27 Φεβ 2017

«Τὴν Νηστείαν πληρῶσαι, ἁγνοπρεπῶς»

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑΝ
«ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑΝ ΠΛΗΡΩΣΑΙ ΑΓΝΟΠΡΕΠΩΣ»*
«Νηστεία η των Αγγέλων ομοίωσις, η των δικαίων ομόσκηνος, ο του βίου σωφρονισμός» λέγει ο Άγιος Βασίλειος. Εισερχόμαστε στο ευλογημένο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.   «Θεοδώρητον χάρισμα» χαρακτηρίζεται η νηστεία από την Εκκλησία.  
«Θεοδώρητον χάρισμα», καλείται ο της νηστείας αγώνας, καταδεικνύοντας τοιουτοτρόπως το κάλλος της νηστείας που έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία.  «Υποδεξώμεθα των νηστειών το χάρισμα ως θεοδώρητον», ψάλλομε στον Όρθρο της Δευτέρας της Α΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
«Άρμα πυρός, έλαβεν Ηλίαν τον θαυμαστόν νηστεία οπλισάμενον.  Μωυσή ανέδειξε θεατήν των αρρήτων, και ημείς ταύτην ελόντες οψόμεθα τον Χριστόν», ψάλλομε στην Εκκλησία μας.  Όταν τέτοια ψάλομε στην Εκκλησία μας, πως είναι δυνατό να θωρήσομε τούτη ως αυτοσκοπό και όχι μέσο σωτηρίας;  «Εν τω όρει τω Χωρήβ, τη νηστεία καθαρθείς, είδε Θεόν Ηλίας, καθαρθώμεν και ημείς, νηστεία την καρδίαν και οψόμεθα Χριστόν», ψάλλομε στην Εκκλησία μας. Ου βρώσις μία, δι’ ην απέδοτο τα πρωτοτόκια;», αναφέρει ο Άγιος Βασίλειος.  Αυτό λοιπόν το «θεοδώρητον χάρισμα», πρέπει να διαφυλάξομε στην Εκκλησία μας, επόμενοι «τη παραδόσει της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας».
«Η ψυχή εκκλίνει από της πικρίας των ηδονών τη εκ νηστείας τρυφή», ψάλλομε στην Εκκλησία μας.  «Ημέρα σωτήριος», επίσης καλείται η νηστεία στην Υμνολογία της Εκκλησίας μας.  Σωτήριος καλείται  η της Νηστείας είσοδος, γιατί όντως εις σωτηρία άγει.  «Τι τον μέγαν αριστέα  τον Σαμψών ακαταγώνιστον απειργάσατο;  Ουχ η νηστεία, μεθ’ ης εν τη γαστρί της μητρός συνελήφθη;  Νηστεία αυτόν εκύησε, νηστεία αυτόν ετιθηνήσατο, νηστεία αυτόν άνδρωσεν, ην ο άγγελος διετάξατο τη μητρί», αναφέρει  ο Άγιος Βασίλειος.
«Έφθασε νυν, εισήκται ο των αγώνων καιρός, το της Νηστείας στάδιον, προθύμως άπαντες, απαρξώμεθα ταύτης, τας αρετάς Κυρίω, ως δώρα φέροντες» (Κανών β΄ Ωδή α΄ Τριωδίου).  Ο Άγιος Βασίλειος αποκαλεί τη νηστεία «συνηλικιώτιν της ανθρωπότητος».  «Το θείον υπερχόμενοι στάδιον, της αμώμου Νηστείας», πρέπει να γνωρίζομε ότι στο στάδιο των αρετών εισερχόμαστε. 
«Νηστεία προφήτας γεννά, δυνατούς ρώννυσι∙ νηστεία νομοθέτας σοφίζει, ψυχής αγαθόν φυλακτήριον, σώματι σύνοικος ασφαλής, όπλον αριστεύουσιν, αθληταίς γυμνάσιον», «αύτη θεατήν εποίησε του μεγάλου θεάματος τον Ηλίαν», αναφέρει  ο Άγιος Βασίλειος.
«Τον φωτεινόν της νηστείας, ενδυθέντες χιτώνα», ψάλλομε στην Εκκλησία μας, καταδεικνύοντας το μεγαλείο της άσκησης της αρετής τούτης.  «Φαιδρώς εισδεξώμεθα, της Νηστείας την είσοδον πιστοί», μας καλεί η Αγία μας Εκκλησία.
*Εξαποστειλάριον Τριωδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com