχόλιό σας, και μπορώ να πω ότι συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις, και το φόβο μπροστά σε ανεξέλεγκτες διαιρέσεις και σχίσματα.Το επιθυμητό είναι η ειρήνη και η ενότητα μέσα στην Εκκλησία, το "ίνα ώσιν εν" του Κυρίου μας.Όλοι εξάλλου περνάμε διάφορες διακυμάνσεις, έχουμε πάντα το φόβο μήπως αυτά που λέμε σκανδαλίσουν κάποια ψυχή, μήπως κάνουμε ζημιά αντί για καλό... έτσι προσπαθούμε με πολλή προσοχή και φόβο Θεού να είναι ο λόγος μας όσο το δυνατόν εποικοδομητικός και να εκφράζει μόνο την αγωνία μας και τη διαμαρτυρία μας, και όταν νιώσουμε ότι κάπου μέσα σε όλα αυτά που λέμε εμπλέκεται κάποιου είδους εμπάθεια, αφροσύνη, άκριτος ζηλωτισμός, προσπάθεια χειραγώγησης ή ισχυρογνωμοσύνη ή ακόμα χειρότερα εγωιστική "πεφυσιωμένη" επιβολή της γνώμης μας...όπου δηλαδή εμπλέκεται το προσωπικό στοιχείο του ΕΓΩ μας.. πρέπει να παρακαλάμε τον Κύριο να μας φωτίζει, μήπως με το πρόσχημα του αγώνα και της διαμαρτυρίας μετατρεπόμαστε σε "αλάθητους" κριτές, και πεφυσιωμένους εξουθενητές των άλλων.
Αυτές οι σκέψεις και οι αγωνίες, πρέπει να υπάρχουν, διαφορετικά τα έχουμε χάσει όλα. Δεν θέλει και πολύ από επιδίωξη της αγιότητας και αγιοπνευματική αντιμετώπιση της κατάστασης, να αποκτήσουμε μιά "συνδικαλιστική" νοοτροπία, και ένα ξύλινο εμπαθή υβριστικό λόγο, ο οποίος σε τελική ανάλυση το μόνο που κάνει είναι να μαντρώνει τον κόσμο στην αφωνία υπό το κράτος του φόβου.
Όλα αυτά είναι όχι μόνο κατανοητά αλλά και αυτονόητα.

Όμως η πρόταση να πάνε οι δύο αγωνιστές κληρικοί στην Βουλγαρία και να συνεχίσουν από κει τον αγώνα τους, πιστεύω ότι θα είναι σαν να εγκαταλείπεται η Εκκλησία της Ελλάδας στα χέρια ανθρώπων [ας μην πω "προδοτών" ή "διπρόσωπων" (παρόλο που υπάρχουν και τέτοιοι)..ας πω] φοβισμένων μπροστά σε "ανώτερους" ή τον κίνδυνο σχίσματος, ή θεολογικά ανεπαρκών και ακατάρτιστων, ή εκκοσμικευμένων και βολεμένων.."


Λέτε στον σχολιαστή 2.34 :"Στὴν Ἑλλάδα ζοῦμε κι εἶναι ἀπολύτως γνωστὸς ἐμπειρικὰ ὁ κακιασμένος, στρεψόδικος, ἀδελφοφαγὰς ἀνθρωπότυπος τοῦ «ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου» (σύνολο ἐν μέρει διάλληλο μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ.).

Τοὺς ἔχετε βάλει κάτω (φίλους, «φίλους» κι ἐχθροὺς) μὲ τὸ ὑποδεκάμετρο καὶ μὲ τὸ σκληρὸ καὶ ἐταστικὸ νυστέρι σας, ἀνατέμνοντας ὄχι μόνο τὰ τυχὸν τσιληπουρδίσματά τους, μὰ καὶ κάθε στραβὸ «κιχ» ποὺ ξεροβήχουν, κάθε λεξούλα, κάθε κίνημα τῆς κεφαλῆς, κάθε ἀμφίβολη διατύπωση γραπτῶν."

(συνεχίζεται)

maria.p. είπε...

O"τύπος ανθρώπου" που περιγράφετε, γνωρίζουμε ότι όχι μόνο είναι υπαρκτός, αλλά είναι και η μεγάλη μάστιγα της φυλής μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.. Πάντα οι απελευθερωτικοί αγώνες συνοδευόταν από εμφύλιο.. είναι γνωστή η διχόνοια και το "πρόβλημα" συνύπαρξης που έχουμε.. Όπως είπε και η κ. Αρβελέρ η επιθυμία του Έλληνα είναι "να ψοφήσει ο γάϊδαρος του γείτονα"..
Το είπα ήδη ότι ο εμπαθής ξύλινος επιθετικός αφοριστικός λόγος είναι η καλύτερη βοήθεια στο έργο του κοινού εχθρού. Γιατί ουσιαστικά αυτός είναι πίσω απ΄όλα αυτά. Ακόμα και αυτοί που "ανεβάζουμε και κατεβάζουμε" "οικουμενιστές", είναι άνθρωποι εκκοσμικευμένοι με θεολογικές σπουδές σε χώρες της Δύσης με πεποίθηση ότι η λύση στα παγκόσμια προβλήματα είναι η ειρηνική συνύπαρξη λαών-θρησκειών-πολιτισμών.. έτσι λοιπόν αυτό επιδιώκουν και προωθούν.. Εξάλλου η ιδρυτική διακήρυξη του Π.Σ.Ε. αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την ετοιμότητα να κάνουν "εκπτώσεις" στα "ατομικά δόγματα" για χάρη της καλής συνύπαρξης!
Δε βλέπετε λοιπόν καθαρά με όλα αυτά που συμβαίνουν ότι υπάρχει πρό-βλη-μα;;!!

Την Πρωτοχρονιά στη Μητρόπολη είδαμε όλοι την Δοξολογία.Σας έγραψα στον "Τρελογιάννη": "Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η εικόνα στην Μητρόπολη ξεπερνάει πια τα όρια του εθισμού στον οικουμενισμό (δηλ. το λεγόμενο λαϊκό οικουμενισμό) και μας εισάγει σε κανονική λειτουργική ένωση με παπικούς μονοφυσίτες και έπονται αγγλικανοί και οι υπόλοιποι προτεστάντες."
Μακάρι να κάνουμε λάθος, μακάρι να είμαστε υπερβολικοί όπως λέτε, αλλά μάλλον τα πράγματα έχουν πάρει μιά πορεία μη αναστρέψιμη.
Κανείς δεν μίλησε για αδιάκριτες αποτειχίσεις.
Η διακοπή μνημόνευσης αν γίνει τελικά από τους π.Ν.Μανώλη και π.Θ.Ζήση ελπίζω ότι θα μελετηθεί πολύ πως ακριβώς θα γίνει, συγκεκριμένα, με βάση και το παράδειγμα Αγίων όπως ο Άγιος Παϊσιος. Όχι αδιάκριτα, όχι γενικά και αόριστα με αποκοπή από όλη την Ορθοδοξία όπως οι Παλαιοημερολογίτες με τις πολλές αλληλοαναθεματιζόμενες συνόδους, ή κάποιοι αποτειχισμένοι που αποκόβονται από όλους "για να μη μολυνθούν".. λες και όλος ο κόσμος που πηγαίνει στους Ναούς είναι μολυσμένος! Λες και μολύνεται η Θεία Κοινωνία! Λες και δεν δίνει ακόμα ο Θεός το Άγιο Φως στον Πανάγιο Τάφο στον Ελληνο-Ορθόδοξο Πατριάρχη!
Όλα αυτά τα έχουμε στο μυαλό μας όπως επίσης και το φόβο μήπως προσπαθώντας υποτίθεται να διορθώσουμε κάτι τα κάνουμε χειρότερα, ή μήπως εκπέσουμε οι ίδιοι και τότε ποιο το όφελος;; Μήπως πέσουμε σε ένα λάκκο εμπάθειας και σε όλα τα υπόλοιπα που είπατε.
Αλλά δείτε όλους τους Αγίους τι μας είπαν και τι έκαναν και οι ίδιοι.Ο άγιος Παϊσιος μπορεί να διέκοπτε την μνημόνευση και να την ξανάρχιζε υπό το φόβο σχισμάτων αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να διαμαρτύρεται.
Ο π. Κων/νος Στρατηγόπουλος έλεγε "θα είσαστε "σαν τις μύγες".. δεν θα τους αφήνετε σε ησυχία συνέχεια θα διαμαρτύρεστε.." Φυσικά όπως είπα και πριν με πρώτο όπλο την προσευχή και προϋπόθεση ορθού λόγου την όσο το δυνατόν καλή αγιοπνευματική μας κατάσταση.

Ανώνυμος είπε...

Τα σχισματικά "παπαγαλάκια" να πάψουν επιτέλους να καπηλεύονται τα ονόματα των Αγιων μας (όπως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητου και του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού), γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τις πλάνες τους.

Ανώνυμος είπε...

Εἶναι προφανές ὅτι ὑπάρχει σύγχυση. Εἶναι κι αυτό ἕνα κατόρθωμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος μέ ὑπομονή ἐργάζεται δεκαετίες ὁλόκληρες και δέν βιάζεται ἕως ὅτου τύχει τοῦ ποθουμένου, δηλαδή νά ἁλώσει ἐκ τῶν ἔνδον τίς συνειδήσεις. Ὡστόσο κι ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι εἴμαστε ἀδικαιολόγητοι γιατί δέν ζαλιζόμαστε καί μπερδευόμαστε μόνο στά δύσκολα ἀλλά καί στά ἁπλά. Συγχωρέστε με λοιπόν νά ξεκαθαρίσουμε μαζί μερικά ἁπλά πράγματα γιά νά ἔχουμε κάποιες στεθερές ἀλλιῶς θά γίνουμε καλάμια ὑπό ἀνέμων σαλευόμενα καί τσακιζόμενα! 1. Ὅποιος ἐνάρετος ἤ ἁμαρτωλός ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἀποτείχιση καί ἡ διακοπή μνημοσύνου αἱρετιζόντων πρό συνοδικῆς καταδίκης αὐτῶν εἶναι ἀντικανονικό ἤ ὅτι θέτει τόν πράττοντα οὕτω ἐκτός Ἐκκλησίας ἁπλά δέν ξέρει ἀπό Κανόνες, οὔτε ἀπό τήν διαχρονική Πράξη τῆς Ἐκκλησίας καί τά παραδείγματα χιλιάδων Ἁγίων. 2. Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας δέν ταυτίζεται μέ τήν ὑποχρεωτική κοινωνία μέ τούς Πατριάρχες καί ἐπισκόπους ὅταν αὐτοί δέν ὀρθοδοξοῦν ἤ κοινωνοῦν μέ αἱρετικούς. Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἑνότητα τῶν ὀρθοδόξων μέ τόν Χριστό σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις ὑπό τήν καθοδήγηση μόνο ὀρθοδόξων κανονικῶν Ποιμένων. 3. Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση ἀποδεδειγμένη καί ἐργάζεται μεθοδικά τουλάχιστον τά τελευταῖα ἑκατό χρόνια. Δέν πρόκειται ποτέ νά ζητήσει ἀπό κανέναν νά ἀρνηθεῖ τήν Πίστη του διότι ἁπλῶς αὐτό σημαίνει οἰκουμενισμός δηλαδή πίστευε ὅπως θές ἀλλά νά εἶσαι ἕνα μέ ἐκεῖνον πού πιστεύει διαφορετικά καί ἀντίθετα ἀπό σένα. 4. Ὁ Ἐπίσκοπος δέν εἶναι ὁ Χριστός! Ὑπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ἵσταται εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ μόνον ὅταν εἶναι ὀρθόδοξος καί ὁμολογεῖ ὀρθοδόξως καί ὅταν ἔχει κανονική καί ἀκώλυτη Ἀρχιερωσύνη. 5. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι ἄλλο πράγμα ἡ διοικητική δομή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ. Δηλαδή ἄλλο ὁ ζωντανός ἄνθρωπος καί ἄλλο ἕνα πτῶμα, διότι χωρίς Ὀρθοδοξία, τό διδάσκουν ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί οἱ Σύνοδοι, λείπει ἀπό τό σῶμα ἡ ψυχή καί μιλᾶμε περί πτώματος. 6. Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως λέει πολύ χαρακτηριστικά ὅτι ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά εἶναι καί νά μείνει νά ὁρίζεται σέ τρεῖς πιστούς, ἔστω κι ἄν οἱ ἐκτός τῆς ἀληθείας καί ἐμφανιζόμενοι ὡς Ἐκκλησία Ὀρθόδοξη εἶναι ἑκατομμύρια! 7. Ὁ μέγας Ὁμολογητής Θεόδωρος ὁ Στουδίτης λέει ὅτι ἡ περίφημη ἀλληλοαναγνώριση τῶν Πατριαρχῶν καί τῶν Ἐπισκόπων καί ἡ κοινωνία μεταξύ των, ὅταν δέν ἑδράζεται ἐπάνω στήν Ὁμολογία τῆς Πίστεως καί τήν τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων δέν διαφέρει ἀπό τήν ἀλληλοαναγνώριση και συνεργασία ἀπατεώνων μεταξύ των. 8. Πρίν ἀπό τή Σύναξη τοῦ Κολυμπαρίου τό πρόβλημα στήν Ὀρθοδοξία ὑπῆρχε διότι ὁ ἐμφανιζόμενος ἀντικανονικῶς ὡς δῆθεν παγκόσμια κεφαλή της, δηλαδή ὡς ἄλλος Πάπας τῆς Ἀνατολῆς, πιστεύει καί ἐνεργεῖ τόν Οἰκουμενισμό, ὅπως τόν παρέλαβε ἀπό τόν ἀποδεδειγμένα μασῶνο, πανθρησκειαστή καί ἀρνητή τοῦ Χριστοῦ (ἀφοῦ κατά ὁμολογία τοῦ ἰδίου κληρικός ὤν "λειτούργησε" σέ Συναγωγή ὡς Ραββίνος!) πατριάρχη Ἀθηναγόρα. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τίς κατά καιρούς δηλώσεις του ἔχει ὁμολογήσει τήν πίστη του στόν Οἰκουμενισμό καί ἔχει πράξει πράγματα πού σαφέστατα βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων πρέπει νά κηρυχθεῖ αἱρετικός καί πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ὀρθοδόξων. Ὑπάρχουν καί ἄλλα πολλά ἀλλά πρέπει ἐπιτέλους ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι νά ξεκαθαρίσουμε μερικά σαφῆ πράγματα γιά νά μή πέφτουμε θύματα τῆς ἀγνοίας μας, τῆς ἐπιρροῆς κάποιων ὑστεροβούλων ἤ καί ἁπλῶς τοῦ πονηροῦ ὁ ὁποῖος στά ἔσχατα αὐτά χρόνια ἐφηῦρε τόν Οἰκουμενισμό γιά νά ἀκυρώσει τή σωτηρία τῶν πιστῶν.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 7:49 σε ένα σημείο της δευτερολογίας σου γράφεις :
Λοιπόν είστε πολύ καλοί στο να αλλοιώνετε τον λόγο των άλλων όταν δεν σας συμφέρει! Είπε ο Σεβασμιώτατος Γόρτυνος ότι το να ασχολείται κανείς με τα δογματικά εγκαταλείπει τα πνευματικά; Εσείς αυτό καταλάβατε; Το ακριβώς αντίθετο είπε: Ότι να ασχολούμαστε μονόπλευρα με τα δογματικά δεν είναι καλό!
Απαντηση:
Αδελφε μου φαίνεται ότι εσύ είσαι πολύ καλός στο να παρουσιάσεις το άσπρο ως μαύρο αναλόγως του τι θες να πεις. Κοινως μήπως μας δουλεύεις;
Συζητάμε για την επέλαση και την συνοδική κατοχύρωση του οικουμενισμού. Αυτό είναι το θεμα. Ποιος αρνήθηκε την πευατικη ζωή; Για την πνευματική ζωη μιλαμε; Εκτός εάν προστίθεται και άλλη ρετσινια στους απογοητευμένους με την ΛΗΣΤΡΙΚΗ συνοδό και συν τις άλλης οποίος διαφωνεί με τη συνοδό θα πούμε ότι δεν εχει ούτε πνευματικη ζωή. Με πιο δικαίωμα το λέμε αυτό;;;;;;;;;
Με συγχωρείς αλλά δεν είδαμε και πολύ πνευματικότητα στη σύνοδο Κρήτης.
Ευλογίες αιρετικών είδαμε
Ευλογίες σε αιρετικούς ειδαμε
Συμπροσευχες είδαμε
Σύνοδο με τη παρουσία αιρετικών παρατηρητών σε περιοπτη θέση είδαμε
Κοσμηκοτητες είδαμε
Επηρμενους είδαμε
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ πορίσματα ειδαμε
Μπράβους της cia ειδαμε
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ.
Μήπως οι υποδείξεις περί πνευματικότητας πρέπει να πανε πρωτα στους οργανοτες της συνοδούς Κρητης;;;;;;;; Μιας και μιλάμε για πνευματική ζωή (που είναι μεγάλη και σοβαρή υπόθεση) αρχίστε από κει που κανει μπαμ η έλλειψή της δηλαδή από τους οργανοτες της συνοδου κολυμπαριου και μετά ας πάμε και στους διαφωνούντες με τη συνοδο. Δίκαια πράγματα.
Αλλά και πάλι το θέμα είναι να σταματήσει η επέλαση του οικουμενισμού, αυτό συζητάμε τώρα, την επέλαση της αίρεσης.
Με πισωγυρισματα, αφωνιες και επίπληξη ιερέων και πιστών που δεν έχουν αποτειχιστει αλλά λένε το αυτονόητο " ως εδώ και μη παρέκει " (με τα ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ αισχη) ποιον βοηθάτε;; ; την εκκλησία ή τους θιασωτες του οικουμενισμού;;;;;;;Υγ.Εννοείται πως είναι αναγκαία η πνευματική ζωή άλλωστε αν είχαν πνευματική ζωή οι οικουμενιστες και οι φίλοι τους θα εφριτταν με τις κακοδοξίες της συνόδου

Ανώνυμος είπε...

Από το βίο του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη
«Στη συνέχεια ο τότε επιχώριος Μητροπολίτης Καρυστίας Παντελεήμων του ανέθεσε, με την κεκανονισμένη ενταλτήρια επιστολή, έργον πνευματικού. «Δεικνύς το ανθρώπινον» ο Γέροντας και «φιλοπόνως» εργαζόμενος το δοθέν σ’ αυτόν νέο τάλαντον μελέτησε το Εξομολογητάριον. Αλλ’ όταν εδοκίμασε να εφαρμόσει κατά γράμμα τα αναγραφόμενα σ’ αυτό επιτίμια, διαπίστωσε ότι χρειαζόταν εξατομικευμένη μεταχείριση των πιστών και πολύ προβληματίστηκε.
Αλλά βρήκε στον Άγιο Βασίλειο τη λύση, που συμβουλεύει: «Πάντα δε ταύτα γράφομεν, ώστε τους καρπούς δοκιμάζεσθαι της μετανοίας. Ου γαρ πάντως τω χρόνω κρίνομεν ταύτα, αλλά τω τρόπω της μετανοίας προσέχομεν» (Επιστ., 217, αρ. 84). Και αποστήθισε τη συμβουλή και την εφάρμοσε. Μέχρι τα βαθειά του γεράματα την υπενθύμιζε στους νεώτερους πνευματικούς.»

Τα ίδια ισχύουν ως προς την εφαρμογή των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας όσον αφορά στα θέματα της αποτειχίσεως. Χρειάζεται εξατομικευμένη εφαρμογή.

2 Ιανουαρίου 2017 - 2:34 μ.μ. είπε...
Κύριε Παπαδόπουλε , ήδη σας έχω δηλώσει την κατανόησή μου στις τραυματικές σας εμπειρίες ,που εγώ δεν έχω ,αλλά σέβομαι τις δικές σας Γενικώς είναι σαν οι εμπειρίες μας να δημιουργουν κάποια κέντρα στον εγκέφαλο επίκτητα ,που ανήκουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα –δεν ξέρω αν εκφράζομαι σωστά σε μία ιατρική ορολογία -- και ενεργοποιούνται αυτόματα μόλις δεχτούν ένα ερέθισμα απλά αισθητικό Δηλαδή αν συναντήσαμε στη ζωή μας μία κακιά κυρία που είχε τά μαλλιά της με ένα χτένισμα , θα αντιπαθούμε ύστερα όλες τις κυρίες που έχουν το συγκεκριμένο χτένισμα ,γιατί ένα απλά αισθητικό ερέθισμα μας παραπέμπει στην κακή κυρία που γνωρίσαμε Δηλαδή χάρις στις εννέα περιπτώσεις που γνωρίσαμε λάθος και μας δημιούργησαν μία αποθηκευμένη εμπειρία στον σκληρό πυρήνα της συνειδήσεώς μας ,χάνουμε την μία που δεν είναι λάθος Όμως εμείς θα πρέπει ρομαντικά να ψάχνουμε για την μία περίπτωση που δεν είναι λάθος και άς ξέρουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο των πιθανοτήτων θα φάμε τά μουτρα μας Δεν γίνεται αλλιώς φιλόθεέ μου ,γιατί διαφορετικά είναι σαν να ακυρώνουμε το λόγο του Θεού ,σαν να λέμε ότι προορίζεται μόνο για εξωγήινους Ήδη μας αναφέρατε μία περίπτωση όχι λάθος , τον γέροντα π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο Ο π. Επιφάνιος δεν ήταν αυτός που ανέλυσε με πολύ πραγματιστικό τρόπο τον 15ο κανόνα ,δεν ήταν καρδιακός φίλος του Ελευθερουπόλεως που εφήρμοσε τον κανόνα , δεν πολέμησε όπως και ο ίδιος λέτε τον οικουμενισμό και έστειλε νέος ών την μνημειώδη επιστολή στον Αθηναγόρα ; ΄΄ Αμφίβολα γραπτά΄΄ αγαπητέ μου δεν υπάρχουν Αυτοί που επικαλούνται τά ΄΄αμφίβολα γραπτα΄΄ είναι οι ίδιοι που δεν δέχονται τα ΄΄αμφίβολα προφορικά ΄΄ Δέχονται το αμετάκλητο των προφορικών –νόει ά λέγω -- και δεν δέχονται το αμετάκλητο των γραπτών ως επισημων συνοδικών μάλιστα κειμένων ! Επικαλούμαι και εγώ λοιπόν την εμπειρία μου ότι συνάντησα 10 στους 10 οικουμενιστάς στρεψόδικους ,δόλιους , ψεύτες , αρριβιστάς ,πουλημένους , διαπλεκόμενους που στα χείλη τους έχουν το χαμόγελο και την αγάπη Σκέπτομαι και εγώ μήπως θα πρέπει να αντιπαθήσουμε τις χαμογελαστές φάτσες ; Αυτοι όπως το πάνε θα μας πάρουν και το χαμόγελο από τά χείλη !

Λωρίτου Ελένη

Φαίη είπε...

Προς ανώνυμο 2 Ιανουαρίου 2017 - 11:24 μ.μ.
Με όλο το σεβασμό εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή του Ευαγγελίου στον προσωπικό μας αγώνα, έναν αγώνα που ούτως ή άλλως οφείλουμε να κάνουμε καθημερινώς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το αν θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Αν οι επόμενες γενιές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την Ορθόδοξη διδασκαλία όπως την ακούσαμε εμείς για να τους δοθεί η ευκαιρία να την εφαρμόσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους, αν θα μπορούνε να πηγαίνουν στους ναούς χωρίς να μολύνονται από την παρουσία των αιρετικών. Δεν έχουμε καταλάβει τί διακυβεύεται μάλλον γι' αυτό μιλάμε τόσο χλιαρά και 'αγαπησιάρικα' σαν τους οικουμενιστές.
Έχουμε μολυνθεί από την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ και δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι αγαπητέ για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση εκτός από το να δηλώσει κάποιος καθαρά και ξάστερα ότι δεν συμφωνεί και ότι ακολουθεί τους Πατέρες της Εκκλησίας.
Ο ευσεβής πιστός που ανέφερες έκανε κάτι, πήγε και μίλησε στον ιερέα, αυτό που έκανε ήταν πολύ σωστό, εάν έφευγε κατευθείαν θα έμενε ο ιερέας στην άγνοια και θα συνέχιζε να μολύνει το υπόλοιπο ποίμνιο.
Ο Σεβασμιώτατος κ Ιερεμίας έκανε στροφή και αυτή η στροφή δεν έγινε μεμονωμένα [επειδή λες ότι κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά) αλλά μαζί με άλλους. δεν μπορούμε δηλαδή να την εντάξουμε στην προσωπική του ιδοσυγκρασία, ότι δηλαδή αποφάσισε να αντιμετωπίσει το θέμα με μια άλλη τακτική ίσως. Τα μαζεύει, ρίχνει νερό στο κρασί του, το καταλαβαίνεις αυτό; Τις ανοησίες που έλεγε δίπλα ο Μητροπολίτης Κορίνθου πως τις άντεξε; Κι όμως, τις άντεξε. Θεωρείς τυχαία την 'πρόσκληση' του Μητροπολίτη Κορίνθου στον Μητροπολίτη Γόρτυνος; Όχι βέβαια. Όλοι οι 'μετανοημένοι' οφείλουν δημοσίως να πάρουν πίσω αυτά που έλεγαν, να αποδείξουν στον Βαρθολομαίο ή δεν ξέρω κι εγώ σε ποιον άλλον ότι συμμορφώθηκαν για να μπούμε κι εμείς με τη σειρά μας πίσω από τη γραμμή. Τι ντροπή. Άλλοι με γραπτά, άλλοι με ομιλίες, άλλοι με πρσκλήσεις.
Εάν εγώ πάω στον μπακάλη και δεν ξέρω να μετράω ο μπακάλης μπορεί να με κλέψει, μπορεί να το κάνει κατά λάθος, μπορεί να το κάνει επίτηδες, το αποτέλεσμα όμως θα είναι το ίδιο. Εδώ φτωχαίνουν την πίστη μας, την 'κλέβουν', και αυτοί που υποτίθεται ότι στέκονται επί σκοπόν να την προστατεύουν μας λες ότι επικοινωνούν με νοήματα, εννοούσε αυτό, κατάλαβε εκείνο. Αυτά, με συγχωρείς, είναι γελοιότητες. Είναι κατάντια να τα προβάλεις αυτά ως επιχείρημα αγαπητέ. Και άντε, ένας απλός ιερέας δεν ασχολείται με τα δογματικά -τώρα βεβαίως θα πρέπει όπως όλοι μας, να διαβάσουμε, να ενημερωθούμε- αλλά ο Επίσκοπος; Αυτή δεν είναι η δουλειά του Επισκόπου; Αλλά θα μου πεις εμείς τους βάλαμε εκεί; Μάλλον αυτοί που τους βάζουν έχουνε άλλα κριτήρια.
Αγαπητέ ανώνυμε, κάποιοι ασχολείστε υπερβολικά με το πως εκφραζόμαστε, τα θέλουμε όλα έτσι, τα θέλουμε όλα αλλιώς, λέμε βαριές κουβέντες. Τουλάχιστον εμείς εκφραζόμαστε και μην νομίζεις ότι πολλές φορές δεν βλέπουμε τα λάθη μας. Προσευχόμαστε στον Θεό να πάρουμε δύναμη, να μας φωτίζει να λέμε και να συμπεριφερόμαστε πιο σωστά για να υπερασπίσουμε την Πίστη μας αλλά προσευχόμαστε και για τους Μητροπολίτες μας, όσο περίεργο κι αν σου φαίνεται. Αν όμως ενοχλεί η δική μας φάλτσα διαφωνία, πόσο θα έπρεπε να ενοχλεί η καθόλου διαφωνία των Επισκόπων; Γι' αυτούς όμως έχετε πάντα δικαιολογίες. Πως νομίζεις φτάσαμε έως εδώ;
Η υπεράσπιση της Πίστεως επαφίεται πια στον λαό, κάτι σαν το άρθρο 120 του Συντάγματος. Αυτό πολλοί δεν το έχετε καταλάβει.

3 Ιανουαρίου 2017 - 12:26 μ.μ. είπε...

Αναλύω το παραπάνω σκεπτικό μου Οι επίσκοποι αναγνωρίζουν στά γραπτά ψηφίσματα των επισήμων κειμένων της συνόδου του Κολυμπαρίου και άλλες αφηρημένες , νοητές ,υπονοούμενες , υπαινισσόμενες ,δημιουργικώς ασαφείς εκδοχές Δηλαδή ονομάζουν τους αιρετικούς ΄΄εκκλησίες ΄΄ ,αλλα εννοούν κάτι άλλο Δέν αναγνωρίζουν όμως τις ίδιες διαφορετικές εκδοχές στή λεκτική συνήθεια κάποιων να αποκαλούν τις αιρέσεις ΄΄εκκλησία΄΄ ιδιαίτερα για τους παπικούς Δηλαδή έχει μία δεσμευτική αξία το ότι ενίοτε ο Τρεμπέλας ,ο άγιος Νεκτάριος κ.ά. ονόμασαν τους παπικούς ΄΄εκκλησία ΄΄ παραπέμπουμε στό σχόλιο: 2 Ιανουαρίου 2017 - 11:10 π.μ., ενώ δέν έχει άν όχι μεγαλύτερη τουλάχιστον την ίδια δεσμευτική αξία η πανηγυρική ανακήρυξη των αιρέσεων ως ΄΄εκκλησίες ΄΄ σέ επίσημα συνοδικά κείμενα Θά μας τρελλάνετε κύριοι παραδοσιακοί επίσκοποι;


Ανώνυμος είπε...

Διαβάζοντας τα παραπάνω σχόλια έφριξα. Είναι δυνατόν να εκφράζονται χριστιανοί έτσι για αρχιερέα; Τι έκανε ο άνθρωπος; Ούτε σε ένα απλό πιστό δεν πρέπει να μιλούμε με τέτοιο πάθος και εκφράσεις, πολύ περισσότερο σε αρχιερέα.Διαβάστε χριστιανοί μου καλά τα λεγόμενα του.Προσέξτε την ουσία των λεγομένων του. Αφού λέει καθαρά ότιμε τις ίδιες απόψεις θα αγωνίζεται μέσα στην εκκλησία και όχι εκτός αυτής. Αυτό που στηλιτεύει είναι η αποτείχιση. Οι άγιοι Πορφύριος, Παίσιος κ.α. νεώτεροι όλοι λένε, να ακολουθούμε την εκκλησία, ότι πει η εκκλησία. Δεν θ' αφήσει ο θεός. Γνώμη μου είναιότι οι αρχιερείς μας, τουλάχιστον οι περισσότεροι έχουν το νου τους και αν ειναι να γίνει κάτι θα γίνει από την κεφαλή και όχι από τα πόδια. Ας προσέχουμε να μη καταδικάζουμε κανένα και μάλιστα διαστρεβλώνοντας τα πράγματα γιατί είναι φοβερή αμαρτία.

Ανώνυμος είπε...

Η θρασύτητα, η αναίδεια, η δημόσια διαπόμπευση και ο αδιάκριτος ζηλωτισμός δεν είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Είναι άλλου είδους πνεύματος....

maria.p. είπε...

Η λέξη "μολυσμός" αγαπητοί αδελφοί, έχει πολλές αναγνώσεις γι΄αυτό πρέπει να προσέχουμε πως την χρησιμοποιούμε. Κάποια πράγματα όπως π.χ. ο λεγόμενος "μολυσμός" της Θείας Κοινωνίας που ανέφερα, αγγίζουν τα όρια της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος.
Η Θεία Κοινωνία είναι το Τίμιο Σώμα και Αίμα Χριστού και την μεταβολή την κάνει ο Ίδιος ο Κύριος, που είναι ο Προσφέρων και ο Προσφερόμενος.. Δεν είναι δυνατόν να μολύνεται επειδή ο ιερέας μνημονεύει τον Πατριάρχη ή τον επίσκοπο. Έτσι κι αλλιώς ακόμα και αν είναι αιρετικός, όπως είδαμε και στο κείμενο "σχόλιο σε μια θεολογική τραγωδία" η μνημόνευση γίνεται στο τέλος του Μυστηρίου!
Τα θέματα αυτά απασχολούν και σκανδαλίζουν κόσμο εδώ και 100 χρόνια. Πολλοί άγιοι πατέρες στο Άγιο Όρος και αλλού τις δεκαετίες της έξαρσης των οικουμενιστικών κινήσεων του Πατριαρχείου και του παλαιοημερολογίτικου σχίσματος, προσευχήθηκαν έντονα και ο Θεός τους απάντησε με δυνατά σημεία.Ξεκάθαρα τους έδειξε την μεταβολή του άρτου και οίνου σε σάρκα και αίμα πραγματικό!Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, και από απλούς πιστούς.
Ο Θεός είναι υπεράνω όλων.Είναι βλασφημία να πούμε ότι έχει εγκαταλείψει το λαό Του.Δεν θα το κάνει ποτέ.Είμαστε στην προφητευμένη εποχή της μεγάλης αποστασίας, το γνωρίζουμε, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα στο τέλος.
Ο λόγος μας λοιπόν πρέπει να έχει διάκριση, γιατί όπως βλέπουμε, καταφέρνουμε δυστυχώς με τον άτεγκτο ξύλινο ταμπελοποιημένο νομικίστικο λόγο, να προκαλούμε αλλεργία στον κόσμο, ίσως επειδή υπάρχει και το ιστορικό προηγούμενο του παλαιοημερολογίτικου σχίσματος [με κύρια ευθύνη όσων τάραξαν και κατασπάραξαν την εκκλησία τα τελευταία 100 χρόνια]..
Πολύ μου άρεσε η σοφία και η διάκριση του Αγίου Πορφυρίου, που αναφέρεται στο σχόλιο 11.57.

Η έννοια του μολυσμού είναι καθαρά ο αιρετικός λόγος. Από εκεί μπορεί να αλλάξει εντελώς ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον Θεό, τον εαυτό του, και τους άλλους.. ακόμα και τους Αγίους.
Όποιος έχει κάποιο γνωστό του αιρετικό, στο ευρύτερο περιβάλλον του, γνωρίζει πολύ καλά αυτά που λέω. Όντως η αίρεση δημιουργεί ένα στρεβλό τύπο "πνευματικής" ζωής και κατάστασης.
Αυτό όμως γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο λόγω αιρετικών διδασκαλιών που ακούει ο άνθρωπος, και όχι με κάποιο "μεταφυσικό"/"μαγικό" τρόπο επειδή π.χ. στο Ναό που πήγε μνημονεύτηκε ένας συγκεκριμένος επίσκοπος! Έλεος δηλαδή!

(συνεχίζεται)

maria.p. είπε...

Οι νεο-έλληνες σήμερα είναι πρωτίστως σε αυτό το πνευματικό χάλι γιατί έζησαν τις τελευταίες δεκαετίες μέσα στον ψευτο-ευδαιμονισμό, και την αθεϊα, με καθαρά υλιστικά φρονήματα.. με πλήρη αποστασία και αδιαφορία για την Πίστη.. με λοιδορία και περιφρόνηση της Εκκλησίας..
Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έμεινε απέξω από τον τυφώνα που σάρωσε από την δεκαετία του 60 και μετά, την Ευρώπη και την Αμερική, και ισοπέδωσε την πίστη, και τις παραδοσιακές αξίες εισάγοντας μας στη νέα εποχή.
Είναι γνωστά όλα αυτά.. καταπατήθηκαν τα πάντα, και κυριάρχησε ο ορθολογισμός και η αθεϊα. Ο τελευταίος αιώνας κυριαρχείται από το δίπολο μαρξιστικής θεωρίας (με μετεξέλιξη τον πολιτιστικό μαρξισμό και την πολιτική ορθότητα), και υλιστικού φιλελευθερισμού και παγκοσμιοποίησης.Ο συγκρητισμός-οικουμενισμός είναι παράγωγο αυτών και μαζί με την πολιτική ορθότητα είναι οι κύριες πτυχές της νέας εποχής.
Το έδαφος όμως της καρδιάς μας ήταν έτοιμο να τα δεχτεί όλα αυτά λόγω της αποστασίας μας και της προσκύνησης των σύγχρονων ειδώλων.
Αν λοιπόν με τη λέξη "μολυσμός" εννοούμε τον εθισμό στον συγκρητισμό και την απώλεια του υγιούς αισθητηρίου, έχω να πω ότι αυτό δυστυχώς έχει ήδη συμβεί με πολλούς τρόπους.. ακόμα και μέσα από τις καθημερινές εικόνες και την πραγματικότητα του συγχρωτισμού όλων με όλους. Μέσα στα πλαίσια αυτού του εθισμού είναι ακόμα και το πολυπολιτισμικό μωσαϊκό στο οποίο μετατράπηκε δυστυχώς η Ευρώπη.
Υπάρχει φυσικά ο "μολυσμός" και η βεβήλωση των Ιερών Ναών όταν μπαίνουν αιρετικοί [ως φορείς που είναι αιρετικών φρονημάτων].Και εμείς εθιζόμαστε "έτι και έτι" στον συγκρητισμό. Άλλο όμως αυτό και άλλο τα υπόλοιπα που ακούμε. Και εδώ έχει βάση αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν η καρδιά σου είναι κατειλημμένη από τον Χριστό δεν χωράει κανένας αντίχριστος.. Εννοείται φυσικά ότι πρέπει και να αγωνιζόμαστε για τα θέματα της πίστης ιδιαίτερα τώρα που αγριεύει η κατάσταση, καθένας όσο μπορεί με τις μικρές του δυνάμεις.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 5:26 Ποιος καταδικάζει ποιον;
Ποιος έχει ήδη θέσει χριστιανούς εκτός εκκλησίας απλά επειδή ασκουν κριτική στη στάση αρχιερέων όσον αφορά την παναιρεση του οικουμενισμού;
Ο πάτερ Ζήσης και ο πάτερ Νικόλαος είναι ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΜΟΙ;;;;;;
Οι χριστιανοί που αντιδρούν νομίζετε πως πως είναι ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΜΟΙ;;;;;
Νομίζετε πως όσοι γράφουν το πονο τους θεωρουν την αποτειχιση απλή υπόθεση;;;;;;;; ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!!!!!!!!!!!

Και να πω και κάτι;
Ελάτε στη θέση ενός ορθόδοξου που βλέπει τον επισκοπο του να φίλα το χέρι του πάπα ή να τον ευλογεί ο πάπας.
Ελάτε στη θέση ενος ορθόδοξου που αντί να εκκλησιάζονται ορθοδοξα παρακολουθούν συμπροσευχες και ακούν κηρύγματα ΑΙΡΕΤΙΚΆ!
Ξέρετε ότι υπάρχουν τέτοιοι επισκοποι στις εκκλησίες των οποίων γίνονται συμπροσευχες και τα κηρύγματα είναι ΑΙΡΕΤΙΚΆ. Είναι υποχρεωμένοι οι πιστοί να μνημονεύουν αυτούς τους επισκόπους;;;
Ειναι υποχρεωμενοι στις νέες χώρες να ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ τον Βαρθολομαίο από η στιγμή που ο Βαρθολομαίος προωθεί ασταμτητα την αίρεση του οικουμενισμού και τους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Η επίθεση σε αυτούς που διαμαρτύρονται για την αίρεση αντί να διαμαρτυρηθούν στους αιρετικούς οικουμενιστες τίνος πνεύματος είναι καρπός αγαπητέ 6:13;

Ανώνυμος είπε...

Aπό πότε απαγορεύεται η κριτική στους επισκόπους για τη στάση τους σε θέματα πίστεως;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ δεν απότείχισε κανεις κανένα. Απο μόνοι τους αυτοί που τραβούν τα άκρα χωρίς να περιμένουν να αποφασίσει η εκκλησια οδηγούνται σε αποτειχιση, με τις ενέργειες τους, μόνοι τους βγαίνουν εκτος , δεν τους βγάζει κανένας. Χρειαζεται πολλή προσοχή γιατί μπορεί να οδηγηθούμε σε σχήμα προς μεγάλη χαρά των αιρετικών. Πάντως οι χαρακτηρισμοί που εκτοξεύονται εναντιον των αρχιερέων και συγκεκριμενα εδώ του μητροπολίτου Γόρτυνος είναι Απαράδεκτοι. Είναι όλοι γνωστες της ψυχής του και της καρδιάς του και γνωρίζουν τα κίνητρα του, που για αυτους είναι τα χειρότερα, και δεν σκέφτονται καν μήπως κατακρίνουν και καταδικάζουν αδικα και βρεθούνε θεομαχοι;

Ανώνυμος είπε...

Η κριτική δεν απαγορευεται, αλλά να γίνεται με τον πρέποντα σεβασμο και όχι καταδικάζοντας και κρίνοντας, βάζοντας σαν κίνητρα αυτά που εσείς θεωρείτε, χωρίς καν να προβληματιζεστε, όντας εκατό τοις εκατό σίγουροι οτι είναι όπως τα λέτε! Έπειτα ο Αρχιερέας είναι εις τύπον Χριστου, δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να τον βρίζει. Εδώ ακούγονται βρισιές. Έλεος!!! Φανατισμός σε όλο του το μεγαλείο!

Ανώνυμος είπε...

Να διαβάσετε τον Όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη και εκεί θα δείτε πόσο λάθος σκέπτεστε.

Ανώνυμος είπε...

Λες προσωπικές απόψεις και τίποτε από αυτά που λες δεν στηρίζεται στο Λόγο του Κυρίου και στους Πατέρες της Εκκλησίας.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Η μόνην και απόλυτος Ύβρις είναι η Ύβρις κατά του Αγίου Πνεύματος. Όστις πιστεύη ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία συμπεριφέρεται με "ευγένειαν" εις τους υβριστάς του Αγίου Πνεύματος, ε, ας ευρευνήση την Αγίαν Υμνολογίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 8:36 γιατί συνεχώς μιλάς για αποτειχιση από όλη την εκκλησία;;;;;
Ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα.

Έλα στη θέση ενός ορθόδοξου που βλέπει τον επισκοπο του να φίλα το χέρι του πάπα ή να τον ευλογεί ο πάπας. Αυτός ο πιστός ιερέας είναι υποχρεωμένος να μνημονεύει αυτον τον επισκοπο;;;;;; Αυτον συγκεκριμένα όχι να κάνει δική του εκκλησία.

Ελα στη θέση ενος ορθόδοξου που αντί να εκκλησιάζεται ορθοδοξα παρακολουθει συμπροσευχες και ακούει κηρύγματα ΑΙΡΕΤΙΚΆ! Αυτός ο πιστός είναι υποχρεωμένος να μνημονεύει αυτον τον επισκοπο;;;;;; Αυτον συγκεκριμένα όχι να κάνει δική του εκκλησία.

Ξέρετε ότι υπάρχουν τέτοιοι επισκοποι στις εκκλησίες των οποίων γίνονται συμπροσευχες και τα κηρύγματα είναι ΑΙΡΕΤΙΚΆ. Είναι υποχρεωμένοι οι πιστοί να μνημονεύουν αυτούς τους επισκόπους;;; Αυτούς συγκεκριμένα όχι να κάνουν δική τους εκκλησία.

Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι επισκοποι που κηρυττουν την θεωρία των κλάδων η οποία είναι καθαρή αίρεση και την κηρρυττουν γυμνή τη κεφαλή σε δημοσιεύσεις , συνέδρια , κηρύγματα. Αυτοί οι πιστοι είναι υποχρεωμένοι να μνημονεύουν αυτον τον επισκοπο;;;;;; Αυτον συγκεκριμένα όχι να φύγουν από την εκκλησία.

Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι επισκοποι που κηρυττουν την μεταπατερικη θεολογία η οποία είναι καθαρή αίρεση και την κηρρυττουν γυμνή τη κεφαλή σε δημοσιεύσεις , συνέδρια , κηρύγματα. Αυτοί οι πιστοι είναι υποχρεωμένοι να μνημονεύουν αυτον τον επισκοπο;;;;;; Αυτον συγκεκριμένα όχι να φύγουν από την εκκλησία.

Ειναι υποχρεωμενοι στις νέες χώρες να ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ τον Βαρθολομαίο από τη στιγμή που ο Βαρθολομαίος προωθεί ασταμτητα την αίρεση του οικουμενισμού και τους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ;;;;;; Μιλώ για παύση μνημόνευσης ΣΥΓΚΡΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ όχι για σχισμα και δημιουργια νέας εκκλησίας. ΓΙΑΤΙ ΠΑΤΕ ΕΚΕΊ ΤΗ ΚΟΥΒΈΝΤΑ;;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Εχω την εντύπωση ότι σκέπτεται ο καθένας τα δικά του και δεν μπαίνει καν στον κόπο να καταλάβειτι θέλει να πει ο άλλος που δεν σκέπτεται το ίδιο μ΄αυτόν. Ειστε σιγουροι ότι εσεις έχετε την ορθή πίστη και είναι αιρετικοί όλοι οι άλλοι. Τώρα τι σχέση έχουν τα παραπάνω με τον συγκεκριμένο μητροπολίτη. Ο άνθρωπος από την αρχή καταδικάζει τα φιλοπαπικά και οικουμενιστικά κινήματα και αναφέρεται στον υπέρμετρο, άκριτο και άτακτο ζήλο που μπορει να κάνει ζημιά.Εχει παραξηγηθεί ο λόγος του. Ολοι εμείς που καταδικάζουμε είμαστε οι άγιοι, έχουμε καθαρίσει τον εαυτό μας από τα πάθη καιοδηγουμε στο πυρ το εξώτερο τον μητροπολίτη. Ας σκεφθεί ο καθένας τις αμαρτιες του που είναι πολλές, γιατί μη μου πείτε ότιέχετε όλοι την συνείδησή σας ήσυχη, έχετε φθασει σε αγιότητα και έχετε τόση παρρησία ωστε να κρινετε και να καταδικάζετε τον επίσκοπο. Βέβαια αυτό θα ήταν ευχάριστο δηλαδή να έχετε αγιότητα αλλά δεν νομίζω ότι συμβαίνει.Ας δούμε τα χάλια μας και να δούμε αν αγαπάμε το Θεό πραγματικά και αν τον βιώνουμε στην ζωή μας και μετά θα μπορούμε να κάνουμε και κριτική καλή και με τον προσήκοντα σεβασμό.

Ανώνυμος είπε...

Τιμήσαμε τον Γόρτυνος και τις σκανταλιές του μέ κοντά 100 σχόλια ! Τί άλλο θέλει ;

Ανώνυμος είπε...

Και αυτό κύριε/α 10.30 ονομάζεται σύνοδος καί μάλιστα Αγία και Μεγάλη και Οικουμενική που ο επίσκοπος Γορτυνος καί πάς άλλος ΄΄παραδοσιακός ΄΄ επίσκοπος ΄΄ επικυρώνει ,που αφήνει το περιθώριο ο καθείς να εννοεί και να καταλαβαίνει ό,τι θέλει ; Και τότε γιατί οι οικουμενιστές να μήν εννοήσουν και εκείνοι ό,τι θέλουν ; Είναι σάν να μάς λέτε μία απόφαση δηκαστηρίου νά χωρα πολλές εκδοχές και να πάει κανείς φυλακή ,αλλά και να μήν πάει Νά μείνει στη φυλακη 20 χρόνια ,αλλά μπορεί και 2 !

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε 10:30 στις περιπτωσεις που αναφέρονται στο σχόλιο 12:28 ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ;;;;;;;;;;;;;;;;
Έτσι όμως που απαντάς κάνοντας χρήση του Σεβασμιότατου Ιερεμια στην απάντησή σου είναι σαν να τον κατατάσσεις απέναντι σε όσους διαφωνούν με τα πορίσματα της συνόδου Κρήτης και πιστεύουν πως τα πράγματα πρέπει να μπουν θέση τους όσο αφορά την ανεξέλεγκτη ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ δράση ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.

Αναφερεσαι στο χολιο 12:28 και λες Ειστε σιγουροι ότι εσεις έχετε την ορθή πίστη και είναι αιρετικοί όλοι οι άλλοι.
Απάντηση: στο σχολιο 12:28 αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις επισκόπων, είναι αυτοί οι επίσκοποι "ολοι οι άλλοι";;;;; Η εκκλησία ταυτίζεται με αυτες τις περιπτώσεις;;;;;;; Αυτή είναι η εκκλησία;;;;;;; Αξίζει στην εκκλησία αυτή η κατηγοριοποίηση που κανείς;;;;;;;;
Γιατί χρησημοποιείς έτσι τον λόγο σου;;;;;;;

Επειδή δε μασω τα λόγια μου και είμαι συγκεκριμένος, επί του 12:28, σου αναφέρω ότι ναι αυτοί οι επίσκοποι ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΌΛΟΥΘΟΙ ΤΟΥΣ (ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥΣ) δεν έχουν σωστή πίστη. Όσοι διαφωνούν με αυτές τις περιπτώσεις επισκόπων έχουν τα πάθη τους αλλά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΣΕ ΑΙΡΕΣΗ. ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΙΣ συγκεκριμενες ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 12:28 ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (πάλι, ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ μόνο για τους συγκεκριμένους).

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com