12 Οκτ 2016

Ἀποτελεῖ ἡ σιωπὴ καὶ ἡ ἀπραξία τῶν ποιμένων πνευματικὸ ἔγκλημα καὶ γι’αὐτὸ αἰτία διακοπῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
Ἀποτελεῖ ἡ σιωπὴ καὶ ἡ ἀπραξία τῶν ποιμένων πνευματικὸ ἔγκλημα καὶ γι’αὐτὸ αἰτία διακοπῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας;
Παράδειγμα πρῶτο (βλέπε καὶ ποινικὸ κώδικα, 232, παρ. 2):Παρασιώπηση ἐγκλήματος χαρακτηρίζεται ἡ παράλειψη ἔγκαιρης ἀναγγελίας στὴν ἁρμόδια Ἀρχή (ἢ πλησιέστερη Ἀρχή) σχεδιαζομένου ἢ πραγματοποιουμένου κακουργήματος. Στὴ νομικὴ ἐπιστήμη θεωρεῖται ὡς ἰδιώνυμο πλημμέλημα γνήσιας παράλειψης ποὺ τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση μέχρι τριῶν ἐτῶν. Ἡ δὲ παρασιώπηση θεωρεῖται ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης.

Παράδειγμα δεύτερο: Φιλικό μας ἢ συγγενικό μας πρόσωπο σιωπᾶ ἢ ἀνέχεται βαριὲς ὕβρεις ἢ ἀπαράδεκτες ἀναφορὲς στὸ προσωπό μας εἴτε ἀπὸ φόβο εἴτε ἐπειδὴ δὲν τὸ νοιάζει. Θὰ συνεχίσουμε νὰ ἔχουμε ἐπαφὴ μὲ τέτοιους "φίλους" ἢ "συγγενεῖς" ἢ θὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ κοντά τους, μέχρι νὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους;
Παράδειγμα τρίτο: Πῶς χαρακτηρίζουμε πολιτικοὺς, ἐπιστήμονες καὶ ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος, γενικὰ ὑψηλὰ ὑφισταμένους ποὺ σιωποῦν (ὅπως τώρα μὲ τὴν κρίση), ἐνῶ συντελοῦνται ἀδικίες, ἐγκλήματα, ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀλλοιώσεις; Σωστούς, ἠθικούς, ἀνθρώπους μὲ εὐθύνη; Συνεχίζουμε νὰ τοὺς ἐκτιμοῦμε καὶ νὰ τοὺς ἀκολουθοῦμε; Ἐὰν μάθουμε π.χ., ὅτι ἕνας γιατρός, ἕνας καθηγητής κλπ. εἶναι κομπογιαννίτες, θα σιωπήσουμε ἢ θὰ προσπαθήσουμε νὰ προστατεύσουμε καὶ τοὺς συνανθρώπους μας ἀπὸ τὴν ἀπάτη τους; Καὶ ἐὰν σιωπήσουμε κὰι αὐτὸ ἀποκαλυφθεῖ, θὰ ἔχουμε δίκιο, ὅταν διαμαρτυρόμαστε, ἂν ὁ περίγυρός μας μᾶς ἀποφεύγει καὶ μᾶς κατηγορεῖ, ὅτι γνωρίζαμε καί παρόλα αὐτὰ σιωπήσαμε καὶ δὲν καταδικάσαμε;
Ἐὰν λοιπὸν στὴν κοσμική μας ζωὴ ἰσχύουν τέτοιοι νόμοι, γραφτοὶ καὶ ἄγραφτοι, θὰ ἀνεχθοῦμε στὴν τήρηση τοῦ δόγματος, στὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή, τὴν σημαντικὴ δηλ. πλευρὰ τῆς ζωῆς μας, νὰ ἰσχύουν ἄλλοι;Ὁλόκληρη ἡ δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας διαμορφώθηκε ὄχι μόνο πρὸς διδαχὴ καὶ σωτηρία τῶν πιστῶν, ἀλλά κατὰ ἀντιπαράθεση πρὸς τὶς αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες προσβάλουντὸν Θεὸ τὸν ἴδιο καὶ ἐμποδίζουν τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίαςνὰ θεραπεύσει τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία: Ἡ ἀποδοχὴ λοιπὸν τῆς αἱρέσεως ἀπὸ τὸν Χριστιανὸκαὶ κυρίως ἀπὸ τὸν Κληρικὸκαὶ Ἱεράρχη καταστρέφει τὸ προστατευτικὸ καὶ θεραπευτικὸἔργο τῆς Ἐκκλησίας. «Ὅπως στὸν ἰατρικὸ χῶρο σὲ ἕναν κομπογιαννίτη (ψευτογιατρό) δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τοῦ ἐπιτραπῇ νὰ θεραπεύῃ, ἔτσι καὶ στὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτραπῇ σὲ ἕναν αἱρετικὸ νὰ θεραπεύῃ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Διότι, ἐπειδὴ εἶναι αἱρετικός, δὲν γνωρίζει, δὲν μπορεῖ νὰ θεραπεύῃ». (Ιωάννου Ρωμανίδου, Πατερική Θεολογία, 2004, σελ. 203). Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰτὸν Χριστιανὸ καὶ κυρίως τὸν Κληρικὸ καὶ Ἱεράρχη, ποὺσυνειδητὰσιωπᾶ ἢ ἀδιαφορεῖ νὰκαταδικάσει τὴν αἵρεση καὶ ἔτσι νὰ προφυλάξει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἑδραίωσή της.Εἶναι λοιπὸν εὐνόητο, βάσει καὶ τῆς κοσμικῆς καὶ τῆς πατερικῆς, ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας ὅτι τὸ γεγονὸς τῆς αἱρέσεως δὲν ἐλλοχεύει μόνο στὴν πλήρη ἀποδοχὴ καὶ πρέσβευση τῶν αἱρετικῶν δογμάτων, ἀλλὰ καὶ - ἀνεξαρτήτως ἂν ἡ ὑπόλοιπη συμπεριφορά μας εἶναι ἐπαινετή - στὴν συνειδητὴ ἀδιαφορία, στὴν σιωπὴκαὶ στὴν ἀπραξία ἀπέναντιστὴν αἵρεσηκαὶ μέσω αὐτῶν στὴν ἀποτροπὴἀντιδράσεων.
Γι’αὐτὸν τὸν λόγο στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη ἐπικρίνει ο Χριστός τοὺς Ἐπισκόπους, τῆς Περγάμου καὶ τῶν Θυατείρων, διότι ἐνῶ ἡ διαγωγή τους σὲ γενικὰ θέματα εἶναι καλή, μολαταῦτα ἐπιτρέπουνστοὺς αἱρετικοὺς Νικολαΐτες και ψευδοπροφῆτες νὰ πλανοῦν καὶ νὰ βλάπτουν τὸ ποίμνιόν τους· «Ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναίκά σου Ἰεζάβελ, ἣ λέγει ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾶ τοὺς ἐμοῦς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα». Ἀπὸ τὴν ἄλλημεριὰ ὅμως ἐπαινεῖ τὸν ἀμελῆ σὲ μερικὰ θέματα Ἐπίσκοπον Ἐφέσου, διότι ἀναδεικνύει τοὺς ψευδοπροφήτες καὶ μισεῖ τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν «Ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγώ μισῶ»(Ἀποκ. 2, 12‐23 καὶ2, 6).
Γι’αὐτὸν τὸν λόγο παραινεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τοὺς πιστούς, ὄχι μόνο νὰ μὴν ὑπακούουν σὲ κακοὺς ποιμένες ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ αὐτούς, λόγῳτοῦ κινδύνου ποὺ ἐπιφέρουν(Ὁμιλ. εἰς τὴν πρὸς Ἑβραίους 34, 1. PG 63, 231), καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς διδάσκει, ὅτι δὲν δικαιολογεῖται ἡ ἀδιαφορία ἤ ἡ σιωπή ὅταν «πίστις τό κινδυνευόμενον». Ἡ σιγὴ σὲ θέματα πίστεως εἶναι τὸ τρίτο εἶδος ἀθεΐας μετὰ ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀπόρριψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.(Γρηγορίου Παλαμᾶ, Συγγράμματα, σελ. 479‐483).
Γι’αὐτὸν τὸν λόγο πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ μὴν ἔχουμε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία ὄχι μόνο μὲ αὐτοὺς τοὺς Κληρικοὺς ποὺ κηρύττουν τὴν αἵρεση ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ σιωποῦν καὶ δὲν κάνουν τίποτα ἐναντίον της, μέχρι νὰ ἀλλάξουν στάση. Ἡ διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας δὲν εἶναι μία μόνιμη κατάσταση, ἀλλὰ μία ποὺ ἰσχύει μέχρι νὰ ἐπανέλθει τὸ ὀρθόδοξο δόγμα καὶ ἡ ὀρθόδοξη στάση στην Ἐκκλησία. Ὅσο ὅμως ἰσχύει ἡ αἵρεση, ἡ σιωπή, ἡ ἀπραξία καὶ ἡ ἀδιαφορία πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται, ὡς ὁμολογία ἀπέναντι στὸν Ὕψιστο, ὡς τεῖχος ἀπέναντι στὴν αἵρεση καὶ ὡς ἔνδειξη ἀγάπης καὶ ἐνδιαφέροντος στὴν Ἐκκλησία Του καὶ στοὺς ἀδελφούς μας.

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτές είναι προσωπικές εκτιμήσεις έωλες.

Σύμφωνα με τους Κανόνες της Εκκλησίας
Υποχρεωμένος δεν είναι ο κληρικός να διακόψει το μνημόσυνο του αιρετικά διδάσκοντος επισκόπου "γυμνή τη κεφαλή". Ακόμα και στην ακραία περίπτωση,δεν είναι υποχρεωμένος.

Απο το παραπάνω εννοείται ότι απαγορεύεται η διακοπή της μνημόνευσης του ορθόδοξου επισκόπου επειδή σιωπά ή απρακτεί.


Ανώνυμος είπε...

Ζούμε το θέατρο του παραλόγου! Η ορθόδοξη υποτίθεται Ιερά Σύνοδος άντί να ελέγξει και να θέσει προς καθαίρεσιν τον οικουμενιστή Δημητριάδος Ιγνάτιο ,τον επιβραβεύτει και τον καθιστά εκπρόσωπο της στον τύπο Επίσης τον θέτει στις επιτροπές διαλόγου μέ τον υπουργό για το μάθημα των θρησκευτικών Γινόμαστε θεατές σέ μία σαπουνόπερα όπου ο κάθε Δημητριάδος απλά αλλάζει κοστούμια σέ πολλαπλούς ρόλους Απο επιθετικός οικουμενιστής σέ άλλους ρολους φορά την προβειά του αμύντορα της πίστεως! Αφού ο Δημητριάδος είναι υπέρ της θρησκειολογίας της πολυπολιτισμικότητας , της έδρας ισλαμικών σπουδών ,της ανεγέρσεως τζαμιού στον Βοτανικό καί δέχεται τά εύσημα της καταργήσεως του ΄΄κονφεσσιοναλισμού ΄΄! Μεσα δέ στο σώμα της εκκλησίας έχει εγκαταστήσει το όργανο της προπαγάνδας του οικουμενισμού με΄διευθυντή τον Παντελη Καλαϊζτίδη ο οποίος υπεραμύνεται του θρησκειολογικόύ μαθήματος Αυτός ο άνθρωπος έναι ο εκλεκτός της Ιεράς Συνόδου που θα προασπίσει το μάθημα των θρησκευτικών; Ολοι τους συμμετέχουν σέ μία συμπαιγνία στην πλάτη του πιστού και ανυποψίαστου λαού Πόσο ορθόδοξος είναι στο σύνολό της μία τέτοια Σύνοδος των επισκόπων ,εκτός ελαχίστων επαινετων περιπτώσεων οι οποίοι παντι τροπω έχουν ομολογήσει την προσήλωσή τους στην Παράδοση της εκκλησίας ; Όποιος επίσκοπος σιωπά και απρακτει στην σημερινή περίσταση της κατάφωρης προδοσίας της πίστεως δέν μπορεί να είναι και να ονομάζεται ορθοδοξος Δέν έχει σημασία άν δέν είναι κανείς επιθετικός οικουμενιστής ,αλλά είναι κομπαρσος σε αυτόν τον θίασο Στον ίδιο θίασο του εμπαιγμού της πίστεως συμμετέχουν όλοι είτε ως πρωταγωνιστές ειτε ως κομπαρσοι Δέν μπήκαν επάνω στό άρμα της εκκλησίας για να κάνουν έναν ωραίο περίπατο και να χαζεύουν στά ποταμάκια και του βουναλάκια τή στιγμή που το άρμα οδηγείται στον γκρεμό Έ! Μπροστά σας υπάρχει γκρεμός και σεις ρεμβάζετε ; Ο συγκεκριμένος κανόνας ,ο 15ος της Α/Β οικουμενικής , ειναι μέν δυνητικος ουχ ήττον όμως δίνει το δκαίωμα κάθε φορά της εκτιμήσεως των παραμέτρων και του συμφέροντος Ποιος είναι αυτός ο εχέφρων άνθρωπος που μπορεί σήμερα να πεί οτι το συμφέρον είναι να πιστώνουμε μία τέτοια Σύνοδο με την εμπιστοσυνη μας ; Εμείς στις επαρχίες μας πρό πολλού έχουμε άρει την εμπιστοσύνη μας απο αυτους τους επισκόπους τους οποίους η Ιερά Σύνοδος τους καθιστά εκπροσώπους της Έχουμε αντιμετωπίσει τον τραμπουκισμό τους , στην κυριολεξία έχουμε φάει ξύλο μπροστά στα πολυπολιτισμικά μάτια τους,μας έχουν αποβάλει από τις ενορίες μας και οι παπάδες τους μας έχουν σύρει στά δικαστήρια Οι Ιεροί Κανόνες ως γνωστον ούτε επιβάλλουν ούτε επιτρέπουν , απλά καταγράφουν το βίωμα της εκκλησίας Και το βίωμα της εκκλησίας αρχαιόθεν και σήμερα ειναι η άρση της εμπιστοσύνης από τις Συνόδους των επισκόπων οι οποίες στό συνολό τους έχουν πεσει στην αίρεση Το επισημότερο μέσο έκφρασης αυτής της άρσης της εμπιστοσύνης ειναι η διακοπή του μνημοσύνου όχι μονο των επιθετικών επισκόπων τύπου Δημητριάδος ,αλλά καί των απρακτούντων όση και άν ειναι η σπουδαιοφάνειά των όσο καί άν φέρουν την μορφή του παραδοσιακού Σε τί συνίσταται άραγε η παραδοσιακότητά των! Αναφανδόν τασσόμεθα υπέρ της ενεργοποιήσεως του 15ου κανόνος της Α/Β οικουμενικής συνόδου η οποία θα εκφρασει την ήδη υπάρχουσα αγανάκτηση του πληρώματος της εκκλησίας για τά όσα προδοτικά συντελούνται εις βάρος της πίστεως και της φιλτάτης πατρίδος γιατι οικουμενισμός ειναι συνάμα και ανθελληνισμός

Λωρίτου Ελένη

Ανώνυμος είπε...

Φοβάμαι πως αν οι "Αποσχιστές" ζούσαν το 360 μ.Χ. μπορεί να λοιδορούσαν και τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος, για λόγους τακτικής, οικονομίαν χρώμενος, απέφευγε για πολύ καιρό να ονομάσει Θεό το Άγιο πνεύμα, φοβούμενος τους Πνευματομάχους οι οποίοι είχαν εξουσία στα χέρια τους. Και τι δεν τράβηξε, ο μεγάλος Πατήρ της Εκκλησίας μας, από υπερζηλωτές της εποχής του που τον εξύβριζαν ως «δειλό» και «προδότη»!

Γιάννης Νεστορίδης είπε...

Θα ήθελα να κατανοήσω γιατί αυτοί οι άνθρωποι, Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, Δημητριάδος Ιγνάτιος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι φαντάζομαι, επιθυμούν τόσο διακαώς να ενωθούν με Παπικούς, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες, ακόμα και με μη Χριστιανούς.
Προ ετών ο Βαρθολομαίος οργάνωσε μια κρουαζιέρα στην αρκτική με εκπροσώπους διαφόρων θρησκειών, για τη σωτηρία του πλανήτη, υπάρχει σχετικό βίντεο στο Youtube, “The green Patriarch”, στα τελευταία λεπτά μαζεύονται όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες, ενώπιον των καλεσμένων του να προσευχηθούν στο κατάστρωμα του πλοίου. Ο Πατριάρχης στο κέντρο, ένας Καθολικός επίσκοπος, μία γυναίκα επίσκοπος, ένας Σουνίτης ιερωμένος, ένας Σιίτης, ένας Μονοφυσίτης, ένας Βουδιστής και διάφοροι Προτεστάντες μπροστά από μία γυάλινη γαλάζια σφαίρα τοποθετημένη σε βάθρο γαλάζιου υφάσματος και προσεύχονται ο καθένας στο Θεό του, δηλαδή οι Χριστιανοί στο Χριστό φαντάζομαι, οι άλλοι στους ψευτοθεούς τους, και όλοι μαζί στη θεά Γαία. Θέαμα βδελυρό και αποτρόπαιο, ακόμα και για μένα τον άθλιο και αμαρτωλό.

Ανώνυμος είπε...

3.40
Τί ερωτήσεις ειναι αυτές που κάνετε κύριε Νεστορίδη μπροστά στά παιδιά ! Ο νοών νοείτω , τι κανει νιάου νιάου στά κεραμίδια , ναί είναι αυτό που νομίζετε ! Είναι ο αόρατος ιστός της αράχνης που δουλεύει στο σκοτάδι Ειδατε ποτέ καμμία αράχνη να υφαίνει το υφάδι της στο φώς ; Τό μισεί το φώς Μόνο στο σκοτάδι ζεί Δέν το νοιώθουμε όλοι οτι έχουμε βρεθεί μέσα σέ κάποιον ιστό αόρατο μέν ,αλλά απόλυτα αισθητό ; Πατήστε στο google ποιός χρηματοδοτεί την αιρετική ακαδημία του Βόλου και θά καταλάβετε πολλά Τώρα θα μου πείτε γιατί ολοι αυτοί να ξεπέσουν τόσο πολύ Ειναι πολύ λυπηρό,ανόητο και τραγικό κανείς να ανταλλάσσει την αιωνιότητα με την κολακεία των παθών για μία τοσο πρόσκαιρη και παροδικη ζωή Σέ αυτό όντως δέν υπάρχει καμμία λογική απαντηση Προδίδει κανείς κατι γιατί ποτέ του δέν το αγάπησε !

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό το άρθρο του κ. Αδαμαντιου Τσακιρογλου
Όλοι οι άγιοι Πατέρες καταδίκαζαν την αίρεση και τους αιρετικούς. Οι οικοιμενιτες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥ παρά ΠΟΛΎ ΧΕΙΡΌΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com