17 Ιαν 2017

Εὐθύνη καί χρέος τῶν Ὀρθοδόξων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Εὐθύνη καί χρέος τῶν Ὀρθοδόξων
Ἕνα θλιβερὸ ἀποτέλεσμα ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴ σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου στὴν Κρήτη τὸ 2016 εἶναι ὁ διχασμὸς τῶν Ὀρθοδόξων. Διχασμὸς ποὺ ἀρχικὰ φανερώθηκε μὲ τὴν ἄρνηση τεσσάρων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν νὰ μετάσχουν στὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου, ἀνεξαρτήτως τῶν λόγων ποὺ καθεμιὰ προέβαλε. Διχασμὸς ὅμως ποὺ συνεχίσθηκε ἐντονότερος μετὰ τὴ Σύνοδο. Ἔχουν οὐσιαστικὰ δημιουργηθεῖ δύο ἀντιτιθέμενα μέτωπα, στὰ ὁποῖα κυριαρχοῦν ποικίλες τάσεις, ἀπὸ ἤπιες καὶ μετριοπαθεῖς μέχρι ἀκραῖες καὶ ἐπιθετικές.

Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἐν ἐξελίξει διχοστασίας ἀποτελοῦν ἀφενὸς μὲν οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἐκπορεύθηκαν ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο κατὰ τῶν ἐπικριτῶν τῆς Συνόδου, ἀφετέρου δὲ μιὰ ἀποσχιστικὴ τάση ποὺ κυοφορεῖται ἀνάμεσα μάλιστα σὲ ἀξιόλογα πρόσωπα τοῦ θεολογικοῦ κόσμου καὶ σημαντικοῦ ἀρι­θμοῦ μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ ἀλήθεια ἐπιβάλλει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ κύρια αἰτία αὐτῆς τῆς ἐπικίνδυνης καταστάσεως εἶναι ἡ ἀσάφεια καὶ ἀμφισημία τοῦ κειμένου τῆς Συνόδου περὶ τῆς σχέσεως «τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον». Κάτι ποὺ ἐπισημαίνεται ἀπὸ Συνόδους αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καὶ ἀρκετοὺς Ἐπισκόπους, κληρικούς, μοναχούς καὶ θεολόγους.
Ἀκριβέστατα περιέγραψε τὴν προβληματικότητα τοῦ σχετικοῦ συνοδικοῦ κειμένου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὅπως σημειώσαμε καὶ σὲ προηγούμενο σχόλιό μας, λέγοντας ἐπὶ λέξει: «Παρατηρεῖ κανεὶς στὸ τελικὸ κείμενο ἀντιφατικὰ σημεῖα. Κατὰ τὴν γνώμη μου δὲν εἶναι κείμενο θεολογικό, ἀλλὰ διπλωματικό».
Τὴν προβληματικότητα αὐτοῦ τοῦ κειμέ­νου ἐπισημαίνει καὶ ἡ εἰσήγηση τῆς εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους «ἐπὶ τῶν τελικῶν κειμένων τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» ποὺ δόθηκε στὴ δημοσιότητα στὰ τέλη τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου. Στὴν ἀξιόλογη αὐτὴ εἰσήγηση ἐπισημαίνεται καὶ τὸ ἑξῆς σημαντικότατο ζήτημα:
«Σήμερoν ἡ διατήρησις τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἓν ὀδυνηρὸν αἴτημα. Ἐν Ἁ­γίῳ Ὄρει καὶ ἀλλαχοῦ ἀκούονται διαμαρτυρίαι καὶ δυστυχῶς ἀναπτύσσονται ἕως καὶ σχισματικαὶ τάσεις. Ἀναμφιβόλως εἰς αὐτὸ συμβάλλουν καὶ αἱ ἀμφισημίαι εἰς τὰ συνοδικὰ κείμενα, ἡ ἀσάφεια τῶν ὁποίων δημιουργεῖ προϋποθέσεις δι᾽ οἰκουμενιστικὴν ἑρμηνείαν των καὶ ἑπομένως ὁδηγεῖ εἰς κρίσιν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας... Ὄχι μόνον "ζηλωτικαί", ὡς λέγεται, ἀλλὰ καὶ ὑγιεῖς φωναὶ ἀναζητοῦν λόγον ἀληθείας διὰ νὰ πεισθοῦν καὶ νὰ ἀναπαυθοῦν».
Τὸ Ἱεροκοινοτικὸ κείμενο καταλήγει μὲ τὴν ἔκφραση ἐλπίδας νὰ διορθωθοῦν τὰ συνοδικὰ κείμενα, «ὥστε αὐτὰ νὰ ἀνταποκρίνωνται εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς σωτηριώδους ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον».
Συμμεριζόμαστε τὴν ἐλπίδα αὐτὴ καὶ τὴν ἐκφράζουμε καὶ ὡς παράκληση πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ μεριμνήσει ὥστε μὲ κάποιο τρόπο νὰ διευκρινισθοῦν μὲ ἀκρίβεια τὰ ἀμφιλεγόμενα σημεῖα. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος συνεκλήθη βασικῶς γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτὴ ἔχει ἤδη πληγεῖ. Καὶ εἶναι χρέος ὅλων νὰ συντελέσουμε στὴ θεραπεία τῆς πληγῆς. Οἱ ὁποιεσδήποτε ἀπειλὲς καὶ οἱ ἀκραῖες τάσεις μόνο λάδι στὴ φωτιὰ ρίχνουν. Ἡ Ὀρθόδοξη ὁριοθέτηση τῆς ἀλήθειας σώζει καὶ ἑνώνει. Καὶ αὐτὸ ὁλοψύχως εὐχόμαστε νὰ πραγματοποιηθεῖ.

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα είναι με τι είδους κάτοπτρο βλέπεις τα πράγματα. Αναφέρεται ότι έχει πληγεί η σύμπνοια της Ορθοδοξίας. Τώρα συνέβη αυτό; Γιατί το κάτοπτρο με το οποίο βλέπω μου δίνει τη δυνατότητα να βλέπω όσα θέλω να δω κι όχι όσα υπάρχουν και έχουν συμβεί ή συμβαίνουν γύρω μου; Ο οικουμενισμός τώρα εμφανίστηκε ή τώρα βλέπω τα αποτελέσματα του κατόπιν διαδοχικών αιτιών εκ των οποίων προέκυψαν τούτα τα αποτελέσματα; To δεύτερο ισχύει,απλά το κάτοπτρο με το οποίο έβλεπα,έβλεπα όσα ήθελα να δω επειδή λίγο η ολιγοπιστία μου λίγο όσα ήθελα να βλέπω λόγω προσκόλλησης στα γήινα ανδρώθηκε η ανομία και με κατακλύει..

Ανώνυμος είπε...

«Τὰ δύο ἄκρα πάντα ταλαιπωροῦν τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, καὶ οἱ ἴδιοι ποὺ τὰ κρατοῦν ταλαιπωροῦνται, διότι τὰ δύο ἄκρα συνήθως καρφώνουν... Εἶναι δηλαδὴ σὰν νὰ κρατάη τὸ ἕνα ἄκρο δαιμονισμένος, ὅταν ἔχη ἀναίδεια πνευματικὴ (περιφρόνηση γιὰ ὅλα), τὸ δὲ ἄλλο ἄκρο σὰν νὰ τὸ κρατάη τρελός, ὅταν ἔχη μωρὸ ζῆλο μὲ στενοκεφαλιά, καὶ τότε -Θεὸς φυλάξοι!- μπορεῖ νὰ χτυπιένται συνέχεια τὰ δύο ἄκρα, καὶ «ἄκρη νὰ μὴν βρίσκη» κανείς». (Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης)

Χρήστος Θεόδ.Ελευθεριάδης είπε...

μην μπουμε στην παγιδα να ασχοληθουμε μονο με το κειμενο που ονομαζει τις αιρεσεις εκκλησιες γιατι ολα τα κειμενα της ψευτοσυνοδου της κρητης αλλοιώνουν την ορθοδοξια

Ανώνυμος είπε...

Τώρα καλείται ο Λαός του Θεού να καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία από την Αγία Εκκλησία του Χριστού. Αυτή τη βρόμα που έπνιξε χρόνια την Ορθοδοξία μας που στενάζει κάτω από το βάρος των απεχθών ατερμόνων διαλόγων με αιρετικούς πάσης φύσεως και ενός αλήτικου και ληστρικού επισκοπικού δεσποτισμού που έχει εξαπολύσει διωγμούς εναντίον αγωνιστών και μαρτύρων της αμωμήτου πίστεως μας παραδίδοντας την άνευ όρων στους αισχρούς αιρεσιάρχες, πουλώντας το πιο απεχθές νταβατζιλίκι και λειτουργώντας με τους νόμους και τους κανόνες μαφιόζικης συμμορίας. Να ξέρουν οι μαφιόζοι οικουμενιστές και οι πάτρωνες τους ότι ισχύει και πάντα θα ισχύσει το «Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.Ρ.Ρ.

Ανώνυμος είπε...

Τό Παπικόν τἐρας μᾶς κρατᾶ ὃλους μαζί στά σιαγόνια του.
Ἒχομε δύο ἐναλλακτικές λύσεις.

1) Νά ξεφύγουν ἀπό τά σιαγόνια ὃσοι μποροῦν καί νά σωθοῦν.
Θά εἶναι μιά μικρότερη ὁμάδα, ἀκριβῶς ὃπως καί προφητεύεται διά τό τέλος τοῦ κόσμου.


2) Νά μείνουμε μαζί ὃλοι ἀδελφωμένοι, χωρίς "σχῖσμα" καί νά μᾶς καταπιῇ ὃλους μαζί.
Τότε ὃμως ὂχι αἱ πύλαι ἃδου ἀλλά ὁ Πάπας θά κατισχύση τῆς Ἐκκλησίας,
ὃπερ ἀδύνατον, δέν συμφωνεῖ μέ τἠν Ἁγίαν Γραφήν!

Βγάλτε τά συμπεράσματά σας τί εἶναι γραπτόν νά γίνῃ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com